VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson Inga Jonsson Tommy Streling Mattias Ihrström Jonny Kärkkäinen Göran Lengqvist Katharina Hahlin Inga-Lena Larsson Anita Johansson Mikael Danielsson Eva Risberg Abramsson Ann-Kristin Norman Mikael Österberg Mikael Fjällstedt Lillemor Jonsson Rune Andersson Ulf Hansson Helen Gavelin Gunilla Prång Ulf Grahn Kerstin Bergsten Elisabeth Jonsson Rickard Norberg Annika Andersson Max Fredriksson Conny Lövgren Ewa Hed Patrik Nilsson Mikael Danielsson. SaxnäsKristina Norman Margaretha Löfgren Birgitta Johansson Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Birgitta Johansson och Mattias Ihrström Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Birgitta Johansson Mattias Ihrström BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 72 Dnr Kommunfullmäktiges dagordning Under överläggning i ärendet yrkar Jonny Kärkkäinen att punkten Valärenden bör läggas tidigt i sammanträdet. Tommy Streling yrkar att ärendet Finansiering av rivning av fastigheter bör behandlas efter ärendet Rivningsbeslut. Åke Nilsson yrkar avslag på Kärkkäinens och Strelings förslag och yrkar att utsänd föredragningslista ska tillämpas. Yttrande i ärendet avges av vidare av Maria Kristoffersson, Helen Gavelin och KG Abramsson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att tillämpa utsänd föredragningslista utan justeringar. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avslå Jonny Kärkkäinens och Tommy Strelings yrkanden och därmed tillämpa utsänd föredragningslista utan justeringar. Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson C, Robert Svensson C, Annika Andersson C, Mattias Ihrström C, Helen Gavelin FP Conny Lövgren FP, Katharina Hahlin M Patrik Nilsson M, Jonny Kärkkäinen KD, Inga-Lena Larsson KD samt Rickard Norberg KD.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 73 Dnr 10/Ks Interpellation Information till partier i opposition Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kommunstyrelsens ordförande har inlämnats av Maria Kristoffersson, C. På vilket sätt kommer majoriteten att säkerställa att partierna i oppositionen får kontinuerlig och likvärdig information i aktuella politiska frågor?. Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Ordföranden frågar om interpellationen får ställas KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att interpellationen får ställas. Maria Kristoffersson redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Åke Nilsson redovisar sitt svar på interpellationen. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad. ----

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 74 Dnr 10/Ks Interpellation Besparingar inom GVA-enheten Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kommunstyrelsens ordförande har inlämnats av Mattias Ihrström, C. 1. Hur kommer besparingar inom GVA-enheten att efterlevas utifrån upphandlingen av vintervägunderhållet? 2. Hur kommer kommunförrådets lokaler att nyttjas framledes? Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Ordföranden frågar om interpellationen får ställas KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att interpellationen får ställas. Mattias Ihrström redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Åke Nilsson redovisar sitt svar på interpellationen. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 75 10/KS Interpellation Öppen förskola och familjecentral Ärendebeskrivning Au Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD. Jag anser att den öppna förskolan är en mycket viktig del i en kommande familjecentral. Hur ligger en nedläggning av den väl fungerande och välbesökta öppna förskolan i linje med ambitionerna att öppna en Familjecentral? Tänker inte socialdemokraterna arbeta för en Familjecentral? Hur tänker man göra med den personal som nu arbetar på den öppna förskolan. Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson. Ordförande frågar om interpellationen får ställas KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att interpellationen får ställas. Jonny Kärkkäinen redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Viveka Abramsson redovisar sitt svar på interpellationen. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Margaretha Löfgren, Jonny Kärkkäinen, Maria Kristoffersson och Annika Andersson. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ekonomi Kfm 76 Ks 232 Au 223 Dnr09/Ks Finansiering av rivning av fastigheter. Ärendebeskrivning Au Medelsanvisning krävs avseende finansiering av rivning av fastigheter som har rivningsbeslut, kostnad 2 miljoner kronor. Följande fastigheter är aktuella: Åsgatan 4, Vita längan och förskolan Regnbågen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anvisa kronor för rivning av Åsgatan 4, Vita längan och förskolan Regnbågen, att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg och Tommy Streling. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anvisa kronor för rivning av Åsgatan 4, Vita längan och förskolan Regnbågen, att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anvisa kronor för rivning av Åsgatan 4, Vita längan och förskolan Regnbågen, att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet. ----

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Jonas Ö Karl Johan O Kfm Ks /38-40 Au 247 Dnr10/Ks Policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats. Ärendebeskrivning Au Policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats samt information till föreningar som vill ha en länk från vilhelmina.se till sin hemsida har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats i enlighet med redovisat förslag Ks Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats i enlighet med redovisat förslag Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats i enlighet med redovisat förslag

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ekonomi Kfm 78 Ks 234 Au 314 Dnr 10/Ks Disposition ur kommunfullmäktiges eget kapital. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsens eget kapital uppgår för närvarande till 350 tkr, och för att på ett effektivt sätt klara kommande åtaganden under året är en förstärkning av kommunstyrelsens eget kapital nödvändig. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förstärka kommunstyrelsens eget kapital med ytterligare 1 miljon kronor ur kommunfullmäktiges eget kapital. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att ur det egna kapitalet anvisa 1,0 Mkr till kommunstyrelsens egna kapital. Ks Åke Nilsson förslår att medelsanvisningen ska avse år KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att ur det egna kapitalet anvisa 1,0 Mkr till kommunstyrelsens egna kapital för Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att ur det egna kapitalet anvisa 1,0 Mkr till kommunstyrelsens egna kapital även för 2010.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 78 (forts) Dnr 10/Ks Disposition ur kommunfullmäktiges eget kapital. Åke Nilsson, Maria Kristoffersson, Jonny Kärkkäinen, ochtommy Streling yrkar även bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Kristoffersson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att ajournera sammanträdet under fem minuter. Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet mellan kl Efter det överläggningen återupptagits, yrkar Inga-Lena Larsson att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet avseende medelstilldelning för 2010 till kommunstyrelsens för ytterligare beredning. Jonny Kärkkäinen och Maria Kristoffersson yrkar bifall till Inga-Lena Larssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Katharina Hahlin och Conny Lövgren. Efter avslutad överläggning prövar ordförande om frågan betr. medelstilldelning för 2010 ska avgöras idag eller om den ska återremitteras. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes : Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den som vill att det ska återremitteras röstar nej. Verkställd votering utfaller med 21 ja och 14 nej på sätt till detta protokoll närmare utvisar. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att återremittera ärendet avseende medelstilldelning för 2010 till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 78 (forts) Dnr 10/Ks Disposition ur kommunfullmäktiges eget kapital. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att remittera framställningen om medelstilldelning till kommunstyrelsens egna kapital för 2010 till kommunstyrelsen för ytterligare beredning, samt att ur det egna kapitalet anvisa 1,0 Mkr till kommunstyrelsens egna kapital för 2011.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ekonomi Kfm 79 Ks 235 Au 318 Dnr10/Ks Täckning av 2007 års underskott. Ärendebeskrivning Au Balanskravsresultatet enligt 2007 års årsredovisning uppgick till ett underskott på 560 tkr. Enligt regelverket avseende balanskravet skall uppkomna underskott regleras inom en treårsperiod. Balanskravsresultatet för år 2009 uppgick till ett överskott om tkr, varför 2007 års underskott kan täckas ur 2009 års överskott. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppkommet underskott, enligt balanskravsutredningen, 2007 på 560 tkr täcks ur överskottet ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att uppkommet underskott, enligt balanskravsutredningen 2007 på 560 tkr täcks ur överskottet Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att uppkommet underskott enligt balanskravsutredningen 2007 på 560 tkr, täcks ur överskottet Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att uppkommet underskott enligt balanskravsutredningen 2007 på 560 tkr, täcks ur överskottet

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Tommy Streling Kfm 80 Ks 236 Au 319 Au /6- Kfm 44 Dnr 10/Ks Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap. Ärendebeskrivning Kfm Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap har inlämnats av Tommy Streling, Dikanäs. Under flera år har vindkraftsexploatering diskuterats. Vid många tillfällen, i s k blogginlägg, även från kommunalrådet Maria Kristofferssons sida, har kommunalt ägande och investeringar förts på tal. Kommunalrådet har även skrivit att hon fört direkta diskussioner med vindkraftsexploatörer om kommunalt delägarskap i tilltänkta vindkraftsparker i Vilhelmina. I massmediala diskussioner har delägarskap påtalats mångfalt. I undertecknads yttrande till Vindkraftsplanering Södra Lappland påtalades frågan. Men ingenstans avläser man policydiskussioner. Inte heller några beslut skådats, i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Från kommunalrådets håll signaleras i dagarna att man nu avvaktar MKB miljökonsekvensutredningar i prövningarna av vindkraftsparkansökningar i Miljödomstolen. Vi talar om möjliga investeringar i klassen hundratals miljoner. Tre vindkraftverk i 2 MW-klassen betingar kring 100 miljoner kr. En investering runt 500 miljoner kr är inget problem för en kommun, om säkerhet, finansiering och ägandeformer är väl genomtänkta och utformade. Vilken inriktning har då kommunalrådets diskussioner haft med exploatörer, finns direktiv från beslutande politisk församling? Med vilket mandat förs delägarskapsdiskussioner med exploatörer?

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 80 (forts) Ks 236 (forts) Au 319 (forts) Au 289 (forts) Kfm 44 (forts) Dnr 10/Ks Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap. Vad som är oerhört viktigt, är att kommunfullmäktige tar ställning i frågan och utarbetar en policy tillskapande ett tydligt ramverk. För att inte missa chansen till god utdelning samt möjligheterna till tidiga diskussioner med exploatörer om delägarskap med fullt politiskt mandat. Gör inte kommunfullmäktige detta i nuläget riskerar man hamna i en långbänk, när väl investeringsfrågan kommer på bordet. Eller att besluts tas med sämre underlag och sämre demokratisk förankring. Riskspridning och avkastningsmöjligheter är centrala, för att klokt politiskt avgörande och beslut. Men glider frågan bort, ökar risken att exploatörer även lämnar en ofärdig kommun efter sig. Min rekommendation, är att frågan debatteras och utreds omgående. Med särskild tyngdpunkt på följande tre punkter: 1. Att fullmäktige omgående tillser att investeringspolicy respektive finansieringsmöjligheter klargörs och fastställs. Varvid man tidigt äger förutsättningar att välja de potentiellt mest lukrativa parkerna för bästa avkastning. Kommunstyrelse och dess ordförande ges därmed en policy och ett tydligt mandat i en strategiskt tung samhällsfråga, som är av vikt för kommunens utvecklingsmöjligheter inför en framtid med prognosticerat vikande skatteunderlag och ökade utgifter. 2. Risker bör minimeras och riskspridning maximeras genom procentuellt delägarskap i vindkraftsparker (t ex 5-10 %). Dorotea kommuns vindkraftverk har inga större problem, men framvisar riskerna med ägande av enskilda verk. Symbolvärdet med identifierbara specifika verk, får inte skymma sikten för långsiktigt hållbara kommunala investeringar. 3. Ett kommunalt utvecklingsbolag är en möjlig lösning, men man bör främst betänka förvaltningsform. Naturresursexploateringar bör ges möjlighet till full insyn och kontroll.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 80 (forts) Ks 236 (forts) Au 319 (forts) Au 289 (forts) Kfm 44 (forts) Dnr 10/Ks Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR Att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta yttrande på medborgarförslaget Au Förslag till svar har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att anta upprättat förslag till yttrande. Att frågan bereds vidare av den nya kommunstyrelsen som väljs i kommunfullmäktige i november Att förklara medborgarförslaget besvarat. Ks Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling och Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att anta upprättat förslag till yttrande.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 80 (forts) Ks 236 (forts) Dnr 10/Ks Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap. Att frågan bereds vidare av den nya kommunstyrelsen som har valts av kommunfullmäktige i november Att förklara medborgarförslaget besvarat Kfm Under överläggning i ärendet avges yttrande av Maria Kristoffersson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta upprättat förslag till yttrande. att frågan bereds vidare av den nya kommunstyrelsen som valts i kommunfullmäktige i november att förklara medborgarförslaget besvarat.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Socialnämnden Kfm 81 Ks 237 Au 327 Au Kfm 55 Ny särsk.bilaga Ks / Au 194 Dnr10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Ärendebeskrivning Au Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2008 besluta om och fördela 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) Stimulansmedlen kan beviljas kommuner för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihetssystem i linje med den föreslagna lagstiftningen om valfrihetssystem (LOV). Stimulansmedel kan också beviljas kommuner som redan infört eller fattat beslut om att införa system för valfrihet, ofta kallat kundval och behöver utveckla och anpassa dessa system till de förutsättningar som följer av den föreslagna lagstiftningen. Regeringen har dessutom avsatt 5 miljoner kronor för att Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ska kunna ge kommunerna råd och stöd i tillämpningen av den föreslagna lagstiftningen om valfrihetssystem. Socialnämnden har upprättat ansökan om stimulansbidrag.. Socialstyrelsen har beslutat tilldela Vilhelmina kommun kronor för år Projektledare Johnny Wahlström har överlämnat delrapport samt förslag till förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem enligt LOV till socialnämnden Förslag till förfrågningsunderlag skickades ut på remiss med en remisstid till

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Au 327 (forts) Au 279 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 123 (forts) Au 194 (forts) Dnr10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Projektledare Johnny Wahlström har överlämnat slutrapport och sammanställning över inkomna remissvar till socialnämnden Socialnämnden har , 38 beslutat att Vilhelmina kommun ställer sig positiv till införande av LOV inom hemtjänsten, Annika Wibrell, Tony Mannelqvist, Torgny Strömqvist, Inga Jonsson och Bo Olsson reserverar sig mot beslutet. Au Maria Kristoffersson yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att införa LOV inom hemtjänsten. Åke Nilsson och Anita Johansson yrkar avslag till Kristofferssons yrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att arbetsutskottet beslutat bifalla Kristofferssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att införa LOV inom hemtjänsten Åke Nilsson och Anita Johansson reserverar sig mot beslutet.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Au 327 (forts) Au 279 (forts) Kfm 55(forts) Ks 123 (forts) Dnr10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Maria Kristoffersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Åke Nilsson yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att införa LOV inom hemtjänsten Ledamöterna Åke Nilsson ( S), Anita Johansson ( S), Gunilla Prång (S), Mikael Östergren (S) och Margaretha Löfgren (V) reserverar sig mot beslutet. Kfm Maria Kristoffersson och Agneta Mattsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Åke Nilsson yrkar att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning avseende ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Viveka Abramsson och Anita Johansson yrkar bifall till Nilssons förslag.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Au 327 (forts) Au 279 (forts) Kfm 55 (forts) Dnr10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Yttrande i ärendet avges vidare av Ewa Hed, Agneta Lindström-Berg och Gunilla Prång. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den som vill att ärendet återremitteras röstar nej. Verkställd votering utfaller med sex ja och fem nej på sätt till detta protokoll närmare utvisar. Verkställd votering utfaller med 17 ja och 18 nej på sätt till detta protokoll närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit återremissyrkandet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning avseende ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Ledamöterna Maria Kristoffersson, Else Westerlund, Mattias Ihrström, Nils Göran Baer, Robert Svensson, Ingrid Eriksson och Eva Ahlberg samtliga (C), Rickard Norberg, Leif Ahlmark, Agneta Mattsson, Johnny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson samtliga (KD), Lars Eliasson, Helen Gavelin, Conny Lövgren, och Sanja Tadic samtliga (FP) samt Katarina Hahlin (M) reserverar sig mot beslutet.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Au 327 (forts) Au 279 (forts) Dnr 10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärende vidare Au Kommunchefen presenterar PM Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid införande av LOV inom hemtjänsten samt Vägverkets publikation 2010:29 Valfrihet och transporter inom hemtjänsten. Av utredningen framgår att Vilhelmina kommun kan vänta sig ökad tidsåtgång samt ökad miljöpåverkan vid införande av LOV. Åke Nilsson yrkar på grundval av dessa utredningar att Vilhelmina kommun inte ska införa LOV. Maria Kristoffersson yrkar att Vilhelmina kommun ska införa LOV. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att införa LOV i hemtjänsten. Åke Nilsson och Anita Johansson reserverar sig mot beslutet.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Dnr 10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Ks Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ej införa LOV i Vilhelmina kommun. Mattias Ihrström yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Mikael Östergren, Margaretha Löfgren och Gunilla Prång yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling och Anita Johansson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att inte införa LOV inom hemtjänsten i Vilhelmina. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att inte införa LOV i hemtjänsten i Vilhelmina kommun. Mattias Ihrström reserverar sig mot beslutet. Kfm Åke Nilsson, Margaretha Löfgren och Tommy Streling yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Kristoffersson yrkar att Vilhelmina kommun ska införa LOV. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 81 (forts) Dnr 10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att inte införa LOV i hemtjänsten i Vilhelmina kommun. Maria Kristoffersson, Robert Svensson, Mattias Ihström och Annika Andersson, samtliga C, Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Inga- Lena Larsson samtliga KD och Helen Gavelin och Conny Lövgren, båda FP, reserverar sig mot beslutet.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Mbn Pärm Kfm Ks /1-5 Au 337 Dnr 10/ Ks Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Ärendebeskrivning Au Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden har upprättats. Reglementet bör kompletteras med de förändringar i miljöbalken som bland annat innebär att kommunen har ett ansvar att bedriva tillsyn av efterlevnaden av strandskyddet samt att besluta i ärende om upphävande av strandskydd i detaljplan. Reglementet bör även kompletteras med lagen om lägenhetsregister och ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Miljö- och byggnadsnämnden har , 122 beslutat att godkänna upprättat förslag till reglemente att hemställa om kommunfullmäktiges fastställande av reglementet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Ks Åke Nilsson förslår att reglementet kompletteras med en skrivning som reglerar att kommunstyrelsen har vetorätt vid vindkraftsetablering. Nilsson yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 82 (forts) Ks 238 (forts) Dnr 10/ Ks Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden med följande tillägg: Kommunstyrelsen har vetorätt vid ansökningar om vindkraftsetableringar inom Vilhelmina kommun. - Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till kommunstyrelsens förslag med det tillägget att det i reglementet ska införas en skrivning om att kommunstyrelsen har vetorätt när det gäller ansökningar om vindkraftsetableringar inom Vilhelmina kommun. Tommy Streling yrkar att skrivningen i paragraf 11, Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den bör andras till Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Åke Nilsson yrkar avslag till Strelings förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Jonny Kärkkäinen och Lillemor Jonsson. Inledningsvis prövar ordförande Strelings ändringsyrkande i paragrafen 11. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Strelings ändringsyrkande.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 82 (forts) Dnr 10/ Ks Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag i övrigt under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden med följande tillägg: Kommunstyrelsen har vetorätt vid ansökningar om vindkraftsetableringar inom Vilhelmina kommun.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Mbn Kfm 83 Ks 239 Au 338 Au 43 Dnr 10/Ks Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Ärendebeskrivning Au Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel har börjat gälla 1 november 2009 och kommunerna har fått ansvaret för den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunfullmäktige måste fatta beslut om vilken nämnd som ansvarar för frågan. Läkemedelsverket kommer under december månad att utarbeta en vägledning för kommunernas kontrollarbete och när detta är klart ska Sveriges Kommuner och Landsting ge ut ett förslag till taxa för kommunernas arbete. Utbildning av kommunernas kontrollpersonal kommer att ske i början av Läkemedelsverket har den centrala tillsynen och meddelar föreskrifter. Kommunerna har fått den lokala kontrollen över lagens efterlevnad och kommunen kan ta ut en kontrollavgift. Taxan för täckande av den tillsynskostnad som uppkommer ska kommunfullmäktige besluta om enligt 8 kap kommunallagen. Miljö- och byggnadsnämnden har , 218 beslutat att uppmärksamma kommunstyrelsen om den nya lagstiftningen och den nya tillsynsuppgiften, att miljö- och byggnadskontoret kan sköta dessa tillsynsuppgifter. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till Miljö- och byggnadsnämnden att ta fram förslag till taxa samt förändring i nämndens reglemente. ----

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 83 (forts) Ks 239 (forts) Au 338 (forts) Dnr 10/Ks Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Au Förändringar har inarbetats i förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden som överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att timtaxan för denna kontroll skall vara densamma som för övrig tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet. ( f n 500 kr/tim). ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa timtaxan för kontroll av ärenden avs Lag om handel med vissa receptfria läkemedel till 500 kr/tim Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa timtaxan för kontroll av ärenden avs Lag om handel med vissa receptfria läkemedel till 500 kr/tim. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa timtaxan för kontroll av ärenden avs Lag om handel med vissa receptfria läkemedel till 500 kr/tim.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks Nyemission Cloudberry Village AB. Ärendebeskrivning Au Kommunchefen redovisar i PM sammanfattningsvis följande: Förberedelser pågår f.n avs en nyemission i Cloudberry village AB. Emissionen är i dagsläget inte fulltecknad, teckningstiden går ut och emissionslikviden ska vara inbetald senast Cloudberry village AB har för avsikt att förvärva Hotell Kittelfjäll för senare upprustning och kompletteringar med liftanläggning. Ett förslag har framtagits som innebär Att Visit Vilhelmina ek förening skulle ingå som part i Cloudberry village AB och garantera ett kapitaltillskott till emissionen med max 3 Mkr. Att Vilhelmina kommun ingår som medlem i Visit Vilhelmina ek för då föreningen i nuläget saknar en delägare, insatskapitalet uppgår till :- Att Visit Vilhelmina gör en upplåning på den öppna markanden med 3,0 Mkr Att Visit Vilhelmina ek för för detta lån ansöker om borgen hos Vattenkraft inlandskraft AB Att med anledning av att emissionlikviden måste inbetalas senast , bör beslut fattas av Vilhelmina kommun att tillfälligt låna ut medel till Visit Vilhelmina ek förening i syfte att säkerställa ett emissionslikviden kan betalas inom föreskriven tid. Att detta lånebelopp återbetalas till kommunen då den långsiktiga lånefinansieringen är klar.

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden:

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: 1. Regnbågen/Strandvägen 10 2. Miljonlånet till Cloudberry Village AB Inledning När två revisionsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer