VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon Maria Kristoffersson Rune Andersson Lillemor Jonsson Agneta Lindström Berg Robert Svensson Göran Hahlin Åsa Össbo Viveka Abramsson Rickard Norberg Mikael Österberg Marita Stinnerbom Monica Nilsson Eric Axelsson Ingela Gustavsson Magnus Johansson Gunder Lindgren Mattias Ihrström Olga Makarycheva Gunilla Prång Ewa Hed Else Westerlund Övriga deltagande Göran Lidström, sekreterare Karl-Johan Ottosson, kommunchef Lars Ekbäck, ekonomichef Lars Sjölin, kommunrevisionen Utses att justera Ingela Gustavsson Göran Hahlin Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Ingela Gustavsson Göran Hahlin BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Ulrika Österström

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Innehållsförteckning 18 Upprop 19 Val av justerare 20 Allmänhetens frågestund 21 Motion - Inrättande av öppet enkätforum på kommunens hemsida 22 Motion - Inför Jourklass i Vilhelminas kommunala tätortsskolor 23 Motion - Att utreda möjligheten för de kommunala skolornas elever i årskurs nio att få besöka ett sammanträde i kommunfullmäktige 24 Motion - Utökad samisk språkundervisning i för- och grundskola 25 Interpellationer 26 Ekonomisk redovisning 27 Allmänpolitisk debatt 28 Årsredovisning 29 Ombudgetering Årsredovisning - Skogssällskapet 31 Fullmäktigeberedning Kultur och fritid 32 Överklagande partistöd Sverigedemokraterna 33 Valärende 34 Valärende 35 Valärende 36 Valärende 37 Delgivningar

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 18 Upprop Ärendebeskrivning Kfm Upprop genomfördes. Närvaro enligt närvarolista.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 19 Val av justerare Ärendebeskrivning Kfm att utse Ingela Gustavsson (S) och Göran Hahlin (M) att justera dagens protokoll.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 20 Allmänhetens frågestund Ärendebeskrivning Kfm Till dagens sammanträde har inga frågor inlämnats från allmänheten. att notera att inga frågor inlämnats från allmänheten.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 21 Dnr16/Ks Motion - Inrättande av öppet enkätforum på kommunens hemsida Ärendebeskrivning Kfm Motion-Inrättande av öppet enkätforum på kommunens hemsida, har inlämnats av Göran Jonzon, KD. Bakgrund: Från tid till annan har vi sett hur debatter i enskilda sakfrågor fastnat efter att alla sakargument börjat sina ut och kvar blir enskilda debattörers och politikers personliga åsikter i frågan. Detta blir rätt snart utmattande och tröttsamt och ibland rent bortstötande, för de som i övrigt kan ha ett intresse av att följa eller rent av delta i den offentliga debattens olika fora. Ett av de senaste exemplen kan vara frågan om nyval eller icke i samband med Bergstens avhopp som s.k. politisk vilde. Under fullmäktigeberedningsgruppens möte med föreningsrepresentanterna häromsistens, kunde vi mycket snabbt och enkelt utröna åsikterna och konsekvenserna av olika besparingsförslag genom ett enkätprogram av enklare snitt, som omedelbart sammanställde statistik över de närvarande föreningsrepresentanternas syn på de olika frågorna. Jag ser gärna att Vilhelmina kommun tar täten mot att utöka den demokratiska beslutsprocessen alltmer mot direktdemokrati, vilket på sikt skulle förenkla, förbilliga och öka engagemanget kring lokalpolitiken Ett visserligen väldigt litet, men ändå betydelsefullt steg i den riktningen vore ifall vi implementerade en sådan öppen enkätundersökning kring utvalda frågor och låta utfallet stå transparent för alla att ta del av. Det skulle lämpligast ske under former som motverkar eller förhindrar manipulationer av resultaten. Tidningarnas webredaktioner anordnar av och till sådana, men det skulle lika gärna kunna ske under IT-avdelningens administration och så att vi lätt kunde se ifall manipulationer förekommit.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 21 (forts) Dnr16/Ks Motion - Inrättande av öppet enkätforum på kommunens hemsida Effekten skulle dels bli ett större engagemang från väljargrupper, samtidigt som vi snabbare fick stopp på trista långa ordväxlingar laddade med personlig prestige, där sakargumenten tryter och dessutom i viss mån kunna utgöra en vägledning för oss som politiker att förstå väljarviljorna och hur de fördelas? Yrkande: att fullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att införa ett enkätforum för medborgarröstning i speciella frågor som Kommunstyrelsen utvalt att ställas via enkätundersökning, samt ta fram förslag till hur ett sådant enkätforum skulle administreras, kontrolleras och finansieras. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 22 Dnr16/Ks Motion Inför Jourklass i Vilhelminas kommunala tätortsskolor Ärendebeskrivning Kfm Motion Inför Jourklass i Vilhelminas kommunala tätortsskolor, har inlämnats av Eric Axelsson, SD. Förra årets prognos visade stora underskott under året 2015 i de olika skolkategorierna från förskolan ända upp till gymnasiet. Det finns många faktorer bakom det underskott som prognosen visar av slutet av Allt i från minskade intäkter till stigande personalkostnader. Dagens skola i nationellt sett är i kris och många åtgärder behövs för att nå bättre resultat. Sverigedemokraterna har nyligen kommit fram med olika lösningar vilket kan vara en bra bit påväg. En åtgärd är just Jourklass. Huvudnyckeln för både eleverna och Läraren är ordning och reda med Lugn och ro i arbets/studie miljön. Ett Win/Win koncept måste finnas i perspektivet för att förslaget skall lyckas på kort och på lång sikt. Jourklass Bråkiga/stökiga elever De elever som av olika anledningar (hög/lågpresterande)eller inte klarar av att vistas i ett klassrum utan att störa andra elever och då samtidigt inte heller kan fokusera på skolan för egen del, kan tillfälligt-få möjlighet att hamna i en jourklass. Detta är då menat att utifrån lärarens synvinkel bestämma och tillsätta eleven skulle mest ha nytta av jourklass medan eleven kan vara med klassen under till exempel praktiska och estetisk lektioner. Denna typ av jourklass där mer stökiga elever tillsätts till behövs en lärare med pondus att säga sitt ner vid skolbänken och studera.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 22 (forts) Dnr16/Ks Motion Inför Jourklass i Vilhelminas kommunala tätortsskolor Samtidigt att läraren har en närmare kontakt med föräldrar som kan vara en huvudnyckel att eleverna lyckas och kan komma tillbaka till ordinarie klassen men inte av bekostnad av de andra skötsamma elevernas studiero. Med egen erfarenhet av Obs klass I låg och mellanstadiet så hade jag en svår skolgång. Jag älskade att skriva historier och noveller men jag hade och har det fortfarande handikappet av Läs och skrivsvårigheter med en svans av koncentrationssvårigheter. I tidigt stadium blev jag in-slussad till en klass med lugnare miljö och få elever där en rutinerad lärare höll i lektioner med gruppen, Läraren var väldigt pedagogisk och gav vi elever den lärarhjälpen som vi elever krävde. Jourklass med elever med Svårigheter Därav är vårt förslag att återuppliva detta men istället till benämning Jourklass ingår till varje årskull. Där kommunalt höga krav av att läraren skall inneha hög presterande utbildning som speciallärare med inriktning för elevernas inlärning för språk, skriv och läs samt med matematikutveckling. Där Specialläraren som står eleverna närmast organisera upp elevernas studier och för kartuppläggning för elevgrupperna. Det som krävs för att nå högsta resultat måste lönen få vara en lockande faktor. Sverigedemokraterna förespråkar karriärstege och när man har en sådan kunskap och erfarenhet inom yrket så är en högre lön nödvändig för eleverna skall få en sån bra skolgång som möjligt. Ekonomisk långsiktig lösning Detta kan vara en bra början och kanske för många elever en avgörande kommunal åtgärd. Idag så betalar kommunen som jag förstår det på förvaltningen att kommunen betalar åtskilliga pengar för elever som går särskola på andra orter bara för att få den hjälp som krävs för att eleven skall lyckas med studierna vilket är cirka 4 dubbelt dyrare än att kommunen hand om det själv.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 22 (forts) Dnr16/Ks Motion Inför Jourklass i Vilhelminas kommunala tätortsskolor Jag föreslår: Att kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för start av jourklass och att då också utreda vad man skulle ha för vinst genom ett sådant projekt (kort & lång sikt) samtidigt som det utreds hur många tjänster som skulle behövas och den årliga kostnaden härför. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 23 Dnr16/Ks Motion - Att utreda möjligheten för de kommunala skolornas elever i årskurs nio att få besöka ett sammanträde i kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Kfm Motion Att utreda möjligheten för de kommunala skolornas elever i årskurs nio att få besöka ett sammanträde i kommunfullmäktige har inlämnats av Eric Axelsson, SD. Bakgrund: Demokrati är fundamentet som hela vårt samhälle är byggt på, och det är något vi ska vara tacksamma och stolta över att ha i vårt land. För att kunna bevara demokratin och för att kunna utveckla den krävs dock flera saker, en av de viktigaste sakerna är kunskap. Kunskap hos den enskilde om hur demokratin fungerar, hur Sverige styrs och hur samhället är uppbyggt. Av dessa är kanske kunskapen om hur Sverige styrs på olika nivåer och hur det styret fungerar, den viktigaste. För har inte den enskilde medborgaren kunskap om detta blir det mycket svårt för honom eller henne, att sätta sig in i samhälls- och demokratifrågoroch på så sätt kunna vara med och utveckla och bevara demokratin. Här har skolan en mycket viktig roll att fylla. I demokratins anda och för att tidigt ge våra elever kunskap om hur vår kommun fungerar och styrs, anser vi Sverigedemokrater att det är mycket viktigt att eleverna i våra kommunala skolor ges möjlighet att få närvara vid ett möte i kommunfullmäktige.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 23 (forts) Dnr16/Ks Motion - Att utreda möjligheten för de kommunala skolornas elever i årskurs nio att få besöka ett sammanträde i kommunfullmäktige. Jag föreslår därför kommunfullmäktige att ge lämplig nämnd i uppdrag att: *Att Utreda förutsättningar och möjligheterna för att de kommunala skolornas elever i årskurs nio ska få möjlighet att besöka ett sammanträde i kommunfullmäktige *Att Utreda Kostnaderna för att de kommunala skolornas elever i årskurs nio ska få möjlighet att besöka ett sammanträde i kommunfullmäktige. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 24 Dnr16/Ks Motion Utökad samisk språkundervisning i för-och grundskola Ärendebeskrivning Kfm Motion Utökad samisk språkundervisning i för-och grundskola har inlämnats av Marita Stinnerbom, C. Samiska är ett nationellt minoritetsspråk och språklagen SFS 2009:600 säger att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråken och att det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språket. Fortsättningsvis har de allmänna ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Vilhelmina kommun är en samisk förvaltningskommun och har därför också enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skyldighet att ge förskoleverksamhet helt eller delvis på samiska. Vilhelmina kommun har valt att lägga sig på en lägsta nivå när det gäller samisk språkundervisning i förskolan och tillgodoser idag endast 60 minuters samisk undervisning i förskolan. Att främja ett språk betyder att man ska bidra till och påskynda att eleven/förskolebarn ska få möjlighet att lära sig sitt modersmål. Samiskan är ett hotat språk enligt Unescos nio kriterier för hotade språk och det ställs därför högre krav på samiska förvaltningskommuner som har ett helhetsansvar för samiskan från förskoleverksamhet till grund-, och gymnasieskola. För att barn skal bli funktionellt tvåspråkiga behövs samma undervisningstimmar som ex. engelska. En förskoleverksamhet helt eller delvis på samiska innefattar mer än 60 minuters samisk undervisning i veckan. Ett barn behöver språkstimulans, att höra och använda sig av samiska för att kunna ta tillvara undervisningen. Det behövs en plan för samisk språkundervisning från förskola till gymnasieskola. En stark samisk språkundervisning genom hela skolsystemet gör att barnen har en möjlighet att bli funktionellt tvåspråkig men det krävs också att Vilhelmina kommun utökar samisk språkundervisning i både för- och grundskola.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 24 (forts) Dnr16/Ks Motion Utökad samisk språkundervisning i för-och grundskola I årskurs 1-9 kan samiska språkundervisningen inarbetas i den ordinarie skolundervisningen och de lektioner som samiska förläggs till kan behandla ämnen som eleverna skulle ha haft på sin ordinarie lektion. Jag yrkar härmed att Att fullmäktige beslutar att samisk språkundervisning på förskola utökas till en dag i veckan, om det inte kan tillgodoses till minst 180 minuter i veckan. Att fullmäktige beslutar att undervisningen för elever i årskurs 1-9 utökas till minst 180 minuter och att lektionerna läggs i så stor utsträckning som möjligt inom skoldagen. Att fullmäktige ger i uppdrag till utbildningsnämnden att verkställa detta beslut. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 25 Interpellationer Ärendebeskrivning Kfm att notera att inga interpellationer finns för behandling vid dagens sammanträde.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 26 Dnr16/Ks Ekonomisk redovisning Ärendebeskrivning Kfm Under överläggning deltar ekonomichef Lars Ekbäck Den genomsnittliga likviditeten har varit tkr för januari, tkr för februari och tkr för mars månad. Likviditeten uppgick till 37 mnkr. Värdet på värdepappersportföljen hos Handelsbanken uppgick till tkr Personalkostnaderna uppgår för årets tre första månader till ,6 tkr mot budget ,2 tkr. Investeringar har hittills genomförts till ett belopp av tkr. att notera redovisningen.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 27 Allmänpolitisk debatt Ärendebeskrivning Kfm Enligt fullmäktiges arbetsordning inleds bl.a. behandling av årsredovisning för senaste verksamhetsåret med en allmänpolitisk debatt. Den får pågå under högst två timmar. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande inleder debatten, och därefter kan ledamöter fritt begära ordet. Debatten inleds med anföranden av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson och kommunstyrelsens vice ordförande Annika Andersson. Därefter avges yttranden av Eric Axelsson och Else Westerlund. att ajourera sammanträdet mellan kl Sedan sammanträdet återupptagits avges yttranden av Marita Stinnerbom, Rickard Norberg, Åsa Össbo, Monica Nilsson, Agneta Lindström-Berg, Göran Hahlin och slutligen Göran Jonzon. att förklara den allmänpolitiska debatten avslutad.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ekonomi Nämnderna Kommunrevisionen Kfm 28 Ks 42 Au 59 Dnr15/Ks Årsredovisning Ärendebeskrivning Au Kommunchefen gör en genomgång av kommunstyrelsens årsredovisning för Därefter lämnar ekonomichefen en redogörelse för den preliminära balanskravsutredningen för 2015 samt en nämndsvis redovisning för PRELIMINÄR BALANSKRAVSUTREDNING 2015 Årets resultat enl. resultaträkning Realisationsvinster Realisationsförlust Årets resultat efter balanskravsjusteringar Avgår synnerliga skäl Inlösen av pensionsrätter Löneskatt 24,26% Balanskravsresultat års balanskravsresultat Kvarstående överskott Den slutliga årsredovisningen kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 28 (forts) Ks 42 (forts) Au 59 (forts) Dnr15/Ks Årsredovisning ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisningen att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återställa 2014 års underskott på tkr med 2015 års balanskravsresultat. Ks Under överläggningen deltar Lars Ekbäck och Marianne Näslund. Årets resultat uppgår till -17,6 Mkr. Soliditeten för 2015 var 68 % (68%), Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 104,8 % ( 101,6 %).Låneskulden uppgår till 60,7 Mkr ( 61,5 Mkr ). KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att fastställa årsredovisningen att föreslå kommunfullmäktige att återställa 2014 års underskott på tkr med 2015 års balanskravsresultat. att hävda synnerliga skäl enligt balanskravsutredningen att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för behandling.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 28 (forts) Dnr15/Ks Årsredovisning Kfm Under överläggningen deltar Lars Ekbäck som gör en samlad genomgång av årsredovisningen. Kommunrevisionens ordförande Lars Sjölin redovisar revisionsberättelsen för 2015: Revisorerna riktar kritik mot socialnämnden mot bakgrund av bl. a. den stora budgetavvikelsen 21,4 mnkr samt mot kommunstyrelsen med anledning av bristande prognossäkerhet och socialnämndens budgetöverskridande. Revisorerna anser att kommunstyrelsen inte har påkallat fullmäktiges uppmärksamhet på socialnämndens problem eller stöttat socialnämnden och fullmäktige med förslag till åtgärder på ett tillräckligt sätt. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. Revisorerna tillstyrker också att årsredovisningen för 2015 godkänns. Därefter föreslår ordförande att årsredovisningen behandlas i denna ordning: Kommunstyrelsen Socialnämnden Utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande avges även av Göran Jonzon och Åsa Össbo.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 28 (forts) Dnr15/Ks Årsredovisning Socialnämnden Yttrande avges av Else Westerlund, Åke Nilsson, Annika Wibrell, Lars Sjölin, Göran Jonzon och Eric Axelsson. Utbildningsnämnden Inga inlägg Miljö- och byggnadsnämnden Inga inlägg Valnämnden Inga inlägg Överförmyndaren Inga inlägg K G Abramsson anmäler jäv. Ordförandeskapet övertas av fullmäktiges vice ordförande Maria Kristoffersson. Därefter övertas ordförandeskapet av K G Abramsson. Det konstateras att närvarande ledamöter och ersättare i berörda organ inte deltar i beslutet avseende ansvarsfrihet. Ordförande frågar om kommunfullmäktige är beredd att besluta att bevilja styrelsen och nämnderna samt ledamöter och ersättare i berörda organ ansvarsfrihet för Ordförande finner, efter genomförd proposition, att fullmäktige beslutat bevilja styrelsen och nämnderna samt ledamöter och ersättare i berörda organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 28 (forts) Dnr15/Ks Årsredovisning att bevilja styrelsen och nämnderna samt ledamöter och ersättare i berörda organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ordförande frågar avslutningsvis om kommunfullmäktige därmed kan besluta att godkänna årsredovisningen för att godkänna årsredovisningen för 2015.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ekonomi Nämnderna Kfm 29 Ks 43 Au 60 Dnr16/Ks Ombudgetering 2016 Ärendebeskrivning Au Ekonomichefen rekommenderar i skrivelse att följande ombudgetering görs Driftbudget Utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 575,7 tkr 150,0 tkr Investeringsbudget Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden 6281,3 tkr 765,9 tkr ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att göra föreslagna ombudgeteringar med förändringen att projekt 2486 Lokalanpassning Latikbergs skola, 500 tkr överförs till Utemiljöer skolgårdar. Ks Under överläggning i ärendet deltar Lars Ekbäck och Marianne Näslund. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att göra föreslagna ombudgeteringar med förändringen att projekt 2486 Lokalanpassning Latikbergs skola, 500 tkr överförs till Utemiljöer skolgårdar.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 29 (forts) Dnr16/Ks Ombudgetering 2016 Kfm att göra föreslagna ombudgeteringar med förändringen att projekt 2486 Lokalanpassning Latikbergs skola, 500 tkr överförs till Utemiljöer skolgårdar.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Skogssällskapet Ekonomi Kfm 30 Ks 39 Au 54 Dnr16/Ks Årsredovisning - Skogssällskapet Ärendebeskrivning Au Skogssällskapet överlämnar årsredovisning avseende kommunens skogar för år Årets resultat uppgår till kronor. Av balansräkningen framgår att de likvida medlen uppgår till kr. Av de likvida medlen kan kronor överföras till kommunens konto, utan att detta inverkar på skogsförvaltningen för Detta enligt uppgift från Skogssällskapet. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för 2015 att överföra kronor till kommunens konto att delge kommunfullmäktige årsredovisningen ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för 2015 att överföra kronor till kommunens konto att delge kommunfullmäktige årsredovisningen

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 30 (forts) Ks 39 (forts) Dnr16/Ks Årsredovisning-Skogssällskapet Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna Skogssällskapets årsredovisning för 2015, att överföra kronor till kommunens konto, att delge kommunfullmäktige årsredovisningen Kfm att notera Skogssällskapets redovisning för 2015.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Beredningsgruppen Kfm 31 Ks 71 Au /93-94 Kfm 82 Dnr15/Ks Fullmäktigeberedning Kultur och fritid Ärendebeskrivning Kfm Beredningens ordförande Åke Nilsson redovisar att två sammanträden avhållits, en videokonferens har genomförts med Lycksele kommun och ett möte har skett med företrädare för föreningslivet i Vilhelmina. Kommande sammanträden har planerats till 18 januari, 17 februari och 16 mars Beredningen kommer att avlämna sluttrapport Yttrande i ärendet avges av Gunder Lindgren. att notera informationen. Au Beredningen ska enligt direktivet lämna ifrån sitt förslag till kommunfullmäktige. Under arbetsgång i beredningen har två dialogmöten hållits med föreningslivet där föreningarna getts tillfälle att inkomma med synpunkter på det material som tagits fram. Omfattningen av inkomna synpunkter och komplexiteten i ärendet har medfört att beredningen har beslutat att begära förlängd utredningstid tom Tidplanen blir då att förslagen från beredningen hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott , vid kommunstyrelsen sammanträde och slutligt beslut i kommunfullmäktige

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 31 (forts) Ks 71 (forts) Au 87 (forts) Dnr15/Ks Fullmäktigeberedning Kultur och fritid ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tidplanen för behandlingen av fullmäktigeberedningen Kultur och fritid ändras till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ks Mikael Österberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att tidplanen för behandlingen av fullmäktigeberedningen Kultur och fritid ändras till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kfm att tidplanen för behandlingen av fullmäktigeberedningen Kultur och fritid ändras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 32 Ks 70 Au 86 Au 17 Ks 161 Au /81-92 Ks 78 Dnr15/Ks Överklagande partistöd Sverigedemokraterna Ärendebeskrivning Ks Petter Nilsson, Sverigedemokraterna inkommer med mejl angående utbetalning av partistöd. Yttrande har upprättats av kanslichef Göran Lidström I cirkulär från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 14:12 anges bl.a. att Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden och innebär följande. Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Baserat på detta rekommenderas kommunstyrelsen att betala ut partistöd till Sverigedemokraterna i Vilhelmina först när partiet kan påvisa att en lokal partiförening finns registrerad samt därmed avslå denna överklagan. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att betala ut partistöd till Sverigedemokraterna i Vilhelmina först när partiet kan påvisa att en lokal partiförening finns registrerad samt därmed avslå denna överklagan. Au Beslutet har överklagats av Eric Axelsson (SD). Förvaltningsrätten i Umeå anhåller om kommunens yttrande senast

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 32 (forts) Ks 70 (forts) Au 86 (forts) Au 17 (forts) Ks 161 (forts) Au 163 (forts) Dnr15/Ks Överklagande partistöd Sverigedemokraterna Yttrande har upprättats ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunkansliet att söka anstånd med att lämna yttrande till ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inge upprättat yttrande till Förvaltningsrätten. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inge upprättat yttrande till Förvaltningsrätten. att förklara ärendet direktjusterat Au Ansökan om prövningstillstånd hos Kammarrätten har sökts av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera anmält delegationsbeslut. att notera skrivelsen.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Kfm 32 (forts) Ks 70 (forts) Au 86 (forts) Dnr15/Ks Överklagande partistöd Sverigedemokraterna Au Kammarrätten meddelar i dom Mål nr att prövningstillstånd meddelas samt att överklagandena avslås. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att inte överklaga domen att föreslå kommunstyrelsen att se över kommunfullmäktiges regler för det kommunala partistödet. Ks Förslag till reviderade regler för det kommunala partistödet har upprättats. Följande tillägg föreslås till nuvarande regler som antogs i samband med kommunfullmäktiges behandling av förtroendemannautredningen : Vidare ska gälla att stöd endast utbetalas till partier (juridiska personer) som har en lokal partiförening med säte inom Vilhelmina kommun. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg till nuvarande regler för det kommunala partistödet: Vidare ska gälla att stöd endast utbetalas till partier (juridiska personer) som har en lokal partiförening med säte inom Vilhelmina kommun. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förklara ärendet direktjusterat.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 32 (forts) Dnr15/Ks Överklagande partistöd Sverigedemokraterna Kfm Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Eric Axelsson yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Eric Axelssons avslagsyrkande. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att göra följande tillägg till nuvarande regler för det kommunala partistödet: Vidare ska gälla att stöd endast utbetalas till partier (juridiska personer) som har en lokal partiförening med säte inom Vilhelmina kommun. Eric Axelsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Riksteatern Vilhelmina Valda ledamöter Nämnder Personal IT Kopiering Skatteverket Kfm 33 Kfm 14 Dnr14/Ks Valärende Ärendebeskrivning Kfm Bengt-Ivan Lidqvist, S, avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som: ersättare i kommunfullmäktige ordinarie ledamot i socialnämnden ersättare i socialnämndens arbetsutskott ersättare i valnämnden ersättare som ombud i mantals-och taxeringsärenden ersättare i Riksteatern Vilhelmina representantskap att godkänna avsägelsen, att begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen, att återuppta ärendet till behandling när förslag finns. Kfm VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Bäckström (S), Saxnäs som ny ledamot i socialnämnden, att utse Göran Jonsson (S), Vilhelmina som ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott, att utse Willy Nilsson (S), Strömnäs som ny ersättare i valnämnden, att utse Mikael Danielsson, (S) Vilhelmina som nytt ombud mantals och taxeringsärenden, att utse Ewa Hed, (S) Klimpfjäll som ny ersättare i Riksteaterns Vilhelmina representantskap.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Kfm 33 (forts) Dnr14/Ks Valärende att utse Maria Bäckström (S), Saxnäs som ny ledamot i socialnämnden, att utse Göran Jonsson (S), Vilhelmina som ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott, att utse Willy Nilsson (S), Strömnäs som ny ersättare i valnämnden, att utse Mikael Danielsson, (S) Vilhelmina som nytt ombud mantals och taxeringsärenden, att utse Ewa Hed, (S) Klimpfjäll som ny ersättare i Riksteaterns Vilhelmina representantskap.

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Monica Nilsson IT Personal Kopiering Kfm 34 Kfm 16 Dnr14/Ks Valärende Ärendebeskrivning Kfm Vanja Marthin, V, avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige ersättare i kommunfullmäktiges valberedning att godkänna avsägelsen, att begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen, att återuppta ärendet till behandling när förslag finns. Kfm VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Nilsson (V), Nästansjö som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. att utse Monica Nilsson (V), Nästansjö som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Valda ledamöter Nämnd IT Personal Kopiering Kfm 35 Dnr14/Ks Valärende Ärendebeskrivning Kfm Maria Lindström Persson (S), avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som: ordinarie ledamot i utbildningsnämnden ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att utse Hans Eriksson (S), Vilhelmina som ny ledamot i utbildningsnämnden, att utse Kent-Roger Lindström (S), Vilhelmina som ny ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott. att utse Hans Eriksson (S), Vilhelmina som ny ledamot i utbildningsnämnden, att utse Kent-Roger Lindström (S), Vilhelmina som ny ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott.

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Länsstyrelsen Ledamöter Personal Nämnd IT Kopiering Kfm 36 Dnr14/Ks Valärende Ärendebeskrivning Kfm Bengt Bergsten, oberoende, avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som : ordinarie ledamot i kommunfullmäktige ordinarie ledamot i kommunstyrelsen ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ledamot i fullmäktigeberedningen kultur och fritid VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen, att som ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen utse Ingela Gustavsson(S), Vilhelmina, att entlediga Ingela Gustavsson från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, att som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Tony Mannelqvist (S), Vilhelmina, att som ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Monica Nilsson (V), Nästansjö, att som ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utse Mikael Österberg (S), Vilhelmina, att som ny ledamot i fullmäktigeberedningen kultur och fritid utse Mikael Österberg (S), Vilhelmina.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Kfm 36 (forts) Dnr14/Ks Valärende Yttrande i ärendet avges av Åsa Össbo, K G Abramsson och Annika Andersson. att begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen, att som ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen utse Ingela Gustavsson(S), Vilhelmina, att entlediga Ingela Gustavsson från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, att som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Tony Mannelqvist (S), Vilhelmina, att som ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Monica Nilsson (V), Nästansjö, att som ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utse Mikael Österberg (S), Vilhelmina, att som ny ledamot i fullmäktigeberedningen kultur och fritid utse Mikael Österberg (S), Vilhelmina Ledamöterna i Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Politiskt Alternativ meddelar att de inte deltar i beslutet.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Kfm 37 Delgivningar Beslut om delegation Överförmyndaren Dnr16/Ks att lägga delgivningen till handlingarna.

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Kommunfullmäktige 2015-04-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Kommunfullmäktige 2015-04-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 27 april 2015, kl. 10.00 16.50 Beslutande K G Abramsson Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten Göran Jonzon

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-11 1 (13) Plats och tid Beslutande Ersätttare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Birgith Olsson Johansson (s), ordf., Gösta Svensson (s), Yvonne

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 154 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) Sten Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, måndagen 14 december 2015, kl. 10.00-16.25 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten K G Abramsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20.

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson, 30-32 Kenneth Rosén Stefan Ohlsson Johan Renfors Klas Lundbergh Gunilla Lidberg

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Bodil Johansson (s) Rafiq Minhas (s) Agneta Rönn (m) Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22)

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 17.00 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel, 79-94 (s) Ingrid Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Paragraf 89 justeras omedelbart.

Paragraf 89 justeras omedelbart. Nämnden för Förskola & Grundskola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 18.00-19.30 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1998-10-27 1(17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Team-Works lokaler,

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer