VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen Inga Jonsson Katharina Hahlin Mattias Ihrström Anita Johansson Maria Lundqvist Eva Norman Inga-Lena Larsson Mikael Österberg Agneta Lindström-Berg Lillemor Jonsson Mikael Danielsson,Saxnäs Robert Svensson Mikael Fjällstedt Ulf Hansson Rune Andersson Gunilla Prång Helen Gavelin Kerstin Bergsten Gunilla Jansson Ewa Hed Kristina Norman Annika Andersson Per Vedbring Margaretha Löfgren Joakim Sandqvist Petra Jonsson Kenneth Jacobsson Göran Hahlin Övriga deltagande Utses att justera Trude K. Westgaard, Destination South Lapland Per Mellström, Destination South Lapland Christer Staaf, enhetschef Lars Ekbäck, ekonomichef Rune Andersson, Robert Svensson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Rune Andersson Robert Svensson BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Ulrika Österström

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 1 Dnr Information Destination South Lapland Ärendebeskrivning Kfm Under överläggning i ärendet deltar Trude K. Westgaard och Per Mellström från Destination South Lapland samt enhetschef Christer Staaf från utvecklingsenheten. Westgaard och Mellström lämnar en redovisning över arbetet med destinationsarbetet och samarbetet med företagen inom besöksnäringen. Tillväxtverket har tillämpat följeforskning i projekt Destination South Lapland. Den turistekonomiska modellen visar att turismen under 2012 generade en omsättning om 226 Mkr inom Vilhelmina kommun. Antal årssysselsatta uppgick till 194, varav 66 inom restaurangbranschen. Avslutningsvis lämnar Christer Staaf en hälsning från Saxnäsgården som ser positivt på arbetet med Destination South Lapland.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 2 Ekonomisk redovisning Dnr Ärendebeskrivning Kfm Ekonomichef Lars Ekbäck uppger att arbetet med årsredovisningen för 2013 nu är inne i en slutfas. Ekbäck uppger att resultatet för förra året kommer att vara positivt. Likviditeten per uppgick till 41,5 Mkr och de förvaltade pensionsmedlen hade vid samma tillfälle ett värde om 77,4 Mkr. Personalkostnaderna 2012 uppgick till 361,9 Mkr och för ,2 Mkr. att notera redovisningen.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 3 Kfm 77 Dnr13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande återrapportering budget 2014, ställningstagande till besparingsförslag. Ärendebeskrivning Kfm Tommy Streling PA, inkommer med interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande återrapportering budget 2014, ställningstagande till besparingsförslag. Bakgrund Kommunfullmäktiges beslut den 14 nov 2013 innebar en ytterligare sänkning av Utvecklingsenhetens rambudget för verksamhetsår 2014 med 500 tkr till ny ram tkr. Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterades en rad åtgärder, nämnda som besparingsförslag 1-7, i de nya bilagorna till sammanträdet, för att nå beslutad ram. I protokollet redovisas yrkande från Åke Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, att stödet till kulturföreningar (251tkr) ska bibehållas. Noteras bör att kostnadsposten i besparingsförslag nr 4, benämns minskning av medel för kulturellt årsanslag. I beslutet framkommer dock inte hur denna utökade kostnadspost ska finansieras eller om andra besparingsåtgärder i kommunstyrelsen ska balansera kostnaden för att nå balans i budgetram för Utvecklingsenheten. Frågeställningar till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson Ska inte kommunstyrelsen, ha en klar och tydlig finansiering för alla sina beslut, i synnerhet för en bibehållen verksamhet som kräver utökad ram? Borde inte kommunstyrelsen äska medel genom kommunfullmäktige, då bibehållandet av det årliga kulturföreningstödet till Riksteatern innebär en ramökning för kommunstyrelsens budet för 2014?

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 3 (forts) Kfm 77 (forts) Dnr13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande återrapportering budget 2014, ställningstagande till besparingsförslag. att interpellationen får ställas. Åke Nilsson meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Det noteras att interpellanten Tommy Streling, PA inte är närvarande vid dagens sammanträde. att notera att kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson besvarat interpellationen

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 4 Kfm 79 Dnr 13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande ekonomisk uppföljning till komunfullmäktige enligt gällande reglemente Ärendebeskrivning Kfm Annika Andersson C, inkommer med interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande ekonomisk uppföljning till kommunfullmäktige enligt gällande reglemente. Till kommunstyrelsens ordförande I reglementet för kommunstyrelsen står det att kommunstyrelsen ska: - Tillse att uppföljningen sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. - Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera den ekonomiska ställningen samt hur verksamheten utvecklas. Frågor: Hur tycker kommunstyrelsen och främst dess ordförande att just denna skrivelse efterlevs? Hur ser kommunstyrelsen och främst dess ordförande på kommunfullmäktiges möjlighet idag, att på ett enkelt sätt se hur ekonomin i kommunen utvecklar sig och ta ansvar för densamma? att interpellationen får ställas. Åke Nilsson meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 4 (forts) Dnr 13/Ks Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson gällande ekonomisk uppföljning till komunfullmäktige enligt gällande reglemente Kfm Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Annika Anderson tackar Åke Nilsson för svaret på interpellationen. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordförande interpellationsdebatten avslutad.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 5 Dnr13/Ks Medborgarförslag Hälsospåret tavla Ärendebeskrivning Kfm Medborgarförslag har inlämnats av Rune Hellqvist angående Hälsospåret tavla. Idag står livsrelaterade sjukdomar för 50 % av sjukvårdskostnaderna, men beräknas att inom en 10 års period vara uppe i 70% om vi inte drastiskt förändrar vår livsstil och vår syn på fysisk aktivitet. Läkaren/läkekonstens fader Hippokrates som levde för mer än 400 f. Kr, ordinerade till sina patienter strikt diet, daglig fysisk aktivitet och regelbunden träning för att de skulle klara av sitt arbete på ett bra sätt, och inte minst för att må bra. Dagens forskare är i dag överens med den gamle greken om den fysiska aktivitetens betydelse för god hälsa, och läkare skriver numera ut fysisk aktivitet (FAR) på recept, då, det är bevisat att god kondition är den enskilt viktigaste faktorn för god hälsa. Om man dessutom undviker tobak, alkohol och äter en varierad kost så skapas förutsättningar för ett friskare liv. Kondition är maximal syreupptagningsförmåga relaterad till kroppsvikt. För att mäta syreupptagningsförmågan måste lufttryck, lufttemperatur, luftfuktighet, lungventilation, syrehalt i inandningsluft och utandningsluft samt koldioxidhalten i utandningsluften kontrolleras och tidsrelatera dessa värden till varje minut under testets genomförande. Det är med andra ord både dyrt och omständligt att genomföra detta test och de som i dag har tillgång till denna metod är forskare och elitidrottsmän. Med det finns även andra sätt att mäta sin kondition. Hälsospåret är enkel, billig metod som ger möjlighet till alla att få tillgång till reglebunden konditionstest på ett tillgängligt sätt. Jag föreslår därför att Vilhelmina kommun köper in en s.k. Hälsospåret tavla som ställs upp på en väl besökt plats tex vid badplatsen Saiwa för att så många som möjligt får både glädje och nytta av tavlan.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 5 (forts) Dnr13/Ks Medborgarförslag Hälsospåret tavla att uppdra till kommunstyrelsen att bereda medborgarförslaget samt att därefter besvara detsamma.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 6 Ks 30 Dnr13/Ks Budget 2014 Ärendebeskrivning Ks Ekonomichef Lars Ekbäck uppger att Vilhelmina kommun under 2014 kommer att erhålla :- ytterligare i statsbidrag. Samt att investeringsutrymmet kan utökas med :- inom ramen för investeringar med egna medel. Åke Nilsson förslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att finansieringen utökas med :- och att investeringsbudgeten utökas med :- Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att finansieringen utökas med :- i 2014 års budget att investeringsbudgeten ökas med :- i 2014 års budget enligt bilaga. Kfm Kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att finansieringen utökas med :- i 2014 års budget att investeringsbudgeten ökas med :- i 2014 års budget enligt bilaga.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 7 Kfm 84 Ks /20-25 Au 390 Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Ärendebeskrivning Au Förtroendemannautredningen överlämnar i delrapport förslag till antal ledamöter i kommunfullmäktige mm. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad, att partierna till fullmäktige ska överlämna rapport om hur partistödet använts föregående kalenderår, vilken rapport ska vara granskad av en av partiet särskild utsedd granskningsperson eller den lokala partiorganisationens ordinarie revisorer, att, om förskriven rapport inte har överlämnats till fullmäktige senast vid av juni månad året efter det att partistödet utbetalades, felande parti ska återbetala partistödet senast vid utgången av september månad efter utbetalningsåret, och att, om återbetalning inte skett som föreskrivet, får kommunen avräkna det belopp som resterar mot kommande års utbetalning av partistöd. Helen Gavelin, FP avstår från att delta i beslutet Ingrid Ericsson, C reserverar sig mot beslutet.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 7 (forts) Kfm 84 (forts) Ks 209 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Ks Katharina Hahlin yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att utbildningsstödet ska vara :- per parti och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Ingrid Ericsson och Rickard Norberg yrkar bifall till Hahlins förslag. Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Yttrande i ärendet avges vidare av Mikael Österberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskotettets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad,

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 7 (forts) Kfm 84 (forts) Ks 209 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen att partierna till fullmäktige ska överlämna rapport om hur partistödet använts föregående kalenderår, vilken rapport ska vara granskad av en av partiet särskild utsedd granskningsperson eller den lokala partiorganisationens ordinarie revisorer, att, om förskriven rapport inte har överlämnats till fullmäktige vid utgången av juni månad året efter det att partistödet utbetalades, felande parti ska återbetala partistödet senast vid utgången av september månad efter utbetalningsåret, och att, om återbetalning inte skett som föreskrivet, får kommunen avräkna det belopp som resterar mot kommande års utbetalning av partistöd. Katharina Hahlin M, Ingrid Ericsson C och Rickard Norberg KD reserverar sig till förmån för Hahlins förslag. Åsa Össbo reserverar sig till förmån för sitt förslag. Kfm Katharina Hahlin yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att utbildningsstödet ska vara :- per parti och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Jonny Kärkkäinen, Annika Andersson och Rickard Norberg yrkar bifall till Hahlins förslag. Tommy Streling yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Ordförandeskapet övertas av Anita Johanssson. K G Abramsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 7 (forts) Kfm 84 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Ordförandeskapet återtas av K G Abramsson. Yttrande i ärendet avges vidare av Maria Lundqvist, Rickard Norberg, Agneta Lindström Berg, Annika Andersson, Göran Jonzon och Åke Nilsson. Efter att överläggningen avslutats ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Därefter ställs Hahlins förslag mot Strelings förslag för att utse ett motförslag till kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att utse Katharina Hahlins förslag som motförslag till kommunstyrelsens förslag avseende antal ledamöter i fullmäktige samt mandatstöd och partistöd. Verkställd omröstning utfaller med 20 ja, 11 nej samt 2 ledamöter som avstår som till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag. att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 7 (forts) Kfm 84 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson, Robert Svensson, Annika Andersson och Gunilla Jansson, samtliga C, Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Göran Jonzon samtliga KD, Katharina Hahlin och Patrik Nilsson,båda M och Helen Gavelin FP samt Kenneth Jacobson PA. Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens resterande förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. att partierna till fullmäktige ska överlämna rapport om hur partistödet använts föregående kalenderår, vilken rapport ska vara granskad av en av partiet särskild utsedd granskningsperson eller den lokala partiorganisationens ordinarie revisorer, att, om förskriven rapport inte har överlämnats till fullmäktige senast vid utgången av juni månad året efter det att partistödet utbetalades, felande parti ska återbetala partistödet senast vid utgången av september månad efter utbetalningsåret, och att, om återbetalning inte skett som föreskrivet, får kommunen avräkna det belopp som resterar mot kommande års utbetalning av partistöd.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 7 (forts) Ks 31 Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredning Ärendebeskrivning Ks Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad, att justeringen i parti- och mandatstöd träder i kraft att partierna till fullmäktige ska överlämna rapport om hur partistödet använts föregående kalenderår, vilken rapport ska vara granskad av en av partiet särskild utsedd granskningsperson eller den lokala partiorganisationens ordinarie revisorer, att, om förskriven rapport inte har överlämnats till fullmäktige senast vid av juni månad året efter det att partistödet utbetalades, felande parti ska återbetala partistödet senast vid utgången av september månad efter utbetalningsåret, och att, om återbetalning inte skett som föreskrivet, får kommunen avräkna det belopp som resterar mot kommande års utbetalning av partistöd.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 7 (forts) Ks 31 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Ingrid Ericsson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att utbildningsstödet ska vara :- per parti och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Rickard Norberg yrkar bifall till Ericssons förslag. Bengt Bergsten yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att partistödet ska vara :- per parti och år. Ordförande prövar först de två första att satserna i Åke Nilssons förslag mot Ingrid Ericsson och Bengt Bergstens förslag, och därefter de övriga att satserna i Åke Nilssons förslag mot bifall eller avslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen besluta bifalla Åke Nilssons förslag i de två första att satserna. Därefter prövar ordföranden Åke Nilssons förslag i de fyra resterande att satserna. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen besluta bifalla Åke Nilssons förslag.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 7 (forts) Ks 31 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad, Helen Gavelin FP, Ingrid Ericsson C och Rickard Norberg KD reserverar sig till förmån för Ericssons förslag. Bengt Bergsten reserverar sig till förmån för sitt förslag. att justeringen i parti- och mandatstöd träder i kraft , att partierna till fullmäktige ska överlämna rapport om hur partistödet använts föregående kalenderår, vilken rapport ska vara granskad av en av partiet särskild utsedd granskningsperson eller den lokala partiorganisationens ordinarie revisorer, att, om förskriven rapport inte har överlämnats till fullmäktige senast vid av juni månad året efter det att partistödet utbetalades, felande parti ska återbetala partistödet senast vid utgången av september månad efter utbetalningsåret, och att, om återbetalning inte skett som föreskrivet, får kommunen avräkna det belopp som resterar mot kommande års utbetalning av partistöd.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 7 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen Kfm Ordförande K G Abramsson uppger att den nya lagstiftningen som bl.a reglerar kommunfullmäktiges storlek, trätt i kraft Kommunfullmäktige bör därför besluta att bekräfta tidigare beslut. Jonny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att partistödet ska vara :- per parti och år, varav utbildningsstödet ska vara :- per parti och år. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inga-Lena Larsson och Katharina Hahlin yrkar bifall till Jonny Kärkkäinens förslag. Maria Lundqvist yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att fullmäktige ska bestå av 31 ledamöter att mandatstödet ska vara :- per mandat och år att partistödet ska vara :- per parti och år Rune Andersson yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet. att ajournera sammanträdet mellan Sedan sammanträdet återupptagits avges yttrande av Göran Hahlin, Åke Nilsson, Robert Svensson och Maria Lundqvist. Jonny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 7 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen att ajournera sammanträdet mellan Efter avslutad överläggning ställer ordförande kommunstyrelsens, Jonny Kärkkäinens och Maria Lundqvist förslag mot varandra. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att, om regeringens proposition beslutas i riksdagen, antalet fullmäktige från och med den 15 oktober 2014 bestäms till 27 ledamöter med ersättare enligt de närmare regler som framgår av kommunallagen, att partistödet fastställs till kronor till vart och ett parti som är representerat i fullmäktige efter kommande val och därtill ett mandatbundet stöd som ska uppgå till kronor per mandat att tillsammans utbetalas årligen senast under februari månad, Helen Gavelin FP, Gunilla Jansson,Robert Svensson, Annika Andersson och Mattias Ihrström samtliga C,Jonny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson, båda KD samt Katharina Hahlin och Göran Hahlin, båda M, reserverar sig till förmån för Jonny Kärkkäinens förslag med hänvisning till reservation Maria Lundqvist, Kennet Jacobsson och Kerstin Bergsten, samtliga PA reserverar sig till förmån för Maria Lundqvists förslag med hänvisning till tidigare reservation

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 7 (forts) Dnr12/Ks Delrapport förtroendemannautredningen att justeringen i parti- och mandatstöd träder i kraft , att partierna till fullmäktige ska överlämna rapport om hur partistödet använts föregående kalenderår, vilken rapport ska vara granskad av en av partiet särskild utsedd granskningsperson eller den lokala partiorganisationens ordinarie revisorer, att, om förskriven rapport inte har överlämnats till fullmäktige senast vid av juni månad året efter det att partistödet utbetalades, felande parti ska återbetala partistödet senast vid utgången av september månad efter utbetalningsåret, och att, om återbetalning inte skett som föreskrivet, får kommunen avräkna det belopp som resterar mot kommande års utbetalning av partistöd.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 8 Dnr13/Ks Valärende Ärendebeskrivning Kfm Länsstyrelsen har den 10 januari 2014 anmält valbarhetshinder för Ulf Grahn (C) då han inte längre är folkbokförd i kommunen. Enligt uppgift folkbokfördes Ulf Grahn i Solna kommun Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Om en person är folkbokförd i en annan kommun, föreligger således valbarhetshinder. Grahn är ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och vice ordförande i Miljö-och byggnadsnämnden, suppleant ombud vid bolagsstämma Vilhelmina Bostäder AB, ledamot i fullmäktigeberedningens arbetsgrupp HIT flytt vi, ledamot Renhållningsgruppen. Ny sammanräkning av länsstyrelsen krävs för att utse ersättare för Grahn i kommunfullmäktige. Det noteras att Ulf Grahn åter är folkbokförd i Vilhelmina kommun från Valberedningens ordförande Mikael Österberg föredrar valberedningens förslag till kommunfullmäktige: att notera att det förligger valbarhetshinder avs Ulf Grahn, för val till kommunfullmäktige att därför begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen. att utse Ulf Grahn,C som vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden samt ledamot i dess arbetsutskott. att utse Ulf Grahn,C som ersättare ombud vid bolagsstämma Vilhelmina Bostäder AB.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 8 (forts) Dnr13/Ks Valärende Yttrande i äendet avges av Åke Nilsson, Robert Svensson och Katharina Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla valberedningens förslag. att notera att det förligger valbarhetshinder avs Ulf Grahn, för val till kommunfullmäktige att därför begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen. att utse Ulf Grahn,C ledamot och vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden samt ledamot i dess arbetsutskott. att utse Ulf Grahn,C som ersättare ombud vid bolagsstämma Vilhelmina Bostäder AB.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer