VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126, Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune Andersson Gunnar Hörnlund, ordf Maria Kristoffersson Lars Eliasson, ej 130 Conny Lövgren, ej 130 Leif Ahlmark Katarina Hahlin, 130 Joakim Risberg, 130 Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Lars Ekbäck, kommunekonom vid beh. av 126, ,137 Vid beh. av 136 deltar Maria Bergqvist och Sture Bengtsson, Norrlandcenter AB Lars Eliasson och Leif Ahlmark Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Gunnar Hörnlund 126, Justerande... Lars Eliasson , Leif Ahlmark 130 BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 126 Ks 105 Au 219 Au 187 Dnr 02/Ks Årsredovisning Ärendebeskrivning Au Årsredovisning har upprättats avseende 2002 års verksamhet. Nämndernas budgetavvikelse uppgår för år 2002 till 20,5 mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 100%. Låneskulden uppgår till 13,9 mkr. Vilhelmina kommun redovisar för år 2002 ett underskott på 1,7 mkr. Soliditeten uppgår till 77%. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av årsredovisningen varvid förslag till redaktionella ändringar framförs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2002 för Vilhelmina kommun,

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 126 (forts) Ks 105 (forts) Au 219 (forts) Au 187 (forts) Dnr 02/Ks Årsredovisning att redovisat underskott på 1,7 mkr skall återställas med 0,7 mkr år 2003 och resterande 1,0 mkr år Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av årsredovisningen. Behov av redaktionella ändringar på sid avseende ägarbilden i de kommunala bolagen noteras. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet. Yttrande avges vidare av Rickard Norberg, Joakim Risberg, Lars Pettersson, Gunnar Hörnlund och Anita Johansson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden Lars Eliassons återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som önskar att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som bifaller Lars Eliassons återremissyrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 9 ja och 2 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras idag.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 126 (forts) Ks 105 (forts) Au 219 (forts) Au 187 (forts) Dnr 02/Ks Årsredovisning Ordföranden prövar därefter och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilsson förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att införa redaktionella ändringar avseende ägarbilden i de kommunala bolagen, KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2002 för Vilhelmina kommun, att redovisat underskott på 1,7 mkr skall återställas med 0,7 mkr år 2003 och resterande 1,0 mkr år Reservation avges av FP. Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck meddelar att revisorerna vid granskning av årsredovisningen noterat att löneskatten avseende den individuella delen bokförts två gånger. När detta korrigerats förbättras resultatet med 1,8 milj. kr. Detta innebär att resultatet för år 2002 blir ett överskott på 0,2 milj. kronor.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 126 (forts) Ks 105 (forts) Au 219 (forts) Au 187 (forts) Dnr 02/Ks Årsredovisning KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2002 för Vilhelmina kommun.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 127 Au 259 Dnr 03/Ks Ansökan om medel för obekväm arbetstid och vikariekostnad m m inom medicinsk enhet. Ärendebeskrivning Au Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson har meddelat i skrivelse att det har uppmärksammats att beslutade besparingar för år 2002 inom medicinsk enhet även medräknats i 2003 års budget. Detta medför att 490 tkr saknas i 2003 års budget avseende kostnader för obekväm arbetstid, lagstadgade arbetsgivaravgifter samt vikariekostnader. Med anledning av detta ansöker Birgitta Jonsson om medel med 490 tkr för att täcka det uppkomna underskottet på konto 541. Socialnämnden har , 33 beslutat att begära överläggning i ärendet med kommunstyrelsens arbetsutskott. Under överläggning i ärendet deltar socialnämndens arbetsutskott, förvaltningschef Anders Larsson och MAS Birgitta Jonsson. Repr. för socialnämnden redogör för behovet av tilläggsanslag med kronor för täckande av underskott på konto 541. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå framställningen om tilläggsanslag. Ks Yttrande i ärendet avges av Kåre Thellbro.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 127 (forts.) Au 259 (forts) Dnr 03/Ks Ansökan om medel för obekväm arbetstid och vikariekostnad m m inom medicinsk enhet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå framställningen om tilläggsanslag.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 128 Au 260 Dnr 03/Ks Ansökan om medel för avvecklingskostnader inom medicinsk enhet. Ärendebeskrivning Au Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson meddelar i skrivelse att beslut om neddragning av verksamhet i 2003 års budget inom medicinsk enhet har medfört kostnader under året då avvecklingen inte kunde genomföras den 1 januari Med anledning av detta ansöker Birgitta Jonsson om medel för kostnader under januari t o m mars avseende 1,0 sjukskötersketjänst, 85,6 tkr, och 2,78 tjänst som rehabiliteringsassistent, 198 tkr. Totalt medelsbehov uppgår till 283,6 tkr. Socialnämnden har , 34 beslutat att begära överläggning i ärendet med kommunstyrelsens arbetsutskott. Under överläggning i ärendet deltar socialnämndens arbetsutskott, förvaltningschef Anders Larsson och MAS Birgitta Jonsson. Repr. för socialnämnden redogör för behovet av tilläggsanslag med kronor för avvecklingskostnader inom medicinsk enhet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige att avslå framställningen om tilläggsanslag. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå framställningen om tilläggsanslag.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 129 Au 273 Dnr 03/Ks Försäljning av mark Bergbacka 1:86 vid vattentornet. Ärendebeskrivning Au Förfrågan har inkommit från Henk och Truus Achterberg, Nederländerna om att få köpa mark för att bygga ett hus på, denna är belägen på fastigheten Bergbacka 1:86 vid vägen upp till vattentornet. Kommuning Jan Ola borg har upprättat yttrande i ärendet. Den mark som efterfrågas ligger utanför detaljplan och för vatten och avlopp ligger marken innanför verksamhetsområdet för vatten men ej avlopp. Det finns inga formella hinder att sälja mark för bostadsändamål, men kommunen har ej upprättat någon detaljplan för detta område och därigenom har man ej diskuterat vad kommunen vill använda denna mark till. Om kommunen säljer denna mark måste köparen bekosta framdragning av avlopp från närmaste anslutningspunkt som ligger vid Brunnsvägen. Detta medför stora kostnader för köparen. Kommuning Jan Ola Borg föreslår ks au besluta att kommunen bör planlägga området vid eventuell försäljning att lämna över frågan utan eget yttrande. Miljö- och byggnadsnämnden har , 31 beslutat att meddela kommunstyrelsen att miljö- och byggnadsnämnden är positiva till försäljning av mark under förutsättning att anslutning av vatten och avlopp sker till det kommunala nätet. Ev köpare bör vara medveten om att intilliggande mark kan upplåtas för liknande ändamål. Om intresset ökar finns behov av att detaljplanelägga området.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 129 (forts) Au 273 (forts) Dnr 03/Ks Försäljning av mark Bergbacka 1:86 vid vattentornet. Yttrande har även inkommit från stadsarkitekt Ragnar Bergå. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till Jan Ola Borg att upprätta förslag till köpeavtal. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att upprätta detaljplan för området, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området. Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Maria Kristoffersson, Leif Ahlmark, Rune Andersson, Anita Johansson, Bengt Bergsten och Kåre Thellbro. Anita Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att upprätta detaljplan för området, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 130 Au 275 Dnr 03/Ks Bokslut för kommunens skogar år 2002 Ärendebeskrivning Au Norrskog har överlämnat ekonomisk redovisning av kommunens skogliga verksamhet för år Skogsåret 2002 har kännetecknats av hög efterfrågan på sågtimmer, men betalningsförmågan är svag hos sågverken, så bedömningen är att priserna på sågtimmer kan bibehållas. För massan har priserna stigit efter sommaren. Totalt har slutavverkats, med en volym på m3fub. till ett bruttovärde av kr, eller 275,41 kr/m3fub, vilket är ca 10 kr högre än I år har två vägar anlagts för att utföra avverkningar till en kostnad av kr. Kostnaden för avverkningen har uppgått till kr eller 107,09 kr/m3fub vilket är ca 1 kr lägre än fjolåret. Virkesnettot uppgår till kr eller 233,17 kr/m3fub. Vedförsäljningen har inbringat kr men utgör en del av skogsvårdsåtgärderna. Jaktarrenden 24 st har inbringat kr. Skogsvårdsarbeten har utförts med markberedning, röjning och planering för totalt kr. Röjning har under året gjorts i tätortens grönområden. Förvaltningskostnaden har under året uppgått till kr. Årets resultat inkl. ränta uppgår till kr Innestående kapital enligt balansräkning är kr, samt insats i Norrskog på kr. Kommuning Jan Ola Borg föreslår att kr totalt överförs till kommunens konto. Förslag till beslut att godkänna Norrskogs redovisning att överföra kr till kommunens konto.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 130 (forts) Au 275 (forts) Dnr 03/Ks Bokslut för kommunens skogar år 2002 Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Norrskogs redovisning. att överföra kr till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige redovisningen Ks Lars Eliasson, Conny Lövgren och Joakim Risberg anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna Norrskogs redovisning. att överföra kr till kommunens konto, att delge kommunfullmäktige redovisningen. ----

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Lars Sjöhlin Arbetsutskottet Ekonomi Ks 131 Au 282 Au 236 Ks 194 Au 294 Au 33 Dnr02/Ks Infordrande av offerter avseende slamtömning. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra utredning avseende slamtömning i egen regi eller på entreprenad samt infordra offerter avseende entreprenadalternativet. Utredningsarbetet och anbudsförfarandet ska vara utfört senast 15 april Skrivelse har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin enl. följande: Vilhelmina kommun har ansvar för tömning av ca 1600 brunnar och tömmer drygt 1000 st brunnar/år under barmarksperioden (ca 700tim/år). Dessutom används slamtanken ett par hundra tim/år till spolningar och andra behov av utsugning. Totalt nyttjas således tanken knappt 1000 tim/år. Vid kommunal nyinvestering kan dessa timmar ökas p g a att större del av nödvändig ledningsspolning kan utföras i egen regi. För att offerter skall kunna infordras så behöver vissa kriterier klargöras. 1. Hur många år skall offerten avse (1,3,5 eller 8 år)? 2. Skall anbudsgivare i förfrågan erhålla annat underlag än fastighetsbeteckning där brunnen är belägen och deponiplats? 3. Skall anbudsgivaren debitera kunden för sina och kommunens kostnader (enligt kommunens taxa)? 4. Skall anbudsgivaren ha kundkontakterna? 5. Skall anbudsgivaren föra kommunens register? 6. Skall anbudsgivaren ange pris på ledningsspolning med framkörningsavgifter? 7. Skall i utvärdering hänsyn tas till följdeffekter på nyttjande av kommunens lastbil och personal? (se kommunförbundets utredning) 8. Tillgängligheten i kommunen av en spol-/sugbil?

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 131 (forts) Au 282 (forts) Au 348 (forts) Ks 194 (forts) Au 294 (forts) Au 33 (forts) Dnr02/Ks Infordrande av offerter avseende slamtömning. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. Under diskussionen framkommer att offerten bör avse 5 år. Entreprenören ska ombesörja hämtning, debitering, registerhållning och kundkontakter. Pris på ledningsspolning och framkörningsavgifter ska anges. Kontakt bör tas med andra kommuner för klarläggande hur slamtömning i privat regi fungerar. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjölin och kommunchef Göran Lidström att upprätta anbudsunderlag samt infordra offerter avseende slamtömning.. Au Anbud har infordrats. 3 intressenter har rekvirerat förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång fanns 1 anbud varav det var från kommunen. Anbudet är inte öppnat. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. Sjöhlin redovisar att om slamtömning skall göras av kommunen erfordras inköp av ny slamtank. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande Ks Under överläggning i ärendet yrkar Thord Wikström återremiss av ärendet.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 131 (forts) Au 282 (forts) Au 348 (forts) Ks 194 (forts) Dnr02/Ks Infordrande av offerter avseende slamtömning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Thord Wikströms yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare handläggning Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att på nytt infordra offerter avseende slamtömning. Au GVA-ing Lars Sjöhlin redovisar att efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit varav ett var från kommunen. Förslag till beslut: Anbudsgivare två skall anlitas eftersom skillnaden per år är över 0,5 milj/år och erfarenhet finns. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att återremittera ärendet till GVA-ing Lars Sjöhlin för ytterligare beredning i samråd med kommunchef Göran Lidström, att uppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 131 (forts) Au 282 (forts) Dnr02/Ks Infordrande av offerter avseende slamtömning. Au Under överläggning i ärendet deltar gva-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta anbud två att fortsätta i egen regi, att medge investering av ny slamtank. att uppdra till Lars Sjöhlin att upphandla ny slamtank Ks Under överläggning i ärendet yrkar Lars Eliasson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att genomföra en fullständig ekonomisk uppföljning avseende de kostnader och investeringar som slamtömning i egen regi medför. Gunnar Hörnlund yrkar att ordet ny i arbetsutskottets förslag i andra och tredje att-satsen stryks. Yttrande i ärendet avges av Lars Pettersson, Rickard Norberg, Leif Ahlmark, Eva Hed, Joakim Risberg och Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Hörnlunds ändringsyrkande. Ordföranden prövar därefter Eliassons tilläggsyrkande.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 131 (forts) Au 282 (forts) Dnr02/Ks Infordrande av offerter avseende slamtömning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Eliassons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta anbud två att fortsätta i egen regi, att medge investering i slamtank, att uppdra till Lars Sjöhlin att upphandla slamtank,. att uppdra till arbetsutskottet att genomföra en fullständig ekonomisk uppföljning avseende de kostnader och investeringar som slamtömning i egen regi medför

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Lars Ekbäck Ks 132 Au 307 Au 269 Dnr03/Ks Månadsrapporter. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 122 beslutat att uppdra till nämnderna att årligen per 30 april och 31 augusti upprätta budgetuppföljning och prognos över utfall för innevarande år. att vid varje kommunstyrelsesammanträde redovisa avstämda resultatoch balansrapporter. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till Lars Ekbäck att göra ett utkast till modell på månadsrapporter för kommunen totalt samt på nämndsnivå till arbetsutskottets sammanträde Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att förslag till modell för månadsrapporter redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck meddelar att uppgradering är aktuell avseende nuvarande ekonomisystem. Den nya versionen kommer att skapa större möjligheter till direktperiodisering av kostnader och intäkter.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 132 (forts) Au 307 (forts) Au 269 (forts) Dnr03/Ks Månadsrapporter. Yttrande i ärendet avges av Kåre Thellbro, Rickard Norberg och Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunekonom Lars Ekbäck att utveckla modell för månadsrapporter med likartat utseende för samtliga verksamheter.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 133 Au 405 Au 387 Ks 81 Au 217 Au 83 Ks 37 Dnr 03/Ks Budget Ärendebeskrivning Ks Vilhelmina kommun kommer att för planeringsperioden arbeta efter en ny typ av budgetprocess. Nämnderna skall arbeta fram ett material innehållande nämndernas viljeinriktning för verksamheten, utifrån utrymmet i de tilldelade ramarna. Nämnderna uppmanas att tänka långsiktigt, så att planerade förändringar i verksamheten får genomslag i budgeten när förändringen sker. Materialet sammanställs på nämndsnivå med verksamhet 5 pos. Materialet kommer att balanseras mot ett förslag till finansiering, för att kommunfullmäktige skall kunna fastställa budgeten i juni månad. Personalkostnader I nämndernas material skall lönekostnaderna räknas upp med 3,38 % förutom lärarpersonalens löner som räknas upp med 4,8 %, detta med anledning av konstruktionen på nu gällande avtal på arbetsmarknaden. Övriga kostnader Övriga kostnader räknas upp med 2 %. Avgifter I förutsättningarna inbegrips avgiftshöjningar på alla områden med 2 %, där så kan genomföras, vilket skall vara klart i grundmaterialet. Förslag avseende 2004 års taxor ska färdigställas för beslut i kommunfullmäktiges junisammanträde.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Investeringar Investeringar skall avse perioden Är det fleråriga projekt skall de periodiseras varje år och vara summerade i en totalutgift. Varje investering skall i förekommande fall förses med tillkommande driftkostnad under planeringsperioden. Tidsschema Ekonomienheten lämnar förslag till ramar till kommunstyrelsens arbetsutskott Nämnderna skall slutligt ha färdigställt sitt material Kommunstyrelsen skickar materialet på en partiremiss , och remisstiden sträcker sig fram t o m Budget behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott ,, Kommunfullmäktige Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att utarbeta förslag till ramar för perioden varvid följande ska beaktas: - att nettokostnadsandelen av skatt och statsbidrag skall uppgå till 96 % (avsättning till det egna kapitalet med 4 %) samt att investeringsvolymen skall uppgå till 15 mkr. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att budget för perioden ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i september.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Yttrande i ärendet avges vidare av Leif Ahlmark, Rickard Norberg, Gunnar Hörnlund, Lars Pettersson, Maria Kristoffersson, Kåre Thellbro och Katarina Hahlin. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden prövar Åke Nilssons förslag samt Lars Eliassons tilläggsyrkande. Efter gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen beslutat avslå Lars Eliassons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna upprättade budgetanvisningar för budget , att uppdra till arbetsutskottet att utarbeta förslag till ramar för perioden varvid följande ska beaktas: - att nettokostnadsandelen av skatt och statsbidrag skall uppgå till 96 % (avsättning till det egna kapitalet med 4 %) samt att investeringsvolymen skall uppgå till 15 mkr. Reservation avges av Lars Eliasson till förmån för eget yrkande avseende tidpunkt för kommunfullmäktiges fastställelse av budget. Au Kommunfullmäktige beslutade , 103, att 2004 års uppräknade förslag till budgetramar enligt arbetsutskottets förslag skulle utgöra kommunfullmäktiges inriktning till verksamheterna inför år Förslagets innehåll framgår enligt nedan, tkr:

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa Finansiering Total Avsättning till eget kapital Lösen av lån Investeringar Avskrivningar Total Förslaget enligt ovan är underbalanserat. varför arbetsutskottet fört liknande diskussioner som vid fastställandet av budget 2003, samt justerat finansieringen enligt nuvarande kända parametrar, vid framräkning av förslaget till budgetramar för perioden Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck redogör för framtaget förslag till budgetramar för Förslaget innebär ett avsteg från kommunfullmäktiges beslut om nettokostnadsandelens storlek i förhållande till skatt och statsbidrag. Ramförslaget för kultur- och utbildningsnämnden är 0,9 % högre än budget 2003 och ramförslag för socialnämnden är 2,6 % högre än budget Åke Nilsson föreslår att arbetsutskottet bör besluta att fastställa upprättat förslag till budgetramar för perioden

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Lars Eliasson yrkar att arbetsutskottet bör besluta att föreslagna budgetramar justeras så att 3 milj. kr omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden. Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till budgetramar för perioden , att uppdra till ekonomienheten att översända budgetanvisningar och förslag till budgetramar till styrelser och nämnder samt de politiska partierna, att hemställa om kommunstyrelsens godkännande av vidtagen åtgärd Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck samt förvaltningschef Tage Magnusson, kultur- och utbildningsnämnden samt förvaltningschef Anders Larsson vid behandling av resp. nämnds budgetförslag. Av den sammanställning som upprättats av ekonomienheten framgår att äskandena som inkommit till kommunstyrelsens budgetberedning överstiger den av kommunfullmäktige tilldelade ramen med tkr frånsett investeringsutrymmet på tkr.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att följande förslag till arbetsmodell överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt diskussion. Justeringen av ramarna har föranletts av att äskandena ej överensstämmer med föreslagen budgetram. Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Avsättning till eget kapital Finansiering Ovanstående balans uppfyller balanskravets bestämmelse om att budgeten skall redovisa överskott. Balansen medger även att 4,0 mkr avsätts till det egna kapitalet. Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av föreliggande förslag till budgetramar. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att de ramar som fastställts vid arbetsutskottets sammanträde 27 januari 2003 ska utgöra underlag i remissen till de politiska partierna med justering av avsättning till det egna kapitalet och finansiering.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Nilssons förslag innebär fördelning för år 2004 enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Avsättning till eget kapital Summa Finansiering Totalt 97 Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att de ramar som föreslagits vid arbetsutskottets sammanträde den 1 april 2003 som arbetsmodell ska utgöra underlag i remissen till de politiska partierna. Eliassons förslag innebär fördelning för år 2004 enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Avsättning till eget kapital Finansiering Lars Pettersson, Rickard Norberg, Rune Andersson, Leif Ahlmark, Gunnar Hörnlund och Kåre Thellbro yrkar bifall till Åke Nilssons förslag.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att materialet redaktionellt ändras enligt följande: - justering av felaktigt angiven mandatfördelning - sammanställning avseende kommunstyrelsens driftbudgetanslag byts ut, att med ändring av arbetsutskottets beslut , 83 avseende avsättning till eget kapital och finansiering fastställa följande budgetramar som underlag i remissen till de politiska partierna: Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Avsättning till eget kapital Summa Finansiering Totalt 97 att förslag till budget för skickas på remiss till de politiska partierna med remisstid till Reservation avges av FP.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av sammanställning över beräkningsgrunder för budget (bruttoredovisning) samt sammanställning av personalkostnader (tkr) sept 2002-april 2003 för socialnämnden. Sammanställningarna har upprättats av ekonomienheten. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen med ändring av ks beslut , 81 fastställa följande ramtilldelning: Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansiering Avsättning till eget kapital Investeringar Avskrivningar Totalt 0 Åke Nilsson meddelar vidare att det förslag som lagts för S och V innehåller ett bibehållande av Dalasjö skola, en minskning av bidraget till Vilhelmina kristna skola med kronor samt att ett riktat statsbidrag till LSS/LASS ska tillföras det egna kapitalet.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Lars Eliasson yrkar att arbetsutskottet bör besluta att föreslå kommunstyrelsen med ändring av ks beslut , 81 fastställa följande ramtilldelning: Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Summa Finansiering Besparing VIBO Total Avsättning eget kapital Lösen av lån Investeringar Avskrivningar Total 0 Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att med ändring av ks beslut , 81 fastställa följande ramtilldelning:

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansiering Avsättning till eget kapital Investeringar Avskrivningar Totalt 0 Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Kommunstyrelsens investeringsäskanden på totalt tkr behandlades. Efter genomgång av äskandena förslås en investeringsvolym avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde på 4035 tkr. Vidare föreslås investeringsvolymer för kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden till 3420 tkr resp 5529 tkr. Den totala investeringsvolymen blir således tkr, mellanskillnaden upp till den av kommunfullmäktige fastställda investeringsvolymen på tkr, 2016 tkr, föreslås avsättas till det egna kapitalet.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsramen till tkr med fördelning enligt följande: kommunstyrelsen 4035 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 3420 tkr samt socialnämnden 5529 tkr, att avsätta mellanskillnaden upp till tkr, 2016 tkr, till det egna kapitalet. Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Förhandlingsprotokoll daterat 27 maj 2003 föreligger. Yrkanden Under överläggning i ärendet yrkar Gunnar Hörnlund att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta om följande fördelning för år 2004: Kommunstyrelsen tkr, kultur- och utbildningsnämnden tkr, socialnämnden tkr, miljö- och byggnadsnämnden tkr samt finansiering tkr. Leif Ahlmark yrkar bifall till Hörnlunds förslag. Yttrande avges av Katarina Hahlin. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa följande fördelning för år 2004:

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Fördelning 2004 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansiering Eget kapital Investeringar Avskrivningar Rune Andersson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Åke Nilsson föreslår vidare att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att bibehålla skolverksamheten vid Dalasjö skola, att bibehålla den kommunala musikskolan, att resterande kronor för den kommunala musikskolan får finansieras inom kultur- och utbildningsnämndens budget, att minska anslaget till Strandskolan med kronor.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta om följande fördelning för år 2004: Fördelning 2004 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansiering Eget kapital Investeringar Avskrivningar Gunnar Hörnlund, Leif Ahlmark och Lars Eliasson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag betr bibehållande av skolverksamheten vid Dalasjö skola, bibehållande av kommunala musikskolan samt finansiering av resterande kronor inom kultur- och utbildningsnämndens budget. Gunnar Hörnlund, Leif Ahlmark och Lars Eliasson yrkar avslag till Åke Nilssons förslag om sänkning av anslaget till Strandskolan. Yttrande i ärendet avges vidare av Inga-Lena Larsson, Ronny Svarto, Rickard Norberg, Kåre Thellbro, Maria Kristoffersson, Eva Hed, Anita Johansson och Bengt Bergsten.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Propositionsordning Fördelning för år 2004 Efter avslutad överläggning meddelar ordföranden att han finner att det föreligger två förslag till fördelning för år 2004, Åke Nilssons resp. Lars Eliassons. Det förslag som avgetts av Gunnar Hörnlund överensstämmer med Åke Nilssons förslag. Ordföranden prövar Åke Nilssons förslag till fördelning för år 2004 mot Lars Eliassons förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag till fördelning för år Reservation avges av Lars Eliasson (FP) och Conny Lövgren (FP). Dalasjö skola Ordföranden prövar Åke Nilssons yrkande om att bibehålla skolverksamheten vid Dalasjö skola. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Musikskolan Ordföranden prövar Åke Nilssons yrkande om att bibehålla den kommunala musikskolan. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Ordföranden prövar därefter Åke Nilssons yrkande att resterande kronor avseende den kommunala musikskolan får finansieras inom kultur- och utbildningsnämndens budget. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Anslag till Strandskolan Ordföranden prövar Åke Nilssons yrkande om att sänka anslaget till Strandskolan med kronor. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Reservation avges av Gunnar Hörnlund (C), Lars Eliasson (FP), Conny Lövgren (FP) och Leif Ahlmark (KD). Investeringsram Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag till investeringsram, totalt tkr, med fördelning enligt följande: kommunstyrelsen 4035 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 3420 tkr samt socialnämnden 5529 tkr. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Förslag till beslut: KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande fördelning för år 2004:

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks Budget Fördelning 2004 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansiering Eget kapital Investeringar Avskrivningar att bibehålla skolverksamheten vid Dalasjö skola, att resterande kronor avseende den kommunala musikskolan får finansieras inom kultur- och utbildningsnämndens budget, att minska anslaget till Strandskolan med kronor, att fastställa investeringsramen till tkr med fördelning enligt följande: kommunstyrelsen 4035 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 3420 tkr samt socialnämnden 5529 tkr, att avsätta tkr till det egna kapitalet, att i övrigt godkänna kommunstyrelsens, socialnämndens, kultur- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämndens förslag till budget.

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Ks 134 Dnr 03/Ks Delårsrapport. Ärendebeskrivning Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck redovisar delårsrapport per Första tertialet redovisar ett resultat på 3,8 mkr efter periodiseringar och en första helårsprognos på 0,8 mkr. Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Rickard Norberg, Lars Eliasson och Kåre Thellbro. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att tillskriva styrelser och nämnder, chefer och arbetsledare och uppmana till ett aktivt arbete med kostnadsuppföljning och att åtgärder vidtas så att innevarande budget kan hållas. att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Styrelser och nämnder Ekonomi Ks 135 Au 394 Ks 83 Ks 75 Au 159 Dnr 03/Ks Investeringsstopp investeringar Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att införa omedelbart investeringsstopp för samtliga verksamheter, att varje investering skall prövas av kommunstyrelsen, att uppdra till förvaltningscheferna att till budgetberedningens sammanträde den 11 mars lämna en redovisning om budget för år 2003 kommer att kunna hållas samt hur investeringsstoppet kommer att påverka verksamheterna. Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg och Maria Kristoffersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagen åtgärd att införa omedelbart investeringsstopp Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Ks 135 (forts) Au 394 (forts) Ks 83 (forts) Ks 75 (forts) Au 159 (forts) Dnr 03/Ks Investeringsstopp Investeringar Ekbäck redovisar för de förslag till prioriteringar av investeringar för år 2003 som inkommit från förvaltningscheferna för kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bibehålla investeringsstopp tills vidare. Inget ställningstagande görs vid dagens sammanträde av de prioriteringar av investeringar för år 2003 som gjorts av förvaltningarna. att frågan tas upp för ny prövning vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En sammanställning har upprättats av ekonomienheten av förvaltningarnas prioriteringar av det investeringsbehov som ej anses kunna senareläggas. Av sammanställningen framgår följande: Kommunstyrelsen Totalt kronor Prio ,0 tkr 3.439,0 tkr Kultur- och utbildningsnämnden Totalt kronor 595,0 tkr Akutåtgärder prio ,0 tkr Socialnämnden Totalt kronor Prio ,0 tkr 450,0 tkr

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Ks 135 (forts) Au 394 (forts) Ks 83 (forts) Ks 75 (forts) Au 159 (forts) Dnr 03/Ks Investeringsstopp Investeringar ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge att följande investeringsobjekt får utföras: För kommunstyrelsen investeringar benämnda prio 1 = tkr, För kultur- och utbildningsnämnden investeringar benämnda prio 1-3 och 6 = 551, 0 tkr För socialnämnden investeringar benämnda prio 1-3 = 450,0 tkr. Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att medge att följande investeringsobjekt får utföras: För kommunstyrelsen investeringar benämnda prio 1 = tkr, För kultur- och utbildningsnämnden investeringar benämnda prio 1-3 och 6 = 551, 0 tkr För socialnämnden investeringar benämnda prio 1-3 = 450,0 tkr.

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Norrland Center AB Göran Lidström Ekonomi Ks 136 Ks 114 Au 216 Dnr 03/Ks Samarbete med Norrland Center AB. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun har sedan samarbetat med Norrland Center AB avseende näringslivsutveckling via ett samarbetsavtal. Avtalet innebär bl.a att företaget skall bedriva uppsökande och kontaktskapande arbete i avsikt att förmå företag och organisationer att etablera sig i de samarbetskommuner som Norrland Center AB har samarbetsavtal med. Företaget kan bistå med förstudier av nya etableringsprojekt samt bistå med hjälp vid upprättande av komplicerade stödansökningar. Vilhelmina kommun erlägger kronor för budgetåret Avtalet är ettårigt med tre månaders uppsägningstid. Inom ramen för samarbetet med Dorotea och Åsele kommuner har en förhandling genomförts med Norrland Center AB som innebär att företaget tecknar ett avtal med de tre kommunerna tillsammans för tiden till till en årlig avgift om kronor. Kostnadsfördelningen har föreslagits till 50 % Vilhelmina kommun och 25 % vardera Dorotea och Åsele kommuner. För Vilhelmina kommun innebär det att avtalet blir c:a kronor billigare per årsbasis. Kommunkansliet rekommenderar kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till ett samarbete med Norrlandscenter AB tillsammans med Dorotea och Åsele kommuner, att säga upp nuvarande avtal med Norrland Center AB, att uppdra till arbetsutskottet att slutföra förhandlingarna och teckna nytt avtal.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Ks 136 (forts) Ks 114 (forts) Au 216 (forts) Dnr 03/Ks Samarbete med Norrland Center AB. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till ett samarbete med Norrlandscenter AB tillsammans med Dorotea och Åsele kommuner, att säga upp nuvarande avtal med Norrland Center AB, att uppdra till arbetsutskottet att slutföra förhandlingarna och teckna nytt avtal. Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Lars Eliasson, Lars Pettersson, Leif Ahlmark, Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg och Kåre Thellbro. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inbjuda representanter för Norrland Center AB till kommunstyrelsens sammanträde för information, att årsrapport för Norrland Center ska biläggas till kommunstyrelsens ledamöter och suppleanter i samband med utskick av sammanträdeshandlingar till kommunstyrelsens sammanträde

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Ks 136 (forts) Ks 114 (forts) Au 216 (forts) Dnr 03/Ks Samarbete med Norrland Center AB. Ks Under överläggning i ärendet deltar Sture Bengtsson, VD Norrland Center AB samt Maria Forsberg-Bergqvist. Sture Bengtsson redogör för den verksamhet som bedrivs av Norrlands Center AB. De närvarande bereds möjlighet att ställa frågor. Yttrande avges av Lars Eliasson, Rickard Norberg, Kåre Thellbro, Leif Ahlmark, Gunnar Hörnlund och Rune Andersson. Gunnar Hörnlund och Anita Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att ställa sig positiv till ett samarbete med Norrlandscenter AB tillsammans med Dorotea och Åsele kommuner, Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ställa sig positiv till ett samarbete med Norrlandscenter AB tillsammans med Dorotea och Åsele kommuner, att säga upp nuvarande avtal med Norrland Center AB, att uppdra till arbetsutskottet att slutföra förhandlingarna och teckna nytt avtal.

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Saxnäsgården AB Ekonomi Ks 137 Dnr 03/Ks Avtal Saxnäsgården. Ärendebeskrivning Ks Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 93 beslutat att teckna avtal avseende äldreboende Saxnäsgården enligt upprättat förslag. Avtalet avser perioden Om detta avtal ska sägas upp ska detta ske senast 30 juni Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck redovisar förslag till nytt avtal med Saxnäsgården för perioden Detta avtal innebär att avgiften för avtalade platser sänks till kr/dygn/plats från tidigare kronor. Avtalet innebär vidare att för tillkommande platser, i mån av behov, erlägga ersättning per lägenhet och dygn för hyra, omkostnader, omsorg och kost enligt följande fördelning; 1-7 dygn kronor, 8-14 dygn kronor, dygn 1200 kronor samt 30 dygn och därutöver kronor i 2004 års prisnivå exkl. mervärdesskatt. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Rune Andersson, Kåre Thellbro, Bengt Bergsten och Eva Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att teckna avtal för perioden för 15 enpersoners servicelägenheter med helinackordering samt i övrigt i enlighet med redovisat förslag, att teckna tillägg till nuvarande avtal enligt följande: För tillkommande platser, i mån av behov, erlägga ersättning per lägenhet och dygn för hyra, omkostnader, omsorg och kost enligt följande fördelning; 1-7 dygn kronor, 8-14 dygn kronor, dygn 1200 kronor samt 30 dygn och därutöver kronor i 2004 års prisnivå exkl. mervärdesskatt.

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Arbetsutskottet Ks 138 Dnr 03/Ks Översyn av alkoholpolitiska riktlinjer för serveringstillstånd. Ärendebeskrivning Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att se över de alkoholpolitiska riktlinjerna för serveringstillstånd.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall Protokoll 1 (11) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Thomas Sundlöf (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof Widell (C) Mats

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden.

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 1 Behandlade ärenden 52 Budgetuppföljning per 2010-08-31. 53 Delårsuppföljning per 2010-08-31. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 55 Planeringsramar 2011. 56 Ansökan från Jägerborgs IF.

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-02-05 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Åsele 08 00 11 30 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Tommy Danielsson Sida Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Vårgårda1

Kommunkontoret, Vårgårda1 Kultur- och fritidsnämnden 2002-03-12 1(11) Plats och tid Vårgårda Hockey Clubs lokal, tisdag 2002-03-12, kl. 17.30-19.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Kent Warnborg (s) deltog ej i 181 Per

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot FN:s barnkonvention har beaktats 2009-03-10 1 Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 6 april 2004, kl. 10.00-17.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed Anita Johansson, ej vid beh. av 118

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer