Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL"

Transkript

1 Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL - Preliminära bedömningar om redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag

2 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 2 2. VÄRDERING AV VISSA FINANSIELLA INSTRUMENT 4 3. UPPLYSNINGAR OM TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 5 4. ÖVRIGA LAGÄNDRINGAR 7 5. IKRAFTTRÄDANDE 8

3 Kontaktperson på FI: Eva Sterner och Greta Wennerberg, tfn , Förord Denna promemoria är inte en officiell remiss utan ett sätt att på ett tidigt stadium informera om hur vi preliminärt bedömer om ändringar årsredovisningslagarna (ÅRL, ÅRKL och ÅRFL) bör föranleda ändringar i våra föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, våra föreskrifter och allmänna råd (2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag samt våra föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens (FFFS 2006:18). Vi uppmuntrar intressenter att lämna synpunkter på våra preliminära bedömningar för att de på ett tidigt stadium ska få möjlighet att påverka utformningen av våra föreskrifter och allmänna råd. Under hösten kommer vi att remittera förslag på ändringar i dessa föreskrifter och allmänna råd. Lämna eventuella synpunkter på dessa preliminära bedömningar till oss senast den 31 juli Då kan vi beakta dem i höstens remiss. Mejla eventuella synpunkter till (ange FI Dnr ), eller skicka dem till: Finansinspektionen Box STOCKHOLM Vi har tidigare under våren publicerat preliminära bedömningar om hur vi bedömer att FFFS 2008:25 och FFFS 2008:26 bör påverkas av ändrade regler från Rådet för finansiell rapportering samt om redovisning av nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas. Promemoriorna finns tillgänglig under Sammanfattning 2006 antogs vissa ändringar i EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv samt i de särskilda redovisningsdirektiv som gäller för finansiella företag. Direktivsändringarna har i februari 2009 genomförts i svensk lag, bland annat i ÅRKL, ÅRFL och ÅRL. Lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari De nya lagreglerna som är relevanta för finansiella företag berör: - värdering av vissa finansiella instrument 1

4 - upplysningar om transaktioner med närstående - ekonomiska aktiviteter som inte redovisas i balansräkningen - regler om bolagsstyrningsrapport - upplysningar om intern kontroll i koncernredovisningen Våra preliminära bedömningar är att - vi bör ta bort de allmänna råden om verkligt värdeoptionen i FFFS 2008:25 och 2008:26 och att - övriga lagförslag inte bör föranleda några ändringar i FFFS 2008:25, 2008:26 eller 2006: Bakgrund Finansinspektionen, FI, har ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed för finansiella företag i den utsträckning det är påkallat med hänsyn till dessa företags särart (8 kap. 1 bokföringslagen (1999:1078)). FI:s policy är att finansiella företag, i princip, bör tillämpa samma regler som noterade företag. Särregler ska motiveras av att de finansiella företagen omfattas av särskild lagstiftning eller av verksamhetens särart. Syftet med denna policy är att säkerställa en hög och enhetlig standard för de finansiella företagens externa redovisning. FI har genomfört denna policy genom att i allmänna råd till författningarna om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) respektive i försäkringsföretag (FFFS 2008:26) ange att av EU godkända internationella redovisningsstandarder (IFRS) 1 och av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendationer och uttalanden, bör tillämpas med begränsning av vad som regleras i svensk författning och våra allmänna råd: lagbegränsad IFRS. Om företag avviker från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer ska företaget i not lämna upplysning om att avvikelse gjorts samt skälen för detta (2 kap. 3 andra stycket ÅRL 2 ). Denna förklaringsbörda läggs på företaget för att möjliggöra för läsaren att göra rätt bedömningar av företagets ekonomiska ställning. Ett företags möjlighet att avstå från att tillämpa allmänna råd begränsas av kravet på att tillämpa god redovisningssed (2 kap. 2 ÅRKL 3 och ÅRFL 4, jfr 2 kap. 2 ÅRL). Vid bedömningen av vad som utgör god redovisningssed bör såväl FI:s allmänna råd som IFRS tillmätas stor betydelse. 5 Detta borde 1 Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen). Dessa standarder har de internationellt gängse förkortningarna IAS, IFRS, SIC och IFRIC samt ett ordningsnummer. Beteckningen IFRS utan ordningsnummer i denna promemoria refererar till alla de internationella standarderna som antagits av EU. 2 Årsredovisningslag (1995:1554) 3 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 4 Lag (1995:1650) om årsredovisning i försäkringsföretag 5 Se prop. 1998/99:130 s och s Enligt vår mening är det emellertid naturligt att de uttalanden som ett kvalificerat normgivande organ gör tillmäts mycket stor betydelse när man tar ställning till vad som utgör god redovisningssed. 2

5 innebära att finansiella företag endast kan avvika från våra allmänna råd att tillämpa lagbegränsad IFRS i den mån den avvikande redovisningen kan anses utgöra god redovisningssed och IFRS-regeln inte kan anses utgöra god redovisningssed. Förekomsten av båda förutsättningarna borde vara extremt sällsynta. Sammanfattningsvis innebär detta att: alla finansiella företag som huvudregel ska upprätta sin årsredovisning (dvs. redovisning för juridisk person) enligt lagbegränsad IFRS, noterade finansiella företag ska upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS till följd av IAS-förordningen onoterade finansiella företag som inte upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS ska upprätta den enligt lagbegränsad IFRS 2006 antogs vissa ändringar i EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv samt i de särskilda redovisningsdirektiv som gäller för finansiella företag. Direktivsändringarna har genomförts i svensk lag genom ändringar i bland annat ÅRL, ÅRKL och ÅRFL. Regeringens proposition 2008/09:71 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv m.m. publicerades den 13 november Propositionen beslutades den 28 januari Lagändringarna trädde ikraft den 1 mars 2009 och ska tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 28 februari Detta innebär att finansiella företag som har kalenderår i praktiken ska tillämpa de nya reglerna första gången för räkenskapsår som inleds den 1 januari De bolag som har brutna räkenskapsår tilllämpar reglerna i takt med att deras räkenskapsår inleds efter den 28 februari Vi har tidigare publicerat preliminära bedömningar om hur vi såg på lagförslaget Ds 2008:5 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv publicerad den 22 januari Vi fick inga kritiska synpunkter på dessa bedömningar. I denna promemoria ger vi våra preliminära bedömningar om hur de genomförda lagändringarna bör påverka våra föreskrifter och allmänna råd. Vi kommenterar främst områden där de beslutade lagarna skiljer sig jämfört med förslagen i Ds 2008:5 och där vår preliminära bedömning är att vi bör ändra våra författningar. För våra kommentarer på övriga lagändringar hänvisar vi till våra preliminära bedömningar daterade den 19 maj Detta dokument behandlar följande områden: - Värdering av vissa finansiella instrument - Upplysningar om transaktioner med närstående - Övriga ändringar - Ikraftträdande 6 Se promemoria daterad den 19 maj 2008 om ändringar i årsredovisningslagarna på 3

6 2. Värdering av vissa finansiella instrument Vår preliminära bedömning är att vi bör ta bort de befintliga allmänna råden om verkligt värdeoptionen i 2 kap. i FFFS 2008:25 och 2008:26. I likhet med förslaget i DS 2008:5 innebär lagtexten i 4 kap 2 punkt 7 ÅRKL och 4 kap. 2 punkt 12 ÅRFL att samtliga kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag som omfattas av lagarna får tillämpa det nya tredje stycket i 4 kap. 14 b ÅRL. 4 kap. 14 b tredje stycket ÅRL innebär att företag får värdera vissa finansiella instrument till verkligt värde, om det är förenligt med IFRS. Detta innebär att flera finansiella instrument genom lagändringen får värderas till verkligt värde till exempel genom möjligheten att tillämpa den så kallade verkligt värdeoptionen i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Exempel på sådana finansiella instrument som omnämns i 4 kap. 14 b ÅRL är vissa aktier i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures och vissa finansiella skulder. I lagen anges också att en förutsättning för att få använda verkligt värde för de aktuella finansiella instrumenten är att upplysningar lämnas om värderingen i enlighet med IFRS. En förutsättning för att tillämpa verkligt värdeoptionen är därmed bland annat att företaget lämnar upplysningar enligt IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar (punkterna 9-11). Enligt 2 kap. allmänna råd i FFFS 2008:25 och 2008:26 är det till viss del redan möjligt för finansiella företag enligt årsredovisningslagarna och den generella hänvisningen till IFRS att värdera finansiella instrument till verkligt värde och att använda verkligt värdeoptionen. De nya reglerna tillåter värdering till verkligt värde i större utsträckning än tidigare, speciellt avseende skulder. Detta innebär att specificeringen i våra allmänna råd är både inaktuell och överflödig. Vår preliminära bedömning är därför i likhet med tidigare att ta bort 2 kap. allmänna råd 4 c i FFFS 2008:25 samt 2 kap. allmänna råd 4 d i FFFS 2008:26 som behandlar möjligheten att till viss del tillämpa verkligt värdeoptionen. 4

7 3. Upplysningar om transaktioner med närstående Vår preliminära bedömning är att vi inte bör göra några ändringar i FFFS 2008:25, 2008:26 eller 2006:18 till följd av nya lagstadgade krav på upplysningar om transaktioner med närstående. Vi bedömer vidare att våra regler om vissa tilläggsupplysningar för icke vinstutdelande livförsäkringsföretag om väsentliga avtal med närstående i FFFS 2008:26 inte står i konflikt med lagen och bör därför kvarstå. Lagändringen i 5 kap. 12 a ÅRL innebär att finansiella företag i årsredovisningen ska lämna tilläggsupplysningar om betydande transaktioner som genomförs med andra koncernföretag, intresseföretag, ledande befattningshavare eller vissa andra i lagen angivna kategorier av närstående, om transaktionerna genomförs på andra villkor än normala marknadsvillkor. Upplysningar ska lämnas om transaktionernas art och det totala belopp som de omfattar samt om vilket förhållande den närstående parten har till företaget. Även andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma företagets ställning ska redovisas. Det är tillåtet enligt 5 kap. 12 b ÅRL att redovisa olika transaktioner av samma typ i samlad form, såvida information om de enskilda transaktionerna inte är nödvändig för bedömningen av transaktionernas inverkan på företagets ställning. Enligt 5 kap. 12 a behöver inte de nya uppgifterna lämnas för koncerninterna transaktioner, om det dotterföretag som är part i transaktionen är helägt av ett annat koncernföretag. 7 Upplysningskraven gäller även för koncernredovisningen enligt lagbegränsad IFRS enligt 7 kap. 4 i ÅRKL och ÅRFL, jfr 7 kap. 14 ÅRL. Två nya paragrafer 12 a och 12 b har införts i ÅRL:s femte kapitel om upplysningar. 5 kap. 12 a första och tredje styckena samt 12 b gäller även för finansiella företag genom hänvisningen i 5 kap. 1 ÅRKL samt 5 kap. 1 i ÅRFL. Den nya lagtexten lyder: Transaktioner med närstående 12 a Större företag ska lämna upplysningar om betydande transaktioner som på andra än marknadsmässiga villkor har genomförts med 1. ett företag i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag, 2. en juridisk person över vilken företaget utövar ett bestämmande inflytande eller som utövar ett bestämmande inflytande över företaget utan att det är fråga om en koncern eller en företagsgrupp av motsvarande slag, 3. ett intresseföretag till företaget eller en juridisk person som företaget är ett intresseföretag till, 4. en juridisk person över vilken företaget utövar ett betydande inflytande när det gäller den driftsmässiga och finansiella styrningen eller som utövar ett sådant infly- 7 Observera att upplysningskraven om inköp och försäljning mellan koncernföretag fortfarande gäller enligt 5 kap. 1 ÅRFL samt upplysningar om intresse- och koncernföretag enligt 5 kap. 6 ÅRKL.. 5

8 tande över företaget utan att den juridiska personen eller företaget är intresseföretag till den andra, 5. en juridisk person som verkar i enlighet med en överenskommelse mellan företaget och en eller flera andra parter om att gemensamt bedriva ekonomisk verksamhet och att gemensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna verksamhet, 6. en fysisk person som utövar ett betydande inflytande över företaget, 7. en styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan ledande befattningshavare i företaget eller dess moderföretag eller i ett motsvarande utländskt rättssubjekt, 8. den som är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en person som avses i 6 eller 7, 9. annan person som ingår i samma familj som en person som avses i 6 eller 7 och som kan förväntas påverka den senare personen i hans eller hennes kontakter med företaget eller som kan förväntas påverkas av en person som avses i 6 eller 7 i sina egna kontakter med företaget, 10. en person som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person som avses i 6 eller 7 eller dennes make eller sambo, 11. en juridisk person över vilken en person som avses i 6, 7, 8, 9 eller 10 har ett betydande inflytande, eller 12. en juridisk person vars huvudsakliga verksamhet är att förvalta tillgångar som företaget har avsatt för ersättningar till personer som avslutat sin anställning i företaget eller i en sådan juridisk person som avses i 1, 2, 3, 4, 5 eller 11. Publika aktiebolag som är mindre företag ska lämna upplysningar om sådana transaktioner som avses i första stycket, om transaktionen har ingåtts med 1. en aktieägare med ett betydande aktieinnehav i bolaget, eller 2. en styrelseledamot i bolaget. 8 Upplysningar enligt denna paragraf behöver inte lämnas om transaktioner som har ingåtts 1. mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller 2. mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs av andra företag inom samma koncern. 12 b Upplysningar enligt 12 a ska omfatta 1. uppgift om transaktionernas art och det totala belopp som transaktionerna omfattar, 2. uppgift om vilket slags närståendeförhållande som föreligger, och 3. andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma företagets ställning. I Ds 2008:5 s föreslogs att avgränsningen av vilka kategorier som bestämmelsen skulle omfatta skulle göras genom en hänvisning i ÅRL till IFRS, det vill säga i praktiken till IAS 24 Upplysningar om närstående. Flera av remissinstanserna ansåg dock att närståendebegreppet bör definieras direkt i ÅRL. Detta har lagstiftaren tagit fasta på och lagen har utformats från denna utgångspunkt. Närståendebegreppet som nu har införts i 5 kap. 12 a ÅRL överensstämmer i sak med den i dag gällande IAS De författningar som berörs av lagändringarna är FFFS 2008:25, 2008:26 och 2006:18. Enligt nuvarande regler bör IAS 24 tillämpas av alla finansiella företag på grund av vår generella hänvisning till IFRS i 2 kap. allmänna råd FFFS 8 Detta stycke (det andra) gäller inte för finansiella företag. 9 Se prop. 2008/09:71 s

9 2008:25 och 2008:26. Upplysningskraven i IAS 24 om transaktioner som förekommit mellan närstående är mer långtgående och omfattande än lagen. Vi behöver inte göra några ändringar i FFFS 2006:18 på grund av lagändringen. Den befintliga laghänvisningen om tilläggsupplysningar i 5 kap. 1 FFFS 2006:18 innebär att de nämnda upplysningarna om närstående transaktioner ska lämnas av försäkringsföretag som har dispens. I 5 kap. 12 FFFS 2008:26 finns det regler om upplysningskrav för närstående transaktioner i icke vinstutdelande livförsäkringsföretag. Dessa företag ska alltid lämna upplysningar enligt IAS 24 om väsentliga avtal med närstående och i förekommande fall, andra företag i en företagsgrupp av motsvarande slag som en koncern. Det är främst punkt 7 i föreskriften som har näraliggande regler till lagen. Punkten innebär att skälen för vald metod, när vederlaget inte bestämts med hänsyn till vederlaget för jämförbara varor eller tjänster på marknaden, ska anges. Upplysningskraven i föreskriften om närstående transaktioner avser alla avtal med närstående till skillnad mot lagen som endast avser transaktioner som har andra villkor än normala marknadsvillkor. Vår preliminära bedömning är att våra författningar inte är i konflikt med de nya upplysningskraven i årsredovisningslagarna. Våra regler är i vissa fall mer preciserade och omfattande men vi ser ingen anledning till att de bör ändras. 4. Övriga lagändringar Vår preliminära bedömning är att övriga nedan angivna lagändringar inte föranleder några tillägg till eller undantag från FFFS 2008:25, 2008:26 eller 2006:18. Lagändringar har också genomförts på följande områden. 10 Nya regler om: ÅRKL /ÅRFL Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen 5 kap. 11 a ÅRL 5 kap. 1 ÅRKL 5 kap. 1 ÅRFL Bolagsstyrningsrapport 11 6 kap. 6-9 ÅRL 6 kap. 1 ÅRKL 6 kap. 1 ÅRFL Intern kontroll och riskhantering i samband med upprättande 7 kap. 31 ÅRL 7 kap. 2 ÅRKL 7 kap. 2 ÅRFL av koncernredovis- ning 7 kap. 32 punkt 7 ÅRL Offentliggörande av bolags- 8 kap. 15 a ÅRL 8 kap. 2 ÅRKL 10 Se prop. 2008/09:71 avsnitt 5.5 om upplysningar om arrangemang som inte framgår av balansräkningen, avsnitt om nya bestämmelser om bolagsstyrningsrapport, avsnitt om upplysningar om intern kontroll i koncernredovisningen, avsnitt om granskning av bolagsstyrningsrapport, avsnitt 5.9 om ingivande till registreringsmyndigheten av redovisningar m.m. i vissa finansiella företag samt avsnitt 5.10 om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier.. 11 I Ds 2008:5 är denna benämnd företagsstyrningsrapport. 7

10 styrningsrapport Ingivande till registreringsmyndighet Revision av bolagsstyrningsrapport i aktiebolag Revision av bolagsstyrningsrapport i försäkringsbolag Registrering och verkställighet av beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier 9 kap. 31 ABL kap. 11 b FRL 13 4 kap. 46 och 49 i ABL 8 kap. 2 ÅRFL 8 kap. 5 ÅRKL 8 kap. 5 ÅRFL Lagändringar i ovanstående tabell har vi tidigare beskrivit i vår promemoria med våra preliminära bedömningar daterad 19 maj De författningar som berörs av dessa lagändringar är FFFS 2008:25, 2008:26 och 2006:18. Det finns inga regler i författningarna om de angivna lagändringarna. Vår preliminära bedömning är därför liksom tidigare att i tabellen beskrivna lagändringar inte bör föranleda några tillägg till eller undantag från FFFS 2008:25, 2008:26 eller 2006: Ikraftträdande Vår preliminära bedömning är att ikraftträdandet av de beskrivna lagändringarna i ÅRL, ÅRKL och ÅRFL inte bör föranleda några tillägg till eller undantag från FFFS 2008:25, 2008:26 eller 2006:18. Lagändringarna i ÅRL, ÅRKL och ÅRFL träder ikraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari Aktiebolagslagen (2005:551) 13 Försäkringsrörelselagen (1982:713) 8

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.1 december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:11 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

finansiell rapportering

finansiell rapportering Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Uppdaterad januari 2017 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SYFTE... 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 5 TILLÄGG TILL IFRS...

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET NOVEMBER 2005 2 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 SYFTE 7 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 7 IAS 1 Utformning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Nya lagregler 3 1.3 Nuvarande regler

Läs mer

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.2 Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-11-25 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Anders Ygeman Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 10 Koncernredovisning 6 IAS 1

Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) 2015-11-24 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-9455 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. IFRS-regler om fastighetsredovisning

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. IFRS-regler om fastighetsredovisning FI Dnr 05-191- 250 2005-12-30 Anpassningar av redovisningsföreskrifterna med anledning av IFRS-regler om fastighetsredovisning Motivpromemoria 4 om ändringar i redovisningsföreskrifter för 2005 och 2006

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden Uppdaterat 2016-11-29 ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2000:2) 1. Detta allmänna råd gäller för näringsdrivande, icke-noterade mindre och

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2012-09-10 R E M I S S P R O M E M O R I A Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FI Dnr 12-230 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag 2017-04-24 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 17-316 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Redaktionella synpunkter på författningsförslagen. 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000)

Redaktionella synpunkter på författningsförslagen. 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000) Remissvar - bilaga 1(6) Redaktionella synpunkter på författningsförslagen 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000) 4 kap. 10 andra stycket ÅRL I andra stycket anges att avvikelse får göras från vad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Skadeförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering och informationskrav Dispenser för skadeförsäkring Frågor 2 Förkortningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126 Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Dir. 2012:126 Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Sammanfattning Ett nytt EU-direktiv om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m. Civilutskottets betänkande 2008/09:CU9 En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:56, vari föreslås vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Internationell redovisning i svenska företag

Internationell redovisning i svenska företag Lagutskottets betänkande 2004/05:LU3 Internationell redovisning i svenska företag Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

SAKEN Undantag från försäkringsrörelselagens regler om grupptillsyn FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

SAKEN Undantag från försäkringsrörelselagens regler om grupptillsyn FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2016-11-24 5476-16^ Meddelad i Stockholm Avdelning 30 Sida l (7) KLAGANDE SEB Life and Pension Holding AB, 556201-7904 106 40 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Meddelande av anmärkning

Meddelande av anmärkning 2005-12-21 BESLUT Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar FI Dnr 05-7620-342 106 77 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

Redovisning och värdering av finansiella instrument

Redovisning och värdering av finansiella instrument Lagutskottets betänkande 2003/04:LU2 Redovisning och värdering av finansiella instrument Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2002/03:121 Redovisning och värdering av

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

34 IAS-anpassad redovisning

34 IAS-anpassad redovisning IAS-anpassad redovisning, Avsnitt 34 315 34 IAS-anpassad redovisning Inledning 34.1 Redovisningsrådets rekommendationer med anledning av IASanpassad redovisning För räkenskapsår som inleds den 1 januari

Läs mer

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse Sida 1(5) 2013-02-15 Blekinge tingsrätt Box 319 371 25 Karlskrona Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse YTTRANDE Enligt god redovisningssed ska ett

Läs mer

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2)

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) YTTRANDE AD 41-230/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-11 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-16 B E S L U T FI Dnr 16-14317 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-30 B E S L U T FI Dnr 16-14715 Delgivning nr 2 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 FÖLJENOT från: inkom den: 21 april 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/025 Er referens: FI Dnr 17-717 1 (5) 2017-08-16 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Skickat via e-post till Finansinspektionen@fi.se Finansinspektionens remiss

Läs mer

6 Bör IAS-förordningen gälla fr.o.m. år 2005 för alla företag?

6 Bör IAS-förordningen gälla fr.o.m. år 2005 för alla företag? 6 Bör IAS-förordningen gälla fr.o.m. år 2005 för alla företag? Vårt förslag: Moderföretag som endast är noterade för skuldebrev bör inte behöva upprätta koncernredovisning med tillämpning av IAS förrän

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. leasing som operationell 2007-05-15

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. leasing som operationell 2007-05-15 Anpassningar av redovisningsföreskrifterna för leasegivare som redovisar finansiell leasing som operationell 2007-05-15 Förslagspromemoria 4 om ändringar i redovisningsföreskrifterna för 2007 INNEHÅLL

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Innehåll. TUEG:s normgivning på redovisningsområdetut TUÄndringsdirektivetUT TUSammanfattningUT TU1UT TULagförslagUT

Innehåll. TUEG:s normgivning på redovisningsområdetut TUÄndringsdirektivetUT TUSammanfattningUT TU1UT TULagförslagUT TU1UT TULagförslagUT TU2UT TUÖvervägandenUT... Innehåll TUSammanfattningUT... 7 TU1.1UT TU1.2UT TU1.3UT TU1.4UT TU1.5UT... 9 TUFörslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)UT...9 TUFörslag

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer