ÅRSRAPPPORT Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: , FO-nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4"

Transkript

1 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: , FO-nummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sida 9 5. Marknadsföring och synlighet sida Verksamhet sida Informationstjänsten - Luckan centret sida Integrationsverksamheten sida UngInfo 2014 sida Kultur- och programverksamhet sida Barnkultur Luckans starka kulturkort sida Luckan shop sida Den virtuella Luckan - Luckans webbplatser sida Samarbetsprojekt och medverkan i arbetsgrupper sida UTVECKLINGSPROJEKT sida Produforum riks sida Allas Lucka sida Projeketet FIKA sida KOMET sida SAMARBETET MED LUCKORNA sida ÖVRIGA SAMARBETSPARTER sida UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING sida 39 1

2 1. ÖVERBLICK 2014 Luckans mission är att fungera som ett visitkort för det svenska i Finland, såväl lokalt och nationellt som utanför landets gränser, som välkomnar andra kulturer och nationaliteter att ta del av det svenska språket och den finlandssvenska kulturen och gemenskapen. Denna mission har Luckan väl lyckats svara på under året genom att visa upp en bred palett av aktiviteter, program, tjänster, projekt, finansiärer och ett allt mer växande nätverk av samarbetspartner. En stor del av aktiviteterna är utlokaliserade och har skett bland annat i skolor, kommunernas bibliotek och kulturhus och i Luckornas regi ute i bygderna. Luckan i egenskap av allaktivitets- informations-, och mångkulturellt kulturcenter har lockat många besökare både till centret och till Luckans många webbplatser. Centret hade över besök och på webben gjordes drygt besök. En allt växande kundgrupp är invandrarna, som aktivt tagit del av Luckans många faciliteter och vägledningsformer. Från en lokal fysisk informationslucka har aktiviteterna alltmer sökt sig ut på nätet. Dessvärre räcker dagens bemanning på Luckan inte till för att kunna betjäna den allt större kundgruppen på webben. Målinriktade satsningar på att förbättra informationstjänstens utbud på webben gjordes emellertid under verksamhetsåret, trots knappa personalresurser. Luckan administrerar ett tiotal samhällsnyttiga webbtjänster, åtta webbplatser samt tillhörande sociala medier. Därtill fungerar föreningen som superadministratör för de övriga Luckornas webbutbud. Här arbetar personalen och styrelsen på att hitta nya lösningar för att kunna svara på den alltmer växande beställningen. Efter en lång tid av förberedelser överlät föreningen sin Luckan shop till en utomstående entreprenör i november. Det här gjordes eftersom föreningen helt enkelt inte klarade av att med framgång administrera dagens alla många nya betalnings- och biljettsystem som krävs av en butik i tiden. Shoppen fortsätter emellertid i samma anda med fokus på svenskspråkiga pedagogiska material och böcker. Luckan stöder att konceptet implementeras naturligt i verksamheten. Ett annat nederlag Luckan drabbades av under senhösten var att satsningen på den svenskspråkiga biljettförmedlingen över disk och nätet köptes upp av Lippu vilket betydde att biljett.fi lades ner och ledde till problem för Luckan och kunderna vad gäller biljettförmedlingen under hösten. En stor höjdpunkt under året var att i augusti kunna öppna LillaLuckan för barnen i regionen det svenska barnkulturrummet i Kampen i Helsingfors. Detta tack vare ett generöst understöd från Brita Maria Renlunds minnesfond. Det nya utrymmet hittade genast sin publik och välkomnar också barn med olika specialbehov, vilket de tidigare utrymmena inte hade kunnat erbjuda. Luckan i Helsingfors verkar idag på tre adresser, Luckan centret och Verandan, Balkongen (kultur- och föreningskonsortiet på Simonsgatan 8) och LillaLuckan (Simonsgatan 9). Programutbudet för alla åldrar och målgrupper hade drygt 9000 besökare, och barnkulturen hade närmare 6000 deltagare. Barnkulturen expanderade under året och förutom starten av barnkulturlokalen LillaLuckan, erhöll Luckan status av nationellt barnkulturcenter av Undervisningsoch kulturministeriet som ett resultat att målinriktat mångårigt arbete för att få mer offentligt stöd för svenskspråkig barnkultur tillsammans med Luckans närmaste samarbetspartner: Sydkustens landskapsförbund. Detta är vi särskilt stolta över och arbetet har konkret betytt mer barnkultur ute i bygderna med Luckan som bas. Även i år ägnades mycket tid och arbete åt till uppvaktningar, skrivelser, ansökningar och intressebevakning för att trygga finansieringen av verksamheten. Många avgörande EU-finansierade projekt inom Luckans verksamhet skulle avslutas i juni Särskilt glada är vi för att ha erhållit en 2

3 ettårig förlängning för det uppskattade mentorprojektet FIKA för Nylands NTM-central fram till medlet av juni Även det mångåriga projektet Produforum riks (nationella Produforum projektet) fick tilläggsfinansiering och en förlängning om 6 månader. Många försök gjordes emellertid vad gäller att kunna starta upp nya ESF-finansierade projekt (och riktade till andra aktörer) som en fortsättning på Produforum som berörde utveckling av ett sk. projekt- och medialabb och föreningens digitala tjänster riktade till kulturarbetare men detta förordades dessvärre inte. Produforum riks projekttid var Sammanlagt har 1031 kulturaktörer, 268 organisationer och 79 företag deltagit i projektet. Produforum riks uppgift var att beskriva, analysera och sprida konceptet Produforum på svenska i Finland. Projektet erbjöd stödtjänster till de regionala Produforumprojekten och ordnade riksomfattande nätverkstäffar för kulturaktörer. Det riksomfattande projektet hade också till uppgift att förbättra kulturaktörernas färdigheter inom kulturexport och kulturutbyte. Det gjordes bl.a. med NordMatch träffar. Konfernskonceptet NordMatch har piloterats 3 gånger med sammanlagt 485 deltagare från alla nordiska och baltiska länder. Projektet gav också verksamhetsledaren möjligheter att vara tjänsteledig från sina ordinarie uppgifter för att kunna sätta sig in i följande EU-programperiod och dess möjligheter till nya projekt och finansiering. Detta resulterade bl.a. i en internationell Central Baltic-ansökan inom tyngdpunktsområdet inkludering och sociala färdigheter. Integrationsverksamheten fortsatte att blomstra i form av projektet FIKA med mentorskap som främsta aktivitet och Bridge, väglednings- och informationstjänsten för invandrare, som finansierats med medel från RAY. Speciellt glada var vi över att ha erhållit en ettårig förlängning av projektet tack vare de goda resultaten. Därtill har det under året drivits mindre stödprojekt som riktat sig till nya målgrupper: det förberedande projektet Ung på svenska, dvs. en utredning och projektplan för mer mångfald i barns vardag och ett mångkulturellt familjecafé, som finansierats av medel från Undervisnings- och kulturministeriet. Tack vare ett lite större anslag från RAY har delar av konceptet Bridge kunnat piloteras under hösten i Kyrkslätt och Borgåregionen som referens till en utvigning av verksamheten. Luckan arrangerade en mentorutbildning i Sibbo för att underlätta integrationen för de kvotflyktingar som kommunen tog emot under våren. Mentorkonceptet fick också spridning genom en utbildarutbildning om konceptet för personalen på Västra Nylands invandrartjänst. FIKA gav ut två handböcker: Mentorskap som resurs i integrationsarbetet samt Tredje sektorn som integrationsarena och en video om projektets koncept och resultat i samband med slutseminariet på Hanaholmen i november. Luckans integrationsarbete fick också synlighet i samband med den Stora finlandssvenska kryssningen som arrangerades Bildningsförbundet under våren och Luckan deltog som medarrangör. Inom ramen för Bridge verksamheten har den största utmaningen varit att säkra en kommunal basfinansiering för verksamheten från alla kommuner i huvudstadsregionen. Helsingfors stads biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen bekantade sig i september med Luckan och särskilt med dess integrationsarbete. Diskussionen om ett kompanjonavtal för att trygga verksamheten fortsätter. Det av Nylands förbund finansierade projektet Allas Lucka fortsatte under året för att avslutas i september. Projektet stödde utvecklingen av vägledningstjänster för invandrare i östra Nyland genom en behovskartläggning i samarbete med Point College i Borgå samt utprövning av koncept för virtuell handledning riktade till invandrare som resulterade i en handledningsmanual om ämnet. Den virtuella servicen till invandrare byggde på de erfarenheter som utvecklats av Luckan inom verksamheten Bridge. Dessutom medverkade projektet till att utveckla den digitala tjänsten FYRK genom att i pilotsyfte utreda kommunernas i Östra Nylands intresse för att också publicera sina 3

4 uppgifter om ansökningar riktade till invånarna. Arbetet resulterade i ett samarbetsavtal med Borgå stad. Verksamheten UngInfo förädlades och fördjupades under året och större satsningar gjordes på personalresurseringen i form av en tillsättandet av en utbildningsplanerare/koordinator för den riksomfattande verksamheten på heltid. Under året har UngInfo utvecklat sina digitala tjänster genom att överta huvudmannaskapet för webbchatten Sluta Panta, förnya unginfo.fi samt inleda en revision av frågeportalen Fråga? Närvaron på sociala medier har förbättrats och nya föreläsningspaket har skapats. Verksamheten har speciellt mycket riktat in sig på utbildningar och skolbesök under året. Ungdomar som går i svenska skolor i de så kallade språköarna i Finland har kunnat besökas tack vare ett projektbidrag från stiftelsen Lisi Wahls. Under året har UngInfo i Helsingfors handlett 300 ungdomar på Sluta Panta, 112 unga har fått personlig handledning och över 120 frågor har besvarats på Fråga.fi?. Det normkritiska utvecklingsprojektet respekt avslutades framgångsrikt i form av ett antal workshops för elever i högstadiet och andra stadiet samt delgivning av ett utbildningsmaterialpaket. Bristen på arbetsutrymmen i Luckans kundutrymmen har inverkat på UngInfos synlighet och försvårat möjligheten att erbjuda ostörd handledning och kunde åtgärdas i slutet av året genom att glasa in den så kallade UngInfo hörnan tack vare understöd från Brobergska skolans vänner samt Undervisnings och kulturministeriet. Ett nytt utvecklingsprojekt (ESF-projekt) med de ungas intressen i fokus startade i februari, KOMET. Projektets syfte var att kartlägga befintliga svenskspråkiga stödtjänster för unga i huvudstadsregionen, utreda behovet av tjänster samt utveckla en plan för hur man kunde förbättra nätverket av stödtjänster för unga i regionen. Därtill skulle mentorskap som metod inom ramen för livslång vägledning utvärderas. Dessutom hade projektet till uppgift att komma med förslag för hur en modell borde utarbetas för att stöda unga svenskspråkiga som befinner sig i risk för att marginaliseras i regionen inom ramen för modellen Ohjaamo. Projektet genererade ett nytt ESFprojekt omfattande hela Nyland, Komet 2020, var syfte var att föra fram brister och behov av stödåtgärder som borde verkställas för att bättre kunna stöda unga i riskzonen. Projektet kunde emellertid inte förordas pga. att huvudmannen för projektet endast kunde representeras av en kommun. Komet leddes av Nylands NTM-centrals styrgrupp för livslång vägledning. Luckan har haft ett arbetsdrygt och aktivt verksamhetsår med såväl många ljuspunkter som påfrestningar. Mycket av tiden har gått åt till att få förnyat förtroende av finansiärer och förnyande av avtal, bevakning de olika strukturfondsprogrammen och förberedelser för den nya EUprogramperioden. Arbetet med föreningens ekonomi upptog upptog mycket tid av ledningen och styrelsen. För att kunna klara av likviditeten pga. de många EU-projekten som föreningen driver, och som betalar retroaktivt ut bidragen, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant, vilket vi är tacksamma för. Sammanlagt 16 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även kommunala, stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål. Luckans resultat för år 2014 visar ett överskott på 1400 euro. De totala intäkterna var euro och kostnaderna euro. Luckans ledning och styrelse fortsatte det strategiska arbetet med att forma organisationen för att bättre kunna betjäna en samordning av Luckanfamiljen och de många gränsöverskridande digitala 4

5 lösningarna som Luckan utvecklat under de senaste åren. Arbetet med organisationsutvecklingen fortsätter under år Styrelsen gjorde även aktiva satsningar vad gäller att hitta lösningar för att kunna förnya arbetsavtal för personal som hade tidsbundna avtal bindande till specifika projekt då projektfinansiering avslutas. Föreningen vill värna om att den goda personalstyrkan och arbetar för att bibehålla avgörande kompetenser i organisationen såsom inom t.ex. integration och mångkulturellt arbete. Föreningens gedigna verksamhetspalett och nya aktiviteter, som sträcker sig över språk- och kulturtillhörighet visar på ett att Luckan är en institution i tiden som gagnar såväl den enskilda invånaren som Svenskfinland i sin helhet. År 2014 var sammanfattningsvis ett aktivt och utmanande år. Profilen höjdes i och med att verksamhetsutbudet utvidgats tack Luckans expanderade integrationsverksamhet till Östnyland och Kyrkslätt, förnyade avtal med kommunerna kring ungdomsverksamheten samt nya offentliga och privata understöd för barnkulturen som stärkt samarbetet mellan Luckorna och bidragit till nya medel. Trots kärva ekonomiska tider har Luckan klarat av året såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt med goda betyg. 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING Föreningens medlemsorganisationer bestod som tidigare av följande samfund och organisationer. Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund samt Svenska Kulturfonden. Styrelsen bestod av följande medlemmar samt personliga ersättare. Fredrik Karlsson, föreningens styrelseordförande Monica Martens-Seppelin, viceordförande Maria Björnberg-Enckell (ersättare Agneta Eriksson) Samuel Reuter (ersättare Marie-Louise Blåfield) Pia Rosvall (ersättare Johan Johansson) Gun Sandberg-Wallin (ersättare Ann-Louise Laaksonen ) Markus Österlund (ersättare Edvard Silén) Styrelsen sammanträdde tio gånger under år Verksamhetsledaren samt föreningens ledningsgrupp fungerade som föredragande och Karl Norrbom som styrelsens sekreterare. Medlemsföreningarna samlades till vårmöte 29.4 och för höstmöte Luckans ledningsgrupp, som bestod av vice verksamhetsledare Karl Norrbom, utvecklingschef Anna Litonius (tom juli 2014), centeransvarige Sebastian Weckman samt verksamhetsledare Jessica Lerche, sammanträdde veckovis under året. Sedan november medverkande även enhetsansvariga, Jenny Asplund (ansvarig för integration) och Georg Boldt (ungdomsansvarig) som sakkunniga till ledningsgruppsmötena. Personal och styrelse samlades kring utvecklingsstrategier och organisation under ledning av konsultföretaget Interpersona 18.4 (endast personal) och (styrelse och personal) med syfte att göra relevanta verksamhetssatsningar på sikt och ha en organisationsstruktur i tiden. En ny organisationsstruktur skissades upp för att kunna verkställas under Arbetsgruppen för kultursamarbete på svenska i regionen sammanträdde fyra gånger under året. I gruppen fanns representanter från Luckan och kommunerna i regionen. Luckans interna kulturgrupp möttes varannan vecka. Luckan deltog också i det nationella nätverket för barnkulturcenter två gånger under året. Se närmare om grupperna och andra samarbetsformer i kapitlen om Kultur och Barnkultur. 5

6 ESF-projekten hade givna styrgrupper. Produforum riks styrgrupp leddes av verksamhetsledare Vivan Lygdbäck. Styrgruppen sammankom 4 gånger. Styrgruppen Produforum Mellannyland sammanträdde fyra gånger och dess uppgift är att trygga att centrala aktiviteter inom kulturutveckling fortsätter att bevakas i regionen. Till gruppen hör, förutom Luckan, bl.a. föreningen Produforums vänner och YH Arcada. Som ordförande för styrgruppen fungerade Karl Norrbom. Projektet Allas Lucka, som startade år 2013 och finansieras huvudsakligen av Nylands förbund fortsatte fram till slutet av september Projektet hade en styrgrupp bestående av experter från Östra Nyland och leddes av direktör Agneta Eriksson. Styrgruppen samlades två gånger under året. Ledningsgruppen för UngInfo, som bestod av kommunernas ledande ungdomstjänstemän inom huvudstadsregionen, sammanträdde en gång under året. Ledningsgruppen leddes av utvecklingschef Anna Litonius (tom juli) och utbildningsplanerare Georg Boldt (from augusti) och som sekreterare fungerade Luckans ungdomsinformatör Mirjam Malik. Verksamheten UngInfo riks leddes av Anna Litonius (tom juli) och Georg Boldt (from augusti). Styrgruppen samlades för två ordinarie möten samt en gång med informatörerna för att planera och följa upp verksamheten. eferensgru en för ridge estår av kommunala tj nstem n re resentanter från invandrarföreningar och samar etsföreningar samt ersoner med invandrar akgrund. eferensgru en tr ades en gång under våren och en gång under hösten och leddes av integra onsteamets förman medan ridge-koordinatorn fungerade som sekreterare. Under mötena utv rderades verksamheten, den kommande verksamheten presenterades och finansieringen diskuterades. Integrationsprojektet FIKA:s styrgrupp leddes av direktör Agneta Eriksson och bestod av representanter från tredje sektorn/föreningar, kommuner, förbund samt invandrarföreningar. Styrgruppen sammanträdde fyra gånger under året. 3. PERSONAL Sammanlagt 23 personer har arbetat för Luckan under verksamhetsåret. Antalet årsverken var sammanlagt 16 personer. Luckan basverksamhet och medlemmar i ledningsgruppen - Som verksamhetsledare fungerade Jessica Lerche. Lerche var partiellt tjänsteledig som verksamhetsledare under september och oktober för att arbeta med utvecklingsprojektet Produforum riks. Maria Björnberg-Enckell utsågs då som arbetande styrelsemedlem under Lerches ledighet. - Karl Norrbom verkade som biträdande verksamhetsledare (ansvarig kultur och marknadsföring). - Som centeransvarig för shop och informationscentret verkade Sebastian Weckman (ansvarig för grafisk profil och webb, fastigheter). - Utvecklingschef Anna Litonius, var ansvarig för Ung Info och Luckans Integrationsverksamhet (tom. juli 2014 moderskapsledig) From november deltog Jenny Asplund och Georg Boldt som sakkunniga i ledningsgruppen i egenskap av en enhetsansvariga under Litonius moderskapsledighet. Luckan shop och centret -Verksamheten leddes av Sebastian Weckman 6

7 - Studerande Josefin Karumaa fungerade som vikarierande försäljare vid luckans shop och även senare som timanställd. - Jenny Österman återgick till sin tjänst 1.6 och avslutade sitt arbetsförhållande 31.8 Luckans kultur och barnkultur - Verksamheten leddes av Karl Norrbom. - Zusan Söderström verkade som Luckans barnkulturproducent (tom 15.11, därefter tjänstledig, vissa uppgifter på distans). Som timanställda inom barnkulturen verkade: - Ida-Lina Nyholm, från och med april (verkstadsledare och programplanerare) - Anni Rainio, från och med september (verkstadsledare) - Piotr Pachucki, från och med augusti (produktionsassistent) Verksamheten UngInfo - Verksamheten leddes av Anna Litonius tom juli 2014, sedan av verksamhetsledaren och utbildningsplanerare Georg Boldt. - Georg Boldt koordinerade och ledde from augusti UngInfos riksomfattande verksamhet och det normkritiska projektet Respekt - Informatör Mirjam Malik, Ung Info lokalverksamhet i huvudstadsregionen (vikarie för Muluken Cederborg) - Projektutredare Lotta Keskinen (ESF-projektet KOMET) from februari Luckan Integration - Verksamheten leddes av Anna Litonius tom hennes moderskapsledighet. From augusti koordinerades Luckans integrationsarbete (Bridge, Fika och projektet Ung på Svenska) av Jenny Asplund. Bridge - Liselott Sundbäck arbetade som informatör för integrationsverksamheten Bridge tom , Tina Rehnström arbetade som deltidsinformatör för Bridge och som heltidsinformatör (vikarie för Liselott Sundbäck) , Muluken Cederborg vikarierade under tiden Koordinator Oscar Ohlis arbetade med utvidgningen av verksamheten Peter Byrne arbetade som timanställd ledare för gruppen Peer Support under vår-och höstterminen Projektet FIKA - Jessica Lerche, administrativt ansvarig för Fika. - Anna Litonius arbetade som projektledare tom Jenny Asplund arbetade som projektkoordinator med ansvar för Raseborg och Kyrkslätt, sedan augusti som projektledare - Tina Rehnström arbetade som koordinator med särskild fokus på huvudstadsregionen from Min Young Lee arbetade som koordinator i Östra Nyland tom , Liselott Sundbäck arbetade som koordinator i Östra Nyland from 1.5 Projektet Allas Lucka - Jessica Lerche, projektansvarig hela året, deltid - Greta Storlund, koordinator digitala tjänster, deltid - Sebastian Weckman, IT, på timbasis - Liselott Sundbäck, sakkunnig inom integration - Karl Norrbom, sakkunnig finansiering 7

8 Projektet Produforum riks - Verksamheten leddes av Anki Hellberg-Sågfors, projektchef (tom sista juni som anställd och from augusti som köptjänst på timbasis) - Greta Storlund som informatör (tom sista juni) - Jessica Lerche var administrativt ansvarig (hela året) Praktikanter Föreningen hade glädjen åter att ha många praktikanter från läroanstalter och högskolor samt personer i arbetslivsträning under året. Luckan Info & Shop - Anne Lemberg, januari maj 2014, arbetslivsträning - Sörensen, Michael, Prakticum, december januari Sima, Malahasani, Prakticum, december Luckan Integration och UngInfo - Becker, Therese, Laurea, Byrne Peter, Laurea, Aarnio Christa, Helsingfors universitet, Luckan Kultur och barnkultur - Pachucki Piotr, Arcada, februari - maj Produforums praktikanter - Elshahawy Marwa Fortbildningar och resor Personalen har flitigt deltagit i externa fortbildningar och studiebesök under året. Interna fortbildningar arrangerades i ekonomihantering under hösten samt en heldagskurs i första hjälp i december. Tre gemensamma tillfällen kring strategi och framtid hölls under våren; 7.4 (Omvärldsanalys, samhällsutveckling och tredje sektorns roll med Björn Wallén), 8.4 (Effektivt strategiarbete med Mats Kockberg) och 12.6 (Inspiration och aktion med Nina Henricsson) i samråd med styrelsen. Se närmare information i samband att de olika verksamhetsområdena och projekten presenteras i verksamhetsberättelsen. Uppvaktningar Föreningen har uppvaktat såväl personer som organisationer vilka på olika sett stött föreningen under året med anledning av bemärkelsedagar, jubileum eller firanden av olika slag. Mötespraxis och övrigt Under året sammanträdde personalen varje vecka för personalmöten och en gång i månaden för längre månadsmöte. Under året hölls fyra gemensamma planeringsdagar. Mötena dokumenteras i protokollform och den dagliga verksamheten i kalenderform över Internet. Luckans ledningsgrupp sammanträdde varje eller varannan vecka med kompletterande längre avstämnings- och planeringsmöten. 8

9 Verksamheterna UngInfo och Luckan integration hade sina interna teammöten som leddes av Anna Litonius tom hennes moderskapsledighet. Sedan augusti leddes mötena av Jenny Asplund (Integration) och Georg Boldt (UngInfo). Gemensamma möten för personalen inom integration och UngInfo arrangerades en gång i månaden. Projektet Allas Lucka hade ett internt arbetsutskott bestående av Greta Storlund, Liselott Sundbäck och verksamhetsledaren som sammanträdde ca var tredje vecka tom sommaren 2014 Shopteamet sammanträdde veckovis under våren och leddes av Sebastian Weckman. Arbetsgruppen för kultursamarbete på svenska i regionen sammanträdde fyra gånger under året. I gruppen fanns representanter från Luckan och kommunerna i regionen. Luckans interna kulturgrupp möttes varannan vecka under säsongstid. Luckan deltog också i det nationella nätverket för barnkulturcenter två gånger under året. Se närmare om grupperna och andra samarbetsformer i kapitlen om Kultur och Barnkultur. Produforums interna ledningsgrupp sammanträdde ca var tredje vecka och bestod av Luckans verksamhetsledare och projektchef. Luckans personal höll terminsvisa utvärderings-, utvecklings- och planeringsdagar, juni i Helsingfors och december i Tallinn. Personalhälsovården sköttes av den privata läkarcentralen Diacor. Som föreningens arbetsskyddsombud utsågs Anna Litonius. Under året arrangerades det en rekreationsdag, som gick ut på att stärka teamandan i Luckan. Under dagen spelades det olika bredspel samt avslutades med en middag. Luckans lönebokföring sköttes i början av året av Tilitoimisto CH-account och sedermera av Greenstep. Luckans bokföring sköttes from februari av bokföringsbyrån Greenstep. Luckans revision utfördes av Eva Bruun från Ernst & Young. Luckan är medlem i EK. Personalen för 1-2 utvecklingssamtal per år med sina närmaste förmän. Utvecklingssamtalen kompletterades med sk. RAK-samtal (utvärdering av arbetet, resultat och mål) som fördes ca 2 ggr per termin tillsammans med förman och enhetsansvariga. 4. Ekonomi Arbetet med föreningens ekonomi och bokföring upptog mycket tid av ledning och styrelse. För att kunna klara av likviditeten till följd av de många EU-projekten som föreningen driver, som betalas ut retroaktivt, erhöll föreningen åter en kreditförhöjning med Svenska Kulturfonden som garant. Dessutom beviljade Svenska Kulturfonden vänligen en hyresgaranti om euro för Luckans förnyade hyresavtal för Simonsgatan 8. Luckan köpte sina bokföringstjänster externt via ekonomiförvaltningsföretaget Greenstep. Bokföringen övergick helt och hållet ifrån manuell bokföring till att skötas elektroniskt. Luckans resultat för år 2014 visar ett överskott på 1400 euro. De totala intäkterna var euro (2013: euro) och kostnaderna euro (2013: euro). Överskottet för år 2014 flyttas till eget kapital med överskottet från tidigare år. Av de erhållna bidragen år 2014 var euro offentliga understöd, år 2013 var summan euro. De privata bidragen uppgick till euro (2013: euro ) och övriga intäkter för samarbeten och försäljning utgjorde euro. 9

10 Sammanlagt 16 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål. ESF-medel erhölls för kulturprojektet Produforum riks ( euro), ungdomsutredningsprojektet KOMET ( euro) och integrationsprojektet FIKA ( euro). Luckan erhöll statsbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet om euro för ungdomsinformationsverksamhet, för barnkulturnätverket euro och turnéverksamheten euro samt landskapsutvecklingsmedel för samarbetsprojektet Allas Lucka (Nylands förbund) om euro. För integrationsverksamheten Bridge erhölls sammanlagt euro från RAY. Stödet från fonder och stiftelser utgjorde sammanlagt euro. Finansieringen från statsmakten var sammanlagt euro och kommunalt understöd var totalt euro. Övriga intäkter utgjorde totalt euro. Den offentliga finansieringen i sin helhet utgjorde euro (50,7 % av den totala finansieringen). 10

11 Närmare uppgifter om den ekonomiska situationen framgår ur bokslutet och dess specifikationer. Eftersom många av de aktiviteter, som beviljats bidrag fortgår, överfördes en del medel till följande år. Luckans verksamhet är mervärdesskatteskyldig för försäljningsverksamheten, så som biljettprovisioner och produktförsäljning. Alla kostnader och intäkter har bokförts enligt kostnadsställen i enlighet med föreningens verksamhetsområden och projekt. På Luckans interna dokumentportal har ekonomiuppföljningen samt andra centrala handlingar funnits tillgänglig för Luckans finansiärer. Bokföringen sköttes från och med februari av ekonomiförvaltningsbyrån Greenstep. Löneräkningen sköttes av CH Accounting till februari, därefter överfördes den på Greenstep. Som revisor fungerade Eva Bruun från Ernst & Young. 5. MARKNADSFÖRING OCH SYNLIGHET Föreningens samhälleliga och kulturella aktiviteter riktar sig till en bred målgrupp i alla åldrar som kan indelas i följande huvudgrupper: barn och ungdomar, invandrare och nyinflyttare, familjer och vuxna, seniorer, kulturarbetare samt föreningar och företagare (inkl. konsumenter av svensk service). Föreningen har informerat om, och marknadsfört verksamheterna, över de egna webbsidorna, evenemangskalendrar, webbtjänster och bloggar samt via andra sociala medier. Genom redaktionellt omnämnande i artiklar, intervjuer och notiser i flera finländska medier har föreningens olika aktivitetsområden, evenemang och personer lyfts fram. Intervjuer har getts i tidningar, radio och TV under året. Det stora utbudet av aktiviteter kräver en flexibel marknadsföringsplan för det informations- och kommunikationsstrategiska arbetet. Personalen har sänt ut veckovisa pressmeddelanden via Kulturpost till alla finlandssvenska medier. Informationen sänds också via Luckans egen informationslista. Flyers, broschyrer, säsongsprogram, kort och affischer har tryckts upp enligt behov. Luckans varumärke stärktes år 2014 tack vare nya grepp och nya verksamhetspunkter som skapat möjlighet till en ännu bättre synlighet under verksamhetsåret. Nya projekt, goda samarbeten, tillräcklig marknadsföringsbudget och en aktiv personal har gett en bra genomslagskraft för evenemang och aktiviteter. Luckan annonserade främst i KSF-medias tidningar men också i en rad tidskrifter, programblad och kalendrar. Till exempel annonserades programverksamheter i Ny Tid, Studentbladet, Hem och skola, Kyrkpressen, Helsinki Times, SixDegrees, Forum för ekonomi och teknik och Repertoar. Webbreklam köptes främst på Facebook. Tillsammans med de andra Luckorna gjordes en gemensam annonsering för turnéer och specifika gemensamma satsningar i olika specialtidningar för att spara på kostnaderna. Arbetet sköttes av Luckan i Raseborg och Föreningen Luckan (Luckan i Helsinfors). Under år 2014 ansvarade Sebastian Weckman för den grafiska profilen och Karl Norrbom för det redaktionella innehållet. Weckman och Norrbom har också utformat det mesta av årets webb- och tryckmaterial rörande händelser och program från Luckan samt skött om uppdateringen av Luckans många webbplatser. De olika projektens webbplatser har administrerats främst av projektpersonalen. 11

12 6. VERKSAMHET 6.1 Informationstjänsten - Luckan centret Luckan har fungerat som ett finlandssvenskt informations- och servicecenter, som betjänar den svenska, tvåspråkiga samt mångkulturella befolkningen i regionen. Det svenska rummet Luckan på Simonsgatan 8 hade över besök under året. Luckan har under år 2014 utmärkt sig som ett medborgarkontor för det finlandssvenska, där vår lågtröskelprincip erbjuder betjäning över språkoch kulturgränser. Luckans kundgrupper som besöker Luckan kan grovt indelas i svenskspråkiga (ca 40%), finskspråkiga (ca 25%), samt personer med annat modersmål än de inhemska språken, engelskspråkiga och turister (35%). Närmare information om kundernas bakgrund och statistik fås i samband med informationsstatistiken bland bilagorna. Målinriktade satsningar har gjorts under verksamhetsåret för att förbättra informationstjänstens utbud på webben. Luckan förvaltar ca 450 kvadratmeter i Forum i Helsingfors. Den nedre våningen av utrymmena utgör kärnan av Luckans informationsverksamhet. Här finns information och vägledning om mycket som berör Svenskfinland med fokus på huvudstadsregionen. Under år 2014 skiftades fokus från flyers och broschyrer till ett mer digitalt utbud. Målet har under året varit att modernisera och förbättra Luckans informationstjänst och göra den mer tillgänglig för alla. Informationstjänsten Luckans informationstjänst består av tre delar, 1) en informationstjänst som riktar sig till alla fysiska och virtuella besökare, och 2) ungdomsinformationen Ung Info som tar hand om kunder mellan 13 och 29 år samt 3) information och rådgivning för invandrare. Under verksamhetsåret fungerade Sebastian Weckman och Josefin Karumaa som Luckans informatörer, medan Ung Info och Luckans integrationsteam hade egen personal. Tack vare integrationsprojektet Bridge, har informationstjänsten blivit mångsidigare och kontakter även utanför Svenskfinland har knutits. Arbetsspråket i informationstjänsten är i främsta hand svenska, och för Bridgekunderna engelska. Kunderna kontaktade Luckan genom personliga besök, telefon eller virtuellt. Vår primära målgrupp, finlandssvenskarna, har haft mycket nytta av Luckans många webbtjänster som underlättar deras sökning av adekvat information om det svenska i regionen. Allmän informationstjänst Informationstjänsten har under året handlat om att kunna svara på kundernas behov om information vad gäller samhällelig, kulturell eller privat karaktär. Förfrågningarna kan handla om allt från A Ö, det vill säga allt från dagvårdsplatser, bilköp till rättshjälp och tips om svenskspråkiga butiker. I vissa situationer har det krävts mer ingående handledning och rådgivning. Under året gavs bland annat individuell handledning om arbetsansökningsförfarandet, kontakter till sociala instanser, hjälp med att hitta finansiering till projekt och information om föreningar och ut ildningar. Den sna are informationstj nsten handlar fr mst om hj l till sj lvhj l vad g ller informationssökning för kunden. Luckans breda nätverk underlättar sökningsförfarandet. Informationstjänsten betjänade också kunderna genom att allt svenskt material som berör samhället och vardagen i regionen torde kunna hittas i Luckans broschyrhyllor samt på webben. 12

13 Nyckeltal för informationstjänsten Informationstjänstens kundfördelning baserar sig på följande: Ungefärligt antal kundfrågeställningar i procent: Informationsområde: % Arbetsrelaterat & Utbildning 15 Socialt 10 Tidningar 15 Datorer 30 Evenemang 20 Fonder / Stipendier 10 Ungefärlig kundkretstillhörighet 2014: Ca 50 % finlandssvenskar, resten finskspråkiga, utlänningar, invandrare och övriga (turister) Tidningshörnan och Bokbytarhyllan Tidningshörnan erbjöd kunderna alla svenska dagstidningar och tidskrifter, som utkommer i Finland, för fri läsning i lokalerna. Ingen större förändring skedde år 2014 vad gäller antalet av kunder som nyttjade tidnings- och tidskriftsservicen. Bokbytarhyllan har blivit väl inkörd och bekant för kunderna med in- och avhämtande av böcker och uppskattades fortsättningsvis av våra kunder. Kunddatorer Kunddatorerna fick ett lyft under år Ett mer proffessionellt och säkert system installerades (liknande system som hittas på biblioteken). Även om vi inte heller i år förnyade maskinerna, så investerades det i att installera en ny kunddator. Under verksamhetsåret steg antalet kunddatorer från fyra till sex, varav två fungerade som sittplatsdator för seniorer eller personer med särskilda behov. Populariteten av datorerna har ökat markant under verksamhetsåret, och vi införde nya tidsjusteringar redan under våren för att minska på datorköerna. Det här gällde förstås inte W-lankunderna, som fortsättningsvis kunde att surfa gratis på egen maskin under öppettiderna. Även individuell IT-handledning och så kallad datalotsning för seniorer (och andra intresserade) fortsatte under verksamhetsåret, emellertid aningen begränsat och i mån av möjlighet. Man har kunnat konstatera att intresset för lotsning bland seniorerna ökar och den stora utmaningen är att hitta fler frivilliga IT handledare i framtiden. Turistinformation Luckan gjorde som tidigare år satsningar på turisterna inför sommaren Under juni och augusti framlades mer reklamutbud rörande Svenskfinland och dess utbud av sommaraktiviteter. Också en större tonvikt lades på information om sommaraktiviteter i Helsingfors. Turistinformationen och stadens turistguider hänvisar ofta utländska kunder till Luckan i de fall som förfrågningarna kräver mer information och rådgivning om det svenska inom staden. Marknadsföring av informationsverksamheten Luckans kulturrelaterade evenemang och verksamheter marknadsfördes i form av veckovisa pressmeddelanden och puffar om enskilda program till aktuella medier. Detta gjordes tillsammans med den övriga verksamheten. 13

14 Sebastian Weckman har fungerat som ansvarig för Luckans informationscenter, Josefin Karumaa har fungerat som informationsassistent. 6.2 Integrationsverksamheten Nyckeltal/noteringar - Bridge-verksamheten (information och vägledning för invandrare piloterades i Kyrkslätt och Borgå - Frivilligverksamheten inom FIKA utvecklades för att passa för målgruppen kvotflyktingar. - FIKAs mentorkoncept har spridits via seminarium, handböcker, videoklipp och utbildning för utbildare Allmän överblick över 2014 Arbetet med att sammanfoga alla verksamheter som Luckan erbjuder invandrare har fortsatt. Att arbeta i ett team under en gemensam administrativ helhet har gett synergier för de olika verksamheterna och projekten. Under verksamhetsåret har det under Luckan Integration funnits två huvudsakliga verksamheter, det ESF-finansierade projektet FIKA med mentorskap som främsta aktivitet och Bridge, väglednings- och informationstjänsten som finansierats med medel från RAY. Därtill har det funnits mindre projekt som riktat sig till nya målgrupper: det förberedande projektet Ung på svenska, en utredning och projektplan för mer mångfald i barns vardagoch ett mångkulturellt familjecafé, som finansierats av medel från UKM. Intresset för de tjänster verksamheterna erbjuder har fortsättningsvis varit stort och det har varit glädjande att så många frivilliga valt att engagera sig i såväl mentorverksamheten som i ordnandet av evenemang och kurser för målgruppen. Verksamheten har även nått de strategiska mål som lagts upp för år Strategiska mål som nåtts under 2014 är bl.a. att: 1. delar av konceptet Bridge piloterades under hösten 2014 i Kyrkslätt och Borgåregionen. Denna verksamhet kommer sannolikt att kunna utvecklas till att omfatta hela Bridge-konceptet på båda orterna under år 2015 enligt förslaget som RAY-styrelse gjort. 2. Det ESF-finansierade projektet FIKA fick förlängning till juni Mentorverksamheten som projektet utvecklat kommer att fortsätta inom Luckan Integration tack vare understödet från RAY. 3. FIKA-projektet utvärderades genom en enkät till alla deltagare och fick väldigt god respons. Inom ramen för Bridge verksamheten har den största utmaningen varit att säkra en kommunal basfinansiering för verksamheten från alla kommuner i huvudstadsregionen. Luckan och särskilt dess integrationsarbete besöktes i september av bl.a. Helsingfors stads biträdande stadsdirektör. Diskussionen om ett kompanjonsavtal fortsätter. Verksamheten Bridge Bridge-verksamheten under 2014 hade som mål att driva en lågtröskel informations- och vägledningstjänst en mötesplats för vuxna invandrare där de har tillgång till information och personlig rådgivning, och där de får handledning i att hitta arbete, studieplats, samhällstjänst, språkkurs eller fritidssysselsättning. Arbetsspråket med kunderna i Bridge var huvudsakligen engelska, men även svenska och finska förekom. Året präglades av aktiviteter och initiativ för att garantera en hållbar finansieringsstruktur och för att kunna fortsätta med verksamheten de kommande åren. 14

15 Informations- och vägledningstjänsten Bridge har erbjudit vägledning i medeltal 20 timmar per vecka. Under året har vi haft 343 vägledningar av vilka 54 % handlat om arbete, 20 % om språkkurser och 16 % om utbildning. Även intresset för frivilligarbete och intresse för att bli antagen som adept till mentorprogrammet Fika har var stort. De flesta besökte tjänsten fysiskt men som komplement mottoh tjänsten också förfrågningar per e- post och per telefon. Bridge har fortsättningsvis erbjudit jobbsökningskurser för invandrare på engelska. Två av tillfällena streamades i realtid under våren och har sedan dess funnits tillgängliga på Luckan Integrations webbsidor i samarbete med projektet Allas Lucka och Högskolan Arcada. Under våren piloterades en ny kamratstödsgrupp för arbetslösa invandrare på engelska. Feedbacken från gruppdeltagarna var mycket positiv, så under hösten ordnades en ny kamratstödsgrupp under Peter Byrnes ledning. Inom verksamheten sociala evenemang har Bridge utvecklat frivilligverksamhet, bl.a. under våren leddes Swedish Language Café av frivilliga. Projektet Vi läser tillsammans, som leds av frivilliga från Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f., fortsatte att träffas en gång i veckan och en språkstödgrupp för barn i åldern 9-13 träffades även en gång i veckan under våren i samarbete med föreningen Learning for integration. En internationell träffpunkt med programinslag under namnet Meeting Point piloterades under hösten varannan torsdag under ledning av Svetlana Steinson, som utförde uppdraget som frivillig. En ny verksamhetsform inleddes i november i form av ett engelskspråkigt familjecafé på Lilla Luckan där familjer med olika kulturella bakgrund kan träffas. Ayesha Ali anställdes som koordinator för verksamheten. Hon ordnar program en gång i månaden för barn i ålder 0-2 på förmiddagen och för de äldre (3-5 år) på eftermiddagen. Denna verksamhet finansieras med medel från Undervisningsoch kulturministeriet. Bridge erbjöd under verksamhetsåret kompetenshöjande kurser, utbildning och informationstillfällen. Sammanlagt har 376 bokförda personer deltagit i totalt 32 evenemang ordnade av Bridge och ytterligare uppskattningsvis över 250 personer har deltagit i evenemang som samkoordinerats. Luckan Integration har fått ökad synlighet i köpcentret Forum tack vare evenemangen. Dagen mot rasism firades med ett stort samkoordinerat evenemang i Forum och Lucia uppträdde i köpcentret efter sitt uppträdande i Luckan. Samarbetet med Helsingfors Arbis kring vägledning av eleverna på invandrarlinjen har fortsatt med samarrangerade infotillfällen om aktuella teman. Samarbetet har varit fruktbart, och båda parterna är nöjda med resultatet. Parterna har ingått ett avtal där man kommit överens om samarbetsformerna och arbetsfördelningen. Samarbetet fortsatte också i formen av en svenskakurs för ryskatalande. Som lärare fungerade Olga Kekkonen. Utvidgning av Bridge-verksamheten Tack vare det utökade understödet från RAY piloterades en vägledningstjänst för invandrare och nyinflyttade i Kyrkslätt. Vägledningtjänsten har fungerat enligt samma princip och koncept som Bridge i Helsingfors. Vägledningen har erbjudits två gånger (varannan torsdag) i månaden i Luckan i Kyrkslätts utrymmen. Arbetet har skötts av en projektkoordinator, som under augusti månad byggde upp ett nätverk av samarbetspartners, bland olika integrationsaktörer i Kyrkslätt, för att genom deras kanaler marknadsföra vägledningstjänsten. Nätverket bestod av följande: Kyrkslätts kommun, 15

16 Masalan asukaspuisto, Kyrkslätts bibliotek, Finska församlingen i Kyrkslätt, Medborgarinstitutet, Polisen och Luckan i Kyrkslätt. Den övriga marknadsföringen bestod främst av flyers som delades ut av projektkoordinatorn på Medborgarinstitutets nybörjarkurser i finska och reklam (affischer, flyers) i allmänna utrymmen (kommun, bibliotek etc.).vägledningstjänsten fick ett varmt mottagande och visade på att det fanns ett verkligt behov av vägledning och stöd i olika ärenden bland invandrarna i Kyrkslätt. Vägledningen som erbjöds varannan torsdag fr.o.m. september till december hade sammanlagt 25 kunder. De flesta frågorna handlade om jobb- och studiemöjligheter samt frågor gällande upprättande an CV:n. Den geografiska spridningen på kundernas ursprung var varierande, men med största andelen var från Europa. Utöver vägledningstjänsten ordnades även en workshop i hur man ska gå tillväga då man skriver och utformar sitt CV. Tillfället lockade 5 deltagare. Projektkoordinatorn har också initierat till möten med övriga frivilligorganisationer och föreningar för framtida samarbetsmöjligheter inom integrationsverksamheten i Kyrkslätt. I Östra Nyland piloterades evenemang enligt Bridge-konceptet. Luckan Integration har under året koordinerat en mångkulturell vintermarknad på Grand med över 600 deltagare samt piloterat en CVclinic med 11 deltagare under hösten. I Grand i Borgå har en frivillig språkstödsgrupp i svenska, Vi läser tillsammans-grup, startat och förhoppningen är att koordineringen av verksamheten ska övergå i en annan förenings regi till hösten Koordinatorn i Östra Nyland har även piloterat handledning för adepterna i mentorprojektet FIKA och handlett 9 personer under våren Sedan juli har Luckan Integration haft koordineringsansvar för den internationella mötesplatsen i Nickby en gång per månad och i medeltal har 5-10 personer besökt stället per gång. Mötesplatsen har varit öppen både för nyinflyttade och för personer som på frivilligbasis engagerat sig för att främja integrationen i Sibbo. På programmet har bland annat stått musikafton och pepparkaksbakning i samarbete med Sibbo svenska Marthaförening. Administration eferensgru en för ridge estår av kommunala tj nstem n re resentanter från invandrarföreningar och samar etsföreningar samt ersoner med invandrar akgrund. eferensgru en tr ades en gång under våren och en gång under hösten 2014 och leddes av integra onsteamets förman medan ridge-koordinatorn fungerade som sekreterare. Under mötena utv rderades verksamheten, den kommande verksamheten presenterades och finansieringen diskuterades. Teamledaren för Luckan Integration Anna Litonius/ Jenny Asplund gav regelbundet översikter över verksamhetens utveckling till Luckans styrelse under det gångna året. Personal Personalen inom Luckan Integrations Bridge-tjänst har under verksamhetsåret bestått av informatör Liselott Sundbäck, ( ) informatör Tina Rehnström (deltid och heltid ) och Muluken Cederborg ( ).Verksamheten har letts av projektchef Anna Litonius ( ) och projektledare Jenny Asplund ( ). Inom ramen för Luckan Integration har regelbunden uppföljning skett genom veckovisa personalmöten. I och med den kommunala finansieringen från huvudstadskommunerna kunde 16

17 förutom en heltidsanställd även en person på deltid anställas under perioden Till Rehnströms arbetsuppgifter har hört förutom evenemangsarrangemang även handledning och administration. Utvidgningen av Bridge-verksamheten medförde att Luckan Integration kunde anställa Oscar Ohlis som koordinator för verksamheten i Kyrkslätt och den kommunalt finansierade handledningen i Kyrkslätt Under verksamhetsåret har Luckan Integration haft tre praktikanter Peter Byrne ( ), Theresa Becker ( ) och Christa Aarnio. Aarnio jobbade delvis även med UngInfo. Finansiering Året har präglats av en strävan efter en hållbar finansieringsstruktur för informationstjänsten för invandrare. Diskussionerna som inleddes tack vare projektet Delaktig i Finland (Helsingfors Arbis huvudman) med alla huvudstadsregionens kommuner om en kommunal basfinansiering för eninformationstjänst för svensk integration har fortsatt. Helsingfors, Vanda och Grankulla har beviljat understöd för lönekostnaderna för en informatör vid Luckan Integration enligt antal svenskspråkiga kommuninvånare. Det fortlöpande verksamhetsunderstödet från RAY på euro har tryggat en heltidsanställd handledare för år Helsingfors stads sysselsättningskommitté beviljade Bridge bidrag om euroför kompetenshöjande kurser för invandrare samt euro från stadens Social- och hälsovårdsverk för upprätthållande av en svenskspråkig informationstjänst för invandare. Vidare understödde Vanda stad (3 900 euro) och Grankulla stad (2 200 euro) föreningens svenska informations- och rådgivningstjänst för invandrare. Som ett led i arbetet med en hållbar finansieringsstruktur besöktes Luckan och särskilt dess integrationsarbete i september av Helsingfors stads biträdande stadsdirektör. Diskussionen om ett kompanjonsavtal fortsätter. I september ansökte föreningen om anslag av RAY för att utvidga integrationsverksamheten till Luckorna i Borgå och i Kyrkslätt. Enligt förslaget kommer största delen av det ansökta beloppet delas ut till föreningen. Marknadsföring och synlighet Information om integrationstjänsten Bridge och kommande evenemang har regelbundet utannonserats i den engelskspråkiga tidningen Six Degrees (i regel en annons/mån). I tidningen FIKT 8/2014 fanns en artikel om möjlilgheter med svensk integration skriven av informatör Muluken Cederborg. Luckan Integrations verksamhet har vidare synts i broschyren Education & Social Life under våren och hösten Finlandssvenska medier har kontaktat personalen vid Luckan Integration upprepade gånger för kommentarer beträffande ärenden som gäller integrationsfrågor. Bridge har en webbplats och en sida på facebook och syns regelbundet även på Luckans allmänna sidor. 17

18 Resor och fortbildning Resor under år 2014: Labour mobility & transnationalism in the Nordic Baltic region , Tallinn. Deltagare: Liselott Sundbäck Cities of Migration, , Berlin. Deltagare: Anna Litonius Under år 2014 har personalen deltagit i följande fortbildningar: Vägledning i teori och praktik (5sp), Yrkeshögskolan Novia, Åbo. Deltagare: Tina Rehnström och Jenny Asplund. Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä (30 sp), Åbo. Deltagare: Liselott Sundbäck. PROJEKTET FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) Projektet FIKA inledde sin verksamhet den och pågår till och med den Projektet är en del av Luckans integrationsverksamhet och har som målsättning att verka för en positiv samhällsintegration i form av stödfunktioner och sysselsättning med tredje sektorn som resurs. Projektet finansieras huvudsakligen med stöd från Europeiska socialfonden via Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Svenska kulturfonden samt medverkande kommuner agerar som delfinansiärer. Som huvudman för projektet FIKA fungerar Luckan r.f. i Helsingfors. Projektet verkar i huvudstadsregionen, i Kyrkslätt, Borgå, Sibbo och Raseborg. Projektets primära målgrupper är tredje sektorns föreningsaktörer i Nyland samt medverkande Luckor. Inom tredje sektorn fokuserar projektet på föreningar inom fritids-, kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet, invandrarföreningar samt företagarföreningar. Indirekta målgrupper är invandrare som är intresserade av att integreras på svenska och invandrare från Norden. Projektet är öppet också för invandrare som integreras på finska. Projektets övriga indirekta målgrupper kan definieras som kommunanställda inom sektorerna ungdom, fritid och kultur samt tjänstemän som handhar invandrarärenden och projektanställda i sammanhanget. Övriga samarbetspartners är statliga myndigheter, arbetskraftsbyråer, kommunala intresseorganisationer, förbund, arbetsgivar-, fack- och utbildningsorganisationer samt beslutsfattare inom stat och kommun. Administration Under verksamhetsåret har projektets styrgrupp som leds av direktör Agneta Eriksson sammanträtt till fyra möten. Styrgruppen består av representanter från tredje sektorn/föreningar, kommuner och förbund. Styrgruppen har under verksamhetsåret bestått av (personliga ersättare inom parentes): Agneta Eriksson (ordf) (Monica Martens-Seppelin) Sydkustens landskapsförbund Maritta Samuelsson (Chris Sjöholm) Esbo stad Börje Mattsson (TBC) Raseborgs stad Frida Nylund (Christel Raunio) Finlands svenska Marthaförbund Beatrice Östman (Björn Wallén) Svenska studiecentralen Heidi Juslin-Sandin (Vesa Kukkamaa) FRK Kirsi Vuori-Tuompo (TBC) Kyrkslätts kommun Stina Heikkilä (Glenn Lindholm ) FSI Tobias Pötzsch (Sara Hagström) Laurea/SLL 18

19 Personal VL Jessica Lerche har fungerat som administrativ projektchef, Anna Litonius har fungerat som projektledare och Jenny Asplund som projektkoordinator och informatör med ansvar för Raseborg och Kyrkslätt. I juli blev Anna Litonius moderskapsledig, varefter Jenny Asplund fungerat som projektledare och Tina Rehnström anställdes som projektkoordinator med ansvar för huvudstadsregionen. I mars sade Min Young Lee upp sitt arbetsavtal och Liselott Sundbäck fortsatte i maj som projektkoordinator för Östra Nyland. Projektet sysselsatte under verksamhetsåret tre personer på heltid och två personer redovisade arbetsinsatser inom projektet. Verksamhet Huvudpunkter för verksamhetsåret har varit upprätthållandet och etablering av mentorverksamheten samt att trygga en fortsatt finansiering. Projektet har under verksamhetsåret ordnat 10 mentorutbildningar i Helsingfors, Borgå, Sibbo, Raseborg och Kyrkslätt. Sammanlagt deltog 61 personer i utbildningarna. Vid behov har det ordnats enskilda kortare utbildningar för personer som varit förhindrade att delta i de gemensamma utbildningarna. Samarbetet med Västra Nylands invandrarkontor har även fortsatt. Eftersom personalen på byrån bytts, ordnade FIKA en utbildning för den nya personalen i hur man startar upp och driver ett mentorprogram. Personalen har haft stor nytta av den då de inlett frivilligverksamhet för nya kvotflyktingar som kommunen mottagit. Totalt deltog 129 personer direkt i projektets mentorverksamhet och 70 mentorpar matchades under året. Av dessa par är 24 i Östra Nyland, som var ett särskilt fokusområde för verksamhetsåret. I Sibbo har mentorverksamheten i första hand riktat sig till de kvotflyktingar som kom till kommunen under våren. I och med att projektfinansiering skulle ta slut i december 2014, togs inga fler deltagare mer emot efter mentorutbildningen i september. De flesta deltagarna registrerade sig med i projektet via projektets webbplats. Mentorutbildningarna har fortsättningsvis utvecklats utifrån mentorernas feedback. En stor webbaserad undersökning gjordes bland alla mentorer och adepter som deltagit i projektet sedan dess start. Svarsprocenten bland mentorerna var 60% och bland adepterna 44%. Av mentorerna skulle 92% ställa upp på nytt som mentor och 81% av adepterna kände sig mer integrerade i och med mentorskapet. Under verksamhetsåret fortsatte samarbetet med Svenska Teatern. Arbetet kring tematiken i pjäsen Djungelboken pågick ännu under vårterminen FIKA deltagarna hade även möjlighet hade även möjlighet att se pjäsen Kvinna till Salu varefter det ordnades en workshop som berörde ämnet. Alla deltagare hade även möjlighet att se pjäsen Rose som handlar om hur det är att växa upp i två kulturer. Ett stort slutseminarium ordnades i november på Hanaholmen. Temat för seminariet var tredje sektorn som resurs i integrationsprocessen. Som talare var Meri-Sisko Eskola, konsultativ tjänsteman på Arbets- och näringsministeriet, Nasima Razmyar, kommunikationssekreterare vid riksdagen, Hannele Lautiola, invandrarchef vid Vanda stad, Saana Hansen, invandrarkoordinator vid Sibbo kommun, Jenny Asplund, projektledare på FIKA, Tina Rehnström, projektkoordinator på FIKA och Fredrik Karlsson, Föreningen Luckans styrelseordförande. En paneldiskussion fördes av mentorer och adepter som diskuterade om erfarenheter kring projektet. Panelen bestod av Henrik Lax, Gustav Båsk, Dana Kilpeläinen och Keith Über. Som moderator för seminariet fungerade Linda Zilliacus som även är en FIKA-mentor. Seminariet hade cirka 80 besökare som bestod av representanter från samarbetsorganisationer, FIKA deltagare och andra intresserade. Feedbacken från seminariet var mycket god. 19

20 Marknadsföring och synlighet Projektet upprätthåller en webbplats med väsentlig information om projektet, dess finansiärer, samarbetspartners samt planerad verksamhet. Vidare har projektet en lättläst informationsbroschyr med information på svenska, engelska och finska om projektet. Projektpersonalen har informerat om projektet genom pressmeddelanden samt genom deltagande i mässor och evenemang samt samarbetsorganisationers möten och evenemang. Sammanlagt har projektet haft 9 direkta pressträffar under verksamhetsåret i 4 olika media i form av radioinslag, artiklar, notiser och pressmeddelanden. Projektet har skickat ut ett nyhetsbrev till samtliga deltagare 1 gång i månaden. En reklamfilm om FIKA gjordes under hösten där fyra FIKA deltagare berättade om sina erfarenheter kring projektet. Filmen finns på FIKAs webbsidor och har spridits via sociala medier. Under hösten skrevs och publicerades dessutom två handböcker: Mentorskap som resurs i integrationsarbetet samt Tredje sektorn som integrationsarena. Den första beskriver i detalj mentorskapsmetoden som utvecklats inom projektet. I den andra beskriver sakkunniga hur tredje sektorn kan bidra i integrationsarbetet. Ung på svenska Föreningen beviljades ett understöd för ett förberedande projekt av Svenska kulturfonden ur specialprogrammet Ung på svenska. Programmet riktar sig till organisationer och arbetsgrupper som önskar göra en insats för att stärka det svenska språkets livskraft bland barn och unga och främja samförståndet mellan svenska och andra språkgrupper i Finland. Målgruppen är barn och unga i åldern 0-13 år i svenska språkmiljöer, i två/flerspråkiga miljöer och/eller i finska språkmiljöer. Projektledare Anna Litonius och projektkoordinator Anna Litonius genomförde en omfattande förundersökning om den nuvarande situationen beträffande samarbeten, projekt, metoder och verksamheter som bidrar till en mångfald i barns vardag. Undersökningen koncentrerades till att omfatta barn i ålder 0-9 år utanför skolans verksamhetsområde (eftersom detta är ett kriterium i programmet). Projektpersonalen sammanställde sedan förslag till åtgärder som skulle öka mångfalden och på ett naturligt sätt öka förståelsen och erfarenheterna av en mångkulturell värld. Dessa förslag sammanställdes till en projektplan och inlämnades i april som en ansökan till ett strategiskt projekt inom samma programhelhet. Ansökan fick avslag den första gången, men efter diskussion med finansiärens representanter och samarbetspartners omformades åtgärderna till en ny projektplan som inlämnades i november. Projektet kommer, ifall finansieringen beviljas, att omfatta bl.a. verkstäder som riktar sig till barn i daghem och eftermiddagsverksamheter på båda språken samt personal som arbetar med dem. Verkstäderna genomförs med dramapedagogiska metoder och behandlar integration, gruppdynamik och att träffa nya människor. Verksamheten kommer att bygga vidare på de metoder som utvecklats i samarbetet med Svenska Teatern. Hela verksamheten kommer att följas upp och utvärderas av forskare vid Helsingfors universitet. 6.3 UngInfo 2014 Nyckeltal / Noteringar: - Sammanlagt 432 handledningar i Helsingfors - UngInfo fick nya hemsidor samt huvudmannaskapet för webbchatten Sluta Panta - Ny inglasad handeldningslokal / arbetsutrymme på Luckan 20

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERBLICK 2014...3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING...7 3. PERSONAL...9

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3 ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 7 3. Personal

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef Integrationsverksamhet i praktiken 21.1.2016 Jenny Asplund, enhetschef Disposition Immigrationsgrunder och antal Integration och centrala aktörer Luckan Integration Samarbete med bibliotek Varför till

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick av året sid 3 2. Organisation sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 9 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 6. Verksamheter sid 12 6.1 Informationstjänsten sid 12

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte oktober 2012 Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo Tid: 25.10.2012 kl 8.30 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010 1 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid. 3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid. 5 3. PERSONAL sid. 6 4. EKONOMI

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet LLuckorna i Svenskfinland PM från Luckornas möte 10 11.3.2016 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare Mötet började kl. 14 Ordförande: Sebastian Weckman dag 1, Lotta Lindström dag 2 Sekreterare: Larrie

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Sida 1(5) PROTOKOLL 1/ 24.8.2016 STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Tid: 24.8.2016 kl. 9.30-10.53 Ordförande : Mäkelä Michael Sekreterare:

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA Mentorskap-ett komplement till vägledning 30.10.2014 Jenny Asplund, projektledare, FIKA! Disposition Vad är mentorskap? Luckan Integration Projektet FIKAs mentorskapskoncept Hur stöder mentorskapet vägledningen?

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan.

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. VUXENUTBILDNINGSSERVICE PÅ LUCKAN I HELSINGFORS Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. Bakgrund EDU-vuxen projektet (2009-2012)

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

ÅRSRAPPPORT Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: , FO-nummer: Simonsgatan 8, Helsingfors. luckan.

ÅRSRAPPPORT Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: , FO-nummer: Simonsgatan 8, Helsingfors. luckan. ÅRSRAPPPORT 2015 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors luckan.fi/helsingfors INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERBLICK 2015... 4 2. ORGANISATION,

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner

2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner LUCKORNAS STORMÖTE DAG 1 24.5.2010 kl.12-17.30 1. Välkommen Björn Wallén från Svenska studiecentralen (SSC) hälsade alla välkomna och belyste vikten av mötet, som en manifestation för finlandssvenskt samarbete.

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE. Närvarande: Linda Bergholm-Montenegro. Koti- ja maatila-apu M & J. Monica Sandberg

TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE. Närvarande: Linda Bergholm-Montenegro. Koti- ja maatila-apu M & J. Monica Sandberg TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE Närvarande: Daniel Wilson Maria Pick Ann Nyström Michael Nurmi Martin Ericsson Benjamin Donner Bodil Rehn Linda Bergholm-Montenegro Fredrik Bergholm Magnus

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplan för år 2013 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. FO-nummer 0696634-0 Verksamhetsplan för år 2013 Allmänt Det här är föreningens verksamhetsplan. I den här planen hittar du allt som föreningen planerar

Läs mer

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av LUCKANS INSTRUKTION (REV. aug 2008, okt 2008, jan 2010, mar 2011, mars 2012, feb 2013) I. ALLMÄNT 1 Upprätthållare och instruktionens tillämpningsområde Luckan upprätthålls av Föreningen Luckan r.f. Denna

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

Svenskspråkig integrering av invandrare

Svenskspråkig integrering av invandrare 1/6 Svenskspråkig integrering av invandrare UTREDNING Heidi Backman 2.11.2015 En fullmäktigemotion, med fullmäktigeledamot Nina Colliander-Nyman som första undertecknare, om svenskspråkig integrering av

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck

Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck Information: - tjänstemän -invandraren själv Kartläggningar Nätverksträffar Kommuntorget Nationellt

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Mångkulturella möten vid Integrationsporten i Jakobstad

Mångkulturella möten vid Integrationsporten i Jakobstad Mångkulturella möten vid Integrationsporten i Jakobstad 31.10.2017 Anna Kotka-Bystedt Integrationsenheten i Jakobstadsnejden Medverkande i projektet: Vasa stad, samkommunen Svenska Österbottens förbund

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2017 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2017... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

God förvaltning i stiftelserna

God förvaltning i stiftelserna Grundat år 1988 God förvaltning i stiftelserna Nyckeln till en framgångsrik verksamhet som skapar mervärde i samhället Hur ser förvaltningen ut i våra stiftelser i dag? Finns stiftelsens inverkan och transparens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare)

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Finlandssvenska Online 2016-2018 Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Vad är Finlandssvenska Online? En digital kurs i finlandssvenska

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte augusti 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 23.8.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ann Backman. Projektresultat från DelSam i Österbotten

Ann Backman. Projektresultat från DelSam i Österbotten Ann Backman Projektresultat från DelSam i Österbotten FSKC ARBETSPAPPER 5/2015 Projektresultat från DelSam i Österbotten Ann Backman: Projektresultat från DelSam i Österbotten FSKC Arbetspapper 5/2015

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer