Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare Göran Lidström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson, Saxnäs Eva Norman Rune Andersson Lillemor Jonsson Helen Gavelin Robert Svensson Ulf Grahn Gunilla Prång Gunilla Jansson Kerstin Bergsten Conny Lövgren Rickard Norberg Göran Jonzon Max Fredriksson Birgitta Johansson Ewa Hed Kristina Norman Per Vedbring Mikael Danielsson, Vilhelmina Margaretha Löfgren Joakim Sandqvist Viveka Abramsson Jan Granström Tony Mannelqvist Maria Lundqvist Inga Jonsson Kenneth Jacobsson Mattias Ihrström Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Tony Mannelqvist och Helen Gavelin Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Tony Mannelqvist Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 1 Ekonomisk redovisning Pärm Ärendebeskrivning Kfm Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekbäck redovisar att arbetet pågår med årsredovisningen för Likviditeten uppgick till 30,5 Mkr. Värdepappersportföljen värderades till 60,9 Mkr vid månadsskiftet januari/februari. Yttrande i ärendet avges av Göran Jonzon. att notera informationen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 2 Kfm 150 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf betr jäv i kommunstyrelsen, gällande förslag/beslut till besparingar. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson har inlämnats av Tommy Streling (PA). 1. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16:e november innevarande år, kom besparingsfrågan om upp avseende frysning av kommunens hyror av Folkets Hus lokaler. Då uppfattade undertecknad att saken avfärdades av Åke Nilsson, som ögonblickligen talade för Folkets Hus i Vilhelmina, att en frysning bara var ett sätt att flytta pengar. Oavsett om kommunstyrelsens majoritet tog besparingen genom att klubba hela budgetkomplementet, ställer undertecknad frågan: Uppfattar kommunalrådet Åke Nilsson sig som jävig i frågor, i kommunstyrelsen som berör Folkets Hus som förhandlingspart där han är styrelseordförande? Hur bör ett sådant jäv hanteras? 2. Vid flera tillfällen på Ks-sammanträden under hösten, har ledamöter (ersättare eller ordinarie egalt) varit närvarande vid beslut, trots att de samtidigt varit beredande tjänsteman. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson på detta fenomen, där deltagande/närvarande inte bara sker i ärenderedovisningen utan även i överläggningen eller t.o.m. i besluten, där ledamoten själv deltagit i tjänstemannaberedningen? Är det endast upp till ledamoten jävet berör eller vilket ansvar har ordförande i kommunstyrelsen för att kommunallagens jävsregler efterföljs?

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 2 (forts) Kfm 150 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf betr jäv i kommunstyrelsen, gällande förslag/beslut till besparingar. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Det noteras att interpellanten inte är närvarande. Kommunstyrelsen ordförande Åke Nilsson besvarade interpellationen av Tommy Streling. Yttrande i ärendet avges vidare av Kennet Jacobsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 3 Kfm 151 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf beträffande ärende om kreditiv, från Vilhelmina kommun till destinationsbolaget Destination South Lapland. Ärendebeskrivning Kfm På eller efter målsnöret, vid ett extrainkallat KS-sammanträde den 7 september 2011, togs ett ärende utanför ärendelistan. Ett ärende som formellt och i praktiken innebär ett obegränsat kreditiv, där Vilhelmina kommun agerar bank till destinationsbolaget till dess projektpengar eftersökts och återbetalats. Kommunstyrelsen har delegation att besluta om en (1) miljon kronor. Då undertecknad ansåg att kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter, valde jag att göra en skrivelse till kommunstyrelsen, där ärendet borde behandlas ånyo för att återföras till kommunfullmäktige då kreditivet överstiger en (1) miljon kronor. Ärendet behandlades vid KS-au den 18:e oktober 2011, fanns med i bilagorna, men inte på ärendelistan, och verkar ha behandlats med en axelryckning, då ärendet inte kom på dagordningen varken vid senare KS eller kommande kommunfullmäktige. Frågeställningen kvarstår, varför tas inte ärendet om kreditiv till destinationsbolaget upp, överstigande 1 mkr, i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, då kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter? Är det inte lämpligt att lägga någon form av s.k. limit avseende kreditiv?

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 3 (forts) Kfm 151 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf beträffande ärende om kreditiv, från Vilhelmina kommun till destinationsbolaget Destination South Lapland. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Interpellationen har inlämnats av Tommy Streing (PA). Det noteras att interpellanten inte är närvarande. Kommunstyrelsen ordförande Åke Nilsson besvarade interpellationen av Tommy Streling. Yttrande i ärendet avges vidare av Kennet Jacobsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 4 Kfm 152 Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. Demokratidagar/ungdomskonvent. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson ang Demokratidagar/ungdomskonvent har inlämnats av Maria Lundqvist, (PA). Poltitiskt Alternativ har vid ett flertal tillfällen, både i remissvar och ärenden i KU-nämnden, tagit initiativ till att kommunen ska införa demokratidagar/ungdomskonvent i skolarbetet under skoltid. Detta som ett led i att öka högstadie- och gymnasieelevernas intresse och medverkan i politik och samhällsdebatt, och så så vis fördjupa demokratin och intresset för densamma. Vi tycker det är anmärkningsvärt att en så god idé inte har fångats upp och omgående satts i verket och planerats för redan nu. Då det berör skolan och aktiviteterna under skoltid, tycker vi det är märkligt att frågan förpassats till väntrummet och skickats vidare till kommunstyrelsen där den ännu inte tagits upp. - Har inte KU-nämnden mandat att genomföra viktiga skolfrågor utan att tillfråga kommunstyrelsen? - Är detta förfarande ett sätt att fördröja det viktiga demokratiska arbetet med ungdomars delaktighet?

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 4 (forts) Kfm 152 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. Demokratidagar/ungdomskonvent. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson besvarade interpellationen av Maria Lundqvist. Maria Lundqvist tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 5 Kfm 153 Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun har inlämnats av Maria Lundqvist (PA). I mitten av november 2010 lämnade Politiskt Alternativ en skrivelse till KU-nämnden beträffande behovet av en ny bevarandeplan. Då ignorerades kravet på ett utlåtande kring Regnbågen med argumentet att det fanns ett rivningsbeslut. Nämnden tog då inte sitt ansvar. Oavsett rivningsbeslut eller inte i fullmäktige, ansvarar KU-nämnden enligt reglementet 1 för att kulturnistoriskt och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina bevaras och vårdas. I förutvarande och innevarande remissupplaga för kommunens budget omnämns rivningsalternativet för Slottet. Därför vårt skriftligt ingivna ärende och våra yrkanden daterat Frågetecknen och frånvaron av en ny bevarandeplan kvarstår dessvärre. När jag nyligen frågade ordförande om ärendet bevarandeplan hänvisade Viveka Abramsson till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Vid sista kommunstyrelsesammanträdet kunde beklagligtvis ingen återrapportering ges i ärendet då en ledamot från (PA) väckte frågan till Åke Nilsson. - Hur ska KU-nämnden kunna verka och ta ansvar enligt 1 om inte aktuell bevarandeplan finns?

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 5 (forts) Kfm 153 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun. - Är det inte KU-nämndens ordförande Viveka Abramsson som har ansvaret för att följa upp ärenden i frågor som KUN har skyldighet och ansvar för, enligt 1 1 nämndsreglementet? - Varför har inte arbetet med en ny bevarandeplan påbörjats när det diskuterats i politiken och massmedia i flera år, alltsedan rivningsbeslutet av f.d. ålderdomshemmet sedermera förskolan Regnbågen? - Kommer KU-nämnden ge förvaltningen, och/eller Länsstyrelsens byggnadsantikvarier, uppdrag att ge ett utlåtande kring Slottet då rivningstankarna fortfarande föreligger i budgetremiss för 2012? att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson besvarade interpellationen av Maria Lundqvist. Maria Lundqvist tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Yttrande i ärendet avges av vidare av Kennet Jacobsson, Åke Nilsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Socialnämnden Ekonomi Kfm 6 Ks 10 Au 468 Au 454 Dnr 11/Ks Avgiftshöjning trygghetslarm. Ärendebeskrivning Au På grund av Telias teknikskifte som påverkar trygghetslarmen erfordras en avgiftshöjning. I dagsläget har Vilhelmina kommun avtal på 135 larm som leasas för 42 kr/månad och larm. Avtalet löper på 60 månader fr o m den 1/ Av dem som idag är beviljade trygghetslarm så berörs tre personer av omläggningen och tre stycken Längre än så finns ingen information att få från Telia. Socialnämnden har , 143 beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram ett informationsblad om vad som krävs för att kunna få trygghetslarm beviljat och vad som kommunen står för och vad brukaren själv skall betala, att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna för Hemtjänst/Handikappomsorg att själv ansvara för utryckningar vid larm. Taxis utryckningar för 2010 uppgick till kronor. att uppdra till förvaltningen att utreda lämplig placering av trygghetslarmen i organisationen eftersom det tidigare varit placerat under vård och omsorgschef. att kommunen står för kostnaden av SIM-kort och samtalskostnader för GSM-modul. att korttids leasa GSM-moduler efter faktiskt behov, dock max 10 st utan nytt au-beslut, att uppdra till förvaltningen att tillskriva Post- och telestyrelsen om problematiken kring ej fungerande telenät, att föreslå kommunfullmäktige att höja avgiften till 200 kr per månad för att få bättre kostnadstäckning på larmen,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 6 (forts) Ks 10 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Dnr 11/Ks Avgiftshöjning trygghetslarm. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet till arbetsutskottets sammanträde Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen. Kfm Yttrande i ärendet avges av Conny Lövgren och Åke Nilsson. att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ekonomi Kfm 7 Ks 12 Au 490 Dnr 11/Ks Borgensavgift. Ärendebeskrivning Au Från och med januari 2011 gäller den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Detta innebär att bolagen alltid ska betala en marknadsmässig borgensavgift när de utnyttjar kommunal borgen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina kommun till 1 %. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 1 % av det utestående lånebeloppet. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johanssons ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 1 % av det utestående lånebeloppet. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 0,5 % av det utestående lånebeloppet.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 7 (forts) Au 490 (forts) Dnr 11/Ks Borgensavgift. Därefter överlämnar ordförande KG Abramsson över ordförandeskapet till kommunfullmäktiges vice ordförande Inga-Lena Larsson. Abramsson lämnar sakupplysningar bl.a om lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därefter återtar Abramsson ordförandeskapet. Robert Svensson yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet under fem minuter. att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits yrkar Rickard Norberg bifall till Åke Nilssons förslag. Efter överläggningen avslutats ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Åke Nilssons yrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina Bostäder AB till 0,5 % av det utestående lånebeloppet..

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Mbn Kfm 8 Ks 14 Au 1 Au /1-10 Au 207 Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 har upprättats. Planområdet som är i privat ägo, omfattar en areal på ca 12 och är belägen i den västra delen av Klimpfjäll. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av ca 25 nya bostadstomter. Planen kan inte anses medföra betydande miljöpåverkan varför en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB inte har upprättats. Planändringen genomförs via normalt planförfarande. Synpunkter på förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 14 november KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att meddela Miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot det upprättade förslaget Au Förslag till detaljplan för del av Klimpfjäll finns utställt under tiden 7 april 5 maj Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 5 maj ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppmärksamma miljö- och byggnadsnämnden på behovet av skoterleder i området.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 8 (forts) Ks 14 (forts) Au 1 (forts) Au 185 (forts) Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att uppdra till kommunchefen att förbereda upplåtelseavtal avs skotertrafik i området. Au Miljö- och byggnadsnämnden har , 229 beslutat godkänna utlåtandet och planförslaget och överlämna detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Beslutet innebär att strandskyddet upphävs inom del av planområdet (kvartersmark). ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet anpassas till den nya planen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet för VA anpassas till den nya planen. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att punkten Huvudmannaskap/ansvarsfördelning på sid 3 ska lyda: Ägarna till fastigheten Klimpfjäll 1:2 svarar som exploatör för utbyggnad av lokalgator och Vilhelmina kommun svarar för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar anslutande till kommunens vatten- och avloppsnät.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 8 (forts) Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med Åke Nilssons ändringsyrkande. att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet för VA anpassas till den nya planen. att ägarna till fastigheten Klimpfjäll 1:2 svarar som exploatör för utbyggnad av lokalgator och Vilhelmina kommun svarar för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar anslutande till kommunens vatten- och avloppsnät. Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kun Kfm 9 Ks 17 Au 8 Au /13-15 Kfm 144 Ny bil Ks 255 Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Ks Förslag till nytt reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden har upprättats. Kultur- och utbildningsnämnden har , 94 beslutat att överlämna förslag på Reglemente för kultur och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige, att begära kultur- och utbildningsnämndens godkännande i efterhand, att föreslå kultur- och utbildningsnämnden fastställa Delegationsordning av beslutanderätt. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att fastställa upprättat förslag till reglemente för kultur- och utbildningsnämnden -- Kfm Under överläggning i ärendet föreslår Åke Nilsson kommunfullmäktige att besluta att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning inför förnyad prövning vid kommunfullmäktiges sammanträde Vid detta sammanträde ska också nya reglementen för socialnämnden och kommunstyrelsen redovisas.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 9 (forts) Ks 17 (forts) Au 8 (forts) Au 487 (forts) Kfm 144 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Nilssons förslag. att återremittera ärendet för ytterligare beredning, samt att uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att upprätta förslag till reglementen för sina resp. ansvarsområden att återredovisas till kommunfullmäktiges sammanträde Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att revidera kommunstyrelsens reglemente. Au Reviderat förslag till reglemente för kultur- och utbildningsnämnden har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa upprättat förslag till reglemente. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ändra nämndens namn till Utbildningsnämnden.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 9 (forts) Ks 17 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Bengt Bergsten yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att kallelsetiden enl 9 ska vara sju dagar istället för fyra. Bergsten yrkar i övrigt bifall till Johanssons förslag. Efter avslutade överläggning prövar ordförande först Johanssons förslag om namnändring. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Anita Johanssons förslag. Därefter ställer ordförande Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid under proposition. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Bergstens förslag. Avslutningsvis prövar ordförande arbetsutskottets förslag i övrigt. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att besluta om namnändring från Kultur- och utbildningsnämnden till Utbildningsnämnden att fastställa upprättat förslag till reglemente. Bengt Bergsten (PA), Rickard Norberg (KD), Sanja Tadic (FP) och Katharina Hahlin (M) reserverar sig till förmån för Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid. - Kfm Under överläggning i ärendet påpekar ordförande att ordet skall, ska ersättas med ska. Kerstin Bergsten yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att kallelsetiden enl 9 ska vara sju dagar istället för fyra. Rickard Norberg yrkar bifall till Bergstens förslag.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 9 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Göran Jonzon yrkar att reglementet bör återremitteras till kultur- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Viveka Abramsson och Maria Lundqvist. Efter avslutad överläggning prövar ordförande först kommunstyrelsens förslag avseende namnändring. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordförande Göran Jonzons återremissyrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunnfullmäktige beslutat bifalla Jonzons yrkande. således att återremittera reglementet till utbildningsnämnden för ytterligare beredning. att besluta om namnändring från Kultur- och utbildningsnämnden till Utbildningsnämnden att återremittera reglementet till utbildningsnämnden för ytterligare beredning. --

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ekonomi Kfm 10 Ks 18 Au 9 Dnr11/Ks Rambeslut upplåning under Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, vilket merparten av kommunens upplåning bedöms tillhöra. Det råder så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden, vilket dock inte anses gälla när kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då har angett ramar för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige. Kommuninvest föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för nyupplåning och omsättning av lån. Någon nyupplåning för 2012 är inte beslutad och f n inte aktuell, men däremot kommer omsättning av lån att ske under Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 10 (forts) Ks 18 (forts) Dnr11/Ks Rambeslut upplåning under Ks Yttrande i ärendet avges av Bengt Bergsten. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Göran Jonzon att kommunfullmäktige bör avvakta med att ta beslut i ärendet. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges av vidare av Kennet Jacobsson och Robert Svensson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Partnerskap Inland- Akademi Norr Kfm 11 Ks /16-22 Au 13 Dnr 11/Ks Ny förbundsordning för Partnerskap Inland Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Norsjö kommun har begärt inträde i kommunalförbundet. Denna begäran behandlades i direktionsmötet Direktionen beslöt i koncensus att hälsa Norsjö kommun välkommen i förbundet från och med Detta innebär att en ny förbundsordning upprättas där Norsjö kommun ingår i förteckningen över medlemmar i förbundet. En sådan har upprättats och biläggs detta brev. För övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget. Önskemålet är att frågan om reviderad förbundsordning behandlas i kommunfullmäktige snarast möjligt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. - Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. -

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 11 (forts) Dnr 11/Ks Ny förbundsordning för Partnerskap Inland Akademi Norr. Kfm att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. -

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Göran Lidström Kfm 12 Ks /28-40 Au 26 Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Ärendebeskrivning Au Med anledning av de organisatoriska förändringar kommunfullmäktige beslutat om i Budget 2012 beslutades samtidigt att en översyn skulle göras av befintliga reglementen. Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente har upprättats. De formuleringar som föreslås tas bort och andra redaktionella förändringar finns i genomstruken stil och kommunstyrelsens nya verksamheter är införda i fet stil. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen Under överläggning i ärendet lämnar Anita Johansson följande ändringsförslag: 6 Följande mening tillförs: Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 13 Skrivningen andre (2:e ) tas bort 17 Skrivningen Vice ordförande byts ut till utsedd oppositionsföreträdare. 23 Skrivningen andre (2:e ) tas bort

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 12 (forts) Ks 27 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Johansson yrkar avslutningsvis ett par förändringar av redaktionell art. Johansson yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Bengt Bergsten yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ändra tiden för kallelse i 15 till 7 dagar stället för 4 dagar. Mikael Österberg yrkar bifall till Anita Johanssons förslag Efter avslutad överläggning ställer ordförande Bengt Bergstens förslag beträffande kallelse dagar mot arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Bergstens förslag. Därefter prövar ordförande Anita Johanssons förslag mot arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Anita Johanssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE. att anta upprättat reglemente för kommunstyrelsen med följande förändringar: 6 Följande mening tillförs: Kommunstyrelsen ansvara för kommunens anslagstavla. 13 Skrivningen andre (2:e ) tas bort 17 skrivningen Vice ordförande byts ut till utsedd oppositionsföreträdare.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 12 (forts) Ks 27 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. 23 Skrivningen andre (2:e ) tas bort Bengt Bergsten (PA), Rickard Norberg (KD), Sanja Tadic (FP) och Katharina Hahlin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid - Kfm Under överläggning i ärendet föreslår KG Abramsson att skrivningen under 3 avs kommunens anslagstavla tas bort. att skrivningen under 6 ang förköpsärenden tas bort. att första stycket i 13 ändras till Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare vara ordförande tillfälligt. att sista stycket i 15 ändras till När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare göra detta. att ordet skall ändras till ska i förekommande fall. Kerstin Bergsten yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att ändra tiden för kallelse i 15 till 7 dagar stället för 4 dagar. Göran Jonzon yrkar att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 12 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Efter det att överläggningen avslutats prövar ordförande först om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden Abramssons förslag mot kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. Ordförande ställer därefter Bergstens förslag under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Bergstens yrkande. att bifalla kommunstyrelsens förslag med dessa ändringar: att skrivningen under 3 avs kommunens anslagstavla tas bort. att skrivningen under 6 ang förköpsärenden tas bort. att första stycket i 13 ändras till Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare vara ordförande tillfälligt. att sista stycket i 15 ändras till När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare göra detta. att ordet skall ändras till ska i förekommande fall. Ulf Grahn, Robert Svensson, Gunilla Jansson och Mattias Ihrström samtliga (C), Maria Lundqvist, Kerstin Bergsten och Kennet Jacobsson, samtliga (PA), Göran Jonzon, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson, samtliga (KD) och Conny Lövgren och Helen Gavelin (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Kerstin Bergstens yrkande om kallelsetid. ----

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets hus, Måndagen 28 april 2014, kl 10.00-11.10 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer