Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: FO-nummer: ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i huvudstadsregionen. Vidare samlar och sprider föreningen information om kulturella och sociala tjänster och aktiviteter, för att på detta sätt öka deras tillgänglighet för en bred allmänhet och grupper med särskilda behov. Föreningen skall främja liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sammanställa, producera och sprida information, ordna verksamhet i form av rådgivning, utbildningar och sammankomster samt evenemang med inriktning på samhälle och kultur jämte annan motsvarande verksamhet. Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot understöd, donationer och testamenten samt äga fast och lös egendom. Föreningen får idka sådan närings- eller förvärvsverksamhet som direkt hänför sig till dess syfte eller som skall anses ha ringa ekonomisk betydelse. Luckans huvudsakliga verksamhet under 2014 kan indelas i information, kultur, vägledning och integration samt projektverksamhet enligt följande. 1) Informationscentret, produktion av informationstjänster inklusive UngInfo (ungdomsrådgivning och information), integration och rådgivningstjänster, virtuella informations- och webbtjänster, studievägledning för alla åldrar, handledning och rådgivning för invandrare, informationsrelaterade föreläsningar och sakinlägg riktade till pedagoger, föräldrar, seniorer, invandrare (Rådtorg). 2) Luckan som kulturcenter, kulturförmedling, kulturproducent samt kulturfacilator, barnkulturproduktion i hela Svenskfinland, arrangerande av utställningar, författar- och bokpresentationer, koordinering av teaterturnéer, stödtjänster för kulturaktörer inom bl.a. marknadsföring och handledning (t.ex. kulturutvecklingsprojektet Produforum). 3) Projektledning och projektverksamhet, utvecklings- och samarbetsprojekt som stöder och stärker föreningens basverksamhet samt förbättrar servicen på svenska i landet. (Generering av EUbidrag, agerar viktig plattform för initiering och ledning av nationella och regionala EU-projekt). ADMINISTRATION Medlemsföreningar Luckans medlemsföreningar är Sydkustens landskapsförbund, Svenska Studieförbundet, Samfundet Folkhälsan, Föreningen Konstsamfundet samt Understödsföreningen för Svenska kulturfonden. Medlemsföreningarna sammankom två gånger under året. Vårmötet 2014 hölls den 29 april med Helena Blomqvist som ordförande och höstmötet hölls den 14 november med Agneta Eriksson som ordförande. 1

2 Styrelsen Ett valutskott tillsattes under vårmötet 2013 med Agneta Eriksson som ordförande och sammankallare. Höstmötet 2013 valde styrelsen för Styrelsen bestod år 2014 av ordförande Fredrik Karlsson, vice ordförande Monica Martens-Seppelin och medlemmarna Maria Björnberg-Enckell (ersättare Agneta Eriksson), Gun Sandberg-Wallin ersättare (Ann-Louise Laaksonen), Samuel Reuter (ersättare Marie-Louise Blåfield), Pia Rosvall (ersättare Johan Johansson) och Markus Österlund (ersättare Edvard Silén). Biträdande verksamhetsledare Karl Norrbom fungerade som styrelsens sekreterare och ledningsgruppens medlemmar som föredragande för sina respektive ansvarsområden. Styrelsen har under verksamhetsåret fokuserat på ärenden som berör Luckans digitala utveckling, tryggande av personalstyrkan med tidsbundna projektavtal, strategiarbete vad gäller den nationella Luckan i egenskap av få tillstånd en hållbarare finansieringsstruktur för organisationen. Styrelsen sammanträdde tio gånger under verksamhetsåret. Ledningsgrupp Den operativa verksamheten har letts av ledningsgruppen vars medlemmar består av verksamhetsledare Jessica Lerche, bitr. verksamhetsledare Karl Norrbom, utvecklingschef Anna Litonius (tom juli 2014) samt centeransvarige Sebastian Weckman. Ledningsgruppen har sammanträtt en gång per vecka under verksamhetsåret. From november kallades även informationsansvariga Jenny Asplund och utbildningsplanerare, rikskoordinator för UngInfo som sakkunniga till ledningsgruppens möten i egenskap av enhetsansvariga för integration och UngInfo. Dessutom har de olika projekten och verksamheterna haft egna referens-, lednings- och styrgrupper. Luckornas samarbete Luckornas samarbete fick ett gott uppsving under Dels fick Luckorna i februari ett erkännande i och med gemensamt medlemskap i det nationella Nätverket för barnkulturcenter med en startpeng om euro. Dels fick Luckorna tillslut likadana webbplatser på delad serverplats upprätthållen av Luckan i Helsingfors (Föreningen Luckan r.f.). Medlemskapet i nätverket har föranlett flera sammankomster för gemensam planering av barnkulturprogram. Dessutom samarbetade Helsingforsluckan och Luckorna i Österbotten extra kring evenemang på Luckandagarna i Karleby och Sydösterbotten. Under året hölls två gemensamma verksamhetsledarmöten där de framtida samarbetena diskuterades och den gemensamma verksamhetsplanen för kommande år fastställdes. Till följd av barnkultursatsningarna träffades personal från Luckorna vid flera planeringstillfällen. Samarbetet mellan Luckan i Kyrkslätt och Luckan i Borgå har varit aktivt genom integrationsarbetet. Under hela året har personalen på FIKA och Bridge arbetat en del av tiden i Kyrkslätt och Borgå. Samarbetet har fungerat friktionsfritt och personalen i Kyrkslätt och Borgå har deltagit i integrationsarbetet på orten. Luckan i Kyrkslätt har även haft ett eget integrationsprojekt, 59 språk. Projekten har fått stöd av varandra. Luckans personal och lokaler Luckan hade i medeltal 17 anställda under år Luckans lokaler bestod av centret i två våningar, LillaLuckan ett nytt barnkulturrum på Simonsgatan 9 (öppnades 23.8 i samband med Konstens natt) samt Balkongen på tredje våningen i Gryningen där Luckan fungerar som hyresvärd för aktörer inom kultur- och tredje sektorn. Centrets nedre våning bestod av torget med Luckans information, 2

3 kundservice, reception, kunddatorer, det svenska rummet, tidningar och tidskrifter samt samhällsinformation. Luckans övre våning Verandan nyttjades som tidigare år för kulturprogram och föreläsningar, repetitioner, sammankomster och möten. EKONOMI Arbetet med föreningens ekonomi och bokföring upptog mycket tid av ledning och styrelse. För att kunna klara av likviditeten till följd av de många EU-projekten som föreningen driver, som betalas ut retroaktivt, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant. Dessutom beviljade Svenska Kulturfonden vänligen en hyresgaranti om euro för Luckans förnyade hyresavtal för Simonsgatan 8. Luckan köpte sina bokföringstjänster externt via ekonomiförvaltningsföretaget Greenstep. Bokföringen övergick helt och hållet ifrån manuell bokföring till att skötas elektroniskt. Luckans resultat för år 2014 visar ett överskott på 1400 euro. De totala intäkterna var euro (2013: euro) och kostnaderna euro (2013: euro). Överskottet för år 2014 flyttas till eget kapital med överskottet från tidigare år. Av de erhållna bidragen år 2014 var euro offentliga understöd, år 2013 var summan euro. De privata bidragen uppgick till euro (2013: euro ) och övriga intäkter för samarbeten och försäljning utgjorde euro. Sammanlagt 16 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål. ESF-medel erhölls för kulturprojektet Produforum riks ( euro), ungdomsutredningsprojektet KOMET ( euro) och integrationsprojektet FIKA ( euro). Luckan erhöll statsbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet om euro för ungdomsinformationsverksamhet, för barnkulturnätverket euro och turnéverksamheten euro samt landskapsutvecklingsmedel för samarbetsprojektet Allas Lucka (Nylands förbund) om euro. För integrationsverksamheten Bridge erhölls sammanlagt euro från RAY. Stödet från fonder och stiftelser utgjorde sammanlagt euro. Finansieringen från statsmakten var sammanlagt euro och kommunalt understöd var totalt euro. Övriga intäkter utgjorde totalt euro. Den offentliga finansieringen i sin helhet utgjorde euro (50,7 % av den totala finansieringen). 3

4 Närmare uppgifter om den ekonomiska situationen framgår ur bokslutet och dess specifikationer. Eftersom många av de aktiviteter, som beviljats bidrag fortgår, överfördes en del medel till följande år. Luckans verksamhet är mervärdesskatteskyldig för försäljningsverksamheten, så som biljettprovisioner och produktförsäljning. Alla kostnader och intäkter har bokförts enligt kostnadsställen i enlighet med föreningens verksamhetsområden och projekt. På Luckans interna dokumentportal har ekonomiuppföljningen samt andra centrala handlingar funnits tillgänglig för Luckans finansiärer. Bokföringen sköttes från och med februari av ekonomiförvaltningsbyrån Greenstep. Löneräkningen sköttes av CH Accounting till februari, därefter överfördes den på Greenstep. Som revisor fungerade Eva Bruun från Ernst & Young. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Luckan strävar efter att synas, främst på svenska, i stor utsträckning i finländska medier. Både som Luckan i helhet och per verksamhet. Under 2014 har Luckan och dess verksamheter synts och hörts i press, radio och television. De sociala medierna och spridningen på nätet har ökat med omkring besök sedan Synlighet har också uppnåtts traditionellt genom tryck- och annonsmaterial främst i KSF media och olika finlandssvenska tidsskrifter. Mötesplatsen Kulturforum.fi har används som en evenemangskalender för de egna programmen, vilka presenteras som dataflöde på föreningens olika sidor. Dessutom nyttjades Evenemax.fi innan en redaktionell notis sänds gällande finlandssvensk media till tidningarna. Luckans e-posttjänst Kulturpost.fi användes till pressmeddelanden samt egna program efter behov. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN ÅR 2014 Luckans mission är att fungera som ett visitkort för det svenska i Finland, såväl lokalt och nationellt som utanför landets gränser, som välkomnar andra kulturer och nationaliteter att ta del av det svenska språket och den finlandssvenska kulturen och gemenskapen. Denna mission har Luckan mycket väl lyckats svara på under året genom att kunna visa upp en bred palett av aktiviteter, program, tjänster, projekt, finansiärer och ett allt växande nätverk av samarbetspartner. En stor del av aktiviteterna är utlokaliserade och har skett bland annat i skolor, kommunernas bibliotek och kulturhus och i Luckornas regi ute i bygderna. Förskjutning ifrån en fysisk Lucka ut på nätet Luckan i egenskap av ett allaktivitets- informations-, och mångkulturellt center har lockat många besökare både till centret och till Luckans många webbplatser. År 2014 hade centret drygt besökare och virtuella påhälsningar. En allt växande kundgrupp är invandrarna som tar del av Luckans många faciliteter och vägledningsformer. Ifrån en lokal fysisk Informationslucka har aktiviteten alltmer sökt sig ut på nätet och dagens bemanning släpar efter när det handlar om att kunna betjäna den allt större kundgruppen över webben. Målinriktade satsningar gjordes trots knappa personalresurser på att förbättra informationstjänstens utbud på webben. 4

5 Här arbetar personalen och styrelsen på att hitta nya lösningar för att kunna svara på den alltmer växande beställningen. Shoppen övergick till entrepenör Efter en lång tid av förberedelser överlät föreningen sin sk. Luckan shop till en utomstående entrepenör i november eftersom föreningen helt enkelt inte klarade av att med framgång administrera dagens alla många nya betalnings- och biljettsystem som en butik i tiden förväntar. Shoppen fortsätter dock i samma anda med fokus på svenskspråkiga pedagogiska material och böcker. Luckan stöder att konceptet implementeras naturligt i verksamheten. Ett annat nederlag Luckan drabbades av under senhösten var att satsningen på den svenskspråkiga biljettförmedlingen över disk och nätet köptes upp av lippupalvelu vilket betydde att biljett.fi lades ner och ledde till problem för Luckan och kunderna vad gäller biljettförmedlingen under hösten. Luckan kultur Året var mycket lyckat med kultursatsningar för vuxna besökare som samarbete med (Live Nation) Bo Kaspers Orkester, sex stycken Bokfikor (författardiskussioner) i samarbete med Schildts & Söderströms, sju konstutställningar med vernissager i blandade genrer och femton rådtorg som tangerade såväl kulturella som samhälleliga teman. Årets stora nyheter gällde den växande barnkulturen från Luckan var erkännandet för Luckorna att ingå som statsunderstödd svenskspråkig medlem i det nationella barnkulturcenternätverket (tidigare Aladdins Lampa) samt den efterlängtade öppningen av barnkulturrummet LillaLuckan på Simonsgatan 9 under Konstens Natt LillaLuckan ett nytt rum för de minsta En stor höjdpunkt under året var att i augusti kunna öppna LillaLuckan för barnen i regionen - det svenska barnkulturrummet i Kampen i Helsingfors. Detta tack vare understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Det nya utrymmet hittade genast sin publik och välkomnar också barnen med olika specialbehov, vilket de tidigare utrymmena inte har kunnat erbjuda. Luckan i Helsingfors verkar idag på tre adresser, Luckan centret och Verandan, Balkongen (kultur- och föreningskonsortiet på Simonsgatan 8) och LillaLuckan (Simonsgatan 9). ar erkännandet för Luckorna att ingå som statsunderstödd svenskspråkig medlem i det nationella barnkulturcenternätverket (tidigare Aladdins Lampa) Programutbudet för alla åldrar och målgrupper hade 9000 besökare, och barnkulturen hade närmare 6000 deltagare. Barnkulturen expanderade under året och förutom starten av barnkulturlokalen LillaLuckan, så erhöll Luckan statusen av nationellt barnkulturcenter av Undervisnings- och kulturministeriet som ett resultat att målinriktat mångårigt arbete för att få mer offentligt stöd för svenskspråkig barnkultur tillsammans med Luckans närmaste samarbetspartner Sydkustens landskapsförbund. Detta är vi särskilt stolta över och arbetet har konkret betytt mer barnkultur ute i bygderna med Luckan som bas. EU projekten fick förlängning tack vare goda resultat Även i år som tidigare ägnades mycket tid och arbete åt uppvaktningar, skrivelser, ansökningar och intressebevakning för att trygga finansieringen av verksamheten. Många avgörande EU finansierade projekt inom Luckans verksamhet skulle avslutas i juni Särskilt glada är vi för att ha erhålligt ettårig förlängning för det uppskattade mentorprojektet FIKA för Nylands NTM-central tom till medlet av juni Även det mångåriga projektet Produforum riks (nationella Produforum 5

6 projektet) fick tilläggsfinansiering och en förlängning om 6 månader. Många försök gjordes dock vad gäller att kunna starta upp nya ESF -finansierade projekt (och riktade till andra aktörer) som en fortsättning på Produforum som berörde utveckling av ett sk. projekt- och medialabb och föreningens digitala tjänster riktade till kulturarbetare men förordades dessvärre inte. Produforum bjöd på Nordmatch och kulturkokbok Produforum riks projekttid var Sammanlagt har 1031 kulturaktörer, 268 organisationer och 79 företag deltagit i projektet. Produforum riks uppgift var att beskriva, analysera och sprida konceptet Produforum på svenska i Finland. Projektet erbjöd stödtjänster till de regionala Produforumprojekten och ordnade riksomfattande nätverkstäffar för kulturaktörer. Det riksomfattande projektet hade också till uppgift att förbättra kulturaktörernas färdigheter inom kulturexport och kulturutbyte. Det gjordes bl.a. med NordMatch träffar. Konfernskonceptet NordMatch har piloterats 3 gånger med sammanlagt 485 deltagare från alla nordiska och baltiska länder. Projektet utvecklade verktyg för att synliggöra och marknadsföra kultur på svenska i Finland och skapade en bro till nordiska, baltiska och internationella nätverk bl.a. genom de digitala tjänsterna kulturforum.fi, kulturpost.fi och kulturjobb i Finland på facebook. Projektet samlade resultat och inspiration från alla Produforumprojekt i form av en Kulturkokbok, som trycktes i 1000 ex och lanserades i Ekenäs, Helsingfors, Mariehamn, Åbo och i Jakobstad. Artiklarna från Kulturkokboken finns även som blogginlägg på den nya hemsidan Ett resultat av det koordinarande arbete som projektet gjort under sina 7,5 år är att Luckan nu är med som delgenomförare i en ansökan om ett koordinarande ESF-projekt med Aaltos småföretagarcentral som huvudman. Projektet går under namnet Luova osallistava Suomi / Kreativa delaktiga Finland Om ansökan går igenom, blir det första gången detta arbete görs i samma utvecklingsprojekt på båda inhemska språken. Fika lockade nya mentorer Integrationsverksamheten fortsatte att blomstra i form av projektet FIKA med mentorskap som främsta aktivitet och Bridge, väglednings- och informationstjänsten för invandrare, som finansierats med medel från RAY. Speciellt glada var vi för att ha erhållit en ettårig förlängning av projektet tack vare de goda resultaten. Därtill har det under året drivits mindre stödprojekt som riktat sig till nya målgrupper: det förberedande projektet Ung på svenska, dvs en utredning och projektplan för mer mångfald i barns vardag och ett mångkulturellt familjecafé, som finansierats av medel från UKM. Integration till Borgå, Sibbo och Kyrkslätt Tack vare ett lite större anslag från RAY har delar av konceptet Bridge kunnat piloteras under hösten i Kyrkslätt och Borgåregionen som referens till en utvigning av verksamheten. Luckan arrangerade en mentorutbildning i Sibbo för att underlätta integrationen för de kvotflyktingar som kommunen tog emot under våren. Mentorkonceptet fick också spridning genom en utbildarutbildning om konceptet för personalen på Västra Nylands invandrartjänst. 6

7 FIKA gav ut två handböcker, Mentorskap som resurs i integrationsarbetet samt Tredje sektorn som integrationsarena och en filmsnutt om projektets koncept och resultat i samband med slutseminariet på Hanaholmen i november. Inom ramen för Bridge verksamheten har den största utmaningen varit att säkra en kommunal basfinansiering för verksamheten från alla kommuner i huvudstadsregionen. Luckan och särskilt dess integrationsarbete besöktes i september av bl.a. Helsingfors stads biträdande stadsdirektör. Diskussionen om ett kompanjonavtal för att trygga verksamheten fortsätter. Det av Nylands förbund finansierade projektet Allas Lucka fortsatte under året för att avslutas i september. Projektet stödde utvecklingen av vägledningstjänster för invandrare i östra Nyland genom en behovskartläggning i samarbete med Point College i Borgå samt utprövning av koncept för virtuell handledning riktade till invandrare som resulterade i en handledningsmanual om ämnet. Den virtuella servicen till invandrare byggde på de erfarenheter som utvecklats av Luckan inom verksamheten Bridge. Dessutom medverkade projektet till att utveckla den digitala tjänsten FYRK genom att i pilotsyfte utreda kommunernas i Östra Nylands intresse för att lägga in sina uppgifter om ansökningar riktade till invånarna. Arbetet resulterade i ett samarbetsavtal med Borgå stad. Sluta panta till UngInfo Verksamheten UngInfo förädlades och fördjupades under året och större satsningar gjordes på personalresurseringen i form av en tillsättandet av en utbildningsplanerare/ koordinator för den riksomfattande verksamheten på heltid. Under året har UngInfo utvecklat sina digitala tjänster genom att överta huvudmannaskapet för webbchatten Sluta Panta, förnya unginfo.fi samt inleda en revision av frågeportalen Fråga? Närvaron på sociala medier har förbättrats och nya föreläsningspaket har skapats. Verksamheten har speciellt mycket satsat på utbildningar och skolbesök under året. Ungdomarna på språköarna via skolorna i landet har kunnat besökas tack vare ett projektbidrag från stiftelsen Lisi Wahls. Under året har UngInfo i Helsingfors handlett 300 ungdomar på Sluta Panta, 112 unga har fått personlig handledning och över 120 frågor har besvarats på Fråga.fi?. Det normkritiska utvecklingsprojektet respekt avslutades framgångsrikt i form av ett antal workshops för elever i högstadiet och andra stadiet samt delgivning av ett utbildningsmaterialpaket. Bristen på arbetsutrymmen i Luckans kundutrymmen har inverkat på UngInfos synlighet och försvårat möjligheten att erbjuda ostörd handledning och kunde åtgärdas i slutet av året genom att glasa in den så kallade UngInfo hörnan tack vare understöd från Brobergska skolans vänner samt Undervisnings och kulturministeriet. Komet som stöd för unga Ett nytt utvecklingsprojekt (ESF-projekt) med de ungas intressen i fokus startade i februari, KOMET. Projektets syfte var att kartlägga befintliga svenskspråkiga stödtjänster för unga i huvudstadsregionen, utreda behovet av tjänster samt utveckla en plan för hur man kunde förbättra nätverket av stödtjänster för unga i regionen. Därtill skulle mentorskap som metod inom ramen för livslång vägledning utvärderas. Dessutom hade projektet till uppgift att komma med förslag för hur en modell borde utarbetas för att stöda unga svenskspråkiga som befinner sig i risk för att marginaliseras i regionen inom ramen för modellen Ohjaamo. Projektet genererade i ett nytt ESF projekt omfattande hela Nyland, Komet 2020, var syfte var att föra fram brister och behov av stödåtgärder som borde verkställas att bättre kunna stöda unga i riskzon. Projektet kunde emellertid 7

8 inte förordas pga. att huvudmannen för projektet endast kunde representeras av en kommun. Komet leddes av Nylands NTM-centrals styrgrupp för livslång vägledning. Nya och gamla finansiärer Luckan har haft ett arbetsdryg och aktivt verksamhetsår med såväl många ljuspunkter som påfrestningar. Mycket av tiden har gått åt till att få förnyat förtroende av finansiärer och förnyande av avtal, bevaka de olika strukturfondsprogrammen och förbereda sig för den nya EU programperioden. Arbetet med föreningens ekonomi upptog mycket tid av ledning och styrelse. För att kunna klara av likviditeten pga. de många EU-projekten som föreningen driver, och som betalar retroaktivt ut bidragen, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant, vilket vi är tacksamma för. Luckan gick in för att köpa sina ekonomitjänster av extern byrå och gjorde ett avtal med bokföringsbyrån Greenstep vilket föranledde många nya rutiner och utmaningar för föreningens personal och leverantörer. Övergången gick inte smärtfritt och upptog mycket tid av ledningen på Luckan. Föreningen gick helt och hållet över från manuell bokföring till elektronisk. Förnyad struktur för den nationella Luckan Luckans ledning och styrelse fortsatte det strategiska arbetet med att forma organisationen för att bättre kunna betjäna en samordning av Luckanfamiljen och de många gränsöverskridande digitala lösningarna som Luckan utvecklat under de senaste åren. Arbetet med organisationsutvecklingen fortsätter under Styrelsen gjorde även aktiva satsningar vad gäller att finna lösningar för att kunna förnya arbetsavtal för personalen som hade tidsbundna avtal bindande till specifika projekt då projektfinansiering avslutas. Föreningen vill värna om att den goda personalstyrkan och arbetar för att bibehålla avgörande kompetenser i organisationen såsom inom t.ex. integration och mångkulturellt arbete. Slutord Föreningens gedigna verksamhetsutbud och nya aktiviteter under året, som sträckte sig över språkoch kulturgränserna visar på att Luckan är en institution i tiden som gagnar såväl den enskilda invånaren som Svenskfinland och nationen i sin helhet. År 2014 var sammanfattningsvis ett aktivt och utmanande år, profilen höjdes i och med att verksamhetsutbudet utvidgats tack Luckans expanderade integrationsverksamhet till Östnyland och Kyrkslätt, förnyade avtal med kommunerna kring ungdomsverksamheten samt nya offentliga och privata understöd för barnkulturen som stärkt samarbetet mellan Luckorna och bidragit till nya medel. Trots kärva ekonomiska tider har Luckan klarat av året både verksamhetsmässigt och ekonomiskt med goda betyg. Föreningen Luckan r.f. i april

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

KULTURKOKBOK. recept,ingredienser, projekt. Kulturkokbok

KULTURKOKBOK. recept,ingredienser, projekt. Kulturkokbok KULTURKOKBOK recept,ingredienser, projekt I II Innehåll HUNGRIG Bjud in - duka upp! VII - Gemensamma värderingar för nätverket Produforum IX - Tack XI - Bjud in - duka upp! Anki Hellberg-Sågfors IVRIG

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt.

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt. Folkhälsans rapporter 2/2012 Från integrering till inklusion Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt Projektrapport Innehåll Bakgrund och ramar... 1 Utgångspunkt... 3 Projektet...

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid.

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid. Från Teatergrannar till Scen utan gränser Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid Riitta Seppälä Innehåll 1. Samarbetets bakgrund och 3 utredningens uppdrag

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Finlandssvensk lokal utveckling

Finlandssvensk lokal utveckling Finlandssvensk lokal utveckling - en antologi Folktinget Kommunförbundet Region Åboland Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Svenska studiecentralen Svenska Österbottens förbund Sydkusten Åbo

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer