Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)"

Transkript

1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)( Ju2014/2963/L1). FAR får med anledning av detta anföra följande. EU har under ett flertal år arbetat med att minska den administrativa bördan för företagen. Det nya redovisningsdirektivet är ett led i detta arbete och syftar till stor del till att minska byråkratin och förenkla för framför allt små företag. FAR har i detta remissvar även beaktat effekten för andra än små företag, då redovisningsdirektivet även innehåller förenklingar för andra företag. FAR trycker särskilt på att definitionen av företag av allmänt intresse endast ska omfatta de företag som krävs enligt redovisningsdirektivet. För att undvika förvirring men också av kostnads- och förenklingsskäl bör dessutom samma definition av företag av allmänt intresse användas i alla regelsystem. Övergripande synpunkter Ett företags årsredovisning, och i förekommande fall koncernredovisning, ska visa företagets ställning vid en bestämd tidpunkt samt företagets ekonomiska utveckling i syfte att ge företagets olika intressenter information för olika ekonomiska beslut. Intressenternas behov ska vägas mot den administrativa bördan för företagen som ska upprätta redovisningen. Det nya redovisningsdirektivets syfte samt utformningen av utredningsuppdraget talar för att stor vikt bör läggas vid att åstadkomma förenklingar, och att varje krav på uppgiftslämnande i redovisningen bör analyseras utifrån den utgångspunkten. Målet bör vara att skapa en överblickbar och lättförståelig lagstiftning. Förenklingsambitioner bör även prägla den kompletterande normgivningen, vilket också har skett genom införandet av K2. På ett övergripande plan tillstyrker FAR de förslag som lämnats av Utredningen. FAR anser dock, vilket framgår nedan, att vissa andra val borde göras. Vad FAR syftar på är främst utformningen av väsentlighetsprincipen, utformningen av 2 kap. 4 sista stycket i årsredovisningslagen (ÅRL), införandet av ytterligare företagskategorier samt specifikationen av förändringen i eget kapital.

2 Kategorier av företag och koncerner Medelstora företag och medelstora koncerner FAR anser inte att kategorin medelstora företag och medelstora koncerner ska införas i svensk rätt. Eftersom de förenklingar som föreslås för medelstora företag och medelstora koncerner är så få jämfört med vad som krävs för stora företag och stora koncerner, anser FAR att det inte är motiverat att införa den aktuella kategorin. Om kategorin medelstora företag och medelstora koncerner ändå införs anser FAR att alla de lättnader som direktivet tillåter ska tas med i svensk lag. Begreppen små och stora företag respektive koncerner I nuvarande lagstiftning återfinns begreppen mindre företag och mindre koncerner samt större företag och större koncerner. Dessa begrepp är inarbetade och fungerar väl i svensk miljö och bör därför behållas. Den tekniska utformningen av gränsvärdena Den tekniska utformningen av gränsvärdena har inte ändrats i det nya direktivet. FAR är medveten om att den tidigare tolkningen i svensk lag inte har varit helt förenlig med direktivet. Mot den bakgrunden, och med hänsyn till det förenklingssyfte direktivet har, vill FAR lyfta frågan om den föreslagna ändringen i 1 kap. 3 årsredovisningslagen (1995:1554, ÅRL) är nödvändig. Ändringsförslaget kan innebära att fler företag kommer att behöva byta till en högre kategori än idag. Dessutom kan det även för mindre företag innebära byte av K-regelverk. Det är värt att notera att vid byte av K-regelverk mer än en gång innebär detta, i synnerhet för de företag som byter till K3 en andra gång, att omräkning ska ske med full retroaktiv verkan och att de förenklade övergångsregler som finns vid en första tillämpning av K3 inte kan tillämpas. Ändringen innebär även en större osäkerhet om kategoritillhörighet för de företag som ligger nära ett gränsvärde. Den trögrörlighet som finns i dag genom den tekniska utformningen av gränsvärdena är väl fungerande och bör därför behållas. Om den tekniska utformningen ändå ändras i ÅRL bör den enligt FARs mening genomföras konsekvent. I bl.a. 9 kap. 1 aktiebolagslagen (ABL) som reglerar aktiebolagens skyldighet att ha revisor finns gränsvärden av motsvarande slag som i ÅRL. Att beräkningssättet för samma gränsvärde är detsamma i olika lagstiftningar underlättar avsevärt den praktiska tillämpningen. Koncernbegreppet FAR anser att utredningen bör införa den möjlighet som finns i direktivets artikel 22 1, c andra stycket, att även företag i vilka ett moderföretag inte äger andelar ändå ska omfattas av koncernredovisningen, så kallade företag för särskilt ändamål. Det kan vara av stor vikt vid bedömningen av en koncernredovisning att även dessa företag inkluderas (se BFNAR 2012:1 punkt 9.3). Allmänna bestämmelser om årsredovisning Väsentlighetsprincipen Utredningen föreslår att en övergripande väsentlighetsprincip införs i ÅRL. Det nya direktivet och befintlig redovisningsnormgivning definierar begreppet "väsentlig", medan Utredningen valt att definiera begreppet "oväsentlig". Någon skillnad i sak tolkar FAR inte 2(7)

3 vara avsedd. Eftersom begreppet "väsentlig" redan används i såväl nationell som internationell normgivning och därmed är väl inarbetat anser FAR att det är detta begrepp som ska definieras även i svensk rätt. Att utgå från en redan etablerad definition förenklar tillämpningen av lagen. I både gällande rätt och i delbetänkandet är begreppet "väsentlig" kopplat till både förenklingsmöjligheter och skyldigheter. Vid en definition av "oväsentlig" kommer troligtvis frågan om vad som är väsentligt att tolkas motsatsvis, dvs. att det som inte är oväsentligt är väsentligt. FAR anser att detta är olämpligt. När väsentlighetsprincipen tillämpas avseende enskilda poster eller upplysningar bör det övervägas att behålla begreppet "ringa betydelse" i de fall begreppet redan finns i befintlig lag såsom en begränsning av väsentlighetsprincipen. Allmänna redovisningsprinciper i 2 kap. 4 ÅRL FAR föreslår att frågan om huruvida artikel 6 punkt 1, h om ekonomisk innebörd framför juridisk form, ska införas bör utredas ytterligare. Denna princip tillämpas redan av många företag som upprättar årsredovisning. Principen återfinns dessutom i BFNAR 2012:1 punkt 2.7. Det kan dock finnas anledning till att inte alltid tillämpa principen med tanke på kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige. Skrivningen kan föranleda en tolkning av lagen innebärande att ett företag inte kan byta redovisningsprincip, då ett byte av redovisningsprincip i de flesta fall innebär en icke oväsentlig avvikelse från de grundläggande principerna. FAR föreslår att Utredningen här ser över skrivningen för att undanröja risk för feltolkning. Balans- och resultaträkningarna Avsättningar FAR anser att bestämmelsen om att en avsättning ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen är en värderingsregel som därför bör placeras i 4 kap. istället för i 3 kap. 9 ÅRL. Nyttjandeperiod vissa immateriella anläggningstillgångar Av 4 kap. 4 ÅRL framgår att i vissa fall ska nyttjandeperioden för utvecklingsarbete och goodwill bestämmas till fem år. FAR anser att det inte finns någon anledning att begränsa till fem år då direktivet tillåter tio år när nyttjandeperioden med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Notupplysningar Noter till balansräkningen i förkortad form Enligt nuvarande lydelse av 5 kap. 3 femte stycket ÅRL undantas mindre företag som upprättar balansräkning i förkortad form från kraven på att lämna upplysningar om anläggningstillgångar post för post. Istället får upplysningarna avse de sammanslagna posterna. En motsvarande bestämmelse föreslås inte i betänkandet med motiveringen att det nya direktivet inte ger denna möjlighet att undanta företag som upprättar förkortad balansräkning. Det är endast små företag som får upprätta en förkortad balansräkning. Huvudregeln i det nya direktivet är att små företag inte behöver lämna upplysningen. Den föreslagna notupplysningen om anläggningstillgångar i 5 kap. 11 ÅRL är inte ett krav för små 3(7)

4 företag enligt direktivet, utan en upplysning som Sverige har rätt att kräva enligt artikel Eftersom upplysningen inte krävs av direktivet anser FAR att det föreligger förutsättningar att lämna upplysningar på en aggregerad nivå i de företag som upprättar förkortad balansräkning. Om upplysning kommer att krävas på en icke aggregerad nivå innebär det ingen förenkling för företagen jämfört med befintlig lagstiftning, vilket torde stå i strid med förenklingssyftet i direktivet. Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper Enligt 5 kap. 6 ÅRL ska företagets värderingsprinciper anges. Det motsvarar de krav som ställs i direktivet. Av författningskommentaren framgår att det är den kompletterande normgivningen som ska "tydliggöra hur ingående upplysningar som behöver lämnas om de tillämpade värderingsprinciperna". Enligt paragrafens andra stycke ska principerna för omräkning av belopp i utländsk valuta anges. Bestämmelsen har ingen motsvarighet i direktivet. Fråga uppkommer om varför just denna princip behöver specificeras i lagen medan övrigt överlämnas till normgivningen. FAR anser att även detta kan överlämnas till normgivningen. Vissa långfristiga skulder och ställda säkerheter FAR har noterat att det föreligger skillnader avseende upplysningar om långfristiga skulder i 5 kap. 16 respektive 31 ÅRL. Om avsikten är att behålla den nuvarande skrivningen i 5 kap. 10, som anger att upplysning ska lämnas för varje skuldpost, bör detta framgå av 16. Förändringar i uppskrivningsfonden och fonden för verkligt värde Enligt 5 kap. 14 och 15 ÅRL ska vissa notupplysningar lämnas i särskild sammanställning. I direktivet anges istället att upplysningarna ska anges i en tabell. FAR anser att begreppet "tabell" är tydligare. En sammanställning kan vara verbal medan begreppet "tabell" indikerar att det är sifferuppgifter som ska lämnas. Om begreppet "sammanställning" ska behållas bör ordet "särskild" tas bort. Disposition av vinst eller förlust Enligt nuvarande 6 kap. 2 ÅRL behöver endast aktiebolag och ekonomiska föreningar lämna förslag till disposition av vinst eller förlust. Bestämmelsen kompletterar bestämmelserna i ABL och lagen om ekonomiska föreningar. Utredningens förslag innebär att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna förslag i förvaltningsberättelsen om disposition av vinst eller förlust. Enligt förslaget till 5 kap. 38 ÅRL ska alla företag utom de små dessutom upplysa om lämnade förslag i not. Detta följer av direktivet och innebär ett tillkommande upplysningskrav i förhållande till tidigare. FAR anser att kravet på notupplysning bör begränsas och bara gälla aktiebolag och ekonomiska föreningar. Förvaltningsberättelse m.m. Förvaltningsberättelsens innehåll Aktiebolags eget kapital I 6 kap. 2 ÅRL föreslås att aktiebolag och ekonomiska föreningar i förvaltningsberättelsen ska specificera förändringen i eget kapital. Enligt bestämmelsen behöver specifikationen bara lämnas om det föreligger ett förslag på värdeöverföring. Det är FARs uppfattning att upplysningen är så betydelsefull att aktiebolag och ekonomiska föreningar, både i juridisk person och i koncern, alltid ska specificera förändringarna i eget kapital. 4(7)

5 Upplysningen behövs framförallt när det förekommer transaktioner som redovisas direkt mot eget kapital, vilket utvecklingen av normeringen har inneburit. Det är i annat fall svårt att följa det egna kapitalets sammansättning och förändring. FAR anser att större företag ska få lämna upplysning i not eller i en egen rapport. De företag som tillämpar K3 samt RFR 2 har i dag redan denna möjlighet. Direktivets krav på full harmonisering för små företag förhindrar motsvarande lösning för de små aktiebolagen. Bilagorna I bilagorna 2 och 3 används begreppen Intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, företag, osv. FAR anser att detta är en felöversättning av det engelska ordet Income. Den korrekta benämningen torde vara "resultat" då även förluster vid försäljning av andelar i dotterföretag, intresseföretag bör redovisas på dessa rader i resultaträkningen. Definition av företag av allmänt intresse Utredningen föreslår, i enlighet med direktivet, att en definition av företag av allmänt intresse införs. Inom ramen för direktivet har Utredningen valt att föreslå en bredare definition än vad direktivet kräver. Definitionen föreslås även omfatta samtliga företag som enligt ABL är publika (publ.). I princip gäller samma regler för stora företag som för företag av allmänt intresse. Utredningen anser att detta därför inte får så stora konsekvenser eftersom majoriteten av företag som är registrerade som publ. är stora företag. Parallellt med utredningen pågår Utredningen om EUs revisionspaket som har i uppdrag att implementera ett ändringsdirektiv till revisorsdirektivet och en ny förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse. Även i revisorsdirektivet finns en minimidefinition av företag av allmänt intresse med en möjlighet för medlemsstaterna att utvidga kretsen av företag. I direktivet till Utredningen om EUs revisionspaket anges dock att förslagen ska utformas så att företagens administrativa börda inte ökar mer än nödvändigt och att mer ingripande eller strängare regler än vad EU-reglerna kräver om möjligt ska undvikas. FAR anser med bestämdhet att företag av allmänt intresse ur ett revisionsperspektiv bara ska omfatta de företag som revisorsdirektivet kräver och att Sverige alltså inte ska utvidga definitionen. FAR menar att det är angeläget, inte minst för att undvika förvirring men också av kostnads- och förenklingsskäl, att använda samma definition av företag av allmänt intresse i olika lagar och föreslår därför att företag av allmänt intresse inte ska omfatta sådana publika företag som inte är noterade eller finansiella företag. Revisorns granskning och rapportering beträffande bolagsstyrningsrapporten I direktivets artikel 20.3 anges beträffande bolagsstyrningsrapporten att revisorn ska avge ett "revisionsuttalande" i enlighet med artikel 34.1 andra stycket. Revisorn ska vidare kontrollera att bolagsstyrningsrapporten innehåller i artikel 20 angiven information. Inriktning och omfattning av revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten har tidigare diskuterats i prop. 2008/09:71 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv m.m. I nämnda proposition anges att granskningen av en bolagsstyrningsrapport är mindre långtgående än en revision av årsredovisningen. Vad gäller inriktning och omfattning av 5(7)

6 revisorns granskning angavs i propositionen bl.a. att frågan borde överlämnas till självreglerande organ på området. I Utredningens betänkande finns ingen särskild kommentar till inriktningen och omfattningen av revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Med hänsyn till direktivets ändringar i fråga om revisorns rapportering anser FAR att en sådan utredning hade varit motiverad. Utöver tidigare rapporteringskrav ska revisorn/revisionsföretaget enligt direktivets artikel 34.1 andra stycket nu även uttala sig om: 1. "huruvida förvaltningsberättelsen (samt viss i artikel 20.3 angiven information om bolagsstyrningsrapporten) har upprättats enligt gällande rättsliga krav" samt 2. "huruvida han, hon eller det, mot bakgrund av den kännedom om och förståelse för företaget och dess omgivning som denne fått i samband med revisionen, har kunnat identifiera väsentliga felaktigheter i förvaltningsberättelsen (bolagsstyrningsrapporten) samt ska indikera vilken typ av felaktighet det rör sig om". Vid en genomgång av de nya rapporteringskraven ovan uppstår följande frågor: 1. FAR noterar att Utredningen inte har föreslagit något krav i svensk lag om ett specifikt revisorsuttalande om sådan information i bolagsstyrningsrapporten som preciseras i direktivets artikel 20.3 (dvs. alternativ 1 ovan). Anledningen till Utredningens beslut är vad FAR förstår att Utredningen bedömt att svensk lag redan uppfyller nämnda krav genom 9 kap. 31 ABL som kräver ett uttalande om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning. Enligt god revisionssed görs nämnda uttalande med s.k. rimlig säkerhet baserat på en fullständig revision enligt de internationella revisionsstandarderna ISA och god revisionssed i Sverige i övrigt. Bolagsstyrningsrapportens information granskas dock bara delvis genom revision, närmare bestämt sådan information som förutom i bolagsstyrningsrapporten även ska lämnas i förvaltningsberättelsen i enlighet med 6 kap. 2a ÅRL. Information som enbart lämnas i bolagsstyrningsrapporten i enlighet med artikel 20.1 c (internkontroll och riskhantering) granskas i enlighet med prop. 2008/09:71 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv m.m. i mindre omfattning. En revisor anger därför i normalfallet i sin revisionsberättelse för ett företag på en reglerad marknad att uttalandet enligt 9 kap. 31 ABL undantar bolagsstyrningsrapporten (se FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten). En revisor kan således inte låta sitt uttalande enligt 9 kap. 31 första stycket ABL omfatta delar av bolagsstyrningsrapporten som granskats i mindre omfattning än årsredovisningen i övrigt. Om en revisor i enlighet med artikel 20.3 ska lämna ett uttalande om huruvida ej reviderad information är upprättad "enligt gällande rättsliga krav", så krävs ett ställningstagande i förarbetena till hur ett sådant uttalande förhåller sig till den höga säkerhet som lämnas genom uttalandet enligt 9 kap. 31 första stycket ABL. 2. Av direktivets artikel 34.1 framgår att revisorn ska rapportera om väsentliga felaktigheter i bolagsstyrningsrapporten som revisorn identifierat i samband med den lagstadgade revisionen av årsredovisningen. Denna formulering tyder på att direktivets avsikt är att rapporteringskravet inte ska påverka revisorns inriktning 6(7)

7 och omfattning av revisionen, utan rapportering ska bara ske om en väsentlig felaktighet ändå har upptäckts under revisionen. Den utformning Utredningen föreslår till 9 kap. 31 ABL och 6 kap. 9 ÅRL kan dock förstås annorlunda. Utredningens förslag lyder: "Om upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn ange detta och lämna behövliga upplysningar". FAR har två invändningar mot denna mening; i) Om en revisor ska upplysa om huruvida bolagsstyrningsrapporten innehåller väsentliga fel, så torde revisorn bli tvungen att revidera bolagsstyrningsrapporten och därigenom skaffa sig revisionsbevis om huruvida det förekommer väsentliga fel eller inte. Detta är inte direktivets krav och sannolikt inte Utredningens avsikt, men nuvarande formulering innebär ett mer långtgående krav på revisorns granskning, ii) den andra invändningen är samma menings formulering om att revisorn, förutom att ange förekomsten av eventuella väsentliga fel, ska "lämna behövliga upplysningar". Denna skrivning baseras sannolikt på artikel 34.1 där det framgår att revisorn, utöver att ange om det finns väsentliga fel, dessutom ska indikera vilken typ av fel det rör sig om. FAR menar att kravet på vad som krävs av revisorn bättre framgår av direktivets formulering än av Utredningens förslag. FAR Göran Arnell Ordförande FARs policygrupp för redovisning Dan Brännström Generalsekreterare 7(7)

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden Uppdaterat 2016-11-29 ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2000:2) 1. Detta allmänna råd gäller för näringsdrivande, icke-noterade mindre och

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33)

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 18 augusti 2016 Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) FAR har beretts

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) 2015-11-24 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-9455 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Redaktionella synpunkter på författningsförslagen. 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000)

Redaktionella synpunkter på författningsförslagen. 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000) Remissvar - bilaga 1(6) Redaktionella synpunkter på författningsförslagen 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000) 4 kap. 10 andra stycket ÅRL I andra stycket anges att avvikelse får göras från vad

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1)

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 december 2015 En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1) FAR har beretts tillfälle

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2)

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) YTTRANDE AD 41-230/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-11 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8), Ju2015/1889/L1

Slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8), Ju2015/1889/L1 YTTRANDE 2015-10-16 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8), Ju2015/1889/L1 Bokföringsnämnden

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126 Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Dir. 2012:126 Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Sammanfattning Ett nytt EU-direktiv om årsredovisning

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse Sida 1(5) 2013-02-15 Blekinge tingsrätt Box 319 371 25 Karlskrona Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse YTTRANDE Enligt god redovisningssed ska ett

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Medlemsmöte 16 november 2015 Registreringsplikt för samtliga stiftelser Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade i stiftelseregistret oavsett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 016

Å R S R E D O V I S N I N G 2 016 ÅRSREDOVISNING 2016 Innehåll VDs kommentar Affärsläget Unlimited Travel Show Lönsamhet Utsikter Utveckling Bolagen i koncernen Verksamhet Vision Affärsidé Affärsmodell Strategi Struktur Marknaden Styrelse

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer