INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid Värderingar sid Vision sid Strategiska tyngdpunktsområden för år sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering sid 8 5. Organisation och ledning sid 9 6. Marknadsföring och kommunikation sid 10 Produforum sid 11 Kulturforum sid 11 Ambassadör Svenskfinland sid Luckans verksamhetsområden sid Program- och kulturverksamheten sid Informationsverksamhet och servicetjänster sid Webbtjänster och behov av utveckling sid Ung Info sid Luckan Shop sid Utvecklingsprojekt sid Utvecklingsprojektet Ung Info och FRAGA-tjänsten sid Integrationsprojektet Bridge sid Kulturutvecklingsprojektet Produforum sid Produforum Nyland sid Produforum, ett riksomfattande kulturutvecklingsprojekt sid Samarbete med de övriga Luckorna sid Utvärdering och kvalitetsuppföljning av verksamheterna sid Budget sid 30 2

3 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december De grundande föreningarna och samfunden utgörs av fem medlemsorganisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund och Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden. Föreningen och Luckan som verksamhetsform har fastställt sin uppgift enligt följande: Föreningens syfte är att främja svenskspråkig informationsrelaterad invånar- och medborgarservice, kulturell och samhällelig verksamhet i huvudstadsregionen samt initiera liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att upprätthålla ett informationscentrum, bedriva svensk invånarservice, handha projektverksamhet, arrangera kulturevenemang och kulturfaciliteter, utbildningar och sammankomster samt annat motsvarande. Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte (Luckans stadga punkt 2). Luckan är en allmännyttig, ideell institution som upprätthåller ett allfinlandssvenskt informations- och kulturcentrum i huvudstadsregionen. Luckan vill på olika sätt stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen. Luckan fungerar som ett visitkort för Svenskfinland genom att synliggöra den rika finlandssvenska kulturfloran och genom en mångsidig informationstjänst som fungerar även över språkgränserna och som har fokus på huvudstadsregionen. Verksamheten inbegriper även försäljningsverksamhet. 2. VÄRDERINGAR, VISION OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2.1 Värderingar Luckans verksamhet baserar sig på följande värderingar: Svensk service Främja och stärka den svenska servicen inom området information och kultur med fokus på huvudstadsregionen samt hela Svenskfinland Servicevilja och tolerans Servicevilja innebär aktivt hänsynstagande till kundernas och Luckans olika målgruppers önskemål och behov. Vi värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Öppenhet Öppenhet innebär växelverkan och koordinering, aktivt deltagande och samarbete samt nätverksbildning. Med öppenhet avses transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet och i syfte att stärka förtroendet speciellt med tanke på Luckans många finansiärer och understödare. Luckan är en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Öppenheten är viktig 3

4 och målet är att både kunder, publik och organisationer skall känna att Luckan är deras eget kontaktforum. Ekonomisk stabilitet och hållbarhet Ekonomisk stabilitet och hållbarhet innebär att Luckans verksamhet står på en stadig ekonomisk grund och resurserna används på ett effektivt och genomtänkt sätt som tar hänsyn till målgruppernas behov och Luckans olika verksamhetsområden. Utvecklingsanda Utvecklingsanda innebär en förmåga att ständigt förbättra och utveckla Luckans verksamhet, ha beredskap att reagera på förändringar i samhället, ha förmåga att finna nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper, nischer och verksamhetsformer. 2.2 Vision Luckan är en etablerad svensk institution med en tillräcklig, fast bemanning som står på en stadig ekonomisk grund, och som klarar av att betjäna invånarna i hela huvudstadsregionen. Luckan har de förutsättningar som behövs för att svara på de många behov och utmaningar, som förväntas av ett modernt, vitalt informations- och kulturcentrum. Städerna i regionen upplever Luckan som en adekvat aktör vad gäller förmedling av svenskspråkig medborgarservice för huvudstadsregionens svenskspråkiga befolkning. Luckan erhåller årligt statsundersunderstöd och kommunala bidrag för den ordinarie verksamheten. Luckan är en viktig aktör vad gäller att koordinera olika former av utvecklings- och samarbetsprojekt i regionen och Svenskfinland och fungerar i förlängningen som en adekvat plattform för olika former av nordiska aktiviteter och Europeiska samarbetsprojekt. Luckan i Helsingfors har förmåga och kapacitet att stöda de andra Luckorna i dess utvecklingsarbete och vice versa. En hållbar struktur har skapats för det värdefulla Luckan-nätverket, som ger mervärde för kunden, Luckorna och Svenskfinland. 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden för år Luckan utvecklar och producerar sina tjänster i växelverkan med Luckans många samarbetsparter och med de som använder tjänsterna. Luckans övergripande tyngdpunktsområden är: I. ATT TRYGGA AV DEN OFFENTLIGA FINANSIERINGEN Trots den ekonomiska recessionen strävar Luckan till att trygga den offentliga finansieringen för speciellt Luckans informationstjänster Ung Info och svensk invånarservice, integrationsprojektet Bridge samt i Luckans egenskap av ansedd kulturaktör på svenska i regionen. Det säkrar en tillräcklig och högklassig service för Luckans många kunder och samarbetspartner. Luckan skapar en stabil grund för finansieringen i form av kontinuerliga verksamhetsunderstöd från kommuner och statliga verk för att kunna erbjuda adekvat service och aktiviteter för invånarna i olika åldrar i huvudstadsregionen. 4

5 En utmaning är att trygga den offentliga finansieringen för Luckan genom kontinuerliga verksamhetsunderstöd och stats- och projektbidrag från statliga myndigheter samt utökad finansiering från städerna inom huvudstadsområdet främst för ändamålet finlandssvenskt kontaktcenter och infotjänster. De understöd från fonder och stiftelser som berör den offentliga servicen bör successivt ersättas av kontinuerliga bidrag från det offentliga. Handlingsplan I: Med hjälp av kommunala bidrag skall Luckan fortsättningsvis kunna arbeta för medverkan i pilotprojekt för utveckling av svenskt medborgarcenter i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och städerna i huvudstadsregionen. Luckan kommer överens om ett treårigt samarbetsavtal med Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla stad för verksamheten Ung Info. För erhållandet av statlig finansiering anhåller Luckan om statsbidrag samt ESFanslag för perioden Ansvarspersoner: Verksamhetsledaren samt projektledaren för respektive utvecklingsområde. II. ATT FÖRBÄTTRA DEN SVENSKSPRÅKIG SERVICEN I REGIONEN SAMT SYNLIGGÖRA SVENSKFINLAND Luckan deltar i att förbättra den svenska servicen för olika målgrupper i regionen genom en fortsatt utredning om medverkan i att grunda ett medborgarkontor för det svenska i huvudstadsregionen. Informationen om den svenska servicen för invandrare och utlänningar i regionen förbättras genom projektet Bridge och projektets verksamhet görs bestående som en del av Luckans informationstjänst. Luckan bidrar till att förbättra den svenska kundservicen i huvudstadsregionen med hjälp av Luckandiplom för företag och serviceproducenter. Genom att förstärka den svenska ungdomsrådgivningen Ung Info och trygga verksamheten med hjälp av ett treårigt samarbetsavtal med kommunerna i huvudstadsregionen och statliga bidrag förbättras den svenska servicen. Luckan har för avsikt att synliggöra Svenskfinland och presentera denna i en mer attraktiv form genom skapandet av ett nytt marknadsföringsmaterial i form av en modern infoportal inledningsvis riktad till målgruppen invandrare. Även i bruktagande av eget svenskt biljettförsäljningssystem utreds, som skulle förbättra servicen för de svenska arrangörerna och kunderna och minska på deras kostnader, som skulle administreras och marknadsföras av Luckan. Handlingsplan II a): Luckan grundar ett medborgarservicekontor genom delaktighet i projektet Svenska IT-tjänster i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och städerna i regionen. Ansvarsperson: Verksamhetsledaren. Genom att trygga projektet Bridge integreras invandrare i Svenskfinland. Handlingsplan II b): En fortsatt anhållan för att driva projektet 2010 har sänts till RAY och nya ansökningar har riktats till inrikes- och utrikesministeriet för att utveckla arbetet och stöda projektets förankring i regionen. Målsättningen är att få kommunala bidrag för verksamheten fr.o.m Ansvarspersoner: Projektpersonal. 5

6 Luckan fortsätter förbättra den svenska kundservicen i huvudstadsregionen i form av marknadsföring och utdelning av Luckandiplomet, ett intyg på att företaget har beredskap och vilja att betjäna på svenska. Luckan erbjuder även språkkurser i svenska för företag och serviceproducenter. Handlingsplan II c): Fortsätta marknadsföringen av konceptet Luckandiplom samt erbjudande av språkkurser i svenska för företagare. Ansvarsperson: Försäljningsansvarig. En målsättning är att trygga den svenska ungdomsrådgivningen Ung Info i regionen genom att det finns minst en ungdomsinformatör på heltid. Det förverkligas genom samarbetsavtal med städerna i huvudstadsregionen. Motsvarande webbtjänster för unga som Pulmakulma (www.nuoret.info) erbjuds på svenska. Handlingsplan II d): Verksamheten Ung Info tryggas genom samarbetsavtal med kommunerna för att kunna garantera minst en ungdomsinformatör på heltid. Webbtjänsten för Pulmakulma- Fråga tas i bruk för att successivt täcka hela landet och nå de finlandssvenska ungdomarna. Ansvarsperson: Ungdomsinformatören. Målsättningen är att på ett modernt och attraktivt sätt synliggöra Svenskfinland för invandrare. Handlingsplan II e): Det sker i form av utvecklingsprojekt i samarbete med andra Luckor och samarbetsorganisationer. Skilda budgeter och projektplaner utformas för utvecklingsprojekten. Adressen fungerar som projektnamn. Ansvarsperson: Luckans producent. För att förbättra servicen vad gäller förmedling av biljetter för de svenska arrangörerna utreds utveckling av ett eget svenskt Luckan biljettförsäljningssystem. Handlingsplan II f): Konceptet skulle utvecklas som köptjänst med hjälp av finansiering från Tekes och andra medverkande, såsom Luckorna, de svenska teatrarna i landet m.m. Ansvarspersoner: Center- och försäljningsansvarig. III. BÄTTRE OCH MER ENHETLIGA LUCKOR Målsättningen är att konsolidera Luckans samarbete i form av bättre samordning och kvalitetsbevakning. I samråd med de andra Luckorna granskas Luckan kriterierna så att de motsvarar både nuvarande och framtida behov samt garanterar en god kvalitet. Handlingsplan III: Målsättningen nås genom effektivare Luckan-nätverk och aktivare kommunikation Luckorna emellan. Luckankriterierna gås igenom under ett gemensamt årligt möte med Luckornas personal och styrelser. Luckan utreder och utformar aktivt strategier som ger möjligheter till riksomfattande statlig finansiering som kommer alla Luckor till godo. Gemensamma tjänster som rationaliserar de knappa resurserna utreds likaledes. Ansvarspersoner: Luckornas verksamhetsledare och Luckornas styrelser. 6

7 IV. STÄRKA OCH IMPLEMENTERA KONCEPTET PRODUFORUM Luckan verkar för ett utökat tvärsektoriellt samarbete mellan kulturfältet, kommunerna, företagssektorn, högskolorna och utvecklingsorganisationer i Svenskfinland samt för att förbättra synligheten och förutsättningarna för kulturexporten av det finlandssvenska kulturutbudet. Det sker genom att utveckla en riksomfattande kulturportal i Svenskfinland via projektet Produforum riks, som blir en bestående facilitator för det svenska kulturfältet. Genom kulturportalen marknadsförs det svenska kulturfältet över språkgränserna. Projektet medverkar i arbetet att utarbeta regionala kulturutvecklingsstrategier så att de betjänar Svenskfinlands kulturfält och stöder Luckorna i deras utvecklingsarbete. Under året är den centrala målsättningen att implementera Produforum-modellen som skapats. Modellen skall bli en bestående verksamhets- och serviceform för fria kulturutövare i Nyland samt tas i bruk även i Åboland och Österbotten, vilket sker genom projekten Produforum riks och Produforum Nyland. Handlingsplan IV: Genomförandet av projekten Produforum Nyland och riks. Ansvarspersoner: Projektchef och projektinformatör. 3. PERSONAL Luckan har en liten ordinarie personalstyrka, majoriteten av personalen är projektanställda med tidsbundna arbetskontrakt. Den ordinarie personalen består av fem personer: en verksamhetsledare, en ekonom, en kulturproducent och ITansvarig, en kund- och informationscenteransvarig samt en försäljningsansvarig. Luckan anställer ungdomsinformatörer för 2010 enligt samma modell som tidigare. Dagens personalstyrka är inte förenlig med den expanderande verksamheten, och nyanställningar kommer att ske under året. Bland annat rekryteras en assistent för att stärka Luckans ledning. Inom ramen för ungdomsinformationsverksamheten (Ung Info) är målsättningen att ha en ungdomsinformatör på heltid från och med Övrig projektpersonal anställs i enlighet med budget. Projektpersonal Produforumprojekten finansieras med hjälp av ESF-medel, kommunerna och Svenska Kulturfonden och har år 2010 följande bemanning: En projektchef (Produforum riks), en informatör (50 % för Produforum riks och 50 % för Produforum Nyland) samt 3-4 regionala projektkoordinatorer för Produforum 7

8 Nyland. De regionala projektkoordinatorerna är fördelade så att en koordinator är placerad i Helsingfors, en heltidsresurs som består av 1-2 timanställda koordinatorer för Esbo samt en koordinator i Västra Nyland. Ansvarspersoner: Luckans ekonom samt verksamhetsledare ansvarar för ekonomin och den administrativa ledningen av projektet. Projektet ersätter deras insatser. Integrationsprojektet Bridge, som idag främst finansieras av RAY, fortgår under året och har minst en heltidsanställd projektkoordinator. Ifall finansiering beviljas anställs en person till för handledningen av de många kunderna. Projekthandlingar har lämnats in till inrikesministeriet och utrikesministeriet samt till RAY. Luckan erhöll ett projektanslag från UvM för att utveckla de virtuella ungdomsrådgivningstjänsterna och Pulmakulma på svenska våren Arbetet fortsätter under år 2010 och en projektkoordinator på deltid anställs för uppgiften att förankra arbetet i regionerna. Luckorna deltar också i arbetet och erhåller ersättning för sitt arbete enligt redovisning. Luckans kundservice är öppen sex dagar i veckan. Utöver detta arrangeras program under såväl morgnar, kvällstider som veckoslut. Timhjälp anlitas för kundbetjäningen och shoppen för lördagar och för tisdag eftermiddagar. I den mån budgeten tillåter det anlitas timhjälp även i form av programassistens, biljettförsäljning och för övriga tekniska behov under helger och kvällar. Luckan kommer fortsättningsvis att utveckla samarbetet med högskolorna, andra stadiets yrkesutbildning samt arbetskraftsbyråerna i regionen för att kunna erhålla goda praktikanter som extra personalresurs under terminerna. De veckovisa personalmötena fortsätter och kompletteras av längre planeringsdagar. Ett tvådagars planeringsseminarium arrangeras i juni för att utforma höstterminens verksamhet och utvärdera den övriga årliga verksamheten. Alla Luckan-funktioner och arbetsrutiner finns samlade i manualen Ny på Luckan. Arbetsbeskrivningarna för Luckans personal finns i Luckans instruktion. Luckans personal deltar i minst två fortbildningsdagar under året. Luckan stöder personalens arbetshälsa genom motionssedlar. Personalhälsovården sköts av Diacor. För att motivera och stimulera till resultat och eget initiativ kan personalen erhålla s.k. bonustillägg om personalen lyckas erhålla betydelsefulla ekonomiska stöd eller i övrigt uppnår goda resultat som gagnar Luckans verksamhet och utveckling. Under året utvärderas projekten Produforum och Bridge. 4. EKONOMI OCH PROJEKTFINANSIERING Luckans finansieringsstruktur som påbörjats 2006 och bygger på privata, offentliga och kommersiella medel och bidrag består under följande år. Till följd av den ekonomiska recessionen kan det bli svårt för Luckan att få kommunala bidrag i samma omfattning som tidigare och ytterligare nedskärningar befaras under de kommande åren. Detsamma gäller stöden från statliga verk och 8

9 ministerier. Luckans ledning fokuserar på att förebygga detta och säkra finansiering. Luckan anhåller om bidrag för basverksamheten från de finlandssvenska fonderna och stiftelserna, främst i form av verksamhetsstöd för ett svenskspråkigt center, informationsverksamhet och förmedling av biljetter, kultur och programverksamhet samt för separata projekt som stöder Luckan i dess finlandssvenska utvecklingsarbete. Luckan söker företagssponsorer i egenskap av s.k. fadderföretag och fadderorganisationer och ingår årliga avtal med fadderorganisationerna. Organisationerna erhåller vissa fördelar och erbjuds synlighet bl.a. på webben. Luckan har anhållit om följande projektbidrag: För projektet Bridge från RAY samt från olika ministerier, för Produforum från UvM (ESF) samt för fortsatt utveckling av ungdomsrådgivningstjänster och svenska webbtjänster för unga från UvM för följande år. Både projektet Produforum Nyland som inleddes 2008 och projektet Produforum riks fortgår under Projektet har en egen hemsida med alla handlingar tillgängliga i enlighet med god ESF-praxis. Även projektet Bridge och Ung Info har interna dokumentportaler för finansiärer och samarbetsparter. Luckans olika utvecklingsprojekt har lett till att föreningens ekonomiska administrativa rutiner ökat märkbart. Detta ledde till att nya rutiner infördes år 2009 då Luckan anställde en ekonom för att sköta föreningens ekonomiförvaltning och redovisning av de olika projekten. Under 2010 ses rutinerna över och utvecklas. Bidragsgivarna erhåller regelbunden rapportering om Luckans verksamhet och planer och har tillgång till alla behövliga dokument via den interna dokumentportalen för Luckans finansiärer och styrelsemedlemmar. För närmare information se budget ORGANISATION OCH LEDNING Luckan leds av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande och minst fyra (4) och högst sex (6) andra ordinarie ledamöter samt ständiga ersättare för dessa. Styrelsen väljs i samband med föreningens höstmöte. Som sekreterare för styrelsen fungerar Luckans verksamhetsledare. Den operativa verksamheten leds av verksamhetsledaren. Luckans instruktion kompletterar föreningens stadgar. Styrelsen fokuserar i sitt arbete på ekonomi och strategisk planering. Kulturgruppen, som inledde sitt arbete år 2007, är en referens- och substansgrupp med fokus på Luckans program och kulturverksamhet och kompletterar styrelsens arbete i form av innehållsplanering samt uppföljning och utveckling av kulturverksamheten. Kulturgruppen sammanträder 1-2 gånger per termin och leds av specialplanerare Nina Gran från Helsingfors kulturcentral. 9

10 Projekten Produforum har givna styrgrupper, där Produforum Nyland leds av verksamhetsledaren och Produforum riks av Nina Gran. Produforum har även regionala referensgrupper som leds av de regionala projektkoordinatorerna. RAYprojektet Bridge har en egen referensgrupp, i vilken målgruppen är representerad och som leds av producent Karl Norrbom. Verksamheten Ung Info har en egen ledningsgrupp, till vilken städerna har utsett sina representanter och leds av Luckans verksamhetsledare. Ung Info har skilda arbetsgrupper för projekten Ungdomsfrågetjänsten Pulmakulma till svenska samt SommarKompassen, som leds av ungdomsinformatör Frida Westerback. 6. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION Föreningen firar sitt tioårsjubileum 2010, och jubileet kommer att genomsyra Luckans marknadsföring under året. Luckan har utformat en plan för sitt informations- och kommunikationsstrategiska arbete. Föreningen har ett avtal med KSF-media vilket ger rabatt på annonser i koncernens tidningar. Luckan annonserar om sina evenemang i alla svenska dagstidningar och en del facktidskrifter. Annonserna kompletteras med gratis puffar i dagbok och agenda. Vid behov annonserar Luckan även i andra medier, i teatrarnas programblad och i studentkalendrar. Luckan arbetar målgruppsinriktat och tar i beaktande de medier och e-postlistor som riktar sig till specifika kundgrupper då olika evenemang och aktiviteter ordnas. Luckorna fortsätter att gemensamt annonsera i specialtidningar och kataloger enligt samma modell som tidigare, d.v.s. att Luckorna delar på kostnaderna och Luckan Raseborg tar hand om annonsplanering och fakturering. Varje vecka sänder Luckan ut pressinfo till alla finlandssvenska medier och de huvudsaklig finskspråkiga medierna. Informationen sänds även via Luckans infolista. En bred spridning av månadsprogrammet uppnås genom distribution till bl.a. bibliotek, kulturcentraler, läroinrättningar och organisationer i regionen. Flyers, broschyrer, kort och affischer trycks upp för specifika aktiviteter. 10

11 Luckans webbportal och projektens egna hemsidor är viktiga informationskanaler. Luckans delaktighet i de olika utvecklings- och samarbetsprojekten kräver också specifika marknadsförings- och informationssatsningar, t.ex. egna hemsidor, logon, broschyrer och annonser. Under året producerar Luckan ett marknadsföringsmaterial om Svenskfinland på engelska och ryska. Materialet riktar sig till invandrare och produceras inom ramen för projektet Bridge. Inom projektet Produforum utvecklas en kulturwebbportal som ett led i att förbättra synligheten och marknadsföringen av det finlandssvenska kulturfältet även över de nationella gränserna. Ungdomsinformationstjänsten Pulmakulma Fråga, som under 2009 planerades och översattes till svenska av Luckan, tas i bruk. Närmare information om de olika verksamhetsområdenas marknadsföringssatsningar presenteras under respektive område. Produforum Under verksamhetsåret effektiverar Produforum sin interna och externa kommunikation. Målet med det är att synliggöra och marknadsföra det svenska kulturfältet och aktörerna, både nationellt och internationellt, samt att marknadsföra Produforum som koncept. Under hösten 2009 byggde Produforum upp ett register med kontaktuppgifter. Registret fungerar som basverktyg för den interna och externa kommunikationen. Kulturforum Adressregistret fungerar som nätverk och bas för ett kulturforum på webben. Det skapas under verksamhetsåret av Produforum i samarbete med de regionala Produforum-projekten. Kulturforumet samlar och presenterar information om konstnärer, kulturaktörer och deras utbud i hela Svenskfinland och innehåller även länkar till aktörer i det finska Finland och utomlands. Kulturforumet fungerar som ett skyltfönster för den svenskspråkiga kulturen i Finland, vilket även innebär ett mervärde för Luckan. Kulturforumet har flera målgrupper. Forumet kommer att betjäna bl.a. kulturkonsumenter, enskilda personer, institutioner och näringslivet. Dessa får tillgång till länkar och information om utbud och aktörer inom området konst och kultur. Utöver länkar till aktörer skapas ett område på forumet för marknadsföring av aktuella evenemang och utbud i form av text, bild och video. Ett separat område för aktörer inom konst och kultur skapas också. Tjänsten för yrkesutövande konstnärer och kulturaktörer skall omfatta manualer och länkar samt interaktiva forum för kontakt mellan aktörer och myndigheter, finansiärer, intresseorganisationer. Den skall även erbjuda ett forum för kontakt och kommunikation mellan aktörer. Innehållet på kulturforumet skapas genom samarbete med professionella inom konst och kultur, vilket inkluderar yrkesutövande konstnärer och personal inom administration, kulturproduktion samt intresseorganisationer inom konst och kultur. Planeringsgrupper tillsätts med deltagare från alla regioner och yrkeskategorier. Kulturforumet behöver en redaktion för att garantera 11

12 informationens tillförlitlighet (uppdatering, aktualitet, nyhetsbrev m.m.). Parallellt med arbetet att skapa kulturforumet utreds finansiering för och sammansättning av en redaktion för kulturforumet. Produforums hemsida på kulturhuset.fi fortsätter under verksamhetsåret på webbhotellet kulturhuset.fi och kommunikationen utvecklas inom ramen för de möjligheter den nya versionen av publiceringsverktyget Digistoff erbjuder. När kulturforumet på webben är klart utvärderas både forumet och Produforums hemsida. En stor del av det aktuella materialet på Produforums hemsida kan direkt användas på det nya kulturforumet, bl.a. alla produkter från Luckans och Produforums projekt Kulturexport. Utöver arbetet med kulturforumet marknadsför Produforum Nyland och Produforum under verksamhetsåret också sina aktörer och deras tjänster och produkter samt Produforums eget kompetenshöjande utbud genom annonsering och direktmarknadsföring till nätverket, näringslivet och medier. Ambassadör Svenskfinland Både inom och utanför Finland är det få människor som känner till Svenskfinland och finlandssvenskarna. Luckan i huvudstadsregionen berättar ständigt för nya kunder om den finlandssvenska minoriteten, dess kultur och dess samhälle. Luckan har allt mer agerat ansikte för det svenska i Finland. Detta har skett bland annat genom projektet Bridge, att arrangera svenska språkkurser, Luckandiplomet, att ha skapat nordiska kulturkontakter via Produforum samt regelbundna presentationer om det svenska för olika målgrupper (skolor och högskolor, nordiska gäster inom det offentliga m.m.). Därför initierar Luckan en marknadsföringssatsning om det svenska i Finland och Svenskfinland genom att i 12

13 samband med Bridges webbsidor på nätet erbjuda attraktiv info på engelska om Svenskfinland. Motsvarande information erbjuds även som flyers som delas ut t.ex. på färjterminaler och genom reklam i media som exempelvis Six Degrees. Den centrala målgruppen är invandrare och materialet skall skapas av invandrare för invandrare. Luckan vill lyfta fram Svenskfinland för nya kunder och samarbetsparter samt höja kunskaperna om Svenskfinlands kultur och historia. Projektet görs i samråd med de andra Luckorna samt med stöd av Folktinget och Magma. Adressen som ägs av Luckan, används i marknadsföringssyfte. Föreningen ser en potential i att marknadsföra sin svenska verksamhet över språkgränserna och i förlängningen hela Svenskfinland genom olika former av informations- och marknadsföringssatsningar. Detta är en gemensam utmaning för de finlandssvenska institutionerna och här har Luckan en etablerad knowhow. Luckan har en central uppgift i att stöda den svenska minoriteten och det svenska språkets överlevnad i Finland nu och i framtiden. 7. LUCKANS VERKSAMHETSOMRÅDEN 7.1 Program- och kulturverksamheten Tyngdpunktsområden Luckans jubileumsår kommer att prägla programverksamheten. - Bredda programutbudet i form av fler vuxenprogram också riktade till seniorer. - Utöka det professionella barnprogramutbudet för såväl lördagar som vardagar i samarbete med försäljningstjänsten och klubbverksamheten. - Erbjuda utrymme och produktionsmöjligheter för nya aktörer i Luckans lokaler i samarbete med utvecklingsprojektet Produforum. I korthet Luckan erbjuder ett brett utbud av vitala evenemang och programserier på svenska. Syftet är att betjäna och marknadsföra den finlandssvenska kulturen. År 2010 innehåller film, musik, teater och informationsrelaterade program riktade till hela den svenskspråkiga befolkningen i regionen samt till andra som är intresserade av finlandssvensk kultur och det svenska språket. Samarbete över språkgränserna (svenska, finska och engelska) sker kontinuerligt, speciellt genom integrationsprojektet Bridge. 13

14 Luckan ordnar Saftsalonger (barnteater), Busklubbsverksamhet, Eftisbio, verkstäder, musikkonserter och babykaféer för barn och föräldrar. För ungdomar ordnas klubbkvällar och verkstäder med aktuella teman arrangerade av Ung Info. Vuxna kunder erbjuds musikaftnar, internationella filmförevisningar, experimentell studioteater, författarpresentationer, filosofikaféer och Rådtorg. Luckans målsättning är att erbjuda intressanta och aktuella program för personer i alla åldrar. Under år 2010 breddar Luckan på kundernas begäran sin verksamhet genom att ordna mer program för äldre vuxna. Detta sker delvis i egen regi, men främst genom samarbete med olika senioraktörer i regionen. Även utbudet för barn utvecklas genom nya kreativa verkstäder som tillval till filmvisningen för eftisbarn. I verkstäderna får barnen får skapa utifrån olika konst- och verktygsformer. Aktiviteten förankras med Eftisbio på Luckans informativa barnwebbplats. I samarbete med Bridge och Ung Info drivs verkstäder för barn och familjer med invandrarbakgrund. Föreningen 10 år Till jubileumsåret skapas en programkommitte bestående av Luckan-vänner, vars uppgift är att planera och koordinera program och festligheter kring jubileumsåret. En pamflett om Luckan och de tio gångna åren utarbetas, liksom en ny jubileumslogotyp. Marknadsföring av program Under 2010 sänder Luckan ut programblad (8000 exemplar) i regionen och till finländska ambassader i Sverige, Danmark, Norge och Island. Försändelsen med programblad innehåller även flyers och posters i enlighet med aktuellt behov. Alla program på Luckan förs kontinuerligt in på den egna webbplatsen samt i Evenemax kalender. Det engelskspråkiga programmet presenteras främst på Bridges webbplats och via annonser och kalendrar i Helsinki Times och Six Degrees. Genom undersidor och dynamiska sökord optimerar Luckan sökresultaten för webbplatsen. Under 2009 resulterade en bannerreklam i Helsinki Times i över 320 nya besökare på en månad, sådana lösningar utökas under Luckan har utvecklat goda webbsidor för program (www.luckan.fi/helsingfors), speciellt uppskattad är barnprogramsidan: Hela programområdet på webbplatsen genomgår under 2010 en förnyelse för att passa ihop med huvudsidan och för att liksom shopen i sin helhet omfattas av elektroniska bokningsmöjligheter. Luckan annonserar om sina evenemang i Hufvudstadsbladet, City & Archipelago, God Tid, Ny Tid, Kyrkpressen, Helsinki Times samt Six Degrees. Luckan skickar även veckovisa pressmeddelanden. Programproducenten eller den som ansvarar för programmet skriver en förklarande marknadsföringstext som sänds till de redaktionella kanaler som evenemanget ifråga behöver. Ett månadsprogram gör att programmet med kort varsel kan uppdateras och att allt som händer i allservicecentret Luckan i form av nya händelser och programinslag kan inkluderas. Under hösten 2010 lanserar Luckan på försök halvårsprogram i tryckt format som komplement till månadsprogrammen. 14

15 Programutveckling och gästande artister Under 2010 är Luckan ännu mer lyhörd för nya samarbetsformer, även över språkgränserna. År 2009 nya samarbetsprojekt var mycket lyckade, och rogramserier som fungerat bra fortsätter och helt nya tillkommer för att prövas under verksamhetsåret Under året skapar och samproducerar Luckan kulturella och sociala evenemang, först och främst riktade till svenskspråkiga målgrupper. Bridges programserier ges på engelska. Utöver egna och gemensamt skapade program upplåter föreningen såväl utrymme, marknadsföringshjälp (spridning, grafik, utformning inom ramen för projektet Produforum) som tekniska lösningar för goda ändamål. Det finns en rad föreningar som kontinuerligt använder utrymmena för möten och enstaka seminarier och Luckan stödjer deras verksamhetsförutsättningar genom att erbjuda lokaliteter och stöd i marknadsföringen. Under 2010 utökar Luckan sitt utbud av utrymme och hjälp med programproduktioner på den nyrenoverade övre våningen, Verandan, till nya kulturaktörer. Detta sker som ett led i projektet Produforum. Mer och nytt barnprogram De kreativa och konstnärligt skapande verkstäder för barn över två år, som varje vecka sedan hösten 2009 erbjudits på Luckan, har varit mycket uppskattade. Verkstäderna utökas till våren 2010 från en dag till två dagar per vecka. Dessutom prövar Luckan en helt ny eftermiddagsverksamhet med namnet Eftis*4. Det är ett projekt där eftisar erbjuds skapande dramaverkstäder tre gånger, varpå de den fjärde gången spelar en kort föreställning för inbjudna seniorer. Genom projektet skapar Luckan kulturell växelverkan på svenska mellan barn, pedagoger, seniorer och kulturaktörer. Produktionslinje och -arbete Föreningens standardutbud av färdiga programblock för barn, ungdomar och vuxna inkluderar såsom tidigare inköp, produktion, marknadsföring och genomförande av program. Detta följs av redovisning till aktörer och samarbetspartners. Övriga evenemang som vuxenteaterproduktioner, konserter, film med mera skapas under insyn av Luckans Kulturgrupp, som innefattar Bridge och Produforum. Avtal mellan Luckans producent och aktören eller organisationen ifråga görs upp för alla program som är riktade till en allmän publik. Avtalet omfattar också nya och enstaka hyresgäster och privata tillställningar. Endast löpande samarbeten, som till exempel mellan Luckan och Svenska kvinnoförbundet, fortgår på muntlig avtalsbasis. Skandinavisk dimension Luckan erbjuder under 2010 rariteter från de andra nordiska områdena, speciellt inom film. I verksamheten ingår även barnteatrar från Sverige, liksom levande musik med musiker från andra platser i Norden och världen. Utställningar Luckans utställningsutrymmen förläggs troligen i mindre skala till utrymmena närmast Simonsgatans ingång. Det finns ett intresse från såväl utställare som besökare att verksamheten fortgår. Säkert är genomförandet av en Luckanutställning i lokalerna i samband med föreningens tioårsjubileum som genomförs under året. 15

16 Kulturgruppen Kulturgruppen skapades som en referensgrupp under 2007 för att stöda och hjälpa Luckans producent i sitt arbete genom att utveckla programverksamheten. Gruppen sammankommer minst fyra gånger per år. Gruppen agerar bollplank och rådgivare för kultur- och programverksamheten och består av representanter från kultur- och föreningsfältet. Operativ ansvarsperson för programverksamheten är Karl Norrbom. 7.2 Informationsverksamhet och servicetjänster Tyngdpunktsområden Omstrukturera Luckans utrymmen (torget och shopen) och förbättra placeringen av Luckans material. Målet är leda kunden rätt med hjälp av tydlig informativ skyltning samt en förbättrad naturlig integrering av Luckans info och shop. - Förbättra kunddatorerna och ta i bruk en elektronisk anslagstavla. Kunddatorernas uppgradering och service är en imagefråga för att uppehålla intresset hos våra kunder, vilket kräver en helhetsplanering och nyinvesteringar. - Utreda Luckan som svenskt medborgarkontor i regionen. - Fortsatt aktiv marknadsföring av Luckandiplomet och svenska språkkurser för invandrare och alla intresserade. - Framhäva jubileumsåret i centret. Informationstjänsten Under 2010 fortsätter föreningen att fungera som den svenska informationspunkten om det finlandssvenska i huvudstadsregionen. Luckans främsta funktion är att finnas till för de finlandssvenskar som är i behov av informationsservice, men alla språkgrupper är lika välkomna. Utvecklingen av föreningens tjänster och serviceutbud har under de senaste åren givit Luckan en inofficiell status som medborgarkontor och den utvecklingen fortsätter tillsammans med relevanta samarbetsparter under Genom sitt serviceutbud lyfter Luckan fram det finlandssvenska och erbjuder kulturell och samhällsrelaterad information. Informations- och serviceverksamheten är öppen sex dagar per vecka (37 timmar), med sommarpaus i juli. Utöver öppethållningen ordnas flera gånger per månad program såväl morgnar, kvällar som veckoslut. Informationstjänsten bygger på principen att kunna erbjuda svar på alla olika sorters frågor i olika former (muntligt, tryckt, virtuellt) som möter kundens 16

17 behov. Föreningens olika servicetjänster på Internet redigeras och uppdateras genom tjänsterna Fyrk och Servicekatalogen. Under 2010 förnyas kunddatorerna och ett par nya datorer köps i samarbete med integrationsprojektet Bridge för specifikt den målgruppen. Bridges målgrupp har behov av att skriva dokument och söka arbete via nätet, vilket kräver en längre användningstider än Luckan nu kan erbjuda. Föreningens utskrifts-, kopierings- och faxtjänst fortgår som tidigare. Utöver kundservice arrangerar informationstjänsten också evenemang med social och samhällelig information, ofta i samarbete med någon av Luckans många samarbetspartners. Evenemangen har i uppgift att lyfta fram aktuella teman, frågeställningar och synliggöra svensk service samt vilka yrkesgrupper och expertorganisationer som på svenska kan vara till hjälp i frågorna. Marknadsföring och informationsgång Luckans breda språkkompetens är en värdefull tillgång och informationstjänsten fortsätter därför sammanställa informationspaket med aktuell information och kulturutbud. Paketen sänds ut till samarbetspartners såsom bibliotek, rådgivnings- och kulturcentraler, skolor, enskilda personer och media. Innehållet utarbetas i samarbete med Luckans kultur- och programverksamhet, utvecklingsprojekten Ung Info, Produforum och Bridge är föreningens 10-årsjubileum vilket kommer att synas i centret, dess vitriner och olika reklamer. Informationstjänsten syns i annonser i framförallt Hufvudstadsbladet, men vid behov också i andra finlandssvenska dagstidningar och facktidskrifter. Infotjänsten sänder månatligen per post ut månadsprogram, affischer, flyers och övrig information om verksamheten. Varje vecka sänder infotjänsten även ett pressmeddelande som presenterar Luckans programutbud under inkommande vecka. Två utställningsvitriner i Forums passage synliggör informationstjänstens aktiviteter och nyheter samt Luckans övriga verksamhetsformer. Anslagstavlor som presenterar Luckans verksamhet finns i Helsingfors Arbis och under följande år också i grundskolor och gymnasier i regionen. Broschyrhyllorna utvecklas vidare och under 2010 presenteras tjänsteutbudet i våra utrymmen och vitriner även elektroniskt. Detta synliggör och lyfter fram Luckans program och serviceutbud på ett bättre sätt än tidigare och underlättar samtidigt uppdateringen. Luckans tidningshörna och bokbytarhylla fortsätter under 2010 och utökas med nordiska tidningar. Nytt för 2010 Under året anskaffas nya möbler och arbetsstationer för personal och kunder. Renoveringen av Verandan fortsätter och under 2010 möbleras utrymmena på nedre våningen om och förbättras för att öka trivseln för såväl kunder som personal. Visionen är att Luckan skall fungera som en Open Office -punkt för frilansare och andra intresserade genom att vara en modern arbetspunkt i hjärtat av huvudstaden och komplettera Produforums utrymmen i Korjaamo. Luckans tekniska hjälpmedel och Internettjänster är utmärkta och då kunddatorerna förnyas under 2010 blir Luckan ett infocenter av god klass. En mer effektiv och ändamålsenlig användning av de små utrymmena är ett måste och därför satsar Luckan under år 2010 på att förändra utrymmet i nedre våningen. Luckan marknadsför sig som ett modernt och öppet informations- och kulturcenter med det finlandssvenska som plattform. 17

18 Svensk service och svenska tjänster Luckan arbetar målmedvetet med att främja den svenska servicen i huvudstadsregionen, genom att leda arbetsgrupper, upprätthålla och dela ut Luckandiplomet samt arrangera språkkurser i svenska. Luckandiplomet Luckandiplomet instiftades 2008 och har syftet att lyfta fram och belöna företag som kan och vill betjäna på svenska. Hittills har ca 50 företag och serviceproducenter erhållit diplomet. Under år 2010 fortsätter Luckan marknadsföra diplomet. Målsättningen är att utöka antalet diplominnehavare med 25 procent. Under 2010 förnyas webbsidan om diplomet för att bättre passa ihop med Luckans övriga sidor. Diplomet och företagen finns presenterade på webbplatsen och i en broschyr som uppdateras en gång per termin. Sidan innehåller även ett språktest och en liten servicehandbok på svenska. Språkkurser i svenska Under året erbjuder Luckan genom projektet Bridge nyfinländare möjligheten att studera svenska och marknadsför även en rad organisationer som på olika sätt utbildar i svenska språket. Marknadsföringen sker genom att ge dem synlighet i Luckan och på webbsidorna. Luckans svenska rekryteringstjänst på nätet Luckan har sedan 2008 erbjudit arbetsgivare att kostnadsfritt annonsera om lediga arbetsplatser på svenska via Luckans rekryteringssida. Under 2010 fortlöper arbetet och sammanförs successivt med tjänsten Svensk Servicekatalog. Rådtorg och informationsrelaterade evenemang Under 2010 arrangerar Luckan minst tio Rådtorg. Rådtorgen är sociala och samhälleliga evenemang, ofta arrangerade som kortare seminerier. De belyser aktuella teman för den finlandssvenska befolkningen i regionen och arrangeras i samarbete med Luckans utvecklingsprojekt. IT-rådgivningsverksamhet Under 2010 utreds möjligheter att återuppta verksamheten med IT-handledning och datorlotsning, speciellt för seniorer. På grund av resursbrist har verksamheten, som erbjudits under tidigare år, under hösten 2009 legat i träda. Operativ ansvarsperson för centret Luckan är Sebastian Weckman. 7.3 Webbtjänster och behov av utveckling Tyngdpunktsområden Fokus på Svensk servicekatalog. - Tydligare och mer informativa webbsidor. - Mer enhetliga webbsidor. - Mer arbetstid avsatt för planering och uppdatering av webben. - Utveckling mot den modernaste tekniken. I korthet Luckans domän (www.luckan.fi/helsingfors) med underdomäner ligger liksom integrationsprojektet Bridge och Sommarkompassen på Glaspalatsets servrar och 18

19 uppdateras från Luckan. Verksamheterna Ung Info och Produforum ligger på Kulturhusets servrar och uppdateras delvis av Luckan och delvis av projektpersonalen. De övriga sex Luckorna har underdomäner på Glaspalatset, och är belägna på Kulturhuset. Webbutveckling Luckans webbplats med underdomäner har under de senaste åren fått allt fler besökare och den utvecklingen bevakas genom en optimering av sökfunktioner. Barnprogramsidan och shopen integreras med huvudsidan Helsingfors för att bli mer enhetlig och bättre anpassad för det nya utseendet på webbtjänsterna. Bokningssystemet, som togs i bruk 2009, utvecklas ytterligare och en helt ny sökfunktion för besökare utvecklas. Under 2010 genomförs en omfattande redaktionell genomgång av webbplatsen. År 2010 samarbetar Luckan inom webbplatsutveckling främst med Glaspalatset, MIRservices, Dreamcatcher och Kulturhuset. Luckan äger en rad domännamn, både använda och oanvända, som kommer att användas för framtida tjänster. Till dessa hör som tas i bruk under 2010 i form av ett namn på ett utvecklingsprojekt för en informations- och marknadsföringskanal om Svenskfinland. Webbtjänster Luckans webbtjänster under år 2010 är Fyrk databas för understöd och Svensk Servicekatalog. Luckan är också samarbetspartner till Tidskrift.fi, som innehåller information om de finlandssvenska tidningarna och tidskrifterna. Fyrk är en svenskspråkig webbtjänst i Finland som presenterar det breda utbudet av stipendier och understöd för olika verksamheter. Svensk Servicekatalog samlar information på svenska om föreningar, fritidsverksamhet, kommunal service, utbildnings- och kursarrangörer, kulturinstitutioner och företagare inom huvudstadsregionen. Under 2010 kommer den redakionella materialinsamlingen till, och uppdateringen av, Servicekatalogen intenfieras för att motsvara användarnas förväntningar som ett modernt svenskt informationsverktyg för regionen. Det redan höga användarantalet förväntas stiga under 2010, eftersom såväl tekniken som utseendet förnyades under Under 2010 blir tjänsterna mer lättillgängliga och attraktiva tack vare en satsning på redaktionellt arbete och en förnyad visuell look. Tjänsterna fungerar även som underlag för samarbetsformer kring andra webbtjänstprojekt och portaler. Tjänsterna köper under året reklamplats på olika nyhetswebbplatser, som t.ex. dagstidningar, läroinrättningar och livsstilsportaler. Luckan upphör under 2010 med användningen av Luckans evenemangskalender och går över till att använda den finlandssvenska evenemangskalendern Evenemax. Nyheter Portal för kulturarbetare Produforums projekt Kulturexport under våren 2009 resulterade i 53 produkter, bl.a. i en kartläggning av kulturinformation på webben i Norden och Baltikum. Det resulterade även i ett förslag på en kulturportal, ett forum på webben som synliggör och marknadsför den svenska kulturverksamheten i Finland och fungerar som informationstjänst och forum för kommunikation för aktörer som arbetar med konst och kultur. Produkterna från projektet Kulturexport ingår i och marknadsförs på kulturforumet, som tar formen av en riksomfattande webbtjänst. Genom samarbete med alla regionala Produforum samlas kontaktuppgifter till kulturaktörer från hela landet. Dessa kan sedan själva lägga till presentationer och länkar till forumet i informations- och marknadsföringssyfte samt för att främja kompetensutbyte mellan kulturfältets aktörer. 19

20 Ung Infos nya webbtjänst Luckan erhöll från UvM år 2009 ett anslag för utveckling av virtuella tjänster för ungdomar. Arbetet har inletts genom att översätta och ta i bruk webbtjänsten Pulmakulma (Fråga), en informationstjänst för unga som hittills enbart funnits på finska. Grundtanken är att unga via webbtjänsten kan skicka frågor som berör hälsa och välmående, studier, arbete, fritid, boende, påverkande, utlandsvistelser samt miljö och omgivning. Frågorna lämnas in anonymt och besvaras i första hand av kommunernas ungdomsarbetare och i andra hand av experter inom olika temaområdena. Arbetet koordineras av Ung Info. Den svenskspråkiga versionen är en Ung Info -produkt och kommer att ligga på Ung Info:s hemsida. Tjänsten lanseras i årsskiftet 2010 och det aktiva informations- och marknadsföringsarbetet utförs under Ung Info ungdomsinformation och rådgivning Tyngdpunktsområden Verksamheten tryggas i form av ett treårigt avtal med kommunerna (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda). - Målgruppens kännedom om Ung Info som brand och Ung Info:s verksamhet förbättras genom bl.a. skolbesök. - Verksamheten systematiseras och blir mer effektiv och ändamålsenlig för både personal och målgrupp genom mer strukturerade arbetssätt och -former. - Den nya webbtjänsten Fråga lanseras och tas i aktivt bruk under våren 2010 i Nyland och under hösten i Åboland och Österbotten. I korthet Ung Info innebär information, handledning, aktivitet för unga i åldern år. Ung Info är fysiskt beläget i informationscentret Luckan och fungerar som ungdomsrådgivning och mötesplats i centrum av Helsingfors. Ung Info arrangerar avgiftsfria seminarier, workshops, kurser och olika kulturaktiviteter. Den svenska ungdomsinformations- och rådgivningstjänsten Ung Info leds av föreningen Luckan i huvudstadsregionen och har funnits sedan Ung Info är den enda svenska aktören som erbjuder information och handledning för unga i åldern år avgiftsfritt och över kommungränserna. Ung Info erbjuder information i såväl i fysisk som virtuell form samt samordnar, initierar och koordinerar gemensamma aktiviteter, tjänster och projekt för både ideella ungdomsorganisationer och föreningar (tredje sektorns aktörer) och det kommunala ungdomsväsendet. Ung Info handleder ungdomar och ger information i bland annat frågor som berör studier, personliga frågor, sommarjobb, vistelser utomlands, boende, sociala frågor och hänvisar vid behov vidare till rätt instans. Målgruppen för Ung Info är unga i åldern år som verkar och lever i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) samt Borgå, Kyrkslätt och Raseborg. Målgruppen består även av potentiella samarbetspartners inom den svenska ungdomssektorn. Syftet med Ung Info är att erbjuda informationstjänster och handledning för målgruppen samt olika aktiviteter, såsom utbildningar, verkstäder och uppsökande arbete i form av bl.a. skolbesök. De tjänster som Ung Info erbjuder bör vara synliga och Ung Info en naturlig plats för målgruppen att ta kontakt med och besöka. Ung Info:s verksamhet bör även vara synlig i skolan och fungera som ett attraktivt komplement till undervisningen och läroplanen. 20

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 1. Målsättningar 1.1. Åbo Akademis mission Åbo Akademis styrelse antog vid sitt möte 25.3.2002 följande allmänna målsättning : a. Åbo Akademis verksamhetsidé: svenskt

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006 RAPPORT 1 (24) Avdelningen för Ekonomi och styrning Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen Analys av Kungsbacka Kommun 15 17 maj 2006 2. Kungsbacka kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer