5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare"

Transkript

1 Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise Blåfield (Samuel Reuters ersättare) Sebastian Gripenberg Anställda Jessica Lerche KarNorrbom Pia Sevón PROTOKOLL NOVEMBER Mötets öppnandes kl av ordförande Henrik Wolff 2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras Beslut: Mötets behörighet konstaterades 3. Godkännande av föredragningslistan Beslut: Mötet godkände föredragningslistan 4. Godkännande av senaste mötesprotokoll Beslut: Mötet konstaterade mötesprotokollet från september 5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare 6. Information om beviljade understöd, aktuella ansökningar och avslag Akuella ansökningar - Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, allmänkultur och barnkultur, euro - Nylands konstkommission, konst- och kulturverkstäder på fyra Luckor, barnkultur, euro Beviljade understöd - Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla, verksamhetsundersstöd allmänt, euro - Svenska kulturfonden, resestip. för deltagande i Ungdomsstyrelsens Rikskonferens i STHLM, 2000 euro Förslag: Informationen antecknas för kännedom. 7. Godkännande av verksamhetsplan och budget för 2012 Se bifogad verksamhetsplan 2012 Förslag: Föreningen godkänner verksamhetsplanen och budget för Ekonomiläge och uppskattat utfall för 2011 Pia Sevón redogör. Produforums utbetalningsansökan för 5-8/2011: kostnader euro för vilka vi ansöker om ca euro från NMT-centralen. Alla tidigare kostnader betalada. Produforum Riks utbetalningsansökan för kostnader 5-8/2011: totalt euro av vilka vi ansöker om från NMT-centralen.

2 Obetalda tidigare kostnader: 1-4/2011: totalt euro av vilka vi ansökt från NMT-centralen. För att klara likviditeten har Luckan upplöst euro av de fonderade pengarna i slutet av oktober. Tidigareläggningen jämfört med likviditetsprognosen beror på att vi hade räknat med att få utbetalning för Produforum Riks kostnader 1-4/2011 tidigare. Beslut: Mötet antecknade informationen och beslutade följande. Ordförande tar reda på vem / vilka som leder NMT-centralen för att diskutera möjligheter till påskyndande av utbetalningar. Mötet diskuterande likviditetsproblemet och beslutade att VL talar med Aktia om förmånliga lån / kredithöjning till följd av eftersläpande retroaktiva projektutbetalningar. 9. Utrymmesbehovet och strategi Sydkusten och VL har diskuterat Luckans behov av mer utrymme. Mycket är på gång i kvarteret på grund av fusionen med förlagen. Idén är att försöka sammanföra organisationer rent fysiskt som redan nu har likartad verksamhet och som kan dra nytta av varandra och skapa synergier, mervärde för varandra en svensk falang av organisationer vid Georgsgatan. Då skissen är klar kommer bl.a. Sydkustens direktör och ordförande samt VL att uppvakta berörda parter som har hand om lokalerna i Forumkvarteret. VL har också sänt förlagschef Barbro Teir en inbjudan för en lunchträff om ärendet, dock så söker förlagen än annan fysisk punkt än Forum. Sebastian Weckman har skissat upp en visuell bild för denna idé, se bilaga. Förslag: Styrelsen diskuterar det bästa tillvägagångssättet att ärendet går framåt och listar potentiella samarbetspartners som kan vara intresserade av arbeta nära varandra samt för fram personer som kan bidra till att saken framskrider. Beslut: Styrelsen diskuterade Forums svenska policy, eller avsaknad av densamma. Maria Björnberg-Enckell och Henrik Wolff kommer att träffa Björn Teir och / eller Kaj-Gustaf Bergh för att lägga fram problematiken om och hitta lösningar för Luckans utrymmesbrist. 10. Lägesrapport företagarportal på svenska Föreningen har nu erhållit det trevliga beskedet att medlen för att nå upp till självfinansieringen av projektet kommer att lösa sig med hjälp av understöd från bl.a. Forums företagarförening, Lindstendtska fonden (i nära samarbete med fortbildningen vid Arcada och studielinjen för företagsekonomi) samt via företagarna i Finland (beloppet ännu öppet). Dessutom finns det möjligheter att projektet erhåller finansiering även från annat håll, Diffen, Grönqvist stiftelsen och Bäckmans stiftelse (sökes i november). Lindstedska fonden ställer dock många krav på sin finansiering, bl.a. aktiv studentmedverkan, så diskussioner bör ännu föras med YH Arcada. Projektet har nu medel i enlighet med uppgjord budget som godkänts av Nylands ELY-central. Ely- centralen har meddelat att de betalar ut de beviljade medlen först retroaktivt max två gånger, så detta kommer åter att tära på föreningens likviditet. Luckans centeransvariga Sebastian Weckman kommer att delvis anställas för projektet (timmar) speciellt med fokus på utformning av själva databasen och dess synkronisering med befintliga webbstrukturer. Styrgruppen har nu konstituerat sig och består av: Luckan, Jessica Lerche (ordf. tillsvidare)och Greta Storlund, informatör, Kommunikationsbyrå Contenta, konsult Lena Halén Södra Finlands Företagare, Henrik Lindström Finlands företagare, dir. Stephan Rantala (vl Max Lindholm) Forums företagarförening/cityforum, marknadsföringschef Pia Rosvall YH Arcada, företagslektor, forskare Carl Rosenbröijer, dir. Lars Wessman KSF media, företagsanalytiker Katarina Hellsten-Palomäki

3 Folktinget, informatör Anna Jungner-Nordgren Kulturhuset, vd Ant Simons Projektet inleds i november och torde vara slutfört senast våren Projektet inleds med en omfattande marknadsundersökning som ringar in målgruppens behov av tjänster. Undersökningen utförs av konsult Lena Halén. Offerten är konkurrensutsatt. Projektet kommer att nu söka sina former och utse en liten ledningsgrupp som består inledningsvis av Sebastian., Lena Halén och någon person från styrgruppen. Radio Vega intervjuade Luckans personal om Luckandiplom och den nya planerade portalen som sändes som start på svenska veckan. Projektet presenteras i samband med Handelsgillet svenska företagsseminarium 3.11 på Hanken. Projektbudgeten är euro totalt. Förslag: Styrelsen ger startlov att projektet kan inledas och antecknar informationen för kännedom. 11. Lägesrapport om krav mot konkursboet MIRservices Oy Pia presenterar. Föreningen Luckan r.f. har till konkursförvaltaren redovisat fordringar på totalt euro. Fordringarna inkluderar ett krav med anledning av påstått kontraktsbrott. Att det föreligger kontraktsbrott är köparens uppfattning. Fordran är alltså vare sig ostridig eller fastställd. Fordringarna inkluderar även kostnader för utfört arbete. Dessa kostnader uppfattar köparen som en indirekt skada med anledning av det påstådda kontraktsbrottet. Fordran är vare sig ostridig eller fastställd. Att de tagits upp som fordran motiveras närmast av ett eventuellt intresse för att ta över det levererade systemet för biljettförsäljning i sådant skick det är. Huruvida detta skulle vara möjligt och slutligen intressant att göra återstår att se. Den nu i konkursboet noterade fordringen euro - är ostridig och baserar sig på bokföringen och information från gäldenären. Om konkursen fortsätter kommer Luckan att ges möjlighet att styrka sina övrigt uppgivna fordringar. Efter samtal (28.10) med konkursförvaltaren förefaller det högst sannolikt att konkursen avskrivs och att det inte blir någon utdelning ur boet. Om Föreningen Luckan r.f. är intresserad av att överta rättigheterna till det system för biljettförsäljning, som nu alltså ägs av konkursboet, så finns det orsak att inkomma med offert till konkursförvaltaren. Det finns inte möjlighet att kvitta vare sig noterade eller icke-noterade fordringar mot egendom i boet. Det finns andra fordringsägare i vars intresse det är att boets tillgångar förvaltas väl och att eventuella överlåtelser av egendom ger största möjliga utbyte. Vid en avskrivning av konkursen måste förvaltaren ta ställning till vad som ska ske med tillgångarna. För att Luckan ska komma ifråga som förvärvare av systemet för biljettförsäljning är det önskvärt att föreningen lämnar offert så snart som möjligt. Det offererade priset kan sedan vara mera symboliskt då det såvitt jag vet inte finns andra spekulanter. Förslag: Styrelsen tar del av redogörelsen och diskuterar om föreningen skall lämna in en offert på mjukvaran för biljettsystemet. Beslut: Mötet beslutade lägga ned arbetet med AXS och gå vidare med andra försäljningssystem.

4 12. Biljettläge och samarbete med Piletti Besluts förslag för Luckans / Luckornas biljett Biljettgruppen som består av Annette Ström (Raseborg), Reidunn Manderbacka (Karleby), Anneli Hytönen (Borgå) och Jenny Österman, Tina Rehnström, Sebastian Weckman och Pia Sevon (Helsingfors) anser att Luckan / Luckorna bör välja Piletti som biljettsamarbetspartner. Med Piletti kommer vi att under en testperiod om sex månader ta i bruk ett förmånligt biljettsystem för kunder och arrangörer. Vi kommer även att lansera Pilettis svenskspråkiga webbutik för biljetter, biljett.fi, tillsammans med Piletti. Varför Piletti -De är billigare för små arrangörer än övriga -De är enklare att samarbeta med (de har inte så höga krav på att marknadsföra sig själva och ger utrymme för Luckanmärket. -Pilettis system är helt webbaserat. -Piletti kan erbjuda oss domänen biljett.fi Vi väljer Piletti för att vi skall kunna mata in och förmedla till ett bra pris både våra egna och samarbetspartners evenemang. Vår kostnad till Piletti är 20 cent plus moms per förmedlad biljett. Luckan får gratis skrivare och 50 cent per förmedlad biljett från arrangören, samt 1 euro per förmedlad biljett över disk. Provision för webbförsäljning är öppet för diskussion. Förslag: Styrelsen godkänner valet av biljettförmedlare och ger startlov för testperioden. Beslut: Mötet beslutade ge startlov för en sex månaders testperiod. I maj - juni ges en rapport från Luckan till styrelsen på hur det hela avlöpt. 13. Delgivning av hälsningar från UKM (Ung Info förhandlingar) På kort varsel kallades Luckan av UKM (25.10) för att diskutera Ung Info verksamheten för Projektkoordinator Litonius, ungdomsinformatör Cederborg och VL deltog i de sk. prelimimära förhandlingar med direktör Georg Henrik Wrede och inspektör Eva Roos angående finansieringen av UngInfo-verksamheten år Luckan gav en kort presentation över verksamheten 2011 och presenterade en budget och verksamhetsplan för UngInfo 2012 (se bifogade bilagor) Kontentan av mötet var följande Ekonomin för ungdomsenheten har ett 6 miljoners glapp inför nästa år. Nedskärningar på 5-10 procent är att vänta och hela sektorn och kommer under de följande åren att ytterligare trappas ned. Detta innebär ett högre krav på att uppvisa övrig finansiering, främst kommunal. I år har verksamheten fått medel från ett moment som understöder virtuella nätverkstjänster och det var till detta moment vi även var kallade att diskutera kring. Detta är dock missvisande och visar hur sårbar situation vi befinner oss i då personalbyte har skett på ministeriet och tidigare överenskommelser/verksamhetsstrategier är bortglömda (byte av tjänstemän). Den förståelse som finns för finlandssvenska särlösningar verkar i och med personalbyte ha försvagats. Den andra stora frågan som tangerades är hur vi kan motivera att vi har olika svenskspråkiga tjänsteproducenter i Södrafinland och Österbotten? En viss förståelse fanns, men inte i den grad man hade önskat av en svenskspråkig tjänsteman. Vad står vi inför? Vi måste få en större andel finansiering från kommunerna på alla verksamhetsorter. Idag "belastas" huvudstadsregionens kommuner i mycket högre grad i vår budget vilket också ministeriet reagerade på. Vidare måste vi ha klarare förankring av den lokala verksamheten i riksverksamheten för att kunna redovisa kostnaderna klarare. Vi måste även se över vilket budgetmoment vi ansöker medel ifrån och ifall vi återigen bör söka medel från olika moment. VL.s insatser över att föra fram till de svenska administratörerna av nättjänster (decibel) att det behövs en samordning av de svenska webbtjänsterna och

5 en gemensam ingång, underströks även av G-H W. Nuti-verkostos roll och dess bristande svenska tjänster diskuterades också, här kan Ung Info måhända få ett klarare svenskt mandat. Om ingen vettig arbetsfördelning lyckas skapas äventyras allas pengar. Litonius arbetar med dessa frågor och för saken vidare till de berörda. Kontentan av mötet är en osäkerhet inför framtiden. Nästa år torde vi ännu få medel men hur göra i framtiden? Vilket är det bästa sättet att utveckla verksamheten? På vilket sätt ska vi befästa vår position som ledande tjänsteproducent av ungdomsrådgivnings- och handledningstjänster på fysiska verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland? Hur ska vi finansiera verksamheten i framtiden - offentliga eller privata medel och hur lyckas vi med att utöka de kommunala medlen i de miljöer där de övriga Luckorna verkar? Det brådskar att skapa en takorganisation för Luckorna, som kan administrera Ung info riks i framtiden och ansöka om dessa medel. Förslag: Styrelsen noterar kontentan av mötet på UKM och konstaterar vikten av att fortsätt arbeta för en utökad kommunal finansiering av Ung info i de övriga regionerna. Mötesdeltagarna för fram via sina nätverk vikten av behovet av tillgänglig svenska ungdomsinformationstjänster i landet. Styrelsen uppmanar VL att senast i början av 2012 komma med ett förslag på takorganisation för Luckorna. 14. Luckorna och dess konsolidering VL har besökt de flesta Luckor och samtalat med personal och centrala personer under Ännu bör VL göra ett besök till Åboluckan. Anna Litonius har ofta besökt Åboluckan för igångsättandet av UngInfo i Åboland och har god uppfattning om hur Luckan i Åbo fungerar. Kimitoöns ansvarsperson är frustrerad över situationen och där borde man göra stora satsningar för att stöda Kimitoöns Lucka, som är kommunal. Personalen väntar i princip på en förändring och en klarare struktur i Luckorna i södra Finland. De förtroendevalda är dock mycket mer försiktiga och avvaktande. Många Luckor är inkorporerade med andra organisationer och de förtroendevalda uppfattar Luckans roll som sekundär och mer som en sätt att få medel till andra verksamhetsändamål. Stormöteshandlingarna stöder dock i princip en organisationsförändring och förstärkning av varumärket Bristen på personal, överarbetad personal (vissa Luckor) som har för mycket operativt arbete att axla (hand till mun), samt pressen på att kontinuerligt söka medel för att trygga verksamheten gör bilden splittrad svår. Luckorna i Österbotten har en stabilare grund men kunde svara mer på de övriga Luckornas verksamhetspalett, nu är fokus bara på biljettlucka med viss försäljningsverksamhet. Karleby ligger dock mer i tiden och har en framträdande roll pga. sitt goda läge i bibliotekets utrymmen. Herberts utredning stöder inte direkt en konsolidering. Alla Luckaniter är överens om att Luckans styrka är dess kunnande och ambassadörskap om det lokala. Dock så har hälsningarna från de offentliga myndigheterna varit behovet av en riksomfattande takorganisation för Luckorna, som kan administrera gemensamma projekt som typ UngInfo, Produforum m.fl. Projektunderstöden som Helsingforsluckan kunnat skapa har blivit mycket centrala för Luckorna och dess verksamheter. Kulturfonden har inga direkta åtgärdsförslag med anledning av Luckornas finansiering eller struktur. VL har försökt fråga vad fonden har för planer för fortsättningen, med anledning av Herberts utredning. Risken är att den blir en dammsamlare i mängden. Lösa diskussioner har förts med Luckorna i Kyrkslätt och Raseborg om en eventuell sammanslagning, och VL förde diskussioner med Grands styrelse om behov av bättre samordning under deras styrelsemöte i oktober. Kontentan av diskussionen var behov av en utomstående utredare som är neutral och kan göra en tidsenlig analys om vad som vore bäst att göra. Grand Luckan har problem med sin finansiering och behöver mycket stöd för att klara av de närmaste åren. Den nya VL tillträder andra veckan i november, Annika Lindroos. Grand är varumärket i Borgå och Luckan har bara en ringa roll för dess profilering, och fungerar mer som mjölkko. Luckan i Helsingfors och Grand har nu i uppgift att försöka hitta en bra utredare. Namn tas emot med tacksamhet. VL har bett att Anders Derefalk skissa en bild över hur en

6 lämplig takorganisation kunde se ut och göra en beredning om saken. Vi har sänt ut en förfrågan med följebrev till Luckorna i enlighet med Samuel Reuters förfrågan och gör en sammanställning inom november månad. Följande aktiviteter görs nu för att komma vidare med ärendet. - en skiss över hur en lämplig takorganisation kan se ut, görs upp av Luckan i Helsingfors - en förfrågan i enlighet med Samis modell sänds ut till Luckorna och sammanställs - en utredare som ser på fördelar och nackdelar med en ev. samgång med Borgå Luckan - fortsatta diskussioner förs med Luckorna och även en allmän diskussion i samband med Luckans höstmöte Förslag: Styrelsen konstaterar att aktiviteter är i gång för att komma vidare med en förstärkning av Luckorna och dess samordning. Beslut: Mötet omfattade informationen och diskuterade olika lösningsmodeller för en takorganisation och dess styrelse, som inte kan vara densamma som Helsingforsluckans styrelse. Samordningsarbetet fortgår och rapporteras till styrelsen på kommande möte. 15. Situation Bridge och personal 16. Meddelanden - Det finlandssvenska ungdomsparlamentet som Ung Info var med om att arrangera i Grankulla samlade 80 deltagare från hela landet - Vad gäller anställningen av arbetssökande Valter Söderman blev summan högre än vad Luckan budgeterat. Pia Sevón informerar. - Produforum inbjuder till en framtidsdiskussion där PF:s grundare delger sina synpunkter på hur PF skall se ut efter att projektet avslutats, plats Korjaamo, 8.11 kl (styrelsen är varmt välkomna att delta) - Projektet delaktig i Finland arrangerande ett seminarium på Arbis där A J, VL och några styrelsemedlemmar deltog. - Grankulla ungdomsseminarium, UngInfo deltar. Beslut: Mötet antecknade meddelandena för kännedom. 17. Övriga ärenden - Luckans valberedning och höstmötet kl. 10 i Luckan - Följande ordinarie styrelsemöte 9.12 kl i Luckan 18. Mötets avslutandes kl av ordföranden Henrik Wolff Ordförande Karl Norrbom Sekreterare

7 Protokolljusterare: Mats Löfström Sebastian Gripenberg

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Tre blir en. En essä i kursen Medieekonomi om redaktionssammanslagningen inom HSS Media. Heidi Herrmann Jens Finnäs 2006 - 1 -

Tre blir en. En essä i kursen Medieekonomi om redaktionssammanslagningen inom HSS Media. Heidi Herrmann Jens Finnäs 2006 - 1 - Tre blir en En essä i kursen Medieekonomi om redaktionssammanslagningen inom HSS Media. Heidi Herrmann Jens Finnäs 2006-1 - Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Frågeställningar 1.2 Metod 2. Vad är det

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och mål... 4 3. Verksamheten... 5 4. Antal ärenden... 6 5. Analys av ärenden... 7 5.1 Kön, ålder och boendeform...

Läs mer