Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl Beslutande Åke Nilsson, ordf Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson, Vma Ingrid Ericsson Katharina Hahlin Håkan Gustafsson Tommy Streling Suzanne Lindbergh-Sellin ej 45,55 Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Ingrid Ericsson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Åke Nilsson 39-43,47,50, Gunilla Prång 44-46, 48-49, 68-72,75-76, ,71,73-74, Justerande... Ingrid Ericsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 39 Au 37 Au 489 Särsk.bilaga Kfm 124 Ny bilaga 1- Ks 229 Särsk.bilaga Au / Au 222 Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Ärendebeskrivning Au Kommunen skall i början av varje mandatperiod anta ett handlingsprogram för kommunens förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kommunen skall också anta ett program enligt Lagen om Kommuners och Landstings åtgärder vid extra ordinära händelser. Vilhelmina kommun har tidigare valt att utforma ett samlat säkerhetsprogram enligt ovanstående lagrum. Säkerhetsprogrammet för Vilhelmina kommun gäller fram till och med Förslag till nytt säkerhetsprogram är upprättat och har processats fram av kommunens säkerhetsgrupp med räddningschef som processledare. Underlag för nytt säkerhetsprogram är utfall av lokal olycksstatistik från och reviderad risk och sårbarhetsanalys. Innan säkerhetsprogrammet antas av kommunfullmäktige måste de som berörs av programmet få möjlighet att yttra sig. Förslag till beslut: att sända säkerhetsprogrammet med bilagor på remiss för säkerhetsråd med berörda enligt följande: Länsstyrelsen Angränsande kommuner Västerbottens Läns Landsting Polisen Södra Lappland Politiska partier i Vilhelmina kommun. att samrådsyttranden skall ha inkommit till kommunen senast

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Ks 229 (forts) Au 353 (forts) Au 222 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att sända säkerhetsprogrammet med bilagor på remiss för säkerhetsråd med berörda enligt följande: Länsstyrelsen Angränsande kommuner Västerbottens Läns Landsting Polisen Södra Lappland Politiska partier i Vilhelmina kommun. att samrådsyttranden skall ha inkommit till kommunen senast Au Säkerhetsprogrammet har under perioden delgivits kranskommuner, polisen Vilhelmina, Landstinget och Länsstyrelsen i Västerbotten för yttrande. Länsstyrelsen har i sitt yttrande synpunkter på innehåll av säkerhetsprogram och risk och säkerhetsanalys. Övriga som haft möjlighet att yttra sig har inga synpunkter på upprättat säkerhetsprogram Ändringar har genomförts för att tillgodose tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Västerbotten. Förslag till beslut 1. Att anta redovisad säkerhetsprogram med bilagor. 2. Att uppdra till kommunstyrelsen att inta närmare verksamhets riktlinjer för delplan 1 och Att uppdra till kommunchefen att upprätta praktiska anvisningar för delplan Förkasta redovisat säkerhetsprogram, ny inriktning och uppdrag.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Ks 229 (forts) Au 353(forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3. Ks Yttrande har inlämnats från Politiskt Alternativ. Tommy Streling yrkar som tillägg att en översyn av förmansjouren i fjälldalarna bör genomföras. Yttrandet avges vidare av Bengt Bergsten, Mikael Österberg och Åke Nilsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Därefter tar ordförande upp Strelings tilläggsyrkande till behandling. Efter gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Strelings yrkande. Tommy Streling reserverar sig mot beslutet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Kfm 124 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Kfm Tommy Streling yrkar att kommunfullmäktige bör besluta om följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av förmansjouren i fjälldalarna. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson. Efter avslutad överläggning ställer ordförande först kommunstyrelsens förslag under omröstning. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordförande Strelings tilläggsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Tommy Strelings tilläggsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta upprättat förslag till säkerhetsprogram för perioden , att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för delplan 1-3, samt att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av förmansjouren i fjälldalarna.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 39 (forts) Au 37 (forts) Au 489 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet. Au Utredning av förmansjouren i fjälldalarna har gjorts. Förslag till verksamhetsriktlinjer har upprättats har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inte göra någon förändring av förmansjouren i fjälldalarna i enlighet med den utredning som gjorts. att anta upprättat förslag till verksamhetsriktlinjer. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Tommy Streling att kommunstyrelsen bör besluta att i delplan 2 fastställa att det vid räddningstjänst skall finnas en räddningsledare på plats samt att kommunstyrelsen bör återföra förmansbefattningen enligt tidigare modell. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Strelings yrkande.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 39 (forts) Dnr11/Ks Säkerhetsprogram för Vilhelmina kommun för perioden KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inte göra någon förändring av förmansjouren i fjälldalarna i enlighet med den utredning som gjorts. att anta upprättat förslag till verksamhetsriktlinjer. Tommy Streling (PA) reserverar sig mot beslutet.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 40 Au 39 Dnr12/Ks Årsredovisning 2011 Skogssällskapet. Ärendebeskrivning Au Skogssällskapet överlämnar årsredovisning för kommunens skogar för år Årets resultat uppgår till kronor. Av balansräkningen framgår att de likvida medlen uppgår till kronor. Av de likvida medlen kan kronor överföras till kommunens konto utan att detta inverkar på skogsförvaltningen år Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 40 (forts) Dnr12/Ks Årsredovisning 2011 Skogssällskapet. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för år att överföra kronor till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige årsredovisningen.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 41 Särsk.bilaga Au 40 Dnr 12/Ks Minoritetspolitisk handlingsplan. Ärendebeskrivning Au Laila Daerga och Veronica Labba överlämnar förslag till Minoritetspolitisk handlingsplan för antagande. Vualtjeren Tjielte/Vilhelmina kommun är sedan 1 januari 2010 en samisk förvaltningskommun och omfattas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk, LoNM (2009:724). Lagen ställer särskilda krav på förvaltningskommunerna som ska verka för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. De nationella minoriteterna i Sverige är samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska jiddisch och romani chib. Samer har även en särställning som urbefolkning i Sverige. Lagen LoMN (2009:724) innehåller tre grundskyddsparagrafer ( 3, 4, 5 ) som gäller för alla nationella minoriteter oavsett om man ingår i ett förvaltningsområde eller ej. Denna handlingsplan innehåller riktlinjer för att skydda de lagliga rättigheterna. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt verktyg och styras efter aktuellt behov, den bör revideras vart tredje år medan rambudgeten justeras årligen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 41 (forts) Dnr 12/Ks Minoritetspolitisk handlingsplan. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att anta planen med följande ändringar: 1. Den samiska samrådsgruppen ska inte ha delegation för yttranden som rör de aktuella frågorna som normalt avses behandlas i gruppen. 2. Gruppens frågor ska hanteras som övrigt politiskt beslutsfattande. 3. Gruppen ska inte ha förslagsrätt i kommunstyrelsen 4. Samrådsgruppens ledamöter ska inte arvoderas. Tommy Streling förslår att sid 2 i planen redigeras avseende ett ord. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta planen med följande ändringar: 1.Den samiska samrådsgruppen ska inte ha delegation för yttranden som rör de aktuella frågorna som normalt avses behandlas i gruppen. 2.Gruppens frågor ska hanteras som övrigt politiskt beslutsfattande. 3.Gruppen ska inte ha förslagsrätt i kommunstyrelsen 4.Samrådsgruppens ledamöter ska inte arvoderas. -

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Polismyndigheten Ks /12-15 Au 41 Dnr12/Ks Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Polismyndigheten översänder Överenskommelse om samverkan och prioriteringar 2011 mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. Uppföljning av åtgärdsplan. Översänder även Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan Polismyndigheten och Vilhelmina kommun. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att teckna föreslagen överenskommelse med Polismyndigheten. Ks Under överläggning i ärendet avges yttrande av Tommy Streling, Åke Nilsson, Ingrid Eriksson, Mikael Fjellstedt, Katharina Hahlin och Suzanne Sellin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att teckna föreslagen överenskommelse med Polismyndigheten.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Saxnäs samfällighetsförening Marianne N Bert Owe S Ks 43 Au 43 Au /8-21 Au 127 Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Ärendebeskrivning Au Saxnäs samfällighetsförening ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för anhalt Saxnäs/Marsfjäll. Syftet med projektet är att förbättra informationen till besökare och på så sätt öka besökstalet i området och därmed ge ökad sysselsättning och lönsamhet. Projektet är ett samarbete mellan Saxnäs samfällighetsförening, Saxnäs företagarförening och Saxnäs Idrotts och bygdeförening. Två informationsplatser/anhalter planeras. Beräknad kostnad Finansiering Egen insats, Kontant arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel summa kr kr kr kr kr Planerade åtgärder berör ÅVF, Trafikverket och Vilhelmina kommun. ÅVF ser positivt på projektet och kommer att besöka området under våren för att hitta vägar för samarbete. Föreningen planerar kontakta Trafikverket. Näringsenheten uppger i yttrande att föreningens idé passar väl in i kommunens ambitioner att utveckla besöksnäringen och tillägger att det är viktigt att föreningen redan på planeringsstadiet beaktar frågan om skötsel och drift av anläggningarna. Beredningsgruppen: Samfällighetsföreningen erhöll 2005 bidrag med kr för iordningsställande av båtplats Skrapviken. Åtgärden är enligt uppgift utförd men ej slutredovisad, varför föreningen bör inkomma med slutredovisning innan bidrag beviljas till nya åtgärder.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 43 (forts) Au 43 (forts) Au 250 (forts) Au 127 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Nu sökt åtgärd är intressant sett ur strävan att utveckla besöksnäringen i kommunen. Åtgärden berör många intressenter och ett flertal frågeställningar,. Beredningsgruppen rekommenderar att bidrag avslås i nuläget men att föreningen inbjudes till överläggning i frågan och att medel reserveras för ev bidrag när ansökan/åtgärden utretts närmare. Näringsenheten föreslås närvara vid överläggning i frågan och vara behjälplig vid utredning av ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till näringsenheten att bereda ärendet vidare. Au Näringssekr. Mats Grönlund föreslår att kommunstyrelsen godkänner ansökan att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska avdelningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniska enheten yttra sig om förslagets konsekvenser för kommunens tekniska verksamhet. Au GVA-ing Lars Sjöhlin meddelar i yttrande att pumpstationen ej får byggas in pga att ev luktproblem kan uppstå. Befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas vid byggnation. Saxnäs samfällighetsförening inkommer med ny beräkning för både västra och östra delen i Anhalt Saxnäs.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 43 (forts) Au 43 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Kostnadsberäkning :- Finansiering Bygdeavgiftsmedel :- Eget arbete :- Kontantinsats :- ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Saxnäs samfällighetsförening bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar i enlighet med ansökan under följande förutsättningar: att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska enheten vid Vilhelmina kommun och att befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas. att bidrag utgår med maximalt 70 % av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Det innebär att bidrag ej kan erhållas för den del som utgör eget arbete. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att utförandet av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan slutlig utbetalning görs skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 43 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel Anhalt Saxnäs Marsfjäll, Saxnäs Samfällighetsförening. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Bengt Bergsten och Tommy Streling. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Saxnäs samfällighetsförening bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar i enlighet med ansökan under följande förutsättningar: att ev tillbyggnad av pumphus sker i samråd med tekniska enheten vid Vilhelmina kommun och att befintlig funktion på breddavlopp skall säkerställas. att bidrag utgår med maximalt 70 % av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Det innebär att bidrag ej kan erhållas för den del som utgör eget arbete. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att utförandet av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan slutlig utbetalning görs skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 44 Au 47 Au /19- Kfm 118 Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. Ärendebeskrivning Kfm Margaretha Löfgren, V inkommer med motion ang. kompostering av köksavfall. Vänsterpartiet yrkar på att Vilhelmina kommun uppmanar och stödjer lokal kompostering av matavfall. Lokal kompostering kan ske hos den enskilda husägaren, bostadsrättsföreningen, grannar, idrottsföreningen eller andra grupper. Lokal kompostering kan även ske på kommunens återvinningscentral. Vår tidigare så rena och fräscha kommun översvämmas nu av allehanda sopor då besökare och fast boende inte orkar, kan eller vill sortera sina sopor. Att sortera glas, papper, plast, metaller m m är egentligen inte svårt då det finns flera ställen som har källsortering, svårigheten är köksavfall, d.v.s. matrester. Även om många villaägare numera har egna kompostkärl, och klarar således av att kompostera sitt eget matavfall, saknar ändå merparten av Vilhelmina kommuns husägare kompostkärl. Personer bosatta i lägenheter har inte heller möjlighet att kompostera sitt eget matavfall. Samma gäller de som är på genomresa i kommunen, de har inte heller någon möjlighet att bli av med sina matrester, och att slänga det i naturen är varken tillåtet eller önskvärt. De positiva effekter av kompostering är bland annat att transporterna minskar och därmed skyddas miljön med mindre koldioxidutsläpp. Näringsrik jord som bildas i komposten anses också som en positiv effekt. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 44 (forts) Au 47 (forts) Au 483 (forts) Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ks Anita Johansson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att uppmuntra och informera medborgarna till kompostering, som förutom miljöhänsyn, på sikt ger lägre kostnader för den enskilde och för kommunen. att därmed förklara motionen besvarad. Yttrande i ärendet avges vidare av Katharina Hahlin, Suzanne Sellin, Ewa Hed och Bengt Bergsten. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johanssons förslag.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 44 (forts) Dnr 11/Ks Motion om kompostering av köksavfall, V. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppmuntra och informera medborgarna till kompostering, som förutom miljöhänsyn, på sikt ger lägre kostnader för den enskilde och för kommunen. att därmed förklara motionen besvarad.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Vilhelmina Fotoklubb Marianne N Bert Owe S Ks 45 Au 60 Au 220 Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Fotoklubb ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för grundutrustning till verksamheten. Beräknad kostnad Finansiering Kontantinsats Eget arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel Summa kr kr kr kr kr ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till handläggaren att bereda ärendet. Au En ny och kompletterad ansökan har inlämnats och den tidigare ansökan skall utgå. Vilhelmina Fotoklubb ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för inköp av grundutrustning till uppstart av föreningen Vilhelmina Fotoklubb. Inför uppstart behövs datautrustning, skrivare, scanner och fotoböcker vid kursverksamhet mm, till den lokal som hyrs av Vilhelmina IK. Föreningen bildades vid årsskiftet 2010/2011. Beräknad kostnad Finansiering Kontantinsats Eget arbete Bidrag bygdeavgiftsmedel Summa kr kr kr kr kr

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 45 (forts) Au 60 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. Bidragsgrundande godkända kostnader är kr, istället för kr efter avdrag av kontorsmaterial och mobiltelefon kr. Förslag till beslut: att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader, att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader,

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 45 (forts) Au 60 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant. Ks Suzanne Sellin meddelar att hon inte deltar i handläggning och beslut i detta ärende. Håkan Gustafsson yrkar att kommunstyrelsen bör bifall arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Katharina Hahlin, Mikael Österberg, Ewa Hed, Tommy Streling och Mikael Fjellstedt.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 45 (forts) Dnr 11/Ks Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Fotoklubb. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Vilhelmina Fotoklubb bygdeavgiftsmedel med kr för investeringar enligt ansökans godkända kostnader, att bidrag utgår med maximalt 70% av den redovisade kostnaden, dock högst kr. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda kostnader. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat, att investeringen av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag grundar sig på, att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, att innan någon rekvisition om utbetalning kan beviljas, skall Vilhelmina Fotoklubb registrerat ett eget post eller bankgirokonto, att innan slutlig utbetalning görs, skall projektet vara slutfört, slutredovisat samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 46 Au 62 Au /13-14 Kfm 114 Dnr 11/Ks Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg Ärendebeskrivning Kfm Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg har inlämnats av Maria Kristoffersson, C. Vi i Centerpartiet i Vilhelmina vill öka möjligheterna för fler lokala företag att utvecklas inom livsmedelsbranschen. Vi tror på mer närproducerat, mindre transporter och en mer lokal förankring för det vi köper in till kommunen. Både mat men även andra produkter och tjänster, detta för att öka den lokala ekonomin. Vi vill att kommunen ska se över möjligheterna att ställa miljö- och djurskyddskrav på den mat som upphandlas och därför ställer jag denna motion till kommunfullmäktige. Vi vill se över hur storleken på upphandlingen kan anpassas till fler producenter och grossister. Att dela upp upphandlingen så att transporterna läggs i en egen upphandling bör även ses över som en möjlighet att få mer närproducerad, billigare och bättre mat. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 46 (forts) Au 62 (forts) Dnr 11/Ks Motion Bättre mat i Vilhelmina kommuns skolor och äldreomsorg Au Förslag till yttrande har upprättats. Yttrande av upprättats av kostchef Anki Marklund som föreslår att motionärens intentioner behandlas i den gemensamma livsmedelspolicyn som är under utarbetande för inlandskommunerna. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar att därmed förklara motionen besvarad. Ks Anita Johansson och Ingrid Ericsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar att därmed förklara motionen besvarad.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Vilhelmina Bostäder AB Ekonomi Ks 47 Au 69 Dnr12/Ks Köp av fastighet i Kittelfjäll. Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att av Vilhelmina bostäder AB förvärva fastigheten Kittelfjäll 1:34, Sista utposten för en köpeskilling av :- att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson och Katharina Hahlin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att av Vilhelmina bostäder AB förvärva affärsfastigheten Kittelfjäll 1:34, Sista utposten för en köpeskilling av :- att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Länstrafiken Ks 48 Au 72 Dnr12/Ks Tilläggsdebitering avseende underskott 2011 Länstrafiken i Västerbotten AB Ärendebeskrivning Au Länstrafiken i Västerbotten AB redovisar i skrivelse att underskottet för 2011 uppgår till tkr. Ägarna har vid ägarsamråd beslutat att den ökande nettokostnaden mellan 2010 och 2011 fördelas solidariskt mellan ägarna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera beslutet att översända detsamma till kommunstyrelsen för kännedom. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera beslutet.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 49 Au 74 Dnr12/Ks Avsiktsförklaring 8-kommungruppen Ärendebeskrivning Au Kommunchefen redovisar att en avsiktsförklaring har upprättats för 8- kommungruppen. Arbetet avses att bedrivas inom följande områden: Utbildning och kompetensförsörjning Infrastruktur/kommunikationer vägar, järnvägar, flyg och IT Inflyttning/befolkning Varumärke Samordning av gränsöverskridande frågor. Avsiktsförklaringen förslås antas för deltagande kommuner. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna förslaget till avsiktsförklaring till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Anita Johansson yrkar att kommunstyrelsen bör ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Yttrande i ärendet avges vidare av Bengt Bergsten. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för 8-kommungruppen.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 50 Au 78 Au 59 Ks 48 Au /60-61 Au 157 Dnr10/Ks Projektplan upprustning reningsverk Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au Svar på inspektionsmeddelande till Arbetsmiljöverket har upprättats Handlingsplan med anledning av brister i lokalen. Efter redan utförd statusbesiktning har uppdragits till WSP att upprätta ett principförslag på åtgärder som föreslogs i statusbesiktningen. Renoveringsplan: Medel för att renovera avloppsverket är äskade i långtidsbudget med målet att åtgärderna skall vara verkställda Översiktlig projektplan har upprättats. Denna plan förutsätter politiska beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att godkänna upprättat förslag till yttrande. Au Offerter på ombyggnad av avloppsreningsverk har infordrats. Förslag till beslut att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 50 (forts) Au 78 (forts) Au 59 (forts) Au 48 (forts) Dnr10/Ks Projektplan upprustning reningsverk Vilhelmina. Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. Yttrande i ärendet avges av Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Rickard Norberg, Mikael Fjellstedt och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta det för kommunen mest förmånliga alternativet. att förklara ärendet direkt justerat. Au GVA-ing Lars Sjöhlin meddelar att projektering och upphandlingar av renovering/ombyggnad ang. avloppsreningsverk Vilhelmina har kommit så långt att en ekonomisk prognos kan redovisas. Under överläggning i ärendet medverkar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att till arbetskottets sammanträde upprätta en kostnadsuppföljning av investeringsprojektet. Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Simon Andersson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att redovisa kostnadsfördyringen till kommunstyrelsen. -

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer