Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: FO-nummer: ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i huvudstadsregionen. Vidare samlar och sprider föreningen information om kulturella och sociala tjänster och aktiviteter, för att på detta sätt öka deras tillgänglighet för en bred allmänhet och grupper med särskilda behov. Föreningen skall främja liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sammanställa, producera och sprida information, ordna verksamhet i form av rådgivning, utbildningar och sammankomster samt evenemang med inriktning på samhälle och kultur jämte annan motsvarande verksamhet. Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot understöd, donationer och testamenten samt äga fast och lös egendom. Föreningen får idka sådan närings- eller förvärvsverksamhet som direkt hänför sig till dess syfte eller som skall anses ha ringa ekonomisk betydelse. Luckans huvudsakliga verksamhet under 2014 kan indelas i information, kultur, vägledning och integration samt projektverksamhet enligt följande. 1) Informationscentret, produktion av informationstjänster inklusive UngInfo (ungdomsrådgivning och information), integration och rådgivningstjänster, virtuella informations- och webbtjänster, studievägledning för alla åldrar, handledning och rådgivning för invandrare, informationsrelaterade föreläsningar och sakinlägg riktade till pedagoger, föräldrar, seniorer, invandrare (Rådtorg). 2) Luckan som kulturcenter, kulturförmedling, kulturproducent samt kulturfacilator, barnkulturproduktion i hela Svenskfinland, arrangerande av utställningar, författar- och bokpresentationer, koordinering av teaterturnéer, stödtjänster för kulturaktörer inom bl.a. marknadsföring och handledning (t.ex. kulturutvecklingsprojektet Produforum). 3) Projektledning och projektverksamhet, utvecklings- och samarbetsprojekt som stöder och stärker föreningens basverksamhet samt förbättrar servicen på svenska i landet. (Generering av EUbidrag, agerar viktig plattform för initiering och ledning av nationella och regionala EU-projekt). ADMINISTRATION Medlemsföreningar Luckans medlemsföreningar är Sydkustens landskapsförbund, Svenska Studieförbundet, Samfundet Folkhälsan, Föreningen Konstsamfundet samt Understödsföreningen för Svenska kulturfonden. Medlemsföreningarna sammankom två gånger under året. Vårmötet 2014 hölls den 29 april med Helena Blomqvist som ordförande och höstmötet hölls den 14 november med Agneta Eriksson som ordförande. 1

2 Styrelsen Ett valutskott tillsattes under vårmötet 2013 med Agneta Eriksson som ordförande och sammankallare. Höstmötet 2013 valde styrelsen för Styrelsen bestod år 2014 av ordförande Fredrik Karlsson, vice ordförande Monica Martens-Seppelin och medlemmarna Maria Björnberg-Enckell (ersättare Agneta Eriksson), Gun Sandberg-Wallin ersättare (Ann-Louise Laaksonen), Samuel Reuter (ersättare Marie-Louise Blåfield), Pia Rosvall (ersättare Johan Johansson) och Markus Österlund (ersättare Edvard Silén). Biträdande verksamhetsledare Karl Norrbom fungerade som styrelsens sekreterare och ledningsgruppens medlemmar som föredragande för sina respektive ansvarsområden. Styrelsen har under verksamhetsåret fokuserat på ärenden som berör Luckans digitala utveckling, tryggande av personalstyrkan med tidsbundna projektavtal, strategiarbete vad gäller den nationella Luckan i egenskap av få tillstånd en hållbarare finansieringsstruktur för organisationen. Styrelsen sammanträdde tio gånger under verksamhetsåret. Ledningsgrupp Den operativa verksamheten har letts av ledningsgruppen vars medlemmar består av verksamhetsledare Jessica Lerche, bitr. verksamhetsledare Karl Norrbom, utvecklingschef Anna Litonius (tom juli 2014) samt centeransvarige Sebastian Weckman. Ledningsgruppen har sammanträtt en gång per vecka under verksamhetsåret. From november kallades även informationsansvariga Jenny Asplund och utbildningsplanerare, rikskoordinator för UngInfo som sakkunniga till ledningsgruppens möten i egenskap av enhetsansvariga för integration och UngInfo. Dessutom har de olika projekten och verksamheterna haft egna referens-, lednings- och styrgrupper. Luckornas samarbete Luckornas samarbete fick ett gott uppsving under Dels fick Luckorna i februari ett erkännande i och med gemensamt medlemskap i det nationella Nätverket för barnkulturcenter med en startpeng om euro. Dels fick Luckorna tillslut likadana webbplatser på delad serverplats upprätthållen av Luckan i Helsingfors (Föreningen Luckan r.f.). Medlemskapet i nätverket har föranlett flera sammankomster för gemensam planering av barnkulturprogram. Dessutom samarbetade Helsingforsluckan och Luckorna i Österbotten extra kring evenemang på Luckandagarna i Karleby och Sydösterbotten. Under året hölls två gemensamma verksamhetsledarmöten där de framtida samarbetena diskuterades och den gemensamma verksamhetsplanen för kommande år fastställdes. Till följd av barnkultursatsningarna träffades personal från Luckorna vid flera planeringstillfällen. Samarbetet mellan Luckan i Kyrkslätt och Luckan i Borgå har varit aktivt genom integrationsarbetet. Under hela året har personalen på FIKA och Bridge arbetat en del av tiden i Kyrkslätt och Borgå. Samarbetet har fungerat friktionsfritt och personalen i Kyrkslätt och Borgå har deltagit i integrationsarbetet på orten. Luckan i Kyrkslätt har även haft ett eget integrationsprojekt, 59 språk. Projekten har fått stöd av varandra. Luckans personal och lokaler Luckan hade i medeltal 17 anställda under år Luckans lokaler bestod av centret i två våningar, LillaLuckan ett nytt barnkulturrum på Simonsgatan 9 (öppnades 23.8 i samband med Konstens natt) samt Balkongen på tredje våningen i Gryningen där Luckan fungerar som hyresvärd för aktörer inom kultur- och tredje sektorn. Centrets nedre våning bestod av torget med Luckans information, 2

3 kundservice, reception, kunddatorer, det svenska rummet, tidningar och tidskrifter samt samhällsinformation. Luckans övre våning Verandan nyttjades som tidigare år för kulturprogram och föreläsningar, repetitioner, sammankomster och möten. EKONOMI Arbetet med föreningens ekonomi och bokföring upptog mycket tid av ledning och styrelse. För att kunna klara av likviditeten till följd av de många EU-projekten som föreningen driver, som betalas ut retroaktivt, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant. Dessutom beviljade Svenska Kulturfonden vänligen en hyresgaranti om euro för Luckans förnyade hyresavtal för Simonsgatan 8. Luckan köpte sina bokföringstjänster externt via ekonomiförvaltningsföretaget Greenstep. Bokföringen övergick helt och hållet ifrån manuell bokföring till att skötas elektroniskt. Luckans resultat för år 2014 visar ett överskott på 1400 euro. De totala intäkterna var euro (2013: euro) och kostnaderna euro (2013: euro). Överskottet för år 2014 flyttas till eget kapital med överskottet från tidigare år. Av de erhållna bidragen år 2014 var euro offentliga understöd, år 2013 var summan euro. De privata bidragen uppgick till euro (2013: euro ) och övriga intäkter för samarbeten och försäljning utgjorde euro. Sammanlagt 16 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål. ESF-medel erhölls för kulturprojektet Produforum riks ( euro), ungdomsutredningsprojektet KOMET ( euro) och integrationsprojektet FIKA ( euro). Luckan erhöll statsbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet om euro för ungdomsinformationsverksamhet, för barnkulturnätverket euro och turnéverksamheten euro samt landskapsutvecklingsmedel för samarbetsprojektet Allas Lucka (Nylands förbund) om euro. För integrationsverksamheten Bridge erhölls sammanlagt euro från RAY. Stödet från fonder och stiftelser utgjorde sammanlagt euro. Finansieringen från statsmakten var sammanlagt euro och kommunalt understöd var totalt euro. Övriga intäkter utgjorde totalt euro. Den offentliga finansieringen i sin helhet utgjorde euro (50,7 % av den totala finansieringen). 3

4 Närmare uppgifter om den ekonomiska situationen framgår ur bokslutet och dess specifikationer. Eftersom många av de aktiviteter, som beviljats bidrag fortgår, överfördes en del medel till följande år. Luckans verksamhet är mervärdesskatteskyldig för försäljningsverksamheten, så som biljettprovisioner och produktförsäljning. Alla kostnader och intäkter har bokförts enligt kostnadsställen i enlighet med föreningens verksamhetsområden och projekt. På Luckans interna dokumentportal har ekonomiuppföljningen samt andra centrala handlingar funnits tillgänglig för Luckans finansiärer. Bokföringen sköttes från och med februari av ekonomiförvaltningsbyrån Greenstep. Löneräkningen sköttes av CH Accounting till februari, därefter överfördes den på Greenstep. Som revisor fungerade Eva Bruun från Ernst & Young. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Luckan strävar efter att synas, främst på svenska, i stor utsträckning i finländska medier. Både som Luckan i helhet och per verksamhet. Under 2014 har Luckan och dess verksamheter synts och hörts i press, radio och television. De sociala medierna och spridningen på nätet har ökat med omkring besök sedan Synlighet har också uppnåtts traditionellt genom tryck- och annonsmaterial främst i KSF media och olika finlandssvenska tidsskrifter. Mötesplatsen Kulturforum.fi har används som en evenemangskalender för de egna programmen, vilka presenteras som dataflöde på föreningens olika sidor. Dessutom nyttjades Evenemax.fi innan en redaktionell notis sänds gällande finlandssvensk media till tidningarna. Luckans e-posttjänst Kulturpost.fi användes till pressmeddelanden samt egna program efter behov. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN ÅR 2014 Luckans mission är att fungera som ett visitkort för det svenska i Finland, såväl lokalt och nationellt som utanför landets gränser, som välkomnar andra kulturer och nationaliteter att ta del av det svenska språket och den finlandssvenska kulturen och gemenskapen. Denna mission har Luckan mycket väl lyckats svara på under året genom att kunna visa upp en bred palett av aktiviteter, program, tjänster, projekt, finansiärer och ett allt växande nätverk av samarbetspartner. En stor del av aktiviteterna är utlokaliserade och har skett bland annat i skolor, kommunernas bibliotek och kulturhus och i Luckornas regi ute i bygderna. Förskjutning ifrån en fysisk Lucka ut på nätet Luckan i egenskap av ett allaktivitets- informations-, och mångkulturellt center har lockat många besökare både till centret och till Luckans många webbplatser. År 2014 hade centret drygt besökare och virtuella påhälsningar. En allt växande kundgrupp är invandrarna som tar del av Luckans många faciliteter och vägledningsformer. Ifrån en lokal fysisk Informationslucka har aktiviteten alltmer sökt sig ut på nätet och dagens bemanning släpar efter när det handlar om att kunna betjäna den allt större kundgruppen över webben. Målinriktade satsningar gjordes trots knappa personalresurser på att förbättra informationstjänstens utbud på webben. 4

5 Här arbetar personalen och styrelsen på att hitta nya lösningar för att kunna svara på den alltmer växande beställningen. Shoppen övergick till entrepenör Efter en lång tid av förberedelser överlät föreningen sin sk. Luckan shop till en utomstående entrepenör i november eftersom föreningen helt enkelt inte klarade av att med framgång administrera dagens alla många nya betalnings- och biljettsystem som en butik i tiden förväntar. Shoppen fortsätter dock i samma anda med fokus på svenskspråkiga pedagogiska material och böcker. Luckan stöder att konceptet implementeras naturligt i verksamheten. Ett annat nederlag Luckan drabbades av under senhösten var att satsningen på den svenskspråkiga biljettförmedlingen över disk och nätet köptes upp av lippupalvelu vilket betydde att biljett.fi lades ner och ledde till problem för Luckan och kunderna vad gäller biljettförmedlingen under hösten. Luckan kultur Året var mycket lyckat med kultursatsningar för vuxna besökare som samarbete med (Live Nation) Bo Kaspers Orkester, sex stycken Bokfikor (författardiskussioner) i samarbete med Schildts & Söderströms, sju konstutställningar med vernissager i blandade genrer och femton rådtorg som tangerade såväl kulturella som samhälleliga teman. Årets stora nyheter gällde den växande barnkulturen från Luckan var erkännandet för Luckorna att ingå som statsunderstödd svenskspråkig medlem i det nationella barnkulturcenternätverket (tidigare Aladdins Lampa) samt den efterlängtade öppningen av barnkulturrummet LillaLuckan på Simonsgatan 9 under Konstens Natt LillaLuckan ett nytt rum för de minsta En stor höjdpunkt under året var att i augusti kunna öppna LillaLuckan för barnen i regionen - det svenska barnkulturrummet i Kampen i Helsingfors. Detta tack vare understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Det nya utrymmet hittade genast sin publik och välkomnar också barnen med olika specialbehov, vilket de tidigare utrymmena inte har kunnat erbjuda. Luckan i Helsingfors verkar idag på tre adresser, Luckan centret och Verandan, Balkongen (kultur- och föreningskonsortiet på Simonsgatan 8) och LillaLuckan (Simonsgatan 9). ar erkännandet för Luckorna att ingå som statsunderstödd svenskspråkig medlem i det nationella barnkulturcenternätverket (tidigare Aladdins Lampa) Programutbudet för alla åldrar och målgrupper hade 9000 besökare, och barnkulturen hade närmare 6000 deltagare. Barnkulturen expanderade under året och förutom starten av barnkulturlokalen LillaLuckan, så erhöll Luckan statusen av nationellt barnkulturcenter av Undervisnings- och kulturministeriet som ett resultat att målinriktat mångårigt arbete för att få mer offentligt stöd för svenskspråkig barnkultur tillsammans med Luckans närmaste samarbetspartner Sydkustens landskapsförbund. Detta är vi särskilt stolta över och arbetet har konkret betytt mer barnkultur ute i bygderna med Luckan som bas. EU projekten fick förlängning tack vare goda resultat Även i år som tidigare ägnades mycket tid och arbete åt uppvaktningar, skrivelser, ansökningar och intressebevakning för att trygga finansieringen av verksamheten. Många avgörande EU finansierade projekt inom Luckans verksamhet skulle avslutas i juni Särskilt glada är vi för att ha erhålligt ettårig förlängning för det uppskattade mentorprojektet FIKA för Nylands NTM-central tom till medlet av juni Även det mångåriga projektet Produforum riks (nationella Produforum 5

6 projektet) fick tilläggsfinansiering och en förlängning om 6 månader. Många försök gjordes dock vad gäller att kunna starta upp nya ESF -finansierade projekt (och riktade till andra aktörer) som en fortsättning på Produforum som berörde utveckling av ett sk. projekt- och medialabb och föreningens digitala tjänster riktade till kulturarbetare men förordades dessvärre inte. Produforum bjöd på Nordmatch och kulturkokbok Produforum riks projekttid var Sammanlagt har 1031 kulturaktörer, 268 organisationer och 79 företag deltagit i projektet. Produforum riks uppgift var att beskriva, analysera och sprida konceptet Produforum på svenska i Finland. Projektet erbjöd stödtjänster till de regionala Produforumprojekten och ordnade riksomfattande nätverkstäffar för kulturaktörer. Det riksomfattande projektet hade också till uppgift att förbättra kulturaktörernas färdigheter inom kulturexport och kulturutbyte. Det gjordes bl.a. med NordMatch träffar. Konfernskonceptet NordMatch har piloterats 3 gånger med sammanlagt 485 deltagare från alla nordiska och baltiska länder. Projektet utvecklade verktyg för att synliggöra och marknadsföra kultur på svenska i Finland och skapade en bro till nordiska, baltiska och internationella nätverk bl.a. genom de digitala tjänsterna kulturforum.fi, kulturpost.fi och kulturjobb i Finland på facebook. Projektet samlade resultat och inspiration från alla Produforumprojekt i form av en Kulturkokbok, som trycktes i 1000 ex och lanserades i Ekenäs, Helsingfors, Mariehamn, Åbo och i Jakobstad. Artiklarna från Kulturkokboken finns även som blogginlägg på den nya hemsidan Ett resultat av det koordinarande arbete som projektet gjort under sina 7,5 år är att Luckan nu är med som delgenomförare i en ansökan om ett koordinarande ESF-projekt med Aaltos småföretagarcentral som huvudman. Projektet går under namnet Luova osallistava Suomi / Kreativa delaktiga Finland Om ansökan går igenom, blir det första gången detta arbete görs i samma utvecklingsprojekt på båda inhemska språken. Fika lockade nya mentorer Integrationsverksamheten fortsatte att blomstra i form av projektet FIKA med mentorskap som främsta aktivitet och Bridge, väglednings- och informationstjänsten för invandrare, som finansierats med medel från RAY. Speciellt glada var vi för att ha erhållit en ettårig förlängning av projektet tack vare de goda resultaten. Därtill har det under året drivits mindre stödprojekt som riktat sig till nya målgrupper: det förberedande projektet Ung på svenska, dvs en utredning och projektplan för mer mångfald i barns vardag och ett mångkulturellt familjecafé, som finansierats av medel från UKM. Integration till Borgå, Sibbo och Kyrkslätt Tack vare ett lite större anslag från RAY har delar av konceptet Bridge kunnat piloteras under hösten i Kyrkslätt och Borgåregionen som referens till en utvigning av verksamheten. Luckan arrangerade en mentorutbildning i Sibbo för att underlätta integrationen för de kvotflyktingar som kommunen tog emot under våren. Mentorkonceptet fick också spridning genom en utbildarutbildning om konceptet för personalen på Västra Nylands invandrartjänst. 6

7 FIKA gav ut två handböcker, Mentorskap som resurs i integrationsarbetet samt Tredje sektorn som integrationsarena och en filmsnutt om projektets koncept och resultat i samband med slutseminariet på Hanaholmen i november. Inom ramen för Bridge verksamheten har den största utmaningen varit att säkra en kommunal basfinansiering för verksamheten från alla kommuner i huvudstadsregionen. Luckan och särskilt dess integrationsarbete besöktes i september av bl.a. Helsingfors stads biträdande stadsdirektör. Diskussionen om ett kompanjonavtal för att trygga verksamheten fortsätter. Det av Nylands förbund finansierade projektet Allas Lucka fortsatte under året för att avslutas i september. Projektet stödde utvecklingen av vägledningstjänster för invandrare i östra Nyland genom en behovskartläggning i samarbete med Point College i Borgå samt utprövning av koncept för virtuell handledning riktade till invandrare som resulterade i en handledningsmanual om ämnet. Den virtuella servicen till invandrare byggde på de erfarenheter som utvecklats av Luckan inom verksamheten Bridge. Dessutom medverkade projektet till att utveckla den digitala tjänsten FYRK genom att i pilotsyfte utreda kommunernas i Östra Nylands intresse för att lägga in sina uppgifter om ansökningar riktade till invånarna. Arbetet resulterade i ett samarbetsavtal med Borgå stad. Sluta panta till UngInfo Verksamheten UngInfo förädlades och fördjupades under året och större satsningar gjordes på personalresurseringen i form av en tillsättandet av en utbildningsplanerare/ koordinator för den riksomfattande verksamheten på heltid. Under året har UngInfo utvecklat sina digitala tjänster genom att överta huvudmannaskapet för webbchatten Sluta Panta, förnya unginfo.fi samt inleda en revision av frågeportalen Fråga? Närvaron på sociala medier har förbättrats och nya föreläsningspaket har skapats. Verksamheten har speciellt mycket satsat på utbildningar och skolbesök under året. Ungdomarna på språköarna via skolorna i landet har kunnat besökas tack vare ett projektbidrag från stiftelsen Lisi Wahls. Under året har UngInfo i Helsingfors handlett 300 ungdomar på Sluta Panta, 112 unga har fått personlig handledning och över 120 frågor har besvarats på Fråga.fi?. Det normkritiska utvecklingsprojektet respekt avslutades framgångsrikt i form av ett antal workshops för elever i högstadiet och andra stadiet samt delgivning av ett utbildningsmaterialpaket. Bristen på arbetsutrymmen i Luckans kundutrymmen har inverkat på UngInfos synlighet och försvårat möjligheten att erbjuda ostörd handledning och kunde åtgärdas i slutet av året genom att glasa in den så kallade UngInfo hörnan tack vare understöd från Brobergska skolans vänner samt Undervisnings och kulturministeriet. Komet som stöd för unga Ett nytt utvecklingsprojekt (ESF-projekt) med de ungas intressen i fokus startade i februari, KOMET. Projektets syfte var att kartlägga befintliga svenskspråkiga stödtjänster för unga i huvudstadsregionen, utreda behovet av tjänster samt utveckla en plan för hur man kunde förbättra nätverket av stödtjänster för unga i regionen. Därtill skulle mentorskap som metod inom ramen för livslång vägledning utvärderas. Dessutom hade projektet till uppgift att komma med förslag för hur en modell borde utarbetas för att stöda unga svenskspråkiga som befinner sig i risk för att marginaliseras i regionen inom ramen för modellen Ohjaamo. Projektet genererade i ett nytt ESF projekt omfattande hela Nyland, Komet 2020, var syfte var att föra fram brister och behov av stödåtgärder som borde verkställas att bättre kunna stöda unga i riskzon. Projektet kunde emellertid 7

8 inte förordas pga. att huvudmannen för projektet endast kunde representeras av en kommun. Komet leddes av Nylands NTM-centrals styrgrupp för livslång vägledning. Nya och gamla finansiärer Luckan har haft ett arbetsdryg och aktivt verksamhetsår med såväl många ljuspunkter som påfrestningar. Mycket av tiden har gått åt till att få förnyat förtroende av finansiärer och förnyande av avtal, bevaka de olika strukturfondsprogrammen och förbereda sig för den nya EU programperioden. Arbetet med föreningens ekonomi upptog mycket tid av ledning och styrelse. För att kunna klara av likviditeten pga. de många EU-projekten som föreningen driver, och som betalar retroaktivt ut bidragen, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant, vilket vi är tacksamma för. Luckan gick in för att köpa sina ekonomitjänster av extern byrå och gjorde ett avtal med bokföringsbyrån Greenstep vilket föranledde många nya rutiner och utmaningar för föreningens personal och leverantörer. Övergången gick inte smärtfritt och upptog mycket tid av ledningen på Luckan. Föreningen gick helt och hållet över från manuell bokföring till elektronisk. Förnyad struktur för den nationella Luckan Luckans ledning och styrelse fortsatte det strategiska arbetet med att forma organisationen för att bättre kunna betjäna en samordning av Luckanfamiljen och de många gränsöverskridande digitala lösningarna som Luckan utvecklat under de senaste åren. Arbetet med organisationsutvecklingen fortsätter under Styrelsen gjorde även aktiva satsningar vad gäller att finna lösningar för att kunna förnya arbetsavtal för personalen som hade tidsbundna avtal bindande till specifika projekt då projektfinansiering avslutas. Föreningen vill värna om att den goda personalstyrkan och arbetar för att bibehålla avgörande kompetenser i organisationen såsom inom t.ex. integration och mångkulturellt arbete. Slutord Föreningens gedigna verksamhetsutbud och nya aktiviteter under året, som sträckte sig över språkoch kulturgränserna visar på att Luckan är en institution i tiden som gagnar såväl den enskilda invånaren som Svenskfinland och nationen i sin helhet. År 2014 var sammanfattningsvis ett aktivt och utmanande år, profilen höjdes i och med att verksamhetsutbudet utvidgats tack Luckans expanderade integrationsverksamhet till Östnyland och Kyrkslätt, förnyade avtal med kommunerna kring ungdomsverksamheten samt nya offentliga och privata understöd för barnkulturen som stärkt samarbetet mellan Luckorna och bidragit till nya medel. Trots kärva ekonomiska tider har Luckan klarat av året både verksamhetsmässigt och ekonomiskt med goda betyg. Föreningen Luckan r.f. i april

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERBLICK 2014...3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING...7 3. PERSONAL...9

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef Integrationsverksamhet i praktiken 21.1.2016 Jenny Asplund, enhetschef Disposition Immigrationsgrunder och antal Integration och centrala aktörer Luckan Integration Samarbete med bibliotek Varför till

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte oktober 2012 Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo Tid: 25.10.2012 kl 8.30 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet LLuckorna i Svenskfinland PM från Luckornas möte 10 11.3.2016 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare Mötet började kl. 14 Ordförande: Sebastian Weckman dag 1, Lotta Lindström dag 2 Sekreterare: Larrie

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3 ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 7 3. Personal

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av LUCKANS INSTRUKTION (REV. aug 2008, okt 2008, jan 2010, mar 2011, mars 2012, feb 2013) I. ALLMÄNT 1 Upprätthållare och instruktionens tillämpningsområde Luckan upprätthålls av Föreningen Luckan r.f. Denna

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi

Läs mer

2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner

2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner LUCKORNAS STORMÖTE DAG 1 24.5.2010 kl.12-17.30 1. Välkommen Björn Wallén från Svenska studiecentralen (SSC) hälsade alla välkomna och belyste vikten av mötet, som en manifestation för finlandssvenskt samarbete.

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick av året sid 3 2. Organisation sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 9 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 6. Verksamheter sid 12 6.1 Informationstjänsten sid 12

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Livet efter - när livet inte går som på räls

Livet efter - när livet inte går som på räls ALLMÄNNA STÖDTJÄNSTER FÖR UNGA Navigatorn ca 40 servicepunkter runt om i Finland Handledning, rådgivning och informationsevenemang arbete, studier, boende och välmående Utan tidsbeställning! Ungdomsakademin

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA Mentorskap-ett komplement till vägledning 30.10.2014 Jenny Asplund, projektledare, FIKA! Disposition Vad är mentorskap? Luckan Integration Projektet FIKAs mentorskapskoncept Hur stöder mentorskapet vägledningen?

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010 1 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid. 3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid. 5 3. PERSONAL sid. 6 4. EKONOMI

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte augusti 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 23.8.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Verksamhetsplan 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning s. 4 2. Värderingar och vision s. 5 2.1 Luckans värderingar s. 5 2.2 Vision och mission s. 5 3. Omvärldsanalys s. 6 4. Tyngdpunktsområden

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete. Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF)

Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete. Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF) Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF) Utbildning i invandrar- och integrationsarbete för anställda inom den

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck

Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck Information: - tjänstemän -invandraren själv Kartläggningar Nätverksträffar Kommuntorget Nationellt

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Teman i presentationen

Teman i presentationen Teman i presentationen Allmänt om DelSam och dess målsättning Ur ungas synvinkel granskas de framkomna element och mekanismer som antingen stöder delaktighet eller ökar risk för marginalisering Ur professionellas

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011 Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) 237 Bildande av Stiftelsen FRAME med uppgift att främja export och internationalisering av visuell konst HEL 2011-007394 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer