2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner"

Transkript

1 LUCKORNAS STORMÖTE DAG kl Välkommen Björn Wallén från Svenska studiecentralen (SSC) hälsade alla välkomna och belyste vikten av mötet, som en manifestation för finlandssvenskt samarbete. Wallén poängterade också den finansieringsutmaning mötets deltagare står inför. Maria Björnberg-Enckell, styrelsemedlem i Helsingforsluckan, fungerade som moderator och inledde dagen med att ta fasta på vikten av närmare samarbeten Luckorna emellan för att förstärka varandra inför framtiden och kunna möta bland annat våra finansieringsutmaningar tillsammans. Björnberg-Enckell lyfte också fram Luckan som en av få kända finlandssvenska märken också kända på finska i Finland. 2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner Henrik Wolff, Gustaf Åberg och Brit Stenberg. 2.1 Henrik Wolff, styrelseordförande i Helsingforsluckan, berättade om sin tid med Luckan, och om hur utvecklingen skenat från att vara en liten informationspunkt till en producent av samhälleliga, kulturella och offentliga tjänster från tredje sektorn. Hur Luckankonceptet började i en skrubb 1992 för att idag finnas på tio orter i landet. Wolff gick vidare med att tala om den projektfinansierade verksamheten i flera Luckor och om hur sårbar den kan vara. Som exempel ställde han frågan "Vad händer när programperioden tar slut?", med tanke på det EU-finansierade projektet Produforum. Wolff talade även varnande om att Luckan är ett gott och välkänt märke (brand), som tagit tid att bygga upp, och att ett gott rykte går fort att förlora. "Var sitter vi om fem eller tio år?", lades fram som en tankeställare och utmaning. Utmaningar, frågor: 1. Vad händer när den nuvarande projektfinansieringen tar slut? 2. Hur hanterar Luckorna själva märket och ryktet? Borde Luckorna höra under en och samma administrativa huvudorganisation för alla 10 orter i Svenskfinland? Wolff avslutade sitt anförande med ett svar på moderatorfrågorna; "Hur ser du på Luckan som medborgarkontor, som invandrartjänst till det svenska och är EU-finansiering en möjlig framtidsväg?" Wolff besvarade de två första med exempel på personer som hittat en fungerande väg in i samhället med hjälp av Luckans tjänster. Rörande den tredje frågan trodde Wolff delvis på EUfinansiering, men framhöll EU:s allt mer problematiska ekonomi som ett hinder. 1

2 Problemställningar, konstateranden: Kommunernas växande skuldbörds är en svår utmaning för den offentliga ekonomin. En av de stora hotbilderna ät att de kommunala pengarna uteblir. EU-finansiering blir likaså en intressant fråga, efter Greklandskrisen kan det inom kort vara tuffare än vi tror att få understöd för projektverksamhet. Kommentar, Timo Rajakaltio: Var bestäms det hur Luckans märke (brand) ser ut? Är det så att Helsingfors Luckan gör det de vill, och så ska alla andra Luckor följa efter? Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. äger namnet Luckan och har en rad kriterier som bör uppfyllas för att få kalla sig Luckan och använda märket. 2.2 Gustaf Åberg, styrelseordförande i Kyrkslättsluckan, konstaterade att Luckorna i framtiden inte kommer att få lika stora medel som idag, med hänvisning till att kassabrist likaså råder inom den privata sektorn. Vidare tog Åberg fasta på att vi måste ta bättre vara på märket (brandet Luckan), i form av gemensamma regler och nätverkssystem. Dock lyfte han speciellt fram det viktiga i att kunna vara olika. Åberg gav exempel från ABB, hur många små företag fungerar under ett märke (brand). En viktig gemensam funktion skulle vara att hjälpa de små Luckorna genom bland annat förlägga projektverksamheter till dessa. Problemställningar: - Luckorna kommer knappast få lika mycket pengar i framtiden som idag. - Gemensamma regler och gemensamt nätverksystem behövs för Luckorna, men det är ändå en styrka att vi är olika beroende på region, intressen och personal. - Vi borde fungera som många små företag med samma brand, men ändå ha ett paraplynätverk över. - Största gisslet är projektunderstöd. Kommentar, Jessica Lerche: Projektfinansiering är den verklighet vi lever i, och en ständig utmaning, därför är det viktigt att vi är förenade. För att avhjälpa problemet borde vi ha strategiska diskussioner och planering mer kontinuerligt och målinriktat. 2.2 Brit Stenman, styrelseordförande i Karlebyluckan, berättade om hur Luckan i Karleby verkligen har varit en succéhistoria som storleksmässigt tredubblat sitt kundantal sedan starten 2001, en markant ökning har också synts i försäljningen, inte minst av böcker. Stenman poängterade att detta varit möjligt då det i Karleby med sina omkring 14 procent svenskspråkiga funnits önskan och vilja att profilera sig som en tvåspråkig stad. 2

3 Vidare lade hon fram följande exempel från den egna Luckan som målsättningar för startandet av Luckor: - det måste finnas ett behov för Luckan - viljan att vara en tvåspråkig stad - centralt beläget läge - en bred förankring till orten i styrelsen Brit, som själv har rötter i Norge, tangerade också den finlandssvenska nordiska dimensionen i Nordiskt samarbete. Ofta upplevs det att Finland vänt Norden ryggen, i alla fall språkligt, då man ofta använder engelska framom skandinaviska. Luckorna borde därför ingå i mer nordiskt samarbete, hitta nya samarbetsparter och kanaler från andra nordiska länder, och där höras och synas som finlandssvenskar. Förslag: - Det finns outnyttjad potential Luckorna emellan - Luckan har stora möjligheter, kan anpassa sig efter de verkliga behov, vår stora flexibilitet är en fördel och bör nyttjas - Luckorna borde figurera i nordiskt samarbete, t.ex. med Pohjola-Norden - Luckorna som språkinlärningsplats för finskspråkiga i nordiskt samarbete Kommentar, Henrik Wolff: Instämmer med att mera nordiskt samarbete vore viktigt. En ny nisch för Luckorna. Det är viktigt med svenskspråkighet i vårt land för a) den historiska och kulturella bakgrunden b) ekonomiska möjligheter (export och handel i norden). Kommentar, Anki Hellberg-Sågfors: Produforum verkar helt på svenska, men alla är välkomna med i nätverket vilket gör att flera aktörer finns med. Nu finns också Produforum International på engelska, som ska vara en inkörsport till det svenska kulturfältet i Finland, och samarbete kring deltagande i språkkurser finns med integrationsprojektet Bridge. Nordiska aspekten är stark och viktig för Produforum, i den ansökan som Produforum Riks gjort är en tydlig punkt att man vill hjälpa aktörerna att få jobb, inte bara i Svenskfinland utan i hela landet och i Norden. Kommentar, Ann-Jolin Grüne: Pohjola-Norden har redan programmet Hallå Norden. Rörande märke (brand) så borde det finnas ett entydigt Luckanbrand, men eftersom det finns så olika behov på olika orter måste det finnas flexibilitet. Vore det bäst att ha en konsultutredning? Rörande en takorganisation för Luckan? Alla verkar vara väldigt stressade och överbelastade, kanske en takorganisation kan vara en hjälp här. Är vi en producent av kommunala tjänster, kommandes från tredje sektorn, eller borde vi vara företag? 3. Milstolpar och synergier de senaste 18 år Två tidigare verksamhetsledare i Helsingforsluckan Nina Gran och Greta Storlund samt nuvarande verksamhetsledare Jessica Lerche presenterade Luckankonceptets historia. 3

4 OBSERVERA att presentationen kan ses i sin helhet på Nina Gran inledde med att berätta om hur diskussioner kring information om det finlandssvenska förts redan länge och i början av nittiotalet utmynnade i Luckan genom Mellannylandprojektet. Huvudman för Luckan var Nylands svenska landskapsförbund (sedan 1998 omformat till Sydkustens landskapsförbund) startades en informationslucka intill biljettluckan i Svenska teaterns foajé. Grundprincipen gällde då som nu, att varje kund är viktig, varje kund ska få svar på sina frågor. Till Luckan anställdes personer (Gunn Finne) på timbasis. Gran konstaterade att detta var innan Internet, så i Luckan samlade man allt material om det svenska i området på ett ställe. Då detta var innan Internet förändrade kommunikationsvägarna, samlade Luckan all svenskspråkigt material om service och kultur på ett ställe. Man arbetade redan innan uttrycken fanns med gränsöverskridande verksamhet, och sådant som idag kallas nätverkande. 3.2 Greta Storlund berättade om år 1998 fram till 2005 då stora förändringar skedde. Genom Urban Expo och renoveringen av Glaspalatset gavs chansen att sent 1998 flytta till 44 kvm på Simonsgatan 1, där personalstyrkan utökades och biljettförsäljning till finlandssvenska evenemang inleddes. Fler Luckor grundades med start i Borgå (Borgå 1999, Åbo och Kyrkslätt 2000, Karleby 200, Raseborg och Kimito 2002, Sydösterbotten 2009.) Vid år 2000 påbörjades det kulturella producentengagemanget i Helsingfors med utställningsverksamhet, deltagande i Kulturstadsåret och dess projekt samt en egen svensk evenemangskalender på nätet. År 2003 lanserades webbtjänsten FYRK - om stipendier och understöd, följt av Svensk servicekatalog ett par år senare. 3.3 Jessica Lerche berättade om utvecklingen från 2005 då hennes tjänst startade. Med en svag basfinansiering var det enda sättet att utöka resurserna med hjälp av projekt. Något som Luckan närmast blivit expert på. Med uppbyggandet av en struktur lämplig som bas för stödprojekt inom information, kultur och samhälle började Luckans projektkoncept ta form och utvecklas. För Helsingforsluckan som redan tidigare agerat huvudman eller samarbetspartner för en rad projekt blev 2005 startåret för en helt ny finansieringsmodell. (Bland tidigare projekt bör nämnas Verandan, Nina Grans projekt i samarbete mellan Luckan, Helsingfors stads kulturcentral och Svenska kulturfonden, Karl Norrboms projekt Ny i stan som 2008 utmynnade i Bridge.) 2005 startade Ung Info med bidrag från länsstyrelsen och Svenska kulturfonden, senare UVM. Projektet utvidgades 2008 till att omfatta Luckorna i Raseborg, Borgå och Kyrkslätt. Året innan 2007 startade Produforum och året efter det 2008 integrationsprojektet Bridge. Lerche kommenterade att Luckans triumfkort är att bygga på bredden istället för att satsa på imperier och höga torn. En annan viktig styrka hon påpekade är vår förmåga att reagera snabbt, det finns ingen belastning av onödig byråkrati. Projekteringstankar för samordning och samarbete: - gemensamma EU-projekt - stärka Luckorna inledningsvis inom Nyland i det kulturstrategiska arbete - utveckla Luckans kompetens vad gäller ledning av EU-projekt Problem och behov att bemöta: - enhetligare struktur (handlar både om kvalitet och mera lik grafisk design mm) - en gemensam webbmaster - behov av ett gemensamt paraply, typ förbund med fokus både lokalt, regionalt och hela Svenskfinland. - bättre koordinering av organisation - se kritiskt på ägarstrukturerna - Luckorna måste ha minst 2 personer anställda 4

5 3.4 Fredrik Åberg, ordförande Raseborgluckan kommenterade presentationen. Luckan har verkligen alltid legat rätt i tiden och gjort ett fint gräsrotsarbete. Men ansvaret måste vara förankrat hos huvudmännen runt om i Svenskfinland, regionalt, istället för att sköta allt nationellt. Mer samarbete, ja, men med respekt för de olika Luckornas egenart. 4. Luckans roll lokalt, regionalt och i Svenskfinland Johan Storgård, teaterchef Svenska teatern, inledde med att berätta vad Luckan betytt för honom. Därefter ledde han en paneldebatt, där representanter från alla Luckor deltog. Storgård började med att berätta om sina personliga erfarenheter av Luckan, vad den betytt för honom framförallt då han var med och startade upp Viirus. Luckan var mycket närmare publiken, än Viirus ute på Råholmen, förenklade försäljningen av biljetter. Han betonade de många verksamheterna, regionerna och de utvecklingsmöjligheter som borde utredas. "Luckan har mer potential än vad finansiärer och alla andra tror." Storgård poängterade själva stormötets förväntade resultat med tre ord: "Samarbete, samarbete, samarbete!" Följt av: "Utan det lever vi inte länge!" I panelen presenterade Luckorna sina verksamheter, och Storgård ställde två frågor till alla att besvara: 1. Vilka tjänster erbjuder ni idag som ni inte tar betalt för, men som ni kunde ta betalt för? 2. Kan, enligt er synvinkel, Luckan konceptet exporteras nationellt och internationell? Kommentarer under presentationerna: Kommentar, Jessica Lerche: För att underlätta i Åboland kunde man eventuellt grunda ett Luckankoncept i Åboland, för Åbo, Kimito, Pargas. Kommentar, Jessica Lerche: Skulle det löna sig att söka företagssponsorering nationellt istället för lokalt? Gustaf Åberg höll inte med. Kommentar, Nina Gran: Man måste våga ompröva och uppdatera det man håller på med, det är farligt att fastna i hjulspåren. Brytningspunkter där man måste våga ta risker, lämna över eller expandera är viktiga. Kommentar, Ann-Jolin Grüne: Som exempel togs tidningen Kraft och kultur: det visade sig att de som är intresserade av förnybarenergi ofta också är intresserade av kultur. Kanske man kan hitta företag som är intresserade av att sammankoppla Luckans verksamheter och sina produkter? Kommentar, Christine Romberg: 5

6 Produkten är så odefinierad, vi måste bli bättre på produktifiering! Kommentarer Zusan Söderström: Funderat på att ha en ambulerande Produforumbuss, i Esbo t.ex. Då parkerar man bussen där det finns människor, och i bussen kan också finnas utrymme för scen och utställningsmöjligheter. Kommentar, Solveig Friberg: I Kimito finns en simbuss som kör folk till stranden, och vi har funderat på att ha en kulturbuss som åker till kulturevenemang eftersom så få annars tar sig dit. Kommentar, Anki Hellberg-Sågfors: Produforum Riks jobbar med att produktifiera, skriva ut koncepten som utvecklas och göra en visualisering med text. På det sättet kan man sälja kunnandet efter projekttidens slut. Kommentar, Jessica Lerche: Vi är många som kan leda EU-projekt i salen, många vill säkert köpa hjälp att fylla i dessa krångliga ansökningar. Vi är onödigt ödmjuka, vi ser inte prislappen på vårt kunnande. Vi borde ha en framförhållning och strategi för att sälja detta kunnande! Med tanke på andra minoriteter borde vi exportera tankesättet internationellt. Att minoriteter har en egen minoritetstjänst med service och info på deras språk, med projekt som Ung Info och Produforum. Efter presentationen konstaterade Johan att Luckorna runt om i Svenskfinland kan en massa saker, och gör en massa saker gratis för slutanvändaren: - vardagsrum - information - språkbad - datautveckling för seniorer - bokningar och råd - service för staten - utställningsmöjligheter - evenemangsarrangör - servicegivare - juridisk rådgivning Johan Storgård: Någonstans måste ni ta betalt! Sätt ett pris på allt, det är Luckan, språkets och identitetens framtid. Kanske det finns finansiärer som är villiga att betala? Lippupalvelu och Lippu till exempel, Luckan borde inte betala för att sälja deras biljetter, utan Lippupalvelu borde betala åt Luckan! Luckan har möjligheten att ta steget att bli en svenskspråkig plattform för all service på svenska, allt från sociala tjänster till tandvård. Fonderna kan vara intresserade av att finansiera. Han poängterade flera gånger att ingenting är gratis. Och hävdade att fördelar med att ta betalt i följande sentenser: - Om man har en penningström är det lättare att göra ett bra arbete! - Om man tar betalt måste man förbättra sig hela tiden. Tankegången väckte mycket olika känslor och tankar: Kommentar, Greta Storlund: Men av orsakerna till varför Luckan blivit så omtyckt är att det är lågtröskelverksamhet och mycket som erbjuds är gratis. Att ta små kostnader är dessutom inte lönsamt i längden, med tanke på administration osv. Inte ta betalt från små föreningar. Det finns mycket oanvänd potential i finansieringen, istället sammankoppla kompetensen och ha proffs som söker finansiering. Kommentar, Gustaf Åberg: Detta leder till renodlad näringsverksamhet - då blir det en annan båt än den vi nu är i. Kommentar, Anki Hellberg-Sågfors: 6

7 I Produforum sker utbyte av tjänster, du får allt utom pengar men du ger av din kompetens och får av andras kompetens. Kommentar, Christine Romberg: Samma linje som Storlund ovan. Ta betalt av de som kan betala, och ge gratis service till dem som behöver. Kommentar, Nina Gran: Man ska inte nervärdera sitt arbete, och man ska inte nöja sig med att vara 0,82 personer utan vi behöver hela personer på Luckan! Man får inte stampa på stället, utan alla har ansvar att Luckan på den egna orten utvecklas. I det här att ta betalt av de stora men inte av de små finns inga lätta vägar. Kommentar, Ulrica Ståhlmann: Viktigt att vi stärker Luckans märke (brand), för personalen, arbetet och kunskapen. Vi behöver en personalen som är förankrad, det går inte med att vara anställd till 50%. Kommentar, Tina Eriksson: Vi är hemskt snälla, och vi mår bra av att inte ta betalt av föreningar och konstnärer. Men är man snäll är man också lite tråkig, också för finansiärerna. Kommentar. Christine Romberg: Om man lyckas produktifiera och vet vad man ska göra och inte ska göra så blir det lättare för personal att veta vad de sätter tid på, mindre stress och mera effektivitet. Kommentar; Anki Hellberg: Vi behöver tydliggöra vad vi inte ska göra! Vi ska vara ja-sägare, men vi måste befria oss. SAMMANFATTNING: Hedda Halonen knöt ihop dagen. "Hoppfullt att se Luckans historia, hur det som började så smått nu är något så här stort. Förhoppningsvis leder det till mer samarbete i framtiden." Maria Björnberg-Enckell avslutade: "Nu gäller det att bygga vidare på Luckanfamiljen, och satsa på mera samarbete!" LUCKORNAS STORMÖTE DAG kl Närvarande: Borgå: Anneli Hytönen, Frida Pihlajaniemi, Karleby:Reidun Manderbacka, Petra Skantsi, Kimitoön: Tina Eriksson, Kyrkslätt: Lotta Lindström, Kitty Åberg, Raseborg: Annette Ström, Sydösterbotten: Hanna-Mari Kamppikoski Åbo: Hedda Halonen, Helsingfors: Jessica Lerche, Sebastian Weckman, Karl Norrbom, Greta Storlund, Ann-Jolin Grüne, Jenny Österman. 1.Sebastian Weckman, Helsingfors, ledde mötet, och lät först Luckorna kort presentera sina verksamheter. 7

8 2. Under den följande diskussionen framlades en rad olika problem de olika Luckorna brottas med, samt hur dessa skulle lösas. Främst rörde det projektverksamhet som ekonomisk räddning av basverksamhet. Möjlighet till grafiskt stöd mer centralt inom Luckorna. Arbetstrygghet och drägliga avtal för de anställda samt personalbrist till följd av otillräckliga medel. Slutsatser: Ett förlag är att då nu Helsingforsluckan arbetar fram en grafisk linje, vore det kanske läge att stöda de andra Luckorna med grafik som annonsbottnar, visitkort, templates etc. Åbolands Luckor (Åbo och Kimito) borde stärkas personalmässigt. I Åbo behövs mer arbete med finansiering och strategiutveckling, ända möjligheten är mer personal för att kunna upprätthålla Luckan och samtidigt genomföra det administrativa arbetet. I Kimito är situationen likartad, och i behov av ny huvudman, där finns dessutom scen- och evenemangsmöjligheter i Villa Lande som är outnyttjade till följd av personalbrist och lite verksamheter. Kanske något Luckan i Kimito kan ändra på, men förutsätter medel och personal. 3. En webbshop initierad av Annette Ström, Raseborg, presenterades och är möjlig att genomföra. Frågan är vem som upprätthåller och marknadsför tjänsten, alla? hur? 4. Helsingforsluckan har påbörjat ett samarbete med MIRservices om ett nytt biljettsystem för att komma ifrån de stora leverantörernas avgifter och samla de svenska kulturaktörerna kring ett förmånligt system. Till detta behövs hjälp av alla Luckor, en utredning om hur bör vara klar inom kort. Genomgång av de olika Luckornas verksamhet och vardagliga problem och lösningsmodeller. Kortfattat kommentarer av de olika Luckornas arbetstagare. - för lite personal är ett problem på de flesta orter för att kunna ha en mer omfattande verksamhet - finansieringen på de flesta orter täcker endast baskostnaderna - finansiering från kommunen fås oftast i form av lägre hyresunderstöd Luckornas framtida gemensamma funktioner / satsningar: - Behov av en gemensam webbmaster - Thomas Nybergh föreslog att alla skulle skapa facebooksidor, idealt forum att sprida gemensam marknadsföring på nätet, han lovade hjälpa alla som behöver det - Webben kräver en omfattande uppdatering, ny layout / ny grafisk profil och upprätthållning - Lansering av en gemensam webbshop har påbörjats - Finansieringen av webben borde sökas tillsammans från respektive kommuner / fonder eller statliga utvecklingsprojekt - Luckan bör vara konkurrenskraftiga i förhållande till kommun, stat och EU vad gäller erbjudande av medborgarservice på svenska - Gemensam satsning på språkbad? - Luckornas verksamhetsledare bör sträva till att sammankomma regelbundet för att göra strategiska beslut angående gemensamma utvecklingsplaner för att stärka samarbetet (kan göras bl.a. med hjälp av Skype) - I varje verksamhetsplan bör det finnas en gemensam text som skrivs tillsammans av verksamhetsledarna - Ett gemensamt biljettsystem Luckanbiljetter lanseras småskaligt till hösten men vi hoppas att det växer sig stort, vilket självklart kräver en satsning på marknadsföringen. Luckan i Helsingfors gör en grundinvestering som innefattar licenser för de andra Luckorna - Svensk servicekatalog är viktig för att lyfta fram tredje sektorns serviceutbud. Databasen finns men inmatning behövs liksom en redaktionell genomgång. Budget för detta finns men Luckorna bör sätta detta i system för att trygga uppdateringen av denna tjänst, Greta Storlund kan hjälpa till med koordineringen, men målet att denna tjänst skall bli självgående (ett Leaderprojekt?) 8

9 Åtgärder som man redan nu bör ta: - Eniga signaler från de förtroendevalda att något måste göras, därför bör alla verksamhetsledare behandla i respektive styrelse detta PM och be styrelsen formulera ett utlåtande över vad som man borde göra för att föra Luckans sak vidare - Nya möjliga EU-projekt (best practice sökes för att främja Luckan nätverket. - Ett ev Leaderprojekt (landsbygdsprojekt) utreds, Kyrkslätt kollar ansökningsmöjligheter - Man bör definiera en huvudman för gemensamma projekt, om Helsingforsluckan agerar så gör man upp ett samarbetsavtal med alla Luckorna samt en overhead kostnad till huvudmannen - Behov av gemensam audiens till fonderna - Vi bör ha öronmärkta pengar i våra budgeter för gemensam utveckling - Alla orter borde utveckla sin Ung Info- verksamhet ni kan kontakta Anders Derefalk (Luckan i Helsingfors) och använda honom som koordinator - Gemensam annons i City Archipelago ca. 45 / Lucka kontaktperson Annette Ström Kort text till Styrelserna utformad av Jessica Lerche: BEREDNING VPLAN OCH BUDGET För främjande av Luckornas samarbete och utvecklingsarbete behövs arbetsinsatser och gemensamma medel. För upprätthållandet av Luckornas hemsidor behövs en arbetsinsats för en gemensam webbmasterfunktion inledningsvis på deltid från och med För dessa ändamål reserveras en summa om euro per Lucka i Luckornas budget. Summan varierar beroende på behov och Luckornas omfattning (storlek). Kontaktuppgifter sociala medier: Thomas Nybergh Enligt uppdrag, Emilia Hytönen, Jenny Österman, Karl Norrbom, Jessica Lerche 9

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet LLuckorna i Svenskfinland PM från Luckornas möte 10 11.3.2016 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare Mötet började kl. 14 Ordförande: Sebastian Weckman dag 1, Lotta Lindström dag 2 Sekreterare: Larrie

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Danmark och Finland och öka kunskapen om de båda

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15 Ingvar Dahlbacka Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut grundades år 1972 tillkom för att möjliggöra en bred forskning också

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Tankesmedjan Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors

Tankesmedjan Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors Tankesmedjan 9.3.2016 Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors Malin Eriksson, Svenska enheten för bildningsväsendet 9.3.2016 1 Läget i Svenskfinland En

Läs mer

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010 1 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid. 3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid. 5 3. PERSONAL sid. 6 4. EKONOMI

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

INFOBLAD NOVEMBER 2008

INFOBLAD NOVEMBER 2008 Femte Ungdomsringen r.f. 1 Handelsesplanaden 10 D 65100 Vasa Tel. 050 433 3262 femte@sou.fi www.femteringen.fi INFOBLAD NOVEMBER 2008 Allmänt Pidro VM Uthyres: golvbonare Hemsidor Johannesgalan pris Vaude

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland 1. Inledning 1.1 I många av världens länder är befolkningen två- eller flerspråkig. I Finland talas flera språk. Nationalspråken är svenska och finska. 1.2 Vår

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Sida 1(5) PROTOKOLL 1/ 24.8.2016 STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Tid: 24.8.2016 kl. 9.30-10.53 Ordförande : Mäkelä Michael Sekreterare:

Läs mer

Frivilligarbete i 4H. Frivilligledaren Per hjälper lägerdeltagarna mäta trädets höjd. Hed-Mari Björkell

Frivilligarbete i 4H. Frivilligledaren Per hjälper lägerdeltagarna mäta trädets höjd. Hed-Mari Björkell Frivilligarbete i 4H Frivilligledaren Per hjälper lägerdeltagarna mäta trädets höjd Hed-Mari Björkell 2007 Innehåll Inledning... 3 Vem är frivillig?... 4 Varför är frivilligarbetaren viktig för oss?...

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Att främja kvalitet och konkurrenskraft i nordisk konst- och kulturliv:

Att främja kvalitet och konkurrenskraft i nordisk konst- och kulturliv: REDOGÖRELSE Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Det nordiska kultursamarbetet i en ny tidsålder 24 oktober 2006 Mål för det

Läs mer

Utvecklande av treparts modell för Nordiskt och Baltiskt samarbete

Utvecklande av treparts modell för Nordiskt och Baltiskt samarbete Produforum kulturexport Norden och Baltikum Utvecklande av treparts modell för Nordiskt och Baltiskt samarbete ACE-Production Ab, FO.nr: 2204863-8 ADRESS: Norra Esplanaden 2 00130 Helsingfors KONTAKTPERSON:

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

With this product, Produforum and Luckan hope to promote and raise competence concerning cultural entrepreneurship and cultural export and exchange.

With this product, Produforum and Luckan hope to promote and raise competence concerning cultural entrepreneurship and cultural export and exchange. This publication has been produced within the scope of the project Produforum Nordic and Baltic Cultural Export. The aim of the project is to create better working conditions for the cultural field in

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer