Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)"

Transkript

1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) FAR har fått möjlighet att kommentera Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) ( Direktivförslaget ). Direktivförslaget innehåller två skilda beståndsdelar, dels förslag till regler om redovisning av viss hållbarhetsinformation (icke-finansiell information), dels förslag till regler om redovisning av bolagets mångfaldspolicy avseende styrelse och ledning. Allmänt FAR välkomnar förslaget beträffande hållbarhetsinformation men avstår från att kommentera förslaget om redovisning av mångfaldspolicy. FAR anser att en stor del av de föreslagna kraven vad gäller icke-finansiell information redan täcks av nuvarande lagstiftning i ÅRL. Problemet är att den nuvarande lagtexten är väldigt kortfattad och att man är hänvisad till lagförarbeten för att få vägledning om vad lagstiftaren menar. Detta förefaller ha skapat osäkerhet i den praktiska tillämpningen av nuvarande regler. FAR ser därför ett behov av tydligare lagstiftning i detta fall men att god redovisningssed genom normgivande organ och praxis får precisera den närmare innebörden av lagtexten. FAR noterar också att det i praxis, på frivillig bas, utvecklats en god sed vad gäller företagens rapportering av socialt ansvar (corporate social responsibility, CSR). FAR förespråkar därför, i linje med direktivförslaget, att lag och annan normgivning utformas genom av principer för att skapa flexibilitet för framtida utveckling. Nuvarande lag och normgivning Det finns idag ett krav i artikel 46.1 (b) EU-direktiv 78/660/EG om att företag i förvaltningsberättelsen, i den utsträckning som det behövs för att förstå bolagets utveckling, resultat eller ställning, ska upplysa om både finansiella och, där så är lämpligt ickefinansiella centrala resultatindikatorer som är relevanta för den aktuella verksamheten, inklusive information om miljö- och personalfrågor. Regeln har införts i svensk rätt i 6 kap. 1 fjärde stycket årsredovisningslagen (ÅRL). I tillägg till detta upplysningskrav finns också i samma bestämmelse det svenska kravet på upplysningar om verksamhet som omfattas av miljöbalken.

2 När det gäller kravet i artikel 46.1 EU-direktiv 78/660/EG som också införts i svensk rätt finns i FARs rekommendation RedR 1 Årsredovisning i Aktiebolag tydliggjort vilken form av redovisning som avses i förarbetena till direktiv och svensk rätt (utdrag bifogas i bilaga). FARs övergripande kommentarer Praxis med avseende på rapportering av icke-finansiell information i förvaltningsberättelsen varierar. FAR uppfattar, i likhet med EU-kommissionen, att redovisningspraxis inte är i linje med vad lagstiftaren initialt eftersträvat. Vanligt förekommande bland större noterade svenska bolag är att den mest väsentliga icke-finansiella informationen kommenteras i förvaltningsberättelsen. Den information som lämnas där uppfyller dock inte alltid ur ett fullständighetsperspektiv de informationskrav som återfinns i ÅRL. Skälet är oftast brist på utrymme i förvaltningsberättelsen och att mängden icke-finansiell information skulle störa balansen i dokumentet. Vidare lämnas hänvisningar relativt ofta till kompletterande information i separata hållbarhetsredovisningar som antingen återfinns som separat del i det tryckta dokumentet som kallas Årsredovisning eller i en separat Hållbarhetsredovisning (eller motsvarande) som antingen trycks och/eller finns tillgängligt på det specifika bolagets webbsida. I relation till övriga Europa uppfattar dock FAR att svensk icke-finansiell redovisningspraxis kommit långt. FAR noterar att förslaget till ändringar i direktivet om redovisning av icke-finansiell information innebär att EU tydligt markerar att rapportering av den icke-finansiella informationen i förvaltningsberättelsen är obligatorisk och inte något som bolag ska välja att rapportera om utifrån huruvida de uppfattar att informationen behövs för att förstå bolagets utveckling, resultat eller ställning. Vidare uppfattar FAR att EU ytterligare har tydliggjort, jämfört med förarbeten till artikel 46.1 (b) EU-direktiv 78/660/EG, vad som bör redovisas (policy, resultat och risker) samt gjort listan över vad som kan omfattas av den sociala informationen mer komplett, exempelvis med krav på rapportering kring frågor som mänskliga rättigheter, anti-korruption samt mutor och bestickning. I tillägg finns också ett tydligt krav på att följa eller förklara med avseende på förekomsten av policys inom de listade områdena. Innan kravet på redovisning av icke-finansiell information införs, utöver vad som krävs av redan antagna EU-direktiv, är det enligt FAR angeläget att i en svensk kontext reflektera över varför redovisningspraxis i Sverige inte fullt ut överensstämmer med de ursprungliga intentionerna och direktiven. Viktiga frågor att analysera för att bedöma om ändringsförslagen får avsedd effekt på informationen i förvaltningsberättelsen är: Har det ursprungliga kravet på rapportering av icke-finansiell information i ÅRL av rapportörerna uppfattats som frivilligt av de bolag som omfattas av kravet? Har den nuvarande lagstiftningens utformning i 6 kap. 1 fjärde stycket, dvs. att informationen bara behöver lämnas om den behövs för att ge en förståelse av företagets utveckling etc., lämnat utrymme för tolkningen att icke-finansiella upplysningar sällan behövs lämnas? 2(4)

3 I bestyrkandet av en årsredovisning ingår bl.a. att revisorn bedömer om lämnad information är fullständig eller ej. Revisorns förutsättningar att bedöma om fullständighetskravet är uppfyllt behöver, mot bakgrund av en normgivning där det är oklart vilken omfattning som krävs av informationen i förvaltningsberättelsen, utredas vidare mot bakgrund av kravet i svensk lagstiftning på full revision av förvaltningsberättelsen. FARs detaljerade kommentarer Företag som upprättar en separat redovisning över den icke-finansiella informationen ska, som FAR uppfattat det, under vissa förutsättningar undantas från kravet att ta med viss icke-finansiell information i förvaltningsberättelsen. FAR anser emellertid att det finns en oklarhet om vad som gäller för detta undantag. I artikel 46 (b) anges att undantaget gäller om den separata rapporten ( comprehensive report ) is part of the annual report, vilket kan uppfattas som att informationen trots allt ska ingå i förvaltningsberättelsen. I explanatory memorandum sid. 7 och i preambeln punkt 12 anges däremot att den separata rapporten ska vara annexed to the annual report för att undantaget ska föreligga. Om annexed to innebär att den separata rapporten är included by reference i förvaltningsberättelsen eller är en helt fristående rapport är enligt FARs uppfattning oklart och behöver klargöras då det har betydelse för huruvida informationen kommer att omfattas av revisionsuppdraget av årsredovisningen eller ej. FAR anser att de bolag som ska omfattas av förslaget rörande icke-finansiell information bör vara desamma som för närvarande omfattas av krav på upplysningar om icke-finansiell information i 6 kap ÅRL, dvs. större företag. När det gäller förslaget rörande krav på upplysningar om mångfald bör sådana upplysningskrav inordnas under nuvarande regler i 6 kap i ÅRL om bolagsstyrningsrapport, dvs. endast omfatta företag vars aktier eller skuldebrev handlas på en reglerad marknad. FAR stödjer förslaget att dotterföretag ska kunna hänvisa till icke-finansiell information som lämnas i en koncernredovisning där företaget ingår. Detta innebär en lättnad jämfört med de nuvarande kraven i ÅRL. Vidare framgår av punkt 14 i preambeln till ändringsförslaget att the report of the statutory auditors should also contain an opinion concerning the consistency or otherwise of the annual report, including non-financial information contained in the annual report, with the annual accounts for the same financial year. FAR vill påpeka att redovisningsdirektivens nuvarande krav på att revisorn ska lämna ett uttalande om förenligheten mellan förvaltningsberättelsen och årsredovisningens övriga delar är för svenska förhållanden mycket olämpligt. Detta beror på att förvaltningsberättelsen i Sverige omfattas av revisionskrav och att en eventuell väsentlig oförenlighet mellan förvaltningsberättelsen och årsredovisningens övriga delar ändå kommer att framgå genom att revisorn i revisionsberättelsen gör ett modifierat uttalande om årsredovisningen då ju en sådan oförenlighet avviker från god redovisningssed. Kravet på revisorn att göra ett särskilt uttalande om denna förenlighet i revisionsberättelsen är inte relevant, och det separata uttalandet om förenligheten skapar därför bara förvirring för användarna av revisionsberättelsen. FAR anser att regeringen bör verka för att EUs redovisningsdirektiv ändras så att ett krav på ett förenlighetsuttalande bara gäller om förvaltningsberättelsen inte är föremål för revision. 3(4)

4 FAR anser vidare att ett tydligare och ökat krav på lämnandet av icke-finansiell information i förvaltningsberättelsen för svenskt vidkommande bör kombineras med en genomlysning av i vilken mån den icke-finansiella informationen i förvaltningsberättelsen ska omfattas av revisorns revision av årsredovisningen eller om sådan information ska granskas med en annan inriktning. En jämförelse kan göras med den begränsade granskning som för närvarande utförs av en bolagsstyrningsrapport som är placerad i förvaltningsberättelsen. Om så önskas, utvecklar FAR gärna denna synpunkt. FAR Dan Brännström Generalsekreterare 4(4)

5 Bilaga Följande rekommendation om icke-finansiella upplysningar och miljöpåverkan återfinns i FARs rekommendation RedR 1, Årsredovisning i aktiebolag : 3.9 Icke-finansiella upplysningar Större företag ska även lämna icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten. Det kan till exempel medföra upplysningar om miljö- och personalfrågor. Avgörande för om information ska lämnas är vilka bedömningskriterier som kan antas tillmätas betydelse av årsredovisningens olika intressenter. Upplysningsskyldighetens omfattning bör avgöras utifrån det enskilda fallet och vad som är relevant. Hänsyn bör tas till företagets storlek och verksamhetens art. Redogörelsen bör utgå från och informera om vilka miljö och personalfrågor som är relevanta för företaget. Exempel på miljöinformation som kan redovisas omfattar under året betydande genomförda aktiviteter samt uppgifter om mål och resultat i relation till användningen av insatsfaktorer, utsläpp, miljöpåverkan från produkter och tjänster, avfall samt transporter. Exempel på personalinformation som kan redovisas omfattar policys i fråga om anställnings och arbetsvillkor (förekomst av kollektivavtal) samt resultat av utvärderingar och åtgärder på dessa områden. Insatser på jämställdhetsområdet och resultat av lönejämförelser kan kommenteras samt mål för sjukfrånvaro, skador och olyckor. Exempel på social information som kan redovisas omfattar vilka etiska riktlinjer (uppförandekoder) som tillämpas i företaget och vilka andra sociala riktlinjer som styr val av samarbetspartners, kunder och leverantörer samt resultatet av uppföljning av dessa. Dessa upplysningskrav gäller även koncernredovisningen. Ett svenskt moderföretag kan därför bli skyldigt att i koncernförvaltningsberättelsen lämna upplysningar av de aktuella slagen även avseende dotterföretag. Detta gäller såväl svenska som utländska dotterföretag Verksamhetens miljöpåverkan Upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan ska enligt de allmänna kraven på förvaltningsberättelsens innehåll lämnas om upplysningarna är av väsentlig betydelse för bedömning av företagets finansiella utveckling. Exempel på sådan information är ändrade marknadsförutsättningar, betydande saneringsbehov eller överskridanden av tillståndsvillkor (se BFN U 98:2). Det är lämpligt att i förekommande fall, även kommentera att företagsledningen inte känner till några ändrade marknadsförutsättningar eller betydande saneringsbehov och inte heller har överskridit några tillståndsvillkor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 miljöbalken ska i tillägg lämna uppgift om verksamhetens miljöpåverkan utöver vad som följer av de allmänna kraven om förvaltningsberättelsens innehåll. Detta upplysningskrav har tagits bort för mindre icke publika företag och mindre koncerner som upprättar årsredovisning. BFN U 98:2 behandlar den särskilda upplysningsskyldigheten för tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet och tillämpas fullt ut av allt fler företag. Även i relation till denna upplysningsskyldighet blir det allt vanligare att företag även kommenterar händelser som inte inträffat, t.ex. att inga väsentliga tillstånd ska förnyas under

6 kommande räkenskapsår. På samma sätt har det blivit allt vanligare att icketillståndspliktiga företag kommenterar i förvaltningsberättelsen att de inte bedriver någon miljöpliktig verksamhet. Det kan också vara lämpligt att i koncernförvaltningsberättelsen rapportera koncernens mest betydande miljöpåverkan, vilken kan skilja sig åt från de tillståndspliktiga verksamheternas miljöpåverkan. 2(2)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF3 Redovisning av leasing + Bilaga FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka

Läs mer

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslagspromemoria om nya redovisningsföreskrifter för 2007 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Bilaga 1 Sammanfattning av Redovisningskommitténs slutbetänkande (SOU 1996:157)...2 Bilaga 2 Författningsförslag i Redovisningskommitténs slutbetänkande Översyn av redovisninglagstiftningen

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37 Redovisning, Avsnitt 2 37 2 Redovisning 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter Redovisning i form av minnesanteckningar finns spår av långt tillbaka i tiden. Den första mer moderna redovisning med dubbel

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

RR 14 JOINT VENTURES

RR 14 JOINT VENTURES RR 14 JOINT VENTURES REDOVISNINGSRÅDET JULI 2000 1 Innehållsförteckning Sid TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 Olika former av joint ventures 4 Avtal om samarbete 4 GEMENSAMT STYRDA VERKSAMHETER 5 GEMENSAMMA

Läs mer

Accounting Update #29 April 2013

Accounting Update #29 April 2013 Kära läsare! Så börjar det då äntligen gå mot ljusare tider! Vårdagjämningen är redan här och vi har precis gått över till sommartid. Jag tror vi är många som önskar snön all världens väg och emotser knastrigt

Läs mer

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32 Sammanfattning I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer RAPPORT DEN 20 december 2006 DNR 06-6154-399 2006 :19 Aktieindexobligationer en utvärdering av de nya prospektreglerna INNEHÅLL BEGREPPS- OCH ORDLISTA 1 SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 REGELVERK 6 UNDERSÖKNINGEN

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Värdeöverföring från aktiebolag

Värdeöverföring från aktiebolag Värdeöverföring från aktiebolag Tillämpning av belopps- och försiktighetsreglerna I Balans nr 6 7 år 2006 tog Stefan Engström och Martin Johansson upp några problemställningar som uppstått genom införandet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Bokföringsnämnden Stockholm 2012-10-22 Box 7849 103 99 STOCKHOLM Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF,

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 1 mars 2014 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB publicerade före jul stora delar av det i IFRS 9 som kommer att ersätta dagens principer, i IAS 39, för säkringsredovisning.

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer