ÅRSRAPPPORT Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: , FO-nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4"

Transkript

1 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: , FO-nummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sida 9 5. Marknadsföring och synlighet sida Verksamhet sida Informationstjänsten - Luckan centret sida Integrationsverksamheten sida UngInfo 2014 sida Kultur- och programverksamhet sida Barnkultur Luckans starka kulturkort sida Luckan shop sida Den virtuella Luckan - Luckans webbplatser sida Samarbetsprojekt och medverkan i arbetsgrupper sida UTVECKLINGSPROJEKT sida Produforum riks sida Allas Lucka sida Projeketet FIKA sida KOMET sida SAMARBETET MED LUCKORNA sida ÖVRIGA SAMARBETSPARTER sida UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING sida 39 1

2 1. ÖVERBLICK 2014 Luckans mission är att fungera som ett visitkort för det svenska i Finland, såväl lokalt och nationellt som utanför landets gränser, som välkomnar andra kulturer och nationaliteter att ta del av det svenska språket och den finlandssvenska kulturen och gemenskapen. Denna mission har Luckan väl lyckats svara på under året genom att visa upp en bred palett av aktiviteter, program, tjänster, projekt, finansiärer och ett allt mer växande nätverk av samarbetspartner. En stor del av aktiviteterna är utlokaliserade och har skett bland annat i skolor, kommunernas bibliotek och kulturhus och i Luckornas regi ute i bygderna. Luckan i egenskap av allaktivitets- informations-, och mångkulturellt kulturcenter har lockat många besökare både till centret och till Luckans många webbplatser. Centret hade över besök och på webben gjordes drygt besök. En allt växande kundgrupp är invandrarna, som aktivt tagit del av Luckans många faciliteter och vägledningsformer. Från en lokal fysisk informationslucka har aktiviteterna alltmer sökt sig ut på nätet. Dessvärre räcker dagens bemanning på Luckan inte till för att kunna betjäna den allt större kundgruppen på webben. Målinriktade satsningar på att förbättra informationstjänstens utbud på webben gjordes emellertid under verksamhetsåret, trots knappa personalresurser. Luckan administrerar ett tiotal samhällsnyttiga webbtjänster, åtta webbplatser samt tillhörande sociala medier. Därtill fungerar föreningen som superadministratör för de övriga Luckornas webbutbud. Här arbetar personalen och styrelsen på att hitta nya lösningar för att kunna svara på den alltmer växande beställningen. Efter en lång tid av förberedelser överlät föreningen sin Luckan shop till en utomstående entreprenör i november. Det här gjordes eftersom föreningen helt enkelt inte klarade av att med framgång administrera dagens alla många nya betalnings- och biljettsystem som krävs av en butik i tiden. Shoppen fortsätter emellertid i samma anda med fokus på svenskspråkiga pedagogiska material och böcker. Luckan stöder att konceptet implementeras naturligt i verksamheten. Ett annat nederlag Luckan drabbades av under senhösten var att satsningen på den svenskspråkiga biljettförmedlingen över disk och nätet köptes upp av Lippu vilket betydde att biljett.fi lades ner och ledde till problem för Luckan och kunderna vad gäller biljettförmedlingen under hösten. En stor höjdpunkt under året var att i augusti kunna öppna LillaLuckan för barnen i regionen det svenska barnkulturrummet i Kampen i Helsingfors. Detta tack vare ett generöst understöd från Brita Maria Renlunds minnesfond. Det nya utrymmet hittade genast sin publik och välkomnar också barn med olika specialbehov, vilket de tidigare utrymmena inte hade kunnat erbjuda. Luckan i Helsingfors verkar idag på tre adresser, Luckan centret och Verandan, Balkongen (kultur- och föreningskonsortiet på Simonsgatan 8) och LillaLuckan (Simonsgatan 9). Programutbudet för alla åldrar och målgrupper hade drygt 9000 besökare, och barnkulturen hade närmare 6000 deltagare. Barnkulturen expanderade under året och förutom starten av barnkulturlokalen LillaLuckan, erhöll Luckan status av nationellt barnkulturcenter av Undervisningsoch kulturministeriet som ett resultat att målinriktat mångårigt arbete för att få mer offentligt stöd för svenskspråkig barnkultur tillsammans med Luckans närmaste samarbetspartner: Sydkustens landskapsförbund. Detta är vi särskilt stolta över och arbetet har konkret betytt mer barnkultur ute i bygderna med Luckan som bas. Även i år ägnades mycket tid och arbete åt till uppvaktningar, skrivelser, ansökningar och intressebevakning för att trygga finansieringen av verksamheten. Många avgörande EU-finansierade projekt inom Luckans verksamhet skulle avslutas i juni Särskilt glada är vi för att ha erhållit en 2

3 ettårig förlängning för det uppskattade mentorprojektet FIKA för Nylands NTM-central fram till medlet av juni Även det mångåriga projektet Produforum riks (nationella Produforum projektet) fick tilläggsfinansiering och en förlängning om 6 månader. Många försök gjordes emellertid vad gäller att kunna starta upp nya ESF-finansierade projekt (och riktade till andra aktörer) som en fortsättning på Produforum som berörde utveckling av ett sk. projekt- och medialabb och föreningens digitala tjänster riktade till kulturarbetare men detta förordades dessvärre inte. Produforum riks projekttid var Sammanlagt har 1031 kulturaktörer, 268 organisationer och 79 företag deltagit i projektet. Produforum riks uppgift var att beskriva, analysera och sprida konceptet Produforum på svenska i Finland. Projektet erbjöd stödtjänster till de regionala Produforumprojekten och ordnade riksomfattande nätverkstäffar för kulturaktörer. Det riksomfattande projektet hade också till uppgift att förbättra kulturaktörernas färdigheter inom kulturexport och kulturutbyte. Det gjordes bl.a. med NordMatch träffar. Konfernskonceptet NordMatch har piloterats 3 gånger med sammanlagt 485 deltagare från alla nordiska och baltiska länder. Projektet gav också verksamhetsledaren möjligheter att vara tjänsteledig från sina ordinarie uppgifter för att kunna sätta sig in i följande EU-programperiod och dess möjligheter till nya projekt och finansiering. Detta resulterade bl.a. i en internationell Central Baltic-ansökan inom tyngdpunktsområdet inkludering och sociala färdigheter. Integrationsverksamheten fortsatte att blomstra i form av projektet FIKA med mentorskap som främsta aktivitet och Bridge, väglednings- och informationstjänsten för invandrare, som finansierats med medel från RAY. Speciellt glada var vi över att ha erhållit en ettårig förlängning av projektet tack vare de goda resultaten. Därtill har det under året drivits mindre stödprojekt som riktat sig till nya målgrupper: det förberedande projektet Ung på svenska, dvs. en utredning och projektplan för mer mångfald i barns vardag och ett mångkulturellt familjecafé, som finansierats av medel från Undervisnings- och kulturministeriet. Tack vare ett lite större anslag från RAY har delar av konceptet Bridge kunnat piloteras under hösten i Kyrkslätt och Borgåregionen som referens till en utvigning av verksamheten. Luckan arrangerade en mentorutbildning i Sibbo för att underlätta integrationen för de kvotflyktingar som kommunen tog emot under våren. Mentorkonceptet fick också spridning genom en utbildarutbildning om konceptet för personalen på Västra Nylands invandrartjänst. FIKA gav ut två handböcker: Mentorskap som resurs i integrationsarbetet samt Tredje sektorn som integrationsarena och en video om projektets koncept och resultat i samband med slutseminariet på Hanaholmen i november. Luckans integrationsarbete fick också synlighet i samband med den Stora finlandssvenska kryssningen som arrangerades Bildningsförbundet under våren och Luckan deltog som medarrangör. Inom ramen för Bridge verksamheten har den största utmaningen varit att säkra en kommunal basfinansiering för verksamheten från alla kommuner i huvudstadsregionen. Helsingfors stads biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen bekantade sig i september med Luckan och särskilt med dess integrationsarbete. Diskussionen om ett kompanjonavtal för att trygga verksamheten fortsätter. Det av Nylands förbund finansierade projektet Allas Lucka fortsatte under året för att avslutas i september. Projektet stödde utvecklingen av vägledningstjänster för invandrare i östra Nyland genom en behovskartläggning i samarbete med Point College i Borgå samt utprövning av koncept för virtuell handledning riktade till invandrare som resulterade i en handledningsmanual om ämnet. Den virtuella servicen till invandrare byggde på de erfarenheter som utvecklats av Luckan inom verksamheten Bridge. Dessutom medverkade projektet till att utveckla den digitala tjänsten FYRK genom att i pilotsyfte utreda kommunernas i Östra Nylands intresse för att också publicera sina 3

4 uppgifter om ansökningar riktade till invånarna. Arbetet resulterade i ett samarbetsavtal med Borgå stad. Verksamheten UngInfo förädlades och fördjupades under året och större satsningar gjordes på personalresurseringen i form av en tillsättandet av en utbildningsplanerare/koordinator för den riksomfattande verksamheten på heltid. Under året har UngInfo utvecklat sina digitala tjänster genom att överta huvudmannaskapet för webbchatten Sluta Panta, förnya unginfo.fi samt inleda en revision av frågeportalen Fråga? Närvaron på sociala medier har förbättrats och nya föreläsningspaket har skapats. Verksamheten har speciellt mycket riktat in sig på utbildningar och skolbesök under året. Ungdomar som går i svenska skolor i de så kallade språköarna i Finland har kunnat besökas tack vare ett projektbidrag från stiftelsen Lisi Wahls. Under året har UngInfo i Helsingfors handlett 300 ungdomar på Sluta Panta, 112 unga har fått personlig handledning och över 120 frågor har besvarats på Fråga.fi?. Det normkritiska utvecklingsprojektet respekt avslutades framgångsrikt i form av ett antal workshops för elever i högstadiet och andra stadiet samt delgivning av ett utbildningsmaterialpaket. Bristen på arbetsutrymmen i Luckans kundutrymmen har inverkat på UngInfos synlighet och försvårat möjligheten att erbjuda ostörd handledning och kunde åtgärdas i slutet av året genom att glasa in den så kallade UngInfo hörnan tack vare understöd från Brobergska skolans vänner samt Undervisnings och kulturministeriet. Ett nytt utvecklingsprojekt (ESF-projekt) med de ungas intressen i fokus startade i februari, KOMET. Projektets syfte var att kartlägga befintliga svenskspråkiga stödtjänster för unga i huvudstadsregionen, utreda behovet av tjänster samt utveckla en plan för hur man kunde förbättra nätverket av stödtjänster för unga i regionen. Därtill skulle mentorskap som metod inom ramen för livslång vägledning utvärderas. Dessutom hade projektet till uppgift att komma med förslag för hur en modell borde utarbetas för att stöda unga svenskspråkiga som befinner sig i risk för att marginaliseras i regionen inom ramen för modellen Ohjaamo. Projektet genererade ett nytt ESFprojekt omfattande hela Nyland, Komet 2020, var syfte var att föra fram brister och behov av stödåtgärder som borde verkställas för att bättre kunna stöda unga i riskzonen. Projektet kunde emellertid inte förordas pga. att huvudmannen för projektet endast kunde representeras av en kommun. Komet leddes av Nylands NTM-centrals styrgrupp för livslång vägledning. Luckan har haft ett arbetsdrygt och aktivt verksamhetsår med såväl många ljuspunkter som påfrestningar. Mycket av tiden har gått åt till att få förnyat förtroende av finansiärer och förnyande av avtal, bevakning de olika strukturfondsprogrammen och förberedelser för den nya EUprogramperioden. Arbetet med föreningens ekonomi upptog upptog mycket tid av ledningen och styrelsen. För att kunna klara av likviditeten pga. de många EU-projekten som föreningen driver, och som betalar retroaktivt ut bidragen, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant, vilket vi är tacksamma för. Sammanlagt 16 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även kommunala, stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål. Luckans resultat för år 2014 visar ett överskott på 1400 euro. De totala intäkterna var euro och kostnaderna euro. Luckans ledning och styrelse fortsatte det strategiska arbetet med att forma organisationen för att bättre kunna betjäna en samordning av Luckanfamiljen och de många gränsöverskridande digitala 4

5 lösningarna som Luckan utvecklat under de senaste åren. Arbetet med organisationsutvecklingen fortsätter under år Styrelsen gjorde även aktiva satsningar vad gäller att hitta lösningar för att kunna förnya arbetsavtal för personal som hade tidsbundna avtal bindande till specifika projekt då projektfinansiering avslutas. Föreningen vill värna om att den goda personalstyrkan och arbetar för att bibehålla avgörande kompetenser i organisationen såsom inom t.ex. integration och mångkulturellt arbete. Föreningens gedigna verksamhetspalett och nya aktiviteter, som sträcker sig över språk- och kulturtillhörighet visar på ett att Luckan är en institution i tiden som gagnar såväl den enskilda invånaren som Svenskfinland i sin helhet. År 2014 var sammanfattningsvis ett aktivt och utmanande år. Profilen höjdes i och med att verksamhetsutbudet utvidgats tack Luckans expanderade integrationsverksamhet till Östnyland och Kyrkslätt, förnyade avtal med kommunerna kring ungdomsverksamheten samt nya offentliga och privata understöd för barnkulturen som stärkt samarbetet mellan Luckorna och bidragit till nya medel. Trots kärva ekonomiska tider har Luckan klarat av året såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt med goda betyg. 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING Föreningens medlemsorganisationer bestod som tidigare av följande samfund och organisationer. Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund samt Svenska Kulturfonden. Styrelsen bestod av följande medlemmar samt personliga ersättare. Fredrik Karlsson, föreningens styrelseordförande Monica Martens-Seppelin, viceordförande Maria Björnberg-Enckell (ersättare Agneta Eriksson) Samuel Reuter (ersättare Marie-Louise Blåfield) Pia Rosvall (ersättare Johan Johansson) Gun Sandberg-Wallin (ersättare Ann-Louise Laaksonen ) Markus Österlund (ersättare Edvard Silén) Styrelsen sammanträdde tio gånger under år Verksamhetsledaren samt föreningens ledningsgrupp fungerade som föredragande och Karl Norrbom som styrelsens sekreterare. Medlemsföreningarna samlades till vårmöte 29.4 och för höstmöte Luckans ledningsgrupp, som bestod av vice verksamhetsledare Karl Norrbom, utvecklingschef Anna Litonius (tom juli 2014), centeransvarige Sebastian Weckman samt verksamhetsledare Jessica Lerche, sammanträdde veckovis under året. Sedan november medverkande även enhetsansvariga, Jenny Asplund (ansvarig för integration) och Georg Boldt (ungdomsansvarig) som sakkunniga till ledningsgruppsmötena. Personal och styrelse samlades kring utvecklingsstrategier och organisation under ledning av konsultföretaget Interpersona 18.4 (endast personal) och (styrelse och personal) med syfte att göra relevanta verksamhetssatsningar på sikt och ha en organisationsstruktur i tiden. En ny organisationsstruktur skissades upp för att kunna verkställas under Arbetsgruppen för kultursamarbete på svenska i regionen sammanträdde fyra gånger under året. I gruppen fanns representanter från Luckan och kommunerna i regionen. Luckans interna kulturgrupp möttes varannan vecka. Luckan deltog också i det nationella nätverket för barnkulturcenter två gånger under året. Se närmare om grupperna och andra samarbetsformer i kapitlen om Kultur och Barnkultur. 5

6 ESF-projekten hade givna styrgrupper. Produforum riks styrgrupp leddes av verksamhetsledare Vivan Lygdbäck. Styrgruppen sammankom 4 gånger. Styrgruppen Produforum Mellannyland sammanträdde fyra gånger och dess uppgift är att trygga att centrala aktiviteter inom kulturutveckling fortsätter att bevakas i regionen. Till gruppen hör, förutom Luckan, bl.a. föreningen Produforums vänner och YH Arcada. Som ordförande för styrgruppen fungerade Karl Norrbom. Projektet Allas Lucka, som startade år 2013 och finansieras huvudsakligen av Nylands förbund fortsatte fram till slutet av september Projektet hade en styrgrupp bestående av experter från Östra Nyland och leddes av direktör Agneta Eriksson. Styrgruppen samlades två gånger under året. Ledningsgruppen för UngInfo, som bestod av kommunernas ledande ungdomstjänstemän inom huvudstadsregionen, sammanträdde en gång under året. Ledningsgruppen leddes av utvecklingschef Anna Litonius (tom juli) och utbildningsplanerare Georg Boldt (from augusti) och som sekreterare fungerade Luckans ungdomsinformatör Mirjam Malik. Verksamheten UngInfo riks leddes av Anna Litonius (tom juli) och Georg Boldt (from augusti). Styrgruppen samlades för två ordinarie möten samt en gång med informatörerna för att planera och följa upp verksamheten. eferensgru en för ridge estår av kommunala tj nstem n re resentanter från invandrarföreningar och samar etsföreningar samt ersoner med invandrar akgrund. eferensgru en tr ades en gång under våren och en gång under hösten och leddes av integra onsteamets förman medan ridge-koordinatorn fungerade som sekreterare. Under mötena utv rderades verksamheten, den kommande verksamheten presenterades och finansieringen diskuterades. Integrationsprojektet FIKA:s styrgrupp leddes av direktör Agneta Eriksson och bestod av representanter från tredje sektorn/föreningar, kommuner, förbund samt invandrarföreningar. Styrgruppen sammanträdde fyra gånger under året. 3. PERSONAL Sammanlagt 23 personer har arbetat för Luckan under verksamhetsåret. Antalet årsverken var sammanlagt 16 personer. Luckan basverksamhet och medlemmar i ledningsgruppen - Som verksamhetsledare fungerade Jessica Lerche. Lerche var partiellt tjänsteledig som verksamhetsledare under september och oktober för att arbeta med utvecklingsprojektet Produforum riks. Maria Björnberg-Enckell utsågs då som arbetande styrelsemedlem under Lerches ledighet. - Karl Norrbom verkade som biträdande verksamhetsledare (ansvarig kultur och marknadsföring). - Som centeransvarig för shop och informationscentret verkade Sebastian Weckman (ansvarig för grafisk profil och webb, fastigheter). - Utvecklingschef Anna Litonius, var ansvarig för Ung Info och Luckans Integrationsverksamhet (tom. juli 2014 moderskapsledig) From november deltog Jenny Asplund och Georg Boldt som sakkunniga i ledningsgruppen i egenskap av en enhetsansvariga under Litonius moderskapsledighet. Luckan shop och centret -Verksamheten leddes av Sebastian Weckman 6

7 - Studerande Josefin Karumaa fungerade som vikarierande försäljare vid luckans shop och även senare som timanställd. - Jenny Österman återgick till sin tjänst 1.6 och avslutade sitt arbetsförhållande 31.8 Luckans kultur och barnkultur - Verksamheten leddes av Karl Norrbom. - Zusan Söderström verkade som Luckans barnkulturproducent (tom 15.11, därefter tjänstledig, vissa uppgifter på distans). Som timanställda inom barnkulturen verkade: - Ida-Lina Nyholm, från och med april (verkstadsledare och programplanerare) - Anni Rainio, från och med september (verkstadsledare) - Piotr Pachucki, från och med augusti (produktionsassistent) Verksamheten UngInfo - Verksamheten leddes av Anna Litonius tom juli 2014, sedan av verksamhetsledaren och utbildningsplanerare Georg Boldt. - Georg Boldt koordinerade och ledde from augusti UngInfos riksomfattande verksamhet och det normkritiska projektet Respekt - Informatör Mirjam Malik, Ung Info lokalverksamhet i huvudstadsregionen (vikarie för Muluken Cederborg) - Projektutredare Lotta Keskinen (ESF-projektet KOMET) from februari Luckan Integration - Verksamheten leddes av Anna Litonius tom hennes moderskapsledighet. From augusti koordinerades Luckans integrationsarbete (Bridge, Fika och projektet Ung på Svenska) av Jenny Asplund. Bridge - Liselott Sundbäck arbetade som informatör för integrationsverksamheten Bridge tom , Tina Rehnström arbetade som deltidsinformatör för Bridge och som heltidsinformatör (vikarie för Liselott Sundbäck) , Muluken Cederborg vikarierade under tiden Koordinator Oscar Ohlis arbetade med utvidgningen av verksamheten Peter Byrne arbetade som timanställd ledare för gruppen Peer Support under vår-och höstterminen Projektet FIKA - Jessica Lerche, administrativt ansvarig för Fika. - Anna Litonius arbetade som projektledare tom Jenny Asplund arbetade som projektkoordinator med ansvar för Raseborg och Kyrkslätt, sedan augusti som projektledare - Tina Rehnström arbetade som koordinator med särskild fokus på huvudstadsregionen from Min Young Lee arbetade som koordinator i Östra Nyland tom , Liselott Sundbäck arbetade som koordinator i Östra Nyland from 1.5 Projektet Allas Lucka - Jessica Lerche, projektansvarig hela året, deltid - Greta Storlund, koordinator digitala tjänster, deltid - Sebastian Weckman, IT, på timbasis - Liselott Sundbäck, sakkunnig inom integration - Karl Norrbom, sakkunnig finansiering 7

8 Projektet Produforum riks - Verksamheten leddes av Anki Hellberg-Sågfors, projektchef (tom sista juni som anställd och from augusti som köptjänst på timbasis) - Greta Storlund som informatör (tom sista juni) - Jessica Lerche var administrativt ansvarig (hela året) Praktikanter Föreningen hade glädjen åter att ha många praktikanter från läroanstalter och högskolor samt personer i arbetslivsträning under året. Luckan Info & Shop - Anne Lemberg, januari maj 2014, arbetslivsträning - Sörensen, Michael, Prakticum, december januari Sima, Malahasani, Prakticum, december Luckan Integration och UngInfo - Becker, Therese, Laurea, Byrne Peter, Laurea, Aarnio Christa, Helsingfors universitet, Luckan Kultur och barnkultur - Pachucki Piotr, Arcada, februari - maj Produforums praktikanter - Elshahawy Marwa Fortbildningar och resor Personalen har flitigt deltagit i externa fortbildningar och studiebesök under året. Interna fortbildningar arrangerades i ekonomihantering under hösten samt en heldagskurs i första hjälp i december. Tre gemensamma tillfällen kring strategi och framtid hölls under våren; 7.4 (Omvärldsanalys, samhällsutveckling och tredje sektorns roll med Björn Wallén), 8.4 (Effektivt strategiarbete med Mats Kockberg) och 12.6 (Inspiration och aktion med Nina Henricsson) i samråd med styrelsen. Se närmare information i samband att de olika verksamhetsområdena och projekten presenteras i verksamhetsberättelsen. Uppvaktningar Föreningen har uppvaktat såväl personer som organisationer vilka på olika sett stött föreningen under året med anledning av bemärkelsedagar, jubileum eller firanden av olika slag. Mötespraxis och övrigt Under året sammanträdde personalen varje vecka för personalmöten och en gång i månaden för längre månadsmöte. Under året hölls fyra gemensamma planeringsdagar. Mötena dokumenteras i protokollform och den dagliga verksamheten i kalenderform över Internet. Luckans ledningsgrupp sammanträdde varje eller varannan vecka med kompletterande längre avstämnings- och planeringsmöten. 8

9 Verksamheterna UngInfo och Luckan integration hade sina interna teammöten som leddes av Anna Litonius tom hennes moderskapsledighet. Sedan augusti leddes mötena av Jenny Asplund (Integration) och Georg Boldt (UngInfo). Gemensamma möten för personalen inom integration och UngInfo arrangerades en gång i månaden. Projektet Allas Lucka hade ett internt arbetsutskott bestående av Greta Storlund, Liselott Sundbäck och verksamhetsledaren som sammanträdde ca var tredje vecka tom sommaren 2014 Shopteamet sammanträdde veckovis under våren och leddes av Sebastian Weckman. Arbetsgruppen för kultursamarbete på svenska i regionen sammanträdde fyra gånger under året. I gruppen fanns representanter från Luckan och kommunerna i regionen. Luckans interna kulturgrupp möttes varannan vecka under säsongstid. Luckan deltog också i det nationella nätverket för barnkulturcenter två gånger under året. Se närmare om grupperna och andra samarbetsformer i kapitlen om Kultur och Barnkultur. Produforums interna ledningsgrupp sammanträdde ca var tredje vecka och bestod av Luckans verksamhetsledare och projektchef. Luckans personal höll terminsvisa utvärderings-, utvecklings- och planeringsdagar, juni i Helsingfors och december i Tallinn. Personalhälsovården sköttes av den privata läkarcentralen Diacor. Som föreningens arbetsskyddsombud utsågs Anna Litonius. Under året arrangerades det en rekreationsdag, som gick ut på att stärka teamandan i Luckan. Under dagen spelades det olika bredspel samt avslutades med en middag. Luckans lönebokföring sköttes i början av året av Tilitoimisto CH-account och sedermera av Greenstep. Luckans bokföring sköttes from februari av bokföringsbyrån Greenstep. Luckans revision utfördes av Eva Bruun från Ernst & Young. Luckan är medlem i EK. Personalen för 1-2 utvecklingssamtal per år med sina närmaste förmän. Utvecklingssamtalen kompletterades med sk. RAK-samtal (utvärdering av arbetet, resultat och mål) som fördes ca 2 ggr per termin tillsammans med förman och enhetsansvariga. 4. Ekonomi Arbetet med föreningens ekonomi och bokföring upptog mycket tid av ledning och styrelse. För att kunna klara av likviditeten till följd av de många EU-projekten som föreningen driver, som betalas ut retroaktivt, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant. Dessutom beviljade Svenska Kulturfonden vänligen en hyresgaranti om euro för Luckans förnyade hyresavtal för Simonsgatan 8. Luckan köpte sina bokföringstjänster externt via ekonomiförvaltningsföretaget Greenstep. Bokföringen övergick helt och hållet ifrån manuell bokföring till att skötas elektroniskt. Luckans resultat för år 2014 visar ett överskott på 1400 euro. De totala intäkterna var euro (2013: euro) och kostnaderna euro (2013: euro). Överskottet för år 2014 flyttas till eget kapital med överskottet från tidigare år. Av de erhållna bidragen år 2014 var euro offentliga understöd, år 2013 var summan euro. De privata bidragen uppgick till euro (2013: euro ) och övriga intäkter för samarbeten och försäljning utgjorde euro. 9

10 Sammanlagt 16 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål. ESF-medel erhölls för kulturprojektet Produforum riks ( euro), ungdomsutredningsprojektet KOMET ( euro) och integrationsprojektet FIKA ( euro). Luckan erhöll statsbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet om euro för ungdomsinformationsverksamhet, för barnkulturnätverket euro och turnéverksamheten euro samt landskapsutvecklingsmedel för samarbetsprojektet Allas Lucka (Nylands förbund) om euro. För integrationsverksamheten Bridge erhölls sammanlagt euro från RAY. Stödet från fonder och stiftelser utgjorde sammanlagt euro. Finansieringen från statsmakten var sammanlagt euro och kommunalt understöd var totalt euro. Övriga intäkter utgjorde totalt euro. Den offentliga finansieringen i sin helhet utgjorde euro (50,7 % av den totala finansieringen). 10

11 Närmare uppgifter om den ekonomiska situationen framgår ur bokslutet och dess specifikationer. Eftersom många av de aktiviteter, som beviljats bidrag fortgår, överfördes en del medel till följande år. Luckans verksamhet är mervärdesskatteskyldig för försäljningsverksamheten, så som biljettprovisioner och produktförsäljning. Alla kostnader och intäkter har bokförts enligt kostnadsställen i enlighet med föreningens verksamhetsområden och projekt. På Luckans interna dokumentportal har ekonomiuppföljningen samt andra centrala handlingar funnits tillgänglig för Luckans finansiärer. Bokföringen sköttes från och med februari av ekonomiförvaltningsbyrån Greenstep. Löneräkningen sköttes av CH Accounting till februari, därefter överfördes den på Greenstep. Som revisor fungerade Eva Bruun från Ernst & Young. 5. MARKNADSFÖRING OCH SYNLIGHET Föreningens samhälleliga och kulturella aktiviteter riktar sig till en bred målgrupp i alla åldrar som kan indelas i följande huvudgrupper: barn och ungdomar, invandrare och nyinflyttare, familjer och vuxna, seniorer, kulturarbetare samt föreningar och företagare (inkl. konsumenter av svensk service). Föreningen har informerat om, och marknadsfört verksamheterna, över de egna webbsidorna, evenemangskalendrar, webbtjänster och bloggar samt via andra sociala medier. Genom redaktionellt omnämnande i artiklar, intervjuer och notiser i flera finländska medier har föreningens olika aktivitetsområden, evenemang och personer lyfts fram. Intervjuer har getts i tidningar, radio och TV under året. Det stora utbudet av aktiviteter kräver en flexibel marknadsföringsplan för det informations- och kommunikationsstrategiska arbetet. Personalen har sänt ut veckovisa pressmeddelanden via Kulturpost till alla finlandssvenska medier. Informationen sänds också via Luckans egen informationslista. Flyers, broschyrer, säsongsprogram, kort och affischer har tryckts upp enligt behov. Luckans varumärke stärktes år 2014 tack vare nya grepp och nya verksamhetspunkter som skapat möjlighet till en ännu bättre synlighet under verksamhetsåret. Nya projekt, goda samarbeten, tillräcklig marknadsföringsbudget och en aktiv personal har gett en bra genomslagskraft för evenemang och aktiviteter. Luckan annonserade främst i KSF-medias tidningar men också i en rad tidskrifter, programblad och kalendrar. Till exempel annonserades programverksamheter i Ny Tid, Studentbladet, Hem och skola, Kyrkpressen, Helsinki Times, SixDegrees, Forum för ekonomi och teknik och Repertoar. Webbreklam köptes främst på Facebook. Tillsammans med de andra Luckorna gjordes en gemensam annonsering för turnéer och specifika gemensamma satsningar i olika specialtidningar för att spara på kostnaderna. Arbetet sköttes av Luckan i Raseborg och Föreningen Luckan (Luckan i Helsinfors). Under år 2014 ansvarade Sebastian Weckman för den grafiska profilen och Karl Norrbom för det redaktionella innehållet. Weckman och Norrbom har också utformat det mesta av årets webb- och tryckmaterial rörande händelser och program från Luckan samt skött om uppdateringen av Luckans många webbplatser. De olika projektens webbplatser har administrerats främst av projektpersonalen. 11

12 6. VERKSAMHET 6.1 Informationstjänsten - Luckan centret Luckan har fungerat som ett finlandssvenskt informations- och servicecenter, som betjänar den svenska, tvåspråkiga samt mångkulturella befolkningen i regionen. Det svenska rummet Luckan på Simonsgatan 8 hade över besök under året. Luckan har under år 2014 utmärkt sig som ett medborgarkontor för det finlandssvenska, där vår lågtröskelprincip erbjuder betjäning över språkoch kulturgränser. Luckans kundgrupper som besöker Luckan kan grovt indelas i svenskspråkiga (ca 40%), finskspråkiga (ca 25%), samt personer med annat modersmål än de inhemska språken, engelskspråkiga och turister (35%). Närmare information om kundernas bakgrund och statistik fås i samband med informationsstatistiken bland bilagorna. Målinriktade satsningar har gjorts under verksamhetsåret för att förbättra informationstjänstens utbud på webben. Luckan förvaltar ca 450 kvadratmeter i Forum i Helsingfors. Den nedre våningen av utrymmena utgör kärnan av Luckans informationsverksamhet. Här finns information och vägledning om mycket som berör Svenskfinland med fokus på huvudstadsregionen. Under år 2014 skiftades fokus från flyers och broschyrer till ett mer digitalt utbud. Målet har under året varit att modernisera och förbättra Luckans informationstjänst och göra den mer tillgänglig för alla. Informationstjänsten Luckans informationstjänst består av tre delar, 1) en informationstjänst som riktar sig till alla fysiska och virtuella besökare, och 2) ungdomsinformationen Ung Info som tar hand om kunder mellan 13 och 29 år samt 3) information och rådgivning för invandrare. Under verksamhetsåret fungerade Sebastian Weckman och Josefin Karumaa som Luckans informatörer, medan Ung Info och Luckans integrationsteam hade egen personal. Tack vare integrationsprojektet Bridge, har informationstjänsten blivit mångsidigare och kontakter även utanför Svenskfinland har knutits. Arbetsspråket i informationstjänsten är i främsta hand svenska, och för Bridgekunderna engelska. Kunderna kontaktade Luckan genom personliga besök, telefon eller virtuellt. Vår primära målgrupp, finlandssvenskarna, har haft mycket nytta av Luckans många webbtjänster som underlättar deras sökning av adekvat information om det svenska i regionen. Allmän informationstjänst Informationstjänsten har under året handlat om att kunna svara på kundernas behov om information vad gäller samhällelig, kulturell eller privat karaktär. Förfrågningarna kan handla om allt från A Ö, det vill säga allt från dagvårdsplatser, bilköp till rättshjälp och tips om svenskspråkiga butiker. I vissa situationer har det krävts mer ingående handledning och rådgivning. Under året gavs bland annat individuell handledning om arbetsansökningsförfarandet, kontakter till sociala instanser, hjälp med att hitta finansiering till projekt och information om föreningar och ut ildningar. Den sna are informationstj nsten handlar fr mst om hj l till sj lvhj l vad g ller informationssökning för kunden. Luckans breda nätverk underlättar sökningsförfarandet. Informationstjänsten betjänade också kunderna genom att allt svenskt material som berör samhället och vardagen i regionen torde kunna hittas i Luckans broschyrhyllor samt på webben. 12

13 Nyckeltal för informationstjänsten Informationstjänstens kundfördelning baserar sig på följande: Ungefärligt antal kundfrågeställningar i procent: Informationsområde: % Arbetsrelaterat & Utbildning 15 Socialt 10 Tidningar 15 Datorer 30 Evenemang 20 Fonder / Stipendier 10 Ungefärlig kundkretstillhörighet 2014: Ca 50 % finlandssvenskar, resten finskspråkiga, utlänningar, invandrare och övriga (turister) Tidningshörnan och Bokbytarhyllan Tidningshörnan erbjöd kunderna alla svenska dagstidningar och tidskrifter, som utkommer i Finland, för fri läsning i lokalerna. Ingen större förändring skedde år 2014 vad gäller antalet av kunder som nyttjade tidnings- och tidskriftsservicen. Bokbytarhyllan har blivit väl inkörd och bekant för kunderna med in- och avhämtande av böcker och uppskattades fortsättningsvis av våra kunder. Kunddatorer Kunddatorerna fick ett lyft under år Ett mer proffessionellt och säkert system installerades (liknande system som hittas på biblioteken). Även om vi inte heller i år förnyade maskinerna, så investerades det i att installera en ny kunddator. Under verksamhetsåret steg antalet kunddatorer från fyra till sex, varav två fungerade som sittplatsdator för seniorer eller personer med särskilda behov. Populariteten av datorerna har ökat markant under verksamhetsåret, och vi införde nya tidsjusteringar redan under våren för att minska på datorköerna. Det här gällde förstås inte W-lankunderna, som fortsättningsvis kunde att surfa gratis på egen maskin under öppettiderna. Även individuell IT-handledning och så kallad datalotsning för seniorer (och andra intresserade) fortsatte under verksamhetsåret, emellertid aningen begränsat och i mån av möjlighet. Man har kunnat konstatera att intresset för lotsning bland seniorerna ökar och den stora utmaningen är att hitta fler frivilliga IT handledare i framtiden. Turistinformation Luckan gjorde som tidigare år satsningar på turisterna inför sommaren Under juni och augusti framlades mer reklamutbud rörande Svenskfinland och dess utbud av sommaraktiviteter. Också en större tonvikt lades på information om sommaraktiviteter i Helsingfors. Turistinformationen och stadens turistguider hänvisar ofta utländska kunder till Luckan i de fall som förfrågningarna kräver mer information och rådgivning om det svenska inom staden. Marknadsföring av informationsverksamheten Luckans kulturrelaterade evenemang och verksamheter marknadsfördes i form av veckovisa pressmeddelanden och puffar om enskilda program till aktuella medier. Detta gjordes tillsammans med den övriga verksamheten. 13

14 Sebastian Weckman har fungerat som ansvarig för Luckans informationscenter, Josefin Karumaa har fungerat som informationsassistent. 6.2 Integrationsverksamheten Nyckeltal/noteringar - Bridge-verksamheten (information och vägledning för invandrare piloterades i Kyrkslätt och Borgå - Frivilligverksamheten inom FIKA utvecklades för att passa för målgruppen kvotflyktingar. - FIKAs mentorkoncept har spridits via seminarium, handböcker, videoklipp och utbildning för utbildare Allmän överblick över 2014 Arbetet med att sammanfoga alla verksamheter som Luckan erbjuder invandrare har fortsatt. Att arbeta i ett team under en gemensam administrativ helhet har gett synergier för de olika verksamheterna och projekten. Under verksamhetsåret har det under Luckan Integration funnits två huvudsakliga verksamheter, det ESF-finansierade projektet FIKA med mentorskap som främsta aktivitet och Bridge, väglednings- och informationstjänsten som finansierats med medel från RAY. Därtill har det funnits mindre projekt som riktat sig till nya målgrupper: det förberedande projektet Ung på svenska, en utredning och projektplan för mer mångfald i barns vardagoch ett mångkulturellt familjecafé, som finansierats av medel från UKM. Intresset för de tjänster verksamheterna erbjuder har fortsättningsvis varit stort och det har varit glädjande att så många frivilliga valt att engagera sig i såväl mentorverksamheten som i ordnandet av evenemang och kurser för målgruppen. Verksamheten har även nått de strategiska mål som lagts upp för år Strategiska mål som nåtts under 2014 är bl.a. att: 1. delar av konceptet Bridge piloterades under hösten 2014 i Kyrkslätt och Borgåregionen. Denna verksamhet kommer sannolikt att kunna utvecklas till att omfatta hela Bridge-konceptet på båda orterna under år 2015 enligt förslaget som RAY-styrelse gjort. 2. Det ESF-finansierade projektet FIKA fick förlängning till juni Mentorverksamheten som projektet utvecklat kommer att fortsätta inom Luckan Integration tack vare understödet från RAY. 3. FIKA-projektet utvärderades genom en enkät till alla deltagare och fick väldigt god respons. Inom ramen för Bridge verksamheten har den största utmaningen varit att säkra en kommunal basfinansiering för verksamheten från alla kommuner i huvudstadsregionen. Luckan och särskilt dess integrationsarbete besöktes i september av bl.a. Helsingfors stads biträdande stadsdirektör. Diskussionen om ett kompanjonsavtal fortsätter. Verksamheten Bridge Bridge-verksamheten under 2014 hade som mål att driva en lågtröskel informations- och vägledningstjänst en mötesplats för vuxna invandrare där de har tillgång till information och personlig rådgivning, och där de får handledning i att hitta arbete, studieplats, samhällstjänst, språkkurs eller fritidssysselsättning. Arbetsspråket med kunderna i Bridge var huvudsakligen engelska, men även svenska och finska förekom. Året präglades av aktiviteter och initiativ för att garantera en hållbar finansieringsstruktur och för att kunna fortsätta med verksamheten de kommande åren. 14

15 Informations- och vägledningstjänsten Bridge har erbjudit vägledning i medeltal 20 timmar per vecka. Under året har vi haft 343 vägledningar av vilka 54 % handlat om arbete, 20 % om språkkurser och 16 % om utbildning. Även intresset för frivilligarbete och intresse för att bli antagen som adept till mentorprogrammet Fika har var stort. De flesta besökte tjänsten fysiskt men som komplement mottoh tjänsten också förfrågningar per e- post och per telefon. Bridge har fortsättningsvis erbjudit jobbsökningskurser för invandrare på engelska. Två av tillfällena streamades i realtid under våren och har sedan dess funnits tillgängliga på Luckan Integrations webbsidor i samarbete med projektet Allas Lucka och Högskolan Arcada. Under våren piloterades en ny kamratstödsgrupp för arbetslösa invandrare på engelska. Feedbacken från gruppdeltagarna var mycket positiv, så under hösten ordnades en ny kamratstödsgrupp under Peter Byrnes ledning. Inom verksamheten sociala evenemang har Bridge utvecklat frivilligverksamhet, bl.a. under våren leddes Swedish Language Café av frivilliga. Projektet Vi läser tillsammans, som leds av frivilliga från Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f., fortsatte att träffas en gång i veckan och en språkstödgrupp för barn i åldern 9-13 träffades även en gång i veckan under våren i samarbete med föreningen Learning for integration. En internationell träffpunkt med programinslag under namnet Meeting Point piloterades under hösten varannan torsdag under ledning av Svetlana Steinson, som utförde uppdraget som frivillig. En ny verksamhetsform inleddes i november i form av ett engelskspråkigt familjecafé på Lilla Luckan där familjer med olika kulturella bakgrund kan träffas. Ayesha Ali anställdes som koordinator för verksamheten. Hon ordnar program en gång i månaden för barn i ålder 0-2 på förmiddagen och för de äldre (3-5 år) på eftermiddagen. Denna verksamhet finansieras med medel från Undervisningsoch kulturministeriet. Bridge erbjöd under verksamhetsåret kompetenshöjande kurser, utbildning och informationstillfällen. Sammanlagt har 376 bokförda personer deltagit i totalt 32 evenemang ordnade av Bridge och ytterligare uppskattningsvis över 250 personer har deltagit i evenemang som samkoordinerats. Luckan Integration har fått ökad synlighet i köpcentret Forum tack vare evenemangen. Dagen mot rasism firades med ett stort samkoordinerat evenemang i Forum och Lucia uppträdde i köpcentret efter sitt uppträdande i Luckan. Samarbetet med Helsingfors Arbis kring vägledning av eleverna på invandrarlinjen har fortsatt med samarrangerade infotillfällen om aktuella teman. Samarbetet har varit fruktbart, och båda parterna är nöjda med resultatet. Parterna har ingått ett avtal där man kommit överens om samarbetsformerna och arbetsfördelningen. Samarbetet fortsatte också i formen av en svenskakurs för ryskatalande. Som lärare fungerade Olga Kekkonen. Utvidgning av Bridge-verksamheten Tack vare det utökade understödet från RAY piloterades en vägledningstjänst för invandrare och nyinflyttade i Kyrkslätt. Vägledningtjänsten har fungerat enligt samma princip och koncept som Bridge i Helsingfors. Vägledningen har erbjudits två gånger (varannan torsdag) i månaden i Luckan i Kyrkslätts utrymmen. Arbetet har skötts av en projektkoordinator, som under augusti månad byggde upp ett nätverk av samarbetspartners, bland olika integrationsaktörer i Kyrkslätt, för att genom deras kanaler marknadsföra vägledningstjänsten. Nätverket bestod av följande: Kyrkslätts kommun, 15

16 Masalan asukaspuisto, Kyrkslätts bibliotek, Finska församlingen i Kyrkslätt, Medborgarinstitutet, Polisen och Luckan i Kyrkslätt. Den övriga marknadsföringen bestod främst av flyers som delades ut av projektkoordinatorn på Medborgarinstitutets nybörjarkurser i finska och reklam (affischer, flyers) i allmänna utrymmen (kommun, bibliotek etc.).vägledningstjänsten fick ett varmt mottagande och visade på att det fanns ett verkligt behov av vägledning och stöd i olika ärenden bland invandrarna i Kyrkslätt. Vägledningen som erbjöds varannan torsdag fr.o.m. september till december hade sammanlagt 25 kunder. De flesta frågorna handlade om jobb- och studiemöjligheter samt frågor gällande upprättande an CV:n. Den geografiska spridningen på kundernas ursprung var varierande, men med största andelen var från Europa. Utöver vägledningstjänsten ordnades även en workshop i hur man ska gå tillväga då man skriver och utformar sitt CV. Tillfället lockade 5 deltagare. Projektkoordinatorn har också initierat till möten med övriga frivilligorganisationer och föreningar för framtida samarbetsmöjligheter inom integrationsverksamheten i Kyrkslätt. I Östra Nyland piloterades evenemang enligt Bridge-konceptet. Luckan Integration har under året koordinerat en mångkulturell vintermarknad på Grand med över 600 deltagare samt piloterat en CVclinic med 11 deltagare under hösten. I Grand i Borgå har en frivillig språkstödsgrupp i svenska, Vi läser tillsammans-grup, startat och förhoppningen är att koordineringen av verksamheten ska övergå i en annan förenings regi till hösten Koordinatorn i Östra Nyland har även piloterat handledning för adepterna i mentorprojektet FIKA och handlett 9 personer under våren Sedan juli har Luckan Integration haft koordineringsansvar för den internationella mötesplatsen i Nickby en gång per månad och i medeltal har 5-10 personer besökt stället per gång. Mötesplatsen har varit öppen både för nyinflyttade och för personer som på frivilligbasis engagerat sig för att främja integrationen i Sibbo. På programmet har bland annat stått musikafton och pepparkaksbakning i samarbete med Sibbo svenska Marthaförening. Administration eferensgru en för ridge estår av kommunala tj nstem n re resentanter från invandrarföreningar och samar etsföreningar samt ersoner med invandrar akgrund. eferensgru en tr ades en gång under våren och en gång under hösten 2014 och leddes av integra onsteamets förman medan ridge-koordinatorn fungerade som sekreterare. Under mötena utv rderades verksamheten, den kommande verksamheten presenterades och finansieringen diskuterades. Teamledaren för Luckan Integration Anna Litonius/ Jenny Asplund gav regelbundet översikter över verksamhetens utveckling till Luckans styrelse under det gångna året. Personal Personalen inom Luckan Integrations Bridge-tjänst har under verksamhetsåret bestått av informatör Liselott Sundbäck, ( ) informatör Tina Rehnström (deltid och heltid ) och Muluken Cederborg ( ).Verksamheten har letts av projektchef Anna Litonius ( ) och projektledare Jenny Asplund ( ). Inom ramen för Luckan Integration har regelbunden uppföljning skett genom veckovisa personalmöten. I och med den kommunala finansieringen från huvudstadskommunerna kunde 16

17 förutom en heltidsanställd även en person på deltid anställas under perioden Till Rehnströms arbetsuppgifter har hört förutom evenemangsarrangemang även handledning och administration. Utvidgningen av Bridge-verksamheten medförde att Luckan Integration kunde anställa Oscar Ohlis som koordinator för verksamheten i Kyrkslätt och den kommunalt finansierade handledningen i Kyrkslätt Under verksamhetsåret har Luckan Integration haft tre praktikanter Peter Byrne ( ), Theresa Becker ( ) och Christa Aarnio. Aarnio jobbade delvis även med UngInfo. Finansiering Året har präglats av en strävan efter en hållbar finansieringsstruktur för informationstjänsten för invandrare. Diskussionerna som inleddes tack vare projektet Delaktig i Finland (Helsingfors Arbis huvudman) med alla huvudstadsregionens kommuner om en kommunal basfinansiering för eninformationstjänst för svensk integration har fortsatt. Helsingfors, Vanda och Grankulla har beviljat understöd för lönekostnaderna för en informatör vid Luckan Integration enligt antal svenskspråkiga kommuninvånare. Det fortlöpande verksamhetsunderstödet från RAY på euro har tryggat en heltidsanställd handledare för år Helsingfors stads sysselsättningskommitté beviljade Bridge bidrag om euroför kompetenshöjande kurser för invandrare samt euro från stadens Social- och hälsovårdsverk för upprätthållande av en svenskspråkig informationstjänst för invandare. Vidare understödde Vanda stad (3 900 euro) och Grankulla stad (2 200 euro) föreningens svenska informations- och rådgivningstjänst för invandrare. Som ett led i arbetet med en hållbar finansieringsstruktur besöktes Luckan och särskilt dess integrationsarbete i september av Helsingfors stads biträdande stadsdirektör. Diskussionen om ett kompanjonsavtal fortsätter. I september ansökte föreningen om anslag av RAY för att utvidga integrationsverksamheten till Luckorna i Borgå och i Kyrkslätt. Enligt förslaget kommer största delen av det ansökta beloppet delas ut till föreningen. Marknadsföring och synlighet Information om integrationstjänsten Bridge och kommande evenemang har regelbundet utannonserats i den engelskspråkiga tidningen Six Degrees (i regel en annons/mån). I tidningen FIKT 8/2014 fanns en artikel om möjlilgheter med svensk integration skriven av informatör Muluken Cederborg. Luckan Integrations verksamhet har vidare synts i broschyren Education & Social Life under våren och hösten Finlandssvenska medier har kontaktat personalen vid Luckan Integration upprepade gånger för kommentarer beträffande ärenden som gäller integrationsfrågor. Bridge har en webbplats och en sida på facebook och syns regelbundet även på Luckans allmänna sidor. 17

18 Resor och fortbildning Resor under år 2014: Labour mobility & transnationalism in the Nordic Baltic region , Tallinn. Deltagare: Liselott Sundbäck Cities of Migration, , Berlin. Deltagare: Anna Litonius Under år 2014 har personalen deltagit i följande fortbildningar: Vägledning i teori och praktik (5sp), Yrkeshögskolan Novia, Åbo. Deltagare: Tina Rehnström och Jenny Asplund. Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä (30 sp), Åbo. Deltagare: Liselott Sundbäck. PROJEKTET FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) Projektet FIKA inledde sin verksamhet den och pågår till och med den Projektet är en del av Luckans integrationsverksamhet och har som målsättning att verka för en positiv samhällsintegration i form av stödfunktioner och sysselsättning med tredje sektorn som resurs. Projektet finansieras huvudsakligen med stöd från Europeiska socialfonden via Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Svenska kulturfonden samt medverkande kommuner agerar som delfinansiärer. Som huvudman för projektet FIKA fungerar Luckan r.f. i Helsingfors. Projektet verkar i huvudstadsregionen, i Kyrkslätt, Borgå, Sibbo och Raseborg. Projektets primära målgrupper är tredje sektorns föreningsaktörer i Nyland samt medverkande Luckor. Inom tredje sektorn fokuserar projektet på föreningar inom fritids-, kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet, invandrarföreningar samt företagarföreningar. Indirekta målgrupper är invandrare som är intresserade av att integreras på svenska och invandrare från Norden. Projektet är öppet också för invandrare som integreras på finska. Projektets övriga indirekta målgrupper kan definieras som kommunanställda inom sektorerna ungdom, fritid och kultur samt tjänstemän som handhar invandrarärenden och projektanställda i sammanhanget. Övriga samarbetspartners är statliga myndigheter, arbetskraftsbyråer, kommunala intresseorganisationer, förbund, arbetsgivar-, fack- och utbildningsorganisationer samt beslutsfattare inom stat och kommun. Administration Under verksamhetsåret har projektets styrgrupp som leds av direktör Agneta Eriksson sammanträtt till fyra möten. Styrgruppen består av representanter från tredje sektorn/föreningar, kommuner och förbund. Styrgruppen har under verksamhetsåret bestått av (personliga ersättare inom parentes): Agneta Eriksson (ordf) (Monica Martens-Seppelin) Sydkustens landskapsförbund Maritta Samuelsson (Chris Sjöholm) Esbo stad Börje Mattsson (TBC) Raseborgs stad Frida Nylund (Christel Raunio) Finlands svenska Marthaförbund Beatrice Östman (Björn Wallén) Svenska studiecentralen Heidi Juslin-Sandin (Vesa Kukkamaa) FRK Kirsi Vuori-Tuompo (TBC) Kyrkslätts kommun Stina Heikkilä (Glenn Lindholm ) FSI Tobias Pötzsch (Sara Hagström) Laurea/SLL 18

19 Personal VL Jessica Lerche har fungerat som administrativ projektchef, Anna Litonius har fungerat som projektledare och Jenny Asplund som projektkoordinator och informatör med ansvar för Raseborg och Kyrkslätt. I juli blev Anna Litonius moderskapsledig, varefter Jenny Asplund fungerat som projektledare och Tina Rehnström anställdes som projektkoordinator med ansvar för huvudstadsregionen. I mars sade Min Young Lee upp sitt arbetsavtal och Liselott Sundbäck fortsatte i maj som projektkoordinator för Östra Nyland. Projektet sysselsatte under verksamhetsåret tre personer på heltid och två personer redovisade arbetsinsatser inom projektet. Verksamhet Huvudpunkter för verksamhetsåret har varit upprätthållandet och etablering av mentorverksamheten samt att trygga en fortsatt finansiering. Projektet har under verksamhetsåret ordnat 10 mentorutbildningar i Helsingfors, Borgå, Sibbo, Raseborg och Kyrkslätt. Sammanlagt deltog 61 personer i utbildningarna. Vid behov har det ordnats enskilda kortare utbildningar för personer som varit förhindrade att delta i de gemensamma utbildningarna. Samarbetet med Västra Nylands invandrarkontor har även fortsatt. Eftersom personalen på byrån bytts, ordnade FIKA en utbildning för den nya personalen i hur man startar upp och driver ett mentorprogram. Personalen har haft stor nytta av den då de inlett frivilligverksamhet för nya kvotflyktingar som kommunen mottagit. Totalt deltog 129 personer direkt i projektets mentorverksamhet och 70 mentorpar matchades under året. Av dessa par är 24 i Östra Nyland, som var ett särskilt fokusområde för verksamhetsåret. I Sibbo har mentorverksamheten i första hand riktat sig till de kvotflyktingar som kom till kommunen under våren. I och med att projektfinansiering skulle ta slut i december 2014, togs inga fler deltagare mer emot efter mentorutbildningen i september. De flesta deltagarna registrerade sig med i projektet via projektets webbplats. Mentorutbildningarna har fortsättningsvis utvecklats utifrån mentorernas feedback. En stor webbaserad undersökning gjordes bland alla mentorer och adepter som deltagit i projektet sedan dess start. Svarsprocenten bland mentorerna var 60% och bland adepterna 44%. Av mentorerna skulle 92% ställa upp på nytt som mentor och 81% av adepterna kände sig mer integrerade i och med mentorskapet. Under verksamhetsåret fortsatte samarbetet med Svenska Teatern. Arbetet kring tematiken i pjäsen Djungelboken pågick ännu under vårterminen FIKA deltagarna hade även möjlighet hade även möjlighet att se pjäsen Kvinna till Salu varefter det ordnades en workshop som berörde ämnet. Alla deltagare hade även möjlighet att se pjäsen Rose som handlar om hur det är att växa upp i två kulturer. Ett stort slutseminarium ordnades i november på Hanaholmen. Temat för seminariet var tredje sektorn som resurs i integrationsprocessen. Som talare var Meri-Sisko Eskola, konsultativ tjänsteman på Arbets- och näringsministeriet, Nasima Razmyar, kommunikationssekreterare vid riksdagen, Hannele Lautiola, invandrarchef vid Vanda stad, Saana Hansen, invandrarkoordinator vid Sibbo kommun, Jenny Asplund, projektledare på FIKA, Tina Rehnström, projektkoordinator på FIKA och Fredrik Karlsson, Föreningen Luckans styrelseordförande. En paneldiskussion fördes av mentorer och adepter som diskuterade om erfarenheter kring projektet. Panelen bestod av Henrik Lax, Gustav Båsk, Dana Kilpeläinen och Keith Über. Som moderator för seminariet fungerade Linda Zilliacus som även är en FIKA-mentor. Seminariet hade cirka 80 besökare som bestod av representanter från samarbetsorganisationer, FIKA deltagare och andra intresserade. Feedbacken från seminariet var mycket god. 19

20 Marknadsföring och synlighet Projektet upprätthåller en webbplats med väsentlig information om projektet, dess finansiärer, samarbetspartners samt planerad verksamhet. Vidare har projektet en lättläst informationsbroschyr med information på svenska, engelska och finska om projektet. Projektpersonalen har informerat om projektet genom pressmeddelanden samt genom deltagande i mässor och evenemang samt samarbetsorganisationers möten och evenemang. Sammanlagt har projektet haft 9 direkta pressträffar under verksamhetsåret i 4 olika media i form av radioinslag, artiklar, notiser och pressmeddelanden. Projektet har skickat ut ett nyhetsbrev till samtliga deltagare 1 gång i månaden. En reklamfilm om FIKA gjordes under hösten där fyra FIKA deltagare berättade om sina erfarenheter kring projektet. Filmen finns på FIKAs webbsidor och har spridits via sociala medier. Under hösten skrevs och publicerades dessutom två handböcker: Mentorskap som resurs i integrationsarbetet samt Tredje sektorn som integrationsarena. Den första beskriver i detalj mentorskapsmetoden som utvecklats inom projektet. I den andra beskriver sakkunniga hur tredje sektorn kan bidra i integrationsarbetet. Ung på svenska Föreningen beviljades ett understöd för ett förberedande projekt av Svenska kulturfonden ur specialprogrammet Ung på svenska. Programmet riktar sig till organisationer och arbetsgrupper som önskar göra en insats för att stärka det svenska språkets livskraft bland barn och unga och främja samförståndet mellan svenska och andra språkgrupper i Finland. Målgruppen är barn och unga i åldern 0-13 år i svenska språkmiljöer, i två/flerspråkiga miljöer och/eller i finska språkmiljöer. Projektledare Anna Litonius och projektkoordinator Anna Litonius genomförde en omfattande förundersökning om den nuvarande situationen beträffande samarbeten, projekt, metoder och verksamheter som bidrar till en mångfald i barns vardag. Undersökningen koncentrerades till att omfatta barn i ålder 0-9 år utanför skolans verksamhetsområde (eftersom detta är ett kriterium i programmet). Projektpersonalen sammanställde sedan förslag till åtgärder som skulle öka mångfalden och på ett naturligt sätt öka förståelsen och erfarenheterna av en mångkulturell värld. Dessa förslag sammanställdes till en projektplan och inlämnades i april som en ansökan till ett strategiskt projekt inom samma programhelhet. Ansökan fick avslag den första gången, men efter diskussion med finansiärens representanter och samarbetspartners omformades åtgärderna till en ny projektplan som inlämnades i november. Projektet kommer, ifall finansieringen beviljas, att omfatta bl.a. verkstäder som riktar sig till barn i daghem och eftermiddagsverksamheter på båda språken samt personal som arbetar med dem. Verkstäderna genomförs med dramapedagogiska metoder och behandlar integration, gruppdynamik och att träffa nya människor. Verksamheten kommer att bygga vidare på de metoder som utvecklats i samarbetet med Svenska Teatern. Hela verksamheten kommer att följas upp och utvärderas av forskare vid Helsingfors universitet. 6.3 UngInfo 2014 Nyckeltal / Noteringar: - Sammanlagt 432 handledningar i Helsingfors - UngInfo fick nya hemsidor samt huvudmannaskapet för webbchatten Sluta Panta - Ny inglasad handeldningslokal / arbetsutrymme på Luckan 20

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt.

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt. Folkhälsans rapporter 2/2012 Från integrering till inklusion Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt Projektrapport Innehåll Bakgrund och ramar... 1 Utgångspunkt... 3 Projektet...

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6

1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6 4 BEGREPP OCH UTTRYCK GÄLLANDE INTEGRATIONSARBETE 9 5

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer