5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare."

Transkript

1 Protokoll från Luckans styrelsemöte oktober 2012 Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo Tid: kl 8.30 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Markus Österlund Anställda Jessica Lerche Karl Norrbom Pia Sevón Sebastian Weckman PROTOKOLL OKTOBER Mötets öppnandes av ordförande kl Mötets laglighet och beslutförhet konstateras Beslut: Mötets behörighet konstaterades. 3. Godkännande av föredragningslistan Beslut: Mötet godkände föredragningslistan. 4. Godkännande av senaste mötesprotokoll Beslut: Mötet konstaterade mötesprotokollet från september Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. 6. Aktuella ansökningar - Nordiska kulturfonden, euro (för fortsättning på projektet Unga Rötter). Dessa avviker från budget. Nylands förbund: Föreningen har lämnat in en reviderad version av Allas Lucka till Nylands förbund efter senast förda diskussion. Den kommunala andelen utgör euro per år. Utvecklingsbolaget Posintra torde komma in med en summa om 6000 till 8000 euro i egenskap av kommunal finansiär. VL försöker också få utvecklingsbidrag via Helsingfors stad om ca euro per år. Den privata delen är delvis säkrad via Svenska kulturfondens bidrag för FYRK för 2012 som överförs till Dock saknas en del privata medel ännu. Eftersom VL och Karl Norrbom delvis kommer arbeta med projektet så kommer föreningen att satsa en del av de egna medlen på projektet inom ramen för så kallad egen finansieringsandel. Efter förda förhandlingar har Juhani Joutsenlahti med flera från förbundet bett om ytterligare förenklingar och revideringar rörande projektet. VL presenterar ärendet. Nytt ESF projekt, KOMET- kompetens, mentorering, arbete och tutorering för tiden med fokusområde huvudstadsregionen (förutom fortbildning), har tillsänts Nylands NTM-central. Att motverka marginalisering bland unga samt integrationsarbete är de mest centrala tyngdpunkterna som fördes fram av centralen i samband med deras informationstillfälle i september. Eftersom UngInfo delvis arbetar med dessa frågor och FIKA-projektet arbetar med mentorering uppfattades det som inte alltför betungande att kunna inleda ett sådant nytt ESF-projekt. Projektet vill svara på behoven av arbets- och sysslolöshet bland ungdomar och medverka till åtgärder som bekämpar marginalisering och utslagning bland unga genom verksamhetsformer såsom i form av mentorering, kompetensportfoliometodik för målgruppen samt skapande av en arbetspool för de unga. För att svara på behovet av avsaknad av fortbildning på svenska arrangerar projektet under tiden regelbundet utbildningar och seminarium för att höja kompetensen bland personal som arbetar med unga. Fortbildningar och seminarier arrangeras i hela Svenskfinland om bl.a. hur förebygga och åtgärda utslagning bland unga och andra centrala teman som berör ungdomsarbete i vårt

2 land. Det är ett faktum att Luckans UngInfo idag med sina knappa resurser är den aktör som arrangerat utbildningar som riktar sig till de finlandssvenska ungdomsaktörer. Projektet har många samarbetspartners, Sveps, FSU, Dua, Prakticum, specialklasser i Helsingfors m.fl. Den kommunala finansieringen är tryggad i form av intentionsavtal med Helsingfors och Esbo stad. De privata medlen finns delvis i form fondmedel som beviljats för målgruppen till UngInfos verksamhet samt diskussioner har förts med Lisi Wahls, Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla samt barn och ungdomsstiftelsen, som förhåller sig positivt till projektet. Projektet skulle ge ett mervärde för UngInfo. Centrala åtgärder är: - Att erbjuda yrkesinriktade mentorer eller mer socialt inriktade tutorer för ungdomar som anmäler intresse via sina besök till UngInfo, ungdomscentraler, föreningar, socialbyråer, krisjourer, skolor och läroanstalter, arbetskraftsbyråer, ungdomsverkstäder eller indirekt via föräldrar eller andra oroliga vuxna. För att stöda upp den unga i form av mentorsamtal och handledning. - I arbetet ingår att söka lämpliga mentorer och tutorer från olika nivåer i samhället och via alla Luckans och dess samarbetspartners kanaler, utbilda och handleda dessa och ordna stödaktiviteter. - Utforma en kompetensportfolio, nätbaserad, som stöd för mentoreringen och den ungas livsplanering. - Att sätta igång en arbetspoolverksamhet som baserar sig på modeller som utformas med framgång i Österbotten, utpröva, marknadsföra och stöda, vilket har som syfte att aktivera unga med olika slag av samhällsnyttiga funktioner och arbete mot en liten ersättning. Modellen utformas och prövas ut i pilotform för att utvärderas. - Att arrangera aktuella fortbildningar på svenska för ungdomspersonal särskilt kring teman som tangerar ungdomar och utslagning och utanförskap. Projektbudgeten är ca euro och skulle kunna sysselsätta två personer. Förslag: De nya ansökningarna antecknas för kännedom. Beslut: Mötet antecknade informationen och Markus Österlund rekommenderade att Luckan också kontaktar Jaakko Mikkola rörande Allas Lucka, då han är ansvarig för internationella och svenska ärenden på Nylands förbund. 7. Ekonomiuppföljning samt budget år 2013 Då bokföringen är gjord t.o.m. september 2012 ser vi ut att göra ett minusresultat på ungefär euro. Personalen kollar med förmannen eller ekonomen innan annonser eller större inköp görs för att kolla att det ryms inom budgeten.

3 Budgeten 2013 Se bifogad budget för ESF-projektet Produforum Nyland slutar Detta innebär att Luckans kostnader (för hyror och löner) blir ungefär euro högre än de hade blivit om projektet fortsatte. För att kompensera detta har vi dragit ner på andra kostnader. Under administrativa kostnader finns budgeterat ca euro under övriga personalkostnader för personalfest, lunch- och kultursedlar mm. Om 15 anställda tar 20 lunchsedlar per månad blir kostnaden för Luckan på årsbasis ca 6500 euro. Kultur/idrottssedlar för 200 euro per anställd skulle innebära en kostnad på 3000 euro. Resten av summan kunde användas dels till personalens julfest och dels fungera som en reserv för oväntade kostnader. Fast ekonomin blir stramare år 2013 än 2012 anser vi det viktigt att ha en del personalförmåner för att motivera personalen. Bidragen väntas bli ungefär euro mindre än år 2012 vilket beror på en stor överföring av medel för barnkultur som gjordes från 2011 till I budgeten beaktas ännu inte en rad projektansökningar inte är färdigbehandlade, (t.ex. Nylands förbund, Social- och hälsovårdsministeriet, Nordiska kulturfonden och flera ansökningar till Nylands NTM-central). Likviditet hösten 2012 Bankontot : (att använda ca ) Kommande inbetalningar: UngInfo rekvireringar: SKF, Fyrk FIKA utbetalningsans. maj-augusti Pf Nyland maj-augusti SKF, FIKA SKF, Pf riks Arbis, Arcada, Soc&kom ca Räknar med att få inbetalningar också för FIKA och Pf Nyland för sep-okt i nov eller dec i år. Totalt ca euro och eventuellt för Pf riks 1-4/2012. Förslag: Mötet antecknar informationen för kännedom. Beslut: Mötet beslöt enligt förslag och bestämde vidare att ta upp likviditetsproblemet på kommande novembermöte samt under höstmötet med medlemsorganisationerna. 8. Verksamhetsplan 2013 Luckans verksamhet för 2013 presenteras kort. Se bilaga utkast till Verksamhetsplan 2013 meddelad i kallelsen för nedladdning. Förslag: Mötet godkänner föreningens verksamhetsplan för år Lägesrapport för UngInfo Samarbetsavtal med Helsingfors stad Helsingfors biträdande statsdirektör Ritva Viljanen har svarat på Luckans skrivelse om att samarbetsavtalet för hela perioden borde påtecknas ännu detta år, med hänvisning till att UngInfo-aktiviteten är

4 en kommunöverskridande aktivitet speciellt utarbetad för att täcka hela huvudstadsregionens behov av ungdomsrådgivning på svenska. Viljanen betonade i sitt svar det viktiga och målinriktade arbete UngInfo gör. Hon påpekar ändå att det tydligt är fråga om en köptjänst, som faller inför upphandlingslagens ramar. Viljanen betonar att staden nuförtiden strävar att all konkurrensutsättning görs enligt lagen. Endast då kan fleråriga avtal göras, i detta fall i regi av stadens ungdomscentral. Det är som är mest aktuellt just nu är få ungdomsdirektören Kari Naalisvaara att skriva under ett ettårigt samarbetsavtal för perioden Under 2013 är målet att Luckan förnyar sitt fleråriga samarbetsavtal med Helsingfors stad, och att perioden omfattar Resultat- och måldiskussion vid Undervisnings-och kulturministeriet Luckan är kallad till Undervisnings- och Kulturministeriet den 7 november för mål- och resultatdiskussion. I diskussionen behandlas 2013 års verksamheter och finansieringen för UngInfos riksomfattande verksamhet. Direktören för ministeriets ungdomsenhet Georg Henrik Wrede och överinspektör Emma Kuusi deltar vid mötet. Aktuellt Under Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät i Kuopio fördes en diskussion med överinspektör Emma Kuusi angående utvecklandet av en svensk webbportal för svenskspråkiga ungdomar. Hon var av den åsikten att UngInfo skulle vara ansvariga för bygga upp den svenska ungdomsportalen som skulle motsvara den finska nuortenelama.fi som Koordinaatti är huvudman för. Portalen skulle börja med att täcka först Södra Finland och Åboland och sedan slutligen hela Svenskfinland. Överinspektör Kuusi höll sig även positiv till att UngInfo, som huvudman, skulle arrangera utvecklingsdagar hösten 2013, motsvarande Koordinaattis, men på svenska. Under utvecklingsdagarna skulle aktuella frågor tas upp samt även problematik och hinder som uppstår inom svenskt ungdomsarbete i Finland. Dagarna skulle även ha som mål att skapa ett tätare nätverk kring ungdomstjänster och minska revirtänkandet. Ungdomsstyrelsens rikskonferens den oktober i Stockholm Ett resestipendium har beviljats från Svenska kulturfonden för konferensdeltagande i Stockholm. UngInfo har ansökt om medel och koordinerar alla praktiska arrangemang för nio ungdomsledare och sakkunniga inom ungdomssektorn i Nyland och Åboland. Rikskonferensen är en mötesplats för ungdomsverksamma inom fritid, skola, arbetsliv, hälsa, sociala frågor, civila samhället, ungdomsorganisationer, samt för politiker och forskare. Syftet med deltagande är att ge och få kunskap, förmedla inspiration och stimulera till erfarenhetsutbyte. Förslag: Mötet antecknar informationen för kännedom. 10. Lägesrapport Bridge, kommuner och finansiering Bridge har i september ansökt om förnyat riktat verksamhetsunderstöd om från RAY för 2013 med ändamålet att upprätthålla en lågtröskelmötesplats med information om tredje sektorns tjänster och rådgivning för invandrare. Vidare har vi ansökt om ett tilläggsanslag på 5000 för att glasa in handledningspunkten och kunna ge handledning konfidentiellt och ostört. Beslutet fattas innan årskiftet.

5 I november ansöks igen medel från Helsingfors stads personalcentral för sysselsättningsbefrämjande och kompetenshöjande kurser (CV-verkstäder). Arbetet med att teckna ett fortlöpande samarbetsavtal med kommunerna har fortskridit, tillsvidare utan konkreta resultat. Resultatet av det kommunöverspännande mötet bildningsdirektörerna höll i september är oklart och har inte delgetts Luckan. Esbo verkar vänta på slutrapporten från Delaktig (juni 2013) medan Arbis arbetar för finansiering från Helsingfors stads sida. Den kommunala finansieringen för 2013 är således ännu oklar för Helsingfors och Esbos del. Lobbningen fortsätter via olika kanaler. För att trygga verksamheten för 2013 ansöks om organisationsbidrag från socialsektorn i Esbo och Helsingfors i oktober och november. Dessa bidrag är dock ettåriga och bidrar inte till en kontinuitet för verksamheten. Även Ely-centralen kontaktas för att utreda möjligheter för statlig finansiering och vi utreder även möjlighet att få finansiering via andra kanaler, bl.a Sitra. En skrivelse har gjorts till NilsTorvalds och Astrid Thors över behov av anslag från Helsingfors stad och Stina Gestrin för Esbo stad. Saken har i många repriser diskuterats. Inspektör Michael Mäkelä har också förankrat problematiken hos Ullajill Karlsson på UKM som arbetar mycket med integrationsfrågor. En skrivelse görs där Bridge, Fika och Dif med dess målsättningar och utmaningar presenteras. Ett möte kommer att arrangeras med Ullajill. En artikel om Bridge har tillsänts gratistidningarna i regionen på svenska, finska och engelska i informationssyfte. För närmare information se bifogad bilaga Bridge lägesrapport. Förslag: Styrelsen tar del av lägesrapporten för Bridge och utnyttjar sina kontakter för att trygga den kommunala finansieringen. 11. Lägesrapport från Produforum Nyland Ekonomi Projektet har per outnyttjade medel från perioden på totalt euro. Större delen av beloppet är budgeterat på personal. Enligt tidigare information (NTM/granskare) skulle det vara möjligt att använda outnyttjade medel efter nu står det klart att detta inte är möjligt. Vi har gjort en ansökan om förändring av budgeten som är kollad med granskaren i förväg. Ansökan om förändring av budgeten för projektet Från Personal: euro Till Arbetsredskap: euro (utrustning av nytt utrymme, kontorsmaterial, videokanon) Köp av tjänster: euro - seminarier och producentverkstäder: euro - extern konsultation: euro - kompetenskartläggning, utvärdering: euro - lay-out: euro - kulturforum: euro Resekostnader: euro Övriga kostnader (marknadsföringskostn.): euro Totalt euro

6 Ovanstående kontoöverföringar kommer att utnyttjas med reservation för anskaffningar (kontot arbetsredskap ) endast i begränsad utsträckning låter sig göras i slutskedet av projektet och med beaktande av Luckans likviditet. Medlena kommer huvudsakligen att användas för: - workshops - resor (aktörernas medverkan i NordMatch, täckning av tidigare överdrag) - slutseminariet (se nedan) - kulturforum (de facto en avlastning av Produforum riks) Slutseminarium kl Korjaamo Föreläsare 1600 Resor 1000 Logi 500 Information 500 Utrymme 1500 Teknik 400 Materialproduktion 1000 Catering 3000 Marknadsföring(Optio, KF, KP, annons) distribution lay-out mm 3000 TOTALT Utvärderingen av projektet Svenska kulturfonden har låtit utvärdera projektet. Utvärderingen har gjorts av FM Päivi Korhonen, PDGE Project Development Group Europé. Huvudmannen och projektet har fått rapporten den 10 oktober och den behandlas den 17 oktober på Svenska Kulturfonden. Personal Projektpersonalen är anställd till Anställningarna upphör utan särskild uppsägning. Ingen outjämnad arbetstid per All semester intjänad till är uttagen. Gemensamma arbetsutrymmen mm Produforums vänner r.f. administrerar sedan 1.9 de gemensamma arbetsutrymmena i Helsingfors (Balkongen). Föreningen har gentemot Luckan förbundit sig till en månatlig hyra på euro och debiterar i oktober sina nyttjanderättshavare euro (härutöver betalar Produforum Nyland en månadshyra på euro fram til ). Produforums vänner r.f. måste alltså kontraktera fler användare för att hyreintäkter och kostnader ska balansera. Prognosen är att det kommer till fler användare.härtill ska Produforum riks personal ha arbetsutrymmen och projektet är öppen för att hyra dem från Produforums vänner. Hyreskontraktet för arbetsutrymmena i TryckeriTeatern, Karis gäller för viss tid och löper ut Hyreskontraktet för arbetsutrymmena i Kulturhuset Grand, Borgå har sagts upp Slutrapportering Den adminstrativa slutrapporteringen av projektet kommer att skötas under december månad. Projektet vill också producera en publik rapport med läsvärde. En sådan kommer att produceras av extern kraft och med tidtabellen Placering av projektets resultat (skiss) Projektet har producerat resultat som placeras:

7 Luckan r.f. : Verktyg för synlighet, information och ekonomi; Kulturforum, kulturpost, FYRK, företagarportalen, annonsering Produforums vänner r.f. : de gemensamma arbetsutrymmena i Helsingfors,nätverkskoordinator Luckan i Borgå: nätverkskoordinator Luckan i Raseborg/västnyländska ungdomsringen r.f.: nätverkskoordinator Öppna punkter: Handledning, kompetenshöjande insatser, sektoröverskridande verksamheter, mm. Projektansökningar inlämnade till NTM-centralen Kulturlabbet (två år, euro/år) och Make it simple (6 månader, euro). Förslag: Mötet antecknar informationen för kännedom. 13. Shoppens framtidsstrategi På föregående möte bordlades ärendet. Weckman ger en presentation om shoppens utmaningar och möjligheter och alternativa scenarier. Förslag: Styrelsen tar del av rapporten och diskuterar vad nästa steg i arbetet borde vara. Beslut: Mötet diskuterade ärendet med åtanke på vikten av att ha en finlandssvensk butik i huvudstaden, också om den inte är helt lönsam. Mötet beslöt att återkomma till ärendet i december. 14. Strategidiskussion Bifogat underlag har sammanställts som struktur för styrelsens strategiseminarium, där Luckans värderingar, vision med mera finns presenterade. Luckans verksamhetsidé och mission är inte formulerad och andra viktiga formuleringar saknas. VL sammanfattar utmaningarna för de följande åren. Beslut: Mötet höll en strategidiskussion enligt agendan, fastslog att ledningsgruppen förankrar framtidsarbetet hos personalen i december och påbörjar förnyelsen av arbetet från och med Ny paragraf till Luckans stadgan Pga. av att inget nytt förbund ännu kunnat grundas för Luckorna är det behövligt att göra ett tillägg i Luckans stadga över vår uppgift som riksomfattande aktör med mandat att ta emot nordiska, statliga och regionala bidrag via stat, EU och motsvarande. Förslaget lyder: Föreningen har såväl ett lokalt, regionalt som riksomfattande mandat och initierar projekt och anhåller om bidrag nationellt och internationellt, som stöder föreningens syfte och ändamål. Föreningen kan bedriva biljettförmedling samt andra tjänster och faciliteter som gagnar kulturfältet i icke vinstbringande syfte. Den nya stadgan behöver behandlas och godkännas på höstmötet. Förslag: Styrelsen godkänner den nya formuleringen i Luckans stadga. Beslut: Mötet godkände stadgeändringen för behandling på höstmötet i november. 16. Ny styrelsemedlem Valberedningen föreslår marknadsföringschef Pia Rosvall som ny styrelsemedlem för Förslag: Mötet antecknar informationen och föreslår Rosvall på höstmötet Valberedningen föreslår Rosvall på höstmötet.

8 17. Meddelanden - Utkast till gemensam VP för Luckan - Lunchmöte med Pia Rosvall (Forum, marknadsföringschef) och KSF media om marknadsföring av digital portal, 3 och Zusan Söderström och VL är inbjuden till en barnkulturkonferens i Tel Aviv under tiden Arrangören står för kost och logi. För resan har Luckan anhållit om bidrag från Svenska Kulturfonden. Flygbiljetten kostar 870e. - Nordmatch i Tallinn som arrangerades av Produforum och samlade XX deltagare från Norden och Baltikum. Seminariet var mycket lyckat. - VL träffade Nils Torvalds om stadens finansiering av projektet Nylands förbund Päivi Korhonen har utfört en utvärdering av PF Nyland som behandlas tillsammans med Korhonen, fondens personal och Anki Hellberg-Sågfors. Anders Derefalk och VL. VL har sammanställt ett reflekterande papper som underlag till rapporten och diskussionen Greta Storlund och JL är inbjudna till Proffsgruppens möte UngInfos styrgruppsmöte ordnas Direktör Kari Naalisvaara går i pension och Luckan uppvaktar honom UKM har kallat Luckan till mål och resultatdiskussioner för UngInfo Hälsningar av inspektör Michael Mäkelä från AVI: - En mindre diskussion kommer att föras i januari 2013 om Luckans roll som vägledningsserviceproducent vad gäller invandrare, ungdomshandledning och studiehandledning (IRV-tjänster) med det regionala verket i Nyland för att förbereda en strategi och budget som presenteras för de högsta tjänstemännen för att i bästa fall anlita Luckans som leverantör i framtiden (i april 2013). Detta pga av ett utredning visat att rådgivningstjänsterna om det svenska brister betänkligt och det behövs svenska samarbetsaktörer - Michael Mäkelä har bjudit in direktör UllaJill Karlsson från UKM för att presentera Luckans aktiviteter för invandrare, dvs. Bridge och Fika. Mötet sker antagligen i samband med Fikas nästa styrgruppsmöte. - NordMatch i Tallinn samlade strax under 150 kulturproducenter, konstnärer och andra yrkesgrupper som jobbar sektoröverskridande. Förutom presentationer av verksamhet från alla nordiska och baltiska länder, fick deltagarna utveckla idéer i smågrupper, lära sig att marknadsföra (pitcha) sin idéer och 12 av deltagarna hade möjlighet att pitcha sin idé för och få feedback av en panel med representanter från KulturkontaktNord, Nordiska kulturfonden, en sk business angel och två personer med lång erfarenhet av projekt med nationell och internationell finansiering. - Ordförand och VL träffade Leif Jakobsson 26.9, FK och JL informerar om vad som tangerades under diskussionen (PF, integration, SF strategi för tredje sektorn och barnkultur). - Luckanplanerna i Tammerfors framskrider. Eldsjälen Heidi Sohlberg har utrett möjligheter för finansiering via deras landskapsförbund, staden och Svenska Kulturfonden. Övriga lokala organisationer har medverkat i planerna. VL har resurserat ett litet belopp över hennes arbetsinsatser för arbetets framskridande i deras budget. Ingen ny förening skulle bildas utan avsikten är att förankra Tammerforsluckan verksamheten med Luckan r.f. som huvudman. Förslag: Mötet antecknar informationen för kännedom. 18. Följande möten Följande styrelsemöten hålls kl och kl Föreningen håller höstmöte kl efter ordinarie styrelsemöte. 19. Ordförande avslutade mötet kl varpå strategidiskussionen fortsatte. Fredrik Karlsson, ordförande Karl Norrbom, sekreterare

9 Maria Björnberg-Enckell Monica Martens-Seppelin

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 BILAGA TILL FiSSc:S VB2015 Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska

Läs mer

Ann Backman. Projektresultat från DelSam i Österbotten

Ann Backman. Projektresultat från DelSam i Österbotten Ann Backman Projektresultat från DelSam i Österbotten FSKC ARBETSPAPPER 5/2015 Projektresultat från DelSam i Österbotten Ann Backman: Projektresultat från DelSam i Österbotten FSKC Arbetspapper 5/2015

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2016-03-18 Tid och plats: fredagen den 18 mars 2016, kl. 08:30 12:00 Ängsgatan 1 Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting Rose-Marie Jacobsson

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 324:1-2, textläsning ur 1 Thess. 5:16-24 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 144 Konstaterades

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Micael Melander (S) ordf. Malin Svanholm (S), tjänstgörande ersättare Bertil Böhlin (C) Thomas Lundberg (V) Monica Bruman (M)

Micael Melander (S) ordf. Malin Svanholm (S), tjänstgörande ersättare Bertil Böhlin (C) Thomas Lundberg (V) Monica Bruman (M) 1(9) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, vån 4, kommunhuset. Tid 10.00-11.45 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) ordf. Malin Svanholm (S), tjänstgörande ersättare Bertil Böhlin (C) Thomas Lundberg

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte augusti 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 23.8.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner 1 (5) PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 Inom ramen för den regionala barn- och ungdomspolitiska strategin Region Gävleborg

Läs mer

BILAGA Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) om eventuell framtida gemensam förening. Utgångsläge IEF bildades år 1989 och FSV år 1999. FSV har haft

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 6/2015

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 6/2015 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 6/2015 Tid Torsdagen den 27 augusti 2015 kl. 19 Plats Jussintupa, ekonomiekontoret, vån. II, Gustaf Adolfsg. 16 Närvarande Stenberg, Per - ordförande Bystedt,

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Gullmarns vattenråd 20121128 SV Västra Götaland, Uddevalla, kl. 09.30 15.00. Närvarande:

Protokoll fört vid möte med Gullmarns vattenråd 20121128 SV Västra Götaland, Uddevalla, kl. 09.30 15.00. Närvarande: Protokoll fört vid möte med Gullmarns vattenråd 20121128 SV Västra Götaland, Uddevalla, kl. 09.30 15.00 Närvarande: Lars-Åke Winblad Jan Sandell Björn Lagerdahl Miriam Sannum Ulf Johannesson Munkedals

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN

KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN MIKA HELANDER PD, akademilektor (forskningsledig fr.o.m. 1.9.2015) Åbo Akademi sociologiska enheten Kan vi stå till tjänst? 2

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC FI 1006:2008 10.9.2008 Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) SJUKVÅRDSDISTRIKT. HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån.

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) SJUKVÅRDSDISTRIKT. HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån. HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) TID 15.09.2015 kl. 14:00-15:45 PLATS HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån., Lilla kabinettet BEHANDLADE ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 47 MÖTETS

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA TID Kl 15:00-17:00 PLATS Stora salen, Kulturhuset Kåken LEDAMÖTER Monica Påhlsson SPF Bengt Carlsson PRO Hasse Kimmevik PRO Ulf Atlestam RPG Alf Sahlström SPRF Maj-Britt

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net Till de nordiska författarföreningarna Författarseminarier vid Nordens Biskops Arnö 2009 Biiskops

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

F D U V MÅLPROGRAM 2 0 1 5 2 0 1 7 1

F D U V MÅLPROGRAM 2 0 1 5 2 0 1 7 1 FDUV MÅLPROGRAM 2015 2017 1 Innehåll Värdegrund 3 Inledning 4 Påverkansarbete 6 Synlighet och kommunikation 7 Förvaltning och ekonomi 8 Förbund Förening 9 Fritid- och läger 10 Familjearbete 11 Lärum och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Projektets titel: Arbetsgruppsmöten för teckenspråksnätverket. Projektstart og projektslut: 2012 2013. Aktiviteter i hele projektets levetid:

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare.

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare. 1(5) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-10-07 Plats: Möte via Lync Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser.

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser. Institutet för de inhemska språken Språkvårdsavdelningen SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 52:a mötet Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.06 16.05 Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum

Läs mer

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 04/2009 Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 27.04.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2009 Tid: 27.4.2009 kl. 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, kulturenheten Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Luxor,Kårallen Datum: 2010-04-21 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015

Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015 Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015 På GR i Göteborg klockan 10.00-12.10 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Johan Stern, Lidköping, Grästorp, Götene/Skaraborgs

Läs mer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-11-26 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Närvarande Alma Basic (s) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Lördagen den 16 januari 2010

Lördagen den 16 januari 2010 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 16 januari 2010, kl. 12.00-19.30 17 januari 20109, kl. 09.00 16.00 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotel Sergel Plaza, Stockholm Birgitta

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 styrelsens förslag_höstmöte 25_11_14

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 styrelsens förslag_höstmöte 25_11_14 Verksamhetsplan 2015 Förslag till höstmöte 25 november 2014 Verksamhetsplan 2015 styrelsens förslag_höstmöte 25_11_14 Innehåll Projekt... 3 Resterande budgeterade medel... 3 Paraplyprojekt... 3 Medlemmar...

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Vänner! 2014 präglades av ett omfande och intensivt strategiarbete för formulera och förankra den gemensamma väg Scouterna skall gå de kommande 10 åren.

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) Avtal 2012-10-25 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Saco-S Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) 1 Parterna sluter ramavtal om

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Kommunföreningarnas uppdrag är enligt kongressbeslut: Utbildning Rekrytering Samordning av den fackliga verksamheten Fullgörande av arbetsuppgifter som Lärarnas

Läs mer

1. Presentationsrunda - vi hälsar Hanna Larheden Barnombudsmannen välkommen till arbetsgruppen.

1. Presentationsrunda - vi hälsar Hanna Larheden Barnombudsmannen välkommen till arbetsgruppen. 1(6) Minnesanteckningar ekonomigruppen 2012-09-21 Närvarande: Karin Weinz KFM, Karin Nordenson KOV, Annette Rydqvist Boverket, Per-Arne Ström FI, Anna Maria Wall Nyberg CSN, Hanna Larheden Barnombudsmannen

Läs mer

Nätverksträff för teckenspråkstolkar och skriv/tss-tolkar 2015-11-06-2015- 11-07

Nätverksträff för teckenspråkstolkar och skriv/tss-tolkar 2015-11-06-2015- 11-07 Nätverksträff för teckenspråkstolkar och skriv/tss-tolkar 2015-11-06-2015- 11-07 Närvarande: Agneta Ekeståhl Unger, Sara Ericsson, Tina Karlsson, Josefin Eriksson, Camilla Eurenius, Stellan Solgård, Jessica

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

NSR Målsättning 1 29.1.2011

NSR Målsättning 1 29.1.2011 NSR Målsättning 1 29.1.2011 1 INLEDNING 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Strategin 3 1.4 Verksamhetssätten 3 1.5 Påverkningsmedel 4 1.6 Gemensam uppträdande 4 2 NSR-STRUKTUR 4 2.1 Kommittéer 5 3 NSR-RÅDSMÖTET 5

Läs mer