Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: FO-nummer: ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i huvudstadsregionen. Vidare samlar och sprider föreningen information om kulturella och sociala tjänster och aktiviteter, för att på detta sätt öka deras tillgänglighet för en bred allmänhet och grupper med särskilda behov. Föreningen skall främja liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sammanställa, producera och sprida information, ordna verksamhet i form av rådgivning, utbildningar och sammankomster samt evenemang med inriktning på samhälle och kultur jämte annan motsvarande verksamhet. Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot understöd, donationer och testamenten samt äga fast och lös egendom. Föreningen får idka sådan närings- eller förvärvsverksamhet som direkt hänför sig till dess syfte eller som skall anses ha ringa ekonomisk betydelse. Luckans huvudsakliga verksamhet under 2014 kan indelas i information, kultur, vägledning och integration samt projektverksamhet enligt följande. 1) Informationscentret, produktion av informationstjänster inklusive UngInfo (ungdomsrådgivning och information), integration och rådgivningstjänster, virtuella informations- och webbtjänster, studievägledning för alla åldrar, handledning och rådgivning för invandrare, informationsrelaterade föreläsningar och sakinlägg riktade till pedagoger, föräldrar, seniorer, invandrare (Rådtorg). 2) Luckan som kulturcenter, kulturförmedling, kulturproducent samt kulturfacilator, barnkulturproduktion i hela Svenskfinland, arrangerande av utställningar, författar- och bokpresentationer, koordinering av teaterturnéer, stödtjänster för kulturaktörer inom bl.a. marknadsföring och handledning (t.ex. kulturutvecklingsprojektet Produforum). 3) Projektledning och projektverksamhet, utvecklings- och samarbetsprojekt som stöder och stärker föreningens basverksamhet samt förbättrar servicen på svenska i landet. (Generering av EUbidrag, agerar viktig plattform för initiering och ledning av nationella och regionala EU-projekt). ADMINISTRATION Medlemsföreningar Luckans medlemsföreningar är Sydkustens landskapsförbund, Svenska Studieförbundet, Samfundet Folkhälsan, Föreningen Konstsamfundet samt Understödsföreningen för Svenska kulturfonden. Medlemsföreningarna sammankom två gånger under året. Vårmötet 2014 hölls den 29 april med Helena Blomqvist som ordförande och höstmötet hölls den 14 november med Agneta Eriksson som ordförande. 1

2 Styrelsen Ett valutskott tillsattes under vårmötet 2013 med Agneta Eriksson som ordförande och sammankallare. Höstmötet 2013 valde styrelsen för Styrelsen bestod år 2014 av ordförande Fredrik Karlsson, vice ordförande Monica Martens-Seppelin och medlemmarna Maria Björnberg-Enckell (ersättare Agneta Eriksson), Gun Sandberg-Wallin ersättare (Ann-Louise Laaksonen), Samuel Reuter (ersättare Marie-Louise Blåfield), Pia Rosvall (ersättare Johan Johansson) och Markus Österlund (ersättare Edvard Silén). Biträdande verksamhetsledare Karl Norrbom fungerade som styrelsens sekreterare och ledningsgruppens medlemmar som föredragande för sina respektive ansvarsområden. Styrelsen har under verksamhetsåret fokuserat på ärenden som berör Luckans digitala utveckling, tryggande av personalstyrkan med tidsbundna projektavtal, strategiarbete vad gäller den nationella Luckan i egenskap av få tillstånd en hållbarare finansieringsstruktur för organisationen. Styrelsen sammanträdde tio gånger under verksamhetsåret. Ledningsgrupp Den operativa verksamheten har letts av ledningsgruppen vars medlemmar består av verksamhetsledare Jessica Lerche, bitr. verksamhetsledare Karl Norrbom, utvecklingschef Anna Litonius (tom juli 2014) samt centeransvarige Sebastian Weckman. Ledningsgruppen har sammanträtt en gång per vecka under verksamhetsåret. From november kallades även informationsansvariga Jenny Asplund och utbildningsplanerare, rikskoordinator för UngInfo som sakkunniga till ledningsgruppens möten i egenskap av enhetsansvariga för integration och UngInfo. Dessutom har de olika projekten och verksamheterna haft egna referens-, lednings- och styrgrupper. Luckornas samarbete Luckornas samarbete fick ett gott uppsving under Dels fick Luckorna i februari ett erkännande i och med gemensamt medlemskap i det nationella Nätverket för barnkulturcenter med en startpeng om euro. Dels fick Luckorna tillslut likadana webbplatser på delad serverplats upprätthållen av Luckan i Helsingfors (Föreningen Luckan r.f.). Medlemskapet i nätverket har föranlett flera sammankomster för gemensam planering av barnkulturprogram. Dessutom samarbetade Helsingforsluckan och Luckorna i Österbotten extra kring evenemang på Luckandagarna i Karleby och Sydösterbotten. Under året hölls två gemensamma verksamhetsledarmöten där de framtida samarbetena diskuterades och den gemensamma verksamhetsplanen för kommande år fastställdes. Till följd av barnkultursatsningarna träffades personal från Luckorna vid flera planeringstillfällen. Samarbetet mellan Luckan i Kyrkslätt och Luckan i Borgå har varit aktivt genom integrationsarbetet. Under hela året har personalen på FIKA och Bridge arbetat en del av tiden i Kyrkslätt och Borgå. Samarbetet har fungerat friktionsfritt och personalen i Kyrkslätt och Borgå har deltagit i integrationsarbetet på orten. Luckan i Kyrkslätt har även haft ett eget integrationsprojekt, 59 språk. Projekten har fått stöd av varandra. Luckans personal och lokaler Luckan hade i medeltal 17 anställda under år Luckans lokaler bestod av centret i två våningar, LillaLuckan ett nytt barnkulturrum på Simonsgatan 9 (öppnades 23.8 i samband med Konstens natt) samt Balkongen på tredje våningen i Gryningen där Luckan fungerar som hyresvärd för aktörer inom kultur- och tredje sektorn. Centrets nedre våning bestod av torget med Luckans information, 2

3 kundservice, reception, kunddatorer, det svenska rummet, tidningar och tidskrifter samt samhällsinformation. Luckans övre våning Verandan nyttjades som tidigare år för kulturprogram och föreläsningar, repetitioner, sammankomster och möten. EKONOMI Arbetet med föreningens ekonomi och bokföring upptog mycket tid av ledning och styrelse. För att kunna klara av likviditeten till följd av de många EU-projekten som föreningen driver, som betalas ut retroaktivt, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant. Dessutom beviljade Svenska Kulturfonden vänligen en hyresgaranti om euro för Luckans förnyade hyresavtal för Simonsgatan 8. Luckan köpte sina bokföringstjänster externt via ekonomiförvaltningsföretaget Greenstep. Bokföringen övergick helt och hållet ifrån manuell bokföring till att skötas elektroniskt. Luckans resultat för år 2014 visar ett överskott på 1400 euro. De totala intäkterna var euro (2013: euro) och kostnaderna euro (2013: euro). Överskottet för år 2014 flyttas till eget kapital med överskottet från tidigare år. Av de erhållna bidragen år 2014 var euro offentliga understöd, år 2013 var summan euro. De privata bidragen uppgick till euro (2013: euro ) och övriga intäkter för samarbeten och försäljning utgjorde euro. Sammanlagt 16 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål. ESF-medel erhölls för kulturprojektet Produforum riks ( euro), ungdomsutredningsprojektet KOMET ( euro) och integrationsprojektet FIKA ( euro). Luckan erhöll statsbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet om euro för ungdomsinformationsverksamhet, för barnkulturnätverket euro och turnéverksamheten euro samt landskapsutvecklingsmedel för samarbetsprojektet Allas Lucka (Nylands förbund) om euro. För integrationsverksamheten Bridge erhölls sammanlagt euro från RAY. Stödet från fonder och stiftelser utgjorde sammanlagt euro. Finansieringen från statsmakten var sammanlagt euro och kommunalt understöd var totalt euro. Övriga intäkter utgjorde totalt euro. Den offentliga finansieringen i sin helhet utgjorde euro (50,7 % av den totala finansieringen). 3

4 Närmare uppgifter om den ekonomiska situationen framgår ur bokslutet och dess specifikationer. Eftersom många av de aktiviteter, som beviljats bidrag fortgår, överfördes en del medel till följande år. Luckans verksamhet är mervärdesskatteskyldig för försäljningsverksamheten, så som biljettprovisioner och produktförsäljning. Alla kostnader och intäkter har bokförts enligt kostnadsställen i enlighet med föreningens verksamhetsområden och projekt. På Luckans interna dokumentportal har ekonomiuppföljningen samt andra centrala handlingar funnits tillgänglig för Luckans finansiärer. Bokföringen sköttes från och med februari av ekonomiförvaltningsbyrån Greenstep. Löneräkningen sköttes av CH Accounting till februari, därefter överfördes den på Greenstep. Som revisor fungerade Eva Bruun från Ernst & Young. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Luckan strävar efter att synas, främst på svenska, i stor utsträckning i finländska medier. Både som Luckan i helhet och per verksamhet. Under 2014 har Luckan och dess verksamheter synts och hörts i press, radio och television. De sociala medierna och spridningen på nätet har ökat med omkring besök sedan Synlighet har också uppnåtts traditionellt genom tryck- och annonsmaterial främst i KSF media och olika finlandssvenska tidsskrifter. Mötesplatsen Kulturforum.fi har används som en evenemangskalender för de egna programmen, vilka presenteras som dataflöde på föreningens olika sidor. Dessutom nyttjades Evenemax.fi innan en redaktionell notis sänds gällande finlandssvensk media till tidningarna. Luckans e-posttjänst Kulturpost.fi användes till pressmeddelanden samt egna program efter behov. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN ÅR 2014 Luckans mission är att fungera som ett visitkort för det svenska i Finland, såväl lokalt och nationellt som utanför landets gränser, som välkomnar andra kulturer och nationaliteter att ta del av det svenska språket och den finlandssvenska kulturen och gemenskapen. Denna mission har Luckan mycket väl lyckats svara på under året genom att kunna visa upp en bred palett av aktiviteter, program, tjänster, projekt, finansiärer och ett allt växande nätverk av samarbetspartner. En stor del av aktiviteterna är utlokaliserade och har skett bland annat i skolor, kommunernas bibliotek och kulturhus och i Luckornas regi ute i bygderna. Förskjutning ifrån en fysisk Lucka ut på nätet Luckan i egenskap av ett allaktivitets- informations-, och mångkulturellt center har lockat många besökare både till centret och till Luckans många webbplatser. År 2014 hade centret drygt besökare och virtuella påhälsningar. En allt växande kundgrupp är invandrarna som tar del av Luckans många faciliteter och vägledningsformer. Ifrån en lokal fysisk Informationslucka har aktiviteten alltmer sökt sig ut på nätet och dagens bemanning släpar efter när det handlar om att kunna betjäna den allt större kundgruppen över webben. Målinriktade satsningar gjordes trots knappa personalresurser på att förbättra informationstjänstens utbud på webben. 4

5 Här arbetar personalen och styrelsen på att hitta nya lösningar för att kunna svara på den alltmer växande beställningen. Shoppen övergick till entrepenör Efter en lång tid av förberedelser överlät föreningen sin sk. Luckan shop till en utomstående entrepenör i november eftersom föreningen helt enkelt inte klarade av att med framgång administrera dagens alla många nya betalnings- och biljettsystem som en butik i tiden förväntar. Shoppen fortsätter dock i samma anda med fokus på svenskspråkiga pedagogiska material och böcker. Luckan stöder att konceptet implementeras naturligt i verksamheten. Ett annat nederlag Luckan drabbades av under senhösten var att satsningen på den svenskspråkiga biljettförmedlingen över disk och nätet köptes upp av lippupalvelu vilket betydde att biljett.fi lades ner och ledde till problem för Luckan och kunderna vad gäller biljettförmedlingen under hösten. Luckan kultur Året var mycket lyckat med kultursatsningar för vuxna besökare som samarbete med (Live Nation) Bo Kaspers Orkester, sex stycken Bokfikor (författardiskussioner) i samarbete med Schildts & Söderströms, sju konstutställningar med vernissager i blandade genrer och femton rådtorg som tangerade såväl kulturella som samhälleliga teman. Årets stora nyheter gällde den växande barnkulturen från Luckan var erkännandet för Luckorna att ingå som statsunderstödd svenskspråkig medlem i det nationella barnkulturcenternätverket (tidigare Aladdins Lampa) samt den efterlängtade öppningen av barnkulturrummet LillaLuckan på Simonsgatan 9 under Konstens Natt LillaLuckan ett nytt rum för de minsta En stor höjdpunkt under året var att i augusti kunna öppna LillaLuckan för barnen i regionen - det svenska barnkulturrummet i Kampen i Helsingfors. Detta tack vare understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Det nya utrymmet hittade genast sin publik och välkomnar också barnen med olika specialbehov, vilket de tidigare utrymmena inte har kunnat erbjuda. Luckan i Helsingfors verkar idag på tre adresser, Luckan centret och Verandan, Balkongen (kultur- och föreningskonsortiet på Simonsgatan 8) och LillaLuckan (Simonsgatan 9). ar erkännandet för Luckorna att ingå som statsunderstödd svenskspråkig medlem i det nationella barnkulturcenternätverket (tidigare Aladdins Lampa) Programutbudet för alla åldrar och målgrupper hade 9000 besökare, och barnkulturen hade närmare 6000 deltagare. Barnkulturen expanderade under året och förutom starten av barnkulturlokalen LillaLuckan, så erhöll Luckan statusen av nationellt barnkulturcenter av Undervisnings- och kulturministeriet som ett resultat att målinriktat mångårigt arbete för att få mer offentligt stöd för svenskspråkig barnkultur tillsammans med Luckans närmaste samarbetspartner Sydkustens landskapsförbund. Detta är vi särskilt stolta över och arbetet har konkret betytt mer barnkultur ute i bygderna med Luckan som bas. EU projekten fick förlängning tack vare goda resultat Även i år som tidigare ägnades mycket tid och arbete åt uppvaktningar, skrivelser, ansökningar och intressebevakning för att trygga finansieringen av verksamheten. Många avgörande EU finansierade projekt inom Luckans verksamhet skulle avslutas i juni Särskilt glada är vi för att ha erhålligt ettårig förlängning för det uppskattade mentorprojektet FIKA för Nylands NTM-central tom till medlet av juni Även det mångåriga projektet Produforum riks (nationella Produforum 5

6 projektet) fick tilläggsfinansiering och en förlängning om 6 månader. Många försök gjordes dock vad gäller att kunna starta upp nya ESF -finansierade projekt (och riktade till andra aktörer) som en fortsättning på Produforum som berörde utveckling av ett sk. projekt- och medialabb och föreningens digitala tjänster riktade till kulturarbetare men förordades dessvärre inte. Produforum bjöd på Nordmatch och kulturkokbok Produforum riks projekttid var Sammanlagt har 1031 kulturaktörer, 268 organisationer och 79 företag deltagit i projektet. Produforum riks uppgift var att beskriva, analysera och sprida konceptet Produforum på svenska i Finland. Projektet erbjöd stödtjänster till de regionala Produforumprojekten och ordnade riksomfattande nätverkstäffar för kulturaktörer. Det riksomfattande projektet hade också till uppgift att förbättra kulturaktörernas färdigheter inom kulturexport och kulturutbyte. Det gjordes bl.a. med NordMatch träffar. Konfernskonceptet NordMatch har piloterats 3 gånger med sammanlagt 485 deltagare från alla nordiska och baltiska länder. Projektet utvecklade verktyg för att synliggöra och marknadsföra kultur på svenska i Finland och skapade en bro till nordiska, baltiska och internationella nätverk bl.a. genom de digitala tjänsterna kulturforum.fi, kulturpost.fi och kulturjobb i Finland på facebook. Projektet samlade resultat och inspiration från alla Produforumprojekt i form av en Kulturkokbok, som trycktes i 1000 ex och lanserades i Ekenäs, Helsingfors, Mariehamn, Åbo och i Jakobstad. Artiklarna från Kulturkokboken finns även som blogginlägg på den nya hemsidan Ett resultat av det koordinarande arbete som projektet gjort under sina 7,5 år är att Luckan nu är med som delgenomförare i en ansökan om ett koordinarande ESF-projekt med Aaltos småföretagarcentral som huvudman. Projektet går under namnet Luova osallistava Suomi / Kreativa delaktiga Finland Om ansökan går igenom, blir det första gången detta arbete görs i samma utvecklingsprojekt på båda inhemska språken. Fika lockade nya mentorer Integrationsverksamheten fortsatte att blomstra i form av projektet FIKA med mentorskap som främsta aktivitet och Bridge, väglednings- och informationstjänsten för invandrare, som finansierats med medel från RAY. Speciellt glada var vi för att ha erhållit en ettårig förlängning av projektet tack vare de goda resultaten. Därtill har det under året drivits mindre stödprojekt som riktat sig till nya målgrupper: det förberedande projektet Ung på svenska, dvs en utredning och projektplan för mer mångfald i barns vardag och ett mångkulturellt familjecafé, som finansierats av medel från UKM. Integration till Borgå, Sibbo och Kyrkslätt Tack vare ett lite större anslag från RAY har delar av konceptet Bridge kunnat piloteras under hösten i Kyrkslätt och Borgåregionen som referens till en utvigning av verksamheten. Luckan arrangerade en mentorutbildning i Sibbo för att underlätta integrationen för de kvotflyktingar som kommunen tog emot under våren. Mentorkonceptet fick också spridning genom en utbildarutbildning om konceptet för personalen på Västra Nylands invandrartjänst. 6

7 FIKA gav ut två handböcker, Mentorskap som resurs i integrationsarbetet samt Tredje sektorn som integrationsarena och en filmsnutt om projektets koncept och resultat i samband med slutseminariet på Hanaholmen i november. Inom ramen för Bridge verksamheten har den största utmaningen varit att säkra en kommunal basfinansiering för verksamheten från alla kommuner i huvudstadsregionen. Luckan och särskilt dess integrationsarbete besöktes i september av bl.a. Helsingfors stads biträdande stadsdirektör. Diskussionen om ett kompanjonavtal för att trygga verksamheten fortsätter. Det av Nylands förbund finansierade projektet Allas Lucka fortsatte under året för att avslutas i september. Projektet stödde utvecklingen av vägledningstjänster för invandrare i östra Nyland genom en behovskartläggning i samarbete med Point College i Borgå samt utprövning av koncept för virtuell handledning riktade till invandrare som resulterade i en handledningsmanual om ämnet. Den virtuella servicen till invandrare byggde på de erfarenheter som utvecklats av Luckan inom verksamheten Bridge. Dessutom medverkade projektet till att utveckla den digitala tjänsten FYRK genom att i pilotsyfte utreda kommunernas i Östra Nylands intresse för att lägga in sina uppgifter om ansökningar riktade till invånarna. Arbetet resulterade i ett samarbetsavtal med Borgå stad. Sluta panta till UngInfo Verksamheten UngInfo förädlades och fördjupades under året och större satsningar gjordes på personalresurseringen i form av en tillsättandet av en utbildningsplanerare/ koordinator för den riksomfattande verksamheten på heltid. Under året har UngInfo utvecklat sina digitala tjänster genom att överta huvudmannaskapet för webbchatten Sluta Panta, förnya unginfo.fi samt inleda en revision av frågeportalen Fråga? Närvaron på sociala medier har förbättrats och nya föreläsningspaket har skapats. Verksamheten har speciellt mycket satsat på utbildningar och skolbesök under året. Ungdomarna på språköarna via skolorna i landet har kunnat besökas tack vare ett projektbidrag från stiftelsen Lisi Wahls. Under året har UngInfo i Helsingfors handlett 300 ungdomar på Sluta Panta, 112 unga har fått personlig handledning och över 120 frågor har besvarats på Fråga.fi?. Det normkritiska utvecklingsprojektet respekt avslutades framgångsrikt i form av ett antal workshops för elever i högstadiet och andra stadiet samt delgivning av ett utbildningsmaterialpaket. Bristen på arbetsutrymmen i Luckans kundutrymmen har inverkat på UngInfos synlighet och försvårat möjligheten att erbjuda ostörd handledning och kunde åtgärdas i slutet av året genom att glasa in den så kallade UngInfo hörnan tack vare understöd från Brobergska skolans vänner samt Undervisnings och kulturministeriet. Komet som stöd för unga Ett nytt utvecklingsprojekt (ESF-projekt) med de ungas intressen i fokus startade i februari, KOMET. Projektets syfte var att kartlägga befintliga svenskspråkiga stödtjänster för unga i huvudstadsregionen, utreda behovet av tjänster samt utveckla en plan för hur man kunde förbättra nätverket av stödtjänster för unga i regionen. Därtill skulle mentorskap som metod inom ramen för livslång vägledning utvärderas. Dessutom hade projektet till uppgift att komma med förslag för hur en modell borde utarbetas för att stöda unga svenskspråkiga som befinner sig i risk för att marginaliseras i regionen inom ramen för modellen Ohjaamo. Projektet genererade i ett nytt ESF projekt omfattande hela Nyland, Komet 2020, var syfte var att föra fram brister och behov av stödåtgärder som borde verkställas att bättre kunna stöda unga i riskzon. Projektet kunde emellertid 7

8 inte förordas pga. att huvudmannen för projektet endast kunde representeras av en kommun. Komet leddes av Nylands NTM-centrals styrgrupp för livslång vägledning. Nya och gamla finansiärer Luckan har haft ett arbetsdryg och aktivt verksamhetsår med såväl många ljuspunkter som påfrestningar. Mycket av tiden har gått åt till att få förnyat förtroende av finansiärer och förnyande av avtal, bevaka de olika strukturfondsprogrammen och förbereda sig för den nya EU programperioden. Arbetet med föreningens ekonomi upptog mycket tid av ledning och styrelse. För att kunna klara av likviditeten pga. de många EU-projekten som föreningen driver, och som betalar retroaktivt ut bidragen, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant, vilket vi är tacksamma för. Luckan gick in för att köpa sina ekonomitjänster av extern byrå och gjorde ett avtal med bokföringsbyrån Greenstep vilket föranledde många nya rutiner och utmaningar för föreningens personal och leverantörer. Övergången gick inte smärtfritt och upptog mycket tid av ledningen på Luckan. Föreningen gick helt och hållet över från manuell bokföring till elektronisk. Förnyad struktur för den nationella Luckan Luckans ledning och styrelse fortsatte det strategiska arbetet med att forma organisationen för att bättre kunna betjäna en samordning av Luckanfamiljen och de många gränsöverskridande digitala lösningarna som Luckan utvecklat under de senaste åren. Arbetet med organisationsutvecklingen fortsätter under Styrelsen gjorde även aktiva satsningar vad gäller att finna lösningar för att kunna förnya arbetsavtal för personalen som hade tidsbundna avtal bindande till specifika projekt då projektfinansiering avslutas. Föreningen vill värna om att den goda personalstyrkan och arbetar för att bibehålla avgörande kompetenser i organisationen såsom inom t.ex. integration och mångkulturellt arbete. Slutord Föreningens gedigna verksamhetsutbud och nya aktiviteter under året, som sträckte sig över språkoch kulturgränserna visar på att Luckan är en institution i tiden som gagnar såväl den enskilda invånaren som Svenskfinland och nationen i sin helhet. År 2014 var sammanfattningsvis ett aktivt och utmanande år, profilen höjdes i och med att verksamhetsutbudet utvidgats tack Luckans expanderade integrationsverksamhet till Östnyland och Kyrkslätt, förnyade avtal med kommunerna kring ungdomsverksamheten samt nya offentliga och privata understöd för barnkulturen som stärkt samarbetet mellan Luckorna och bidragit till nya medel. Trots kärva ekonomiska tider har Luckan klarat av året både verksamhetsmässigt och ekonomiskt med goda betyg. Föreningen Luckan r.f. i april

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERBLICK 2014...3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING...7 3. PERSONAL...9

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick av året sid 3 2. Organisation sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 9 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 6. Verksamheter sid 12 6.1 Informationstjänsten sid 12

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte augusti 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 23.8.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013//

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// Sammanställdav: Konstrundansarrangör ProjektkoordinatorAnnaNöjd/Åbolandshantverkrf 0405042188 konstrundan.aboland@gmail.com Konstrundan/2013/ Konstrundan arrangerades

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION

STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION 1. Allmänt... 1 1.1 Upprätthållare och arbetsordningens och instruktionens tillämpningsområde... 1 1.2 Grunderna för verksamheten... 1 2. Förvaltning...

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSKARTLÄGGNING LUCKAN. Interpersona 17.5 2010 Mats Kockberg och Nina Henricson

ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSKARTLÄGGNING LUCKAN. Interpersona 17.5 2010 Mats Kockberg och Nina Henricson ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSKARTLÄGGNING LUCKAN Interpersona 17.5 2010 Mats Kockberg och Nina Henricson 1 Bakgrund Luckans verksamhet har under de senaste åren expanderat betydligt. Detta gäller såväl

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer