Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 11 juni 2012, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Rolf von Walden Åke Nilsson Hans Eriksson Jonny Kärkkäinen fr 10.50Göran Lengqvist Katharina Hahlin Inga-Lena Larsson Mikael Österberg Mikael Danielsson, Saxnäs Lillemor Jonsson Mikael Fjällstedt Robert Svensson Helen Gavelin Ulf Hansson Ulf Grahn Gunilla Prång Gunilla Jansson Rickard Norberg Conny Lövgren Max Fredriksson Kristina Norman Ewa Hed Joakim Sandqvist Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Max Fredriksson och Inga-Lena Larsson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Max Fredriksson Inga-Lena Larsson BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 40 Dnr12/Ks Information om minoritetsreformen Vilhelmina samisk förvaltningskommun Ärendebeskrivning Kfm Under informationen medverkar minoritetssamordnare Laila Daerga och språkarbetare/kartläggare Veronica Labba. Från 1 januari 2010 gäller lagen om minoriteter och minoritetsspråk (SFS ). Den ska skydda Sveriges nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Vilhelmina kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska. Lagen innebär att kommunen ska: * informera om lagen * ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna * skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn * ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal * erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan. Vilhelmina kommun har påbörjat arbetet för att möta lagen. Som samisk förvaltningskommun ligger fokus just nu på de samiska frågorna. Ett samråd har bildats som består av representanter från samebyarna, sameföreningarna och av tjänstemän i kommunförvaltningen. att notera informationen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks Kfm 41 Dnr 12/Ks Medborgarförslag trafiksituationen Dikanäs skola, Klass 1-2 Dikanäs. Ärendebeskrivning Kfm Klass 1-2 Dikanäs skola inkommer med medborgarförslag ang trafiksituationen Dikanäs skola. Vi på Dikanäs skola går varje skoldag över en trafikerad väg. Vägen är farlig då den ligger mellan två kurvor. Det är en 30-sträcka men bilarna kör alltid för fort. Hjälp oss få en säkrare väg. Kanske ett övergångsställe, ett rödljus eller vägbulor? att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 42 Dnr Redovisning obesvarade medborgarförslag. Ärendebeskrivning Kfm Medborgarförslag ang. målning och utsmyckning viadukten Lövliden. att notera redovisningen.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 43 Dnr Redovisning av obesvarade motioner. Ärendebeskrivning Kfm Följande motioner har inte besvarats Motion Trädgårdsavfall i kommunal regi, V. Motionen besvaras vid kfm Motion Fatmomakke Kyrkplats, S Motion om demokratifördjupning i Vilhelmina två förslag, PA Motion Ingen rökning under arbetstid, V Motion Nybyggarcentrum är tiden äntligen mogen, PA Motion Demokrati fördjupning bland våra ungdomar, S Behandlas i ks au 18 juni Motion om parboendegaranti, V Motion om förändring i Gymnasieskolan Vilhelmina, C Motion Kolonilotter vid Trissebacke /Strandvägen/Mot Volgsjön, S Motion Inköp av bok Rapport från Birger Sjöberg Majavasstrageiden, S Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid, V. att notera redovisningen.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 MBN Kfm 44 Ks 84 Au Ks / Au /1-2 Au /7-57 Au 326 Dnr 09/Ks Fördjupad översiktsplan Kittelfjäll Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar Lars Eliasson, Håkan Gustafsson, Lillemor Jonsson, Jan-Ola Borg och Ulla-Karin Dahlberg från Miljö- och byggnadsnämnden samt statsarkitekt Olle Qvarnström. Under överläggningen redovisades samrådshandling augusti 2009 avs. fördjupad översiktsplan Kittelfjäll. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att notera överläggningen. Au Förslag till fördjupad översiktsplan för Kittelfjäll i Vilhelmina kommun finns utställd under tiden 3 december februari Planen är en politisk viljeinriktning som visar hur kommunen vill att bebyggelse, anläggningar och grönområden etc. bör utvecklas och bevaras. Planen är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda, men ska vägleda både kommunen och andra myndigheter i framtida beslut. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 44 (forts) Ks 84 (forts) Au 120 (forts) Ks 51 (forts) Au 63 (forts) Dnr 09/Ks Fördjupad översiktsplan Kittelfjäll Au Plan för framtagande av fördjupad översiktsplan och VA-handlingar Kittelfjäll har framtagits. Kommunchefen uppger att kostnaderna för upprättande av planerna kommer att uppgå till :-. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att ur det egna kapitalet anvisa :- för upprättande av erforderliga planer. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att ur det egna kapitalet anvisa :- för upprättande av erforderliga planer. Au Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar fördjupad översiktsplan för Kittelfjäll till kommunfullmäktige för antagande. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad fördjupad översiktsplan för Kittelfjäll.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 44 (forts) Ks 84 (forts) Dnr 09/Ks Fördjupad översiktsplan Kittelfjäll Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad fördjupad översiktsplan för Kittelfjäll. Kfm att anta upprättad fördjupad översiktsplan för Kittelfjäll.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 45 Ekonomisk redovisning. Dnr Ärendebeskrivning Kfm Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekbäck uppger att den prognos som upprättades i april överensstämmer med juni månads beräkning. Kommunens likviditet var ,4 Mkr. Värdet av kommunens värdepappersportfölj uppgick i till 69,7 Mkr. att notera redovisningen.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ekonomi Kfm 46 Ks 122 Au 189 Ks 81 Au 145 Ny bil 1-34 Ks 77 Dnr12/Ks Budgetförslag Ärendebeskrivning Ks Ekonomichef Lars Ekbäck presenterar remissutgåva samt förslag till remiss avseende kommunstyrelsens egen verksamhet. Yttrande i ärendet avges av Katharina Hahlin, Mikael Österberg Anita Johansson, Gunilla Prång, Tommy Streling och Mikael Fjellstedt. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna förslag till remiss avseende kommunstyrelsens budget att remittera det totala budgetförslaget till partierna med en remisstid fram till Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förändra tidsplanen för 2013 års budget enl. följande: Kommunfullmäktige fastställer finansiellt utrymme och ramar vid junisammanträdet. Under hösten antar kommunfullmäktige detaljbudget. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör förlänga remisstiden till Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 46 (forts) Ks 122 (forts) Au 189 (forts) Ks 81 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förlänga remisstiden till att förklara ärendet omedelbart justerat. Au Under överläggning i ärendet deltar: Kommunfullmäktiges presidium K G Abramsson Ingalena Larsson Anita Johansson Utbildningsnämnden Viveka Abramsson Birgitta Johansson Miljö- och byggnadsnämnden Lillemor Jonsson Ulf Grahn Socialnämnden Annika Wibrell Ulf Hansson Ekonomienheten Lena Mikaelsson Helena Olsson Marianne Näslund Kommunledningsgruppen Karl-Johan Ottosson Lars Ekbäck Gunnel Karlsson Lena Oscarsson

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 46 (forts) Ks 122 (forts) Au 189 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Åke Nilsson presenterar vid överläggningen PM Åtgärdsplan, återställande av underskott i års bokslut. Nilsson föreslår att en beredningsdag arrangeras med kommunfullmäktigegruppen där ett besparingsförslag framtas för återställande av tidigare års underskott och innevarande prognostiserade underskott. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson, Inga-Lena Larsson, Viveka Abramsson, Ulf Grahn, Annika Wibrell och Ingrid Ericsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att arrangera en beredningsdag i samband med kommunfullmäktigegruppen att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde Ks Ordförande Åke Nilsson redovisar Åtgärdsplan Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att införa anställnings- och inköpsstopp med omedelbar verkan. att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att utforma närmare anvisningar hur det praktiskt ska hanteras att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att vidaredelegera beslutet att föreslå kommunfullmäktige att fastställa åtgärdsplanen

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 46 (forts) Au 122 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att införa anställnings- och inköpsstopp med omedelbar verkan. att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att utforma närmare anvisningar hur det praktiskt ska hanteras att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att vidaredelegera beslutet KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa åtgärdsplanen. Ledamöterna Ingrid Ericsson C, Sanja Tadic Fp, Rickard Norberg KD och Bengt Bergsten PA reserverar sig mot beslutet. Kfm Under behandling av ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Behandlingen av ärendet inleds med att kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson lämnar en redovisning om hur Budgetförslaget för och Åtgärdsplanen utarbetats. Åke Nilsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att inte återställa underskottet på 17,1 Mkr från 2008 års resultat med motiveringen att det skulle få långtgående skadeverkningar på kommunens verksamheter och därmed för medborgarna.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Nilsson yrkar vidare att kommunfullmäktige bör besluta att lyfta ut förslaget om trapphusboende och organisationsförändringen av POSOMverksamheten ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Nilsson yrkar avslutningsvis att kommunfullmäktige bör fastställa kommunstyrelsen förslag till ramar för perioden Katharina Hahlin yrkar bifall till Nilssons yrkande avseende återställning av 2008 års underskott. Margaretha Löfgren, Viveka Abramsson och Mikael Danielsson Saxnäs yrkar bifall till Åke Nilssons yrkanden. Katharina Hahlin yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att plocka ut Socialnämndens besparing på 5,88 tjänst ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Hahlin yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till åtgärdsplan. Maria Lundqvist yrkar bifall till Hahlins yrkande avseende besparing på 5,88 tjänst. Robert Svensson yrkar bifall till Hahlins yrkanden. Kenneth Jacobson yrkar att kommunfullmäktige inte bör göra någon besparing inom miljö- och byggnadsnämndens område avseende verksamhet och 01800, :- resp :-. Jacobson yrkar vidare att den föreslagna besparingen på It-projekt Fjällräddning om 400 tkr bör tas bort från åtgärdsplanen. Yttrande avges vidare av Rickard Norberg, Maria Lundqvist och Ulf Grahn. Ulf Grahn yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits yrkar Åke Nilsson avslag till Hahlins yrkande avseende 5,88 tjänst. Maria Lundqvist yrkar att en konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande neddragning av lärartjänster inom grundskolans tidigare år, detta eftersom elevantalet ökar och måluppfyllelsen gått ned de senaste åren. Kenneth Jacobson yrkar avslag på besparing, :- för samhällskunskap distans grundvux. Annika Andersson yrkar bifall till Lundqvists och Jacobsons yrkanden. Johnny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet. att ajournera sammanträdet mellan Efter det att sammanträdet återupptagits avges yttranden av Inga-Lena Larsson och Robert Svensson. Åke Nilsson yrkar avslag till oppositionens förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först Maria Lundqvists yrkande avseende konsekvensbeskrivning inom grundskolans tidigare år under proposition.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Maria Lundqvists förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Därefter prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende projekt Fjällräddning. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Sedan prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende medel till Grundvux. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Därefter prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende medelstilldelning till Miljö- och byggnadsnämnden. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Conny Lövgren, FP. Sedan ställer ordförande Hahlins yrkande avseende besparing på 5,88 tjänster inom socialnämndens område under omröstning.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag Robert Svensson yrkar bifall till Katharina Hahlins yrkande. Maria Lundqvist yrkar bifall till Katharina Hahlins förslag ang. besparing på 5,88 tjänst inom socialnämnden. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Katharina Hahlins förslag. Reservation mot beslutet anförs av Ulf Grahn, Robert Svensson, Annika Andersson och Gunilla Jansson samtliga C, Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA, Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson, samtliga KD, Katharina Hahlin och Rolf von Walden, båda M samt Conny Lövgren och Helen Gavelin, båda FP. Avslutningsvis prövar ordförande kommunstyrelsens förslag kompletterat med Åke Nilssons tilläggsförslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Nilssons tilläggsförslag. att inte återställa underskottet på 17,1 Mkr från 2008 års resultat med motiveringen att det skulle få långtgående skadeverkningar på kommunens verksamheter och därmed för medborgarna, att lyfta ut förslaget om trapphusboende och organisationsförändringen av POSOM-verksamheten ur åtgärdsplanen för vidare beredning, att fastställa kommunstyrelsen förslag till ramar för perioden :

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks Budgetförslag RAMAR KS UBN SN MBN Nettokostnad Finansiering Resultat att i övrigt fastställa åtgärdsplanen.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Regionförbundet Kfm Ks /5-25 Au 196 Dnr 12/Ks Tillägg i förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län. Ärendebeskrivning Au Förbundsfullmäktige , föreslår fullmäktige i kommuner och landstinget i Västerbottens län att godkänna två tillägg i förbundsordningen. Det första tillägget gäller övertagandet av aktier i AB Transitio. Med anledning av förändringarna i kollektivtrafiklagstiftningen ska ägandet av AB Transitio övergå till regionala Kollektivtrafikmyndigheten. Landstingsfullmäktige har som borgenär för AB Transitio , 229 beslutat om förändringar för sin del. Länstrafiken i Västerbotten AB har som tidigare aktieägare beslutat överlåta aktierna till kollektivtrafikmyndigheten De nya ägarförhållandena innebär ingen förändring avseende landstingets borgensåtagande och landstinget kommer även fortsättningsvis att så för borgen vid nyanskaffningar av tåg i regionen. Solidarisk borgen för alla ägare gäller inte längre för framtida fordonsanskaffning. Enligt gällande förbundsordning ska Regionförbundet Västerbottens län som Kollektivtrafikmyndighet ha medlemmarnas medgivande att överta aktier i AB Transitio. Följande kursiverade text läggs till under 14: c. Vara regional huvudman för AB Transitio (5,3 %). Det andra tilläget gäller ändring av antalet revisorer. Förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län 14 anger att styrelsen ska utse tre revisorer. På grund av förbundets utökade uppdrag har valberedningens presidium föreslagit att förbundet utökar antalet lekmannarevisorer till fem stycken.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 47 (forts) Ks 126 (forts) Au 196 (forts) Dnr 12/Ks Tillägg i förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län. Följande kursiverad och understruken text ändras under 14: Förbundsfullmäktige ska för samma mandatperiod som gäller för styrelsen utse fem revisorer. Beslutsförslag: Fullmäktige i X kommun/landsting beslutar att godkänna revidering av förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län avseende övertagande av aktie i AB Transitio samt ändring av antalet revisorer för Regionförbundet Västerbottens län. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län avseende övertagande av aktie i AB Transitio samt ändring av antalet revisorer för Regionförbundet Västerbottens län. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län avseende övertagande av aktie i AB Transitio samt ändring av antalet revisorer för Regionförbundet Västerbottens län.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 47 (forts) Dnr 12/Ks Tillägg i förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län. Kfm att godkänna revidering av förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län avseende övertagande av aktie i AB Transitio samt ändring av antalet revisorer för Regionförbundet Västerbottens län.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 valda Karl-Johan O Kfm 48 Ks 127 Au 197 Ny bil Au 64 Dnr12/Ks Förtroendemannautredning. Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att till arbetsutskottets sammanträde upprätta direktiv, tidplan, budget mm inför arbetet med kommande förtroendemannautredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att inbjuda partierna att senast till kommunkansliet inlämna förslag till direktiv mm inför den kommande förtroendemannautredningen. Att uppta ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde KS Yttrande i ärendet har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till direktiv från S och V samt att i möjligaste mån beakta förslag på direktiv från övriga partier. Ingrid Ericsson,Bengt Bergsten och Rickard Norberg och yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 48 (forts) Ks 127 (forts) Dnr12/Ks Förtroendemannautredning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till direktiv från S och V att i möjligaste mån beakta förslag på direktiv från övriga partier. - Kfm Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt föreslår kommunfullmäktige att utse ledamöter och en ersättare för vardera partiet i utredningen i anknytning till detta ärendes behandling. att utse ledamöter och ersättare i utredningen i anknytning till detta ärendes behandling. Kennet Jacobson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att: 1. Genomföra en enkätundersökning enligt tidigare modell från förra förtroendemannautredningen. 2. Se över rutiner och beslutsprocess avseende 3- och 8- kommunsamarbetet, regionstyrelse och regionfullmäktige. 3. Se över hur kommunen hanterar och ska hantera regionbildningsprocessen. 4. Se över frågan och hantering av en eventuell kommunsammanslagning.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 48 (forts) Dnr12/Ks Förtroendemannautredning. Valberedningens ordförande meddelar att valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse följande ledamöter och ersättare till förtroendemannautredningen : Ledamöter K G Abramsson, S Annika Wibrell, S Mikael Danielsson Saxnäs, S Ulrica Johansson, S Bengt-Ivan Lidqvist, S Rune Andersson, V Helen Gavelin, FP Jonny Kärkkäinen, KD Katharina Hahlin, M Annika Andersson, C Tommy Streling, PA Ersättare Bernt Dahlberg, S Monica Nilsson, V Conny Lövgren, FP Inga-Lena Larsson, KD Patrik Nilsson, M Gunilla Jansson, C Maria Lundqvist, PA Valberedningen föreslår att K G Abramsson utses till utredningens ordförande. Yttrande i ärendet avges vidare av Katharina Hahlin, Inga-Lena Larsson, Johnny Kärkkäinen och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning ställer ordförande kommunstyrelsens förslag under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordförande valberedningens förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla valberedningens förslag. Avslutningsvis ställer ordförande Jacobsons förslag under proposition.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 48 (forts) Dnr12/Ks Förtroendemannautredning. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Jacobsons förslag. att anta förslaget till direktiv från S och V, att i möjligaste mån beakta förslag på direktiv från övriga partier, och att välja följande ledamöter och ersättare i Förtroendemannautredningen: Ledamöter K G Abramsson, S Annika Wibrell, S Mikael Danielsson Saxnäs, S Ulrica Johansson, S Bengt-Ivan Lidqvist, S Rune Andersson, V Helen Gavelin, FP Rickard Norberg, KD Katharina Hahlin, M Annika Andersson, C Tommy Streling, PA Ersättare Bernt Dahlberg, S Conny Lövgren, FP Inga-Lena Larsson, KD Patrik Nilsson, M Gunilla Jansson, C Maria Lundqvist, PA att utse K G Abramsson till utredningens ordförande. - Ordförande meddelar att Förtroendemannautredningen kommer att kallas till ett första sammanträde

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Partnerskap Inland-Akademi Norr Kfm Ks /26-40 Au 198 Dnr 12/ks Beslut om ansvarsfrihet år 2011 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr samt beslut om nya medlemsavgifter. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2011 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktionen så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlems kommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Vid direktionens sammanträde beslutades också att förslå medlemskommunerna att medlemsavgiften till kommunalförbundet skall återgå till tidigare nivå från och med nästa år. Syftet med denna förändring är att kommunalförbundet skall bli mer handlingskraftigt vad gäller finansiering av projektverksamhet. För Vilhelmina kommun blir avgiften därmed kr mot nuvarande kr. Under överläggning i ärendet anmäls jäv av Åke Nilsson, Nilsson deltar därför inte i beslutet om ansvarsfrihet.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 49 (forts) Ks 128 (forts) Au 198 (forts) Dnr 12/ks Beslut om ansvarsfrihet år 2011 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr samt beslut om nya medlemsavgifter. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. att godkänna att medlemsavgiften för Vilhelmina kommun höjs till :- per år. Ks Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. att godkänna att medlemsavgiften för Vilhelmina kommun höjs till :- per år. Kfm Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning och beslut.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 49 (forts) Dnr 12/ks Beslut om ansvarsfrihet år 2011 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr samt beslut om nya medlemsavgifter. att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. att godkänna att medlemsavgiften för Vilhelmina kommun höjs till :- per år.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Margaretha Löfgren Kfm 50 Ks 129 Au 200 Au /41- Kfm 93 Dnr 11/Ks Motion Trädgårdsavfall i kommunal regi, V. Ärendebeskrivning Kfm Margaretha Löfgren, V, inkommer med motion Trädgårdsavfall i kommunal regi. Många, ja kanske de flesta invånare i Vilhelmina kommun har en komposttunna i sin trädgård. I denna behållare komposteras allt från trädgårdsavfall till matrester. Detta görs för att dels minska sina egna sopavgifter och dels för att få kompostjord som sedan används åter i trädgårdarna. Att sköta en trädgårdskompost som enbart består av trädgårdsavfall är inte svårt, den kräver ingen dyr utrustning, är lätt att sköta och den ställer ej höga krav på ev. behållare eftersom materialet som komposteras inte är begärligt för möss och råttor. Kompostering av trädgårdsavfall är också tillåtet i alla kommuner. Under vår och höststädning i våra trädgårdar blir det ofantligt med trädgårdsavfall: löv, gräsklipp, häckklipp, grenar, blast, bark m m. Denna mängd (som inte ryms i villa komposterna) fraktas oftast ut av villaägarna och tippas till närmaste lämpliga skogsområde eller så eldas trädgårdsavfallet upp. Denna avfallsbränning kan leda till att elden sprider sig till intilliggande byggnader eller till skogsbränder. Dessutom blir det ofta mycket rök från bränningen, vilket orsakar oönskade störningar från grannar. För att minska på tomtbränningarna med sina risker och dumpning i skog och mark föreslår därför vänsterpartiet att återvinningscentralerna i kommunen även ta emot trädgårdsavfall det vill säga; gräsklipp, löv buskar etc. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 50 (forts) Ks 129 (forts) Au 200 (forts) Au 374forts) Dnr 11/Ks Motion Trädgårdsavfall i kommunal regi, V. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta motionssvar. - Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att konstatera att ÅVC redan kan ta emot detta avfall att därmed förklara motionen besvarad. - Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att konstatera att ÅVC redan kan ta emot detta avfall att därmed förklara motionen besvarad. - Kfm Yttrande i ärendet avges av Margareta Löfgren. att konstatera att ÅVC redan kan ta emot detta avfall, och att därmed förklara motionen besvarad. -

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ekonomi Kfm 51 Ks 141 Dnr12/Ks Delårsrapport per 31 april Ärendebeskrivning Ks Ekonomienheten presenterar Delårsrapport per Prognos (tkr) KS UN SN -81 MBN 24 SUMMA VERKSAMHET Finans Skatteintäkter 2739 Generella statsbidrag Finansnetto 37 Pensionskostnader 7563 Avräkning sociala avgifter Övrigt -100 TOTALT Låneskulden uppgår till tkr. Soliditeten uppgår till 70,5 % KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera delårsrapporten att översända densamma till kommunfullmäktige.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 51 (forts) Dnr12/Ks Delårsrapport per 31 april Kfm Under behandling av ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Rickard Norberg, Jonny Kärkkäinen och Kennet Jacobson. att godkänna delårsrapporten. -

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Jenny Hällund Utbildningsnämnden Kfm Kfm 52 Valärende Pärm Ärendebeskrivning Kfm Val av ny ledamot i Utbildningsnämnden erfordras för Bengt Göran Lindfors, S, som avlidit. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att utse Jenny Hällund, S som ny ledamot i Utbildningsnämnden. att utse Jenny Hällund, S som ny ledamot i Utbildningsnämnden.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Kfm Kfm 53 Valärende Pärm Ärendebeskrivning Kfm Laila Eliasson, KD avsäger sig sitt uppdrag som borgerlig vigselförrättare. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att återuppta ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde att godkänna avsägelsen, att återuppta ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde därest ytterligare vigselförrättare ska utses.

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Sanja Tadic Kfm 15/10 Kfm 54 Valärende Pärm Ärendebeskrivning Kfm Sanja Tadic, FP avsäger sig i skrivelse sina politiska uppdrag med omedelbar verkan. Ledamot i ks och ks au Ersättare i kommunfullmäktige Ersättare Ombud Regionförbundet Västerbottens läns fullmäktige Årsmöte. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att återuppta ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde att godkänna avsägelsen från angivna uppdrag, och att återuppta ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Kfm 55 Delgivningar pärm Dnr 12/Ks Socialstyrelsen Beslut Vårdgivare och kommun. 1. Stellan Gustafsson Mail ang. Ska vi ta hänsyn till hälsofaren och Skolministeriet Strålande skola. att lägga delgivningarna till handlingarna -

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Region Västerbotten Kfm 56 Ks 138 Au 221 Dnr12/Ks Förslag till budgetramar för region Västerbotten Ärendebeskrivning Au Region Västerbotten översänder i skrivelse förslag till budgetramar för Region Västerbotten Uppräkningen sker av medlemsavgifterna sker enligt regeringens senaste prognos för löneutvecklingen åren Nuvarande avgift 2012: :- Förslag 2013: :- Förslag 2014: :- Förslag 2015: :- ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag. Ks Åke Nilsson förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att meddela Region Västerbotten att Vilhelmina kommun anser att medlemsavgiften bör låsas till 2012 års nivå. Yttrande i ärendet avges vidare av Katharina Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Nilssons förslag.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Kfm 56 (forts) Ks 138 (forts) Dnr12/Ks Förslag till budgetramar för region Västerbotten KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att meddela Region Västerbotten att Vilhelmina kommun anser att medlemsavgiften bör låsas till 2012 års nivå. - Kfm Ärendet har inte kungjorts på föreskrivet sätt, varför kommunfullmäktige prövar om ärendet får tas upp till avgörande vid dagens fullmäktigesammanträde. Sedan ordföranden ställt proposition på förslaget om att ta upp ärendet till behandling vid dagens sammanträde trots att det inte kungjorts på föreskrivet sätt, finner ordföranden att fullmäktige enhälligt beslutat att uppta ärendet till behandling. Åke Nilsson förslår att kommunfullmäktige bör godkänna att medlemsavgiften för 2013 fastställs till kronor. Katharina Hahlin yrkar bifall till Nilssons förslag. Efter gemomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att uppta ärendet till behandling vid dagens sammanträde trots att det inte kungjorts på föreskrivet sätt, att godkänna att medlemsavgiften för 2013 fastställs till kronor för Region Västerbotten, och att notera att besluten är enhälliga. -

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Kfm/Ks/Kfm-grp Kfm 57 Extra sammanträde Dnr Ärendebeskrivning Kfm Kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson föreslår att ett extra kommunfullmäktigesammanträde utlyses i samband med kommunfullmäktiges gruppmöte för behandling av ärendet om hemsjukvård. att utlysa ett extra kommunfullmäktigesammanträde i samband med kommunfullmäktiges gruppmöte för behandling av ärendet om hemsjukvård.

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Kfm 58 Avslutning Ordförande K G Abramsson avslutar sammanträdet med att önska alla en trevlig midsommar och en glad sommar. -

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman Paragrafer ANSLAG/BEVIS STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-05-08, kl. 10.15 10.45 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: VILHELMINA Plats: Sessionssalen Dnr: 201-6942-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Dikanäs byagård, måndagen 12 december 2016, kl. 11.00-15.15 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Anna-Leena Danielsson K G Abramsson Göran

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 14 juni 2010, kl. 14.00-18.40 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Robert Svensson Åke Nilsson Ann-Kristin Norman Maria Kristoffersson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets hus, Måndagen 28 april 2014, kl 10.00-11.10 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 19 april 2010, kl. 14.00-20.45 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Conny Lövgren Åke Nilsson Mikael Österberg Maria Kristoffersson Emil

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2016-11-21, kl 1000-1330 ande Jan Larsson, S Britta Tervaniemi, V Kurt Haapala, C Britt-Inger Fagervall, S Sixten Olli, V Agneta

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-04-25 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.50 Beslutande Enl bilagd företeckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Vik kanslisekr Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, måndagen 14 december 2015, kl. 10.00-16.25 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten K G Abramsson Göran

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer