Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning"

Transkript

1 17 Justitiedepartementet Vår referens: SN Dnr 153/2009 Enhet L Stockholm Er referens: Ju2008/5460/L Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning Föreningen Svenskt Näringsliv får härmed avge följande yttrande över ovan angivna utkast till lagrådsremiss. Sammanfattning Svenskt Näringsliv tillstyrker huvuddelen av förslagen i utkastet till lagrådsremiss. Svenskt Näringsliv är dock kritiskt till att några av de förenklingar som föreslagits i SOU 2008:67 inte genomförs fullt ut. Svenskt Näringsliv har därutöver några synpunkter på innehållet i sak. Svenskt Näringsliv utvecklar synpunkterna i den följande texten. Hänvisningar avser avsnitt i utkastet till lagrådsremiss. 3 Ärendet och dess beredning Svenskt Näringsliv konstaterar att frågan om höjning av gränsvärden för vad som är större företag som berördes i SOU 2008:67 inte finns med i utkastet till lagrådsremiss, eftersom frågan bereds tillsammans med förslaget om att avskaffa revisionsplikten. Svenskt Näringsliv anser att det är angeläget att genomföra utredningens förslag om höjda gränsvärden i redovisningslagstiftningen för att minska företagens regelbörda. 7 Årsredovisning och koncernredovisning 7.1 Tilläggsupplysningar om personalen Könsfördelning m.m. och sjukfrånvaro Svenskt Näringsliv beklagar att frågorna om upplysningar om könsfördelning m.m. och sjukfrånvaro inte hunnit bearbetas i utkastet till lagrådsremiss, särskilt mot bakgrund av att kraven på information om könsfördelning och sjukfrånvaro motiveras av andra skäl än att ge sådan kompletterande information som behövs för

2 2 att förstå den finansiella informationen i företagens årsredovisningar. Det finns därför enligt Svenskt Näringsliv starka skäl att ta bort de nämnda kraven ur ÅRL. Svenskt Näringsliv stödjer därför det förslag till lagändring som framgår av utkastet till lagrådsremiss avseende 5 kap. 18 ÅRL, dock med justeringen att krav på upplysningar om medeltalet anställda begränsas till större företag (i likhet med förslaget i SOU 2008:67). Vidare stödjer Svenskt Näringsliv förslaget till lagändring i utkastet till lagrådsremiss som innebär att 5 kap. 18 a och 5 kap. 18 b ÅRL upphävs. Personalkostnader Svenskt Näringsliv instämmer i förslagen avseende specifikation av personalkostnader enligt föreslagna 5. kap 19 ÅRL såvitt gäller icke-publika mindre företag och vill framhålla att lagkraven på tilläggsinformation avseende denna punkt bör hållas på minsta möjliga nivå. Upplysningar om ersättningar till ledande befattningshavare I utkastet till lagrådsremiss föreslås begränsningar i kraven på sådan information i mindre företag. Svenskt Näringsliv stödjer förslagen. Vidare ställer sig Svenskt Näringsliv bakom förslaget att ta bort kravet på upplysningar om löner och ersättningar för varje land. Däremot lyfts hela frågan angående upplysningskraven i publika bolag ut. I SOU 2009:34 har vissa frågor avseende upplysningar om ledande befattningshavares förmåner, som inte berördes i SOU 2008:67, blivit föremål för analys. Enligt utkastet till lagrådsremiss har regeringen för avsikt att återkomma till frågorna i samband med beredningen av SOU 2009:34. I detta sammanhang vill Svenskt Näringsliv framhålla att frågan bör hanteras inom ramen för självreglering och att de förslag om inskränkningar i den lagfästa upplysningsskyldigheten som framgår av SOU 2008:67 och SOU 2009:34 utan tvekan bör genomföras. Svenskt Näringsliv vill särskilt framhålla att andemeningen i SOU 2009:34 är att lyfta ut frågan om upplysningar om ledande befattningshavares förmåner från lagreglering till självreglering. Koncernredovisning Svenskt Näringsliv instämmer i förslaget att ändringarna i tillämpliga delar också bör gälla för koncernredovisningen. 7.2 Vissa andra tilläggsupplysningar Anläggningstillgångar Svenskt Näringsliv instämmer i förslagen såvitt gäller begränsningar i upplysningsskyldigheten i 5 kap. 3 ÅRL avseende anläggningstillgångar i mindre företag. Svenskt Näringsliv instämmer vidare i förslaget att ta bort kravet på upplysning om taxeringsvärdet i 5 kap. 4 ÅRL. Upplysning om aktiverad ränta

3 3 Svenskt Näringsliv instämmer i förslaget att bort upplysningsskyldigheten avseende aktiverade räntebelopp i 4 kap. 3 ÅRL. Aktiebolags och ekonomisk förenings eget kapital Svenskt Näringsliv konstaterar att vad som sägs i utkastet till lagrådsremiss tyvärr har fog för sig. Svenskt Näringsliv beklagar att den i SOU 2008:67 föreslagna förändringen inte går att genomföra. Svenskt Näringsliv föreslår att regeringen verkar för att EG:s bolagsdirektiv ändras så att medlemsländerna i högre grad än vad som är fallet i dag kan anpassa uppställningsformen utifrån nationella förhållanden. Koncernredovisning Svenskt Näringsliv instämmer i förslagen i utkastet till lagrådsremiss. 7.3 Resultaträkning i förkortad form Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget till ändring av 3 kap. 11 ÅRL. 7.4 Balansräkning i förkortad form Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen både vad gäller mindre företag och mindre koncerner (vad gäller koncerner behövs ingen lagändring, se 7 kap. 8 ÅRL). 7.5 Förvaltningsberättelsen Detta berör två frågor, dels vilken obligatorisk information som ska lämnas, dels var den ska lämnas. I centrum står frågan vilka undantag alt. lättnader som bör genomföras för mindre företag. Utredningen föreslår att mindre företag undantas från kravet på att upprätta förvaltningsberättelse. Ett företag som utnyttjar detta undantag ska i not lämna upplysningar om innehav av egna aktier och om vinstdisposition samt sådan information som framgår av 6 kap. 1 första stycket och andra stycket punkt 1 och punkt 2 ÅRL, dvs. en rättvisande översikt över företagets utveckling, förhållanden som är viktiga för bedömningen av denna och om väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Till skillnad från utredningen föreslås i utkastet till lagrådsremiss att förvaltningsberättelse fortfarande ska lämnas. Däremot begränsas uppgiftskraven för mindre företag i förhållande till nuvarande reglering genom att kravet på upplysning om företagets verksamhet inom forskning och utveckling tas bort. Frågan om upplysningar angående verksamhetens påverkan på den yttre miljön är inte klar enligt missivbrevet. Av förslaget till lagtext i utkastet till lagrådsremiss framgår dock att även kraven på upplysningar om miljö upphävs för mindre företag. Det ifrågasätts i utkastet till lagrådsremiss om det innebär någon administrativ förenkling att lämna uppgifter i not i stället för förvaltningsberättelse. Dessutom sägs i utkastet till lagrådremiss att förvaltningsberättelsen har, som flera remissinstanser påpekat, en särskild roll att fylla för vissa juridiska personer (t.ex. stiftelser och ekonomiska föreningar). Vid en sammantagen bedömning är regeringen inte beredd att föreslå att mindre företag undantas från skyldigheten att upprätta förvaltningsberättelse. I stället föreslås den ovan nämnda begränsningen i uppgiftsskyldighet angående forskning och utveckling (och ev. miljö).

4 4 Svenskt Näringsliv anser i princip att utredningens förslag avseende undantag från skyldighet att upprätta förvaltningsberättelse i mindre aktiebolag bör genomföras. Om det finns ett behov av att ha kvar en förvaltningsberättelse i t.ex. stiftelser och ekonomiska föreningar bör den frågan hanteras separat. De exempel på uppgifter som enligt lagrådsremissen anses viktiga att lämna i förvaltningsberättelsen i sådana associationer förefaller vara nära knutna till förhållanden som är särpräglade för dessa associationers finansiering och verksamhet. Svenskt Näringsliv anser inte att argumenten väger tillräckligt tungt för att behålla ett krav på förvaltningsberättelse i mindre aktiebolag. Om förslaget i utkastet till lagrådsremiss genomförs, dvs. att behålla kravet på förvaltningsberättelse, avseende mindre företag tillstyrker Svenskt Näringsliv att kravet på upplysningar om forskning och utveckling tas bort. Detsamma gäller motsvarande begränsning för mindre koncerner. Svenskt Näringsliv konstaterar dock att förenklingen har begränsad praktisk betydelse för många mindre företag. Svenskt Näringsliv stödjer vidare tanken på att upphäva kravet på upplysningar om påverkan på miljön i mindre företag, dvs. de bör undantas från kraven i 6 kap. 1 fjärde stycket andra meningen ÅRL. 7.6 Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att ta bort kravet på att indirekta kostnader ska räknas in i anskaffningsvärdet. 8 Årsbokslut I utredningen föreslås att reglerna om vanliga årsbokslut för företag som inte behöver upprätta årsredovisning tas bort. Till skillnad från utredningen föreslås inte i utkastet till lagrådsremiss ett avskaffande av reglerna om vanliga årsbokslut. I stället föreslås vissa förenklingar av reglerna för vanliga årsbokslut. Argumenten för att inte genomföra ett avskaffande av reglerna för vanliga årsbokslut är i huvudsak synpunkter från remissinstanserna, statistik från Skatteverket om hur många företag som i dag får upprätta förenklat årsbokslut som upprättar vanliga årsbokslut, i kombination med att EG:s redovisningsdirektiv är föremål för översyn. Regeringen anser att det är för tidigt att nu ta ställning till om det är lämpligt och ändamålsenligt att ta bort reglerna om vanliga årsbokslut. Svenskt Näringsliv anser att den grundläggande skiljelinjen bör gå mellan företag som upprättar förenklat årsbokslut och företag som upprättar årsredovisning. Ett lagreglerat vanligt årsbokslut som ett mellansteg fyller ingen egentlig funktion ur företagens perspektiv i sin relation till externa intressenter. Det innebär en betydande förenkling att arbeta med två i stället för tre typer av rapporter. Statistiken ger inget svar på vilka behov som finns ur ett intressentperspektiv och om intressenter behöver ytterligare information om företaget kan den alltid lämnas på frivillig väg. Behov av statistik eller andra uppgifter till myndigheter bör inte styra redovisningsregleringens utformning. Om förslaget i utkastet till lagrådsremiss genomförs blir bilden tämligen diffus. Det kommer då att finnas årsredovisning (med förenklingar för mindre

5 5 företag), vanliga årsbokslut (som förenklas i vissa avseenden) samt förenklade årsbokslut. Svenskt Näringsliv anser därför att utredningens förslag bör genomförs och avstyrker förslaget i utkastet till lagrådsremiss. Den möjlighet som finns för regelförenklingar för mindre företag tas inte tillvara genom förslaget i utkastet till lagrådsremiss. När det gäller förslagen om förenklingar av reglerna för vanliga årsbokslut i utkastet till lagrådsremiss har Svenskt Näringsliv inget att invända mot dem i sig. Det gäller följande förslag: - resultaträkning i förkortad form utan särredovisning av nettoomsättning, - bestämmande av anskaffningsvärde för anläggningstillgångar, - redovisning av extraordinära intäkter och kostnader, - periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, och - tilläggsupplysningar När det gäller frågan om årsbokslut för gemensamt driven verksamhet framhålls det i utkastet till lagrådsremiss att lagstiftningen är tillräckligt tydlig (annan slutsats i utredningen). Svenskt Näringsliv har inget att invända i sak mot den lagtolkning som förs fram i utkastet till lagrådsremiss. Mot bakgrund av den osäkerhet vad gäller tolkningen som framförts hade det dock inte skadat med ett förtydligande av lagtexten. 9 Bokföring 9.1 Räkenskapsår Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen att ta bort begränsningarna för aktiebolag m.fl. Svenskt Näringsliv konstaterar vidare att de argument som framförs för att inte just nu gå vidare med motsvarande reform avseende enskilda näringsidkare och handelsbolag framstår som föråldrade. Det finns därför enligt Svenskt Näringsliv inga principiella skäl mot att utsträcka möjligheten att ha brutna räkenskapsår till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Vidare är det viktigt att reglerna om omläggning av räkenskapsår i samband med införandet av reformen utformas så att inte bara nya utan även befintliga företag kan utnyttja möjligheten. 9.2 Tidpunkten för bokföring Kontantmetoden Förslaget i utkastet till lagrådsremiss är att alla icke-finansiella företag, oavsett om de ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller med en årsredovisning, får tillämpa kontantmetoden, om den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till tre miljoner kronor. Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att utvidga möjligheten att använda kontantmetoden till alla icke-finansiella företag. När det gäller frågan om gränsvärde har Svenskt Näringsliv inget att invända mot förslaget och stödjer tanken att detta förslag också samordnas med en motsvarande ändring av mervärdesskattelagen.

6 6 När det gäller argumentationen i lagrådsremissen avseende kontrollbalansräkning vill Svenskt Näringsliv göra ett påpekande. På s. 75 tredje stycket sägs att: Eftersom årsredovisningslagarna inte innehåller några egna bestämmelser som medger att kontantmetoden får tillämpas innebär det att samtliga kända intäkter och kostnader måste bokföras senast i samband med att kontrollbalansräkningen upprättas. Svenskt Näringsliv ifrågasätter om detta påstående är korrekt. En kontrollbalansräkning är i teknisk mening inget årsbokslut eller en årsredovisning. Det kan därför inte komma i fråga att ett aktiebolag vid upprättande av en kontrollbalansräkning, t.ex. under löpande räkenskapsår, skulle vara tvunget att ändra sina rutiner för den löpande bokföringen avseende intäkter och kostnader (och för den del tillgångar och skulder). Det skulle i praktiken innebära att aktiebolaget skulle vara tvunget att upprätta bokslutsverifikationer under löpande år som underlag för kontrollbalansräkningen, och ta med dem i den löpande bokföringen (grund- och huvudbokföring). Den löpande bokföringen avslutas inte för räkenskapsåret när en kontrollbalansräkning upprättas. En annan sak är att aktiebolaget är tvunget att göra en motsvarande ekonomisk bedömning av vilka intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder som ska beaktas vid upprättande av kontrollbalansräkningen. Detta sker dock utanför den löpande bokföringen. Senareläggning av bokföringen Svenskt Näringsliv ställer sig positiv till förslaget till ändring av bokföringslagen (BFL), som går ut på att ersätta kravet på särskilda skäl för senareläggning med ett krav på att skäl ska föreligga. Tanken är att frågan ska hanteras inom ramen för god redovisningssed, vilket är ett bra förslag eftersom det därigenom skapas möjligheter till flexibla lösningar. Svenskt Näringsliv noterar att förslaget är betingat av att uppnå samordning med reglerna i mervärdesskattelagen, vilket i sig är positivt. 9.3 Gemensam verifikation I utkastet till lagrådsremiss föreslås att kravet på att det ska vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna för att få använda gemensam verifikation tas bort. Avsikten är göra det möjligt att använda gemensam verifikation vid användning av kassaregister, vilket i dag inte anses möjligt p.g.a. NJA 2005 s Svenskt Näringsliv instämmer i förslaget. 9.4 Formerna för bevarande av räkenskapsinformation Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen i utkastet till lagrådsremiss. 9.5 Tiden för bevarande av räkenskapsinformation Förslaget är att arkiveringstiden förkortas från tio till sju år. Svenskt Näringsliv är positivt till förslaget i sig. Det finns ett förslag att i EG:s mervärdesskattedirektiv sätta arkiveringstiden till sex år (såvitt gäller information som har betydelse för kontrollen av mervärdesskatt). Det är enligt Svenskt Näringsliv viktigt att de här nämnda reglerna samordnas och att regeringen såväl nationellt som i arbetet inom EU har en likformig uppfattning i frågorna. Enligt Svenskt Näringsliv bör det därför övervägas en ytterligare förkortning till sex år.

7 7 10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Svenskt Näringsliv har inga invändningar mot förslagen men vill framhålla att en ännu bättre lösning är att ange att reglerna avseende årsredovisning och årsbokslut får tillämpas på årsredovisning och årsbokslut som upprättas efter ikraftträdandedagen. 11 Konsekvensanalys Enligt Svenskt Näringsliv framstår konsekvenserna för Bokföringsnämnden som otillräckligt belysta. Det framstår enligt Svenskt Näringsliv som troligt att Bokföringsnämnden kommer att behöva ett tillskott av resurser för att kunna fullgöra sina myndighetsuppgifter i anledning av ny respektive förändrad normgivning. Vidare vill Svenskt Näringsliv framhålla att en väsentlig kostnadsbesparing för näringslivet som inte blivit belyst är den som följer av höjda gränsvärden för större företag i redovisningslagstiftningen. Skälet är som framgår av avsnitt 3 i utkastet till lagrådsremiss att den frågan bereds tillsammans med frågan om revisionsplikt. FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV Claes Norberg

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3 Enklare redovisning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:235, vari föreslås vissa förenklingar av reglerna i bl.a. årsredovisningslagen

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning 13 Författningsförslag 27 1 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

PROMEMORIA Regeringskansliet Justitiedepartementet Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen

PROMEMORIA Regeringskansliet Justitiedepartementet Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen PROMEMORIA Regeringskansliet Justitiedepartementet 2006-06-21 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen 1 Lagförslag 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:000) om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 Enklare redovisning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx yy 2009 xxx xxx (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:3) Tillämpningsområde,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen

Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen Lagrådsremiss Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 november 2006 Beatrice Ask Anita Wickström (Justitiedepartementet)

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Yttrande över redovisningsutredningens betänkande En översyn. av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

Yttrande över redovisningsutredningens betänkande En översyn. av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) Enheten för fastighetsrätt och 2015-11-27 103 33 Stockholm Er referens/dnr: Ju201 5/1 889/Li Justitiedepartementet Vår referens/dnr: 138/2015 associationsrätt www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Medlemsmöte 16 november 2015 Registreringsplikt för samtliga stiftelser Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade i stiftelseregistret oavsett

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Årsmöte Stockholm 26 april 2017 Program Nya regler med anledning av dataskyddsförordningen ska ersätta personuppgiftslagen (PUL) Nyheter på redovisningsområdet

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Bokföringslag (1999:1078)

Bokföringslag (1999:1078) Bokföringslag (1999:1078) INNEHÅLL 1 kap. Inledande bestämmelser... 3 Lagens innehåll... 3 Definitioner... 3 Språk... 4 2 kap. Kretsen av bokföringsskyldiga... 5 När juridiska personer är bokföringsskyldiga...

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Litet företag med stora kunder Grundade företaget 1999 Vi har genomfört över 500 uppdrag hos flera än 160 organisationer Ordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Svar på remiss: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KS-2016/357

Svar på remiss: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KS-2016/357 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-15 135 Svar på remiss: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KS-2016/357 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2)

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) YTTRANDE AD 41-230/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-11 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Redaktionella synpunkter på författningsförslagen. 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000)

Redaktionella synpunkter på författningsförslagen. 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000) Remissvar - bilaga 1(6) Redaktionella synpunkter på författningsförslagen 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000) 4 kap. 10 andra stycket ÅRL I andra stycket anges att avvikelse får göras från vad

Läs mer

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078

Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078 Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1999-12-02 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:591 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8), Ju2015/1889/L1

Slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8), Ju2015/1889/L1 YTTRANDE 2015-10-16 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8), Ju2015/1889/L1 Bokföringsnämnden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning

SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning 2016-06-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2016/337 Kommunstyrelsen SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning Yttrande till Regeringen

Läs mer

Dnr REMISS Enligt sändlista

Dnr REMISS Enligt sändlista Dnr 14-28 REMISS 2016-12-06 Enligt sändlista Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Skatteregler för handelsbolag som upprättar förenklat årsbokslut

Skatteregler för handelsbolag som upprättar förenklat årsbokslut YTTRANDE 2015-02-13 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Skatteförenklingsutredningens betänkande Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr )

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr ) ÅRSREDOVISNING EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Årsredovisning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Dubbel bokföring internationell standard Dubbel bokföring härstammar från 1300-talets handelsmän i Florens. Kallas även därför för italiensk bokföring.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM 2016-08-18 Remissvar på förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning i mindre företag, Dnr 15-32 (RF), som är en paraplyorganisation

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 1.1 6,4 80 8 Merparten av tentanderna har klarat frågan mycket bra. De flesta tar upp reglerna i revisorslagen avseende analysmodellen samt att

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet.

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet. Sida 1(5) 2010-01-26 Svea hovrätt Avdelning 10 Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr X xxxxxxx YTTRANDE De i målet aktuella reverserna är mottagna uppgifter om affärshändelser och ska då enligt 5

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1)

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 december 2015 En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1) FAR har beretts tillfälle

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Kommittédirektiv. Ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna, Dir. 2007:78. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Kommittédirektiv. Ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna, Dir. 2007:78. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Kommittédirektiv Ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna, m.m. Dir. 2007:78 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över vissa

Läs mer

Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott

Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott Aktuella rättsfrågor ARF 2016:3 Februari 2016 EXTERN VERSION Redigerad 160912 Datum Sida 2016-09-12 2 (11) Dnr

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 SOU 2008:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer