VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson Lars Petersson Leif Ahlmark Joakim Risberg Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson Rune Andersson Mona Malmbo Anita Johansson Jan Erik Jonsson Maria Kristoffersson Gösta Jonsson Ulla Britt Granberg Karin Kopparmalms-Lindblad Rickard Norberg Ing Marie Hahlin Johnny Kärkkäinen Katarina Hahlin Birgitta Ohlsson Tobias Högberg Nils Göran Baer Håkan Gustafsson Margareta Lövgren Inga Jonsson Olaf Bergman Bengt Ivan Lidqvist Ann-Kristin Norman Per Lidqvist Agneta Mattsson Bo Olsson Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Utses att justera Leif Ahlmark och Tobias Högberg Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Leif Ahlmark Tobias Högberg BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 9 Allmänhetens frågestund. Under allmänhetens frågestund ställs frågor ang. antalet lediga lägenheter hos Vilhelminabostäder AB, reaförluster avseende aktieförsäljning år 2002 för Vilhelmina kommun, storleken på kommunens pensionsskuld samt en frågeställning avseende antalet nystartade företag inom kommunen under föregående år. Frågorna besvaras av K G Abramsson och av Åke Nilsson. ----

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 10 Dnr 03/Ks Interpellation till Ks ordf ang. energikostnader för gamla vattenverket. Ärendebeskrivning Au Gunnar Hörnlund fullmäktigeledamot C inkommer med interpellation Vid fullmäktigemötet i december beslutades att 50 kr skulle tas från sanering vattenverk till förmån för byggande av brandpost Saxnäs skola. Undertecknad yrkade avslag på detta eftersom jag anser att pengarna bättre behövts för att sanera gamla vattenverket och sänka driftkostnaderna energikostnaderna. Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ks ordf. Hur stora har energikostnaderna för det gamla verket varit under det år som gått sedan det nya i Dalasjö togs i bruk? Under överläggning i ärendet redovisar kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson att elkostnaden för pumpar och ventilationer uppgick till kronor samt att uppvärmningskostnaderna uppgick till kronor för Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund och Lars Eliasson. att förklara interpellationsdebatten avslutad

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 11 Dnr03/Ks Interpellation till ks ordf ang extrakostnader vid införande av maxtaxor för barnomsorg och äldreomsorg inom kommunen. Ärendebeskrivning Kfm Gunnar Hörnlund fullmäktigeledamot C inkommer med interpellation När maxtaxorna skulle införas så var vi många som var skeptiska till att reformerna verkligen var fullfinansierade. Vad gäller maxtaxan inom barnomsorgen så var vi många som också påtalade att det skulle bli ett ökat tryck på platser, vilket i förlängningen skulle innebära ökade kommunala kostnader. Vad är idag facit av dessa reformer, både vad gäller kostnader men även i övrigt? Under överläggning i ärendet redovisar kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson en analys av kommunens kostnader för införande av maxtaxor inom förskola och äldreomsorg. Yttrande i ärendet avges vidare av Anita Johansson, Agneta Lindström- Berg, Viveka Abramsson samt av Gunnar Hörnlund. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 KUN Ekonomienheten Kfm 12 Ks 80 Au 81 Dnr 01/Ks Utbyte av reningsverk i simhallen slutredovisning. Ärendebeskrivning Au Ekonomienheten överlämnar slutredovisning av utbyte av reningsverk i simhallen. Kommunfullmäktige har anvisat totalt 1040 tkr till projektet, med 500 tkr i årsbudgeten för år 2001, 300 tkr i årsbudgeten för år 2002 samt 240 tkr genom omdisponeringar från gemensamma fastighetskostnader (90 tkr) och inventarier och utrustning Ro3 (150 tkr) En redogörelse av projektet och dess ekonomiska utfall har inkommit från Vilhelmina Folkets Hus, vilket bilägges, som visar att totalkostnaden för projektet uppgår till ,08 kronor. Detta genererar ett underskott på ,08 kronor, beroende på att det krävdes en betydligt mer kraftfull dimensionering på den nya spol- och utjämningsbassängen än vad som tidigare diskuterats, samt att VVSarbetena blev betydligt dyrare än beräknat. Under 2001 utlovades att handikappräcken skulle monteras i simhallen. Räckena monterades in under 2002 och kostnaden ,25 kronor belastade projektet, fastän inga medel hade anvisats. Detta tillsammans medför att det totala underskottet uppgår till ,33 kronor. Ekonomienheten föreslår om slutredovisningen godkännes att redovisat underskott får utgå som underskott i 2002 års bokslut. Ekonomienheten anhåller även om tillstånd att utbetala ,38 kronor till Vilhelmina Folkets Hus för slutreglering av projektet.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 12 (forts) Kfm 9 (forts) Ks 80 (forts) Au 81 (forts) Dnr 01/Ks Utbyte av reningsverk i simhallen slutredovisning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad slutredovisning avseende utbyte av reningsverk i simhallen, att redovisat underskott, ,33 kronor, får utgå som underskott i 2002 års bokslut. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad slutredovisning avseende utbyte av reningsverk i simhallen, att redovisat underskott, ,33 kronor, får utgå som underskott i 2002 års bokslut. Kfm Under överläggning i ärendet avges yttrande av Agneta Mattsson samt av Åke Nilsson. att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ekonomienheten Kfm 13 Ks 82 Au 218 Au 188 Dnr 03/Ks Tilläggsanslag 2003 avseende 2002 års verksamhet. Ärendebeskrivning Au Ekonomienheten överlämnar sammanställning på äskade tilläggsanslag avseende 2002 års verksamhet. Inom driftbudgeten äskar nämnderna tilläggsanslag för 2003 med följande belopp: -kommunstyrelsen 1 353,6 tkr -kultur- och utbildningsnämnden 583,0 tkr -socialnämnden 145,3 tkr -miljö- och byggnadsnämnden 20,6 tkr Det totala äskandet avseende driftbudgeten uppgår till 2 102,5 tkr samtidigt som driftbudgeten exkl. finansiering visar ett totalt överskridande mot budget med tkr. Inkl finansiering är avvikelsen mot budget 6 209,3 tkr. Ett flertal äskanden avser projekt där kommunen erhållit extern finansiering. För dessa föreligger återredovisningsskyldighet och i de fall medlen ej nyttjats till fullo kan det bli fråga om återbetalningsskyldighet. Inom investeringsbudgeten äskas tilläggsanslag med följande belopp: -kommunstyrelsen 4 181,8 tkr -kultur- och utbildningsnämnden 4 151,0 tkr Totalt uppgår äskandet avseende investeringsbudget till 8 332,8 tkr. Äskandet överstiger investeringsbudgetens totala överskott mot budget som uppgår till 8 129,6 tkr. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 13 (forts) Ks 82 (forts) Au 218 (forts) Au 188 (forts) Dnr 03/Ks Tilläggsanslag 2003 avseende 2002 års verksamhet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde Au Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av sammanställningen på äskade tilläggsanslag avseende 2002 års verksamhet och förslag till ändringar införs. Efter föreslagna ändringar föreligger följande förslag till tilläggsanslag för år 2003: Inom driftbudget -kommunstyrelsen -kultur- och utbildningsnämnden -socialnämnden -miljö- och byggnadsnämnden 169,0 tkr 50,0 tkr (omf. fr inv.budget) 535,0 tkr 145,3 tkr 20,6 tkr Inom investeringsbudget -kommunstyrelsen.271,6 tkr 50,0 tkr (omf till driftbudget) -kultur- och utbildningsnämnden 4 151,0 tkr Efter justering uppgår äskandet avseende driftbudget till 919, 9 tkr och för investeringsbudget till 6.422,6 tkr exkl. omföring till driftbudget. Omföring från investeringsbudget till driftbudget av 50 tkr avser projekt 2201 Kontorsinventarier.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 13 (forts) Ks 82 (forts) Au 218 (forts) Au 188 (forts) Dnr 03/Ks Tilläggsanslag 2003 avseende 2002 års verksamhet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att medge att tilläggsanslag på 50 tkr avseende projekt 2001 Kontorsinventarier får omdisponeras från investeringsbudget till driftbudget. att bevilja tilläggsanslag avseende 2002 års verksamhet med 6.422,6 tkr avseende investeringsbudget och 919,9 tkr avseende driftbudgeten (inkl. överföring från investeringsbudget), med fördelning enligt bilaga, Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av upprättad sammanställning av tilläggsanslag 2003 avseende 2002 års verksamhet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att medge att tilläggsanslag på 50 tkr avseende projekt 2001 Kontorsinventarier får omdisponeras från investeringsbudget till driftbudget. att bevilja tilläggsanslag avseende 2002 års verksamhet med 6.422,6 tkr avseende investeringsbudget och 919,9 tkr avseende driftbudgeten (inkl. överföring från investeringsbudget), med fördelning enligt bilaga, Kfm att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Conny Olofsson Kfm 14 Ks /1-3 Au 128 Dnr03/Ks Revidering av översiktsplan, skoterleder. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 48 beslutat att anta översiktsplan för Vilhelmina kommun. Efter tillståndsprövning hos länsstyrelsens naturvårdsenhet har fritidskonsulent Conny Olofsson ändrat dragning av skoterleder runt förbudsområden som inte var kända när översiktsplanen fastställdes. De aktuella ändringarna redovisas på en till ärendet bifogad karta. Kommuning. Jan Ola Borg föreslår kommunfullmäktige besluta: att besluta om revidering av översiktsplan enligt förslag. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg och fritidskonsulent Conny Olofsson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att revidera översiktsplanen för Vilhelmina kommun i enlighet med upprättat förslag. Förslaget framgår av till ärendet bifogad karta. Ks Yttrande i ärendet avges av Rune Andersson, Eva Hed och Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att revidera översiktsplanen för Vilhelmina kommun i enlighet med upprättat förslag. Förslaget framgår av till ärendet bifogad karta.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 14 (forts) Dnr03/Ks Revidering av översiktsplan, skoterleder. Kfm att bifalla kommunstyrelsens förslag

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Au Kfm 15 Ks 87 Au 169 Au /1 Kfm 47 Dnr 02/Ks Motion ang. medlemskap i Sveriges Vattenkraftskommuner, KD. Ärendebeskrivning Kfm Kristdemokraterna i Vilhelmina genom Jonny Kärkkäinen inlämnat motion : Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV), partipolitiskt obunden, har som bekant som syfte att skapa opinion för att vattenkraftskommuner ska få del i det värde vattenproduktionen genererar (naturresursåterbäring) enligt Norsk förebild. I Norge har Stortinget slagit fast att vattenkraften är en nationell resurs med stark lokal tillhörighet. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, med för närvarande 45 medlemskommuner, har som krav att vattenkraftskommunerna varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. En ettöring per producerad kilowatt i återbäring skulle ge kommunen stabila och förutsägbara intäkter i miljonklassen som gick att använda till att finansiera projekt som främjar företagande och turism m m. FSV inriktningsförslag till återbäringsmodell är att minst 600 miljoner kr/år av befintliga skatter från energiförsörjningen på 20 miljoner kr/år, skall återföras till vattenkraftskommunerna och regionerna. Beloppet är ett nettobelopp och ska ej avräknas från andra statliga bidrag till kommunerna och regionen inom skatteutjämningssystemet. Det återförda beloppet är en affär mellan staten och berörda vattenkraftskommuner, vilket innebär att varken producent eller konsument berörs i direktledet. Beloppet är vidare ej att betrakta som ett s k regionalpolitiskt stöd utan markerar de berörda kommunernas del i det värdeskapande som vattenkraften genererar. Kristdemokraterna i Vilhelmina känner att kravet på återbäring har en stark folklig förankring i Vilhelmina kommun. Erfarenheterna från Norge visar dock att frågan om återbäring från vattenkraften kräver ett målmedvetet och uthålligt arbete.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 15 (forts) Ks 87 (forts) Au 169 (forts) Au 310 (forts) Kfm 47 (forts) Dnr 02/Ks Motion ang. medlemskap i Sveriges Vattenkraftskommuner, KD. Kristdemokraterna i Vilhelmina kräver av denna anledning: att Vilhelmina kommun ansluter sig som medlem i FSV för att stärka opinionsbildandet, synliggöra och öka detta opinionstryck på riksdagspartierna. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ordföranden och Göran Lidström att upprätta förslag till yttrande Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommunchef Göran Lidström. Av yttrandet framgår följande: Dagens skattesystem med en skatteutjämning innebär en fördelning av skattemedel till alla berörda kommuner, både vattenkraftskommuner och kommuner som inte har någon vattenkraftsutbyggnad. Motionärens förslag skulle innebära att den skatt som genereras av vattenkraften endast skulle tillföras vattenkraftskommunerna och inte solidariskt tillföras den totala skattebasen. Med anledning av detta rekommenderas kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till upprättat motionssvar med förslag att motionen avslås.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 15 (forts) Ks 87 (forts) Au 169 (forts) Au 310 (forts) Kfm 47 (forts) Dnr 02/Ks Motion ang. medlemskap i Sveriges Vattenkraftskommuner, KD. Anita Johansson och Lars Pettersson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Lars Eliasson och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilsson förslag. ARBETSUTSKOTTET FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Leif Ahlmark yrkar bifall till motionen. Anita Johansson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Lars Eliasson och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Leif Ahlmarks förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 15 (forts) Ks 87 (forts) Au 169 (forts) Au 310 (forts) Kfm 47 (forts) Dnr 02/Ks Motion ang. medlemskap i Sveriges Vattenkraftskommuner, KD. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja. Den som bifaller Leif Ahlmarks förslag röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 5 ja, 5 nej och en som avstår på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Eftersom ordföranden har utslagsröst och ordföranden röstat ja förklarar ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Johnny Kärkkäinen yrkar bifall till Nilssons återremissyrkande. Efter avslutad överläggning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifall Åke Nilssons återremissyrkande. att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. ----

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Johnny Kärkkäinen Kfm 16 Ks 88 Au 170 Au /2 Kfm 50 Dnr 02/Ks Motion Fördelning av skogsråvarans mervärde, KD. Ärendebeskrivning Kfm Kristdemokraterna i Vilhelmina gm Jonny Kärkkäinen inkommer med motion ang. Fördelning av skogsråvarans. Vilhelmina kommun har idag två betydande råvarutillgångar, vatten och skog. De båda har stor och avgörande betydelse för vårt lands välstånd. Dessa naturtillgångar ger oss anledning till god självkänsla och stolthet. Samtidigt kan vi konstatera att dessa råvaror genererar mervärden som till mycken ringa omfattning kommer kommunen till del. Detta faktiska förhållande delar Vilhelmina kommun med andra skogs- och vattenkraftproducerande kommuner i vårt land. Med hänvisning till den lösning på producentkommunernas andel av råvarans värde som det norska stortinget löst genom lagstiftning, bör det vara möjligt att skapa motsvarande modell till skogskommunernas fromma. Önskvärt är att i högre grad finna olika former av förädling av skogsråvara inom vårt produktionsområde. Vägen dit innebär politisk vilja och tillgång till riskkapital. Dessa senare basfaktorer för att stimulera förädlingsindustrin har hitintills varit besvärande blygsamma. Skogen genererar ett mervärde som idag tillfaller i huvudsak Stockholm men också några norrländska kustregioner som Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall. Från en undersökning 1998 gällande Åsele kommun, införd i Land/Lantbruk, betingade avverkningsnettot 147 milj. kr, varav endast 5,9 milj. kr kunde p g a ägarförhållanden beskattas i Åsele. Ett flödesschema från 1997 över slutavverkning, gallring och övrig avverkning inom Dorotea, Åsele och Vilhelmina kommuner anger att endast en tredjedel av skogsuttaget sönderdelas vid sågverk inom regionen. Resten körs direkt för förädling utanför de tre skogskommunerna. Förhållandena inom regionens skogsnäring har inte förändrats så att det förändrar de redovisade fakta mer än marginellt.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 16 (forts) Ks 88 (forts) Au 170 (forts) Au 313 (forts) Kfm 50 (forts) Dnr 02/Ks Motion Fördelning av skogsråvarans mervärde, KD. Den tydliga tendensen är känd och uppenbar regionen förser i huvudsak andra delar av landet med skogsråvara som därmed också erhåller dess mervärde. Självkänsla och egenvärde är betydelsefullt för varje enskild människas utveckling till en fri, stolt och självständig individ. Samma förhållande gäller den kollektiva, gemensamma utvecklingen. Bidrag i olika former skapar beroende och riskerar underlägsenhet och ska tillämpas endast i undantagsfall och som ett sätt att stödja fram till självständig försörjning. Statliga, regionala och kommunala stödformer har sitt berättigande i den meningen. Skogskommunerna skulle tillerkännas ett större egenvärde om fastställda normer för deras rättmätiga andel i de råvaror som produceras beslutas. Om en viss andel av skogsråvarans värde tillfaller producentkommunen skulle detta innebära ett inflöde av bl a riskkapital för skogens förädling. Skogskommuner ges därmed möjlighet att generera sin egen tillväxt inom skogsnäringen i form av träförädling, och den turism som kan utvecklas med skogen som bas. Återförandet av viss andel av mervärdet kan ske i alla de delar som inte inskränker på det privata ägandet. Skogsråvaran skall, menar vi, tillerkännas innebörden av en stark lokal förankring med en fast andel av mervärdet tillhörande producentkommunen. Kristdemokraterna i Vilhelmina föreslår därför; att Vilhelmina kommun tar initiativ till utredning och opinionsbildning angående återförande av fast andel av skogsråvarans mervärde till skogskommunerna. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. ----

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 16 (forts) Ks 88 (forts) Au 170 (forts) Dnr 02/Ks Motion Fördelning av skogsråvarans mervärde, KD. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ordföranden och Åke Nilsson att upprätta förslag till yttrande Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommuning. Jan Ola Borg. Av yttrandet framgår följande: Vilhelmina kommun och SLU/Vindelns försökspark har ett gemensamt projekt för att utreda den boreala skogens återförings- och beskattningskedjor. En doktorandstuderande har anställts och påbörjat sitt arbete. Ytterligare en doktorand har anställts i Storuman inom samma program. Detta projekt ligger i linje med vad som föreslås i motionen och kommer med all sannolikhet att visa på vilka åtgärder och handlingslinjer som kommunen kan använda för framtiden. Avhandlingarna skall vara klara i mitten på Med hänvisning till detta föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om utredning angående återförande av fast andel av skogsråvarans mervärde till skogskommunerna, att därmed förklara motionen besvarad.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 16 (forts) Ks 88 (forts) Au 170 (forts) Dnr 02/Ks Motion Fördelning av skogsråvarans mervärde, KD. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om utredning angående återförande av fast andel av skogsråvarans mervärde till skogskommunerna. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Leif Ahlmark yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om utredning angående återförande av fast andel av skogsråvarans mervärde till skogskommunerna. Reservation avges av KD. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring av förslaget; kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om utredning och opinionsbildning ang. återförande av fast andel av skogsråvarans mervärde till skogskommunerna. Agneta Mattsson och Johnny Kärkkäinen yrkar bifall till motionen.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 16 (forts) Dnr 02/Ks Motion Fördelning av skogsråvarans mervärde, KD. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Åke Nilssons ändringsyrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja, den som bifaller Agneta Mattssons förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 16 ja, 14 nej och 5 ledamöter som avstår på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. att avslå motionen om utredning och spinionsbildning ang. återförande av fast andel av skogsråvarans mervärde till skogskommunerna. Leif Ahlmark, Agneta Mattsson, Håkan Gustafsson, Johnny Kärkkäinen samt Inga Lena Larsson reserverar sig mot beslutet. ----

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Lars Eliasson Kfm 17 Ks 89 Au 171 Au /3-4 Kfm 120 Dnr 02/Ks Motion Överför ägandet och skötseln av kommunens fastigheter till kommunen, Folkpartiet Liberalerna. Ärendebeskrivning Kfm Folkpartiet Liberalerna gm Lars Eliasson inkommer med motion Överför ägandet och skötseln av kommunens fastigheter till kommunen enligt följande: Bakgrund Vilhelmina kommun har haft en god ekonomi och inte behövt göra någon större översyn av kommunförvaltningen för att spara pengar. Nu börjar det ekonomiska läget försämras på grund av en låg tillväxt, hög arbetslöshet och minskande befolkningsantal. Nu tvingas vi till att spara pengar för att klara kommunens huvuduppgifter, en bra skola och en bra vård av gamla, sjuka och svaga människor. Årets budgetarbete I arbetet med att få till stånd en budget för år 2003 har det uppdagats orimliga konsekvenser med den nuvarande ordningen att förvalta kommunens fastigheter i ett kommunalt bolag och att kommunens övriga fastigheter sköts av detta bolag genom ett förvaltningsavtal. Nu när vi tvingas till att diskutera nedläggningar av gruppbostäder, rehabilitering och fotvård så är det orimligt att vi inte kan diskutera besparingar på kommunens fastigheter på grund av att kommunens fastigheter förvaltas av kommunens eget bolag VIBO. Det är därför helt nödvändigt att upplösa VIBO och överföra fastighetsförvaltningen åter i förvaltningsform. Detta ger en större insyn och en större möjlighet för folkvalda politiker att se över hela kommunens verksamhet. Man får då större möjlighet att skapa en mera effektiv kommunförvaltningen samt kan frigöra resurser för skolan, vård, omsorg och satsningar för att få fart på utvecklingen.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 17 (forts) Ks 89 (forts) Au 171 (forts) Au 27 (forts) Kfm 120 (forts) Dnr 02/Ks Motion Överför ägandet och skötseln av kommunens fastigheter till kommunen, Folkpartiet Liberalerna. Yrkande att det kommunala bolaget VIBO upplöses och överförs till förvaltningsform. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuningenjör Jan Ola Borg att upprätta förslag till motionssvar till arbetsutskottets sammanträde 7 april 2003 Au Yttrande i ärendet har upprättats av kommuning. Jan Ola Borg. Av yttrandet framgår följande: Det nuvarande entreprenadavtalet för skötsel av kommunens fastigheter löper ut Detta medför att kommunen måste bestämma sig under sommaren 2003 hur fastighetsförvaltningen ska skötas efter avtalets utgång. Någon effektivisering av fastighetsförvaltningen genom att upplösa VIBO AB och överföra förvaltningen till kommunen kan ej påvisas. Den organisation som finns idag är effektiviserad så att den kan sköta om fastigheterna på ett ekonomiskt och professionellt sätt. Det man bör diskutera är om kommunen ska ha förvaltningen på entreprenad eller om den ska skötas genom ett förvaltningsavtal.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 17 (forts) Ks 89 (forts) Au 171 (forts) Au 27 (forts) Kfm 120 (forts) Dnr 02/Ks Motion Överför ägandet och skötseln av kommunens fastigheter till kommunen, Folkpartiet Liberalerna. Med hänvisning till detta föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om överföring av skötseln av kommunens fastigheter till kommunen., att därmed förklara motionen besvarad. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till upprättat motionssvar med förslag att motionen avslås. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilsson förslag. ARBETSUTSKOTTET FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om överföring av skötseln av kommunens fastigheter till kommunen. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 17 (forts) Ks 89 (forts) Au 171 (forts) Au 27 (forts) Kfm 120 (forts) Dnr 02/Ks Motion Överför ägandet och skötseln av kommunens fastigheter till kommunen, Folkpartiet Liberalerna. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om överföring av skötseln av kommunens fastigheter till kommunen. Reservation avges av FP. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Lars Eliasson bifall till motionen. Åke Nilsson, Agneta Lindström-Berg och Anita Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Lars Eliassons förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 30 ja, 3 nej samt 2 ledamöter som avstår på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Lars Eliasson Kfm 18 Ks 90 Au 172 Au /5 Kfm 57 Dnr 02/Ks Motion Hälsa på arbetet Folkpartiet Liberalerna. Ärendebeskrivning Kfm Folkpartiet Liberalerna gm Lars Eliasson har inlämnat motion Hälsa på arbetet. Hälsan är en av de stora frågorna i arbetslivet. Hälsa är en investering för framtiden, för Vilhelmina kommun och för dess invånare. Effektiviseringar, rationaliseringar och kompetensutveckling i all ära. Det spelar ingen roll hur pass trimmad organisationen är om medarbetarna på grund av sjukskrivning, utslitning eller helt enkelt dålig fysisk kondition inte kan vara fullt produktiva. Investeringar i hälsa kan jämföras med investeringar för att öka lönsamheten. Vilhelmina kommun måste bli bättre på att ta vara på all sin personal. Idag får de anställda motionera en timme per vecka på betald arbetstid. Det kan röra sig om promenader eller simning. Det finns dock en grupp som glömts bort, nattpersonalen inom vård och omsorg. Att jobba natt är slitigt och livet förkortas enligt statistik fem år för den som jobbar ständig natt. Att denna grupp borde ha samma rätt till friskvård som övriga anställda är en självklarhet. Vi yrkar på - att även nattpersonalen får en timmes motion/vecka på betald arbetstid - att denna timme får förläggas till dagtid. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. ----

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 18 (forts) Ks 90 (forts) Au 172 (forts) Dnr 02/Ks Motion Hälsa på arbetet Folkpartiet Liberalerna. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ordföranden och Gunnel Karlsson att upprätta förslag till yttrande Au Yttrande i ärendet har upprättats av personalsekr. Gunnel Karlsson. Av yttrandet framgör följande: Medel finns inte budgeterade för extra kostnader i samband med motion på arbetstid. Motion på arbetstid kan endast genomföras om det kan ske med hänsyn till verksamheten och att inga extra kostnader uppstår. Med hänvisning till detta föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå Eliassons motion om Hälsa på arbetet. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till upprättat motionssvar med förslag att motionen avslås. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilsson förslag. ARBETSUTSKOTTET FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om hälsa på arbetet.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 18 (forts) Ks 90 (forts) Au 172 (forts) Dnr 02/Ks Motion Hälsa på arbetet Folkpartiet Liberalerna. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Kåre Thellbro yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Anita Johansson och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Leif Ahlmark yrkar bifall till Lars Eliassons yrkande. Rune Andersson yrkar bifall till Kåre Thellbros återremissyrkande. Yttrande i ärendet avges vidare av Ronny Svarto, och IngaLena Larsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden prövar därefter Åke Nilssons förslag mot Lars Eliassons förslag. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 18 (forts) Ks 90 (forts) Au 172 (forts) Dnr 02/Ks Motion Hälsa på arbetet Folkpartiet Liberalerna. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation avges av FP. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Lars Eliassons förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 23 ja, 9 nej samt 3 ledamöter som avstår på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar Kommunfullmäktige har således bifallt kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag. ---

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Gunnar Hörnlund Kfm 19 Ks 91 Au 173 Au 321 Kfm 58 Dnr 02/Ks Motion ang erbjudande om heltidsanställning efter utbildning, Centerpartiet. Ärendebeskrivning Kfm Gunnar Hörnlund, gruppledare och oppositionsråd C inlämnar motion ang erbjudande om heltidsanställning efter utbildning. Vilhelmina kommun och de flesta andra kommuner kommer de närmaste åren att ha stora personalavgångar inom vård- och omsorgssektorn. Inom skolans område kommer också läraravgångarna att bli omfattande. Det är alltså hög tid att vidta konkreta åtgärder så att effekterna av de kommande pensionsavgångarna blir så små som möjligt och att personalbehoven framöver säkerställs. Vilhelmina har en 3-årig gymnasial omvårdnadsutbildning. För att säkerställa inför framtiden bör alla som går denna utbildning- som så önskar- erbjudas heltidsanställning det år de kommer att ta sin undersköterskeexamen. Detta ska i första hand ske för elever boende i Vilhelmina kommun men bör utsträckas att i en snar framtid även gälla elever från våra samverkanskommuner, Dorotea och Åsele. Undertecknad föreslår att motionen bereds med förtur och bifalls enligt intentionerna ovan. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. ----

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 19 (forts) Ks 91 (forts) Au 173 (forts) Au 321 (forts) Kfm 58 (forts) Dnr 02/Ks Motion ang erbjudande om heltidsanställning efter utbildning, Centerpartiet. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ordföranden och Gunnel Karlsson att upprätta förslag till yttrande Au Yttrande i ärendet har upprättats av personalsekr. Gunnel Karlsson. Av yttrandet framgår följande: Det är av intresse för kommunen att rekrytera utbildad personal. Kommunen har ett antal vikarier anställda inom vården och de har arbetat i så lång tid att de förvärvat företrädesrätt till återanställning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) fanns det 58 personer som har denna rätt till återanställning enligt LAS. Vilhelmina kommun har i första hand skyldighet att erbjuda lediga jobb till dessa personer. Med hänvisning till detta föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till upprättat motionssvar med följande tillägg: Överenskommelse har träffats med Af om att erbjuda deltidsanställda högre sysselsättningsgrad när möjlighet ges. Hur frågan långsiktigt ska beaktas kommer att ingå i översynen av det personalpolitiska programmet. Motionen föreslås avslås. Gunnar Hörnlund och Lars Eliasson yrkar bifall till motionen.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Kfm 19 (forts) Ks 91 (forts) Au 173 (forts) Au 321 (forts) Kfm 58 (forts) Dnr 02/Ks Motion ang erbjudande om heltidsanställning efter utbildning, Centerpartiet. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilsson förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Gunnar Hörnlund yrkar bifall till motionen. Kåre Thellbro yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation avges av C.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 19 (forts) Dnr 02/Ks Motion ang erbjudande om heltidsanställning efter utbildning, Centerpartiet. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Gunnar Hörnlund och Karin Kopparmalms-Lindblad bifall till motionen. Åke Nilsson, Agneta Lindström-Berg och Margareta Lövgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Kristoffersson yttrar sig i ärendet. Johnny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag eller om det skall återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat avgöra ärendet idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som bifaller Johnny Kärkkäinens återremissyrkande röstar nej. Verkställd votering utfaller med 15 ja, 20 nej på sätt den till protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Gunnar Hörnlunds förslag. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att avslå motionen. ----

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Johnny Kärkkäinen Kfm 20 Ks 92 Au 174 Au /7-8 Kfm 64 Dnr 02/Ks Motion Uppfräschning av Vilhelminas infarter m m, KD. Ärendebeskrivning Kfm Kristdemokraterna genom Johnny Kärkkäinen inlämnar motion ang. uppfräschning av Vilhelminas infarter. Vilhelmina har sedan länge varit en tämligen välbesökt turistort, något som är för kommunen både önskvärt och nödvändigt. Vi kristdemokrater anser att turismen är den näring som har den största framtida utvecklingspotentialen. Vi anser dock att för litet gjorts beträffande den fysiska miljön. Detta gäller i synnerhet våra infarter. Vägar, tillgänglighet och skyltning till flera fina forsar och andra sevärdheter är undermåliga. Några ex på detta är Gubbseleforsen, Dimforsen och Fatmomakkeområdet. Kommunen måste åtgärda dessa saker om vi skall kunna få våra besökare att trivas och våra kommunmedborgare att känna stolthet över vår natursköna bygd. Vi anser att kommunen skyndsamt skall göra en kartläggning över vad som behöver åtgärdas och sedan begära in offerter från olika aktörer. Detta är en betydelsefull satsning framåt för att vända den rådande negativa trenden. Dessa projekt är en investering för framtiden som inte behöver kosta stora summor det kanske t o m finns EU medel att tillgå. Satsningarna på närmiljön är nödvändiga för att bibehålla och bekräfta Vilhelmina som en vacker, trivsam och välkomnande kommun. Kristdemokraterna i Vilhelmina föreslår fullmäktige att besluta om; en åtgärdsplan för uppsnyggning av tätortsmiljön, en ökad tillgänglighet till tätortens rekreations- och naturmiljöer, en tydlig anvisningsskyltning till tätortens och i övrigt kommunens utflyktsmål.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Kfm 20 (forts) Ks 92 (forts) Au 174 (forts) Au 323 (forts) Dnr 02/Ks Motion Uppfräschning av Vilhelminas infarter m m. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ordföranden och Ulf Figaro att upprätta förslag till yttrande Au Yttrande har upprättats av turistintendent Ulf Figaro. Av yttrandet framgår att turistintendenten instämmer i motionens förslag vad gäller en åtgärdsplan för uppsnyggning av tätortsmiljön, en ökad tillgänglighet till tätortens rekrations- och naturmiljöer och en tydlig anvisningsskyltning till tätortens och kommunens övriga turistmål och att en hel del insatser gjorts men att mer behöver göras. I ett första skede kan ett enklare förslag till åtgärdsplan tas fram då mycken kunskap och många ideer redan finns som behöver förverkligas. Planen kan sedan fungera som ett underlag för diskussioner och prioriteringar i kommunstyrelsen över vad som behöver ske och göras inom en tidsperiod på ett antal år, vem som ska ha ansvaret etc. Viktigt är att kommunstyrelsen kopplar ett grepp över helheten och att priorieringar sker och att dessa prioriterade områden verkligen åtgärdas allteftersom ekonomi och annat tillåter. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Kfm 20 (forts) Ks 92 (forts) Au 174 (forts) Au 323 (forts) Dnr 02/Ks Motion Uppfräschning av Vilhelminas infarter m m. att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en sammanställning över de åtgärder som redan genomförts, pågående projekt samt tänkbara satsningar, att långsiktigt arbeta med satsningarna i kommunens investeringsbudget. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en sammanställning över de åtgärder som redan genomförts, pågående projekt samt tänkbara satsningar för att skapa en, för såväl turister som medborgare, attraktiv kommun, att långsiktigt arbeta med satsningarna i kommunens investeringsbudget. att motionen därmed får anses besvarad Ks Yttrande i ärendet avges av Leif Ahlmark. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en sammanställning över de åtgärder som redan genomförts, pågående projekt samt tänkbara satsningar för att skapa en, för såväl turister som medborgare, attraktiv kommun,

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Kfm 20 (forts) Ks 92 (forts) Au 174 (forts) Au 323 (forts) Dnr 02/Ks Motion Uppfräschning av Vilhelminas infarter m m. att långsiktigt arbeta med satsningarna i kommunens investeringsbudget. att motionen därmed får anses besvarad Kfm Yttrande i ärendet avges av Johnny Kärkkäinen. att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 L Eliasson Kfm 21 Ks 93 Au 175 Au /9 Kfm 20 Dnr 02/Ks Motion En ny personalpolitik, Folkpartiet Liberalerna. Ärendebeskrivning Kfm Folkpartiet Liberalerna i Vilhelmina gm Lars Eliasson, UllaBritt Granberg och Olaf Bergman inkommer med motion En ny personalpolitik. Vilhelmina kommun behöver en ny personalpolitik. En politik som ger de anställda ökad delaktighet och möjlighet att påverka sitt arbete. En politik som i högre grad betonar kompetens och ger de anställda möjlighet till utveckling och karriär. En politik som skapar jämställdhet mellan män och kvinnor och verkligen ser till att löneklyftorna tas bort. En politik som ser till att det finns tillräckligt med personal i vården, för vårdtagarnas skull och för att skapa goda arbetsförhållanden. En ny politik som ökar trivseln för kommunens personal är helt nödvändigt för att få ner de orimligt höga sjukskrivningstalen. Ett handlingsprogram för att minska sjukskrivningarna måste upprättas. Yrkande att kommunen snarast enligt ovan ser över sin personalpolitik och utarbetar ett nytt personalpolitiskt handlingsprogram. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till personalsekr. Gunnel Karlsson upprätta förslag till yttrande.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Kfm 21 (forts) Ks 93 (forts) Au 175 (forts) Au 181 (forts) Kfm 20 (forts) Dnr 02/Ks Motion En ny personalpolitik, Folkpartiet Liberalerna. Au Yttrande i ärendet har av personalsekr. Gunnel Karlsson. Av yttrandet framgår följande: Personalenheten har projektanställt en personalhandläggare under 7 månaders tid. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att bestå i att göra en översyn och omarbetning av de personalpolitiska dokumenten. Med hänvisning till detta föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att yttrandet bör kompletteras enligt följande: I budget för 2003 har det tillskapats utrymme efter förslag från S och V för ytterligare en personalhandläggare. Syftet med denna förstärkning är att se över de personalpolitiska styrdokument som finns för att förtydliga och förstärka arbetsgivarrollen. Parallellt med att den nya personalhandläggaren rekryteras har även en översyn av förhandlingsdelegationens arbete med lönerevisionen påbörjats. Arbetet med att se över befintliga rutiner och delegationer har också påbörjats. Förslagen till nya personalpolitiska dokument kommer att skickas ut på remiss till de politiska partierna under oktober. Då arbetet redan påbörjats anser vi att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Motionen avslås. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla Åke Nilssons förslag.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Kfm 21 (forts) Ks 93 (forts) Au 175 (forts) Au 181 (forts) Kfm 20 (forts) Dnr 02/Ks Motion En ny personalpolitik, Folkpartiet Liberalerna. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Yttrande i ärendet avges vidare av Kåre Thellbro och Anita Johansson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation avges av FP. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att med anledning av de insatser som har genomförts inom området och det arbete som planeras, förklara motionen besvarad.

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Kfm 21 (forts) Dnr 02/Ks Motion En ny personalpolitik, Folkpartiet Liberalerna. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson, Johnny Kärkkäinen, Agneta Mattsson samt Gunnar Hörnlund Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons ändringsyrkande. att med anledning av de insatser som har genomförts inom området och det arbete som planeras förklara motionen besvarad

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 L Eliasson Kfm 22 Ks 94 Au 176 Au / 0 Kfm 21 Dnr02/Ks Motion Minska fallolyckorna bättre sandning, Folkpartiet Liberalerna. Ärendebeskrivning Kfm Folkpartiet Liberalerna gm Lars Eliasson inkommer med motion Minska fallolyckorna bättre sandning. Halkiga trottoarer och allmänna platser orsakar stora olägenheter för de gående och ökar halk och fallskador. Ett benbrott kostar samhället stora pengar i sjukvårdskostnader. Kommunen måste satsa mera på sandning och se till att en bra utrustning används för skötsel av allmänna platser för att skapa en trygg och säker miljö för Vilhelminaborna. Yrkande: Att Vilhelmina kommun enligt ovan satsar mera resurser för att skapa en trygg och säker miljö för Vilhelminaborna och förebygga olyckor. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att upprätta förslag till yttrande.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Kfm 22 (forts) Ks 94 (forts) Au 176 (forts) Dnr02/Ks Motion Minska fallolyckorna bättre sandning, Folkpartiet Liberalerna. Au Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. Av yttrandet framgår följande: Kommunens utför snöröjning i den omfattning som är möjlig med den utrustning som finns till förfogande. Vintern 01 / 02 var ovanligt besvärlig med avseende på halkbekämpning och det har resulterat i att både kommunen och Vägverket (som ansvarar för Volgsjövägen) förbättrat halkbekämpning på gångbanor bl.a. används flis i viss omfattning i stället för sand. Vid halkbekämpning ska även hänsyn tas till sparkåkare. Under överläggning i ärendet föreslår Åke Nilsson att motionssvaret bör ha följande lydelse: Sandning sker idag i den omfattning som får anses tillfredsställadne med hänsyn till det behov som finns och andra verksamheters krav på resuser. I kostnaden skall även sandupptagningen på våren tas med således inte enbart utförande och materialkostnaden. Vintern 01 / 02 var ovanligt besvärlig avseende halkbekämpning och det har resulterat i att både kommunen och Vägverket (som anvarar för Volgsjövägen) förbättrat halkbekämpning på gångbanor. Bl.a. används flis i stället för sand i viss omfatning. Vid halkbekämpning ska även hänsyn tas till sparkåkare vilket kan uppfattas som dåligt sandat av fotgängarna. Motionen avslås. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Kfm 22 (forts) Ks 94 (forts) Au 176 (forts) Dnr02/Ks Motion Minska fallolyckorna bättre sandning, Folkpartiet Liberalerna. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Kåre Thellbro yrkar bifall till Lars Eliassons förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Lars Eliasson bifall till motionen. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att avslå motionen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 6 april 2004, kl. 10.00-17.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed Anita Johansson, ej vid beh. av 118

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Kommunstyrelsen 2003-11-05

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Kommunstyrelsen 2003-11-05 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 5 november 2003, kl. 10.00-16.25. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

BILAGA Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) om eventuell framtida gemensam förening. Utgångsläge IEF bildades år 1989 och FSV år 1999. FSV har haft

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 154 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) Sten Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.45, 18.55-20.15, 20.20-20.50 1 (29) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

104 Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2008. 107 Fastställande av avgift vid transport av avliden.

104 Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2008. 107 Fastställande av avgift vid transport av avliden. 24 september 2008 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 september 2008 102 Utvärdering av Kompetensstegen. 103 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 104 Beviljade ansökningar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-16. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-16. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson (Fp) Övriga

Läs mer