Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias Ihrström Tommy Streling Rolf von Walden Jonny Kärkkäinen Inga-Lena Larsson Katharina Hahlin Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson, Vilhelmina Eva Risberg-Abramsson Ann-Kristin Norman Mikael Österberg Mikael Fjällstedt Lillemor Jonsson Rune Andersson Robert Svensson Helen Gavelin Gunilla Prång Conny Lövgren Rickard Norberg Agneta Lindström-Berg Ewa Hed Kristina Norman Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Elisabeth Jonsson Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Anita Johansson Jonny Kärkkäinen BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm juni Kfm 14 Kfm 4 Dnr10/Ks Val av kommunstyrelsens vice ordförande. Ärendebeskrivning Kfm Robert Svensson (C) yrkar att frågan om val av vice ordförande i kommunstyrelsen upptas till prövning vid dagens kommunfullmäktigesammanträde och att den tas upp som första punkt på dagordnigen. Mikael Österberg (S) yrkar bifall till Svenssons yrkande, men föreslår att den tas upp som sista punkt vid dagens sammanträde. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet om att val av vice ordförande tas upp till prövning vid dagens sammanträde, men att den placeras som sista punkt på dagordningen. att uppta frågan om val av vice ordförande till prövning vid dagens sammanträde, samt att behandla ärendet som sista punkt på dagordningen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 15 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordförande ang. ökning av kostnaden för bollhallen. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till ks ordförande har inlämnats av Helen Gavelin, FP Vi har noterat att en ökning av kostnaden för bollhallen skett och undrar därmed från vilka kassor och vilka summor pengarna till bollhallen kommer att tas. Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Ordförande frågar om interpellationen får ställas. att interpellationen får ställas. Helen Gavelin redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Åke Nilsson redovisar sitt svar på interpellationen. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad. ----

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 16 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordförande ang. omhändertagande av återvinningsmaterial. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till ks ordförande har inlämnats av Helen Gavelin, FP Är de upphandlingar som finns för omhändertagande av återvinningsmaterial tillräckliga? Kan man under den upphandlade perioden göra tillägg för att säkra kvaliteten? Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Ordförande frågar om interpellationen får ställas. att interpellationen får ställas. Helen Gavelin redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Åke Nilsson redovisar sitt svar på interpellationen. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 17 Dnr 11/Ks Interpellation till ks ordförande ang. kringkostnader vid upphandlingar. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation till ks ordförande har inlämnats av Helen Gavelin, FP Under årens lopp har det hänt att kringkostnader vid upphandlingar uppkommit och hela arbetet ibland blivit betydligt dyrare än vad man beslutat. Eftersom det nu upphandlats stora arbeten vill vi fråga hur man säkrat rutinerna för att kalkylerna ska hålla. Skriftligt interpellationssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson. Ordförande frågar om interpellationen får ställas. att interpellationen får ställas. Helen Gavelin redovisar sin interpellation och tackar för svaret. Åke Nilsson redovisar sitt svar på interpellationen. Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad. -

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 18 Ekonomiuppföljning. Pärm Ärendebeskrivning Kfm Under överläggning i ärendet deltar ekonimichef Lars Ekbäck. Årsredovisningen kommer att behandlas av kommunfullmäkige vid junisammanträdet. Det preliminära resultatet uppgår till 9,6 Mkr. Nettokostnadsandelen är 98 % och soliditetstalet är 73 %. För 2011 kommer en delårsrapport att upprättas per 30 april. Alla verksamheters delårsprognoser har ännu inte inkommit till ekonomienheten. Ekbäck uppger dock att personalkostnaderna överensstämmer mot budget. Av investeringsbudgeten som omfattar 29 Mkr har 2,3 Mkr förbrukats. Likviditeten per 20 april uppgick till 37,8 Mkr. Detta ska jämföras med kommunfullmäktiges mål om att likvidititen ej får understiga 30 Mkr någon gång under året. Den beslutade nyupplåningen på 39 Mkr kommer att avropas efter behov. Tillgången i den förvaltade pensionsportföljen uppgår till 67,5 Mkr. Yttrande i ärendet avges av Robert Svensson, Rickard Norberg, Åke Nilsson, Maria Kristoffersson och Jonny Kärkkäinen. att notera informationen.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 19 Dnr 11/Ks Motion angående Vilhelmina kommuns julklappar till anställda. Ärendebeskrivning Kfm Margaretha Löfgren (V) inkommer med motion ang. Vilhelmina kommuns julklappar till anställda. Katastroferna i världen ökar med en förfärande hastighet. Rapporter om krig, missväxt, översvämningar, torka, jordbävningar hör numera till dagsnyheterna. Och som alltid är det barnen som far mest illa. Vilhelmina kommun har sedan många år för att visa sin uppskattning och tacksamhet delat ut julklappar till sina anställda. Denna form av uppskattning har flitigt diskuterats under årens lopp, somliga har ifrågasatt kommunens/arbetsgivarens uppriktighet, några har varit ärligt glada åt sin julklapp, medan andra har varit kritiska till presentens innehåll. Vänsterpartiet föreslår att kommunens julklapp inte längre skall delas ut slentrianmässigt utan vara ett aktivt val från de anställda. Väljer jag att avstå från julklappen ska den summan som presenten kostar gå till ett i förväg bestämt ändamål tex BRIS, SOS barnbyar, Rädda Barnen eller liknande hjälpverksamhet. Pengarna ska således inte gå tillbaka till kommunkassan. Vi föreslår också att någon form av redovisning bör finnas, inte vem som skänker bort sin julklapp, men däremot hur många valde att avstå sin julklapp till förmån till ett välgörande ändamål. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 20 Pärm Redovisning av ej besvarade medborgarförslag. Ärendebeskrivning Kfm Kfm Medborgarförslag semesterlägenheter i Södra Lappland. Mats Fahlen Kfm Medborgarförslag Arrangera en tävling i att skapa och utveckla en spektakulär turistmagnet. Mats Fahlen att notera redovisningen.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 21 Ks 40 Au 86 Kfm 11 Ks 15 Au 26 Dnr11/Ks Arvode vid partigruppsmöten inför kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Au Åke Nilsson föreslår i skrivelse att arvodes- och ersättningsreglementet bör ändras så att arvode för gruppmöten utgår för maximalt åtta timmar istället för dagens bestämmelse om grundarvode med tre timmar. Nilsson föreslår också att ersättning för förlorad arbetsförtjänst liksom övriga förmåner vid sammanträden ska utbetalas. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att ändra 12, 1:a stycket i Arvodes- och ersättningsreglementet till: Ersättning till förtroendevald för partigruppsmöte utgår i form av arvode enligt 8, varvid samtidigt ska gälla att samordning i ersättningshänseende ej ska ske med eventuell ersättning för annat sammanträde eller förrättning samma dag. Ersättning utgår också för förlorad arbetsförtjänst enligt 13. att förändringen ska tillämpas från Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med undantag av formuleringen varvid samtidigt ska gälla att samordning i ersättningshänseende ej ska ske med eventuell ersättning för annat sammanträde eller förrättning samma dag. Nilsson yrkar att denna formulering inte ska finnas i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 21 (forts) Ks 40 (forts) Au 86 (forts) Kfm 11 (forts) Ks 15 (forts) Dnr11/Ks Arvode vid partigruppsmöten inför kommunfullmäktige Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att ändra 12, 1:a stycket i Arvodes- och ersättningsreglementet till: Ersättning till förtroendevald för partigruppsmöte utgår i form av arvode enligt 8, Ersättning utgår också för förlorad arbetsförtjänst enligt 13. att förändringen ska tillämpas från Kfm Maria Kristoffersson yrkar att ärendet bör återremitteras till kommunstyrelsen avseende förslagets ekonomiska konsekvenser. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Inga-Lena Larsson, KG Abramsson och Tommy Streling. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd proposition finner ordförande att ärendet ska avgöras idag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 21 (forts) Ks 40 (forts) Au 86 (forts) Kfm 11 (forts) Dnr11/Ks Arvode vid partigruppsmöten inför kommunfullmäktige Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej. Verkställd votering utfaller med 20 ja, 14 nej och 1 frånvarande. Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för förnyad beredning. att återremittera ärendet för förnyad beredning. Ledamöterna Åke Nilsson, KG Abramsson, Anita Johansson, Eva Risberg-Abramsson, Mikael Österberg, Lillemor Jonsson, Gunilla Prång, Max Fredriksson, Ewa Hed, Mikael Danielsson, Viveka Abramsson, Tony Mannelqvist, Inga Jonsson, Ulrika Johansson, Mikael Danielsson (Saxnäs), Ann-Kristin Norman, Mikael Fjällstedt, Birgitta Johansson och Agneta Lindström-Berg, samtliga (S) samt Bo Olsson, (V) reserverar sig mot beslutet. Au Åke Nilsson anför följande: From 1 november 2010 har funktionen som oppositionsråd avskaffats som ett arvoderat uppdrag. För att öka insynen för de partier som ingår i oppositionen så ser vi det som ett ändamålsenligt sätt att arvodera partigruppsmöten på samma sätt som övriga uppdrag. Införandet av heldagsarvode beräknas kosta ytterligare kr/ år utöver budgeterade kostnader för den politiska verksamheten.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 21 (forts) Ks 40 (forts) Au 86 (forts) Dnr11/Ks Arvode vid partigruppsmöten inför kommunfullmäktige ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att ändra 12, 1:a stycket i Arvodes- och ersättningsreglementet till: Ersättning till förtroendevald för partigruppsmöte utgår i form av arvode enligt 8, Ersättning utgår också för förlorad arbetsförtjänst enligt 13. att förändringen ska tillämpas från ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att förklara ärendet direkt justerat. Maria Kristoffersson (C) och Sanja Tadic (Fp) reserverar sig mot beslutet enligt särskild skrivelse. -- Ks Åke Nilsson, Anita Johansson och Gunilla Prång yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Sanja Tadic yrkar ajournering under fem minuter. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan Sanja Tadic yrkar att kommunstyrelsen bör återremittera ärendet för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling och Ewa Hed.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 21(forts) Ks 40 (forts) Dnr11/Ks Arvode vid partigruppsmöten inför kommunfullmäktige Sedan överläggningen avslutats prövar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller om kommunstyrelsen bifaller Sanja Tadics återremissyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att ändra 12, 1:a stycket i Arvodes- och ersättningsreglementet till: Ersättning till förtroendevald för partigruppsmöte utgår i form av arvode enligt 8, Ersättning utgår också för förlorad arbetsförtjänst enligt 13. att förändringen ska tillämpas från Sanja Tadic ( FP) reserverar sig mot beslutet. - Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson avslag på kommunstyrelsens förslag. Tommy Streling, Margaretha Löfgren och Anita Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Varje partigrupp bestämmer tiden för sitt gruppmöte. Yttrande i ärendet avges vidare av Robert Svensson, Inga-Lena Larsson, Maria Lundqvist, Jonny Kärkkäinen, Gunilla Prång och Anita Johansson

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 21 (forts) Dnr11/Ks Arvode vid partigruppsmöten inför kommunfullmäktige Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först kommunstyrelsens förslag mot Maria Kristofferssons avslagsyrkande. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordförande Åke Nilssons yrkande avseende tid för gruppmöten. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige besluta bifalla Nilssons förslag. att ändra 12, 1:a stycket i Arvodes- och ersättningsreglementet till: Ersättning till förtroendevald för partigruppsmöte utgår i form av arvode enligt 8, Ersättning utgår också för förlorad arbetsförtjänst enligt 13. att förändringen ska tillämpas från att varje partigrupp bestämmer tiden för sitt gruppmöte. Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson, Robert Svensson och Annika Andersson, samtliga (C), Katharina Hahlin och Rolf von Walden, båda (M), Conny Lövgren och Helen Gavelin, båda (FP) samt Jonny Kärkkäinen, Inga-Lena Larsson och Rickard Norberg, samtliga (KD).

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 22 Ks 45 Au 62 Au 424 Dnr10/Ks Ansökan om anslutning till kommunens VA-nät i Saxnäs. Ärendebeskrivning Au Alf Björn, Saxnäs 1:94 har ansökt om inkoppling till kommunens va-nät. Fastigheten ligger inte inom kommunens nuvarande verksamhetsområde. MBN har gett bygglov med förutsättning att VA ansluts till kommunens nät. Den detaljplan som finns från 80-talet medger att enskilda avlopp kan anordnas, men nuvarande delegationsordning från MBN (till GVA ), miljöinspektör Torgny Forsgren, tillåter inte enskild avloppsanläggning. Ytterligare tre nu avstyckade fastigheter 1:92, 1:93 och 1:95 ligger utanför kommunens nuvarande verksamhetsområde när det gäller avlopp men inom vad gäller vatten. Anslutning av nämnda fastigheter fordrar att en pumpstation anläggs. Om kommunens taxa för anslutning skall gälla så fordras att kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde i Saxnäs och ledningsrätter fastställs. Alternativ i nuvarande läge är att kommunen anvisar en förbindelsepunkt inom nuvarande verksamhetsområde och sökanden bygger erforderliga anordningar samt betalar normal anslutningsavgift enligt gällande taxa. Kommunen kan efter eventuell utökning av verksamhetsområde överta den allmänna anläggningen till ett belopp av xxx kr. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att utreda kostnaden för utökning av verksamhetsområde i Saxnäs, pumpstation samt rördragning mm.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 22 (forts) Ks 45 (forts) Au 62 (forts) Dnr10/Ks Ansökan om anslutning till kommunens VA-nät i Saxnäs. Au GVA-ing Lars Sjöhlin inkommer med yttrande i ärendet. Anslutning av nämnda fastigheter fordrar att en pumpstation anläggs. Beräknad kostnad för de fyra fastigheterna är kr för kommunal anslutning. 4 anslutningsavgifter enligt taxa 2011 är 4 x kr = kr. Om kommunens taxa för anslutning skall gälla så fordras att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde i Saxnäs och ledningsrätter fastställs. Alternativ i nuvarande läge är att kommunen anvisar en förbindelsepunkt inom nuvarande verksamhetsområde och exploatören bygger erforderliga anordningar samt betalar normal anslutningsavgift enligt gällande taxa. Kommunal kostnad för detta alternativ beräknas till kr och anslutningsavgifter till kr. Kommunen kan efter eventuell utökning av verksamhetsområde överta den allmänna anläggningen till ett belopp av kr förutsatt att alla fastigheterna erlägger kr. Belopp exkl. merv.skatt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att till verksamhetsområdet i Saxnäs tillföra fastigheterna Saxnäs 1:92, 1:93. 1:94 och 1:95 Att nödvändiga ledningsrätter fastställs. Att debitera fastigheterna enligt gällande taxa.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 22 (forts) Ks 45 (forts) Dnr10/Ks Ansökan om anslutning till kommunens VA-nät i Saxnäs. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att till verksamhetsområdet i Saxnäs tillföra fastigheterna Saxnäs 1:92, 1:93. 1:94 och 1:95 att nödvändiga ledningsrätter fastställs. att debitera fastigheterna enligt gällande taxa. Kfm att till verksamhetsområdet i Saxnäs tillföra fastigheterna Saxnäs 1:92, 1:93. 1:94 och 1:95 att nödvändiga ledningsrätter fastställs. att debitera fastigheterna enligt gällande taxa --

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 23 Ks 51 Ny bil 1-6 Au 114 Dnr11/Ks Ombudgetering 2011 avseende 2010 års verksamhet. Ärendebeskrivning Au Ekonomienheten har sammanställt verksamheters och nämnders förslag avseende anhållan om tilläggsanslag 2011 ur kvarvarande medel avseende 2010 års verksamhet. Beträffande investeringsbudgeten har endast de investeringsprojekt som finns upptagna i den av kommunfullmäktige antagna budget- och strategiplanen för Inom driftbudgeten anhålls om tilläggsanslag med 6.368,1 tkr inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, 1.148,1 tkr inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, 754,4 tkr inom socialnämndens verksamhetsområde, samt 156,7 inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. Totalt föreslås därmed ombudgetering med 8.427,3 tkr inom driftbudgeten. Inom investeringsbudgeten anhålls om tilläggsanslag med totalt ,4 tkr fördelat på 9.472,8 tkr för kommunstyrelsen, ,6 tkr för kulturoch utbildningsnämnden. Det totala, ej upparbetade utrymmet avseende investeringsbudgeten 2010 uppgår till tkr. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 23 (forts) Ks 51 (forts) Dnr11/Ks Ombudgetering 2011 avseende 2010 års verksamhet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att ej ombudgetera objekt Livsmedelstillsyn, 156,7 tkr att i övrigt godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar. Kfm Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson, Åke Nilsson, Conny Lövgren, Katharina Hahlin och Tommy Streling. att ej ombudgetera objekt Livsmedelstillsyn, 156,7 tkr att i övrigt godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 24 Ks /32-35 Au 153 Dnr 11/Ks Remiss Ägardirektiv Inlandsbanan. Ärendebeskrivning Au Vid stämman 2010 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att se över ägardirektivet för Inlandsbanan. Gruppen har bestått av Kjell Svantesson, Östersunds kommun sammankallande Stig Eriksson, Gällivare Gunnar Magnusson, Vansbro Bengt-Åke Rehn, Mora Karl Johan Ottosson, Vilhelmina Uppdraget har varit att ta fram ett reviderat förslag till ägardirektiv vad avser Inlandsbanan AB (IBAB) Förslaget överlämnas nu till ägarkommunerna för synpunkter som behöver arbetas in i de nya direktiven som skall gälla under den kommande mandatperioden på 4 år. Remissvar senast 20 april ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot upprättat förslag. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Tommy Streling och Mikael Fjellstedt.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 24 (forts) Ks 83 (forts) Dnr 11/Ks Remiss Ägardirektiv Inlandsbanan. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot upprättat förslag. - Kfm Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling och Åke Nilsson. att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot upprättat förslag. -

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 25 Ks 93 Kfm 80 Dnr 07/Ks Val av ombud på föreningsstämma, Kommuninvest ek för. Ärendebeskrivning Kfm Kommunstyrelsen har , 198 beslutat att överlämna frågan om val av ombud på föreningsstämma, ordinarie och ersättare, i Kommuninvest ekonomisk förening till kommunfullmäktige. Valberedningens ordförande Helen Gavelin presenterar valberedningens förslag till beslut enligt följande: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunnar Hörnlund, C, som ordinarie ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ek.för, att utse Åke Nilsson, S, som ersättare. att utse Gunnar Hörnlund, C, som ordinarie ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ek.för, att utse Åke Nilsson, S, som ersättare

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 25 (forts) Ks 93 (forts) Dnr 07/Ks Val av ombud på föreningsstämma, Kommuninvest ek för. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att utse Åke Nilsson (S), som ordinarie ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ek.för, att utse Rickard Norberg (KD), som ersättare. Kfm att utse Åke Nilsson (S), som ordinarie ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ek.för, att utse Rickard Norberg (KD), som ersättare -

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 26 Ks 26 Au 200 Ks 94 Dnr10/Ks Destinationsbolag Södra Lappland Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Tommy Streling, Bengt Bergsten, Elisabet Jonsson och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att göra en avstämning av aktieägaravtalet med de andra kommunerna innan kommunfullmäktiges behandling av ärendet. -- Au Aktieägaravtal, bolagsordning och konvertibelt skuldebrev Destination Södra Lappland ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ordförande att justera handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde Justerade avtal har upprättas Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade avtal samt att bemyndiga kommunstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att synkronisera avtalen med övriga kommuners beslut. Nilsson förslår vidare att kommunstyrelsens beslut bör vara omedelbart justerat. Mikael Österberg yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 26 (forts) Dnr10/Ks Destinationsbolag Södra Lappland Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade avtal att bemyndiga kommunstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att synkronisera avtalen med övriga kommuners beslut KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förklara ärendet omedelbart justerat. Kfm Åke Nilsson och Maria Kristoffersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling och Jonny Kärkkäinen. att godkänna upprättade avtal att bemyndiga kommunstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att synkronisera avtalen med övriga kommuners beslut -

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 27 Ks 29 Au 56 Dnr 04/Ks Upphandling bollhall. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 240 beslutat att uppdra till kommunchefen att infordra anbudshandlingar avseende utbyggnad av nuvarande sporthall mot Kantor Ahlbergs väg enligt tidigare principskiss. Katharina Hahlin, Mattias Ihrström och Rickard Norberg reserverar sig mot beslutet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta det förmånligaste anbudet. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck (TKR) Förmånligaste anbud uppgår till ,2 Finansiering Anvisat i budget: Bygdeavgiftsmedel Särskilda villkorsmedel Tilläggsanslag 3.753,2 Totalt ,2

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 27 (forts) Ks 29 (forts) Dnr 04/Ks Upphandling bollhall. Yttrande i ärendet avges Åke Nilsson, Maria Kristoffersson, Susanne Sellin och Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att anta förmånligaste anbud. Att förklara ärendet omedelbart justerat. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att ut det egna kapitalet anvisa 3.753,2 tkr som delfinansiering av bollhall. - KS Tilläggsanslag erfordras även med kr för ytterligare åtgärder, bl.a förrådsutrymmen. Erforderliga medel föreslås anvisas ur det egna kapitalet. Anita Johansson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige att ur det egna kapitalet anvisa ytterligare kr till investeringen i ny bollhall. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson, Tommy Streling och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Johanssons förslag.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 27 (forts) Dnr 04/Ks Upphandling bollhall. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att ur det egna kapitalet anvisa ytterligare kr till investeringen i ny bollhall. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att förklara ärendet direkt justerat. Kfm Maria Kristoffersson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att inga ytterligare bygdeavgiftsmedel ska utgöra finansiering av bollhallsprojektet. Åke Nilsson yrkar avslag på Kristofferssons förslag och bifall till kommunstyrelsens förslag. Mattias Ihrström yrkar att kommunfulmäktige bör riva upp beslutet om byggande av ny bollhall. Conny Lövgren yrkar bifall till Ihrströms förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Ihrströms yrkande under proposition. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Ihrströms yrkande. Mattias Ihrström och Conny Lövgren reserverar sig mot beslutet.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 27 (forts) Dnr 04/Ks Upphandling bollhall. Därefter prövar ordförande kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfulmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Avslutningsvis ställer ordförande Maria Kristofferssons förslag under proposition. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kristofferssons förslag. att ut det egna kapitalet anvisa 4.488,2 tkr som delfinansiering av bollhall. -

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 28 Au 195 Dnr11/Ks Förlängning av strandpromenaden. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun kommer att förlänga strandpromenaden så att den ansluter runt samhället. De sträckor som är kvar kommer att byggas i tre etapper, där etappen mellan Saiwa och Hällstigen skall göras under sommaren Tilläggsanslag med kr erfordras för strandpromenaden etappen mellan Saiwa och Hällstigen. Erforderliga medel föreslås anvisas ur det egna kapitalet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med kr för strandpromenaden etappen mellan Saiwa och Hällstigen. att medel anvisas ur det egna kapitalet. - Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson och Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med kr för strandpromenaden etappen mellan Saiwa och Hällstigen. att medel anvisas ur det egna kapitalet. -

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Kfm 28 (forts) Dnr11/Ks Förlängning av strandpromenaden. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förklara ärendet omedelbart justerat. Kfm Maria Lundqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson. att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med kr för strandpromenaden etappen mellan Saiwa och Hällstigen. att medel anvisas ur det egna kapitalet. -

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 29 Kfm 14 Kfm 4 Dnr10/Ks Val av kommunstyrelsens vice ordförande. Ärendebeskrivning Kfm Kommunfullmäktige har , 105 beslutat att val till kommunstyrelsens vice ordförande får anstå till dess att Förvaltningsrätten avgjort överklagningen av kommunfullmäktiges tidigare beslut om val av ersättare i kommunstyrelsen. Mot beslutet att avvakta med val av vice ordförande i kommunstyrelsen reserverar sig Maria Kristoffersson, Robert Svensson, Mattias Ihrström, Annika Andersson, samtliga C, Katharina Hahlin och Patrik Nilsson, båda M, Helen Gavelin och Conny Lövgren, båda FP, Inga-Lena Larsson, Jonny Kärkkäinen och Rickard Norberg, samtliga KD samt Kerstin Bergsten, Göran Lengqvist och Tommy Streling, samtliga PA. Helen Gavelin yrkar att kommunfullmäktige bör ta upp detta ärende till behandling vid dagens sammanträde. Jonny Kärkkäinen yrkar bifall till Helen Gavelins förslag. Åke Nilsson yrkar avslag på Gavelins förslag med hänvisning till tidigare beslut om att avvakta förvaltningsrättens utslag i ärendet. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Gavelins förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes : Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja, den som bifaller Helen Gavelins förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 21 ja och 14 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Kfm 29 (forts) Kfm 14 (forts) Kfm 4 (forts) Dnr10/Ks Val av kommunstyrelsens vice ordförande. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att avslå Helen Gavelins förslag. att ej uppta ärendet om val av kommunstyrelsens vice ordförande till behandling vid dagens sammanträde. Ledamöterna Maria Kristoffersson, Robert Svensson, Annika Andersson och Mattias Ihrström, samtliga (C), Tommy Streling, Kerstin Bergsten och Göran Lengqvist, samtliga (PA), Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson, samtliga (KD), Conny Lövgren och Helen Gavelin, båda (FP) samt Katharina Hahlin och Patrik Nilsson, båda (M) reserverar sig mot beslutet. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Robert Svensson (C) att kommunfullmäktige bör förrätta val av kommunstyrelsens vice ordförande vid dagens sammanträde samt att det bör ligga som första ärende på dagens föredragningslista. Mikael Österberg (S) yrkar bifall till Svenssons yrkande avseende val. Österberg yrkar att ärendet bör ligga som sista punkt i dagordningen. Efter avslutad överläggning ställer ordförande Svenssons yrkande om val av kommunstyrelsens vice ordförande under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Robert Svenssons förslag. Därefter prövar ordförande Svenssons yrkande mot Österbergs yrkande om när under sammanträdet valet ska genomföras. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Mikael Österbergs förslag.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Kfm 29 (forts) Kfm 14 (forts) Kfm 4 (forts) Dnr10/Ks Val av kommunstyrelsens vice ordförande. att genomföra val av kommunstyrelsens vice ordförande vid dagens sammanträde. att behandla ärendet som sista punkt på dagordningen. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Helen Gavelin att kommunfullmäktige bör utse Maria Kristoffersson till vice ordförande i kommunstyrelsen. Mikael Österberg föreslår att Gunilla Prång utses som vice ordförande. Österberg yrkar vidare att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet mellan Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet mellan Sedan förhandlingen återupptagits avges yttrande av Annika Andersson, Maria Kristoffersson, Inga-Lena Larsson, Katharina Hahlin, Åke Nilsson, Mattias Ihrström, Jonny Kärkkäinen och Tommy Streling. Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet mellan för kaffepaus. Efter det att sammanträdet återupptagits yrkar Jonny Kärkkäinen bifall till Helen Gavelins förslag. Mikael Österberg yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Kfm 29 (forts) Dnr10/Ks Val av kommunstyrelsens vice ordförande. Robert Svenson yrkar att kommunfullmäktige bör avgöra ärendet idag. Maria Kristoffersson och Rickard Norberg yrkar bifall till Svenssons förslag. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag eller om det ska bordläggas. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bordlägga ärendet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes : Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja,den som vill bordlägga ärendet röstar nej. Verkställd votering utfaller med 14 ja och 19 nej, samt två ledamöter som avstår, på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således beslutat bordlägga ärendet. att bordlägga ärendet. Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson, Mattias Ihrström, Robert Svensson och Annika Andersson, samtliga (C), Katharina Hahlin och Rolf von Walden, båda (M), Conny Lövgren och Helen Gavelin, båda (FP) samt Jonny Kärkkäinen, Inga-Lena Larsson och Rickard Norberg, samtliga (KD). -

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 14 juni 2010, kl. 14.00-18.40 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Robert Svensson Åke Nilsson Ann-Kristin Norman Maria Kristoffersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15.

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(109) Kommunfullmäktige 2009-11-16, 2009-11-23 Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 november 2009, kl. 10.00-21.20 Folkets hus, Måndagen den 23 november Kl. 09.00-15.50

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Kommunhuset, onsdagen 5 oktober 2011, kl 10.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Åke Nilsson, ordf Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Kommunfullmäktige 2015-04-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Kommunfullmäktige 2015-04-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 27 april 2015, kl. 10.00 16.50 Beslutande K G Abramsson Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten Göran Jonzon

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets hus, Måndagen 28 april 2014, kl 10.00-11.10 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, måndagen 14 december 2015, kl. 10.00-16.25 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten K G Abramsson Göran

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22 2014-05-22 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23 juni 2008, kl. 09.00-09.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer