FI:s redovisningsföreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FI:s redovisningsföreskrifter"

Transkript

1 FI:s redovisningsföreskrifter Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1

2 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS ÄNDRING I IAS 1 5

3 Kontaktperson på FI: Eva Sterner, tfn , Förord Denna promemoria är inte en officiell remiss utan ett sätt att på ett tidigt stadium informera om våra preliminära bedömningar. Under hösten kommer vi att remittera förslag på ändringar i våra föreskrifter och allmänna råd om redovisning. För att synpunkter på innehållet i denna promemoria ska kunna beaktas i remissen behöver vi dessa senast den 31 juli. Synpunkter (ange FI ) mejlas till eller skickas till: Finansinspektionen Box STOCKHOLM Vi har tidigare under året publicerat preliminära bedömningar om hur vi bedömer att FFFS 2006:16, 2006:17 och 2006:18 påverkas av IAS 1 (reviderad 2007), nya rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering samt föreslagna ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL. Se Sammanfattning Noterade finansiella företag ska upprätta sin koncernredovisning enligt av EU godkända IFRS. Andra finansiella företag får upprätta sin koncernredovisning på samma sätt eller enligt lagbegränsad IFRS. Alla finansiella företag bör upprätta sin årsredovisning enligt lagbegränsad IFRS I februari 2008 ändrades IAS 32. Ändringen innebär att vissa finansiella instrument som uppfyller definitionen av finansiell skuld ska redovisas som eget kapital. Vissa upplysningskrav för dessa finansiella instrument har samtidigt införts genom tillägg i IAS 1. De instrument som avses är: - För innehavaren återsäljbara finansiella instrument, det vill säga finansiella instrument som utställaren har en förpliktelse att på anfordran köpa tillbaka. - Instrument eller delar av instrument, som kräver att ett företag överlämnar en proportionell andel av nettotillgångarna vid likvidation, till exempel aktier i företag med begränsad livslängd. Vår preliminära bedömning är att vi inte bör göra undantag i FFFS 2006:16 eller FFFS 2006:17 med anledning av dessa ändringar i IAS 32 och IAS 1. 1

4 Bakgrund FI har ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed för finansiella företag i den utsträckning det är påkallat med hänsyn till dess särart (8 kap. 1 bokföringslagen (1999:1078)). FI:s policy är att finansiella företag, i princip, bör tillämpa samma regler som noterade företag. Särregler ska motiveras av att de finansiella företagen omfattas av särskild lagstiftning eller av verksamhetens särart. Noterade finansiella företag ska upprätta sin koncernredovisning enligt av EU godkända internationella redovisningsstandarder 1. Enligt FI:s redovisningsföreskrifter bör andra finansiella företag som inte upprättar sin koncernredovisning på samma sätt upprätta den enligt så kallad lagbegränsad IFRS. Det betyder att de av EU godkända internationella redovisningsstandarder tillämpas med begränsning av vad som regleras i svensk författning, våra allmänna råd eller rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering. Alla finansiella företag bör upprätta sin årsredovisning enligt lagbegränsad IFRS. IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 32 Finansiella instrument: klassificering ändrades i februari Ändringarna gäller klassificering av och upplysningar om för innehavaren återsäljbara finansiella instrument och vissa åtaganden till följd av likvidation. De nya versionerna ska tillämpas från och med det räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. EG-kommissionen har ännu inte godkänt ändringarna men förväntas göra det under första kvartalet IAS 1 och IAS 32 är tillämpliga för både noterade och onoterade finansiella företag genom en generell hänvisning till IFRS i våra föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:16) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt våra föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:17) om årsredovisning i försäkringsföretag. IAS 1 och IAS 32 gäller dock inte för försäkringsföretag som tillämpar våra föreskrifter och allmänna råd ( FFFS 2006:18) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens. Vi måste ta ställning till om ändringarna i IAS 1 och IAS 32 ska vara tilllämpliga enligt lagbegränsad IFRS. Nedan beskrivs översiktligt de huvudsakliga ändringarna, hur de förhåller sig till nationell lagstiftning och vår preliminära bedömning av om det finns behov av undantag från ändringarna. 1 Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen). Dessa standarder har de internationellt gängse förkortningarna IAS, IFRS, SIC och IFRIC samt ett ordningsnummer. Beteckningen IFRS utan ordningsnummer refererar till alla de internationella standarderna. 2

5 Ändring i IAS 32 Vår preliminära bedömning är att ändringarna i IAS 32 inte bör leda till ändringar i våra föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning. Ändringarna avser klassificering av för innehavaren återsäljbara finansiella instrument och vissa åtaganden till följd av likvidation som eget kapital i stället för som skuld. Ändringarna i IAS 32 I februari 2008 ändrades IAS 32 genom att vissa finansiella instrument som hos utgivaren uppfyller definitionen av finansiell skuld ska klassificeras som eget kapital. De instrument som avses är: - För innehavaren återsäljbara finansiella instrument, det vill säga finansiella instrument som utställaren har en förpliktelse att på anfordran köpa tillbaka (puttable financial instruments). Exempel på sådana instrument är vissa andelar i kooperativa företag. - Instrument eller delar av instrument, som innebär att ett företag (utställaren) till en annan part (innehavaren) ska lämna över en proportionell andel av sina nettotillgångar vid likvidation, exempelvis aktier i företag med begränsad livslängd. Det finns en rad kriterier som ska vara uppfyllda för att undantaget att klassificera dessa typer av instrument som eget kapital ska gälla. Om företaget (utställaren) klassificerat instrumenten som eget kapital och något av villkoren inte längre uppfylls ska instrumentet omklassificeras till skuld. Våra författningar De allmänna råden i FFFS 2006:16 och FFFS 2006:17 anger till viss del hur gränsen mellan skuld och eget kapital bör dras enligt lagbegränsad IFRS. Dessa allmänna råd begränsar tillämpningen av IAS 32. Detta begränsar i sin tur ändringens påverkan på svenska kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag. Allmänna rådet i 2 kap. FFFS 2006:16 har följande lydelse, i FFFS 2006:17 finns motsvarande allmänna råd i punkt 3b: Redovisningen av ett instrument eller dess delar som en skuld eller eget kapital i enlighet med den ekonomiska innebörden av villkoren, tillämpas inte hos utgivaren till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras som ett eget kapital enligt lag eller annan författning, se 5 kap. 1 och 4 lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 5 kap. 14 och 15 årsredovisningslagen. Utgivaren bör i en not lämna upplysningar om klassificeringen i enlighet med den ekonomiska innebörden. Redovisnings- och associationsrättslig lagstiftning kan innehålla begränsningar i förhållande till IFRS. Instrument som är eget kapital i 3

6 den svenska lagstiftningen kan komma att klassificeras som skuld enligt IFRS. En sådan förändring kan få civilrättsliga verkningar 2. Enligt vårt allmänna råd bör, som ett undantag från IFRS, det som ska klassificeras som eget kapital enligt lag eller annan författning, även klassificeras som eget kapital i redovisningen. Om exempelvis garantifonden i en sparbank inte skulle få klassificeras som eget kapital skulle situationen kunna uppstå att sparbanken saknar eget kapital. Detsamma kan gälla för ömsesidiga försäkringsbolag om garantikapital skulle klassificeras som skuld. Vad som enligt lag eller annan författning klassificeras som skuld men som enligt IFRS klassificeras som eget kapital omfattas inte av undantaget i de allmänna råden utan redovisas inom eget kapital av dem som tillämpar lagbegränsad IFRS. Ändringen av IAS 32 innebär att de ovan nämnda instrumenten, som uppfyller definitionen av skuld ska redovisas som eget kapital om vissa förutsättningar är uppfyllda. Även enligt lagbegränsad IFRS bör dessa därmed redovisas som eget kapital. Det egna kapitalet kan således öka i och med ändringen. Eventuellt redovisas de av innehavaren återsäljbara finansiella instrumenten redan i dag i enlighet med nationell lagstiftning som eget kapital. Effekten av ändringen bedöms av oss därför inte vara särskilt stor. Vårt allmänna råd begränsar sig till utgivarsidan vilket även ändringen i IAS 32 gör. IAS 32 gäller endast klassificeringen av eget kapitalinstrument sett från emittenten. Innehavaren tillämpar IAS 39 (se IAS 32 punkt 2 och IAS 39 punkt 2 d). Klassificeringen av och storleken på skulder och eget kapital påverkar generellt vad som ingår i kapitalbasen enligt kapitaltäckningsoch solvensreglerna. När det gäller klassificeringen av eget kapital respektive skuld som förändras i och med tillämpning av IFRS och lagbegränsad IFRS så finns det en särskild regel i kapitaltäckningsoch solvensregelverket. Regeln innebär att det i det primära kapitalet får det ingå poster som enligt äldre redovisningsregler skulle ha klassificerats som eget kapital, men som enligt nya redovisningsregler klassificeras som skuld. Däremot får det inte i det primära kapitalet ingå poster som enligt äldre redovisningsregler skulle ha klassificerats som skuld, men som enligt nya redovisningsregler klassificeras som eget kapital. Ändringen i IAS 32 bedöms därför inte påverka företagens kapitalbas. 2 Konflikten har bland annat uppmärksammats av IAS-utredningen och EG:s kontaktkommitté. Se SOU 2003:71 sidan och i bilaga 5. 4

7 Preliminär bedömning Vår preliminära bedömning är att ändringarna i IAS 32 om klassificering av för innehavaren återsäljbara finansiella instrument och åtaganden till följd av likvidation som eget kapital inte bör leda till ändringar i våra föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning. Ändring i IAS 1 Vår preliminära bedömning är att inte göra undantag från de nya upplysningskraven om återsäljbara finansiella instrument och vissa åtaganden till följd av likvidation som klassificeras som eget kapital. Ändringarna i IAS 1 IAS 1 har ändrats genom tillägg av nya krav på upplysningar om återsäljbara finansiella instrument och vissa åtaganden till följd av likvidation, det vill säga samma instrument som ändringarna i IAS 32 avser. Om ett företag (en utställare) har omklassificerat för innehavaren återsäljbara finansiella instrument eller vissa åtaganden till följd av likvidation mellan skuld och eget kapital ska upplysning lämnas om det belopp som omklassificeringen avser samt om vilken klass skulden flyttats från och numera är placerad i. Tidpunkten för och orsaken till omklassificeringen ska också anges. De nya upplysningskraven omfattar även kvantitativa uppgifter om belopp som klassificerats som eget kapital och det förväntade utflödet av likvida medel om företaget (utställaren) skulle tvingas återköpa/lösa in instrumenten. Kvalitativa uppgifter om företagets (utställarens) mål, policy och process för att hantera krav på att återköpa/inlösa instrumenten på anfordran av innehavaren har också införts. Information om hur det förväntade utflödet av likviditet vid utställarens återköp/inlösen beräknats ska också lämnas. Ett nytt upplysningskrav har också införts om att livslängden för företag med begränsad livslängd ska anges. Våra författningar De allmänna råden i FFFS 2007:16 och FFFS 2007:17, som beskrivits i första avsnittet ovan, anger att utgivaren bör lämna notupplysningar om klassificeringen i enlighet med den ekonomiska innebörden. De nya upplysningskraven i IAS 1 anknyter inte till ekonomisk innebörd och krockar därför inte med det befintliga allmänna rådet. I stället kan de nya upplysningskraven komplettera de befintliga. Om instrumenten har den ekonomiska innebörden av en skuld, klassificeras som eget kapital enligt svensk lagstiftning och dessutom uppfyller alla krav för att få klassificeras som eget kapital enligt ändringarna i IAS 32, bör företaget lämna båda upplysningarna. Vår bedömning är att upplysningarna berör ett begränsat antal instrument. Upplysningarna är viktiga bland annat för att läsaren av den finansiella informationen ska få en bra uppfattning om företagets likviditet och finansiella ställning. Finansiella instrument som klassificeras som eget kapital innehåller vanligtvis inget åtagande att leverera kontanter eller en finansiell tillgång till någon annan. 5

8 Preliminär bedömning Vår preliminära bedömning är att vi inte bör göra undantag från de nya upplysningskraven om de finansiella instrument som klassificerats som eget kapital och avser för innehavaren återsäljbara finansiella instrument och vissa åtaganden till följd av likvidation. 6

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF3 Redovisning av leasing + Bilaga FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Redovisningsföreskrifterna, FFFS 2006:18

Redovisningsföreskrifterna, FFFS 2006:18 Redovisningsföreskrifterna, 2007-05-31 - en vägledning INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER, 1 KAP. 3 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM ÅRSREDOVISNINGEN, 2 KAP. 5 3. BALANSRÄKNING OCH RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslagspromemoria om nya redovisningsföreskrifter för 2007 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-01-22 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag;

Läs mer

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Slutbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2009 SOU 2009:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

Vanligtvis behandlas redovisningsrätt i. Redovisningsrättsliga begrepp och redovisning som avtalsinnehåll. Fördjupning #3/2015 Balans

Vanligtvis behandlas redovisningsrätt i. Redovisningsrättsliga begrepp och redovisning som avtalsinnehåll. Fördjupning #3/2015 Balans Redovisningsrättsliga begrepp och redovisning som avtalsinnehåll De senaste årtiondena har rättsområdet redovisningsrätt utvecklats snabbt. Bara under de senaste åren har flera doktorsavhandlingar och

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 1 mars 2014 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB publicerade före jul stora delar av det i IFRS 9 som kommer att ersätta dagens principer, i IAS 39, för säkringsredovisning.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk 2012-11-13 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-13136 Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Sambandet mellan redovisning och beskattning efter införandet av internationella redovisningsregler

Sambandet mellan redovisning och beskattning efter införandet av internationella redovisningsregler JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Friberg Sambandet mellan redovisning och beskattning efter införandet av internationella redovisningsregler Examensarbete 20 poäng Sture Bergström och Christina

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Bilaga 1 Sammanfattning av Redovisningskommitténs slutbetänkande (SOU 1996:157)...2 Bilaga 2 Författningsförslag i Redovisningskommitténs slutbetänkande Översyn av redovisninglagstiftningen

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer