Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks Ärendebeskrivning Au Kommunchefen redovisar i PM sammanfattningsvis följande: Förberedelser pågår f.n avs en nyemission i Cloudberry village AB. Emissionen är i dagsläget inte fulltecknad, teckningstiden går ut och emissionslikviden ska vara inbetald senast Cloudberry village AB har för avsikt att förvärva Hotell Kittelfjäll för senare upprustning och kompletteringar med liftanläggning. Ett förslag har framtagits som innebär Att Visit Vilhelmina ek förening skulle ingå som part i Cloudberry village AB och garantera ett kapitaltillskott till emissionen med max 3 Mkr. Att Vilhelmina kommun ingår som medlem i Visit Vilhelmina ek för då föreningen i nuläget saknar en delägare, insatskapitalet uppgår till :- Att Visit Vilhelmina gör en upplåning på den öppna markanden med 3,0 Mkr Att Visit Vilhelmina ek för för detta lån ansöker om borgen hos Vattenkraft inlandskraft AB Att med anledning av att emissionlikviden måste inbetalas senast , bör beslut fattas av Vilhelmina kommun att tillfälligt låna ut medel till Visit Vilhelmina ek förening i syfte att säkerställa ett emissionslikviden kan betalas inom föreskriven tid. Att detta lånebelopp återbetalas till kommunen då den långsiktiga lånefinansieringen är klar.

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 241 (forts) Au 367 (forts) Dnr 10/Ks ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att ansöka om medlemskap i Visit Vilhelmina ekonomisk förening Att efter det ansökan beviljats anvisa :- ur 1329 som finansiering av medlemsavgiften. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att uppta tillfälligt lån om max 3 Mkr alt disponera detta belopp ur kommunens likvida medel för disposition av Visit Vilhelmina ek förening intill dess föreningens egen upplåning har slutförts med medverkan från Vattenfall Inlandskraft AB. -- Ks Kommunstyrelsen har fattat beslut om utlåning till Cloudberry Village AB för möjliggörande av bolagets initiering av förvärv av Hotell Kittelfjäll (inkråmet i företaget Kittelfjäll Fritidsaktiviteter AB). Detta förvärv avses slutföras senast För det legala genomförandet krävs bl a att den slutliga köpeskillingen erläggs vid överenskommen tidpunkt. I den planering som föregått hotellförvärvet ingår en nyemission i Cloudberry Village AB om drygt 18 miljoner kronor. Bakgrunden till detta och det fortsatta engagemanget i Kittelfjäll finns beskrivet i detta beslut. Dessutom ingår i underlaget en beskrivning av transaktionsflödet i den aktuella processen samt översiktligt kommunens blivande engagemang

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 241 (forts) Dnr 10/Ks Vilhelmina kommun har erbjudits teckna sig för en andel om 15.75% motsvarande 2,98 miljoner kronor i emissionserbjudandet. Kommunen har vidare erbjudits delta i nybildandet av ett liftbolag, i vilket bef. liftar, tillkommande liftar och liftservitut skulle ingå. Planer finns därutöver att nyinvestera i en ny liftanläggning med tillhörande nedfarter för ca 35 miljoner kronor. Kommunens åtagande härvidlag skulle utgöras av dels aktiekapital om 1 miljon kronor, dels ägarlån om 4 miljoner kronor. Det kommunala engagemanget i Kittelfjällområdet i övrigt kommer att bli mycket omfattande, vilket i huvudsak utgörs av investeringar i kommunaltekniska anläggningar och då främst i avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem. I takt med tilltagande investeringar i fritidshus och andra serviceanläggningar, kommer de kommunala åtagandena att bli mer omfattande. Deltagande i nyemissionen Vilhelmina kommun erbjuds delta i nyemissionen i Cloudberry Village AB med 2,98 miljoner kronor motsvarande 15.75% av hela emissionsbeloppet. Initialt bör detta genomföras genom påskrift av teckningslistan och betalning av emissionslikviden senast Avsikten med deltagandet i emissionen är inte tänkt som ett långsiktigt engagemang, utan ska snarare ses som en katalytisk åtgärd. Avveckling av detta ägande bör ske när tillräckligt intresse finns för förvärv och när i vart fall aktiernas nominella värde kan påräknas som betalning. Ägandet i detta bolag föreslås då senare övergå i ett av kommunen nybildat aktiebolag (holdingbolag) där kommunens engagemang och ägande i turistiska anläggningar och blivande företag i turistnära aktiviteter föreslås ingå.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 241 (forts) Dnr 10/Ks Bildande av ett turismens holdingbolag För att i ett effektivt operativt avseende kunna hantera intressen och beslut ifråga om turistiska investeringar och aktiviteter, föreslås att kommunen bildar ett bolag med ändamål att ge stöd till befintliga företag och företag under bildande inom Vilhelmina kommun och vars verksamheter företrädesvis, men inte uteslutande, är inriktade mot turism. Detta kan ske genom att bolaget köper aktier i eller på annat sätt hjälper sådana företag med kapitalanskaffning. Ändamålet med aktiebolagets verksamhet är att inom Vilhelmina kommun stärka den turistiska näringen och underlätta företagande som genererar samhällsnytta. I detta bolag skulle ägandet i Cloudberry Village AB, Liftbolaget i Kittelfjäll AB och ägandet i Destination Södra Lappland samt ägandet i ett framtida blivande flygplatsbolag kunna inrymmas. Initialt skulle aktiekapitalet i detta bolag kunna bestämmas till kronor. Som en första åtgärd i det nybildade bolaget ingår att uppta lån för att avveckla Vilhelmina kommuns emissionsinsats i Cloudberry Village AB (ca 3 miljoner kronor mot borgen av Vattenfall Inlandskraft AB). Kommunen bör dock ha beredskap för att fullgöra de förpliktelser som det upptagna lånet innebär, tillföra ovillkorade tillskott för räntebetalningar på och framtida amorteringar av det upptagna lånet samt anpassad resurs för att klara vissa för bolaget nödvändiga administrativa åtaganden. Dessutom ska kapital tillföras bolaget för teckning av aktier i Liftbolaget i Kittelfjäll AB med en miljon kronor samt fyra miljoner i s k ägarlån. Som styrelse i det nybildade bolaget bör övervägas att välja personer som nu ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott sammanlagt fem personer. Med denna personalunion underlättas insyn och koncerntänkande i de aktuella och blivande verksamheterna.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Ks 241 (forts) Dnr 10/Ks Säkerheter för blivande upplåning Den upplåning som kommer att krävas för förvärv av och nyinvesteringar i liftar i Kittelfjäll beräknas i dagsläget till sammanlagt 15,75 miljoner kronor. Till den del som lånebehovet faller på det kommunala bolagets andel, bör kommunal borgen garanteras för att erhålla så förmånlig ränta som möjligt. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att teckna nyemission i Cloudberry Village AB med 15,75% motsvarande 2,98 miljoner kronor, att betala denna emissionslikvid senast , samt att begära att kommunfullmäktige godkänner sålunda vidtagna åtgärder och att emissionslikviden finansieras ur det egna kapitalet. Nilsson yrkar vidare att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsen vidta samtliga nödvändiga åtgärder för bildande av ett turismens holdingbolag med ägande och verksamhet vilka beskrivits i det föregående, att ur det egna kapitalet anvisa sammanlagt 5,2 miljoner kronor för bolagsbildningen, ägandet i Liftbolaget i Kittelfjäll AB samt för ägarlån till detta bolag, samt att bemyndiga kommunstyrelsen teckna borgen för blivande upplåning i Liftbolaget i Kittelfjäll AB om sammanlagt 8 miljoner kronor. Nilsson yrkar avslutningsvis att PM Varför ska kommunen engagera sig i Kittelfjäll? ska tillföras ärendet. Tommy Streling yrkar att kommunstyrelsen bör återremittera ärendet för fördjupad beredning.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Ks 241 (forts) Dnr 10/Ks Rickard Norberg och Mattias Ihrström yrkar avslag till Nilssons yrkande om nyemission. Norberg och Ihrström yrkar vidare att den första attsatsen i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige bör lyda enligt följande: att bemyndiga kommunstyrelsen vidta samtliga nödvändiga åtgärder för bildande av ett turismens holdingbolag. Norberg och Ihrström yrkar därefter bifall de två sista attsatserna i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Mikael Österberg, Margaretha Löfgren, Gunilla Prång, Anita Johansson, Inga Jonsson och Ewa Hed yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Bengt Bergsten, Katharina Hahlin och av Håkan Gustafsson. Därefter prövar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. Tommy Streling reserverar sig mot beslutet. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden Åke Nilssons yrkande avseende nyemission mot. Norbergs och Ihrströms avslagsyrkande. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Rickard Norberg, Katarina Hahlin och Mattias Ihrström reserverar sig mot beslutet.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Ks 241 (forts) Dnr 10/Ks Därefter ställer ordförande Åke Nilssons yrkande gällande kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige mot Rickard Norbergs yrkande avseende 1:a attsatsen. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Rickard Norberg och Mattias Ihrström reserverar sig mot beslutet. Därefter prövar ordföranden de två återstående attsatserna. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att teckna nyemission i Cloudberry Village AB med 15,75% motsvarande 2,98 miljoner kronor, att betala denna emissionslikvid senast , samt att begära att kommunfullmäktige godkänner sålunda vidtagna åtgärder och att emissionslikviden finansieras ur det egna kapitalet. Ledamöterna Katharina Hahlin, Mattias Ihrström och Rickard Norberg reserverar sig mot beslutet. Tommy Streling reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag avseende återremiss

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Ks 241 (forts) Dnr 10/Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen vidta samtliga nödvändiga åtgärder för bildande av ett turismens holdingbolag med ägande och verksamhet vilka beskrivits i det föregående, att ur det egna kapitalet anvisa sammanlagt 5,2 miljoner kronor för bolagsbildningen, ägandet i Liftbolaget i Kittelfjäll AB samt för ägarlån till detta bolag, samt att bemyndiga kommunstyrelsen teckna borgen för blivande upplåning i Liftbolaget i Kittelfjäll AB om sammanlagt 8 miljoner kronor. Ledamöterna Mattias Ihrström och Rickard Norberg reserverar sig mot beslutet avseende 1:a att satsen. Ledamoten Katharina Hahlin reserverar sig mot beslutet. Tommy Streling reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag avseende återremiss Kfm Robert Svensson C anmäler jäv och Ulf Grahn C inträder som tjänstgörande under ärendets behandling och i beslutet. Under överläggning i ärendet lämnar Åke Nilsson en ingående redogörelse om bakgrunden till ärendet. Det noteras till protokollet att Max Fredriksson S på grund av jourtjänstgöring anmäler till ordföranden att han måste avvika kl I hans ställe inträder Elisabeth Jonsson S som tjänstgörande resterande del av kommunfullmäktiges sammanträde.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Dnr 10/Ks Jonny Kärkkäinen och Tommy Streling yrkar att ärendet bör återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Tommy Streling yrkar avslag på godkännande av kommunstyrelsens beslut att teckna nyemission i Cloudberry village. Maria Kristoffersson och Conny Lövgren yrkar bifall till Strelings avslagsyrkande. Maria Kristoffersson yrkar att den första att satsen bör lyda: att bemyndiga kommunstyrelsen vidta samtliga nödvändiga åtgärder för bildande av ett turismens holdingsbolag. Kristoffersson yrkar bifall till den andra och tredje attsatsen i kommunstyrelsens förslag. Kristoffersson yrkar slutligen att kommunfullmäktige bör besluta uppdra till kommunstyrelsen att under 2011 presentera en alpin utvecklingsplan med mål att utveckla och säkerställa skidåkning i Kittelfjäll. Sammanträdet ajourneras mellan Efter det sammanträdet återupptagits yrkar Mattias Ihrström, Conny Lövgren och Katharina Hahlin bifall till Kristofferssons yrkanden. Åke Nilsson och Tommy Streling yrkar bifall till Kristofferssons yrkande vad avser alpin utvecklingsplan. Åke Nilsson yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avgörs vidare av Katharina Hahlin, Rune Andersson, Rickard Norberg, Mikael Danielsson i Saxnäs och Göran Lengqvist. Sammanträdet ajourneras för middagsuppehåll mellan kl

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Dnr 10/Ks När sammanträdet återupptagits prövar först ordföranden om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet i dag eller om det ska återremitteras. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej. Verkställd votering utfaller med 27 ja samt 8 nej på sätt till detta protokoll närmare utvisar. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avgöra ärendet idag. Jonny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson båda KD, Helen Gavelin FP, och Tommy Streling, Kerstin Bergsten och Göran Lengqvist, samtliga PA samt Ulf Grahn C reserverar sig mot beslutet. Därefter ställer ordföranden 1:a attsatsen i kommunstyrelsens förslag mot Maria Kristofferssons ändringsyrkande. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Maria Kristofferssons förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 21 ja samt 10 nej, samt 4 ledamöter som avstår, på sätt till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Dnr 10/Ks Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Maria Kristoffersson, Ulf Grahn, Mattias Ihrström och Annika Andersson, samtliga C, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson båda KD,Helen Gavelin och Conny Lövgren, båda FP, reserverar sig mot beslutet. Därefter prövar ordföranden resterande att-satser i kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifall dessa attsatser. Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens hemställan till kommunfullmäktige i beslut : att begära att kommunfullmäktige godkänner sålunda vidtagna åtgärder och att emissionslikviden finansieras ur det egna kapitalet, under proposition. Tommy Streling yrkar avslag på förslaget. Maria Kristoffersson, Conny Lövgren och Katharina Hahlin biträder avslagsyrkandet. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat godkänna vidtagna åtgärder och att emissionslikviden finansieras ur det egna kapitalet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Tommy Strelings förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 21 ja samt 13 nej, samt 1 ledamot som var frånvarande, på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens hemställan.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Dnr 10/Ks Maria Kristoffersson, Ulf Grahn, Mattias Ihrström och Annika Andersson, samtliga C, Johnny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Inga- Lena Larsson samtliga KD,Helen Gavelin och Conny Lövgren, båda FP, Patrik Nilsson M och Tommy Streling, Kerstin Bergsten och Göran Lengqvist, samtliga PA reserverar sig mot beslutet. Avslutningsvis prövar ordföranden Maria Kristofferssons förslag om att kommunfullmäktige bör besluta uppdra till kommunstyrelsen att under 2011 presentera en alpin utvecklingsplan med mål att utveckla och säkerställa skidåkning i Kittelfjäll. Efter gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallet Maria Kristofferssons förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bemyndiga kommunstyrelsen vidta samtliga nödvändiga åtgärder för bildande av ett turismens holdingbolag med ägande och verksamhet vilka beskrivits i det föregående, att ur det egna kapitalet anvisa sammanlagt 5,2 miljoner kronor för bolagsbildningen, ägandet i Liftbolaget i Kittelfjäll AB samt för ägarlån till detta bolag, att bemyndiga kommunstyrelsen teckna borgen för blivande upplåning i Liftbolaget i Kittelfjäll AB om sammanlagt 8 miljoner kronor, att godkänna de åtgärder kommunstyrelsen vidtagit i ärendet och att emissionslikviden finansieras ur det egna kapitalet, samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2011 presentera en alpin utvecklingsplan med mål att utveckla och säkerställa skidåkning i Kittelfjäll -----

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden:

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: 1. Regnbågen/Strandvägen 10 2. Miljonlånet till Cloudberry Village AB Inledning När två revisionsberättelser

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer