Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl Beslutande Åke Nilsson, ordf Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson, Vma Ingrid Ericsson Katharina Hahlin Håkan Gustafsson Tommy Streling Suzanne Lindbergh-Sellin ej 45,55 Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Ingrid Ericsson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Åke Nilsson 39-43,47,50, Gunilla Prång 44-46, 48-49, 68-72,75-76, ,71,73-74, Justerande... Ingrid Ericsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 39 Au 37 Au 489 Särsk.bilaga Kfm 124 Ny bilaga 1- Ks 229 Särsk.bilaga Au / Au 222 Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Ärendebeskrivning Au Kommunen skall i början av varje mandatperiod anta ett handlingsprogram för kommunens förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kommunen skall också anta ett program enligt Lagen om Kommuners och Landstings åtgärder vid extra ordinära händelser. Vilhelmina kommun har tidigare valt att utforma ett samlat säkerhetsprogram enligt ovanstående lagrum. Säkerhetsprogrammet för Vilhelmina kommun gäller fram till och med Förslag till nytt säkerhetsprogram är upprättat och har processats fram av kommunens säkerhetsgrupp med räddningschef som processledare. Underlag för nytt säkerhetsprogram är utfall av lokal olycksstatistik från och reviderad risk och sårbarhetsanalys. Innan säkerhetsprogrammet antas av kommunfullmäktige måste de som berörs av programmet få möjlighet att yttra sig. Förslag till beslut: att sända säkerhetsprogrammet med bilagor på remiss för säkerhetsråd med berörda enligt följande: Länsstyrelsen Angränsande kommuner Västerbottens Läns Landsting Polisen Södra Lappland Politiska partier i Vilhelmina kommun. att samrådsyttranden skall ha inkommit till kommunen senast

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Ks 229 (forts) Au 353 (forts) Au 222 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att sända säkerhetsprogrammet med bilagor på remiss för säkerhetsråd med berörda enligt följande: Länsstyrelsen Angränsande kommuner Västerbottens Läns Landsting Polisen Södra Lappland Politiska partier i Vilhelmina kommun. att samrådsyttranden skall ha inkommit till kommunen senast Au Säkerhetsprogrammet har under perioden delgivits kranskommuner, polisen Vilhelmina, Landstinget och Länsstyrelsen i Västerbotten för yttrande. Länsstyrelsen har i sitt yttrande synpunkter på innehåll av säkerhetsprogram och risk och säkerhetsanalys. Övriga som haft möjlighet att yttra sig har inga synpunkter på upprättat säkerhetsprogram Ändringar har genomförts för att tillgodose tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Västerbotten. Förslag till beslut 1. Att anta redovisad säkerhetsprogram med bilagor. 2. Att uppdra till kommunstyrelsen att inta närmare verksamhets riktlinjer för delplan 1 och Att uppdra till kommunchefen att upprätta praktiska anvisningar för delplan Förkasta redovisat säkerhetsprogram, ny inriktning och uppdrag.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Ks 229 (forts) Au 353(forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3. Ks Yttrande har inlämnats från Politiskt Alternativ. Tommy Streling yrkar som tillägg att en översyn av förmansjouren i fjälldalarna bör genomföras. Yttrandet avges vidare av Bengt Bergsten, Mikael Österberg och Åke Nilsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Därefter tar ordförande upp Strelings tilläggsyrkande till behandling. Efter gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Strelings yrkande. Tommy Streling reserverar sig mot beslutet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Kfm Tommy Streling yrkar att kommunfullmäktige bör besluta om följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av förmansjouren i fjälldalarna. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson. Efter avslutad överläggning ställer ordförande först kommunstyrelsens förslag under omröstning. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordförande Strelings tilläggsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Tommy Strelings tilläggsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden , att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3, samt att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av förmansjouren i fjälldalarna.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet. Au Utredning av förmansjouren i fjälldalarna har gjorts. Förslag till verksamhetsriktlinjer har upprättats har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inte göra någon förändring av förmansjouren i fjälldalarna i enlighet med den utredning som gjorts. att anta upprättat förslag till verksamhetsriktlinjer. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Tommy Streling att kommunstyrelsen bör besluta att i delplan 2 fastställa att det vid räddningstjänst skall finnas en räddningsledare på plats samt att kommunstyrelsen bör återföra förmansbefattningen enligt tidigare modell. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Strelings yrkande.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 39 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inte göra någon förändring av förmansjouren i fjälldalarna i enlighet med den utredning som gjorts. att anta upprättat förslag till verksamhetsriktlinjer. Tommy Streling (PA) reserverar sig mot beslutet.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 40 Au 39 Dnr12/Ks Årsredovisning 2011 Skogssällskapet. Ärendebeskrivning Au Skogssällskapet överlämnar årsredovisning för kommunens skogar för år Årets resultat uppgår till kronor. Av balansräkningen framgår att de likvida medlen uppgår till kronor. Av de likvida medlen kan kronor överföras till kommunens konto utan att detta inverkar på skogsförvaltningen år Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 40 (forts) Dnr12/Ks Årsredovisning 2011 Skogssällskapet. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 41 Särsk.bilaga Au 40 Dnr 12/Ks Minoritetspolitisk handlingsplan. Ärendebeskrivning Au Laila Daerga och Veronica Labba överlämnar förslag till Minoritetspolitisk handlingsplan för antagande. Vualtjeren Tjielte/Vilhelmina kommun är sedan 1 januari 2010 en samisk förvaltningskommun och omfattas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk, LoNM (2009:724). Lagen ställer särskilda krav på förvaltningskommunerna som ska verka för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. De nationella minoriteterna i Sverige är samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska jiddisch och romani chib. Samer har även en särställning som urbefolkning i Sverige. Lagen LoMN (2009:724) innehåller tre grundskyddsparagrafer ( 3, 4, 5 ) som gäller för alla nationella minoriteter oavsett om man ingår i ett förvaltningsområde eller ej. Denna handlingsplan innehåller riktlinjer för att skydda de lagliga rättigheterna. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt verktyg och styras efter aktuellt behov, den bör revideras vart tredje år medan rambudgeten justeras årligen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 41 (forts) Dnr 12/Ks Minoritetspolitisk handlingsplan. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att anta planen med följande ändringar: 1. Den samiska samrådsgruppen ska inte ha delegation för yttranden som rör de aktuella frågorna som normalt avses behandlas i gruppen. 2. Gruppens frågor ska hanteras som övrigt politiskt beslutsfattande. 3. Gruppen ska inte ha förslagsrätt i kommunstyrelsen 4. Samrådsgruppens ledamöter ska inte arvoderas. Tommy Streling förslår att sid 2 i planen redigeras avseende ett ord. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta planen med följande ändringar: 1.Den samiska samrådsgruppen ska inte ha delegation för yttranden som rör de aktuella frågorna som normalt avses behandlas i gruppen. 2.Gruppens frågor ska hanteras som övrigt politiskt beslutsfattande. 3.Gruppen ska inte ha förslagsrätt i kommunstyrelsen 4.Samrådsgruppens ledamöter ska inte arvoderas. -

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Polismyndigheten Ks /12-15 Au 41 Dnr12/Ks Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Polismyndigheten översänder Överenskommelse om samverkan och prioriteringar 2011 mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. Uppföljning av åtgärdsplan. Översänder även Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att teckna föreslagen överenskommelse med Polismyndigheten. Ks Under överläggning i ärendet avges yttrande av Tommy Streling, Åke Nilsson, Ingrid Eriksson, Mikael Fjellstedt, Katharina Hahlin och Suzanne Sellin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att teckna föreslagen överenskommelse med Polismyndigheten.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Saxnäs samfällighetsförening Marianne N Bert Owe S Ks 43 Au 43 Au /8-21 Au 127 Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Ärendebeskrivning Au Saxnäs samfällighetsförening ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för anhalt Saxnäs/Marsfjäll. Syftet med projektet är att förbättra informationen till besökare och på så sätt öka besökstalet i området och därmed ge ökad sysselsättning och lönsamhet. Projektet är ett samarbete mellan Saxnäs samfällighetsförening, Saxnäs företagarförening och Saxnäs Idrotts och bygdeförening. Två informationsplatser/anhalter planeras. Beräknad kostnad Finansiering Egen insats, Kontant arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel summa kr kr kr kr kr Planerade åtgärder berör ÅVF, Trafikverket och Vilhelmina kommun. ÅVF ser positivt på projektet och kommer att besöka området under våren för att hitta vägar för samarbete. Föreningen planerar kontakta Trafikverket. Näringsenheten uppger i yttrande att föreningens idé passar väl in i kommunens ambitioner att utveckla besöksnäringen och tillägger att det är viktigt att föreningen redan på planeringsstadiet beaktar frågan om skötsel och drift av anläggningarna. Beredningsgruppen: Samfällighetsföreningen erhöll 2005 bidrag med kr för iordningsställande av båtplats Skrapviken. Åtgärden är enligt uppgift utförd men ej slutredovisad, varför föreningen bör inkomma med slutredovisning innan bidrag beviljas till nya åtgärder.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 43 (forts) Au 43 (forts) Au 250 (forts) Au 127 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Nu sökt åtgärd är intressant sett ur strävan att utveckla besöksnäringen i kommunen. Åtgärden berör många intressenter och ett flertal frågeställningar,. Beredningsgruppen rekommenderar att bidrag avslås i nuläget men att föreningen inbjudes till överläggning i frågan och att medel reserveras för ev bidrag när ansökan/åtgärden utretts närmare. Näringsenheten föreslås närvara vid överläggning i frågan och vara behjälplig vid utredning av ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till näringsenheten att bereda ärendet vidare. Au Näringssekr. Mats Grönlund föreslår att kommunstyrelsen godkänner ansökan att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska avdelningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniska enheten yttra sig om förslagets konsekvenser för kommunens tekniska verksamhet. Au GVA-ing Lars Sjöhlin meddelar i yttrande att pumpstationen ej får byggas in pga att ev luktproblem kan uppstå. Befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas vid byggnation. Saxnäs samfällighetsförening inkommer med ny beräkning för både västra och östra delen i Anhalt Saxnäs.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 43 (forts) Au 43 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Kostnadsberäkning :- Finansiering Bygdeavgiftsmedel :- Eget arbete :- Kontantinsats :- ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Saxnäs samfällighetsförening bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar i enlighet med ansökan under följande förutsättningar: att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska enheten vid Vilhelmina kommun och att befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas. att bidrag utgår med maximalt 70 % av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Det innebär att bidrag ej kan erhållas för den del som utgör eget arbete. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att utförandet av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan slutlig utbetalning görs skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 43 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Bengt Bergsten och Tommy Streling. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Saxnäs samfällighetsförening bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar i enlighet med ansökan under följande förutsättningar: att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska enheten vid Vilhelmina kommun och att befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas. att bidrag utgår med maximalt 70 % av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Det innebär att bidrag ej kan erhållas för den del som utgör eget arbete. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att utförandet av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan slutlig utbetalning görs skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 44 Au 47 Au /19- Kfm 118 Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. Ärendebeskrivning Kfm Margaretha Löfgren, V inkommer med motion ang. kompostering av köksavfall. Vänsterpartiet yrkar på att Vilhelmina kommun uppmanar och stödjer lokal kompostering av matavfall. Lokal kompostering kan ske hos den enskilda husägaren, bostadsrättsföreningen, grannar, idrottsföreningen eller andra grupper. Lokal kompostering kan även ske på kommunens återvinningscentral. Vår tidigare så rena och fräscha kommun översvämmas nu av allehanda sopor då besökare och fast boende inte orkar, kan eller vill sortera sina sopor. Att sortera glas, papper, plast, metaller m m är egentligen inte svårt då det finns flera ställen som har källsortering, svårigheten är köksavfall, d.v.s. matrester. Även om många villaägare numera har egna kompostkärl, och klarar således av att kompostera sitt eget matavfall, saknar ändå merparten av Vilhelmina kommuns husägare kompostkärl. Personer bosatta i lägenheter har inte heller möjlighet att kompostera sitt eget matavfall. Samma gäller de som är på genomresa i kommunen, de har inte heller någon möjlighet att bli av med sina matrester, och att slänga det i naturen är varken tillåtet eller önskvärt. De positiva effekter av kompostering är bland annat att transporterna minskar och därmed skyddas miljön med mindre koldioxidutsläpp. Näringsrik jord som bildas i komposten anses också som en positiv effekt. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 44 (forts) Au 47 (forts) Au 483 (forts) Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ks Anita Johansson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att uppmuntra och informera medborgarna till kompostering, som förutom miljöhänsyn, på sikt ger lägre kostnader för den enskilde och för kommunen. att därmed förklara motionen besvarad. Yttrande i ärendet avges vidare av Katharina Hahlin, Suzanne Sellin, Ewa Hed och Bengt Bergsten. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johanssons förslag.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 44 (forts) Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppmuntra och informera medborgarna till kompostering, som förutom miljöhänsyn, på sikt ger lägre kostnader för den enskilde och för kommunen. att därmed förklara motionen besvarad.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Vilhelmina Fotoklubb Marianne N Bert Owe S Ks 45 Au 60 Au 220 Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Fotoklubb ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för grundutrustning till verksamheten. Beräknad kostnad Finansiering Kontantinsats Eget arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel Summa kr kr kr kr kr ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till handläggaren att bereda ärendet. Au En ny och kompletterad ansökan har inlämnats och den tidigare ansökan skall utgå. Vilhelmina Fotoklubb ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för inköp av grundutrustning till uppstart av föreningen Vilhelmina Fotoklubb. Inför uppstart behövs datautrustning, skrivare, scanner och fotoböcker vid kursverksamhet mm, till den lokal som hyrs av Vilhelmina IK. Föreningen bildades vid årsskiftet 2010/2011. Beräknad kostnad Finansiering Kontantinsats Eget arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel Summa kr kr kr kr kr

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 45 (forts) Au 60 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. Bidragsgrundande godkända kostnader är kr, istället för kr efter avdrag av kontorsmaterial och mobiltelefon kr. Förslag till beslut: att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader, att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader,

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 45 (forts) Au 60 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant. Ks Suzanne Sellin meddelar att hon inte deltar i handläggning och beslut i detta ärende. Håkan Gustafsson yrkar att kommunstyrelsen bör bifall arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Katharina Hahlin, Mikael Österberg, Ewa Hed, Tommy Streling och Mikael Fjellstedt.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 45 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader, att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 46 Au 62 Au /13-14 Kfm 114 Dnr 11/Ks Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg Ärendebeskrivning Kfm Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg har inlämnats av Maria Kristoffersson, C. Vi i Centerpartiet i Vilhelmina vill öka möjligheterna för fler lokala företag att utvecklas inom livsmedelsbranschen. Vi tror på mer närproducerat, mindre transporter och en mer lokal förankring för det vi köper in till kommunen. Både mat men även andra produkter och tjänster, detta för att öka den lokala ekonomin. Vi vill att kommunen ska se över möjligheterna att ställa miljö- och djurskyddskrav på den mat som upphandlas och därför ställer jag denna motion till kommunfullmäktige. Vi vill se över hur storleken på upphandlingen kan anpassas till fler producenter och grossister. Att dela upp upphandlingen så att transporterna läggs i en egen upphandling bör även ses över som en möjlighet att få mer närproducerad, billigare och bättre mat. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 46 (forts) Au 62 (forts) Dnr 11/Ks Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg Au Förslag till yttrande har upprättats. Yttrande av upprättats av kostchef Anki Marklund som föreslår att motionärens intentioner behandlas i den gemensamma livsmedelspolicyn som är under utarbetande för inlandskommunerna. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar att därmed förklara motionen besvarad. Ks Anita Johansson och Ingrid Ericsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar att därmed förklara motionen besvarad.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Vilhelmina Bostäder AB Ekonomi Ks 47 Au 69 Dnr12/Ks Köp av fastighet i Kittelfjäll. Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att av Vilhelmina bostäder AB förvärva fastigheten Kittelfjäll 1:34, Sista utposten för en köpeskilling av :- att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson och Katharina Hahlin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att av Vilhelmina bostäder AB förvärva affärsfastigheten Kittelfjäll 1:34, Sista utposten för en köpeskilling av :- att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Länstrafiken Ks 48 Au 72 Dnr12/Ks Tilläggsdebitering avseende underskott 2011 Länstrafiken i Västerbotten AB Ärendebeskrivning Au Länstrafiken i Västerbotten AB redovisar i skrivelse att underskottet för 2011 uppgår till tkr. Ägarna har vid ägarsamråd beslutat att den ökande nettokostnaden mellan 2010 och 2011 fördelas solidariskt mellan ägarna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera beslutet att översända detsamma till kommunstyrelsen för kännedom. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera beslutet.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 49 Au 74 Dnr12/Ks Avsiktsförklaring 8-kommungruppen Ärendebeskrivning Au Kommunchefen redovisar att en avsiktsförklaring har upprättats för 8- kommungruppen. Arbetet avses att bedrivas inom följande områden: Utbildning och kompetensförsörjning Infrastruktur/kommunikationer vägar, järnvägar, flyg och IT Inflyttning/befolkning Varumärke Samordning av gränsöverskridande frågor. Avsiktsförklaringen förslås antas för deltagande kommuner. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna förslaget till avsiktsförklaring till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Anita Johansson yrkar att kommunstyrelsen bör ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Yttrande i ärendet avges vidare av Bengt Bergsten. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för 8-kommungruppen.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 50 Au 78 Au 59 Ks 48 Au /60-61 Au 157 Dnr10/Ks Projektplan upprustning reningsverk Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au Svar på inspektionsmeddelande till Arbetsmiljöverket har upprättats Handlingsplan med anledning av brister i lokalen. Efter redan utförd statusbesiktning har uppdragits till WSP att upprätta ett principförslag på åtgärder som föreslogs i statusbesiktningen. Renoveringsplan: Medel för att renovera avloppsverket är äskade i långtidsbudget med målet att åtgärderna skall vara verkställda Översiktlig projektplan har upprättats. Denna plan förutsätter politiska beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att godkänna upprättat förslag till yttrande. Au Offerter på ombyggnad av avloppsreningsverk har infordrats. Förslag till beslut att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 50 (forts) Au 78 (forts) Au 59 (forts) Au 48 (forts) Dnr10/Ks Projektplan upprustning reningsverk Vilhelmina. Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. Yttrande i ärendet avges av Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Rickard Norberg, Mikael Fjellstedt och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet. att förklara ärendet direkt justerat. Au GVA-ing Lars Sjöhlin meddelar att projektering och upphandlingar av renovering/ombyggnad ang. avloppsreningsverk Vilhelmina har kommit så långt att en ekonomisk prognos kan redovisas. Under överläggning i ärendet medverkar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att till arbetskottets sammanträde upprätta en kostnadsuppföljning av investeringsprojektet. Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Simon Andersson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att redovisa kostnadsfördyringen till kommunstyrelsen. -

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(106) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(106) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(106) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 6 april 2011, kl. 10.00-14.30 Beslutande Övriga deltagande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson jäv 54,80,89 Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 11 juni 2012, kl. 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rolf von Walden Åke Nilsson Hans Eriksson Jonny Kärkkäinen fr 10.50Göran

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Kommunhuset, onsdagen 5 oktober 2011, kl 10.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Åke Nilsson, ordf Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Kommunstyrelsen 2014-03-04

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Kommunstyrelsen 2014-03-04 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen den 4 mars 2014, kl. 08.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdag 1 december 2015, kl. 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Ingela Gustavsson Mikael

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets hus, Måndagen 28 april 2014, kl 10.00-11.10 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2003-12-17 191 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp) Björn

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer