VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Anita Johansson Mikael Österberg Hans Eriksson Margareta Löfgren Övriga deltagande Utses att justera Gerd-Marie Carlsson, sekr. Lars Ekbäck, ekonomichef Åke Nilsson Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 210 Au 273 Dnr 05/Ks Körkortsteori till åk 3-elever Malgomajskolan. Ärendebeskrivning Au Gymnasieskolan har i början av mars månad erhållit ett nytt offertunderlag avs teoriutbildning för körkort för elever i åk 3. Det grundpaket Vilhelmina trafikskola erbjuder omfattar - lärarledda lektioner - tillgång till frågepärmar - tillgång till trafikskolans datasal och frågebank Kostnad enligt offert kr exkl. moms och elev Totalkostnad enligt skolledningens beräkning: 111 elever (lå 06/07) x 1360 = kr. Enligt beslut i kommunstyrelsen har uppdrag lämnats till KU-nämnden att skyndsamt utreda möjligheterna att ge alla elever i avgångsklasserna teorilektioner kostnadsfritt. Ingen hänvisning till hur kostnaden ska finansieras ges i beslutet. Gymnasieskolan står stand by för genomförande av insatsen så snart beslut om finansiering ges. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med kronor avseende körkortsteori till årskurs 3 elever vid Malgomajskolan, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 210 (forts) Au 273 (forts) Dnr 05/Ks Körkortsteori till åk 3-elever Malgomajskolan. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med kronor avseende körkortsteori till årskurs 3 elever vid Malgomajskolan, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet. -

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Volgsjöns FVO Marianne Näslund Klas Martin Nilsson Ks 211 Au 275 Ks 109 särsk.bilaga Au 159 Dnr 06/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel för utveckling av närfiskeområde, Volgsjöns Fvo. Ärendebeskrivning Au Volgsjöns fvo ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för utveckling av närfiskeområde (steg 1) enligt följande: Bergbackatjärn put and take fiske Baksjötjärn anpassas för fisketurism (gångvägar, bryggor, fiskeutsättning) Baksjöbäcken restaureras (genomströmning, kanotled ut till Vojmån) Fiskeutsättning. Kostnaden har beräknats till kronor. Yttrande i ärendet har upprättats av fiskerikonsulent Mats Grönlund som tillstyrker ansökan med följande förutsättningar; att föreningen redovisar hur man tänker fortsätta utvecklingsarbetet att marknadsföra fisket i området. Förvaltningsekonom Marianne Näslund meddelar i yttrande att ur bygde4medel söks kr motsvarande 70 %. Föreningen har vid två tillfällen erhållit bidrag ur bygdemedel. Projekten är avslutade. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att under förutsättning att medel anvisas av kommunfullmäktige bevilja Volgsjöns FVO bidrag med kronor för åtgärder enligt ansökan

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 211 (forts) Au 275(forts) Ks 109 (forts) Au 159 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel för utveckling av närfiskeområde, Volgsjöns Fvo. att motsvarande regelverk gäller som för bygdemedel. Au Volgsjöns fvo har inkommit med skrivelse med förslag till åtgärdsplan med anledning av att det bidrag som beviljats föreningen är lägre än vad föreningen ansökt om. Volgsjöns fvo efterfrågar kommunstyrelsens godkännande om beviljade medel kan användas som delfinansiering i de åtgärder föreningen föreslår. Förvaltningsekonom Marianne Näslund och näringssekr. fiske Mats Grönlund föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att tidigare beviljat bidrag, ks 109/2006 (kf 51/2006), till Volgsjöns fvo får nyttjas som medfinansiering i av föreningen föreslagen åtgärdsplan enligt skrivelse ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att tidigare beviljat bidrag, ks 109/2006 (kf 51/2006), till Volgsjöns fvo får nyttjas som medfinansiering i av föreningen föreslagen åtgärdsplan enligt skrivelse Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 211 (forts) Au 275(forts) Ks 109 (forts) Au 159 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel för utveckling av närfiskeområde, Volgsjöns Fvo. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna att tidigare beviljat bidrag, ks 109/2006 (kf 51/2006), till Volgsjöns fvo får nyttjas som medfinansiering i av föreningen föreslagen åtgärdsplan enligt skrivelse

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Vojma Kultur Marianne Näslund Klas-Martin NIlsson Ks 212 Au 276 Dnr07/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel, Vojma Kultur år med jakt och fiske. Ärendebeskrivning Au Vojma Kultur år med jakt och fiske ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel med kr för att ovanför Vojmåbron gjuta ett fundament på vars ställning en stor fisk (harr) monteras upp. Holmen görs tillgänglig genom att en broförbindelse skapas, samt att en grillplats iordningsställs. Detta gör att alla förbipasserande får in detta i sitt blickfång. Kostnaden har beräknats till kr Finansiering Egen insats Eget arbete Bidrag bygdeavg.med kr kr kr ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vojma Kultur bidrag ur bygdemedel med kronor för åtgärder i enlighet med ansökan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 212 (forts) Au 276 (forts) Dnr07/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel, Vojma Kultur år med jakt och fiske. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Vojma Kultur bidrag ur bygdemedel med kronor för åtgärder i enlighet med ansökan. -

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 213 Au 291 Dnr 07/Ks Bildandet av ett norrländskt regiontrafikorgan Norrtåg AB. Ärendebeskrivning Ks I den trafikpolitiska proposition som riksdagen antog i maj 2006 föreslogs en 10-årig försöksverksamhet där trafikeringsrätten för all tågtrafik norr om linjen Sundsvall/Ånge skulle tilldelas de fyra trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Rikstrafiken har under hösten 2006 utrett frågan och lämnat ett förslag till regeringen om avgränsning av försöket samt villkor. Beslut i frågan väntas ske under första halvåret 2007 och en överenskommelse med staten kunna tecknas. Beslutsgång I normalfallet är ärenden av denna karaktär fullmäktigeärenden. Om föreslagna ändringar i Konsortialavtal, gemensamma ägardirektiv samt Bolagsordning kan godkännas föreslås en mycket enkel beslutsformulering: fullmäktige i godkänner föreslagna förändringar i Konsortialavtal, Gemensamma ägardirektiv och Bolagsordning för Länstrafiken i Västerbotten AB i syfte att möjliggöra bildandet av ett gemensamt tågbolag för de fyra nordligaste länen. Det förslag om reviderade ägardirektiv som tidigare skickats ut och som avser en ren uppdatering till nu gällande förhållanden påverkas inte av detta förslag som avser förändringar avseende tågtrafiken.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 213 (forts) Au 291 (forts) Dnr 07/Ks Bildandet av ett norrländskt regiontrafikorgan Norrtåg AB. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till trafikplanerare Heidi Thörnberg att upprätta yttrande i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ks Yttrande i ärendet har upprättats av trafikplanerare Heidi Thörnberg. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna förändringar i konsortialavtal, gemensamma ägardirektiv och bolagsordning för länstrafiken i Västerbotten AB i syfte att möjliggöra bildandet av ett gemensamt tågbolag för de fyra nordligaste länen.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 214 Au 292 Dnr Revidering av gemensamma ägardirektiv för Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting avseende Länstrafiken i Västerbotten AB. Ärendebeskrivning Au Västerbottens läns landsting, sakkunniga i kommunikationsfrågor meddelar i skrivelse följande: De gemensamma ägardirektiv som fastställdes av bolagsstämman för länstrafiken 2004 hade giltighetstid t.o.m. bolagsstämman Detta har föranlett SAK-gruppen att följa upp tidigare gällande ägardirektiv och ta fram förslag till reviderade ägardirektiv. De reviderade ägardirektiven fastställs vid bolagsstämma 2007 och gäller fram till bolagsstämman Skälet till denna tidsperiod är att förberedelserna inför trafikeringen av Botniabanan bedöms motivera ändrade direktiv vid denna tidpunkt. När det gäller övriga ändringar märks: - Ett förtydligande av mål 1 och 3. - En uppdatering av linjeansvar utifrån de faktiskt gällande läget d.v.s. det är frågan om uppdatering och inte i något avseende ändrade ansvarsförhållanden - En förändring om förskottsbetalning. I samband med restidsprojektet gjordes en förändring till förskottsbetalning kvartalsvis. För att möjliggöra investeringar i nytt biljettmaskinsystem och informationssystem sker, med hänsyn till bolagets likviditetsbehov, förändring så att betalning sker tertialvis i förskott. Detta gäller fr.o.m. den 1 januari Vi rekommenderar i enlighet med ägarsamrådets beslut att länets kommuner och landstinget vid bolagsstämman för länstrafiken 2007 beslutar i enlighet med bilagt förslag.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 214 (forts) Au 292 (forts) Dnr Revidering av gemensamma ägardirektiv för Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting avseende Länstrafiken i Västerbotten AB. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till trafikplanerare Heidi Thörnberg att upprätta yttrande i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ks Yttrande i ärendet har upprättats av trafikplanerare Heidi Thörnberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Länsstyrelsen Ks 215 Dnr Bearbetningskoncession enligt lag om vissa torvfyndigheter för torvbrytning på Björnmyran och Mörtmyran benämt Norrhedens torvtäkt. Ärendebeskrivning Ks Skellefteå Kraft AB har i beslut av länsstyrelsen den 4 juni 2007 lämnats tillstånd enligt lag om vissa torvfyndigheter till ny täktverksamhet på Björnmyran och Mörtmyran (Norrheden) i Storuman och Vilhelmina kommuner. Tillståndet innebär uttag av m3 torv per år t.o.m. år Tillståndet är förenat med ett antal villkor, bl.a. med hänsyn till störningar på bebyggelse. Skellefteå Kraft AB har fram till haft bearbetningskoncession på Björnmyran och Mörtmyran. Handlingarna översändes för kommunens yttrande senast Yttrande i ärendet avges av Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inga erinringar finns mot beslutet.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 216 Au 295 Dnr Vision Kittelfjäll fördjupad översiktsplan. Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar Torben Sperling, Nils, Gunnar Rydfjäll och Magnus Öberg, WP. Från Vilhelmina kommun deltar teknisk chef Stellan Lundmark och byggnadsinsp. Jan-Ola Borg. En redovisning ges av det utvecklingsarbete som pågår i Kittelfjäll och behovet av en samordning av planer och resurser. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisningen. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Agneta Mattsson, Margareta Löfgren, Johan Ekbäck och Ewa Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anvisa kronor till visionsarbete Kittelfjäll, att delegera till kommunchefen att disponera medel, att anvisa kronor till översiktsplanearbetet, att anvisa erforderliga medel kronor ur kommunstyrelsens egna kapital.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 216 (forts) Au 295 (forts) Dnr Vision Kittelfjäll fördjupad översiktsplan. att delegera till arbetsutskottet att disponera medlen.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ekonomi Ks 217 Ekonomisk rapport. Dnr Ärendebeskrivning Ks Kommunstyrelsen har , 185 beslutat att inköps-, anställnings- och övertidsstopp omedelbart införs för samtliga verksamheter, att delegera till arbetsutskottet att besluta om åtgärder inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Yttrande i ärendet avges av Joakim Risberg, Mikael Österberg, Åke Nilsson och Katarina Hahlin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att till kommunstyrelsens sammanträde upprätta ekonomisk rapport.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 218 Ks 184 Au 235 Ks 122 Au 156 Au 44 Au 558 Au 479 Au 452 Dnr 06/Ks Budget Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att till arbetsutskottets sammanträde upprätta tidplan samt budgetanvisningar inför arbete med budget Au Tidplan och budgetanvisningar har upprättats av ekonomienheten. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att fastställa tidplan och budgetanvisningar i enlighet med förslag, att till arbetsutskottets sammanträde den 12 december 2006, kl inbjuda nämndernas arbetsutskott till överläggningar om budget Au Under överläggning i ärendet deltar Jonny Kärkkäinen, Lars Eliasson, Maria Kristoffersson,Viveka Abramsson, Håkan Gustafsson, Sanja Tadic, Roland Bång,. Heidi Thörnberg, Gunnel Karlsson, Lars Ekbäck, Jan Ola Borg, Jonas Karlsson och Marianne Näslund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att nästa presidieöverläggning blir 23 januari 2007, kl

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 235 (forts) Ks 122 (forts) Au 156 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Au Under överläggning i ärendet deltar från: Kultur- och utbildningsnämnden: Johnny Kärkkäinen, ordf, Viveka Abramsson, 1:e vice ordf., Roland Bång, förvaltningschef. Socialnämnden: Maria Kristoffersson, ordf., Katarina Hahlin, 2:e vice ordf., Anders Larsson, förvaltningschef. Miljö- och byggnadsnämnden: Lars Eliasson, ordf., Ann-Kristin Norman Ekonomienheten: Lars Ekbäck, ekonomichef, Jonas Karlsson, förv.ekonom, Heidi Thörnberg, förv. ekonom samt Gunnel Karlsson, personalchef. Nämnderna redovisar det aktuella budgetläget. Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg upprättar minnesanteckningar som biläggs protokollet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att revidera tidplanen enligt följande: 14 mars Färdiga budgetförslag ska föreligga för styrelse och nämnder 28 mars Kommunstyrelsens beslut att skicka budgetförslaget på remiss 7 maj - Stoppdag för remiss Au En sammanställning av verksamheternas budgetförslag för kommunstyrelsens verksamhetsområde har gjorts av ekonomienheten. En genomgång av varje verksamhetsområde görs med respektive enhetschef. Beträffande investeringsutrymmet föreslår Åke Nilsson att investeringsutrymmet på 15 mkr skall fördelas enligt följande:

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 235 (forts) Ks 122 (forts) Au 156 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden 8 mkr 6 mkr 1 mkr ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att investeringsutrymmet på 15 mkr avseende år 2008 skall fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden 8 mkr 6 mkr 1 mkr att resultatet från dagens överläggningar skall inarbetas i budgetförslaget som skall skickas ut på remiss till de politiska partierna. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att skicka budgetförslaget på remiss till de politiska partierna med remisstid till den 7 maj Au Remissvar har upprättats av alliansen samt S och V. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. En genomgång görs av remissvaren.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Reviderat remissvar har inlämnats av alliansen KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i gemensamma överläggningar - nämndernas ordförande och vice ordförande samt företrädare för M och V - måndagen den 4 juni 2007, kl bereda förslag till budget 2008 för behandling i kommunfullmäktige Ks YRKANDEN Inom kommunstyrelsens verksamhet Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet innebärande. följande: att antalet näringssekreterare minskas med en tjänst, att räddningstjänsten i Saxnäs resp. Dikanäs organiseras med en man i beredskap samt komplettering med spetsfordon på varje ort. Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag i sin helhet innebärande följande: att bibehålla oförändrat antal näringssekreterare,

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget att bibehålla nuvarande organisation inom räddningstjänsten i Saxnäs och Dikanäs med man i beredskap, Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet innebärande följande: Förskolan att tillföra medel till förskolan i Dikanäs med kronor, att tillföra medel för den alternativa förskoleverksamheten Tallkotten och Kefas med kronor, att tillföra medel för öppen förskola med kronor, att genomföra en översyn av ledningsfunktionen inom förskolan vilken ska resultera i en kostnadsminskning med kronor. Gymnasieskolan att tillskjuta kronor för bibehållande av nuvarande program. Gymnasiesärskola att gymnasiesärskolan ska drivas i egen regi innebärande en kostnadsminskning med kronor. Musikskolan att tillskjuta kronor till musikskoleverksamheten,

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget att utreda möjligheten att bedriva musikskolan med annat huvudmannaskap. Studentboendet Petterbacke att studentboendet Petterbacke avvecklas fr.o.m. 1 januari Kultur- och fritid att tillskjuta kronor till Riksteatern Vilhelmina, att tillskjuta kronor till fritidsgården. Vuxenutbildningen att tillskjuta kronor för bibehållande av allmän grundvux, föräldrautbildning samt kurser för dyslektiter. Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag i sin helhet innebärande följande: Förskolan att tillföra medel till förskolan i Dikanäs med kronor, att i övrigt ska förskoleverksamheten inrymmas inom föreslagen budgetram, att en utredning omgående tillsätts med uppgift att se över den samlade förskole- och fritidsverksamhetetn. I utredningen bör beaktas ledningsfunktion, gruppstorlek, samverkan och personalsammansättning.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Gymnasieskolan att tillskjuta kronor till interkommunal ersättning, att befintliga program inrymmes inom föreslagen budgetram. Gymnasiesärskola att undersöka möjligheten att ytterligare utveckla gymnasiesärskolan i Vilhelmina, att verksamheten finansieras inom föreslagen budgetram. Musikskolan att bibehålla musikskolan i kommunal regi, att tillskjuta kronor till musikskoleverksamheten, att under hösten utreda frågan om danspedagogverksamheten.. Studentboendet Petterbacke att tillskjuta kronor för bibehållande av nuvarande verksamhet. Kultur- och fritid att tillskjuta kronor till Riksteatern, Vilhelmina. Vuxenutbildningen att fastställa budget för 2008 enligt budgetremissen.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Inom socialnämndens verksamhet Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet innebärande följande: att tillskjuta kronor till äldreomsorgen, att tillskjuta kronor till handikappomsorgen, att tillskjuta kronor till medicinsk enhet, att tillskjuta kronor till IFO, att tillskjuta kronor till övrig verksamhet Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag i sin helhet innebärande följande: att tillskjuta kronor till IFO, att tillskjuta kronor till äldreomsorg, handikappomsorg och medicinsk enhet. Inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet. Åke Nilsson yrkar bifall S och V:s förslag vilket överensstämmer med allianens förslag.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Investeringar Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet innebärande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag vilket överensstämmer med alliansens förslag. Finansiella mål Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag enligt följande: - alla beslut och verksamheter är underställda de ekonomiska ramar som är fastställda, - 2 % av skatter och generella statsbidrag ska årligen avsättas till det egna kapitalet för att klara av oförutsedda utgifter och framtida åtaganden, - investeringarna skall finansieras med egna medel, - investeringarna skall lägst uppgå till samma nivå som avskrivningarna, tkr per år, - soliditeten skall uppgå till lägst 78 % vid årsskiftet 08/09, - likvida medlen skall i genomsnitt under kalendmånad uppgå till minst 30 milj. kronor - varje verksamhetsgren får ta med sig eventuellt underskott jmf med budget med hela beloppet till nästa år. Av överskottet jmf med budget får verksamhetsgrenen ta med sig 15 % till nästa år.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Verksamhetsmål - antalet inskrivna elever vid gymnasieskolan skall för läsåret 08/09 vara i nivå med läsåret 07/08. Uppföljning via skolans egna listor. - Antalet sysselsatta i kommunen skall öka med 1,5 % jmf med Uppföljning via SCB:s statistik. - Alla äldre som ansöker om bistånd hos äldreomsorgen och uppfyller kraven skall erbjudas den hjälp de sökt inom en månad från beslutet. Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Åke Nilssons förslag med undantag av följande finansiella mål: - 2 % av skatter och generella statsbidrag ska årligen avsättas till det egna kapitalet för att klara av oförutsedda utgifter och framtida åtaganden. OMRÖSTNINGAR Inom kommunstyrelsens verksamhet Ordföranden prövar Gunnar Hörnlunds förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Hans Eriksson och Margareta Löfgren. Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet Ordföranden prövar Gunnar Hörnlunds förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Hans Eriksson och Margareta Löfgren. Inom socialnämndens verksamhet Ordföranden prövar Gunnar Hörnlunds förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Hans Eriksson och Margareta Löfgren. Inom miljö- och byggnadsnämnden Ordföranden prövar och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Investeringar Ordföranden prövar och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Finansiella mål Ordföranden prövar Åke Nilssons förslag till finansiella mål i sin helhet mot Gunnar Hörnlunds förslag innebärande bifall till Åke Nilssons förslag med undantag av avsättning med 2 % till eget kapital. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Hans Eriksson och Margareta Löfgren. Verksamhetsmål Ordföranden prövar Åke Nilssons förslag till verksamhetsmål Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Inom kommunstyrelsens verksamhet att antalet näringssekreterare minskas med en tjänst, att räddningstjänsten i Saxnäs resp. Dikanäs organiseras med en man i beredskap samt komplettering med spetsfordon på varje ort, Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet att tillföra medel till förskolan i Dikanäs med kronor, att tillföra medel för den alternativa förskoleverksamheten Tallkotten och Kefas med kronor, att tillföra medel för öppen förskola med kronor, att genomföra en översyn av ledningsfunktionen inom förskolan vilken ska resultera i en kostnadsminskning med kronor.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget att tillskjuta kronor för bibehållande av nuvarande antal program. att gymnasiesärskolan ska drivas i egen regi innebärande en kostnadsminskning med kronor. att tillskjuta kronor till musikskoleverksamheten, att utreda möjligheten att bedriva musikskolan med annat huvudmannaskap. att studentboendet Petterbacke avvecklas fr.o.m. 1 januari att tillskjuta kronor till Riksteatern Vilhelmina, att tillskjuta kronor till fritidsgården. att tillskjuta kronor för bibehållande av allmän grundvux, föräldrautbildning samt kurser för dyslektiker. Inom socialnämndens verksamhet att tillskjuta kronor till äldreomsorgen, att tillskjuta kronor till handikappomsorgen, att tillskjuta kronor till medicinsk enhet, att tillskjuta kronor till IFO, att tillskjuta kronor till övrig verksamhet Inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet att fastställa budget 2008 i enlighet med budgetremissen,

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Investeringar att fastställa följande investeringsramar. Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt att fastställa följande finansiella mål: - alla beslut och verksamheter är underställda de ekonomiska ramar som är fastställda, - investeringarna skall finansieras med egna medel, - investeringarna skall lägst uppgå till samma nivå som avskrivningarna, tkr per år, - soliditeten skall uppgå till lägst 78 % vid årsskiftet 08/09, - likvida medlen skall i genomsnitt under kalendmånad uppgå tillminst 30 milj. kronor - varje verksamhetsgren får ta med sig eventuellt underskott jmf med budget med hela beloppet till nästa år. Av överskottet jmf med budget får verksamhetsgrenen ta med sig 15 % till nästa år. att fastställa följande verksamhetsmål: - antalet inskrivna elever vid gymnasieskolan skall för läsåret 08/09 vara i nivå med läsåret 07/08. Uppföljning via skolans egna listor. - Antalet sysselsatta i kommunen skall öka med 1,5 % jmf med Uppföljning via SCB:s statistik. - Alla äldre som ansöker om bistånd hos äldreomsorgen och uppfyller kraven skall erbjudas den hjälp de sökt inom en månad från beslutet.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget att bibehålla oförändrad skattesats 22,90/skattekrona, att kommunstyrelsen får disponera kronor ur det egna kapitalet, att i övrigt fastställa budget 2008 i enlighet med budgetremissen och alliansens slutliga remissvar.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23 juni 2008, kl. 09.00-09.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22)

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 17.00 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel, 79-94 (s) Ingrid Karlsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD)

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 1 (12) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl 13.15 15.45 Beslutande Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Övriga deltagare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 81 Ekonomisk långsiktig plan (KELP) 82 Motion vårdnadsbidrag 83 Medborgarförslag tennisbanan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-12-09 42 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.10. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Gunilla Josefsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer