HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?"

Transkript

1 XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster

2 Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom kommissionen. Åsikterna som kommer till uttryck här stämmer inte nödvändigtvis överens med kommissionens officiella ståndpunkter. Det är, utom för kommersiella ändamål, tillåtet att återge texten förutsatt att källan anges. 2

3 1. INLEDNING IAS 1 "Presentation av bokslut" (Presentation of Financial Statements) gavs ut av Kommittén för internationella standarder för redovisning (International Accounting Standards Committee; IASC) i augusti Standarden gäller för bokslut över perioder som börjar efter den 30 juni 1998, även om tillämpning före detta datum uppmuntrats. Kontaktkommittén (Contact Committee) har undersökt IAS 1 i förhållande till de regler som återfinns i de direktiv som behandlar redovisning och nedan listat ett antal frågor som måste undersökas för bedömning om, och i så fall i vilken utsträckning, IAS 1 skall bli tillämpligt i europeisk lagstiftning. 2. SPECIFIKA FRÅGOR 2.1. Överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder Av paragraf 11 i IAS 1 framgår att "Årsbokslut skall inte anses stämma överens med International Accounting Standards (IAS) om de inte uppfyller alla kraven i varje enskild standard samt varje berörd rekommendation från SIC (Standing Interpretations Committee)." Kontaktkommittén välkomnar IASC:s otvetydiga ställningstagande att alla dess standarder måste beaktas fullt ut för att ett företag skall kunna hävda att dess årsbokslut överensstämmer med IAS Rättvisande presentation Paragraf 10 i IAS 1 kräver att "Årsbokslut skall ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning, resultat och cash-flow". Vidare sägs att "En korrekt användning av IAS, med ytterligare upplysningar där så krävs, ger i praktiskt taget alla situationer en rättvisande bild av årsbokslutet" och att (paragraf 12) "en användning av avvikande redovisningsprinciper inte kan rättfärdigas genom att dessa beskrivs, förklaras eller åskådliggörs med hjälp av förklarande material". Dessutom noterar kontaktkommittén att paragraf 13 i IAS 1 tar upp de "... extremt sällsynta fall då ledningen anser att resultatet skulle bli missvisande om kraven i en standard följs...". Av IAS 1 framgår att företagsledningen i sådana situationer där "... avsteg från ett krav är nödvändiga för att uppnå en rättvisande presentation..." skall göra avsteg från kraven i en standard och förklara avsteget i enlighet med de regler som framgår av paragraf 13. Kontaktkommittén noterar att både IAS 1:s undantagsregler och regler för avsteg från standarderna helt stämmer överens med de regler som uppställs i de EU-direktiv som behandlar likartade redovisningsfrågor och också återfinns i artikel 2.5 i det fjärde direktivet. De regler som återfinns i paragraf 13 beskriver klart och tydligt den grundläggande principen om "rättvisande presentation" samtidigt som paragrafen utgör ett viktigt komplement till paragraf 10. Det är nu helt klart att all redovisning som påstår sig överensstämma med IAS måste uppfylla alla krav i varje tillämplig standard och SIC-rekommendation. Samtidigt är det dock klart att man, för att uppnå en rättvisande presentation, måste göra mer än att bara följa reglerna. Kontaktkommittén välkomnar 3

4 detta klargörande av förhållandet mellan "överensstämmelse med IAS" och "rättvisande presentation". Kontaktkommittén noterar också att avsteg från reglerna om rättvisande presentation är ett krav i IAS (inte en valmöjlighet) i de extremt sällsynta fall då företagsledningen anser att resultatet skulle bli missvisande om kravet i en standard följdes. I paragraf 14 i IAS 1 sägs uttryckligen att "Existensen av nationella regler som står i motsatsförhållande till IAS är i sig inget skäl att frångå reglerna i IAS för redovisning som följer IAS." Vidare sägs (i paragraf 16) att detta endast gäller fall då tillämpningen av en specifik regel i IAS kan leda till missvisande räkenskaper " om tillämpningen av en regel som följer av standarden är uppenbart olämplig och en rättvisande presentation därför inte kan uppnås genom tillämpning av standarden eller genom extra information. Avsteg kan inte godtas endast p.g.a. att en annan metod också skulle ge ett korrekt resultat." Resultatet av detta blir att europeiska företag som vill presentera årsbokslut i överensstämmelse med både IAS och de EU-direktiv som rör redovisning inte kan lösa eventuella konflikter mellan de två systemen genom avsteg, om inte tillämpningen av en specifik regel i IAS skulle leda till missvisande räkenskaper och tillämpningen av direktiven skulle leda till en rättvisande presentation. Om ett företag väljer att göra ett avsteg från reglerna för att kunna göra en rättvisande presentation leder detta naturligtvis till att man gör avsteg även från en annan IAS-regel (dvs. den standard som man gör avsteg från). Kontaktkommittén anser att resultatet av detta blir (med tanke på att avsteget i sig är ett krav från IAS) att företag som gör avsteg ändå kommer att kunna hävda att deras årsbokslut överensstämmer med IAS enligt paragraf 11 i IAS 1 detta under förutsättning att de regler som uppställs i paragraf 13 har följts till fullo Försiktighetsprincipen Kontaktkommittén har undersökt innehållet i paragraf 20 i IAS 1. Även om den viktiga roll som försiktighetsprincipen har vid framtagandet av årsbokslut kanske inte fullt ut har inkorporerats av denna och följande paragrafer i IAS (t.ex. till skillnad från kontinuitetsprincipen, periodisering och jämförbarhet), understryker kontaktkommittén att tillämpningen av försiktighetsprincipen utgör en av huvudprinciperna för att uppnå en rättvisande presentation enligt direktivet. Kontaktkommittén noterar att IASC:s Riktlinjer (Framework) särskilt nämner försiktighetsprincipen som ett separat kvalitativt kännetecken för räkenskaper. I och med detta beskriver den försiktighetsprincipen som "... att man är försiktig vid de bedömningar som måste göras för att göra osäkra värderingar, så att tillgångar eller intäkter inte övervärderas och skulder och kostnader inte undervärderas." 4

5 2.4. Väsentlighet och sammanslagning Väsentlighet och sammanslagning undersöks i paragraferna 29 till 32 i IAS 1. Kontaktkommittén poängterar att dessa paragrafer bör läsas i samband med artikel 4 i det fjärde direktivet. Resultatet av detta blir att europeiska företag inte skall tillämpa IAS:s allmänna regler om sammanslagning av poster som föregås av bokstäver eller romerska siffror i det fjärde direktivet, eftersom dessa poster anses utgöra ett minimum för separat presentation. Härutöver noterar kontaktkommittén att IAS 1 i paragraferna 66 och 75 uppställer det minsta antal poster som måste finnas med i balansräkningen och resultaträkningen. Dessa stämmer i stort sätt överens med den uppställningsform som beskrivs i fjärde direktivet även om direktivet i vissa fall uppställer krav på underindelning som går utöver de krav som uppställs i IAS Skillnaden mellan kortfristiga och icke-kortfristiga Av paragraf 53 i IAS 1 framgår att "Varje företag skall, beroende på verksamheten som bedrivs, bestämma om den vill presentera omsättningstillgångar och icke-omsättningstillgångar samt kortfristiga och icke-kortfristiga skulder som separata poster i balansräkningen. Paragraferna 57 till 65 är tillämpliga vid denna bedömning. Om ett företag väljer att inte göra denna distinktion, skall tillgångar och skulder i princip rangordnas efter sin likviditet." Kontaktkommittén anser att de europeiska företagen är bundna av den uppställningsform som beskrivs i fjärde direktivet eftersom denna indelning inte får frångås utom i de speciella fall som föreskrivs i själva direktiven. Kontaktkommittén anser följaktligen att det fjärde direktivet kräver att europeiska företag presenterar sina tillgångar uppdelade på de två kategorierna "omsättningstillgångar" och "anläggningstillgångar". Denna distinktion kan mycket väl leda till andra resultat än de som uppnås om man använder indelningen i IAS (omsättningstillgångar och icke-omsättningstillgångar). T.ex. skulle långfristiga skulder och aktier som inte förväntas realiseras eller omsättas under företagets normala verksamhet klassas som "omsättningstillgångar" enligt direktivet men som "icke-omsättningstillgångar" enligt IAS 1. På samma sätt skulle marknadsnoterade värdepapper, som inte innehas långsiktigt av ett företag och som förväntas realiseras efter mer än ett år från den dag då balansräkningen uppställdes, klassas som "omsättningstillgångar" enligt direktivet men som "icke-omsättningstillgångar" enligt IAS 1. Konsekvensen av detta blir att "icke-kortfristiga tillgångar" enligt IAS 1 inte alltid kommer att motsvaras av "anläggningstillgångar" enligt direktiven, vilket innebär att europeiska företag inte kommer att kunna tillämpa paragraferna 57 till 65 i IAS 1, eftersom detta skulle leda till en presentation som skiljer sig från de regler som uppställs i fjärde direktivet. I dessa fall skulle europeiska företag tvingas välja det alternativ som framgår av paragraf 53 i IAS 1 och avstå från distinktionen mellan kortfristiga och ickekortfristiga poster 1. Dessa företag skulle då få använda den metod som anges av den sista meningen i paragraf 53, nämligen att rangordna sina tillgångar och skulder i ordning efter 1 Det bör i detta sammanhang uppmärksammas att distinktionen kortfristiga och icke-kortfristiga även har betydelse för olika mått som föreslås i fjärde direktivet. 5

6 deras likviditet. Kontaktkommittén anser att man, om man följde den uppställningsform som beskrivs i direktiven om bokföring, skulle säkerställa en sådan presentation Förändringar i det egna kapitalet Av paragraf 7 i IAS 1 framgår att "fullständigt årsbokslut omfattar följande komponenter: (a) (b) (c) (d) (e) balansräkning resultaträkning en uppställning som visar antingen: (i) alla förändringar av det egna kapitalet, eller (ii) andra förändringar i det egna kapitalet än sådana som har sitt ursprung i transaktioner med ägarna och utdelning till ägarna, finansieringsanalys, och beskrivning av bokföringsprinciperna samt andra upplysningar." Den information om förändringar av det egna kapitalet som skall lämnas enligt IAS 1 är därför en "särskild del" av årsbokslutet. Enligt direktiven om bokföring skall årsbokslut bestå av en resultaträkning, balansräkning och noter men det nämns inte något om särskild information rörande förändringar av det egna kapitalet. Kontaktkommittén anser dock att separat information rörande förändringar av det egna kapitalet uppenbart höjer informationsvärdet av redovisningen och direktiven utesluter heller inte att sådan ges. Artikel 2.6 i det fjärde direktivet anger att "Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att annan information lämnas i årsboksluten utöver vad som fordras enligt detta direktiv." För frågor som rör ändringar av det egna kapitalet hänvisar kontaktkommittén till paragraf 3 i inledningen till IAS. Av denna paragraf framgår att informationen får presenteras antingen på "traditionellt" sätt där avstämningen av det egna kapitalet görs i kolumner eller i form av separat information. Kontaktkommittén noterar att om reglerna i IAS tillämpas för att stå i överensstämmelse med direktiven om bokföring kommer detta att leda till affärshändelser som normalt rapporteras i antingen resultat- eller balansräkningen. Följden blir att informationen om ändringar av det egna kapitalet normalt kommer att ske genom traditionella avstämningar av det egna kapitalet och inte i form av ett separat dokument. Kontaktkommittén anser trots detta att varje form av information om ändringar av det egna kapitalet som inte sker genom traditionella avstämningar av det egna kapitalet utan istället leder till ett separat dokument, skulle vara acceptabelt så länge den inte står i motsatsförhållande till den uppställningsform som föreskrivs i fjärde direktivet om bokföring Finansieringsanalyser På liknande sätt räknar IAS 1 upp finansieringsanalysen som en del av årsbokslutet. Även om direktivet inte uttryckligen nämner finansieringsanalysen så är den inte utesluten, särskilt med tanke på artikel 2.6 i det fjärde direktivet. Med anledning av detta ser kontaktkommittén inget motsatsförhållande mellan IAS 1 och direktiven vad gäller att finansieringsanalysen skulle vara en del av årsbokslutet. 6

7 2.8. Övrig information Kontaktkommittén noterar att paragraf 102(d) i IAS 1 kräver att antalet anställda vid redovisningsperiodens slut eller genomsnittsantalet under perioden anges. Artikel i fjärde direktivet anger att europeiska företag skall ange "Medelantalet under räkenskapsåret anställda personer fördelade på kategorier...". Europeiska företag vars redovisning skall överensstämma med både IAS:s standarder och direktiven om bokföring bör således informera åtminstone om det genomsnittliga antalet anställda under bokföringsåret, fördelat på kategorier. 3. SLUTSATS Kontaktkommittén har efter sitt arbete enligt ovan kommit fram till slutsatsen att IAS 1 är förenligt med den europeiska lagstiftningen om bokföring. 7

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

RR 14 JOINT VENTURES

RR 14 JOINT VENTURES RR 14 JOINT VENTURES REDOVISNINGSRÅDET JULI 2000 1 Innehållsförteckning Sid TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 Olika former av joint ventures 4 Avtal om samarbete 4 GEMENSAMT STYRDA VERKSAMHETER 5 GEMENSAMMA

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämnden och rättvisande bild Problem och motsägelser i»k2«trots förenklingsambitioner

Bokföringsnämnden och rättvisande bild Problem och motsägelser i»k2«trots förenklingsambitioner Bokföringsnämnden och rättvisande bild Problem och motsägelser i»k2«trots förenklingsambitioner Det var en gång ett fartyg som seglade på de stora haven. Fartyget hade en kapten som var känd för sin redbarhet

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer