Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare Göran Lidström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson, Saxnäs Eva Norman Rune Andersson Lillemor Jonsson Helen Gavelin Robert Svensson Ulf Grahn Gunilla Prång Gunilla Jansson Kerstin Bergsten Conny Lövgren Rickard Norberg Göran Jonzon Max Fredriksson Birgitta Johansson Ewa Hed Kristina Norman Per Vedbring Mikael Danielsson, Vilhelmina Margaretha Löfgren Joakim Sandqvist Viveka Abramsson Jan Granström Tony Mannelqvist Maria Lundqvist Inga Jonsson Kenneth Jacobsson Mattias Ihrström Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Tony Mannelqvist och Helen Gavelin Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Tony Mannelqvist Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 1 Ekonomisk redovisning Pärm Ärendebeskrivning Kfm Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekbäck redovisar att arbetet pågår med årsredovisningen för Likviditeten uppgick till 30,5 Mkr. Värdepappersportföljen värderades till 60,9 Mkr vid månadsskiftet januari/februari. Yttrande i ärendet avges av Göran Jonzon. att notera informationen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 2 Kfm 150 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf betr jäv i kommunstyrelsen, gällande förslag/beslut till besparingar. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson har inlämnats av Tommy Streling (PA). 1. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16:e november innevarande år, kom besparingsfrågan om upp avseende frysning av kommunens hyror av Folkets Hus lokaler. Då uppfattade undertecknad att saken avfärdades av Åke Nilsson, som ögonblickligen talade för Folkets Hus i Vilhelmina, att en frysning bara var ett sätt att flytta pengar. Oavsett om kommunstyrelsens majoritet tog besparingen genom att klubba hela budgetkomplementet, ställer undertecknad frågan: Uppfattar kommunalrådet Åke Nilsson sig som jävig i frågor, i kommunstyrelsen som berör Folkets Hus som förhandlingspart där han är styrelseordförande? Hur bör ett sådant jäv hanteras? 2. Vid flera tillfällen på Ks-sammanträden under hösten, har ledamöter (ersättare eller ordinarie egalt) varit närvarande vid beslut, trots att de samtidigt varit beredande tjänsteman. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson på detta fenomen, där deltagande/närvarande inte bara sker i ärenderedovisningen utan även i överläggningen eller t.o.m. i besluten, där ledamoten själv deltagit i tjänstemannaberedningen? Är det endast upp till ledamoten jävet berör eller vilket ansvar har ordförande i kommunstyrelsen för att kommunallagens jävsregler efterföljs?

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 2 (forts) Kfm 150 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf betr jäv i kommunstyrelsen, gällande förslag/beslut till besparingar. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Det noteras att interpellanten inte är närvarande. Kommunstyrelsen ordförande Åke Nilsson besvarade interpellationen av Tommy Streling. Yttrande i ärendet avges vidare av Kennet Jacobsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 3 Kfm 151 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf beträffande ärende om kreditiv, från Vilhelmina kommun till destinationsbolaget Destination South Lapland. Ärendebeskrivning Kfm På eller efter målsnöret, vid ett extrainkallat KS-sammanträde den 7 september 2011, togs ett ärende utanför ärendelistan. Ett ärende som formellt och i praktiken innebär ett obegränsat kreditiv, där Vilhelmina kommun agerar bank till destinationsbolaget till dess projektpengar eftersökts och återbetalats. Kommunstyrelsen har delegation att besluta om en (1) miljon kronor. Då undertecknad ansåg att kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter, valde jag att göra en skrivelse till kommunstyrelsen, där ärendet borde behandlas ånyo för att återföras till kommunfullmäktige då kreditivet överstiger en (1) miljon kronor. Ärendet behandlades vid KS-au den 18:e oktober 2011, fanns med i bilagorna, men inte på ärendelistan, och verkar ha behandlats med en axelryckning, då ärendet inte kom på dagordningen varken vid senare KS eller kommande kommunfullmäktige. Frågeställningen kvarstår, varför tas inte ärendet om kreditiv till destinationsbolaget upp, överstigande 1 mkr, i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, då kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter? Är det inte lämpligt att lägga någon form av s.k. limit avseende kreditiv?

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 3 (forts) Kfm 151 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordf beträffande ärende om kreditiv, från Vilhelmina kommun till destinationsbolaget Destination South Lapland. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Interpellationen har inlämnats av Tommy Streing (PA). Det noteras att interpellanten inte är närvarande. Kommunstyrelsen ordförande Åke Nilsson besvarade interpellationen av Tommy Streling. Yttrande i ärendet avges vidare av Kennet Jacobsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 4 Kfm 152 Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. Demokratidagar/ungdomskonvent. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson ang Demokratidagar/ungdomskonvent har inlämnats av Maria Lundqvist, (PA). Poltitiskt Alternativ har vid ett flertal tillfällen, både i remissvar och ärenden i KU-nämnden, tagit initiativ till att kommunen ska införa demokratidagar/ungdomskonvent i skolarbetet under skoltid. Detta som ett led i att öka högstadie- och gymnasieelevernas intresse och medverkan i politik och samhällsdebatt, och så så vis fördjupa demokratin och intresset för densamma. Vi tycker det är anmärkningsvärt att en så god idé inte har fångats upp och omgående satts i verket och planerats för redan nu. Då det berör skolan och aktiviteterna under skoltid, tycker vi det är märkligt att frågan förpassats till väntrummet och skickats vidare till kommunstyrelsen där den ännu inte tagits upp. - Har inte KU-nämnden mandat att genomföra viktiga skolfrågor utan att tillfråga kommunstyrelsen? - Är detta förfarande ett sätt att fördröja det viktiga demokratiska arbetet med ungdomars delaktighet?

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 4 (forts) Kfm 152 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. Demokratidagar/ungdomskonvent. att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson besvarade interpellationen av Maria Lundqvist. Maria Lundqvist tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 5 Kfm 153 Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun har inlämnats av Maria Lundqvist (PA). I mitten av november 2010 lämnade Politiskt Alternativ en skrivelse till KU-nämnden beträffande behovet av en ny bevarandeplan. Då ignorerades kravet på ett utlåtande kring Regnbågen med argumentet att det fanns ett rivningsbeslut. Nämnden tog då inte sitt ansvar. Oavsett rivningsbeslut eller inte i fullmäktige, ansvarar KU-nämnden enligt reglementet 1 för att kulturnistoriskt och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina bevaras och vårdas. I förutvarande och innevarande remissupplaga för kommunens budget omnämns rivningsalternativet för Slottet. Därför vårt skriftligt ingivna ärende och våra yrkanden daterat Frågetecknen och frånvaron av en ny bevarandeplan kvarstår dessvärre. När jag nyligen frågade ordförande om ärendet bevarandeplan hänvisade Viveka Abramsson till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Vid sista kommunstyrelsesammanträdet kunde beklagligtvis ingen återrapportering ges i ärendet då en ledamot från (PA) väckte frågan till Åke Nilsson. - Hur ska KU-nämnden kunna verka och ta ansvar enligt 1 om inte aktuell bevarandeplan finns?

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 5 (forts) Kfm 153 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. En uppdaterad bevarandeplan för kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöer och byggnader i Vilhelmina kommun. - Är det inte KU-nämndens ordförande Viveka Abramsson som har ansvaret för att följa upp ärenden i frågor som KUN har skyldighet och ansvar för, enligt 1 1 nämndsreglementet? - Varför har inte arbetet med en ny bevarandeplan påbörjats när det diskuterats i politiken och massmedia i flera år, alltsedan rivningsbeslutet av f.d. ålderdomshemmet sedermera förskolan Regnbågen? - Kommer KU-nämnden ge förvaltningen, och/eller Länsstyrelsens byggnadsantikvarier, uppdrag att ge ett utlåtande kring Slottet då rivningstankarna fortfarande föreligger i budgetremiss för 2012? att interpellationen får ställas. att densamma kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson besvarade interpellationen av Maria Lundqvist. Maria Lundqvist tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Yttrande i ärendet avges av vidare av Kennet Jacobsson, Åke Nilsson och Göran Jonzon. att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Socialnämnden Ekonomi Kfm 6 Ks 10 Au 468 Au 454 Dnr 11/Ks Avgiftshöjning trygghetslarm. Ärendebeskrivning Au På grund av Telias teknikskifte som påverkar trygghetslarmen erfordras en avgiftshöjning. I dagsläget har Vilhelmina kommun avtal på 135 larm som leasas för 42 kr/månad och larm. Avtalet löper på 60 månader fr o m den 1/ Av dem som idag är beviljade trygghetslarm så berörs tre personer av omläggningen och tre stycken Längre än så finns ingen information att få från Telia. Socialnämnden har , 143 beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram ett informationsblad om vad som krävs för att kunna få trygghetslarm beviljat och vad som kommunen står för och vad brukaren själv skall betala, att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna för Hemtjänst/Handikappomsorg att själv ansvara för utryckningar vid larm. Taxis utryckningar för 2010 uppgick till kronor. att uppdra till förvaltningen att utreda lämplig placering av trygghetslarmen i organisationen eftersom det tidigare varit placerat under vård och omsorgschef. att kommunen står för kostnaden av SIM-kort och samtalskostnader för GSM-modul. att korttids leasa GSM-moduler efter faktiskt behov, dock max 10 st utan nytt au-beslut, att uppdra till förvaltningen att tillskriva Post- och telestyrelsen om problematiken kring ej fungerande telenät, att föreslå kommunfullmäktige att höja avgiften till 200 kr per månad för att få bättre kostnadstäckning på larmen,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 6 (forts) Ks 10 (forts) Au 468 (forts) Au 454 (forts) Dnr 11/Ks Avgiftshöjning trygghetslarm. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet till arbetsutskottets sammanträde Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen. Kfm Yttrande i ärendet avges av Conny Lövgren och Åke Nilsson. att höja avgiften till 200 kr per månad för trygghetslarmen.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ekonomi Kfm 7 Ks 12 Au 490 Dnr 11/Ks Borgensavgift. Ärendebeskrivning Au Från och med januari 2011 gäller den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Detta innebär att bolagen alltid ska betala en marknadsmässig borgensavgift när de utnyttjar kommunal borgen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina kommun till 1 %. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 1 % av det utestående lånebeloppet. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johanssons ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 1 % av det utestående lånebeloppet. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina till 0,5 % av det utestående lånebeloppet.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 7 (forts) Au 490 (forts) Dnr 11/Ks Borgensavgift. Därefter överlämnar ordförande KG Abramsson över ordförandeskapet till kommunfullmäktiges vice ordförande Inga-Lena Larsson. Abramsson lämnar sakupplysningar bl.a om lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därefter återtar Abramsson ordförandeskapet. Robert Svensson yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet under fem minuter. att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits yrkar Rickard Norberg bifall till Åke Nilssons förslag. Efter överläggningen avslutats ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Åke Nilssons yrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att fastställa borgensavgiften för Vilhelmina Bostäder AB till 0,5 % av det utestående lånebeloppet..

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Mbn Kfm 8 Ks 14 Au 1 Au /1-10 Au 207 Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 har upprättats. Planområdet som är i privat ägo, omfattar en areal på ca 12 och är belägen i den västra delen av Klimpfjäll. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av ca 25 nya bostadstomter. Planen kan inte anses medföra betydande miljöpåverkan varför en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB inte har upprättats. Planändringen genomförs via normalt planförfarande. Synpunkter på förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 14 november KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att meddela Miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot det upprättade förslaget Au Förslag till detaljplan för del av Klimpfjäll finns utställt under tiden 7 april 5 maj Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 5 maj ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppmärksamma miljö- och byggnadsnämnden på behovet av skoterleder i området.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 8 (forts) Ks 14 (forts) Au 1 (forts) Au 185 (forts) Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att uppdra till kommunchefen att förbereda upplåtelseavtal avs skotertrafik i området. Au Miljö- och byggnadsnämnden har , 229 beslutat godkänna utlåtandet och planförslaget och överlämna detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Beslutet innebär att strandskyddet upphävs inom del av planområdet (kvartersmark). ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet anpassas till den nya planen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet för VA anpassas till den nya planen. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att punkten Huvudmannaskap/ansvarsfördelning på sid 3 ska lyda: Ägarna till fastigheten Klimpfjäll 1:2 svarar som exploatör för utbyggnad av lokalgator och Vilhelmina kommun svarar för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar anslutande till kommunens vatten- och avloppsnät.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 8 (forts) Dnr10/Ks Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med Åke Nilssons ändringsyrkande. att anta förslag till detaljplan för Klimpfjäll 1:2 i Vilhelmina kommun. att verksamhetsområdet för VA anpassas till den nya planen. att ägarna till fastigheten Klimpfjäll 1:2 svarar som exploatör för utbyggnad av lokalgator och Vilhelmina kommun svarar för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar anslutande till kommunens vatten- och avloppsnät. Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kun Kfm 9 Ks 17 Au 8 Au /13-15 Kfm 144 Ny bil Ks 255 Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Ks Förslag till nytt reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden har upprättats. Kultur- och utbildningsnämnden har , 94 beslutat att överlämna förslag på Reglemente för kultur och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige, att begära kultur- och utbildningsnämndens godkännande i efterhand, att föreslå kultur- och utbildningsnämnden fastställa Delegationsordning av beslutanderätt. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att fastställa upprättat förslag till reglemente för kultur- och utbildningsnämnden -- Kfm Under överläggning i ärendet föreslår Åke Nilsson kommunfullmäktige att besluta att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning inför förnyad prövning vid kommunfullmäktiges sammanträde Vid detta sammanträde ska också nya reglementen för socialnämnden och kommunstyrelsen redovisas.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 9 (forts) Ks 17 (forts) Au 8 (forts) Au 487 (forts) Kfm 144 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Nilssons förslag. att återremittera ärendet för ytterligare beredning, samt att uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att upprätta förslag till reglementen för sina resp. ansvarsområden att återredovisas till kommunfullmäktiges sammanträde Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att revidera kommunstyrelsens reglemente. Au Reviderat förslag till reglemente för kultur- och utbildningsnämnden har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa upprättat förslag till reglemente. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ändra nämndens namn till Utbildningsnämnden.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 9 (forts) Ks 17 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Bengt Bergsten yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att kallelsetiden enl 9 ska vara sju dagar istället för fyra. Bergsten yrkar i övrigt bifall till Johanssons förslag. Efter avslutade överläggning prövar ordförande först Johanssons förslag om namnändring. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Anita Johanssons förslag. Därefter ställer ordförande Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid under proposition. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Bergstens förslag. Avslutningsvis prövar ordförande arbetsutskottets förslag i övrigt. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att besluta om namnändring från Kultur- och utbildningsnämnden till Utbildningsnämnden att fastställa upprättat förslag till reglemente. Bengt Bergsten (PA), Rickard Norberg (KD), Sanja Tadic (FP) och Katharina Hahlin (M) reserverar sig till förmån för Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid. - Kfm Under överläggning i ärendet påpekar ordförande att ordet skall, ska ersättas med ska. Kerstin Bergsten yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att kallelsetiden enl 9 ska vara sju dagar istället för fyra. Rickard Norberg yrkar bifall till Bergstens förslag.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 9 (forts) Dnr11/Ks Reglemente, Kultur- och utbildningsnämnden Göran Jonzon yrkar att reglementet bör återremitteras till kultur- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Viveka Abramsson och Maria Lundqvist. Efter avslutad överläggning prövar ordförande först kommunstyrelsens förslag avseende namnändring. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordförande Göran Jonzons återremissyrkande. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunnfullmäktige beslutat bifalla Jonzons yrkande. således att återremittera reglementet till utbildningsnämnden för ytterligare beredning. att besluta om namnändring från Kultur- och utbildningsnämnden till Utbildningsnämnden att återremittera reglementet till utbildningsnämnden för ytterligare beredning. --

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ekonomi Kfm 10 Ks 18 Au 9 Dnr11/Ks Rambeslut upplåning under Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, vilket merparten av kommunens upplåning bedöms tillhöra. Det råder så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden, vilket dock inte anses gälla när kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då har angett ramar för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige. Kommuninvest föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för nyupplåning och omsättning av lån. Någon nyupplåning för 2012 är inte beslutad och f n inte aktuell, men däremot kommer omsättning av lån att ske under Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 10 (forts) Ks 18 (forts) Dnr11/Ks Rambeslut upplåning under Ks Yttrande i ärendet avges av Bengt Bergsten. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Göran Jonzon att kommunfullmäktige bör avvakta med att ta beslut i ärendet. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges av vidare av Kennet Jacobsson och Robert Svensson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att kommunstyrelsen under 2012, har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Partnerskap Inland- Akademi Norr Kfm 11 Ks /16-22 Au 13 Dnr 11/Ks Ny förbundsordning för Partnerskap Inland Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Norsjö kommun har begärt inträde i kommunalförbundet. Denna begäran behandlades i direktionsmötet Direktionen beslöt i koncensus att hälsa Norsjö kommun välkommen i förbundet från och med Detta innebär att en ny förbundsordning upprättas där Norsjö kommun ingår i förteckningen över medlemmar i förbundet. En sådan har upprättats och biläggs detta brev. För övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget. Önskemålet är att frågan om reviderad förbundsordning behandlas i kommunfullmäktige snarast möjligt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. - Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. -

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 11 (forts) Dnr 11/Ks Ny förbundsordning för Partnerskap Inland Akademi Norr. Kfm att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. -

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Göran Lidström Kfm 12 Ks /28-40 Au 26 Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Ärendebeskrivning Au Med anledning av de organisatoriska förändringar kommunfullmäktige beslutat om i Budget 2012 beslutades samtidigt att en översyn skulle göras av befintliga reglementen. Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente har upprättats. De formuleringar som föreslås tas bort och andra redaktionella förändringar finns i genomstruken stil och kommunstyrelsens nya verksamheter är införda i fet stil. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att fastställa reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen Under överläggning i ärendet lämnar Anita Johansson följande ändringsförslag: 6 Följande mening tillförs: Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 13 Skrivningen andre (2:e ) tas bort 17 Skrivningen Vice ordförande byts ut till utsedd oppositionsföreträdare. 23 Skrivningen andre (2:e ) tas bort

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 12 (forts) Ks 27 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Johansson yrkar avslutningsvis ett par förändringar av redaktionell art. Johansson yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Bengt Bergsten yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ändra tiden för kallelse i 15 till 7 dagar stället för 4 dagar. Mikael Österberg yrkar bifall till Anita Johanssons förslag Efter avslutad överläggning ställer ordförande Bengt Bergstens förslag beträffande kallelse dagar mot arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avslå Bergstens förslag. Därefter prövar ordförande Anita Johanssons förslag mot arbetsutskottets förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Anita Johanssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE. att anta upprättat reglemente för kommunstyrelsen med följande förändringar: 6 Följande mening tillförs: Kommunstyrelsen ansvara för kommunens anslagstavla. 13 Skrivningen andre (2:e ) tas bort 17 skrivningen Vice ordförande byts ut till utsedd oppositionsföreträdare.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 12 (forts) Ks 27 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. 23 Skrivningen andre (2:e ) tas bort Bengt Bergsten (PA), Rickard Norberg (KD), Sanja Tadic (FP) och Katharina Hahlin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt Bergstens yrkande om kallelsetid - Kfm Under överläggning i ärendet föreslår KG Abramsson att skrivningen under 3 avs kommunens anslagstavla tas bort. att skrivningen under 6 ang förköpsärenden tas bort. att första stycket i 13 ändras till Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare vara ordförande tillfälligt. att sista stycket i 15 ändras till När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare göra detta. att ordet skall ändras till ska i förekommande fall. Kerstin Bergsten yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att ändra tiden för kallelse i 15 till 7 dagar stället för 4 dagar. Göran Jonzon yrkar att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 12 (forts) Dnr12/Ks Revidering av kommunstyrelsens reglemente. Efter det att överläggningen avslutats prövar ordförande först om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden Abramssons förslag mot kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. Ordförande ställer därefter Bergstens förslag under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Bergstens yrkande. att bifalla kommunstyrelsens förslag med dessa ändringar: att skrivningen under 3 avs kommunens anslagstavla tas bort. att skrivningen under 6 ang förköpsärenden tas bort. att första stycket i 13 ändras till Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare vara ordförande tillfälligt. att sista stycket i 15 ändras till När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska utsedd oppositionsföreträdare göra detta. att ordet skall ändras till ska i förekommande fall. Ulf Grahn, Robert Svensson, Gunilla Jansson och Mattias Ihrström samtliga (C), Maria Lundqvist, Kerstin Bergsten och Kennet Jacobsson, samtliga (PA), Göran Jonzon, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson, samtliga (KD) och Conny Lövgren och Helen Gavelin (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Kerstin Bergstens yrkande om kallelsetid. ----

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 11 juni 2012, kl. 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rolf von Walden Åke Nilsson Hans Eriksson Jonny Kärkkäinen fr 10.50Göran

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Dikanäs byagård, måndagen 12 december 2016, kl. 11.00-15.15 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Anna-Leena Danielsson K G Abramsson Göran

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 34 Reglementee för barn- och utbildningsnämndenn i Sävsjö kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller dettaa reglemente. Kommunfullmäktige

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer