VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson Inga Jonsson Tommy Streling Mattias Ihrström Jonny Kärkkäinen Göran Lengqvist Katharina Hahlin Inga-Lena Larsson Anita Johansson Mikael Danielsson Eva Risberg Abramsson Ann-Kristin Norman Mikael Österberg Mikael Fjällstedt Lillemor Jonsson Rune Andersson Ulf Hansson Helen Gavelin Gunilla Prång Ulf Grahn Kerstin Bergsten Elisabeth Jonsson Rickard Norberg Annika Andersson Max Fredriksson Conny Lövgren Ewa Hed Patrik Nilsson Mikael Danielsson. SaxnäsKristina Norman Margaretha Löfgren Birgitta Johansson Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Birgitta Johansson och Mattias Ihrström Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Birgitta Johansson Mattias Ihrström BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 72 Dnr Kommunfullmäktiges dagordning Under överläggning i ärendet yrkar Jonny Kärkkäinen att punkten Valärenden bör läggas tidigt i sammanträdet. Tommy Streling yrkar att ärendet Finansiering av rivning av fastigheter bör behandlas efter ärendet Rivningsbeslut. Åke Nilsson yrkar avslag på Kärkkäinens och Strelings förslag och yrkar att utsänd föredragningslista ska tillämpas. Yttrande i ärendet avges av vidare av Maria Kristoffersson, Helen Gavelin och KG Abramsson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att tillämpa utsänd föredragningslista utan justeringar. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avslå Jonny Kärkkäinens och Tommy Strelings yrkanden och därmed tillämpa utsänd föredragningslista utan justeringar. Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson C, Robert Svensson C, Annika Andersson C, Mattias Ihrström C, Helen Gavelin FP Conny Lövgren FP, Katharina Hahlin M Patrik Nilsson M, Jonny Kärkkäinen KD, Inga-Lena Larsson KD samt Rickard Norberg KD.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 73 Dnr 10/Ks Interpellation Information till partier i opposition Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kommunstyrelsens ordförande har inlämnats av Maria Kristoffersson, C. På vilket sätt kommer majoriteten att säkerställa att partierna i oppositionen får kontinuerlig och likvärdig information i aktuella politiska frågor?. Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Ordföranden frågar om interpellationen får ställas KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att interpellationen får ställas. Maria Kristoffersson redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Åke Nilsson redovisar sitt svar på interpellationen. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad. ----

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 74 Dnr 10/Ks Interpellation Besparingar inom GVA-enheten Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till kommunstyrelsens ordförande har inlämnats av Mattias Ihrström, C. 1. Hur kommer besparingar inom GVA-enheten att efterlevas utifrån upphandlingen av vintervägunderhållet? 2. Hur kommer kommunförrådets lokaler att nyttjas framledes? Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Ordföranden frågar om interpellationen får ställas KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att interpellationen får ställas. Mattias Ihrström redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Åke Nilsson redovisar sitt svar på interpellationen. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 75 10/KS Interpellation Öppen förskola och familjecentral Ärendebeskrivning Au Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD. Jag anser att den öppna förskolan är en mycket viktig del i en kommande familjecentral. Hur ligger en nedläggning av den väl fungerande och välbesökta öppna förskolan i linje med ambitionerna att öppna en Familjecentral? Tänker inte socialdemokraterna arbeta för en Familjecentral? Hur tänker man göra med den personal som nu arbetar på den öppna förskolan. Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kultur- och utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson. Ordförande frågar om interpellationen får ställas KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att interpellationen får ställas. Jonny Kärkkäinen redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Viveka Abramsson redovisar sitt svar på interpellationen. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Margaretha Löfgren, Jonny Kärkkäinen, Maria Kristoffersson och Annika Andersson. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ekonomi Kfm 76 Ks 232 Au 223 Dnr09/Ks Finansiering av rivning av fastigheter. Ärendebeskrivning Au Medelsanvisning krävs avseende finansiering av rivning av fastigheter som har rivningsbeslut, kostnad 2 miljoner kronor. Följande fastigheter är aktuella: Åsgatan 4, Vita längan och förskolan Regnbågen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anvisa kronor för rivning av Åsgatan 4, Vita längan och förskolan Regnbågen, att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg och Tommy Streling. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anvisa kronor för rivning av Åsgatan 4, Vita längan och förskolan Regnbågen, att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anvisa kronor för rivning av Åsgatan 4, Vita längan och förskolan Regnbågen, att anvisa erforderliga medel ur det egna kapitalet. ----

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Jonas Ö Karl Johan O Kfm Ks /38-40 Au 247 Dnr10/Ks Policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats. Ärendebeskrivning Au Policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats samt information till föreningar som vill ha en länk från vilhelmina.se till sin hemsida har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats i enlighet med redovisat förslag Ks Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats i enlighet med redovisat förslag Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta policy för Vilhelmina kommuns externa webbplats i enlighet med redovisat förslag

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ekonomi Kfm 78 Ks 234 Au 314 Dnr 10/Ks Disposition ur kommunfullmäktiges eget kapital. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsens eget kapital uppgår för närvarande till 350 tkr, och för att på ett effektivt sätt klara kommande åtaganden under året är en förstärkning av kommunstyrelsens eget kapital nödvändig. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förstärka kommunstyrelsens eget kapital med ytterligare 1 miljon kronor ur kommunfullmäktiges eget kapital. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att ur det egna kapitalet anvisa 1,0 Mkr till kommunstyrelsens egna kapital. Ks Åke Nilsson förslår att medelsanvisningen ska avse år KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att ur det egna kapitalet anvisa 1,0 Mkr till kommunstyrelsens egna kapital för Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att ur det egna kapitalet anvisa 1,0 Mkr till kommunstyrelsens egna kapital även för 2010.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 78 (forts) Dnr 10/Ks Disposition ur kommunfullmäktiges eget kapital. Åke Nilsson, Maria Kristoffersson, Jonny Kärkkäinen, ochtommy Streling yrkar även bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Kristoffersson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att ajournera sammanträdet under fem minuter. Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet mellan kl Efter det överläggningen återupptagits, yrkar Inga-Lena Larsson att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet avseende medelstilldelning för 2010 till kommunstyrelsens för ytterligare beredning. Jonny Kärkkäinen och Maria Kristoffersson yrkar bifall till Inga-Lena Larssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Katharina Hahlin och Conny Lövgren. Efter avslutad överläggning prövar ordförande om frågan betr. medelstilldelning för 2010 ska avgöras idag eller om den ska återremitteras. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes : Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den som vill att det ska återremitteras röstar nej. Verkställd votering utfaller med 21 ja och 14 nej på sätt till detta protokoll närmare utvisar. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att återremittera ärendet avseende medelstilldelning för 2010 till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 78 (forts) Dnr 10/Ks Disposition ur kommunfullmäktiges eget kapital. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att remittera framställningen om medelstilldelning till kommunstyrelsens egna kapital för 2010 till kommunstyrelsen för ytterligare beredning, samt att ur det egna kapitalet anvisa 1,0 Mkr till kommunstyrelsens egna kapital för 2011.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ekonomi Kfm 79 Ks 235 Au 318 Dnr10/Ks Täckning av 2007 års underskott. Ärendebeskrivning Au Balanskravsresultatet enligt 2007 års årsredovisning uppgick till ett underskott på 560 tkr. Enligt regelverket avseende balanskravet skall uppkomna underskott regleras inom en treårsperiod. Balanskravsresultatet för år 2009 uppgick till ett överskott om tkr, varför 2007 års underskott kan täckas ur 2009 års överskott. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppkommet underskott, enligt balanskravsutredningen, 2007 på 560 tkr täcks ur överskottet ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att uppkommet underskott, enligt balanskravsutredningen 2007 på 560 tkr täcks ur överskottet Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att uppkommet underskott enligt balanskravsutredningen 2007 på 560 tkr, täcks ur överskottet Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att uppkommet underskott enligt balanskravsutredningen 2007 på 560 tkr, täcks ur överskottet

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Tommy Streling Kfm 80 Ks 236 Au 319 Au /6- Kfm 44 Dnr 10/Ks Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap. Ärendebeskrivning Kfm Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap har inlämnats av Tommy Streling, Dikanäs. Under flera år har vindkraftsexploatering diskuterats. Vid många tillfällen, i s k blogginlägg, även från kommunalrådet Maria Kristofferssons sida, har kommunalt ägande och investeringar förts på tal. Kommunalrådet har även skrivit att hon fört direkta diskussioner med vindkraftsexploatörer om kommunalt delägarskap i tilltänkta vindkraftsparker i Vilhelmina. I massmediala diskussioner har delägarskap påtalats mångfalt. I undertecknads yttrande till Vindkraftsplanering Södra Lappland påtalades frågan. Men ingenstans avläser man policydiskussioner. Inte heller några beslut skådats, i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Från kommunalrådets håll signaleras i dagarna att man nu avvaktar MKB miljökonsekvensutredningar i prövningarna av vindkraftsparkansökningar i Miljödomstolen. Vi talar om möjliga investeringar i klassen hundratals miljoner. Tre vindkraftverk i 2 MW-klassen betingar kring 100 miljoner kr. En investering runt 500 miljoner kr är inget problem för en kommun, om säkerhet, finansiering och ägandeformer är väl genomtänkta och utformade. Vilken inriktning har då kommunalrådets diskussioner haft med exploatörer, finns direktiv från beslutande politisk församling? Med vilket mandat förs delägarskapsdiskussioner med exploatörer?

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 80 (forts) Ks 236 (forts) Au 319 (forts) Au 289 (forts) Kfm 44 (forts) Dnr 10/Ks Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap. Vad som är oerhört viktigt, är att kommunfullmäktige tar ställning i frågan och utarbetar en policy tillskapande ett tydligt ramverk. För att inte missa chansen till god utdelning samt möjligheterna till tidiga diskussioner med exploatörer om delägarskap med fullt politiskt mandat. Gör inte kommunfullmäktige detta i nuläget riskerar man hamna i en långbänk, när väl investeringsfrågan kommer på bordet. Eller att besluts tas med sämre underlag och sämre demokratisk förankring. Riskspridning och avkastningsmöjligheter är centrala, för att klokt politiskt avgörande och beslut. Men glider frågan bort, ökar risken att exploatörer även lämnar en ofärdig kommun efter sig. Min rekommendation, är att frågan debatteras och utreds omgående. Med särskild tyngdpunkt på följande tre punkter: 1. Att fullmäktige omgående tillser att investeringspolicy respektive finansieringsmöjligheter klargörs och fastställs. Varvid man tidigt äger förutsättningar att välja de potentiellt mest lukrativa parkerna för bästa avkastning. Kommunstyrelse och dess ordförande ges därmed en policy och ett tydligt mandat i en strategiskt tung samhällsfråga, som är av vikt för kommunens utvecklingsmöjligheter inför en framtid med prognosticerat vikande skatteunderlag och ökade utgifter. 2. Risker bör minimeras och riskspridning maximeras genom procentuellt delägarskap i vindkraftsparker (t ex 5-10 %). Dorotea kommuns vindkraftverk har inga större problem, men framvisar riskerna med ägande av enskilda verk. Symbolvärdet med identifierbara specifika verk, får inte skymma sikten för långsiktigt hållbara kommunala investeringar. 3. Ett kommunalt utvecklingsbolag är en möjlig lösning, men man bör främst betänka förvaltningsform. Naturresursexploateringar bör ges möjlighet till full insyn och kontroll.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 80 (forts) Ks 236 (forts) Au 319 (forts) Au 289 (forts) Kfm 44 (forts) Dnr 10/Ks Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR Att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta yttrande på medborgarförslaget Au Förslag till svar har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att anta upprättat förslag till yttrande. Att frågan bereds vidare av den nya kommunstyrelsen som väljs i kommunfullmäktige i november Att förklara medborgarförslaget besvarat. Ks Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling och Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att anta upprättat förslag till yttrande.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 80 (forts) Ks 236 (forts) Dnr 10/Ks Medborgarförslag ang. frågan om vindkraftsexploatering och kommunalt delägarskap. Att frågan bereds vidare av den nya kommunstyrelsen som har valts av kommunfullmäktige i november Att förklara medborgarförslaget besvarat Kfm Under överläggning i ärendet avges yttrande av Maria Kristoffersson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta upprättat förslag till yttrande. att frågan bereds vidare av den nya kommunstyrelsen som valts i kommunfullmäktige i november att förklara medborgarförslaget besvarat.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Socialnämnden Kfm 81 Ks 237 Au 327 Au Kfm 55 Ny särsk.bilaga Ks / Au 194 Dnr10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Ärendebeskrivning Au Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2008 besluta om och fördela 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) Stimulansmedlen kan beviljas kommuner för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihetssystem i linje med den föreslagna lagstiftningen om valfrihetssystem (LOV). Stimulansmedel kan också beviljas kommuner som redan infört eller fattat beslut om att införa system för valfrihet, ofta kallat kundval och behöver utveckla och anpassa dessa system till de förutsättningar som följer av den föreslagna lagstiftningen. Regeringen har dessutom avsatt 5 miljoner kronor för att Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ska kunna ge kommunerna råd och stöd i tillämpningen av den föreslagna lagstiftningen om valfrihetssystem. Socialnämnden har upprättat ansökan om stimulansbidrag.. Socialstyrelsen har beslutat tilldela Vilhelmina kommun kronor för år Projektledare Johnny Wahlström har överlämnat delrapport samt förslag till förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem enligt LOV till socialnämnden Förslag till förfrågningsunderlag skickades ut på remiss med en remisstid till

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Au 327 (forts) Au 279 (forts) Kfm 55 (forts) Ks 123 (forts) Au 194 (forts) Dnr10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Projektledare Johnny Wahlström har överlämnat slutrapport och sammanställning över inkomna remissvar till socialnämnden Socialnämnden har , 38 beslutat att Vilhelmina kommun ställer sig positiv till införande av LOV inom hemtjänsten, Annika Wibrell, Tony Mannelqvist, Torgny Strömqvist, Inga Jonsson och Bo Olsson reserverar sig mot beslutet. Au Maria Kristoffersson yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att införa LOV inom hemtjänsten. Åke Nilsson och Anita Johansson yrkar avslag till Kristofferssons yrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att arbetsutskottet beslutat bifalla Kristofferssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att införa LOV inom hemtjänsten Åke Nilsson och Anita Johansson reserverar sig mot beslutet.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Au 327 (forts) Au 279 (forts) Kfm 55(forts) Ks 123 (forts) Dnr10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Maria Kristoffersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Åke Nilsson yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att införa LOV inom hemtjänsten Ledamöterna Åke Nilsson ( S), Anita Johansson ( S), Gunilla Prång (S), Mikael Östergren (S) och Margaretha Löfgren (V) reserverar sig mot beslutet. Kfm Maria Kristoffersson och Agneta Mattsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Åke Nilsson yrkar att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning avseende ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Viveka Abramsson och Anita Johansson yrkar bifall till Nilssons förslag.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Au 327 (forts) Au 279 (forts) Kfm 55 (forts) Dnr10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Yttrande i ärendet avges vidare av Ewa Hed, Agneta Lindström-Berg och Gunilla Prång. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den som vill att ärendet återremitteras röstar nej. Verkställd votering utfaller med sex ja och fem nej på sätt till detta protokoll närmare utvisar. Verkställd votering utfaller med 17 ja och 18 nej på sätt till detta protokoll närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit återremissyrkandet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning avseende ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Ledamöterna Maria Kristoffersson, Else Westerlund, Mattias Ihrström, Nils Göran Baer, Robert Svensson, Ingrid Eriksson och Eva Ahlberg samtliga (C), Rickard Norberg, Leif Ahlmark, Agneta Mattsson, Johnny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson samtliga (KD), Lars Eliasson, Helen Gavelin, Conny Lövgren, och Sanja Tadic samtliga (FP) samt Katarina Hahlin (M) reserverar sig mot beslutet.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Au 327 (forts) Au 279 (forts) Dnr 10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärende vidare Au Kommunchefen presenterar PM Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid införande av LOV inom hemtjänsten samt Vägverkets publikation 2010:29 Valfrihet och transporter inom hemtjänsten. Av utredningen framgår att Vilhelmina kommun kan vänta sig ökad tidsåtgång samt ökad miljöpåverkan vid införande av LOV. Åke Nilsson yrkar på grundval av dessa utredningar att Vilhelmina kommun inte ska införa LOV. Maria Kristoffersson yrkar att Vilhelmina kommun ska införa LOV. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att införa LOV i hemtjänsten. Åke Nilsson och Anita Johansson reserverar sig mot beslutet.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 81 (forts) Ks 237 (forts) Dnr 10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Ks Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ej införa LOV i Vilhelmina kommun. Mattias Ihrström yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Mikael Östergren, Margaretha Löfgren och Gunilla Prång yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling och Anita Johansson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att inte införa LOV inom hemtjänsten i Vilhelmina. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att inte införa LOV i hemtjänsten i Vilhelmina kommun. Mattias Ihrström reserverar sig mot beslutet. Kfm Åke Nilsson, Margaretha Löfgren och Tommy Streling yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Kristoffersson yrkar att Vilhelmina kommun ska införa LOV. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 81 (forts) Dnr 10/Ks Stimulansbidrag för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att inte införa LOV i hemtjänsten i Vilhelmina kommun. Maria Kristoffersson, Robert Svensson, Mattias Ihström och Annika Andersson, samtliga C, Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Inga- Lena Larsson samtliga KD och Helen Gavelin och Conny Lövgren, båda FP, reserverar sig mot beslutet.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Mbn Pärm Kfm Ks /1-5 Au 337 Dnr 10/ Ks Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Ärendebeskrivning Au Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden har upprättats. Reglementet bör kompletteras med de förändringar i miljöbalken som bland annat innebär att kommunen har ett ansvar att bedriva tillsyn av efterlevnaden av strandskyddet samt att besluta i ärende om upphävande av strandskydd i detaljplan. Reglementet bör även kompletteras med lagen om lägenhetsregister och ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Miljö- och byggnadsnämnden har , 122 beslutat att godkänna upprättat förslag till reglemente att hemställa om kommunfullmäktiges fastställande av reglementet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Ks Åke Nilsson förslår att reglementet kompletteras med en skrivning som reglerar att kommunstyrelsen har vetorätt vid vindkraftsetablering. Nilsson yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 82 (forts) Ks 238 (forts) Dnr 10/ Ks Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden med följande tillägg: Kommunstyrelsen har vetorätt vid ansökningar om vindkraftsetableringar inom Vilhelmina kommun. - Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till kommunstyrelsens förslag med det tillägget att det i reglementet ska införas en skrivning om att kommunstyrelsen har vetorätt när det gäller ansökningar om vindkraftsetableringar inom Vilhelmina kommun. Tommy Streling yrkar att skrivningen i paragraf 11, Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den bör andras till Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Åke Nilsson yrkar avslag till Strelings förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Jonny Kärkkäinen och Lillemor Jonsson. Inledningsvis prövar ordförande Strelings ändringsyrkande i paragrafen 11. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Strelings ändringsyrkande.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 82 (forts) Dnr 10/ Ks Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag i övrigt under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden med följande tillägg: Kommunstyrelsen har vetorätt vid ansökningar om vindkraftsetableringar inom Vilhelmina kommun.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Mbn Kfm 83 Ks 239 Au 338 Au 43 Dnr 10/Ks Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Ärendebeskrivning Au Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel har börjat gälla 1 november 2009 och kommunerna har fått ansvaret för den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunfullmäktige måste fatta beslut om vilken nämnd som ansvarar för frågan. Läkemedelsverket kommer under december månad att utarbeta en vägledning för kommunernas kontrollarbete och när detta är klart ska Sveriges Kommuner och Landsting ge ut ett förslag till taxa för kommunernas arbete. Utbildning av kommunernas kontrollpersonal kommer att ske i början av Läkemedelsverket har den centrala tillsynen och meddelar föreskrifter. Kommunerna har fått den lokala kontrollen över lagens efterlevnad och kommunen kan ta ut en kontrollavgift. Taxan för täckande av den tillsynskostnad som uppkommer ska kommunfullmäktige besluta om enligt 8 kap kommunallagen. Miljö- och byggnadsnämnden har , 218 beslutat att uppmärksamma kommunstyrelsen om den nya lagstiftningen och den nya tillsynsuppgiften, att miljö- och byggnadskontoret kan sköta dessa tillsynsuppgifter. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till Miljö- och byggnadsnämnden att ta fram förslag till taxa samt förändring i nämndens reglemente. ----

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 83 (forts) Ks 239 (forts) Au 338 (forts) Dnr 10/Ks Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Au Förändringar har inarbetats i förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden som överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att timtaxan för denna kontroll skall vara densamma som för övrig tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet. ( f n 500 kr/tim). ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa timtaxan för kontroll av ärenden avs Lag om handel med vissa receptfria läkemedel till 500 kr/tim Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa timtaxan för kontroll av ärenden avs Lag om handel med vissa receptfria läkemedel till 500 kr/tim. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa timtaxan för kontroll av ärenden avs Lag om handel med vissa receptfria läkemedel till 500 kr/tim.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks Nyemission Cloudberry Village AB. Ärendebeskrivning Au Kommunchefen redovisar i PM sammanfattningsvis följande: Förberedelser pågår f.n avs en nyemission i Cloudberry village AB. Emissionen är i dagsläget inte fulltecknad, teckningstiden går ut och emissionslikviden ska vara inbetald senast Cloudberry village AB har för avsikt att förvärva Hotell Kittelfjäll för senare upprustning och kompletteringar med liftanläggning. Ett förslag har framtagits som innebär Att Visit Vilhelmina ek förening skulle ingå som part i Cloudberry village AB och garantera ett kapitaltillskott till emissionen med max 3 Mkr. Att Vilhelmina kommun ingår som medlem i Visit Vilhelmina ek för då föreningen i nuläget saknar en delägare, insatskapitalet uppgår till :- Att Visit Vilhelmina gör en upplåning på den öppna markanden med 3,0 Mkr Att Visit Vilhelmina ek för för detta lån ansöker om borgen hos Vattenkraft inlandskraft AB Att med anledning av att emissionlikviden måste inbetalas senast , bör beslut fattas av Vilhelmina kommun att tillfälligt låna ut medel till Visit Vilhelmina ek förening i syfte att säkerställa ett emissionslikviden kan betalas inom föreskriven tid. Att detta lånebelopp återbetalas till kommunen då den långsiktiga lånefinansieringen är klar.

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 14 juni 2010, kl. 14.00-18.40 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Robert Svensson Åke Nilsson Ann-Kristin Norman Maria Kristoffersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15.

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(109) Kommunfullmäktige 2009-11-16, 2009-11-23 Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 november 2009, kl. 10.00-21.20 Folkets hus, Måndagen den 23 november Kl. 09.00-15.50

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 17 september 2007, kl. 10.00-20.25. Ajournerat kl 12.20-13.25, 15.30-16.00,18.20-18.30,19.05-19.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Renhållningstaxa from

Renhållningstaxa from Kommunfullmäktige 2009-12-21 213 496 Kommunstyrelsen 2009-12-07 224 580 2010-03-15 54 123 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 237 509 2010-02-08 24 46 Dnr 09.683-320 deckf11 Renhållningstaxa from

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, måndagen 14 december 2015, kl. 10.00-16.25 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten K G Abramsson Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 11 juni 2012, kl. 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rolf von Walden Åke Nilsson Hans Eriksson Jonny Kärkkäinen fr 10.50Göran

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer