Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl Beslutande Åke Nilsson, ordf Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson, Vma Ingrid Ericsson Katharina Hahlin Håkan Gustafsson Tommy Streling Suzanne Lindbergh-Sellin ej 45,55 Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Ingrid Ericsson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Åke Nilsson 39-43,47,50, Gunilla Prång 44-46, 48-49, 68-72,75-76, ,71,73-74, Justerande... Ingrid Ericsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 39 Au 37 Au 489 Särsk.bilaga Kfm 124 Ny bilaga 1- Ks 229 Särsk.bilaga Au / Au 222 Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Ärendebeskrivning Au Kommunen skall i början av varje mandatperiod anta ett handlingsprogram för kommunens förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kommunen skall också anta ett program enligt Lagen om Kommuners och Landstings åtgärder vid extra ordinära händelser. Vilhelmina kommun har tidigare valt att utforma ett samlat säkerhetsprogram enligt ovanstående lagrum. Säkerhetsprogrammet för Vilhelmina kommun gäller fram till och med Förslag till nytt säkerhetsprogram är upprättat och har processats fram av kommunens säkerhetsgrupp med räddningschef som processledare. Underlag för nytt säkerhetsprogram är utfall av lokal olycksstatistik från och reviderad risk och sårbarhetsanalys. Innan säkerhetsprogrammet antas av kommunfullmäktige måste de som berörs av programmet få möjlighet att yttra sig. Förslag till beslut: att sända säkerhetsprogrammet med bilagor på remiss för säkerhetsråd med berörda enligt följande: Länsstyrelsen Angränsande kommuner Västerbottens Läns Landsting Polisen Södra Lappland Politiska partier i Vilhelmina kommun. att samrådsyttranden skall ha inkommit till kommunen senast

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Ks 229 (forts) Au 353 (forts) Au 222 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att sända säkerhetsprogrammet med bilagor på remiss för säkerhetsråd med berörda enligt följande: Länsstyrelsen Angränsande kommuner Västerbottens Läns Landsting Polisen Södra Lappland Politiska partier i Vilhelmina kommun. att samrådsyttranden skall ha inkommit till kommunen senast Au Säkerhetsprogrammet har under perioden delgivits kranskommuner, polisen Vilhelmina, Landstinget och Länsstyrelsen i Västerbotten för yttrande. Länsstyrelsen har i sitt yttrande synpunkter på innehåll av säkerhetsprogram och risk och säkerhetsanalys. Övriga som haft möjlighet att yttra sig har inga synpunkter på upprättat säkerhetsprogram Ändringar har genomförts för att tillgodose tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Västerbotten. Förslag till beslut 1. Att anta redovisad säkerhetsprogram med bilagor. 2. Att uppdra till kommunstyrelsen att inta närmare verksamhets riktlinjer för delplan 1 och Att uppdra till kommunchefen att upprätta praktiska anvisningar för delplan Förkasta redovisat säkerhetsprogram, ny inriktning och uppdrag.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Ks 229 (forts) Au 353(forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3. Ks Yttrande har inlämnats från Politiskt Alternativ. Tommy Streling yrkar som tillägg att en översyn av förmansjouren i fjälldalarna bör genomföras. Yttrandet avges vidare av Bengt Bergsten, Mikael Österberg och Åke Nilsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Därefter tar ordförande upp Strelings tilläggsyrkande till behandling. Efter gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Strelings yrkande. Tommy Streling reserverar sig mot beslutet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Kfm Tommy Streling yrkar att kommunfullmäktige bör besluta om följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av förmansjouren i fjälldalarna. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson. Efter avslutad överläggning ställer ordförande först kommunstyrelsens förslag under omröstning. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordförande Strelings tilläggsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Tommy Strelings tilläggsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden , att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3, samt att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av förmansjouren i fjälldalarna.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet. Au Utredning av förmansjouren i fjälldalarna har gjorts. Förslag till verksamhetsriktlinjer har upprättats har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inte göra någon förändring av förmansjouren i fjälldalarna i enlighet med den utredning som gjorts. att anta upprättat förslag till verksamhetsriktlinjer. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Tommy Streling att kommunstyrelsen bör besluta att i delplan 2 fastställa att det vid räddningstjänst skall finnas en räddningsledare på plats samt att kommunstyrelsen bör återföra förmansbefattningen enligt tidigare modell. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Strelings yrkande.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 39 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inte göra någon förändring av förmansjouren i fjälldalarna i enlighet med den utredning som gjorts. att anta upprättat förslag till verksamhetsriktlinjer. Tommy Streling (PA) reserverar sig mot beslutet.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 40 Au 39 Dnr12/Ks Årsredovisning 2011 Skogssällskapet. Ärendebeskrivning Au Skogssällskapet överlämnar årsredovisning för kommunens skogar för år Årets resultat uppgår till kronor. Av balansräkningen framgår att de likvida medlen uppgår till kronor. Av de likvida medlen kan kronor överföras till kommunens konto utan att detta inverkar på skogsförvaltningen år Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 40 (forts) Dnr12/Ks Årsredovisning 2011 Skogssällskapet. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 41 Särsk.bilaga Au 40 Dnr 12/Ks Minoritetspolitisk handlingsplan. Ärendebeskrivning Au Laila Daerga och Veronica Labba överlämnar förslag till Minoritetspolitisk handlingsplan för antagande. Vualtjeren Tjielte/Vilhelmina kommun är sedan 1 januari 2010 en samisk förvaltningskommun och omfattas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk, LoNM (2009:724). Lagen ställer särskilda krav på förvaltningskommunerna som ska verka för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. De nationella minoriteterna i Sverige är samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska jiddisch och romani chib. Samer har även en särställning som urbefolkning i Sverige. Lagen LoMN (2009:724) innehåller tre grundskyddsparagrafer ( 3, 4, 5 ) som gäller för alla nationella minoriteter oavsett om man ingår i ett förvaltningsområde eller ej. Denna handlingsplan innehåller riktlinjer för att skydda de lagliga rättigheterna. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt verktyg och styras efter aktuellt behov, den bör revideras vart tredje år medan rambudgeten justeras årligen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 41 (forts) Dnr 12/Ks Minoritetspolitisk handlingsplan. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att anta planen med följande ändringar: 1. Den samiska samrådsgruppen ska inte ha delegation för yttranden som rör de aktuella frågorna som normalt avses behandlas i gruppen. 2. Gruppens frågor ska hanteras som övrigt politiskt beslutsfattande. 3. Gruppen ska inte ha förslagsrätt i kommunstyrelsen 4. Samrådsgruppens ledamöter ska inte arvoderas. Tommy Streling förslår att sid 2 i planen redigeras avseende ett ord. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta planen med följande ändringar: 1.Den samiska samrådsgruppen ska inte ha delegation för yttranden som rör de aktuella frågorna som normalt avses behandlas i gruppen. 2.Gruppens frågor ska hanteras som övrigt politiskt beslutsfattande. 3.Gruppen ska inte ha förslagsrätt i kommunstyrelsen 4.Samrådsgruppens ledamöter ska inte arvoderas. -

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Polismyndigheten Ks /12-15 Au 41 Dnr12/Ks Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Polismyndigheten översänder Överenskommelse om samverkan och prioriteringar 2011 mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. Uppföljning av åtgärdsplan. Översänder även Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att teckna föreslagen överenskommelse med Polismyndigheten. Ks Under överläggning i ärendet avges yttrande av Tommy Streling, Åke Nilsson, Ingrid Eriksson, Mikael Fjellstedt, Katharina Hahlin och Suzanne Sellin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att teckna föreslagen överenskommelse med Polismyndigheten.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Saxnäs samfällighetsförening Marianne N Bert Owe S Ks 43 Au 43 Au /8-21 Au 127 Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Ärendebeskrivning Au Saxnäs samfällighetsförening ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för anhalt Saxnäs/Marsfjäll. Syftet med projektet är att förbättra informationen till besökare och på så sätt öka besökstalet i området och därmed ge ökad sysselsättning och lönsamhet. Projektet är ett samarbete mellan Saxnäs samfällighetsförening, Saxnäs företagarförening och Saxnäs Idrotts och bygdeförening. Två informationsplatser/anhalter planeras. Beräknad kostnad Finansiering Egen insats, Kontant arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel summa kr kr kr kr kr Planerade åtgärder berör ÅVF, Trafikverket och Vilhelmina kommun. ÅVF ser positivt på projektet och kommer att besöka området under våren för att hitta vägar för samarbete. Föreningen planerar kontakta Trafikverket. Näringsenheten uppger i yttrande att föreningens idé passar väl in i kommunens ambitioner att utveckla besöksnäringen och tillägger att det är viktigt att föreningen redan på planeringsstadiet beaktar frågan om skötsel och drift av anläggningarna. Beredningsgruppen: Samfällighetsföreningen erhöll 2005 bidrag med kr för iordningsställande av båtplats Skrapviken. Åtgärden är enligt uppgift utförd men ej slutredovisad, varför föreningen bör inkomma med slutredovisning innan bidrag beviljas till nya åtgärder.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 43 (forts) Au 43 (forts) Au 250 (forts) Au 127 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Nu sökt åtgärd är intressant sett ur strävan att utveckla besöksnäringen i kommunen. Åtgärden berör många intressenter och ett flertal frågeställningar,. Beredningsgruppen rekommenderar att bidrag avslås i nuläget men att föreningen inbjudes till överläggning i frågan och att medel reserveras för ev bidrag när ansökan/åtgärden utretts närmare. Näringsenheten föreslås närvara vid överläggning i frågan och vara behjälplig vid utredning av ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till näringsenheten att bereda ärendet vidare. Au Näringssekr. Mats Grönlund föreslår att kommunstyrelsen godkänner ansökan att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska avdelningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniska enheten yttra sig om förslagets konsekvenser för kommunens tekniska verksamhet. Au GVA-ing Lars Sjöhlin meddelar i yttrande att pumpstationen ej får byggas in pga att ev luktproblem kan uppstå. Befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas vid byggnation. Saxnäs samfällighetsförening inkommer med ny beräkning för både västra och östra delen i Anhalt Saxnäs.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 43 (forts) Au 43 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Kostnadsberäkning :- Finansiering Bygdeavgiftsmedel :- Eget arbete :- Kontantinsats :- ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Saxnäs samfällighetsförening bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar i enlighet med ansökan under följande förutsättningar: att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska enheten vid Vilhelmina kommun och att befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas. att bidrag utgår med maximalt 70 % av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Det innebär att bidrag ej kan erhållas för den del som utgör eget arbete. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att utförandet av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan slutlig utbetalning görs skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 43 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Bengt Bergsten och Tommy Streling. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Saxnäs samfällighetsförening bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar i enlighet med ansökan under följande förutsättningar: att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska enheten vid Vilhelmina kommun och att befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas. att bidrag utgår med maximalt 70 % av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Det innebär att bidrag ej kan erhållas för den del som utgör eget arbete. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att utförandet av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan slutlig utbetalning görs skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 44 Au 47 Au /19- Kfm 118 Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. Ärendebeskrivning Kfm Margaretha Löfgren, V inkommer med motion ang. kompostering av köksavfall. Vänsterpartiet yrkar på att Vilhelmina kommun uppmanar och stödjer lokal kompostering av matavfall. Lokal kompostering kan ske hos den enskilda husägaren, bostadsrättsföreningen, grannar, idrottsföreningen eller andra grupper. Lokal kompostering kan även ske på kommunens återvinningscentral. Vår tidigare så rena och fräscha kommun översvämmas nu av allehanda sopor då besökare och fast boende inte orkar, kan eller vill sortera sina sopor. Att sortera glas, papper, plast, metaller m m är egentligen inte svårt då det finns flera ställen som har källsortering, svårigheten är köksavfall, d.v.s. matrester. Även om många villaägare numera har egna kompostkärl, och klarar således av att kompostera sitt eget matavfall, saknar ändå merparten av Vilhelmina kommuns husägare kompostkärl. Personer bosatta i lägenheter har inte heller möjlighet att kompostera sitt eget matavfall. Samma gäller de som är på genomresa i kommunen, de har inte heller någon möjlighet att bli av med sina matrester, och att slänga det i naturen är varken tillåtet eller önskvärt. De positiva effekter av kompostering är bland annat att transporterna minskar och därmed skyddas miljön med mindre koldioxidutsläpp. Näringsrik jord som bildas i komposten anses också som en positiv effekt. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 44 (forts) Au 47 (forts) Au 483 (forts) Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ks Anita Johansson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att uppmuntra och informera medborgarna till kompostering, som förutom miljöhänsyn, på sikt ger lägre kostnader för den enskilde och för kommunen. att därmed förklara motionen besvarad. Yttrande i ärendet avges vidare av Katharina Hahlin, Suzanne Sellin, Ewa Hed och Bengt Bergsten. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johanssons förslag.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 44 (forts) Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppmuntra och informera medborgarna till kompostering, som förutom miljöhänsyn, på sikt ger lägre kostnader för den enskilde och för kommunen. att därmed förklara motionen besvarad.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Vilhelmina Fotoklubb Marianne N Bert Owe S Ks 45 Au 60 Au 220 Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Fotoklubb ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för grundutrustning till verksamheten. Beräknad kostnad Finansiering Kontantinsats Eget arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel Summa kr kr kr kr kr ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till handläggaren att bereda ärendet. Au En ny och kompletterad ansökan har inlämnats och den tidigare ansökan skall utgå. Vilhelmina Fotoklubb ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för inköp av grundutrustning till uppstart av föreningen Vilhelmina Fotoklubb. Inför uppstart behövs datautrustning, skrivare, scanner och fotoböcker vid kursverksamhet mm, till den lokal som hyrs av Vilhelmina IK. Föreningen bildades vid årsskiftet 2010/2011. Beräknad kostnad Finansiering Kontantinsats Eget arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel Summa kr kr kr kr kr

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 45 (forts) Au 60 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. Bidragsgrundande godkända kostnader är kr, istället för kr efter avdrag av kontorsmaterial och mobiltelefon kr. Förslag till beslut: att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader, att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader,

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 45 (forts) Au 60 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant. Ks Suzanne Sellin meddelar att hon inte deltar i handläggning och beslut i detta ärende. Håkan Gustafsson yrkar att kommunstyrelsen bör bifall arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Katharina Hahlin, Mikael Österberg, Ewa Hed, Tommy Streling och Mikael Fjellstedt.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 45 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader, att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 46 Au 62 Au /13-14 Kfm 114 Dnr 11/Ks Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg Ärendebeskrivning Kfm Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg har inlämnats av Maria Kristoffersson, C. Vi i Centerpartiet i Vilhelmina vill öka möjligheterna för fler lokala företag att utvecklas inom livsmedelsbranschen. Vi tror på mer närproducerat, mindre transporter och en mer lokal förankring för det vi köper in till kommunen. Både mat men även andra produkter och tjänster, detta för att öka den lokala ekonomin. Vi vill att kommunen ska se över möjligheterna att ställa miljö- och djurskyddskrav på den mat som upphandlas och därför ställer jag denna motion till kommunfullmäktige. Vi vill se över hur storleken på upphandlingen kan anpassas till fler producenter och grossister. Att dela upp upphandlingen så att transporterna läggs i en egen upphandling bör även ses över som en möjlighet att få mer närproducerad, billigare och bättre mat. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 46 (forts) Au 62 (forts) Dnr 11/Ks Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg Au Förslag till yttrande har upprättats. Yttrande av upprättats av kostchef Anki Marklund som föreslår att motionärens intentioner behandlas i den gemensamma livsmedelspolicyn som är under utarbetande för inlandskommunerna. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar att därmed förklara motionen besvarad. Ks Anita Johansson och Ingrid Ericsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar att därmed förklara motionen besvarad.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Vilhelmina Bostäder AB Ekonomi Ks 47 Au 69 Dnr12/Ks Köp av fastighet i Kittelfjäll. Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att av Vilhelmina bostäder AB förvärva fastigheten Kittelfjäll 1:34, Sista utposten för en köpeskilling av :- att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson och Katharina Hahlin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att av Vilhelmina bostäder AB förvärva affärsfastigheten Kittelfjäll 1:34, Sista utposten för en köpeskilling av :- att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Länstrafiken Ks 48 Au 72 Dnr12/Ks Tilläggsdebitering avseende underskott 2011 Länstrafiken i Västerbotten AB Ärendebeskrivning Au Länstrafiken i Västerbotten AB redovisar i skrivelse att underskottet för 2011 uppgår till tkr. Ägarna har vid ägarsamråd beslutat att den ökande nettokostnaden mellan 2010 och 2011 fördelas solidariskt mellan ägarna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera beslutet att översända detsamma till kommunstyrelsen för kännedom. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera beslutet.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 49 Au 74 Dnr12/Ks Avsiktsförklaring 8-kommungruppen Ärendebeskrivning Au Kommunchefen redovisar att en avsiktsförklaring har upprättats för 8- kommungruppen. Arbetet avses att bedrivas inom följande områden: Utbildning och kompetensförsörjning Infrastruktur/kommunikationer vägar, järnvägar, flyg och IT Inflyttning/befolkning Varumärke Samordning av gränsöverskridande frågor. Avsiktsförklaringen förslås antas för deltagande kommuner. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna förslaget till avsiktsförklaring till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Anita Johansson yrkar att kommunstyrelsen bör ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Yttrande i ärendet avges vidare av Bengt Bergsten. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för 8-kommungruppen.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 50 Au 78 Au 59 Ks 48 Au /60-61 Au 157 Dnr10/Ks Projektplan upprustning reningsverk Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au Svar på inspektionsmeddelande till Arbetsmiljöverket har upprättats Handlingsplan med anledning av brister i lokalen. Efter redan utförd statusbesiktning har uppdragits till WSP att upprätta ett principförslag på åtgärder som föreslogs i statusbesiktningen. Renoveringsplan: Medel för att renovera avloppsverket är äskade i långtidsbudget med målet att åtgärderna skall vara verkställda Översiktlig projektplan har upprättats. Denna plan förutsätter politiska beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att godkänna upprättat förslag till yttrande. Au Offerter på ombyggnad av avloppsreningsverk har infordrats. Förslag till beslut att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 50 (forts) Au 78 (forts) Au 59 (forts) Au 48 (forts) Dnr10/Ks Projektplan upprustning reningsverk Vilhelmina. Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. Yttrande i ärendet avges av Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Rickard Norberg, Mikael Fjellstedt och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet. att förklara ärendet direkt justerat. Au GVA-ing Lars Sjöhlin meddelar att projektering och upphandlingar av renovering/ombyggnad ang. avloppsreningsverk Vilhelmina har kommit så långt att en ekonomisk prognos kan redovisas. Under överläggning i ärendet medverkar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att till arbetskottets sammanträde upprätta en kostnadsuppföljning av investeringsprojektet. Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Simon Andersson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att redovisa kostnadsfördyringen till kommunstyrelsen. -

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets hus, Måndagen 28 april 2014, kl 10.00-11.10 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Kommunstyrelsen 2014-03-04

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Kommunstyrelsen 2014-03-04 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen den 4 mars 2014, kl. 08.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer