Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Luckan i huvudstadsregionen"

Transkript

1 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010

2 1

3 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid PERSONAL sid EKONOMI OCH LUCKANS FINANSIÄRER sid Allmänt om ekonomi och resultat sid Understöd, bidragsgivare och övriga intäkter sid Specificering av erhållna bidrag som överförs sid MARKNADSFÖRING OCH SYNLIGHET sid Luckan 10 år sid VERKSAMHET sid Informationscentret Luckan sid Kultur- och programverksamhet sid Luckan shop sid Den virtuella Luckan sid Ungdomsinformation - Ung Info sid PROJEKT sid Projektet Produforum Nyland sid Projektet Produforum Riks sid Ung Info riks sid Bridge - integration sid SAMARBETE MED DE ÖVRIGA LUCKORNA sid ÖVRIGA SAMARBETSPARTNER sid UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING sid. 44 BILAGA 1 Bridge verksamhetsberättelse 2010 sid. 45 BILAGA 2 SHOP- OCH CENTERSTATISTIK sid. 50 2

4 1. ÖVERBLICK AV ÅRET Det blev ett nytt rekordår för föreningen. Genom fler besökare, både i centret och under evenemangen, en nyrenoverad lokal och lanseringar av webbtjänster, blev Luckan år 2010 ett modernare informations- och kulturcenter än tidigare. Föreningen stärkte sitt märke som god samhälls- och kulturaktör för det finlandssvenska i huvudstadsregionen och fortsatte också förädla projektverksamheten och öka sitt kunnande om projektledning i Svenskfinland. Som avrundning på det händelserika året hölls i december en födelsedagsfest för Luckan som fyllde tio år som förening. Året präglades mycket av aktiviteter och initiativ för att kunna fortsätta Luckans integrationsverksamhet (Bridge) efter att projektfinansieringen från RAY upphörde vid utgången av Avsikten med Bridge var att visa upp de finlandssvenska möjligheterna och dess serviceutbud för invandrare i regionen. Speciellt riktades skrivelser och underlag för samarbetsavtal till städerna i huvudstadsregionen (tjänstemän, stadsdirektörer och beslutsfattare) för att peka på behovet av finansiering för den unika verksamheten som Luckan bedriver. Som reservplan arbetade föreningen med att kunna medverka i huvudstadsprojektet Delaktig i Finland, som kommer att ledas av Arbis i Helsingfors för perioden Luckan initierade arbetet med att samla ihop ett brett nätverk av organisationer för att inleda verksamhet som definierar olika integrationsstigar inom olika sektorer i samhället rörande invandrare i olika åldrar. Bridge har under sin treåriga projekttid lyckats skapa ett ansenligt nätverk av samarbetsorganisationer och kontakter över språkgränserna i regionen. Mer än 800 kunder använde Bridge och dess verksamhetsutbud år Föreningen fick också förlängning från ELY-centralen för att kunna fortsätta driva projektet Produforum Nyland för åren , speciellt med uppdraget att inkludera Östra Nyland i projekthelheten. Produforum Nyland grundade ett nytt kontor i Borgå, i fastigheten Luckan Grand. Under hösten gjordes det upp en ny projektplan för att kunna fortsätta det riksomfattande Produforumprojektet till utgången av Produforums nätverk bestod av cirka 900 inkopplade aktörer varav 113 kulturaktörer, 31 nya organisationer och 6 nya företag har kommit med under Informations- och kulturcentret på Simonsgatan besöktes av närmare personer under året och föreningens webbplatser lockade till nästan virtuella besök. De mest besökta sidorna var Luckan i huvudstadsregionen, Svensk servicekatalog och FYRK, tätt följda av den växande webbplatsen Ung Info. Nya satsningar på sociala medier gjordes år Luckan och dess projekt börjande använda blogga och mikroblogga om verksamheterna. Luckan utförde en kundutvärdering också detta år och resultatet var gott, överlag har servicen varit mycket god i centret. Luckans shop förmedlade under 2010 biljetter till ett värde av euro. Av dessa omsatte Luckans egna produktioner och samarbetsproduktioner vilket är en höjning på 17 % jämfört med år Under hösten öppnade Luckan sin egen biljettförmedling (AXS) för att vara konkurrenskraftig vad gäller internet- och mobilförsäljning. Under året ökade antalet evenemangsbesökare i Luckan med nästan 20 procent från föregående år. I de egna lokalerna genomfördes 93 unika program och programserier 3

5 fördelat på 230 tillfällen. Totalt 5701 personer besökte Luckans olika program vilket innebär ett nytt rekordår för kulturen i Luckan. Tyngdpunkten på barn och unga gav fler besökare till barnevenemangen, som dessutom var fler till antalet än övriga program. Tack vare bidrag från Nordisk kulturfond kunde Luckan bjuda på nya nordiska kulturevenemang. Under året gavs utrymme till såväl etablerade serier för barn, ungdomar och vuxna, liksom nytt prövande av experimentella kulturyttringar som Soundpainting och skrattyoga. En rad sociala evenemang gavs som tidigare år i form av babykaféer, rådtorg och olika aktuella föreläsningar. År 2010 kan sammanfattas som barnens år i Luckan. Varje vecka har barn från 2 år uppåt fått ta del av mångsidiga konst- och kulturupplevelser, genreöverskridande och anpassade också för speciella målgrupper. Över 500 barn har deltagit i Luckans 70 barnkulturverkstäder, som arrangerats i lokalerna. En ansökan för att bättre koordinera och främja den svenska barnkulturen sammanställdes under hösten och lämnades in till Undervisnings- och kulturministeriet med Sydkustens landskapsförbund som huvudman, där Luckan deltar som samarbetspart. Också ungdomar fick stort utrymme i Luckans verksamheter I 24 unika evenemang riktade till unga och unga vuxna deltog 560 besökare under året. För att främja det svenska i Finland arrangerades språkkurser i svenska för invandrare i samarbete med Arbis. Luckandiplomet för service på svenska marknadsfördes kontinuerligt och distribuerades så att mottagarantalet vid årets slut närmade sig 70 serviceproducenter och företag i regionen. En helt ny webbplats, Svenskfinland.fi, publicerades under hösten med syfte att på ett lättillgängligt sätt presentera det moderna Svenskfinland för intresserade i landet och internationella besökare. Som delprojekt inom Produforum startades utvecklingen av ett kulturforum på webben, vars avsikt är att heltäckande presentera konst och kulturutbudet på svenska i Finland, bland annat i kulturexportsyfte. För att äntligen kunna inleda arbetet med att utvidga informationsportalen Svensk servicekatalog till att omfatta hela Svenskfinlands utbud av föreningar och organisationer samt för att konsolidera de svenska IT-tjänsterna inom tredje sektorn, inlämnades en ESFansökan i november med namnet älven till Lapplands ELY-central. Avsikten är att kunna inleda projektet under 2011 (till 2013). Luckan kunde under våren öppna den nya ungdomsportalen Fråga, i samarbete med Luckorna, många samarbetsorganisationer inom tredje sektorn samt flera kommuner. Luckan utnämndes under året av Undervisnings- och kulturministeriet till ett av de landsomfattande tjänste- och utvecklingscentren för utvecklande av ungdomsarbete i Svenskfinland, vilket var en arbetsseger för föreningen och innebär ett årligt statsbidrag för ungdomsverksamheten. Luckan i Åbo startade också Ung Info-verksamhet under hösten Luckornas gemensamma arbete aktiverades under våren. Den maj sammankom Luckornas personal och förtroendevalda för ett Luckornas stormöte där man blickade tillbaka på tiden som gått samt fokuserade på hur märket Luckan ska se ut i framtiden. Inom ramen för bland annat utvecklingsprojekten Ung Info och Produforum skedde mycket samarbete och gemensamma satsningar för att stärka Luckannätverket i Finland. Svenska Kulturfonden anlitade forskare Kjell Herberts i slutet av hösten för att utföra en Luckanutredning, arbetet slutförs under vintern Luckan hade också ett rekordår vad gäller synlighet i medierna och har fått stort medialt 4

6 utrymme i hela landet. Detta har skett mycket tack vare de många projektbidrag Luckan erhållit och som möjliggjort mera resurser för heltäckande marknadsföring. Luckan gjorde resultatmässigt ett lite sämre år än året innan. Luckans preliminära bokslut visar ett resultat på Totala intäkter utgjorde euro och kostnader euro varav Produforums andel (av både intäkterna och utgifterna) utgjorde euro. Sammanlagt 17 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även statsbidrag för bestämda ändamål. ESF-medel för kulturprojekten Produforum e, bidrag för ungdomsinformationsverksamhet från UVM ( euro för utveckling av virtuella rådgivningstjänster tillsammans med de andra Luckorna) samt för projektet Bridge sammanlagt euro från RAY. Stödet från fonder och stiftelser utgjorde sammanlagt euro. Finansieringen från statsmakten var sammanlagt euro och kommunalt understöd från städerna var totalt euro.den offentliga finansieringen i sin helhet utgjorde euro. Sammanfattningsvis kan man konstatera att året varit framgångsrikt men mycket arbetsdrygt. Luckan har höjt sin profil vad gäller att fungera som ett mångsidigt resurscentrum inom kultur, integration, ungdomsinformation samt som projektadministratör av nationella utvecklingsprojekt. Föreningens många verksamheters sammanlagda resultat för år 2010 visar på ett väl utfört arbete för Svenskfinland och samhället överlag. 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING Föreningens medlemsorganisationer bestod som tidigare av följande: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund samt Understödsföreningen för Svenska kulturfonden. Styrelsen bestod av följande medlemmar samt ersättare: Henrik Wolff, föreningens styrelseordförande Monica Martens-Seppelin, viceordförande Maria Björnberg-Enckell med ersättare Carita Lundin Mats Löfström med ersättare Johan Johansson Samuel Reuter med ersättare Marie-Louise Blåfield Christine Romberg med ersättare Sebastian Gripenberg Styrelsen sammanträdde aktivt under året, sammanlagt 10 gånger. Luckans verksamhetsledare fungerade som styrelsens föredragande och sekreterare. Under året deltog också Luckans ekonom som föredragande under styrelsemötena vad gäller ekonomiska ärenden. From december deltog också Karl Norrbom i mötena i egenskap av medlem i Luckans ledningsgrupp. Vårmötet arrangerades 20.4 och höstmötet Eva Bruun från Ernst & Young fungerade som föreningens revisor. Styrelsen utsåg en ledningsgrupp för Luckan som konstituerades i december och bestod av ekonom Pia Sevón, platschef Karl Norrbom samt verksamhetsledare Jessica Lerche. Luckans kulturgrupp (med fokus på program och kulturaktiviteter), som leddes av specialplanerade Nina Gran, sammanträdde 6 gånger under året. 5

7 ESF-projekten Produforum hade sina givna styrgrupper. Produforum Nyland, leddes av verksamhetsledaren och Produforum riks av Nina Gran. Styrgruppen för Nyland sammankom 5 gånger och styrgruppen för riks 2 gånger. Se närmare information under Produforum. Ledningsgruppen för Ung Info, som bestod av kommunernas ungdomstjänstemän inom huvudstadsregionen, sammanträdde 3 gånger under året. Ledningsgruppen leddes av verksamhetsledaren och som sekreterare fungerade Luckan ungdomsinformatör. De Luckor som drev Ung Info samt webbportalen Fråga (som koordinerades av Luckan i Helsingfors och stöddes av statsbidrag från kultur- och undervisningsministeriet) samlades för tre möten för att planera och följa upp verksamheten under året Integreringsprojektet Bridge hade en specifik referensgrupp, som bestod av sakkunniga på området samt representanter från målgruppen. Referensgruppen träffades 4 gånger under året. 3. PERSONAL Följande personer har arbetat för Luckan under året: Luckan basverksamhet: Som verksamhetsledare verkade Jessica Lerche. Karl Norrbom fungerade som Luckans kultur- och IT-ansvarig samt from december som ny platschef för Luckan (ny vakans). Platschefsvakansen ledigslogs internt och söktes av tre personer. Som centeransvarig, producent och IT-handledare verkade Sebastian Weckman Jenny Österman var ansvarig för Luckans shop och försäljning. Som ungdomsinformatör för Ung Info verkade Frida Westerback (tom 1.3 då hon gick på tjänsteledighet och avslutade sitt arbetsförhållande 1.10) och from mars anställdes Muluken Cederborg. Luckan anställde en ny ekonom under vintern, ekon.mag. Tina Wildtgrube, som avslutade sitt arbetsförhållande i maj. Den 1 augusti inledde ekon.mag Pia Sevon sitt arbete som ekonom för Luckan och dess projekt. Under maj och juni anställdes tillfälligt Luckans tidigare bokförare Virpi Schauman för att sköta Produforums ekonomihantering. Verksamheten Ung Info riks: 6

8 Jur. kand Anders Derefalk fungerade som projektkoordinator på deltid under tiden februari till augusti och koordinerade Ung Info riksprojektet, vilket innebar att utforma och leda igångsättandet av frågeportalen i regionerna. I november och december arbetade fil.kand. Maria Björnberg-Enckell som koordinator på deltid för Ung Info riks. Även Muluken Cederborg och Sebastian Weckman (webb) arbetade för riksprojektet med specifika uppgifter. Verksamhetsledaren ledde samarbetet med de övriga Luckorna och hjälpe till med planeringen av verksamheten vad gäller bl.a. ekonomi. Projektet Bridge: BA Ann-Jolin Grüne arbetade heltid som projektkoordinator/projektledare för det RAY stödda projektet Bridge. Karl Norrbom fungerade som projektledare tom oktober för projektet på timbasis. Projektet Produforum Nyland: Ekon.mag Anders Lindholm-Ahlefelt har fungerat som projektledare för Produforum Nyland tom 30.9 då han avslutade sin tjänst. From utsågs jur.kand Anders Derefalk till ny projektledare. Kulturproducent Barbro Fri verkade som projektkoordinator för Raseborg. I augusti började kulturproducent Paula Dadda-Lönnström som koordinator för östra Nyland. Zusan Söderström verkade som projektkoordinator för huvudstadsregionen (3 dagar i veckan under våren för Produforum samt from 1.8, fyra dagar i veckan Produforum, en dag i veckan för Luckan med bl.a. barnkulturproduktion). Skådespelare Miki Graham arbetade på deltid som koordinator för Esbo stad under tiden Ped.mag Greta Storlund verkade som informatör på deltid Verksamhetsledaren fungerade som administrativ projektchef för Produforum. Ekonomerna Tiina Wildtgrube (våren) och Pia Sevón (hösten) fungerade som projektets ekonomer. Projektet Produforum riks: Ann-Christin Hellberg-Sågfors verkade som projektchef för Produforum riks. Greta Storlund fungerade som projektets informatör på deltid. Jessica Lerche var administrativt ansvarig för projektet och Tina Wildtgrube (tom maj) och Pia Sevon (augusti) fungerade som projektets ekonom. Lektor Leena Björkqvist fungerade som projektforskare för projektet (på timbasis i form av samarbete med YH Novia). Under 2010 hade Produforum följande praktikanter: Lina Markkula, YH Novia, oktober - december, Hassan Ahmed, arbetslivspraktik via FPA, ca maj-oktober Mötespraxis och övrigt: Personalen sammanträdde för veckovisa personalmöten samt ett par gånger per termin för längre planeringsmöten. Alla möten har systematiskt dokumenterats i form av mötesprotokoll. För att underlätta och effektivera den dagliga operativa planeringen av verksamheten och arbetsfördelningen kalenderförs all verksamhet i Luckans och Produforums interna webbkalendrar. Projektet Produforums aktörer sammankom för operativa aktörsmöten varannan vecka på Korjaamo samt Produforum Nylands personal sammanträdde varannan vecka under ledning av projektledaren. Produforum riks inbegripna personal samlades också ca varannan vecka för planeringsmöten under ledning av projektchefen. 7

9 I slutet av hösten träffades VL, projektchefen och projektledaren för Produforum samt Luckans ekonom för ledningsmöten för Produforum cirka varannan vecka. En ledningsgrupp utsågs i slutet av året som bestod av ekonom Pia Sevón, platschef Karl Norrbom och verksamhetsledare Jessica Lerche. Under verksamhetsåret startade Luckans personal en webbgrupp som hade till uppgift att planera, utvärdera och utveckla Luckans webbutbud, både innehållsmässigt och visuellt. Greta Storlund fungerade som gruppens ordförande. Luckans hela personal höll ett tre dagars utvärderings- och planeringsmöte (dels i Luckan, dels i konferenscentret Haikko) under sommaren och planerings- och utvärderingsdagar under hösten, och Introduktionsdagar för nyanställda arrangerades i februari och i augusti. Luckornas personal och förtroendevalda samlades för ett framtids- och strategiseminarium i Helsingfors (stormöte), då Luckan i Helsingfors stod som värd. Den 21 september samlades alla Luckornas verksamhetsledare för en gemensam planeringsdag i Åbo. En gemensam kräftskiva arrangerades tillsammans med styrelsen och personalen 2.9 som ett led i firandet av Luckan 10 år. Personalhälsovården sköttes av den privata läkarcentralen Diacor. Konditionssedlar anskaffades under året för att främja arbetshälsan och upprätthålla personalens arbetsförmåga. Tilitoimisto CH-account skötte Luckans lönebokning. Luckan är medlem i arbetsfacket EK Resor, utbyten och fortbildning Personalen deltog ibland annat i följande resor, fortbildningar och seminarier: Jessica Lerche deltog i ett antal seminarier under året som arrangerades av Magma. Teman för seminarierna var finlandssvenskhet, svenska språkets ställning och metropolområdet. Lerche deltog också i ett seminarium om lobbningsteknik (16.2) som arrangerades av Svenska Studiecentralen. Lerche gjorde ett studiebesök till Stockholm och besökte då Finland-Sverige institutet. I september besökte hon Köpenhamn för att bekanta sig med Nordiska Kulturfonden och Finlandsinstitutet i Köpenhamn. Lerche deltog tillsammans med Jenny Österman och Greta Storlund i den årliga organisationskonferensen i Tammerfors Lerche deltog i den årliga föreningsfestivalen som arrangerades i Helsingfors Lerche, Österman och Grüne deltog i ett seminarium om tredje sektorn (Pro Bono) i Finlandiahuset. Pia Sevon deltog i två fortbildningar under hösten; NTM-centralens utbildning i uppgörande av utbetalningsansökningar (22.9) Finlands näringsliv, EK:s förskottsuppbördsdag (20.2). (20.12). 8

10 Bridge projektkoordinator (från1.8 projektledare) Ann-Jolin Grüne har under året 2010 deltagit vid en resa till Sverige, som arrangerades och finansierades av Utbildningsstyrelsen. Grüne har hållit fem föreläsningar under 2010, deltagit i 11 seminarier och gjort fyra studiebesök. Frida Westerback deltog i seminariet Emma Pihl: Vinnare i din egen tävling (28.1). Muluken Cederborg deltog i Ungdomskryssningen som arrangerades av förbundet Alliansen samt i Cajsa Tengblads föreläsning på De Ungas Akademi i Helsingfors den Cederborg deltog också i Föreningsfestivalen Jenny Österman deltog i Varainhankinnan peruskurssi ordnat av Petteri Niskanen. Österman deltog i en kurs om biljettsystemet Sales, Tapahtumajärjestäjän hallintaliittymä, som Lippupiste ordnade i Tammerfors Jenny Österman deltog i Pro Bono - kolmannen sektorin huippuseminaari, ett seminarium ordnat av Boardman den Jenny Österman gjorde en resa till Stockholm för att söka nya leverantörer till shopen Hon besökte bl.a. bokhandlar i centrum av Stockolm, Junibacken på Kungsholmen och Designtorget i Kulturhuset. Resan resulterade i en tanke om att Luckan år 2011 skulle söka fram produktproducenter och finlandssvenska/svenska formgivare och ingenjörer, uppfinnare, idémakare som vill sälja sina produkter i centrum av staden. Österman reste besökte följande Luckor: Raseborg (Karis), Kyrkslätt, Åbo, Kimitoön och Borgå i september-oktober Resorna var en del av fortbildningen i det nya biljettsystemet AXS som Luckan i Helsingfors lanserade som ett pilotprojekt under september-december. Produforumprojektens resor och fortbildningar Anki Hellberg Sågfors har deltagit i the Business of Art, en fortbildningsdag den 9.11 inom kulturens nya verksamhetsformer. Hellberg deltog också i ett seminarium i Vasa för ESF-projektpersonal, ett seminarium med rubriken Utbildning i det digitala samhället och i utvärdering - Kunskap, resultat och de stora berättelserna. Arrangör för seminariet var den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet vid Regionförvaltningsverket för västra och inre Finland. Projektforskaren och projektchefen deltog som inbjudna workshopsledare i kulturproducentseminariet To Culture With Love - Management i Brno, Tjeckien. Seminarieorganisatörerna var tidigare kulturproducentpraktikanter vid Produforum från Tyskland, Finland och Tjeckien. Greta Storlund deltog i Göteborgs bokmässa i september 2010, där hon tog del av flera seminarier om sociala medier och andra frågor anknutna till informationsteknologi. Projektchefen och informatören deltog också i Produforum Nylands seminarium, Andlighet och kultur i Ekenäs Anders Derefalk deltog i seminariet Andlighet och kultur, samt i Fortbildning i Advisery Ring med Pata Degerman, Zusan Söderström deltog i maj i Scenkonstbiennalen riktat till ung publik, i Tammerfors teaterdagar i augusti och i Teaterseminarium och kommunernas kultursekreterares stormöte, i september. Söderström deltog också i Föreningsfestivalen i Helsingfors i september samt i Hippalot-barnkulturfestivalen i Tavastehus i oktober. 9

11 Barbro Fri deltog i som panelmedlem i en kulturkonferens i Raseborg den Fri deltog också i innovationsdagen på Novia i Ekenäs, 2.2 samt i Svenska kulturfondens kulturarbetarträff i Helsingfors, Anders Lindholm-Ahlefelt deltog i Evolution, Revolution, Vison den15.4, arrangör för evenemanget var Produforum Åboland. Han deltog också i ett av NTM-centralen arrangerat nätverksmöte för projektledare den 5.5 i Åbo, i Forma Produforum (arrangör Produforum, Sibbo), och i Forma Produforum 17.5 (arrangör Produforum, Lovisa). Lindholm- Ahlefelt deltog också i Hangö Teaterträff/Kritikerseminarium (arrangör LUST rf och Produforum, Hangö), i seminariet No Borders 4.8 (arrangör Produforums vänner rf, Tammerfors) samt i en projektledarträff 1.10 (arrangör Produforum, Borgå) Praktikanter och timanställda: Luckan inkluderande dess projekt har visat sig vara en populär arbetsplats för praktikanter vid högskolor och yrkesskolor. Tack vare mångsidiga arbetsuppgifter och möjlighet för personlig handledning svarar vi på studerandenas behov och förväntningar. Vi har under de senaste åren haft främst finlandssvenska studerande men tack vare projektet Bridge även kunnat erbjuda utländska studeranden, som önskat förkovra sina språkkunskaper i svenska, att arbeta i en svensk arbetsmiljö. Dessutom har vi haft skolelever på prao. Sammanlagt 10 personer har arbetat för Luckan i form av högskole- eller yrkesskolpraktik. Luckan: Sami Perälä (Praktikum) Maria Nygård (Novia) Annika Huhtala (Soc&Kom) Alexandra Forsbäck (Praktikum) Daniela Mbah (Prao) Ung Info: Malena Sandström (Novia i Åbo) april-juni Bridge: Emmanuel Boateng (Laurea School of Applied Sciences) 6 veckor Bright Ebenezer Doku (Laurea School of Applied Sciences) 3 månader Produforum Lina Markkula, Novia, oktober - december Hassan Ahmed, arbetslivspraktik, maj-oktober Tina Rehnström har verkat som timanställd i kundtjänst. Pol.stud Annika Huhtala anställdes i september (13.9) som assistent med allehanda uppgifter i form av sysselsättningsstöd för ungdomar via organisationen Allianssen. Thomas Nyberg utförde olika slag av webbtjänster och tekniska IT-stödtjänster för Luckan och dess projekt på timbasis. Uppvaktningar Föreningen har uppvaktat såväl personer som organisationer vilka på olika sett stött föreningen under året med anledning av bemärkelsedagar, jubileum eller firanden av olika slag. 10

12 4. EKONOMI OCH LUCKANS FINANSIÄRER 4.1 Allmänt om ekonomi och resultat Luckan gjorde resultatmässigt ett lite sämre år än året innan. Luckans bokslut visar ett resultat på ,41 euro ( ). Totala intäkter euro och kostnader totalt euro (2009: och ). Projektunderstöden minskade under året. Man kan konstatera att de offentliga understöden uppnådde euro. Dessa bidrag inkluderar de kommunala intäktsförda understöden, vilka uppgick till euro. De privata bidragen utgjorde sammanlagt euro. De övriga intäkterna stod för euro. Luckan drev sammanlagt två ESF-projekt under året och kostnaderna/intäkterna utgjorde tillsammans euro. Projektet Bridge kunde fortskrida tack vare understöd från RAY om euro. Anslaget var detsamma som år Ung Info erhöll specialunderstöd från UkM för utveckling av virtuella rådgivningstjänster för unga på svenska om euro. Det virtuella rådgivningsprojektet fortskrider Även städerna inom huvudstadsregionen stödde Ung Info verksamheten med ett belopp om euro, varav Helsingfors stads andel utgjorde euro. Närmare uppgifter över den ekonomiska situationen framgår ur bokslutet och dess specifikationer. Intäktsförda bidrag finns specificerade nedan. Eftersom många av de aktiviteter, som beviljats bidrag fortgår, överfördes medel till följande år. Ett överskott är också nödvändigt för att klara av eftersläpningen av utbetalningarna av projekten Produforum. Luckans verksamhet är mervärdesskatteskyldig för försäljningsverksamheten, dvs. biljettprovisioner och produktförsäljning. Alla kostnader och intäkter har bokförts i enlighet med Luckans olika verksamhetsområden, dvs. försäljning, information, kultur, Ung Info och basverksamhet samt för de olika projekten. På Luckans interna dokumentportal har uppföljningen funnits tillgänglig för Luckans finansiärer. Bokföringen sköttes under år 2010 av ekonomerna Tina Wildtgrube och Pia Sevón och som revisor fungerade Eva Bruun från Ernst & Young. Närmare uppgifter om föreningens ekonomi framgår ur resultaträkningen, balansen och dess noter. 11

13 4.2 Specificering av intäktsförda bidrag: 12

14 4.3 Specificering av erhållna bidrag som överförs Slutsats Föreningen Luckan är mycket tacksam för det breda stöd föreningen erhållit från så många olika finansiärer. Man kan sammanfatta året som framgångsrikt vad gäller framförallt erhållandet av EU- och statliga understöd. De många understöden har gjort Luckans verksamhet synligare på många plan och sektorer i vårt samhälle. 5. MARKNADSFÖRING OCH SYNLIGHET Luckan med och dess många tillställningar och aktiviteter har haft märkbar synlighet i medierna under året. Minst en gång i veckan har föreningen figurerat i press och media. Tack vare projekten Produforum, Ung Info och Bridge har verksamheten haft synlighet också över språk- och regiongränserna. Luckan och Produforum startade egna bloggar och sidor på Facebook och har flitigt nyttjat olika sociala medier för att nå ut med sitt budskap och för att marknadsföra sina evenemang. Konsult Liisa Tolonen användes som sakkunnig för projektet Produforum, där hon arbetade med att förbättra projektets synlighet, i synnerhet vad gäller användning av sociala medier och praxis för annonsering (tydligöra skillnad mellan projekt och aktörernas aktiviteter samt evenemang) samt utökandet av kontaktytan till pressoch media. Luckan har huvudsakligen annonserat i finlandssvenska tidningar 2010, men föreningens arbete har även utannonserat och uppmärksammats redaktionellt i engelskspråkiga tidningar genom projektet Bridge och teaterprojektet Helsinki Fringe. Tidningarna har varit Six Degrees och Helsinki Times samt omnämnanden och banners på respektive tidnings webbplats. Genom redaktionellt omnämnande i artiklar, intervjuer och notiser har 13

15 föreningens olika verksamhetsområden och personer lyfts fram. Intervjuer har också getts i radio och television under året. Föreningen använde flitigt webbannonsering (banners) på olika webbplatser, såsom Peppar och Helsinki Times. Den nya riksomfattande ungdomsportalen unginfo/fraga.fi, som lanserades i maj, marknadsfördes genom medier och tidningar som riktar sig till de unga samt lärare och föräldrar. Mest annonserade föreningen i HBL (Hufvudstadsbladet), vars samarbete med Luckan fortlöpte som tidigare år (samarbetsavtal har gjorts med Luckan och KSF media för ). Andra finlandssvenska medier där föreningen annonserat var bland annat Västra Nyland, Östra Nyland, Borgåbladet God Tid, Studentbladet, Vi och vår skola, Ny Tid, Forum för ekonomi och teknik och Kyrkpressen. För de flesta annonser fanns förmånliga samarbetsavtal mellan föreningen och tidningen. Luckan syntes också i en rad tryckmaterial som Repertoar, olika broschyrer, kalendrar och andras programblad över sina kulturprogram och föreställningar. Under året har personalen kontinuerligt skrivit notiser om evenemang och aktiviteter i och från Luckan och tillsänt olika svenska medier som redaktionellt material, så kallade puffar. Varje vecka skickades det ut ett pressmeddelande till alla svenska medier samt till Luckans informations- och intresselista bestående av personer och organisationer som önskar direktinformation om verksamheterna. Luckan och dess många projekt gav ut flyers, broschyrer och reklamblad som distribuerats till de berörda målgrupperna. Luckans växande webb hade närmare besök under året. Luckans webbsida och tryckmaterial fick en enhetligare grafisk design och layout under året. Produforums webbsida fick en ny fräschare design. Tillsammans med de andra Luckorna fortsatta annonseringen i olika specialtidningar för att spara på annonskostnader. Arbetet sköttes av Luckan i Raseborg. Norrbom och Weckman har ansvarat för den grafiska utformningen av webben och annonser. De har också utformat det mesta tryckmaterialet rörande verksamheterna i Luckan samt skött om uppdateringen av Luckans webbplats. Produforums koordinator Paola Dadda- Lönnström handhade den grafiska utformningen av Produforums annonser från och med hösten. Den veckovisa pressinformationen sköttes av Luckans försäljnings- och informationspersonal och koordinerades i samråd med Luckans övriga personal. Mer information om Luckans marknadsföring och informationsspridning presenteras i samband med de olika verksamhetsområdena och de olika projekten. 14

16 5.1 Föreningen Luckan 10 år Luckan grundades 1992, men registrerades som självständig förening först år I december 2010 firades föreningens tioårsjubileum med en fest för inbjudna vänner av Luckan och finansiärer. Till tillfället skapades också en broschyr i tryck- och webbformat som behandlade Luckans historia främst blickande tillbaka på de tio åren som gått. Arbetet koordinerades av en tillsatt arbetsgrupp bestående av personer från Luckans personal liksom personer som arbetat med och för Luckan på olika sätt. Arbetsgruppen leddes av specialplanerare Nina Gran (tidigare verksamhetsledare) och bestod Karl Norrbom, Jessica Lerche, Greta Storlund och Sebastian Weckman. Även tidigare ordförande Marie-Louise Blåfield samt Carita Lundin från Sydkustens landskapsförbund (representant som föreningens grundare) ingick i gruppen. För själva planeringen med jubileumsfesten anställdes Linda Vänska på timbasis. Arbetsgruppen fortsätter att planera Luckans 20 års jubileum som ska gå av stapeln år Cirkaa 220 personer inbjöds till festen i december. Luckans födelsedag uppmärksammades även under året i arbetets tecken. Bland annat Luckan dagarna i maj, där alla Luckors personal och förtroendevalda samlades samt konstens natt i augusti hade inslag av jubilerandet. Bl.a. bjöds barnen på födelsedagstårta under konstens natt. Vissa annonser under året lyfte också fram Luckans jubileumsår i samband med programutbudet. 6. VERKSAMHET Luckan verksamhet består huvudsakligen av följande områden; försäljning (Luckan shop), informationstjänst (även specifik ungdomsinformation - Ung Info) samt kultur och evenemangsverksamhet samt upprätthållande av olika webbtjänster. Dessutom driver Luckan en rad stora utvecklingsprojekt som stöder Luckans verksamhetsformer. Luckan registrerade under verksamhetsåret ca kundbesök, vilket är en liten ökning från föregående år. Våra virtuella besök ökat markant, från drygt till knappt på ett år, mycket beror på trafiken till Luckans program- och projektverksamhet liksom de nya sociala medierna. 6.1 Informationstjänsten Nyckeltal för centret: besökare flera hundratals ambulerande titlar i Bokbytarhyllan 23 st. Rådtorg 15

17 Luckans informationstjänst består dels av allmän informationstjänst dels av specifik ungdomsinformation i samarbete med Helsingfors stads ungdomscentral samt med hjälp av separata projektbidrag. Informationstjänsten balanseras mellan en fysisk kontakt och personlig kundservice och en mer virtuell tjänst som byggs upp av de webbtjänster Luckan har utvecklat under åren. För mer information om dessa se avsnittet webbtjänster. Våra kunder består av personer i alla åldrar med olika bakgrunder, kulturer och behov. Främst gäller det service för den finlandsvenska befolkningen, ur det finlandssvenska samhället, men kundkretsen består även av människor från andra kulturella och språkliga bakgrunder. Luckans gatuplan fungerar som bas för den dagliga verksamheten. Här finns information riktad till alla åldrar. Det handlar om allt från broschyrer och informationsblad, till möjlighet att använda sig av kunddatorerna för att hitta den information man letar efter. I likhet med tidigare år, betjänade Luckans Infotjänst sina kunder genom personlig betjäning och informationsmaterial i Luckans lokaler, per telefon, e-post och via webben. Begreppet hjälp till självhjälp vad gäller informationssökning för kunden är ett av många utvecklingsprojekt som tagits väl emot av kunderna. Denna metod ger möjlighet att serva fler kunder samtidigt och är tidseffektiv. Nyckeltal för informationstjänsten 2010 Ungefärligt antal kundfrågor i procent: Informationsområde: % Arbetsrelaterat 16 Socialt 7 Utbildning 8 Tidningar 3 Datorer 29 Evenemang 24 Fonder / Stipendier 13 Ungefärlig kundkretstillhörighet 2010: Ca: 65 % finlandssvenskar, 17,5% finskspråkiga, invandrare 17,5% (inkl. turister, gästarbetare, flyktingar m.fl.). Tidningshörnan och Bokbytarhyllan Tidningshörnan fortsatte som tidigare år med att betjäna sina besökare med alla svenska dagstidningar som utkommer i Svenskfinland och över sextio finlandssvenska tidskrifter. Tidningshörnan har sedan länge hittat sin plats i den ordinarie verksamhet som Luckan erbjuder sina kunder. Många kunder som kommer förbi dagligen tar en tidning och bläddrar i. Det finns även tidningsstamkunder som litar på att tidningarna finns till deras förfogande när de kommer in i Luckan. Luckans interiörrenovering har bidragit till ett mysigare rum i centrum, där kunder under året kunde sträcka ut sig på soffor bland vacker konst av olika slag, nära till alla kommunikationsmedel. Under vintern erbjöd Luckan extraljus genom att i centret tillhandahålla ljusterapilampor. 16

18 Under 2010 fördubblade Bokbytarhyllan sin omsättning på titlar. Den populära tjänsten innebär att kunder kan ta böcker i hyllan och lämna in lästa böcker i den samma för andra att avhämta. Kunddatorer Kunddatorernas popularitet ökar ständigt. Det centrala läget och att Luckan är välkomnande och lättillgängligt gör det extra populärt. Ett ständigt behov av förnyad teknik har hängt med sedan länge, och behovet blev större också år Kunderna har haft till sitt förfogande 6 datorer varav en är specifikt riktad till seniorer och rörelsehindrade. Seniordatorn är placerad i lugnare miljö än de övriga kunddatorerna, detta för att möjliggöra handledning på maskinen. Det fanns omkring 12 stamkunder på seniordatorn under Luckans avgiftsfria trådlösa nät för kunder ökade också antalet användare 2010 jämfört med tidigare år. I slutet av året byttes Luckans nätsystem och vi fick ett snabbare större system också för de trådlösa användarna. Turistinformation Luckan uppdaterade sin informationsservice till sommaren 2010 med ett större broschyrutbud gällande turism i regionen och i Svenskfinland. Det erbjöds såväl turistinformation som allmän information om de finlandssvenska miljöerna med tyngdpunkt på skärgården. Materialet, som främst bestod av infobroschyrer och kartor, hade god åtgång. Arbetet koordinerades av dåvarande sommarpraktikanten Annika Huhtala från Soc&Kom. Rådtorg, informationsrelaterade och sociala evenemang Rådtorgen fortsatte med att erbjuda kunderna informationstillfällen kring aktuella problemställningar. Dessa bestod av samarbeten mellan Luckan och Finlands Svenska Marthaförbund, Svensk socialservice samt Ung Info och Bridge. Dessutom medverkade andra organisationer aktivt i Rådtorgen, bl.a. Folkhälsan och Ekenäs församling. Avsikten med Rådtorgen var att i en kravlös atmosfär erbjuda invånarna i regionen lågtröskel rådgivning. Totalt hölls 23 rådtorg under året. Luckandiplomet 2010 Luckan fortsatte marknadsföra och distribuera Luckandiplomet för att åtgärda den försämrade svenska servicen speciellt i huvudstadsregionen. Luckandiplomet instiftades år 2008 som ett bevis för att serviceproducenter och företagare vill och kan betjäna sina kunder på svenska. Målet med utmärkelsen är att förbättra den svenska kundservicen, inledningsvis i huvudstadsregionen. Diplomet ger ett konkret mervärde för företagen genom att locka fler svenskspråkiga kunder då de synliggör företagets förmåga att betjäna sina kunder på svenska. Under året utökades antalet företag som erhållit diplomet för svensk service till 66 organisationer. Ett nytryck av företagsbroschyren över svensk service genomfördes i november för att nya företag skulle kunna synliggöras. Marknadsföringen av diplomet skedde främst i form av annonsering i Hufvudstadsbladet och i tidskriften Forum för teknik och ekonomi, samt genom e-postutskick till företagarna i köpcentret Forum, Handelsgillet (samt i dess tidning), via företagarna i Finland samt även via direkt marknadsföring. Luckan har även marknadsfört diplomet i form av banners på hemsidorna för Företagarna i Finland, Handelsgillet och Diffen. 17

19 Marknadsföring av informationsverksamheten Luckans evenemang och verksamhet marknadsfördes med pressmeddelande om större enskilda evenemang och ordinarie veckoprogram till både medier och Luckans e-postlista bestående av samarbetsorganisationer och privatpersoner. Det månatliga programbladet distribuerades inte under 2010, detta till trots ökade vi den totala besöksstatistiken markant. Luckans informationstjänst, främst Rådtorg, annonserades ut i HBL, Kyrkpressen och God Tid. Till flera Rådtorg och andra händelser i centret insändes tidningsnotiser (så kallade puffar) om det kommande till HBL. 6.2 Kultur och programverksamhet Nyckeltal: 93 unika program 5701 besökare till programmen 230 Evenemang Ett rekordår för kulturen År 2010 ökades antalet evenemangsbesökare i Luckan med hela 18 procent från år I de egna lokalerna genomfördes 93 unika program och programserier fördelat på 230 tillfällen. Totalt 5701 personer besökte Luckans olika program under året vilket innebär ett nytt rekordår för kulturen i Luckan. Tyngdpunkten på barn och unga gav fler besökare till barnevenemangen, som dessutom var fler till antalet än övriga program. Dock genomfördes också lyckade vuxenprogram, inte minst i teatersatsningen Helsinki Fringe som lockade över 480 besökare till Verandan tätt följd av Regnbågshelgen (finlandssvenska Pride) med över 200 besökare. Under året gavs utrymme för såväl inarbetade etablerade serier för barn, ungdomar och vuxna, liksom nytt utprövande av experimentella kulturyttringar som soundpainting och skrattyoga. En rad sociala evenemang gavs under året i form av babykaféer, 23 stycken rådtorg och en rad olika aktuella föreläsningar. Med ett brett och blandat programutbud, såväl socialt som kulturellt, nådde Luckan väl ut till den finlandssvenska publiken i regionen. 18

20 Barn och unga För de allra minsta och deras föräldrar samproducerade Luckan Babykaféer varannan vecka under årets verksamhetsperioder. För barn i dagvårdsålder erbjöds ett stort utbud av kulturverkstäder öppna för såväl daghemsgrupper som barn i förälders sällskap. Verkstäderna som huvudsakligen berörde svensk- och tvåspråkiga barn breddades med utbud riktat till språkbadsbarn (Språkkul) och barn med särskilda behov (CrossOver). Daghem i regionen (privata och kommunala) erbjöds även professionell barnteater från Sverige. I fråga om de kommunala daghemmen samarbetade föreningen med Helsingfors kulturcentral. Under året visades 9 filmer åt 10 eftisgrupper. För allmänheten erbjöds 10 Saftsalonger innehållande professionell barnteater från Finland och Sverige. Helt nytt för 2010 var den nordiska satsningen som möjliggjordes tack vare ett första understöd från Nordens kulturfond i Köpenhamn omfattande danska kronor. Familjeprogram Utöver babykaféverksamheten skapade föreningen två större evenemang i form av Barnens Vappfest vid Valborg samt Kalas sa Knas på Konstens Natt. Sedan några år tillbaka har Luckan arrangerat det enda svenskspråkiga barnfamiljs -evenemanget under Konstens Natt i Helsingfors. Evenemanget brukar locka omkring 300 besökare och har blivit startskottet för höstsäsongen i Luckan. Ungdomar Ung Info stod för det sociala och kulturella programutbudet riktat till ungdomar. Ett trettiotal evenemang som inkluderade utbildningar, verkstäder, seminarier och kurser genomfördes i Luckans lokaler för ungdomar mellan 13 och 29 år. Ung Info lanserade även en webbtjänst kallad FRÅGA för ungdomar, se mer i delen om Ung Info. Vuxenprogram Luckans kulturprogram för vuxna gjorde rekordår Ett stramare utbud, med mer satsning på säkra kort gav ett uppsving i besökarantalet liksom i synligheten i media och press. Rådtorgen, 23 stycken totalt, erbjöd sociala sammankomster kring ett aktuellt samhälleligt tema. Bland annat tangerades kostvanor och vitaminer, relationsråd kring skilsmässor och hjälp och tips för att klara den privata ekonomin. I Luckans kulturutbud satsades på beprövat program samt ett par nyheter. Det bjöds på 6 Musikaftnar varav den med svenske vistrubaduren Stefan Sundström blev den mest ihågkomna. Vidare gavs fem teaterpjäser för vuxen publik varav en spelades på engelska, The Dumb Waiter av Harold Pinter. Den engelska pjäsen blev också en publiksuccé med totalt 481 besökare på 13 speltillfällen. Det hölls sju utställningar i det nya utställningsområdet och sex vernissager som lockade en stor publik, främst kan nämnas finlandssvenske Erik Uddström, en av Skördemännen från 70-talet, liksom svenske Andreas Olander, vars utställning You and Eye fick starta det nya Luckan efter renoveringen. Det genomfördes ett par författarträffar per säsong, liksom lika många diskussionstillfällen kring konst och kultur. Dessutom hölls igen Regnbågshelgen (den finlandssvenska Pridefestivalen) i april 2010 i Luckans lokaler och ute i Forum genom ett samarbete mellan 19

21 Luckan, Forum och Regnbågsankan. Till detta utbud 2010 kom utöver hyresgäster en rad möten och diskussionsgrupper som hölls i lokalerna. En födelsedagsfest och en invigning Den 18 mars hölls en bjudning i Luckan för samarbetspartners och vänner. Anledningen till festen var renoveringen av interiören i Luckans nedre våning. Till tillfället hölls en vernissage med Olander samt en loungekonsert med Sofia Fri. Den 8 december firade Luckan föreningens tioårsjubileum med en fest för inbjudna vänner av Luckan och finansiärer. Till tillfället skapades också en broschyr i tryck- och webbformat som behandlade Luckans historia. Arbetet koordinerades av en tillsatt arbetsgrupp bestående av personer från Luckans personal liksom personer som arbetat med och för Luckan på olika sätt. För själva planeringen med jubileumsfesten anställdes Linda Vänska på timbasis.) Arbetsgruppen fortsätter att planera Luckans 20 års jubileum Omkring 220 personer inbjöds till festen. Kulturgruppen Kulturgruppen 2010 bestod som alltid av personer som arbetar med kultur i regionen, och gruppens syfte är att planera, övervaka och hjälpa Luckans personal med programverksamheten. Det är i kulturgruppen de olika kulturverksamheterna föds och skapas. Gruppen träffas sex gånger per år och gruppens ordförande presenterar gruppens upplägg och programförslag för föreningens styrelse inför varje verksamhetssäsong (vår/höst). År 2010 bestod kulturgruppen av: Nina Gran, ordf. specialplanerare, Helsingfors kulturcentral Zusan Söderström, sekr. barnkulturproducent och skådespelare Richard Silin, kulturproducent Helsingfors kulturcentral Karl Norrbom, producent Sebastian Weckman, kulturproducent Utställningsverksamheten Luckans utställningsområde flyttades under 2010 till torget i gatuplan. Utrymmet stod färdigt i medlet av mars då en öppning av nya Luckan skedde med vernissage och musik. Den nya väggen samt pelarna ger konstnärerna mer synlighet och rättvisa. Under året sågs såväl amatörer som professionella konstnärer i totalt sju utställningar, genrena har varit högst varierande från foto och design till bildkonst handarbeten. Från och med hösten erbjöds dessutom vernissage för varje kommande utställning. 20

22 Marknadsföring Under 2010 annonserade föreningen i HBL, City & Archipelago, God Tid, Kyrkpressen, Helsinki Times, Metro, Six Degrees, Studentbladet, Pepper och Vi och vår skola. Därutöver förekom redaktionellt puffande av evenemangen i form av korta, mindre reklambetonade, notiser för införande i dagstidningar. En gång per vecka sändes pressmeddelanden ut om kommande program till alla svenska medier i regionen samt till olika kulturaktörer och för ändamålen viktiga organisationer och personer. Som tidigare år har Luckan mycket flexibla planeringsskeden, då ett intressant program kan dyka upp med kort varsel, detta leder till snabba annonseringsbeslut och kräver det inhouse kunnande som föreningen har i marknadsföring samt grafisk layout och webbkunskaper. Luckan postade ut tryckmaterial rörande de olika evenemangsserierna men gav inte ut något månadsblad under hela året, istället satsades på webbutbud och informativa annonser. eftersom besöksantalet stigit med 18 procent, verkar avsaknaden av månadsblad inte inverkat på synligheten. Luckan anskaffade även ett par stora plattskärmar som visar reklam och föreningen i Forums rulltrappa mot Kampen samt i gången som sammanbinder desamma platserna. Samarbeten Föreningen fortsatte med sedan länge fungerande kultursamarbeten under året och inledde också ett nytt. Bland alla de finlandssvenska samarbetsparterna bör inom kultursamarbete nämnas Helsingfors kulturcentral, Svenska kvinnoförbundet, Marthaförbundet, Sydkustens landskapsförbund, Yrkeshögskolan Novia, Studentteatern, Helsingfors Arbis och Tigern r.f. Från det övriga samhället märktes Multicultural Finland, Cinemaissí och Dream Catcher. Ett nytt samarbete inleddes genom skapandet av arbetsgruppen Helsinki Fringe som gav den välbesökta Pinterpjäsen i oktober. Lokal som omvandlats En rejäl upprustning av såväl Verandan som Luckans nedre våning påbörjades 2009 och färdigställdes 2010 med ett mycket gott resultat och bra feedback från kunder och samarbetspartners. Verandan, Luckans övre våning, målades om för att passa teater, och fick ett så kallat blackbox-utseende. I nedre våningen byttes interiören helt. Med nya soffor, moderna broschyrhyllor, stram och linjär rumsdesign presentras det nya Luckan, en mötesplast mitt i centrum. Karl Norrbom ansvarade för Luckans kultur- och programverksamhet Försäljning Luckan Shop Centrala nyckeltal: Biljettintäkter totalt: ,75 Biljettintäkter Luckan (samarbetspartners och egna evenemang): ,40 Produktintäkter: ,45 Intäkter totalt: ,20 Målsättningen med biljettförsäljningen har varit att erbjuda ett så gott som heltäckande utbud av biljetter till seriösa kulturevenemang i landet med en naturlig koncentration på 21

23 svenskspråkiga evenemang. Samarbetet med de svenska teatrarna i huvudstadsregionen sköttes genom regelbunden kontakt och växelverkan, aktiv biljettförsäljning, gemensamma marknadsföringsåtgärder, i annonser (samarbete med tidningar) med mera. Samarbetet med de små teatrarna och andra mindre arrangörer var smidigt och Luckan förmedlade deras biljetter via Lippu.fi framtill september. Luckan lanserade tillsammans med MIRservices en ny biljettförmedlingstjänst, AXS, i september Alla Luckans egna evenemang såldes därefter via AXS. Efter september månad hade våra samarbetspartners möjlighet att sälja sina biljetter via Lippu.fi eller AXS. De flesta valde att sälja sina biljetter via AXS. I mars tog Luckan även i bruk NetTickets biljettförmedling, eftersom bl.a. Viirus och Unga teatern säljer sina biljetter via dem. Luckan förmedlade i samarbete med Produforum och dess aktörer samt Rastis biljetter till nästan alla svenska teatrar, inklusive Klockriketeatern, Lilla Teatern, Svenska Teatern, Universum och Viirus. Majoriteten av de större teatrarna förmedlade sina biljetter via Lippu.fi. Under året 2010 har dock flera teatrar bytt/har för avsikt att byta biljettförmedling till olika konkurerande biljettsystem till Lippu.fi. Flera fria teater- och musikgrupper sålde sina biljetter genom AXS under pilotperioden september-december Luckan skötte även försäljningen av biljetter till ett flertal konserter och evenemang i huvudstadsregionen. Biljettförsäljningen till Luckans egna evenemang och till evenemang med arrangörer som skrivit försäljningskontrakt med Luckan ökade med 20 % i jämförelse med Ökningen kan bero av flera orsaker som att biljettförmedlingsmarknaden blivit mera konkurrenskraftig. En stor orsak är också att flera kunder söker sig till Luckan för att få svenskspråkig betjäning. Shopen samarbetade som tidigare med de stora körerna i huvudstadsregionen såsom Snapsvise-FM, Muntra Musikanters vår- och julkonserter, Akademens samt Lyrans vår- och julkonserter. Försäljningen av Lippupistes biljetter minskade med 6 %. Den totala biljettförsäljningen ökade totalt med 4 %. Luckan har tillsammans med MIRservices lanserat ett nytt svenskspråkigt och förmånligt biljettförmedlingsprogram AXS. Tekniken är uppbyggd av MIRservices i enlighet med Luckans evenemangsarrangörers önskemål vad gäller biljettförmedlingskostnader och biljettförmedlingssätt. Bakgrunden till detta system är att Luckan vill erbjuda konsumenter och arrangörer ett förmånligare och smidigare biljettförmedlingsprogram än det som övriga erbjuder. Utvecklingen av biljettprogrammet och dess användning har gjorts av Jessica Lerche (Luckan) och Jenny Österman (Luckan) samt av Pekka Heikkilä (MIR service) och partners från (MIR-service). Under pilotperioden september-december 2010 hade Luckan 18 arrangörer och 8 egna evenemang i AXS. Vi sålde biljetter för euro. Vi har även gjort en kundföfrågan till de arrangörer som använde sig av AXS under pilotperioden. Marknadsföringen av AXS sker under februari månad Luckan hoppas att flera arrangörer utnyttjar detta system för att stöda en gemensam svenskspråkig biljettförmedling. Biljetter som förmedlas via AXS kan i framtiden köpas över disk i de flesta Luckorna samt på nätet, eller via mobilen. Biljettförmedlingen i hela Finland har till en stor utsträckning flyttat över till nätet. Men fortfarande vill de flesta kunder reservera och köpa sina biljetter personligen, på svenska via telefon service eller över disk. Denna service vill Luckan trygga genom att erbjuda sina kunder biljetter via de populäraste biljettförmedlarna. Produktförsäljningen Produktförsäljningens målsättning var att kunna erbjuda målgruppen ett brett och varierande utbud av produkter med en finlandssvensk eller svensk anknytning. Utbudet valdes utgående från vad Luckans kunder efterfrågat under de övriga verksamhetsåren. Utbudet har ökat vad gäller produkter riktade till unga och medelålders kunder. De största kunderna är barnfamiljer. 22

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 BILAGA TILL FiSSc:S VB2015 Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick av året sid 3 2. Organisation sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 9 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 6. Verksamheter sid 12 6.1 Informationstjänsten sid 12

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Kursansvarig: Marie Carlsson Våren 2011 Av: Emma Ask emmaask@gmail.com 2011-05-31 Praktikrapport

Läs mer

TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE. Närvarande: Linda Bergholm-Montenegro. Koti- ja maatila-apu M & J. Monica Sandberg

TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE. Närvarande: Linda Bergholm-Montenegro. Koti- ja maatila-apu M & J. Monica Sandberg TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE Närvarande: Daniel Wilson Maria Pick Ann Nyström Michael Nurmi Martin Ericsson Benjamin Donner Bodil Rehn Linda Bergholm-Montenegro Fredrik Bergholm Magnus

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3 ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 7 3. Personal

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte oktober 2012 Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo Tid: 25.10.2012 kl 8.30 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Ann Backman. Projektresultat från DelSam i Österbotten

Ann Backman. Projektresultat från DelSam i Österbotten Ann Backman Projektresultat från DelSam i Österbotten FSKC ARBETSPAPPER 5/2015 Projektresultat från DelSam i Österbotten Ann Backman: Projektresultat från DelSam i Österbotten FSKC Arbetspapper 5/2015

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser.

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser. Institutet för de inhemska språken Språkvårdsavdelningen SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 52:a mötet Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.06 16.05 Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB)

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) VERKSAMHETSPLAN 2008 Region Åboland/Utskärsdelegationen & Sydvästra Finlands miljöcentral 1. Biosfärverksamhetens organisation

Läs mer

INFOBLAD NOVEMBER 2008

INFOBLAD NOVEMBER 2008 Femte Ungdomsringen r.f. 1 Handelsesplanaden 10 D 65100 Vasa Tel. 050 433 3262 femte@sou.fi www.femteringen.fi INFOBLAD NOVEMBER 2008 Allmänt Pidro VM Uthyres: golvbonare Hemsidor Johannesgalan pris Vaude

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf Projektet Anti Depp - Slutrapport Projektet Anti Depp 2006-2009 Helsingfors, januari 2010 Utgivare: Svenska hörselförbundet

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

GENOMFÖRD VERKSAMHET

GENOMFÖRD VERKSAMHET Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr KN 2013/5339 Stockholm 2013-09-27 UMEÅ EUROPAS KULTURHUVUDSTAD 2014 Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag att samverka i genomförandet av Umeå Kulturhuvudstad

Läs mer

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre Forskning Åbo Akademi Utvärdering av projekt Samarbete i nationella och internationella sammanhang (bl.a. ENLDT) Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Projektets titel: Arbetsgruppsmöten för teckenspråksnätverket. Projektstart og projektslut: 2012 2013. Aktiviteter i hele projektets levetid:

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för år

Verksamhetsberättelse och bokslut för år Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007 Natur och Miljö är den svenskspråkiga riksorganisationen för miljövård i Finland. Förbundet driver mångsidig verksamhet i syfte att främja hållbar utveckling

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna Årsredovisning 2010 Latinamerikagrupperna Org. Nr 802004-5681 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Noter 8 Styrelsens underskrifter

Läs mer

Kostnader och finansiering Finansieringen av projektet sker genom Leader (90 %, totalt 17 820 ). De planerade kostnaderna för projektet är 19 800

Kostnader och finansiering Finansieringen av projektet sker genom Leader (90 %, totalt 17 820 ). De planerade kostnaderna för projektet är 19 800 Mellanrapport för tidsperioden 1.8.2011 31.10.2014 1. PROJEKTÄGARE Finlands öar rf Suomen saaret ry 2. PROJEKTNAMN OCH SIGNUM Företagarsamarbete i skärgården, 321 3. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Projektets

Läs mer

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare.

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare. 1(5) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-10-07 Plats: Möte via Lync Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM

VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM IFS/CS har som verksamhetsområde stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Det innebär att föreningen är

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet utvecklar kvaliteten i den grundläggande utbildningen De resurser som frigörs från undervisningen när åldersklasserna

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet LLuckorna i Svenskfinland PM från Luckornas möte 10 11.3.2016 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare Mötet började kl. 14 Ordförande: Sebastian Weckman dag 1, Lotta Lindström dag 2 Sekreterare: Larrie

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill fortsätta att främja folkhälsan och arbeta för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Inledning Målsättningen är att fortsättningsvis stärka klubbens ekonomi genom att hitta nya och genom att säkra och utveckla de kommersiella intäkterna, samtidigt som man fortfarande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 I det här infobrevet: SBF:s verksamhetsledare trivs vid vattnet sida 1 Föreningsverksamhet sida 2 Barn- och ungdomsverksamhet sida 3 Besiktning

Läs mer

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 INFO feb 2016 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Vi har redan hunnit en bra bit in på det nya året och många firar sportlov som bäst eller är just på väg att inleda

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014 Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2014. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERBLICK 2014...3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING...7 3. PERSONAL...9

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Långvarigt nätverksstöd

Långvarigt nätverksstöd 1. Grundläggande information 1.1. Nätverkets namn 1.2. En kort engelskspråkig beskrivning 0/500 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation Inspirationsdag Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län 5 februari 2008 Dokumentation Syftet med dagen Utveckla och stärka samarbetet mellan apoteken och länets vårdcentraler.

Läs mer