Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare Göran Lidström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson, Saxnäs Eva Norman Rune Andersson Lillemor Jonsson Helen Gavelin Robert Svensson Ulf Grahn Gunilla Prång Gunilla Jansson Kerstin Bergsten Conny Lövgren Rickard Norberg Göran Jonzon Max Fredriksson Birgitta Johansson Ewa Hed Kristina Norman Per Vedbring Mikael Danielsson, Vilhelmina Margaretha Löfgren Joakim Sandqvist Viveka Abramsson Jan Granström Tony Mannelqvist Maria Lundqvist Inga Jonsson Kenneth Jacobsson Mattias Ihrström Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Tony Mannelqvist och Helen Gavelin Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Tony Mannelqvist Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 1 Ekonomisk redovisning Pärm Ärendebeskrivning Kfm Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekbäck redovisar att arbetet pågår med årsredovisningen för Likviditeten uppgick till 30,5 Mkr. Värdepappersportföljen värderades till 60,9 Mkr vid månadsskiftet januari/februari. Yttrande i ärendet avges av Göran Jonzon. att notera informationen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 2 Kfm 150 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf betr jäv i kommunstyrelsen, gällande förslag/beslut till besparingar. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson har inlämnats av Tommy Streling (PA). 1. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16:e november innevarande år, kom besparingsfrågan om upp avseende frysning av kommunens hyror av Folkets Hus lokaler. Då uppfattade undertecknad att saken avfärdades av Åke Nilsson, som ögonblickligen talade för Folkets Hus i Vilhelmina, att en frysning bara var ett sätt att flytta pengar. Oavsett om kommunstyrelsens majoritet tog besparingen genom att klubba hela budgetkomplementet, ställer undertecknad frågan: Uppfattar kommunalrådet Åke Nilsson sig som jävig i frågor, i kommunstyrelsen som berör Folkets Hus som förhandlingspart där han är styrelseordförande? Hur bör ett sådant jäv hanteras? 2. Vid flera tillfällen på Ks-sammanträden under hösten, har ledamöter (ersättare eller ordinarie egalt) varit närvarande vid beslut, trots att de samtidigt varit beredande tjänsteman. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson på detta fenomen, där deltagande/närvarande inte bara sker i ärenderedovisningen utan även i överläggningen eller t.o.m. i besluten, där ledamoten själv deltagit i tjänstemannaberedningen? Är det endast upp till ledamoten jävet berör eller vilket ansvar har ordförande i kommunstyrelsen för att kommunallagens jävsregler efterföljs?

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 2 (forts) Kfm 150 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf betr jäv i kommunstyrelsen, gällande förslag/beslut till besparingar. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Det noteras att interpellanten inte är närvarande. Kommunstyrelsen ordförande Åke Nilsson besvarade interpellationen av Tommy Streling. Yttrande i ärendet avges vidare av Kennet Jacobsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 3 Kfm 151 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf beträffande ärende om kreditiv, från Vilhelmina kommun till destinationsbolaget Destination South Lapland. Ärendebeskrivning Kfm På eller efter målsnöret, vid ett extrainkallat KS-sammanträde den 7 september 2011, togs ett ärende utanför ärendelistan. Ett ärende som formellt och i praktiken innebär ett obegränsat kreditiv, där Vilhelmina kommun agerar bank till destinationsbolaget till dess projektpengar eftersökts och återbetalats. Kommunstyrelsen har delegation att besluta om en (1) miljon kronor. Då undertecknad ansåg att kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter, valde jag att göra en skrivelse till kommunstyrelsen, där ärendet borde behandlas ånyo för att återföras till kommunfullmäktige då kreditivet överstiger en (1) miljon kronor. Ärendet behandlades vid KS-au den 18:e oktober 2011, fanns med i bilagorna, men inte på ärendelistan, och verkar ha behandlats med en axelryckning, då ärendet inte kom på dagordningen varken vid senare KS eller kommande kommunfullmäktige. Frågeställningen kvarstår, varför tas inte ärendet om kreditiv till destinationsbolaget upp, överstigande 1 mkr, i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, då kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter? Är det inte lämpligt att lägga någon form av s.k. limit avseende kreditiv?

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 3 (forts) Kfm 151 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf beträffande ärende om kreditiv, från Vilhelmina kommun till destinationsbolaget Destination South Lapland. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Interpellationen har inlämnats av Tommy Streing (PA). Det noteras att interpellanten inte är närvarande. Kommunstyrelsen ordförande Åke Nilsson besvarade interpellationen av Tommy Streling. Yttrande i ärendet avges vidare av Kennet Jacobsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 4 Kfm 152 Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. Demokratidagar/ungdomskonvent. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson ang Demokratidagar/ungdomskonvent har inlämnats av Maria Lundqvist, (PA). Poltitiskt Alternativ har vid ett flertal tillfällen, både i remissvar och ärenden i KU-nämnden, tagit initiativ till att kommunen ska införa demokratidagar/ungdomskonvent i skolarbetet under skoltid. Detta som ett led i att öka högstadie- och gymnasieelevernas intresse och medverkan i politik och samhällsdebatt, och så så vis fördjupa demokratin och intresset för densamma. Vi tycker det är anmärkningsvärt att en så god idé inte har fångats upp och omgående satts i verket och planerats för redan nu. Då det berör skolan och aktiviteterna under skoltid, tycker vi det är märkligt att frågan förpassats till väntrummet och skickats vidare till kommunstyrelsen där den ännu inte tagits upp. - Har inte KU-nämnden mandat att genomföra viktiga skolfrågor utan att tillfråga kommunstyrelsen? - Är detta förfarande ett sätt att fördröja det viktiga demokratiska arbetet med ungdomars delaktighet?

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 4 (forts) Kfm 152 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. Demokratidagar/ungdomskonvent. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson besvarade interpellationen av Maria Lundqvist. Maria Lundqvist tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 5 Kfm 153 Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun har inlämnats av Maria Lundqvist (PA). I mitten av november 2010 lämnade Politiskt Alternativ en skrivelse till KU-nämnden beträffande behovet av en ny bevarandeplan. Då ignorerades kravet på ett utlåtande kring Regnbågen med argumentet att det fanns ett rivningsbeslut. Nämnden tog då inte sitt ansvar. Oavsett rivningsbeslut eller inte i fullmäktige, ansvarar KU-nämnden enligt reglementet 1 för att kulturnistoriskt och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina bevaras och vårdas. I förutvarande och innevarande remissupplaga för kommunens budget omnämns rivningsalternativet för Slottet. Därför vårt skriftligt ingivna ärende och våra yrkanden daterat Frågetecknen och frånvaron av en ny bevarandeplan kvarstår dessvärre. När jag nyligen frågade ordförande om ärendet bevarandeplan hänvisade Viveka Abramsson till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Vid sista kommunstyrelsesammanträdet kunde beklagligtvis ingen återrapportering ges i ärendet då en ledamot från (PA) väckte frågan till Åke Nilsson. - Hur ska KU-nämnden kunna verka och ta ansvar enligt 1 om inte aktuell bevarandeplan finns?

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 5 (forts) Kfm 153 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun. - Är det inte KU-nämndens ordförande Viveka Abramsson som har ansvaret för att följa upp ärenden i frågor som KUN har skyldighet och ansvar för, enligt 1 1 nämndsreglementet? - Varför har inte arbetet med en ny bevarandeplan påbörjats när det diskuterats i politiken och massmedia i flera år, alltsedan rivningsbeslutet av f.d. ålderdomshemmet sedermera förskolan Regnbågen? - Kommer KU-nämnden ge förvaltningen, och/eller Länsstyrelsens byggnadsantikvarier, uppdrag att ge ett utlåtande kring Slottet då rivningstankarna fortfarande föreligger i budgetremiss för 2012? att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson besvarade interpellationen av Maria Lundqvist. Maria Lundqvist tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Yttrande i ärendet avges av vidare av Kennet Jacobsson, Åke Nilsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Socialnämnden Ekonomi Kfm 6 Ks 10 Au 468 Au 454 Dnr 11/Ks Avgiftshöjning trygghetslarm. Ärendebeskrivning Au På grund av Telias teknikskifte som påverkar trygghetslarmen erfordras en avgiftshöjning. I dagsläget har Vilhelmina kommun avtal på 135 larm som leasas för 42 kr/månad och larm. Avtalet löper på 60 månader fr o m den 1/ Av dem som idag är beviljade trygghetslarm så berörs tre personer av omläggningen och tre stycken Längre än så finns ingen information att få från Telia. Socialnämnden har , 143 beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram ett informationsblad om vad som krävs för att kunna få trygghetslarm beviljat och vad som kommunen står för och vad brukaren själv skall betala, att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna för Hemtjänst/Handikappomsorg att själv ansvara för utryckningar vid larm. Taxis utryckningar för 2010 uppgick till kronor. att uppdra till förvaltningen att utreda lämplig placering av trygghetslarmen i organisationen eftersom det tidigare varit placerat under vård och omsorgschef. att kommunen står för kostnaden av SIM-kort och samtalskostnader för GSM-modul. att korttids leasa GSM-moduler efter faktiskt behov, dock max 10 st utan nytt au-beslut, att uppdra till förvaltningen att tillskriva Post- och telestyrelsen om problematiken kring ej fungerande telenät, att föreslå kommunfullmäktige att höja avgiften till 200 kr per månad för att få bättre kostnadstäckning på larmen,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 6 (forts) Ks 10 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Dnr 11/Ks Avgiftshöjning trygghetslarm. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet till arbetsutskottets sammanträde Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen. Kfm Yttrande i ärendet avges av Conny Lövgren och Åke Nilsson. att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ekonomi Kfm 7 Ks 12 Au 490 Dnr 11/Ks Borgensavgift. Ärendebeskrivning Au Från och med januari 2011 gäller den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Detta innebär att bolagen alltid ska betala en marknadsmässig borgensavgift när de utnyttjar kommunal borgen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina kommun till 1 %. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 1 % av det utestående lånebeloppet. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johanssons ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 1 % av det utestående lånebeloppet. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 0,5 % av det utestående lånebeloppet.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 7 (forts) Au 490 (forts) Dnr 11/Ks Borgensavgift. Därefter överlämnar ordförande KG Abramsson över ordförandeskapet till kommunfullmäktiges vice ordförande Inga-Lena Larsson. Abramsson lämnar sakupplysningar bl.a om lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därefter återtar Abramsson ordförandeskapet. Robert Svensson yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet under fem minuter. att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits yrkar Rickard Norberg bifall till Åke Nilssons förslag. Efter överläggningen avslutats ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Åke Nilssons yrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina Bostäder AB till 0,5 % av det utestående lånebeloppet..

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Mbn Kfm 8 Ks 14 Au 1 Au /1-10 Au 207 Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 har upprättats. Planområdet som är i privat ägo, omfattar en areal på ca 12 och är belägen i den västra delen av Klimpfjäll. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av ca 25 nya bostadstomter. Planen kan inte anses medföra betydande miljöpåverkan varför en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB inte har upprättats. Planändringen genomförs via normalt planförfarande. Synpunkter på förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 14 november KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att meddela Miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot det upprättade förslaget Au Förslag till detaljplan för del av Klimpfjäll finns utställt under tiden 7 april 5 maj Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 5 maj ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppmärksamma miljö- och byggnadsnämnden på behovet av skoterleder i området.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 8 (forts) Ks 14 (forts) Au 1 (forts) Au 185 (forts) Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att uppdra till kommunchefen att förbereda upplåtelseavtal avs skotertrafik i området. Au Miljö- och byggnadsnämnden har , 229 beslutat godkänna utlåtandet och planförslaget och överlämna detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Beslutet innebär att strandskyddet upphävs inom del av planområdet (kvartersmark). ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet anpassas till den nya planen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet för VA anpassas till den nya planen. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att punkten Huvudmannaskap/ansvarsfördelning på sid 3 ska lyda: Ägarna till fastigheten Klimpfjäll 1:2 svarar som exploatör för utbyggnad av lokalgator och Vilhelmina kommun svarar för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar anslutande till kommunens vatten- och avloppsnät.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 8 (forts) Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med Åke Nilssons ändringsyrkande. att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet för VA anpassas till den nya planen. att ägarna till fastigheten Klimpfjäll 1:2 svarar som exploatör för utbyggnad av lokalgator och Vilhelmina kommun svarar för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar anslutande till kommunens vatten- och avloppsnät. Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kun Kfm 9 Ks 17 Au 8 Au /13-15 Kfm 144 Ny bil Ks 255 Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Ks Förslag till nytt reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden har upprättats. Kultur- och utbildningsnämnden har , 94 beslutat att överlämna förslag på Reglemente för kultur och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige, att begära kultur- och utbildningsnämndens godkännande i efterhand, att föreslå kultur- och utbildningsnämnden fastställa Delegationsordning av beslutanderätt. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att fastställa upprättat förslag till reglemente för kultur- och utbildningsnämnden -- Kfm Under överläggning i ärendet föreslår Åke Nilsson kommunfullmäktige att besluta att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning inför förnyad prövning vid kommunfullmäktiges sammanträde Vid detta sammanträde ska också nya reglementen för socialnämnden och kommunstyrelsen redovisas.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 9 (forts) Ks 17 (forts) Au 8 (forts) Au 487 (forts) Kfm 144 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Nilssons förslag. att återremittera ärendet för ytterligare beredning, samt att uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att upprätta förslag till reglementen för sina resp. ansvarsområden att återredovisas till kommunfullmäktiges sammanträde Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att revidera kommunstyrelsens reglemente. Au Reviderat förslag till reglemente för kultur- och utbildningsnämnden har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa upprättat förslag till reglemente. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ändra nämndens namn till Utbildningsnämnden.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 9 (forts) Ks 17 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Bengt Bergsten yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att kallelsetiden enl 9 ska vara sju dagar istället för fyra. Bergsten yrkar i övrigt bifall till Johanssons förslag. Efter avslutade överläggning prövar ordförande först Johanssons förslag om namnändring. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Anita Johanssons förslag. Därefter ställer ordförande Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid under proposition. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Bergstens förslag. Avslutningsvis prövar ordförande arbetsutskottets förslag i övrigt. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att besluta om namnändring från Kultur- och utbildningsnämnden till Utbildningsnämnden att fastställa upprättat förslag till reglemente. Bengt Bergsten (PA), Rickard Norberg (KD), Sanja Tadic (FP) och Katharina Hahlin (M) reserverar sig till förmån för Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid. - Kfm Under överläggning i ärendet påpekar ordförande att ordet skall, ska ersättas med ska. Kerstin Bergsten yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att kallelsetiden enl 9 ska vara sju dagar istället för fyra. Rickard Norberg yrkar bifall till Bergstens förslag.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 9 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Göran Jonzon yrkar att reglementet bör återremitteras till kultur- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Viveka Abramsson och Maria Lundqvist. Efter avslutad överläggning prövar ordförande först kommunstyrelsens förslag avseende namnändring. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordförande Göran Jonzons återremissyrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunnfullmäktige beslutat bifalla Jonzons yrkande. således att återremittera reglementet till utbildningsnämnden för ytterligare beredning. att besluta om namnändring från Kultur- och utbildningsnämnden till Utbildningsnämnden att återremittera reglementet till utbildningsnämnden för ytterligare beredning. --

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ekonomi Kfm 10 Ks 18 Au 9 Dnr11/Ks Rambeslut upplåning under Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, vilket merparten av kommunens upplåning bedöms tillhöra. Det råder så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden, vilket dock inte anses gälla när kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då har angett ramar för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige. Kommuninvest föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för nyupplåning och omsättning av lån. Någon nyupplåning för 2012 är inte beslutad och f n inte aktuell, men däremot kommer omsättning av lån att ske under Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 10 (forts) Ks 18 (forts) Dnr11/Ks Rambeslut upplåning under Ks Yttrande i ärendet avges av Bengt Bergsten. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Göran Jonzon att kommunfullmäktige bör avvakta med att ta beslut i ärendet. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges av vidare av Kennet Jacobsson och Robert Svensson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Partnerskap Inland- Akademi Norr Kfm 11 Ks /16-22 Au 13 Dnr 11/Ks Ny förbundsordning för Partnerskap Inland Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Norsjö kommun har begärt inträde i kommunalförbundet. Denna begäran behandlades i direktionsmötet Direktionen beslöt i koncensus att hälsa Norsjö kommun välkommen i förbundet från och med Detta innebär att en ny förbundsordning upprättas där Norsjö kommun ingår i förteckningen över medlemmar i förbundet. En sådan har upprättats och biläggs detta brev. För övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget. Önskemålet är att frågan om reviderad förbundsordning behandlas i kommunfullmäktige snarast möjligt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. - Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. -

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 11 (forts) Dnr 11/Ks Ny förbundsordning för Partnerskap Inland Akademi Norr. Kfm att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. -

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Göran Lidström Kfm 12 Ks /28-40 Au 26 Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Ärendebeskrivning Au Med anledning av de organisatoriska förändringar kommunfullmäktige beslutat om i Budget 2012 beslutades samtidigt att en översyn skulle göras av befintliga reglementen. Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente har upprättats. De formuleringar som föreslås tas bort och andra redaktionella förändringar finns i genomstruken stil och kommunstyrelsens nya verksamheter är införda i fet stil. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen Under överläggning i ärendet lämnar Anita Johansson följande ändringsförslag: 6 Följande mening tillförs: Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 13 Skrivningen andre (2:e ) tas bort 17 Skrivningen Vice ordförande byts ut till utsedd oppositionsföreträdare. 23 Skrivningen andre (2:e ) tas bort

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 12 (forts) Ks 27 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Johansson yrkar avslutningsvis ett par förändringar av redaktionell art. Johansson yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Bengt Bergsten yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ändra tiden för kallelse i 15 till 7 dagar stället för 4 dagar. Mikael Österberg yrkar bifall till Anita Johanssons förslag Efter avslutad överläggning ställer ordförande Bengt Bergstens förslag beträffande kallelse dagar mot arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Bergstens förslag. Därefter prövar ordförande Anita Johanssons förslag mot arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Anita Johanssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE. att anta upprättat reglemente för kommunstyrelsen med följande förändringar: 6 Följande mening tillförs: Kommunstyrelsen ansvara för kommunens anslagstavla. 13 Skrivningen andre (2:e ) tas bort 17 skrivningen Vice ordförande byts ut till utsedd oppositionsföreträdare.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 12 (forts) Ks 27 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. 23 Skrivningen andre (2:e ) tas bort Bengt Bergsten (PA), Rickard Norberg (KD), Sanja Tadic (FP) och Katharina Hahlin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid - Kfm Under överläggning i ärendet föreslår KG Abramsson att skrivningen under 3 avs kommunens anslagstavla tas bort. att skrivningen under 6 ang förköpsärenden tas bort. att första stycket i 13 ändras till Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare vara ordförande tillfälligt. att sista stycket i 15 ändras till När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare göra detta. att ordet skall ändras till ska i förekommande fall. Kerstin Bergsten yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att ändra tiden för kallelse i 15 till 7 dagar stället för 4 dagar. Göran Jonzon yrkar att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 12 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Efter det att överläggningen avslutats prövar ordförande först om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden Abramssons förslag mot kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. Ordförande ställer därefter Bergstens förslag under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Bergstens yrkande. att bifalla kommunstyrelsens förslag med dessa ändringar: att skrivningen under 3 avs kommunens anslagstavla tas bort. att skrivningen under 6 ang förköpsärenden tas bort. att första stycket i 13 ändras till Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare vara ordförande tillfälligt. att sista stycket i 15 ändras till När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare göra detta. att ordet skall ändras till ska i förekommande fall. Ulf Grahn, Robert Svensson, Gunilla Jansson och Mattias Ihrström samtliga (C), Maria Lundqvist, Kerstin Bergsten och Kennet Jacobsson, samtliga (PA), Göran Jonzon, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson, samtliga (KD) och Conny Lövgren och Helen Gavelin (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Kerstin Bergstens yrkande om kallelsetid. ----

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer