INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid Värderingar sid Vision sid Strategiska tyngdpunktsområden för år sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering sid 8 5. Organisation och ledning sid 9 6. Marknadsföring och kommunikation sid 10 Produforum sid 11 Kulturforum sid 11 Ambassadör Svenskfinland sid Luckans verksamhetsområden sid Program- och kulturverksamheten sid Informationsverksamhet och servicetjänster sid Webbtjänster och behov av utveckling sid Ung Info sid Luckan Shop sid Utvecklingsprojekt sid Utvecklingsprojektet Ung Info och FRAGA-tjänsten sid Integrationsprojektet Bridge sid Kulturutvecklingsprojektet Produforum sid Produforum Nyland sid Produforum, ett riksomfattande kulturutvecklingsprojekt sid Samarbete med de övriga Luckorna sid Utvärdering och kvalitetsuppföljning av verksamheterna sid Budget sid 30 2

3 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december De grundande föreningarna och samfunden utgörs av fem medlemsorganisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund och Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden. Föreningen och Luckan som verksamhetsform har fastställt sin uppgift enligt följande: Föreningens syfte är att främja svenskspråkig informationsrelaterad invånar- och medborgarservice, kulturell och samhällelig verksamhet i huvudstadsregionen samt initiera liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att upprätthålla ett informationscentrum, bedriva svensk invånarservice, handha projektverksamhet, arrangera kulturevenemang och kulturfaciliteter, utbildningar och sammankomster samt annat motsvarande. Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte (Luckans stadga punkt 2). Luckan är en allmännyttig, ideell institution som upprätthåller ett allfinlandssvenskt informations- och kulturcentrum i huvudstadsregionen. Luckan vill på olika sätt stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen. Luckan fungerar som ett visitkort för Svenskfinland genom att synliggöra den rika finlandssvenska kulturfloran och genom en mångsidig informationstjänst som fungerar även över språkgränserna och som har fokus på huvudstadsregionen. Verksamheten inbegriper även försäljningsverksamhet. 2. VÄRDERINGAR, VISION OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2.1 Värderingar Luckans verksamhet baserar sig på följande värderingar: Svensk service Främja och stärka den svenska servicen inom området information och kultur med fokus på huvudstadsregionen samt hela Svenskfinland Servicevilja och tolerans Servicevilja innebär aktivt hänsynstagande till kundernas och Luckans olika målgruppers önskemål och behov. Vi värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Öppenhet Öppenhet innebär växelverkan och koordinering, aktivt deltagande och samarbete samt nätverksbildning. Med öppenhet avses transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet och i syfte att stärka förtroendet speciellt med tanke på Luckans många finansiärer och understödare. Luckan är en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Öppenheten är viktig 3

4 och målet är att både kunder, publik och organisationer skall känna att Luckan är deras eget kontaktforum. Ekonomisk stabilitet och hållbarhet Ekonomisk stabilitet och hållbarhet innebär att Luckans verksamhet står på en stadig ekonomisk grund och resurserna används på ett effektivt och genomtänkt sätt som tar hänsyn till målgruppernas behov och Luckans olika verksamhetsområden. Utvecklingsanda Utvecklingsanda innebär en förmåga att ständigt förbättra och utveckla Luckans verksamhet, ha beredskap att reagera på förändringar i samhället, ha förmåga att finna nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper, nischer och verksamhetsformer. 2.2 Vision Luckan är en etablerad svensk institution med en tillräcklig, fast bemanning som står på en stadig ekonomisk grund, och som klarar av att betjäna invånarna i hela huvudstadsregionen. Luckan har de förutsättningar som behövs för att svara på de många behov och utmaningar, som förväntas av ett modernt, vitalt informations- och kulturcentrum. Städerna i regionen upplever Luckan som en adekvat aktör vad gäller förmedling av svenskspråkig medborgarservice för huvudstadsregionens svenskspråkiga befolkning. Luckan erhåller årligt statsundersunderstöd och kommunala bidrag för den ordinarie verksamheten. Luckan är en viktig aktör vad gäller att koordinera olika former av utvecklings- och samarbetsprojekt i regionen och Svenskfinland och fungerar i förlängningen som en adekvat plattform för olika former av nordiska aktiviteter och Europeiska samarbetsprojekt. Luckan i Helsingfors har förmåga och kapacitet att stöda de andra Luckorna i dess utvecklingsarbete och vice versa. En hållbar struktur har skapats för det värdefulla Luckan-nätverket, som ger mervärde för kunden, Luckorna och Svenskfinland. 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden för år Luckan utvecklar och producerar sina tjänster i växelverkan med Luckans många samarbetsparter och med de som använder tjänsterna. Luckans övergripande tyngdpunktsområden är: I. ATT TRYGGA AV DEN OFFENTLIGA FINANSIERINGEN Trots den ekonomiska recessionen strävar Luckan till att trygga den offentliga finansieringen för speciellt Luckans informationstjänster Ung Info och svensk invånarservice, integrationsprojektet Bridge samt i Luckans egenskap av ansedd kulturaktör på svenska i regionen. Det säkrar en tillräcklig och högklassig service för Luckans många kunder och samarbetspartner. Luckan skapar en stabil grund för finansieringen i form av kontinuerliga verksamhetsunderstöd från kommuner och statliga verk för att kunna erbjuda adekvat service och aktiviteter för invånarna i olika åldrar i huvudstadsregionen. 4

5 En utmaning är att trygga den offentliga finansieringen för Luckan genom kontinuerliga verksamhetsunderstöd och stats- och projektbidrag från statliga myndigheter samt utökad finansiering från städerna inom huvudstadsområdet främst för ändamålet finlandssvenskt kontaktcenter och infotjänster. De understöd från fonder och stiftelser som berör den offentliga servicen bör successivt ersättas av kontinuerliga bidrag från det offentliga. Handlingsplan I: Med hjälp av kommunala bidrag skall Luckan fortsättningsvis kunna arbeta för medverkan i pilotprojekt för utveckling av svenskt medborgarcenter i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och städerna i huvudstadsregionen. Luckan kommer överens om ett treårigt samarbetsavtal med Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla stad för verksamheten Ung Info. För erhållandet av statlig finansiering anhåller Luckan om statsbidrag samt ESFanslag för perioden Ansvarspersoner: Verksamhetsledaren samt projektledaren för respektive utvecklingsområde. II. ATT FÖRBÄTTRA DEN SVENSKSPRÅKIG SERVICEN I REGIONEN SAMT SYNLIGGÖRA SVENSKFINLAND Luckan deltar i att förbättra den svenska servicen för olika målgrupper i regionen genom en fortsatt utredning om medverkan i att grunda ett medborgarkontor för det svenska i huvudstadsregionen. Informationen om den svenska servicen för invandrare och utlänningar i regionen förbättras genom projektet Bridge och projektets verksamhet görs bestående som en del av Luckans informationstjänst. Luckan bidrar till att förbättra den svenska kundservicen i huvudstadsregionen med hjälp av Luckandiplom för företag och serviceproducenter. Genom att förstärka den svenska ungdomsrådgivningen Ung Info och trygga verksamheten med hjälp av ett treårigt samarbetsavtal med kommunerna i huvudstadsregionen och statliga bidrag förbättras den svenska servicen. Luckan har för avsikt att synliggöra Svenskfinland och presentera denna i en mer attraktiv form genom skapandet av ett nytt marknadsföringsmaterial i form av en modern infoportal inledningsvis riktad till målgruppen invandrare. Även i bruktagande av eget svenskt biljettförsäljningssystem utreds, som skulle förbättra servicen för de svenska arrangörerna och kunderna och minska på deras kostnader, som skulle administreras och marknadsföras av Luckan. Handlingsplan II a): Luckan grundar ett medborgarservicekontor genom delaktighet i projektet Svenska IT-tjänster i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och städerna i regionen. Ansvarsperson: Verksamhetsledaren. Genom att trygga projektet Bridge integreras invandrare i Svenskfinland. Handlingsplan II b): En fortsatt anhållan för att driva projektet 2010 har sänts till RAY och nya ansökningar har riktats till inrikes- och utrikesministeriet för att utveckla arbetet och stöda projektets förankring i regionen. Målsättningen är att få kommunala bidrag för verksamheten fr.o.m Ansvarspersoner: Projektpersonal. 5

6 Luckan fortsätter förbättra den svenska kundservicen i huvudstadsregionen i form av marknadsföring och utdelning av Luckandiplomet, ett intyg på att företaget har beredskap och vilja att betjäna på svenska. Luckan erbjuder även språkkurser i svenska för företag och serviceproducenter. Handlingsplan II c): Fortsätta marknadsföringen av konceptet Luckandiplom samt erbjudande av språkkurser i svenska för företagare. Ansvarsperson: Försäljningsansvarig. En målsättning är att trygga den svenska ungdomsrådgivningen Ung Info i regionen genom att det finns minst en ungdomsinformatör på heltid. Det förverkligas genom samarbetsavtal med städerna i huvudstadsregionen. Motsvarande webbtjänster för unga som Pulmakulma (www.nuoret.info) erbjuds på svenska. Handlingsplan II d): Verksamheten Ung Info tryggas genom samarbetsavtal med kommunerna för att kunna garantera minst en ungdomsinformatör på heltid. Webbtjänsten för Pulmakulma- Fråga tas i bruk för att successivt täcka hela landet och nå de finlandssvenska ungdomarna. Ansvarsperson: Ungdomsinformatören. Målsättningen är att på ett modernt och attraktivt sätt synliggöra Svenskfinland för invandrare. Handlingsplan II e): Det sker i form av utvecklingsprojekt i samarbete med andra Luckor och samarbetsorganisationer. Skilda budgeter och projektplaner utformas för utvecklingsprojekten. Adressen fungerar som projektnamn. Ansvarsperson: Luckans producent. För att förbättra servicen vad gäller förmedling av biljetter för de svenska arrangörerna utreds utveckling av ett eget svenskt Luckan biljettförsäljningssystem. Handlingsplan II f): Konceptet skulle utvecklas som köptjänst med hjälp av finansiering från Tekes och andra medverkande, såsom Luckorna, de svenska teatrarna i landet m.m. Ansvarspersoner: Center- och försäljningsansvarig. III. BÄTTRE OCH MER ENHETLIGA LUCKOR Målsättningen är att konsolidera Luckans samarbete i form av bättre samordning och kvalitetsbevakning. I samråd med de andra Luckorna granskas Luckan kriterierna så att de motsvarar både nuvarande och framtida behov samt garanterar en god kvalitet. Handlingsplan III: Målsättningen nås genom effektivare Luckan-nätverk och aktivare kommunikation Luckorna emellan. Luckankriterierna gås igenom under ett gemensamt årligt möte med Luckornas personal och styrelser. Luckan utreder och utformar aktivt strategier som ger möjligheter till riksomfattande statlig finansiering som kommer alla Luckor till godo. Gemensamma tjänster som rationaliserar de knappa resurserna utreds likaledes. Ansvarspersoner: Luckornas verksamhetsledare och Luckornas styrelser. 6

7 IV. STÄRKA OCH IMPLEMENTERA KONCEPTET PRODUFORUM Luckan verkar för ett utökat tvärsektoriellt samarbete mellan kulturfältet, kommunerna, företagssektorn, högskolorna och utvecklingsorganisationer i Svenskfinland samt för att förbättra synligheten och förutsättningarna för kulturexporten av det finlandssvenska kulturutbudet. Det sker genom att utveckla en riksomfattande kulturportal i Svenskfinland via projektet Produforum riks, som blir en bestående facilitator för det svenska kulturfältet. Genom kulturportalen marknadsförs det svenska kulturfältet över språkgränserna. Projektet medverkar i arbetet att utarbeta regionala kulturutvecklingsstrategier så att de betjänar Svenskfinlands kulturfält och stöder Luckorna i deras utvecklingsarbete. Under året är den centrala målsättningen att implementera Produforum-modellen som skapats. Modellen skall bli en bestående verksamhets- och serviceform för fria kulturutövare i Nyland samt tas i bruk även i Åboland och Österbotten, vilket sker genom projekten Produforum riks och Produforum Nyland. Handlingsplan IV: Genomförandet av projekten Produforum Nyland och riks. Ansvarspersoner: Projektchef och projektinformatör. 3. PERSONAL Luckan har en liten ordinarie personalstyrka, majoriteten av personalen är projektanställda med tidsbundna arbetskontrakt. Den ordinarie personalen består av fem personer: en verksamhetsledare, en ekonom, en kulturproducent och ITansvarig, en kund- och informationscenteransvarig samt en försäljningsansvarig. Luckan anställer ungdomsinformatörer för 2010 enligt samma modell som tidigare. Dagens personalstyrka är inte förenlig med den expanderande verksamheten, och nyanställningar kommer att ske under året. Bland annat rekryteras en assistent för att stärka Luckans ledning. Inom ramen för ungdomsinformationsverksamheten (Ung Info) är målsättningen att ha en ungdomsinformatör på heltid från och med Övrig projektpersonal anställs i enlighet med budget. Projektpersonal Produforumprojekten finansieras med hjälp av ESF-medel, kommunerna och Svenska Kulturfonden och har år 2010 följande bemanning: En projektchef (Produforum riks), en informatör (50 % för Produforum riks och 50 % för Produforum Nyland) samt 3-4 regionala projektkoordinatorer för Produforum 7

8 Nyland. De regionala projektkoordinatorerna är fördelade så att en koordinator är placerad i Helsingfors, en heltidsresurs som består av 1-2 timanställda koordinatorer för Esbo samt en koordinator i Västra Nyland. Ansvarspersoner: Luckans ekonom samt verksamhetsledare ansvarar för ekonomin och den administrativa ledningen av projektet. Projektet ersätter deras insatser. Integrationsprojektet Bridge, som idag främst finansieras av RAY, fortgår under året och har minst en heltidsanställd projektkoordinator. Ifall finansiering beviljas anställs en person till för handledningen av de många kunderna. Projekthandlingar har lämnats in till inrikesministeriet och utrikesministeriet samt till RAY. Luckan erhöll ett projektanslag från UvM för att utveckla de virtuella ungdomsrådgivningstjänsterna och Pulmakulma på svenska våren Arbetet fortsätter under år 2010 och en projektkoordinator på deltid anställs för uppgiften att förankra arbetet i regionerna. Luckorna deltar också i arbetet och erhåller ersättning för sitt arbete enligt redovisning. Luckans kundservice är öppen sex dagar i veckan. Utöver detta arrangeras program under såväl morgnar, kvällstider som veckoslut. Timhjälp anlitas för kundbetjäningen och shoppen för lördagar och för tisdag eftermiddagar. I den mån budgeten tillåter det anlitas timhjälp även i form av programassistens, biljettförsäljning och för övriga tekniska behov under helger och kvällar. Luckan kommer fortsättningsvis att utveckla samarbetet med högskolorna, andra stadiets yrkesutbildning samt arbetskraftsbyråerna i regionen för att kunna erhålla goda praktikanter som extra personalresurs under terminerna. De veckovisa personalmötena fortsätter och kompletteras av längre planeringsdagar. Ett tvådagars planeringsseminarium arrangeras i juni för att utforma höstterminens verksamhet och utvärdera den övriga årliga verksamheten. Alla Luckan-funktioner och arbetsrutiner finns samlade i manualen Ny på Luckan. Arbetsbeskrivningarna för Luckans personal finns i Luckans instruktion. Luckans personal deltar i minst två fortbildningsdagar under året. Luckan stöder personalens arbetshälsa genom motionssedlar. Personalhälsovården sköts av Diacor. För att motivera och stimulera till resultat och eget initiativ kan personalen erhålla s.k. bonustillägg om personalen lyckas erhålla betydelsefulla ekonomiska stöd eller i övrigt uppnår goda resultat som gagnar Luckans verksamhet och utveckling. Under året utvärderas projekten Produforum och Bridge. 4. EKONOMI OCH PROJEKTFINANSIERING Luckans finansieringsstruktur som påbörjats 2006 och bygger på privata, offentliga och kommersiella medel och bidrag består under följande år. Till följd av den ekonomiska recessionen kan det bli svårt för Luckan att få kommunala bidrag i samma omfattning som tidigare och ytterligare nedskärningar befaras under de kommande åren. Detsamma gäller stöden från statliga verk och 8

9 ministerier. Luckans ledning fokuserar på att förebygga detta och säkra finansiering. Luckan anhåller om bidrag för basverksamheten från de finlandssvenska fonderna och stiftelserna, främst i form av verksamhetsstöd för ett svenskspråkigt center, informationsverksamhet och förmedling av biljetter, kultur och programverksamhet samt för separata projekt som stöder Luckan i dess finlandssvenska utvecklingsarbete. Luckan söker företagssponsorer i egenskap av s.k. fadderföretag och fadderorganisationer och ingår årliga avtal med fadderorganisationerna. Organisationerna erhåller vissa fördelar och erbjuds synlighet bl.a. på webben. Luckan har anhållit om följande projektbidrag: För projektet Bridge från RAY samt från olika ministerier, för Produforum från UvM (ESF) samt för fortsatt utveckling av ungdomsrådgivningstjänster och svenska webbtjänster för unga från UvM för följande år. Både projektet Produforum Nyland som inleddes 2008 och projektet Produforum riks fortgår under Projektet har en egen hemsida med alla handlingar tillgängliga i enlighet med god ESF-praxis. Även projektet Bridge och Ung Info har interna dokumentportaler för finansiärer och samarbetsparter. Luckans olika utvecklingsprojekt har lett till att föreningens ekonomiska administrativa rutiner ökat märkbart. Detta ledde till att nya rutiner infördes år 2009 då Luckan anställde en ekonom för att sköta föreningens ekonomiförvaltning och redovisning av de olika projekten. Under 2010 ses rutinerna över och utvecklas. Bidragsgivarna erhåller regelbunden rapportering om Luckans verksamhet och planer och har tillgång till alla behövliga dokument via den interna dokumentportalen för Luckans finansiärer och styrelsemedlemmar. För närmare information se budget ORGANISATION OCH LEDNING Luckan leds av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande och minst fyra (4) och högst sex (6) andra ordinarie ledamöter samt ständiga ersättare för dessa. Styrelsen väljs i samband med föreningens höstmöte. Som sekreterare för styrelsen fungerar Luckans verksamhetsledare. Den operativa verksamheten leds av verksamhetsledaren. Luckans instruktion kompletterar föreningens stadgar. Styrelsen fokuserar i sitt arbete på ekonomi och strategisk planering. Kulturgruppen, som inledde sitt arbete år 2007, är en referens- och substansgrupp med fokus på Luckans program och kulturverksamhet och kompletterar styrelsens arbete i form av innehållsplanering samt uppföljning och utveckling av kulturverksamheten. Kulturgruppen sammanträder 1-2 gånger per termin och leds av specialplanerare Nina Gran från Helsingfors kulturcentral. 9

10 Projekten Produforum har givna styrgrupper, där Produforum Nyland leds av verksamhetsledaren och Produforum riks av Nina Gran. Produforum har även regionala referensgrupper som leds av de regionala projektkoordinatorerna. RAYprojektet Bridge har en egen referensgrupp, i vilken målgruppen är representerad och som leds av producent Karl Norrbom. Verksamheten Ung Info har en egen ledningsgrupp, till vilken städerna har utsett sina representanter och leds av Luckans verksamhetsledare. Ung Info har skilda arbetsgrupper för projekten Ungdomsfrågetjänsten Pulmakulma till svenska samt SommarKompassen, som leds av ungdomsinformatör Frida Westerback. 6. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION Föreningen firar sitt tioårsjubileum 2010, och jubileet kommer att genomsyra Luckans marknadsföring under året. Luckan har utformat en plan för sitt informations- och kommunikationsstrategiska arbete. Föreningen har ett avtal med KSF-media vilket ger rabatt på annonser i koncernens tidningar. Luckan annonserar om sina evenemang i alla svenska dagstidningar och en del facktidskrifter. Annonserna kompletteras med gratis puffar i dagbok och agenda. Vid behov annonserar Luckan även i andra medier, i teatrarnas programblad och i studentkalendrar. Luckan arbetar målgruppsinriktat och tar i beaktande de medier och e-postlistor som riktar sig till specifika kundgrupper då olika evenemang och aktiviteter ordnas. Luckorna fortsätter att gemensamt annonsera i specialtidningar och kataloger enligt samma modell som tidigare, d.v.s. att Luckorna delar på kostnaderna och Luckan Raseborg tar hand om annonsplanering och fakturering. Varje vecka sänder Luckan ut pressinfo till alla finlandssvenska medier och de huvudsaklig finskspråkiga medierna. Informationen sänds även via Luckans infolista. En bred spridning av månadsprogrammet uppnås genom distribution till bl.a. bibliotek, kulturcentraler, läroinrättningar och organisationer i regionen. Flyers, broschyrer, kort och affischer trycks upp för specifika aktiviteter. 10

11 Luckans webbportal och projektens egna hemsidor är viktiga informationskanaler. Luckans delaktighet i de olika utvecklings- och samarbetsprojekten kräver också specifika marknadsförings- och informationssatsningar, t.ex. egna hemsidor, logon, broschyrer och annonser. Under året producerar Luckan ett marknadsföringsmaterial om Svenskfinland på engelska och ryska. Materialet riktar sig till invandrare och produceras inom ramen för projektet Bridge. Inom projektet Produforum utvecklas en kulturwebbportal som ett led i att förbättra synligheten och marknadsföringen av det finlandssvenska kulturfältet även över de nationella gränserna. Ungdomsinformationstjänsten Pulmakulma Fråga, som under 2009 planerades och översattes till svenska av Luckan, tas i bruk. Närmare information om de olika verksamhetsområdenas marknadsföringssatsningar presenteras under respektive område. Produforum Under verksamhetsåret effektiverar Produforum sin interna och externa kommunikation. Målet med det är att synliggöra och marknadsföra det svenska kulturfältet och aktörerna, både nationellt och internationellt, samt att marknadsföra Produforum som koncept. Under hösten 2009 byggde Produforum upp ett register med kontaktuppgifter. Registret fungerar som basverktyg för den interna och externa kommunikationen. Kulturforum Adressregistret fungerar som nätverk och bas för ett kulturforum på webben. Det skapas under verksamhetsåret av Produforum i samarbete med de regionala Produforum-projekten. Kulturforumet samlar och presenterar information om konstnärer, kulturaktörer och deras utbud i hela Svenskfinland och innehåller även länkar till aktörer i det finska Finland och utomlands. Kulturforumet fungerar som ett skyltfönster för den svenskspråkiga kulturen i Finland, vilket även innebär ett mervärde för Luckan. Kulturforumet har flera målgrupper. Forumet kommer att betjäna bl.a. kulturkonsumenter, enskilda personer, institutioner och näringslivet. Dessa får tillgång till länkar och information om utbud och aktörer inom området konst och kultur. Utöver länkar till aktörer skapas ett område på forumet för marknadsföring av aktuella evenemang och utbud i form av text, bild och video. Ett separat område för aktörer inom konst och kultur skapas också. Tjänsten för yrkesutövande konstnärer och kulturaktörer skall omfatta manualer och länkar samt interaktiva forum för kontakt mellan aktörer och myndigheter, finansiärer, intresseorganisationer. Den skall även erbjuda ett forum för kontakt och kommunikation mellan aktörer. Innehållet på kulturforumet skapas genom samarbete med professionella inom konst och kultur, vilket inkluderar yrkesutövande konstnärer och personal inom administration, kulturproduktion samt intresseorganisationer inom konst och kultur. Planeringsgrupper tillsätts med deltagare från alla regioner och yrkeskategorier. Kulturforumet behöver en redaktion för att garantera 11

12 informationens tillförlitlighet (uppdatering, aktualitet, nyhetsbrev m.m.). Parallellt med arbetet att skapa kulturforumet utreds finansiering för och sammansättning av en redaktion för kulturforumet. Produforums hemsida på kulturhuset.fi fortsätter under verksamhetsåret på webbhotellet kulturhuset.fi och kommunikationen utvecklas inom ramen för de möjligheter den nya versionen av publiceringsverktyget Digistoff erbjuder. När kulturforumet på webben är klart utvärderas både forumet och Produforums hemsida. En stor del av det aktuella materialet på Produforums hemsida kan direkt användas på det nya kulturforumet, bl.a. alla produkter från Luckans och Produforums projekt Kulturexport. Utöver arbetet med kulturforumet marknadsför Produforum Nyland och Produforum under verksamhetsåret också sina aktörer och deras tjänster och produkter samt Produforums eget kompetenshöjande utbud genom annonsering och direktmarknadsföring till nätverket, näringslivet och medier. Ambassadör Svenskfinland Både inom och utanför Finland är det få människor som känner till Svenskfinland och finlandssvenskarna. Luckan i huvudstadsregionen berättar ständigt för nya kunder om den finlandssvenska minoriteten, dess kultur och dess samhälle. Luckan har allt mer agerat ansikte för det svenska i Finland. Detta har skett bland annat genom projektet Bridge, att arrangera svenska språkkurser, Luckandiplomet, att ha skapat nordiska kulturkontakter via Produforum samt regelbundna presentationer om det svenska för olika målgrupper (skolor och högskolor, nordiska gäster inom det offentliga m.m.). Därför initierar Luckan en marknadsföringssatsning om det svenska i Finland och Svenskfinland genom att i 12

13 samband med Bridges webbsidor på nätet erbjuda attraktiv info på engelska om Svenskfinland. Motsvarande information erbjuds även som flyers som delas ut t.ex. på färjterminaler och genom reklam i media som exempelvis Six Degrees. Den centrala målgruppen är invandrare och materialet skall skapas av invandrare för invandrare. Luckan vill lyfta fram Svenskfinland för nya kunder och samarbetsparter samt höja kunskaperna om Svenskfinlands kultur och historia. Projektet görs i samråd med de andra Luckorna samt med stöd av Folktinget och Magma. Adressen som ägs av Luckan, används i marknadsföringssyfte. Föreningen ser en potential i att marknadsföra sin svenska verksamhet över språkgränserna och i förlängningen hela Svenskfinland genom olika former av informations- och marknadsföringssatsningar. Detta är en gemensam utmaning för de finlandssvenska institutionerna och här har Luckan en etablerad knowhow. Luckan har en central uppgift i att stöda den svenska minoriteten och det svenska språkets överlevnad i Finland nu och i framtiden. 7. LUCKANS VERKSAMHETSOMRÅDEN 7.1 Program- och kulturverksamheten Tyngdpunktsområden Luckans jubileumsår kommer att prägla programverksamheten. - Bredda programutbudet i form av fler vuxenprogram också riktade till seniorer. - Utöka det professionella barnprogramutbudet för såväl lördagar som vardagar i samarbete med försäljningstjänsten och klubbverksamheten. - Erbjuda utrymme och produktionsmöjligheter för nya aktörer i Luckans lokaler i samarbete med utvecklingsprojektet Produforum. I korthet Luckan erbjuder ett brett utbud av vitala evenemang och programserier på svenska. Syftet är att betjäna och marknadsföra den finlandssvenska kulturen. År 2010 innehåller film, musik, teater och informationsrelaterade program riktade till hela den svenskspråkiga befolkningen i regionen samt till andra som är intresserade av finlandssvensk kultur och det svenska språket. Samarbete över språkgränserna (svenska, finska och engelska) sker kontinuerligt, speciellt genom integrationsprojektet Bridge. 13

14 Luckan ordnar Saftsalonger (barnteater), Busklubbsverksamhet, Eftisbio, verkstäder, musikkonserter och babykaféer för barn och föräldrar. För ungdomar ordnas klubbkvällar och verkstäder med aktuella teman arrangerade av Ung Info. Vuxna kunder erbjuds musikaftnar, internationella filmförevisningar, experimentell studioteater, författarpresentationer, filosofikaféer och Rådtorg. Luckans målsättning är att erbjuda intressanta och aktuella program för personer i alla åldrar. Under år 2010 breddar Luckan på kundernas begäran sin verksamhet genom att ordna mer program för äldre vuxna. Detta sker delvis i egen regi, men främst genom samarbete med olika senioraktörer i regionen. Även utbudet för barn utvecklas genom nya kreativa verkstäder som tillval till filmvisningen för eftisbarn. I verkstäderna får barnen får skapa utifrån olika konst- och verktygsformer. Aktiviteten förankras med Eftisbio på Luckans informativa barnwebbplats. I samarbete med Bridge och Ung Info drivs verkstäder för barn och familjer med invandrarbakgrund. Föreningen 10 år Till jubileumsåret skapas en programkommitte bestående av Luckan-vänner, vars uppgift är att planera och koordinera program och festligheter kring jubileumsåret. En pamflett om Luckan och de tio gångna åren utarbetas, liksom en ny jubileumslogotyp. Marknadsföring av program Under 2010 sänder Luckan ut programblad (8000 exemplar) i regionen och till finländska ambassader i Sverige, Danmark, Norge och Island. Försändelsen med programblad innehåller även flyers och posters i enlighet med aktuellt behov. Alla program på Luckan förs kontinuerligt in på den egna webbplatsen samt i Evenemax kalender. Det engelskspråkiga programmet presenteras främst på Bridges webbplats och via annonser och kalendrar i Helsinki Times och Six Degrees. Genom undersidor och dynamiska sökord optimerar Luckan sökresultaten för webbplatsen. Under 2009 resulterade en bannerreklam i Helsinki Times i över 320 nya besökare på en månad, sådana lösningar utökas under Luckan har utvecklat goda webbsidor för program (www.luckan.fi/helsingfors), speciellt uppskattad är barnprogramsidan: Hela programområdet på webbplatsen genomgår under 2010 en förnyelse för att passa ihop med huvudsidan och för att liksom shopen i sin helhet omfattas av elektroniska bokningsmöjligheter. Luckan annonserar om sina evenemang i Hufvudstadsbladet, City & Archipelago, God Tid, Ny Tid, Kyrkpressen, Helsinki Times samt Six Degrees. Luckan skickar även veckovisa pressmeddelanden. Programproducenten eller den som ansvarar för programmet skriver en förklarande marknadsföringstext som sänds till de redaktionella kanaler som evenemanget ifråga behöver. Ett månadsprogram gör att programmet med kort varsel kan uppdateras och att allt som händer i allservicecentret Luckan i form av nya händelser och programinslag kan inkluderas. Under hösten 2010 lanserar Luckan på försök halvårsprogram i tryckt format som komplement till månadsprogrammen. 14

15 Programutveckling och gästande artister Under 2010 är Luckan ännu mer lyhörd för nya samarbetsformer, även över språkgränserna. År 2009 nya samarbetsprojekt var mycket lyckade, och rogramserier som fungerat bra fortsätter och helt nya tillkommer för att prövas under verksamhetsåret Under året skapar och samproducerar Luckan kulturella och sociala evenemang, först och främst riktade till svenskspråkiga målgrupper. Bridges programserier ges på engelska. Utöver egna och gemensamt skapade program upplåter föreningen såväl utrymme, marknadsföringshjälp (spridning, grafik, utformning inom ramen för projektet Produforum) som tekniska lösningar för goda ändamål. Det finns en rad föreningar som kontinuerligt använder utrymmena för möten och enstaka seminarier och Luckan stödjer deras verksamhetsförutsättningar genom att erbjuda lokaliteter och stöd i marknadsföringen. Under 2010 utökar Luckan sitt utbud av utrymme och hjälp med programproduktioner på den nyrenoverade övre våningen, Verandan, till nya kulturaktörer. Detta sker som ett led i projektet Produforum. Mer och nytt barnprogram De kreativa och konstnärligt skapande verkstäder för barn över två år, som varje vecka sedan hösten 2009 erbjudits på Luckan, har varit mycket uppskattade. Verkstäderna utökas till våren 2010 från en dag till två dagar per vecka. Dessutom prövar Luckan en helt ny eftermiddagsverksamhet med namnet Eftis*4. Det är ett projekt där eftisar erbjuds skapande dramaverkstäder tre gånger, varpå de den fjärde gången spelar en kort föreställning för inbjudna seniorer. Genom projektet skapar Luckan kulturell växelverkan på svenska mellan barn, pedagoger, seniorer och kulturaktörer. Produktionslinje och -arbete Föreningens standardutbud av färdiga programblock för barn, ungdomar och vuxna inkluderar såsom tidigare inköp, produktion, marknadsföring och genomförande av program. Detta följs av redovisning till aktörer och samarbetspartners. Övriga evenemang som vuxenteaterproduktioner, konserter, film med mera skapas under insyn av Luckans Kulturgrupp, som innefattar Bridge och Produforum. Avtal mellan Luckans producent och aktören eller organisationen ifråga görs upp för alla program som är riktade till en allmän publik. Avtalet omfattar också nya och enstaka hyresgäster och privata tillställningar. Endast löpande samarbeten, som till exempel mellan Luckan och Svenska kvinnoförbundet, fortgår på muntlig avtalsbasis. Skandinavisk dimension Luckan erbjuder under 2010 rariteter från de andra nordiska områdena, speciellt inom film. I verksamheten ingår även barnteatrar från Sverige, liksom levande musik med musiker från andra platser i Norden och världen. Utställningar Luckans utställningsutrymmen förläggs troligen i mindre skala till utrymmena närmast Simonsgatans ingång. Det finns ett intresse från såväl utställare som besökare att verksamheten fortgår. Säkert är genomförandet av en Luckanutställning i lokalerna i samband med föreningens tioårsjubileum som genomförs under året. 15

16 Kulturgruppen Kulturgruppen skapades som en referensgrupp under 2007 för att stöda och hjälpa Luckans producent i sitt arbete genom att utveckla programverksamheten. Gruppen sammankommer minst fyra gånger per år. Gruppen agerar bollplank och rådgivare för kultur- och programverksamheten och består av representanter från kultur- och föreningsfältet. Operativ ansvarsperson för programverksamheten är Karl Norrbom. 7.2 Informationsverksamhet och servicetjänster Tyngdpunktsområden Omstrukturera Luckans utrymmen (torget och shopen) och förbättra placeringen av Luckans material. Målet är leda kunden rätt med hjälp av tydlig informativ skyltning samt en förbättrad naturlig integrering av Luckans info och shop. - Förbättra kunddatorerna och ta i bruk en elektronisk anslagstavla. Kunddatorernas uppgradering och service är en imagefråga för att uppehålla intresset hos våra kunder, vilket kräver en helhetsplanering och nyinvesteringar. - Utreda Luckan som svenskt medborgarkontor i regionen. - Fortsatt aktiv marknadsföring av Luckandiplomet och svenska språkkurser för invandrare och alla intresserade. - Framhäva jubileumsåret i centret. Informationstjänsten Under 2010 fortsätter föreningen att fungera som den svenska informationspunkten om det finlandssvenska i huvudstadsregionen. Luckans främsta funktion är att finnas till för de finlandssvenskar som är i behov av informationsservice, men alla språkgrupper är lika välkomna. Utvecklingen av föreningens tjänster och serviceutbud har under de senaste åren givit Luckan en inofficiell status som medborgarkontor och den utvecklingen fortsätter tillsammans med relevanta samarbetsparter under Genom sitt serviceutbud lyfter Luckan fram det finlandssvenska och erbjuder kulturell och samhällsrelaterad information. Informations- och serviceverksamheten är öppen sex dagar per vecka (37 timmar), med sommarpaus i juli. Utöver öppethållningen ordnas flera gånger per månad program såväl morgnar, kvällar som veckoslut. Informationstjänsten bygger på principen att kunna erbjuda svar på alla olika sorters frågor i olika former (muntligt, tryckt, virtuellt) som möter kundens 16

17 behov. Föreningens olika servicetjänster på Internet redigeras och uppdateras genom tjänsterna Fyrk och Servicekatalogen. Under 2010 förnyas kunddatorerna och ett par nya datorer köps i samarbete med integrationsprojektet Bridge för specifikt den målgruppen. Bridges målgrupp har behov av att skriva dokument och söka arbete via nätet, vilket kräver en längre användningstider än Luckan nu kan erbjuda. Föreningens utskrifts-, kopierings- och faxtjänst fortgår som tidigare. Utöver kundservice arrangerar informationstjänsten också evenemang med social och samhällelig information, ofta i samarbete med någon av Luckans många samarbetspartners. Evenemangen har i uppgift att lyfta fram aktuella teman, frågeställningar och synliggöra svensk service samt vilka yrkesgrupper och expertorganisationer som på svenska kan vara till hjälp i frågorna. Marknadsföring och informationsgång Luckans breda språkkompetens är en värdefull tillgång och informationstjänsten fortsätter därför sammanställa informationspaket med aktuell information och kulturutbud. Paketen sänds ut till samarbetspartners såsom bibliotek, rådgivnings- och kulturcentraler, skolor, enskilda personer och media. Innehållet utarbetas i samarbete med Luckans kultur- och programverksamhet, utvecklingsprojekten Ung Info, Produforum och Bridge är föreningens 10-årsjubileum vilket kommer att synas i centret, dess vitriner och olika reklamer. Informationstjänsten syns i annonser i framförallt Hufvudstadsbladet, men vid behov också i andra finlandssvenska dagstidningar och facktidskrifter. Infotjänsten sänder månatligen per post ut månadsprogram, affischer, flyers och övrig information om verksamheten. Varje vecka sänder infotjänsten även ett pressmeddelande som presenterar Luckans programutbud under inkommande vecka. Två utställningsvitriner i Forums passage synliggör informationstjänstens aktiviteter och nyheter samt Luckans övriga verksamhetsformer. Anslagstavlor som presenterar Luckans verksamhet finns i Helsingfors Arbis och under följande år också i grundskolor och gymnasier i regionen. Broschyrhyllorna utvecklas vidare och under 2010 presenteras tjänsteutbudet i våra utrymmen och vitriner även elektroniskt. Detta synliggör och lyfter fram Luckans program och serviceutbud på ett bättre sätt än tidigare och underlättar samtidigt uppdateringen. Luckans tidningshörna och bokbytarhylla fortsätter under 2010 och utökas med nordiska tidningar. Nytt för 2010 Under året anskaffas nya möbler och arbetsstationer för personal och kunder. Renoveringen av Verandan fortsätter och under 2010 möbleras utrymmena på nedre våningen om och förbättras för att öka trivseln för såväl kunder som personal. Visionen är att Luckan skall fungera som en Open Office -punkt för frilansare och andra intresserade genom att vara en modern arbetspunkt i hjärtat av huvudstaden och komplettera Produforums utrymmen i Korjaamo. Luckans tekniska hjälpmedel och Internettjänster är utmärkta och då kunddatorerna förnyas under 2010 blir Luckan ett infocenter av god klass. En mer effektiv och ändamålsenlig användning av de små utrymmena är ett måste och därför satsar Luckan under år 2010 på att förändra utrymmet i nedre våningen. Luckan marknadsför sig som ett modernt och öppet informations- och kulturcenter med det finlandssvenska som plattform. 17

18 Svensk service och svenska tjänster Luckan arbetar målmedvetet med att främja den svenska servicen i huvudstadsregionen, genom att leda arbetsgrupper, upprätthålla och dela ut Luckandiplomet samt arrangera språkkurser i svenska. Luckandiplomet Luckandiplomet instiftades 2008 och har syftet att lyfta fram och belöna företag som kan och vill betjäna på svenska. Hittills har ca 50 företag och serviceproducenter erhållit diplomet. Under år 2010 fortsätter Luckan marknadsföra diplomet. Målsättningen är att utöka antalet diplominnehavare med 25 procent. Under 2010 förnyas webbsidan om diplomet för att bättre passa ihop med Luckans övriga sidor. Diplomet och företagen finns presenterade på webbplatsen och i en broschyr som uppdateras en gång per termin. Sidan innehåller även ett språktest och en liten servicehandbok på svenska. Språkkurser i svenska Under året erbjuder Luckan genom projektet Bridge nyfinländare möjligheten att studera svenska och marknadsför även en rad organisationer som på olika sätt utbildar i svenska språket. Marknadsföringen sker genom att ge dem synlighet i Luckan och på webbsidorna. Luckans svenska rekryteringstjänst på nätet Luckan har sedan 2008 erbjudit arbetsgivare att kostnadsfritt annonsera om lediga arbetsplatser på svenska via Luckans rekryteringssida. Under 2010 fortlöper arbetet och sammanförs successivt med tjänsten Svensk Servicekatalog. Rådtorg och informationsrelaterade evenemang Under 2010 arrangerar Luckan minst tio Rådtorg. Rådtorgen är sociala och samhälleliga evenemang, ofta arrangerade som kortare seminerier. De belyser aktuella teman för den finlandssvenska befolkningen i regionen och arrangeras i samarbete med Luckans utvecklingsprojekt. IT-rådgivningsverksamhet Under 2010 utreds möjligheter att återuppta verksamheten med IT-handledning och datorlotsning, speciellt för seniorer. På grund av resursbrist har verksamheten, som erbjudits under tidigare år, under hösten 2009 legat i träda. Operativ ansvarsperson för centret Luckan är Sebastian Weckman. 7.3 Webbtjänster och behov av utveckling Tyngdpunktsområden Fokus på Svensk servicekatalog. - Tydligare och mer informativa webbsidor. - Mer enhetliga webbsidor. - Mer arbetstid avsatt för planering och uppdatering av webben. - Utveckling mot den modernaste tekniken. I korthet Luckans domän (www.luckan.fi/helsingfors) med underdomäner ligger liksom integrationsprojektet Bridge och Sommarkompassen på Glaspalatsets servrar och 18

19 uppdateras från Luckan. Verksamheterna Ung Info och Produforum ligger på Kulturhusets servrar och uppdateras delvis av Luckan och delvis av projektpersonalen. De övriga sex Luckorna har underdomäner på Glaspalatset, och är belägna på Kulturhuset. Webbutveckling Luckans webbplats med underdomäner har under de senaste åren fått allt fler besökare och den utvecklingen bevakas genom en optimering av sökfunktioner. Barnprogramsidan och shopen integreras med huvudsidan Helsingfors för att bli mer enhetlig och bättre anpassad för det nya utseendet på webbtjänsterna. Bokningssystemet, som togs i bruk 2009, utvecklas ytterligare och en helt ny sökfunktion för besökare utvecklas. Under 2010 genomförs en omfattande redaktionell genomgång av webbplatsen. År 2010 samarbetar Luckan inom webbplatsutveckling främst med Glaspalatset, MIRservices, Dreamcatcher och Kulturhuset. Luckan äger en rad domännamn, både använda och oanvända, som kommer att användas för framtida tjänster. Till dessa hör som tas i bruk under 2010 i form av ett namn på ett utvecklingsprojekt för en informations- och marknadsföringskanal om Svenskfinland. Webbtjänster Luckans webbtjänster under år 2010 är Fyrk databas för understöd och Svensk Servicekatalog. Luckan är också samarbetspartner till Tidskrift.fi, som innehåller information om de finlandssvenska tidningarna och tidskrifterna. Fyrk är en svenskspråkig webbtjänst i Finland som presenterar det breda utbudet av stipendier och understöd för olika verksamheter. Svensk Servicekatalog samlar information på svenska om föreningar, fritidsverksamhet, kommunal service, utbildnings- och kursarrangörer, kulturinstitutioner och företagare inom huvudstadsregionen. Under 2010 kommer den redakionella materialinsamlingen till, och uppdateringen av, Servicekatalogen intenfieras för att motsvara användarnas förväntningar som ett modernt svenskt informationsverktyg för regionen. Det redan höga användarantalet förväntas stiga under 2010, eftersom såväl tekniken som utseendet förnyades under Under 2010 blir tjänsterna mer lättillgängliga och attraktiva tack vare en satsning på redaktionellt arbete och en förnyad visuell look. Tjänsterna fungerar även som underlag för samarbetsformer kring andra webbtjänstprojekt och portaler. Tjänsterna köper under året reklamplats på olika nyhetswebbplatser, som t.ex. dagstidningar, läroinrättningar och livsstilsportaler. Luckan upphör under 2010 med användningen av Luckans evenemangskalender och går över till att använda den finlandssvenska evenemangskalendern Evenemax. Nyheter Portal för kulturarbetare Produforums projekt Kulturexport under våren 2009 resulterade i 53 produkter, bl.a. i en kartläggning av kulturinformation på webben i Norden och Baltikum. Det resulterade även i ett förslag på en kulturportal, ett forum på webben som synliggör och marknadsför den svenska kulturverksamheten i Finland och fungerar som informationstjänst och forum för kommunikation för aktörer som arbetar med konst och kultur. Produkterna från projektet Kulturexport ingår i och marknadsförs på kulturforumet, som tar formen av en riksomfattande webbtjänst. Genom samarbete med alla regionala Produforum samlas kontaktuppgifter till kulturaktörer från hela landet. Dessa kan sedan själva lägga till presentationer och länkar till forumet i informations- och marknadsföringssyfte samt för att främja kompetensutbyte mellan kulturfältets aktörer. 19

20 Ung Infos nya webbtjänst Luckan erhöll från UvM år 2009 ett anslag för utveckling av virtuella tjänster för ungdomar. Arbetet har inletts genom att översätta och ta i bruk webbtjänsten Pulmakulma (Fråga), en informationstjänst för unga som hittills enbart funnits på finska. Grundtanken är att unga via webbtjänsten kan skicka frågor som berör hälsa och välmående, studier, arbete, fritid, boende, påverkande, utlandsvistelser samt miljö och omgivning. Frågorna lämnas in anonymt och besvaras i första hand av kommunernas ungdomsarbetare och i andra hand av experter inom olika temaområdena. Arbetet koordineras av Ung Info. Den svenskspråkiga versionen är en Ung Info -produkt och kommer att ligga på Ung Info:s hemsida. Tjänsten lanseras i årsskiftet 2010 och det aktiva informations- och marknadsföringsarbetet utförs under Ung Info ungdomsinformation och rådgivning Tyngdpunktsområden Verksamheten tryggas i form av ett treårigt avtal med kommunerna (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda). - Målgruppens kännedom om Ung Info som brand och Ung Info:s verksamhet förbättras genom bl.a. skolbesök. - Verksamheten systematiseras och blir mer effektiv och ändamålsenlig för både personal och målgrupp genom mer strukturerade arbetssätt och -former. - Den nya webbtjänsten Fråga lanseras och tas i aktivt bruk under våren 2010 i Nyland och under hösten i Åboland och Österbotten. I korthet Ung Info innebär information, handledning, aktivitet för unga i åldern år. Ung Info är fysiskt beläget i informationscentret Luckan och fungerar som ungdomsrådgivning och mötesplats i centrum av Helsingfors. Ung Info arrangerar avgiftsfria seminarier, workshops, kurser och olika kulturaktiviteter. Den svenska ungdomsinformations- och rådgivningstjänsten Ung Info leds av föreningen Luckan i huvudstadsregionen och har funnits sedan Ung Info är den enda svenska aktören som erbjuder information och handledning för unga i åldern år avgiftsfritt och över kommungränserna. Ung Info erbjuder information i såväl i fysisk som virtuell form samt samordnar, initierar och koordinerar gemensamma aktiviteter, tjänster och projekt för både ideella ungdomsorganisationer och föreningar (tredje sektorns aktörer) och det kommunala ungdomsväsendet. Ung Info handleder ungdomar och ger information i bland annat frågor som berör studier, personliga frågor, sommarjobb, vistelser utomlands, boende, sociala frågor och hänvisar vid behov vidare till rätt instans. Målgruppen för Ung Info är unga i åldern år som verkar och lever i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) samt Borgå, Kyrkslätt och Raseborg. Målgruppen består även av potentiella samarbetspartners inom den svenska ungdomssektorn. Syftet med Ung Info är att erbjuda informationstjänster och handledning för målgruppen samt olika aktiviteter, såsom utbildningar, verkstäder och uppsökande arbete i form av bl.a. skolbesök. De tjänster som Ung Info erbjuder bör vara synliga och Ung Info en naturlig plats för målgruppen att ta kontakt med och besöka. Ung Info:s verksamhet bör även vara synlig i skolan och fungera som ett attraktivt komplement till undervisningen och läroplanen. 20

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010 1 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid. 3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid. 5 3. PERSONAL sid. 6 4. EKONOMI

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplan för år 2013 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. FO-nummer 0696634-0 Verksamhetsplan för år 2013 Allmänt Det här är föreningens verksamhetsplan. I den här planen hittar du allt som föreningen planerar

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Teman i presentationen

Teman i presentationen Teman i presentationen Allmänt om DelSam och dess målsättning Ur ungas synvinkel granskas de framkomna element och mekanismer som antingen stöder delaktighet eller ökar risk för marginalisering Ur professionellas

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick av året sid 3 2. Organisation sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 9 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 6. Verksamheter sid 12 6.1 Informationstjänsten sid 12

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. VERKSAMHETSPLAN 2012 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna riktlinjer sida 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sida 3 2.1 Värderingar sida 3 2.2 Vision

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Danmark och Finland och öka kunskapen om de båda

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 INLEDNING Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc) främsta uppgift är att finnas till för våra medlemmar, d.v.s scoutkårerna. Vår roll är att

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer