ÅRSRAPPPORT Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: , FO-nummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 1

2 ÅRSRAPPPORT Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: , FO-nummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 8 5. Marknadsföring och synlighet sid Verksamhet sid Informationstjänsten - Luckan centret sid Integrationsverksamheten sid UngInfo 2012 sid Kultur och programverksamhet sid 22 G lbarnkultur Luckans starka kulturkort sid Luckan shop sid Den virtuella Luckan - Luckans webbplatser sid Luckans samarbetsprojekt och medverkan i arbetsgrupper sid Digitala tjänster för företag (Företagsportal) sid Delaktig i Finland i huvudstadsregionen sid Eduvuxen i samarbete med yrkeshögskolan Arcada sid Stadsleader, EU och Svenskfinland samt Prå-gruppen sid UTVECKLINGSPROJEKT sid Produforum Nyland sid Produforum riks sid Projketet FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) sid SAMARBETET MED LUCKORNA sid ÖVRIGA SAMARBETSPARTER sid UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING sid 44 2

3 1. ÖVERBLICK Luckan är idag ett visitkort för det svenska i Finland, såväl lokalt, nationellt som utanför landets gränser. År 2012 stärktes Luckans roll som tjänsteproducent av samhälls- och kulturtjänster i regionen. Återigen har det finlandssvenska rum som Luckan utgör lockat många besökare både till centret och till webbplatserna. Luckan hade dryga besökare i centret och föreningens många webbplatser besöktes mer än gånger under året. Det stora och varierande programutbudet lockade över personer, och barnkulturen hade fler än evenemangsdeltagare. Luckans integrationsverksamhet förstärktes under verksamhetsåret. Vid årets början inleddes integrationsprojektet FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) med finansiering från Europeiska socialfonden. Projektet stärkte Luckans integrationsarbete och skapade helt nya grepp för integrationen i Finland. Verksamheten Bridge, finansierat av RAY, fortsatte med information och handledning för invandrare med avsikt att gynna en smidig och snabb integration i det finländska samhället. Föreningen fortsatte arbetet med att upprätta samarbetsavtal mellan huvudstadsregionens städer och Luckan för att kunna erbjuda lågtröskelmottagning som speciellt ger information och rådgivning för invandrare om den finlandssvenska servicen i regionen. Föreningen fungerade även som samarbetspart i projektet Delaktig i Finland i huvudstadsregionen. Luckans roll i sammanhanget har varit att utreda föreningarnas roll i integrationsfrämjande projekt samt att medverka i projektets arbetsutskott och styrgrupp. Därtill skötte föreningen vissa operativa ärenden som t.ex. informationsinsamling och marknadsföring av gemensamma satsningar från kommunala och privata aktörer. Ett viktigt mål under året var att säkra en framtida finansiering för de tjänster som Luckan producerar för kommuninvånarna i regionen. Tjänsterna utgör ett viktigt komplement till de tjänster som kommunerna erbjuder. De integrations-, barnkultur- och ungdomstjänster som Luckan tillhandahållit är ofta de enda som erbjudits på svenska i regionen. Den digitala tjänsten för företag som betjänar på svenska fick startlov år 2011 och utvecklades till en företagardatabas under år Databasen lanserades för företag under hösten som Foretagssidan.fi. En bred styrgrupp med representanter från bl.a. företagssektorn, högskolor och KSF media deltog i projektets utformning. Företagssidan öppnas för allmänheten under våren Luckan fortsatte att stärka sin roll som central aktör vad gäller informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster (IRV). Via sina olika verksamheter har föreningen erbjudit rådgivningstjänster till unga, invandrare, vuxenstuderande, kulturaktörer och personal inom utbildningsfältet. Utöver detta har Luckans informationstjänst dagligen hjälpt kunder med olika förfrågningar rörande samhälle och kultur. UngInfo har fortsatt stärka sin profil som informations- och rådgivningstjänst för ungdomar, såväl vid de lokala Luckorna i södra Finland som virtuellt genom verksamhetens webbplats och frågetjänst. Verksamheten fick ett fint erkännande då föreningen på Svenska dagen tilldelades Bojan Sonntagpriset om euro. Priset beviljades för åtgärder som främjar det svenska språkets bevarande i Finland, samt för förebyggande och preventivt arbete med ungdomar. Priset utdelades av Svenska Finlands folktings garanter r.f. i Helsingfors stadshus. 3

4 Projektet Produforum Nyland avslutades vid årets slut. Projektets arbete 2012 präglades av att förankra de goda arbetssätt och nätverk som skapas under de fem år projektet varit aktivt såväl i föreningens basverksamhet som hos övriga projektdeltagare. Projektet Produform riks fortsätter till medlet av 2014, och har 2012 vidareutvecklat kulturverktygen i form av webb- och eposttjänsterna Kulturforum.fi (marknadsföring), Kulturjobb i Finland (sysselsättning) och Kulturpost.fi (e-posttjänst för marknadsföring). Till sidorna förankrades sociala medier som Facebook och bloggar vilka stöder kulturaktörer på svenska i Finland. Luckans barnkulturarbete växte ytterligare under 2012 och de 260 programinslagen besöktes av över 4100 personer, (barn, familjer och pedagoger). Under våren koordinerade Luckans barnkultur en barnfest på Annegården som hade fler än 400 deltagare var också ett pilotår för att nå ut till fler barn med svenska kulturprogram. En rad projekt drevs för att tillgängliggöra kulturupplevelser åt barn med särskilda behov. Under året gavs Luckans konstverkstäder för barn i Designmuseet, Nationalmuseum och Ateneum, arbetet fortsätter Luckans roll som utvecklare och upprätthållare av barnkulturverksamhet stärktes också genom ett nytt samarbete med den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors Universitet. Varumärket Luckan stärktes tackvare närmare arbete Luckorna emellan och genom strategiförändringar hos Föreningen Luckan r.f. Luckornas ledningar träffades tre gånger under året. Ett stort steg framåt var skapandet av en gemensam verksamhetsplan som omfattades av alla Luckor. Vidare inleddes arbetet med att överföra alla Luckor till Föreningen Luckans webb- och e-postserver. Det påbörjade arbetet fortsätter Luckan har synts och hörts i media mycket väl Detta mycket tackvare nya projekt, goda samarbeten, tillräcklig marknadsföringsbudget och aktiv personal som har gett bra genomslagskraft för evenemang och verksamheter. Främst i arbetets - än i festliga - tecken bjöds det på utställning när Luckan som koncept fyllde 20 år. Jubileet uppmärksammades i form av en ambulerande historisk utställning som turnerande i hela landet och presenterades i eller vid alla Luckor. Sammanlagt 24 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen beviljades även statsbidrag för bestämda ändamål. ESF-medel från för kulturprojekten Produforum och integrationsprojektet FIKA euro, bidrag för ungdomsinformationsverksamhet från UkM ( euro för utveckling av virtuella rådgivningstjänster tillsammans med de andra Luckorna) samt för projektet Bridge sammanlagt euro från RAY. Stödet från fonder och stiftelser utgjorde sammanlagt euro. Finansieringen från statsmakten var sammanlagt euro och kommunalt understöd var totalt euro. Övriga intäkter utgjorde totalt euro. Den offentliga finansieringen i sin helhet utgjorde euro (657% av den totala finansieringen). Eva Bruun från Ernst & Young fungerade som föreningens revisor. År 2012 var sammanfattningsvis ett mycket aktivt och delvis framgångsrikt år, om än arbetsdrygt. Märket har stärkts och profilen höjts då Luckankonceptet har nått allt fler i regionen. Det svenska rummet mitt i Finlands huvudstad har under 2012 utmärkt sig som mångsidigt resurscentrum inom kultur, samhällsinformation, integration, ungdomsinformation samt som startare och ledare av utvecklings- och samarbetsprojekt. Föreningens verksamhet och resultat visar på ett väl utfört arbete som gagnar såväl samhället som Svenskfinland. 4

5 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING Föreningens medlemsorganisationer bestod som tidigare av följande samfund och organisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund samt Understödsföreningen för Svenska kulturfonden. Styrelsen bestod av följande medlemmar samt personliga ersättare: Fredrik Karlsson, föreningens styrelseordförande Monica Martens-Seppelin, viceordförande Maria Björnberg-Enckell (ers. Carita Lundin) Mats Löfström (ers. Johan Johansson) Samuel Reuter (ers. Marie-Louise Blåfield) Sebastian Gripenberg (ers. Christine Romberg) Styrelsen sammanträdde tio gånger under Luckans verksamhetsledare fungerade som styrelsens föredragande och platschef Karl Norrbom som sekreterare. Under året medverkande även Luckans ekonom som föredragande under styrelsemötena vad gäller ekonomiärenden. Luckans tidigare ordförande Henrik Wolff avslutade sitt ordförandeskap i december 2011 vilket föranledde ett ordförandeval vid ett extra höstmöte i mars Vid mötet valdes Fredrik Karlsson till ny ordförande. Vårmötet arrangerades 17.4 och höstmötet Luckans ledningsgrupp, som bestod av ekonom Pia Sevón, platschef Karl Norrbom, verksamhetsledare Jessica Lerche samt centeransvarige Sebastian Weckman (från hösten) sammanträdde minst var tredje vecka under året. Luckans kulturgrupp med fokus på program och kulturaktiviteter leddes av specialplanerade Nina Gran och sammanträdde fyra gånger under året. Luckan deltog också i en barnkulturgrupp, som bestod av representanter från städerna och Sydkustens landskapsförbund. ESF-projekten Produforum hade sina givna styrgrupper. Produforum Nyland, leddes av verksamhetsledaren och Produforum riks av Nina Gran. Styrgruppen för Nyland sammankom sex gånger och styrgruppen för riks tre gånger. Se närmare information under Produforum. Ledningsgruppen för UngInfo, som bestod av kommunernas ledande ungdomstjänstemän inom huvudstadsregionen, sammanträdde två gånger under året. Ledningsgruppen leddes av verksamhetsledaren och som sekreterare fungerade Luckan ungdomsinformatör. Ungdomsinformatörerna vid samtliga Luckor som upprätthåller UngInfo-verksamhet samlades för åtta möten för att planera och följa upp verksamheten. Integrationsverksamheten Bridge hade en specifik referensgrupp, som bestod av sakkunniga på området från städerna i huvudstadsregionen samt representanter från målgruppen. Referensgruppen träffades fyra gånger under året. Dessutom startade en gemensam sakkunnighetsgrupp för projektet. Integrationsprojektet FIKA har sedan starten haft en styrgrupp som leds av direktör Agneta Eriksson och består av representanter från tredje sektorn/föreningar, kommuner, förbund samt invandrarföreningar. Styrgruppen sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret. Delaktig i Finland (med Arbis i Helsingfors som huvudman) och Bridge hade referensgrupp bestående av representanter för föreningar, utbildnings- och intresseorganisationer samt myndigheter. Gruppen hade två möten under verksamhetsperioden. Föreningens verksamhetsledare och informatör Anna Jakobsson utsågs till medlemmar i projektet Delaktig i Finlands arbetsutskott (12 möten under året) och styrgrupp (tre möten). 5

6 Företagssidan.fi tillsatte en styrgrupp år 2011 som fortsatte sitt arbete år 2012 för att övervaka utvecklingen av digitaltjänsten. Gruppen sammanträdde fyra gånger under verksamhetsperioden. 3. PERSONAL Sammanlagt 17,5 personer har arbetat för Luckan under verksamhetsåret. Luckan basverksamhet - Som verksamhetsledare fungerade Jessica Lerche. - Karl Norrbom verkade som platschef och marknadsföringsansvarig. - Som center- och försäljningsansvarig, grafiker och producent verkade Sebastian Weckman. - Pia Sevón fungerade som föreningens ekonom. - Som ungdomsinformatör för UngInfo inom huvudstadsregionen fungerade Muluken Cederborg. - Anna Jakobsson följd av Liselott Sundbäck arbetade som informatörer för integrationsverksamheten Bridge. Verksamheten UngInfo riks Mirjam Malik koordinerade UngInfos riksomfattande verksamhet samt frågeportalen Fråga.fi. Luckans barnkultur Zusan Söderström verkade som Luckans barnkulturproducent. Projektet Produforum Nyland Anders Derefalk verkade som projektledare. Som projektkoordinator i Raseborg fungerade Sanna Lindholm och som koordinator i östra Nyland Paola Dadda-Lönnström. Carl Lindgren arbetade som projektets koordinator i huvudstadsregionen. Projektet Produforum riks Ann-Christin Hellberg-Sågfors verkade som projektchef och Greta Storlund som informatör på heltid under För Produforum projekten fungerade Jessica Lerche som administrativt ansvarig och Pia Sevón som projektets ekonom. Projektet FIKA Anna Litonius verkade som projektledare och Jenny Asplund som projektkoordinator med ansvar för Raseborg och Kyrkslätt. Inom projektet arbetade också Sarka Prokopova som erasmuspraktikant. För FIKA fungerade Karl Norrbom som administrativt ansvarig och Pia Sevón som projektets ekonom. Praktikanter och timanställda: Tina Rehnström och Toivo Tolonen har verkat som timanställda i kundtjänst. Tolonen påbörjade 2012 som civiltjänstgörare och blev under senhösten anställd vid kundtjänsten. Thomas Nyberg utförde olika slag av tekniska IT-tjänster för Luckan och dess projekt på timbasis. Luckan är en populär arbetsplats, också för praktikanter vid högskolor och yrkesskolor och personer som behöver arbetslivsträning eller sysselsättas inom frivilligverksamheter. Tack vare mångsidiga arbetsuppgifter och möjlighet till handledning svarar vi på studerandens behov och förväntningar efter bästa förmåga. Vi har under de senaste åren främst haft finlandssvenska studerande men även kunnat erbjuda internationella studeranden en svensk arbetsmiljö i Finlands huvudstad. 6

7 Sammanlagt nio personer har arbetat för Luckan i form av högskole- eller yrkesskolpraktik eller arbetslivsträning under året. Luckans verksamhet har utvecklas positivt också tack vare våra ambitiösa praktikanter. Luckan Stella Kurtén, Novia kulturproducent, (Barnkultur) Toivo Tolonen, Jan - Nov (Civiltjänst) Luckan Integration, UngInfo, Bridge och Delaktig i Finland Ronja Nordin, Helsingfors Universitet Svenska Social och Kommunalhögskolan, , ? Šárka Prokopová, Erasmus arbetspraktikant, Produforums riks Laura Rantanen, Yrkesinstitutet Prakticum, avdelningen för företagsverksamhet och kommunikation, medieassistent, Cecilia Fonselius, Yrkesinstitutet Prakticum, avdelningen för företagsverksamhet och kommunikation, medieassistent, Freja Lindeman, Yrkeshögskolan Novia, kulturproducentskap, , Laura Rautiainen, Yrkeshögskolan Novia, kulturproducentskap, Produforum Nyland Emma Wikström, Yrkeshögskolan Novia, kulturproducentskap, Uppvaktningar Föreningen har uppvaktat såväl personer som organisationer vilka på olika sett stött föreningen under året med anledning av bemärkelsedagar, jubileum eller firanden av olika slag. Mötespraxis och övrigt Under året sammanträdde personalen varje vecka för personalmöten samt under tre planeringsdagar. Mötena dokumenteras i protokollform och den dagliga verksamheten i kalenderform över Internet. Luckans ledningsgrupp sammanträdde varannan vecka och bestod av ekonom Pia Sevón, platschef Karl Norrbom, centeransvarig Sebastian Weckman och verksamhetsledare Jessica Lerche. Projektet Produforums fasta kulturaktörer sammankom för operativa aktörsmöten regelbundet samt Produforum Nylands projektpersonal sammanträdde 1-2 ggr i månaden under ledning av projektledaren. Produforum riks inbegripna personal och aktörer samlades också regelbundet för planeringsmöten under ledning av projektchefen. Produforums ledningsgrupp sammanträdde var tredje vecka och bestod av Luckans verksamhetsledare, projektchefen, informatör och projektledaren för Produforum samt Luckans ekonom. Luckans personal höll två utvärderings- och planeringsdagar 14 och 15 juni i Hangö samt en vårplaneringsdag 5 oktober. Luckan deltog i de årliga Luckandagarna som hölls i Kimtio 24 och 25 maj. En julfest ordandes på Verandan 5 december. Luckornas styrelse och ledningsgrupp samlades för ett strategimöte 25 oktober på Hanaholmen och planerade en förnyelse av organisationsstrukturen inför

8 Luckans styrelse sammanträdde tio gånger under året. Medlemsföreningarna möttes för vår- och höstmöte. Personalhälsovården sköttes av den privata läkarcentralen Diacor. Luckans lönebokföring sköttes av Tilitoimisto CH-account. Luckans revision görs av Ernst & Young Helsingfors. Luckan är medlem i arbetsfacket EK. Personalen för minst två utvecklingssamtal per år med sina närmaste förmän. 4. Ekonomi Allmänt om ekonomi och resultat Luckans preliminära resultat för år 2012 visar ett underskott på euro. De totala intäkterna var euro (2011: ) och kostnaderna euro (2011: ). Underskottet för år 2012 dras av från överskottet från tidigare år som uppgår till ca euro. Av de erhållna bidragen år 2012 var 57% offentliga understöd ( euro), år 2011 var summan euro, så en liten ökning av dessa kan ses. Dessa siffror inkluderar de kommunala bidragen som uppgick till euro (2011: euro). De privata bidragen uppgick till euro (2011: ) och övriga bidrag för samarbeten och försäljning utgjorde euro. Luckan drev tre ESF-projekt under året och kostnaderna/intäkterna utgjorde tillsammans euro. Luckan integrationsverksamhet, Bridge kunde fortskrida tack vare understöd från RAY om euro. UngInfo erhöll specialunderstöd från UkM för utveckling av virtuella rådgivningstjänster för unga på svenska om euro. Det virtuella rådgivningsprojektet fortskrider Även städerna inom huvudstadsregionen stödde UngInfo verksamheten med ett belopp om euro, varav Helsingfors stads andel utgjorde euro. Närmare uppgifter över den ekonomiska situationen framgår ut bokslutet och dess specifikationer. Intäktsförda bidrag finns specificerade nedan. Eftersom många av de aktiviteter, som beviljats bidrag fortgår, överfördes medel till följande år. Luckans verksamhet är mervärdesskatteskyldig för försäljningsverksamheten, dvs. biljettprovisioner och produktförsäljning. Alla kostnader och intäkter har bokförts i enlighet med Luckans olika verksamhetsområden, dvs. försäljning, information, kultur, UngInfo och basverksamhet samt för de olika projekten. På Luckans interna dokumentportal har uppföljningen funnits tillgänglig för Luckans finansiärer. Bokföringen sköttes av ekonom Pia Sevón och som revisor fungerade Eva Bruun från Ernst & Young. Närmare uppgifter om föreningens ekonomi framgår ur resultaträkningen, balansen och dess noter. 8

9 Intäktsförda bidrag 2012 BMR från ,00 UKM, kulturbryggan, från ,89 Hackmans stiftelse 6 063,09 Forums företagarförening, företagsregistret 3 000,00 Aktiastiftelsen, företagsregister 797,22 Nygréns Stiftelse 3 500,00 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ,14 Svenska Kulturfonden, Produforum ,71 Stiftelsen 7:E mars, UngInfo 3 000,00 kulturfonden Norge-Finland 500,00 Anna och Karl Eklunds stiftelse 3 000,00 Lerches familjefond 2 000,00 Kulturfonden, för fyrk.fi 1 000,00 Arcada, företagsregistret 6 000,00 Folktinget, stipendium UngInfo 1 500,00 Nordisk kulturfond, Unga rötter 6 325,00 SAMS 2 000,00 ELY-centralen - Produforum Nyland ,48 ELY-centralen - Produforum riks ,87 ELY-centralen - FIKAs ,36 Kommunal finansiering, Produforum Nyland ,53 Kommunal finansiering, Produforum riks 5 449,99 Kommunal finansiering, FIKA 5 538,59 Helsingfors stad, kultur- och biblioteksnämnden ,00 Helsingfors stad, UI lokalt ,00 Grankulla stad, UI lokalt ,00 Esbo stad, UI lokalt ,00 Vanda stad, UI lokalt ,00 UkM Ung Info Riks ,00 UkM utbetalning till den andra Luckorna ,00 Vanda stad, Bridge 6 000,00 Helsingfors stad, bridge ,00 Grankulla, Bridge 2 200,00 Esbo, Bridge 6 000,00 9

10 RAY - Bridge år ,00 RAY - lågtröskelverksamhet ,00 NTM-centralen, UngInfo 2 000,00 Nylands konstkommission 4 000,00 NTM-centralen, företagsregistret ,85 Utbildningsstyrelsen Bridge 5 000,00 Helsingfors stad, informationsverksamhet 1 000,00 Helsingfors stad, socialverket 8 000,00 Föreningen Konstsamfundet ,00 Stiftelsen Tre Smeder ,00 Arbetets vänner 1 000,00 Svenska Kulturfonden ,72 Svenska Folkskolans Vänner ,00 Aktiastiftelsen i Vand 3 000,00 Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla ,00 Thurings stiftelse 3 000,00 Gesellius stiftelse 3 000,00 Totalt ,44 5. MARKNADSFÖRING OCH SYNLIGHET Luckans märke har stärkts ytterligare tack vare stor synlighet under Nya projekt, goda samarbeten, tillräcklig marknadsföringsbudget och aktiv personal har gett bra genomslagskraft för evenemang och verksamheter. Luckan annonserade främst i KSF-medias tidningar men också i en rad tidskrifter, programblad och kalendrar. Till exempel annonserades programverksamheter i God Tid, Studentbladet, Vi och vår skola, Ny Tid, Helsinki Times, SixDegrees, Forum för ekonomi och teknik, Hem & Skola och Kyrkpressen. Webbreklam användes på webbplatserna Evenemax.fi, Helsinkitimes.fi och 6degrees.fi. Genom redaktionellt omnämnande i artiklar, intervjuer och notiser i flera av nämnda medier har föreningens olika verksamhetsområden och personer lyfts fram. Intervjuer har också getts i radio och television under året. 10

11 Marknadsföring har också skett över Internet, sociala medier, notiser och pressmeddelanden. Genom projekten FIKA som startade i januari uppmärksammades varumärket ytterligare. Informationsgång Under året har personalen kontinuerligt skrivit notiser om evenemang och aktiviteter i och från Luckan och skickat redaktionellt material till olika svenska medier. Varje vecka sändes pressmeddelande via kulturpost till svenska medier samt till Luckans informations- och intresselista, bestående av personer och organisationer som önskar direktinformation om verksamheterna. Luckan och dess många projekt producerade flyers, broschyrer och reklamblad som distribuerats till de berörda målgrupperna. Luckans växande webbplats hade drygt besök under året. Luckans webb och nya projektsidor fick ett upplyft under året med fler användare och undersidor. Tillsammans med de andra Luckorna gjordes gemensam annonsering i olika specialtidningar för att spara på kostnader. Arbetet sköttes av Luckan i Raseborg och Föreningen Luckan. Karl Norrbom och Sebastian Weckman har ansvarat för den grafiska profilen, de har också utformat det mesta webb- och tryckmaterialet rörande verksamheterna i Luckan samt skött om uppdateringen av Luckans webbplatser. De olika projektens webbplatser har administrerats främst av projektpersonalen. Luckan, UngInfo och Produforum upprätthöll egna bloggar och alla verksamheter flitigt använt sociala medier i sin marknadsföring. 11

12 6. VERKSAMHET 6.1 Informationstjänsten - Luckan centret Nyckeltal: - över fysiska besök - produktion av svensk företagsportal - utökat Luckandiplom för företagare Luckancentret i hjärtat av Helsingfors har under året utmärkt sig ytterligare ett medborgarkontor med gott nätverk. Kunderna har såväl erbjudits samhällsinformation och rådgivning som informationsevenemang eller plats i ett svensk rum öppet för alla. Kunderna har varit allt från finländare och invandrare till turister och gästarbetare. De många aktiviteterna och den goda servicen på flera språk lockade både barnfamiljer och skolelever, seniorer och personer med funktionsnedsättningar till att ta del i utbudet och gemenskapen. Luckans lågtröskelprincip och informella mottagande har gynnat besöksunderlaget. Under 2012 bestod Luckans informationstjänst av fyra större delar. 1) Allmän information och handledning om samhället, 2) specifik ungdomsinformation (UngInfo), 3) integrationsverksamheten Bridge med guidning och handledning för invandrare i Finland och 4) kulturinformation om svenskt i Finland. Därtill har Luckan fungerat som knutpunkt och mötesplats för många föreningar, arbetsgrupper och samfund. Luckan har erbjudit personlig kundservice samt en rad virtuella tjänster som stöder informationsarbetet. Luckan är ett finlandssvenskt visitkort med information om samhället som också deltar i den finlandssvenska strukturutvecklingen. I de flesta frågor har Luckan kunnat hjälpa kunden framåt, alternativt slussat kunden vidare till en annan instans där expertis nås. Kundkretsen består till största delen av svenskspråkiga personer (ca 40 procent), men både finskspråkiga (ca 25 procent) och personer som lever på engelska i Finland (ca 35 procent), har växt ytterligare sedan tidigare år. Luckans gatuplan fungerar som bas för den dagliga verksamheten. Här finns information riktad till alla åldrar, allt från broschyrer och informationsblad till möjlighet att använda sig av kunddatorerna för att hitta den information man söker. I likhet med tidigare år, betjänade Luckan sina kunder genom personlig betjäning, hjälp till självhjälp och informationsmaterial i Luckans lokaler, per telefon, e-post och via webben. 12

13 Kunddatorer, kundnätverk och betjäningsdisk Under 2012 hade Luckan sex kunddatorer för kunderna, varav en var speciellt avsedd för seniorer och personer med rörelsehinder. Datorerna får användas kostnadsfritt 45 minuter per besök. I centret erbjöds dessutom gratis ett snabbt, trådlöst nät samt fortlöpande IT- och kanslistöd, (fax- och kopieringstjänster). Det centrala läget och Luckans lättillgängligt gör det extra populärt att sticka sig in, läsa en tidning och surfa på nätet. Ett ständigt behov av förnyad teknik och möblemang i centret, till följd av många kunder och stort slitage, gällde också för Under året planerades en renovering för förslag år Tidningar, tidskrifter och bokbytarhylla Tidningshörnan var uppskattad, med alla svenska dagstidningar och tidskrifter utgivna i Finland i Luckans hyllor. Tidningshörnan har sedan länge haft sin givna plats i den ordinarie verksamhet och många kunder som kommer förbi dagligen för att läsa en tidning eller tidskrift. Luckan tillhandahåller också en bokbytarhylla där kunder får ta samt lämna in böcker. Hyllan har bibehållit sina veckovisa bokbytare som uppdaterar utbudet av litteratur i hyllan. Rådtorg, informationsrelaterade och sociala evenemang Rådtorgen fortsatte 2012 med över 60 evenemang och informationstillfällen kring aktuella problemställningar. Rådtorgen bestod av samarbeten mellan Luckan och dess samarbetspartners inom sociala och samhälliga områden, som t.ex. Folkhälsan, Marthaförbundet och Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV). Avsikten med Rådtorgen var att i en kravlös atmosfär erbjuda invånarna i regionen lågtröskelrådgivning. Var god se mer om Rådtorgsverksamheten i kapitlet om Kulturverksamheten. Luckandiplomet 2012 Luckan fortsatte att stärka den svenska servicen i regionen genom distribution och marknadsföring av Luckandiplomet som ett bevis på att företagare och serviceproducenter kan och vill betjäna på svenska i Finland. Målet med utmärkelsen är att förbättra den svenska kundservicen, inledningsvis i huvudstadsregionen. Diplomet ger ett konkret mervärde för företagen genom att locka fler svenskspråkiga kunder då det synliggör företagets förmåga samt marknadsför det i egna broschyrer, webbsida och annonsering. Under år 2012 utökades antalet diplomföretag till 80. Marknadsföringen av diplomet skedde främst i form av annonsering i Hufvudstadsbladet och i tidskriften Forum för teknik och ekonomi, samt genom e-postutskick till företagarna i köpcentret Forum, Handelsgillet (samt i dess tidning), via Företagarna i Finland (FiF) samt även via direktmarknadsföring. Luckan har även marknadsfört diplomet i form av banners på webbplatserna för Företagarna i Finland, Handelsgillet och Diffen. Diplomet fick också extra synlighet då Luckan marknadsförde Företagssidan, som är en förlängning av Luckans diplomverksamhet. (se Luckans samarbetsprojekt) 13

14 Företagssidan Tiden var inne för att vidareutveckla Luckandiplomet. En styrgrupp tillsattes för ändamålet och under år 2012 har utarbetandet och byggandet av en marknadsförings-, informations- och samarbetsplattform för svenskspråkiga företag och organisationer påbörjats. Projektet är ett samarbete mellan Södra Finlands Företagarförening, YH Arcada, KSF media, Forums Företagarförening r.f., Svenska Finlands Folkting, Kommunikationsbyrå Contenta och Luckan r.f. Under 2012 påbörjades byggandet av en portal. Målet är att kunna lansera den för allmänheten under april månad år Marknadsföring av informationsverksamheten Luckans socialrelaterade evenemang och verksamheter marknadsfördes genom veckovisa pressmeddelanden, genom webbtjänsten Kulturpost.fi och med redaktionella notiser om enskilda program till aktuella medier. Annonseringen av evenemang och servicetjänster skedde mest i HBL men också i andra medier. En säsongsrelaterad programbroschyr (höst/vår) sändes ut över huvudstadsregionens mötesplatser som bibliotek, informationspunkter, Arbisar, samservicekontor, kulturhus med flera. Rådtorgen, annonserades ut i HBL, Kyrkpressen, Ny Tid och God Tid. Den specifika ungdomsinformationen och integrationstjänsten synliggjordes bland annat i Vi och vår skola, 6degrees, Helsinki Times, God Tid m.fl. Turistinformation Luckan besöktes av många turister i juni och augusti och bjöd då på ett större broschyrutbud gällande turism i regionen och i Svenskfinland. Det erbjöds såväl turistinformation som allmän information om de finlandssvenska miljöerna genom infobroschyrer, kartor och frågor till informatörerna över disk. Centerpersonal Under 2012 fungerade Sebastian Weckman som centeransvarig i Luckan. 6.2 Integrationsverksamheten Allmän överblick över 2012 Under 2012 blev projektet Bridge en del av Luckans ordinarie verksamhet i och med att RAY beviljade ett verksamhetsbidrag för tre år. Det var ett resultat av en lång lobbningsprocess och en bekräftelse på behovet av den informationsservice för invandrare som Luckan erbjuder som ett komplement till den kommunala servicen. Samtidigt, i slutet av 2012, kvarstår utmaningen med att erhålla kommunal finansiering för Bridgeverksamheten från alla huvudstadskommuner. Projektet FIKA som startade under våren 2012 har stärkt Bridgeverksamheten och även skapat grunden för Luckan Integration, det gemensamma namnet för Luckans integrationsverksamhet. Under hösten 2012 har vi inom ramen för Luckan Integration (Bridge och FIKA) ordnat flera gemensamma sociala och kulturella evenemang samt informerat om Luckans integrationsverksamhet tillsammans. Sammanlagt använde över 900 personer Bridges tjänster eller deltog i program under år I Bridge evenemang med jobbsökningskurser, kulturella och sociala evenemang deltog närmare

15 personer. Härutöver använde drygt 400 personer Bridge front desken för att få information, rådgivning och handledning i frågor relaterade till bl.a. arbetssökning, studier och språkkurser. Verksamhet Bridges huvudsakliga mål under 2012 har varit att fortsätta driva ett centralt beläget medborgarkontor för vuxna invandrare. I Luckan finns allmän information för målgruppen men också personlig rådgivning och handledning vid behov. Hjälp gavs i att hitta arbete, studieplats, samhällstjänst, språkkurs eller fritidssysselsättning. Arbetsspråket med kunderna i Bridge var huvudsakligen engelska, men även svenska, finska och franska förekom. De flesta kundförfrågningarna gällde arbetssökning, utbildning, språkkurs eller samhällsservice. Totalt 421 personer (2/3 män) tog kontakt med Bridge i syfte att få information, råd eller handledning. De flesta besökte tjänsten fysiskt 59 % (247 pers.) medan 33 förfrågningar kom per e- post (137 pers.) och 9 % (37 pers.) per telefon. Antalet registrerade kundkontakter 2012 var större än året innan vilket till en del berodde på den omständigheten att verksamheten kunde komma i gång först i mars 2011 på grund av osäkerheten kring finansieringen av Bridge. Förutom personlig handledning erbjöd Bridge under året även kompetenshöjande kurser, utbildningar och informationstillfällen i bl.a. jobbsökning för invandrare. Dessa utbildningsrelaterade evenemang besöktes av totalt 192 personer. Härutöver arrangerades sociala och kulturella aktiviteter för invandrare och sammanlagt deltog nästan 500 personer i de kurser, utbildningar och evenemang som anordnades av Bridge. Till nyheterna för 2012 hörde bland annat ett omfattande och lyckat vändagsevenemang som besöktes av 120 personer i Sellobiblioteket i Esbo. För att uppnå större synergier mellan barnkulturen och Bridge marknadsfördes även barnkulturens program i Bridgebroschyren. Vidare testades en CV klinik med aktiviteter för barn under hösten. Under året stod Bridge också värd för en kurs i svenska för invandrare, med undervisningsspråk ryska. Vidare samarbetade Bridge med olika finlandssvenska och andra föreningar och organisationer för att lyfta fram det finlandssvenska samhället och för att skapa möten över kulturgränserna (bl.a. Marthaförbundet, Folkhälsan i Stan). Luckan Integration arrangerade sammanlagt 32 evenemang under år Bridgeinformatören presenterade verksamheten vid seminarier, anföranden, i intervjuer samt genom arbetsnätverk, möten och träffar där material och information om verksamheten har utdelats och nya kontakter skapats (se närmare Resor, utbildning, fortbildning) Året präglades också av initiativ och lobbande för att garantera en hållbar finansieringsstruktur och för att kunna fortsätta med verksamheten de kommande åren. Föreningen har stått i kontakt med, haft möten samt riktat skrivelser, finansieringsförslag och underlag för samarbetsavtal till de kommunala beslutsfattare och tjänstemän inom olika sektorer i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Föreningen har ett nära samarbete med projektet Delaktig i Finland i huvudstadsregionen för vilket Ann-Jolin Grüne är projektledare och som har i syfte att skapa integrationsutbildning för invandrare som väljer att integreras på svenska. Organisation Referensgruppen för Bridge bestod av kommunala tjänstemän, representanter från invandrarföreningar och samarbetsföreningar samt invandrare. Referensgruppen träffades fyra gånger under 2012 och leddes av Karl Norrbom medan Bridge-informatören fungerade som 15

16 sekreterare. Under mötena utvärderades verksamheten, den kommande verksamheten presenterades och finansieringen diskuterades. Bridgekoordinatorn överlämnade även regelbundet översikter över verksamhetens utveckling till Luckans styrelse under det gånga året. Personal Anna Jakobsson fungerade som koordinator för Bridge mellan maj 2011 maj Anna ersattes av pol.mag. Liselott Sundbäck i juni Mirjam Malik jobbade deltid för Bridge under perioden Ekonomi Det fortlöpande verksamhetsunderstödet från RAY på euro har tryggat en informatör/handledare för Personalcentralen vid Helsingfors stad beviljade Bridge bidrag om för kompetenshöjande kurser för invandrare samt från stadens Socialverk för upprätthållande av en svenskspråkig informationstjänst för invandare. Vidare understödde Vanda och Esbo stad föreningens svenska informations- och rådgivningstjänst för invandrare med och Grankulla stad med 2200, vilket gjorde det möjligt att anställa en person på deltid under perioden Under året har föreningen strävat till att säkerställa en fortlöpande kommunal finansiering för Bridge från huvudstadskommunerna vilket varit en utmaning. I januari 2013 är finansieringen från Esbo stads sida ännu oklar. Marknadsföring och synlighet Information om integrationstjänsten Bridge och kommande evenemang har regelbundet utannonserats i de engelskspråkiga tidningarna Helsinki Times och Six Degrees (i regel en annons/mån). En banners för Luckan Integration har funnits på respektive tidnings webbplats under september och oktober månad. I september fanns en artikel om Bridges tjänster och program i både Six Degrees och Helsinki Times. En artikel om Luckans integrationsverksamhet har även funnits i FIKT och Sydkustens landskapsförunds tidning. Luckan var även aktivt engagerad i Helsinki Region Welcome Weeks i augusti-september. I Luckan fanns ett infotorg för nyanlända och Bridge ordnade även evenemanget Engage yourself i Sello biblioteteket i Esbo. Luckan Integrations verksamhet har vidare utannonserats i broschyren för Refugee Film Festival som anordnades av Flyktingrådgivningen i november Resor, utbyten och fortbildning Anna Jakobsson har under våren 2012 deltagit i följande: Studiebesök 12.1 Tempo-projekti, Diakonialaitos (Ari Haapanen) 13.2 Maahamuuttoyksikkö Helsingfors stad Seminarier och evenemang 2.3 Kuinka toimitaan avustustoiminnan lähtökohdat, Ray 13.3 Finnishcourses.fi information 14.3 HRWW infomöte om höstens aktiviteter Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi Fortbildningar Monikulttuurinen ohjaus, Jyväskylän yliopisto 16

17 Möten, träffar och utbyten 30.1 Helsingfors Marthaförening (Maria Rajalin, tf verksamhetsledare) 6.3 Folkhälsan, Family Room (Emnet Tarer) 7.3 Infopankki och finnishcourses.fi (Ahmed Akar, Ljudmila Helanterä) 8.3 Haninge kommun/kulturförvaltning på besök 28.3 Hankens forskarskola (koordinator Annette Stjernberg) 29.3 Työpajayhdistys (Petri Puroaho) Liselott Sundbäck har under hösten 2012 deltagit i följande: Studiebesök 7.6 Virka info: Christina Huotari 15.6 In Espoo 18.6 Ne-Rå 19.6 In to Finland 28.6 Neo-seutu: Riitta Lampelto, Eva Peltola, Sari Pajala 13.9 Arcada, Michael von Boguslawski, 10.9 Väestöliittos Womento- hanke, Satu Mäki-Lassila Vantaan Nicehearts African care ry, Kontula Folkhälsans hälsonätverksträff i Helsingfors Studiebesök på Bridge 31.8 Familia Club ry 3.9. African care ry Gloets TE-byrå (EURES) på studiebesök på Luckan After Eight, Lisen Sundqvist på studiebesök Mässor och infotorg 18.9 Arbis frivilligverksamhetsmässa, info om FIKA 11.9 Engage yourself, Sellobilioteket 13.9 Arcada Come and celebrate with us Seminarium Röda korset: Kotoutuminen ja kolmas sektori Järjestöfoorumi, Helsingin kaupungin henkilöstökeskus 12.9 Kulttuuripalvelut.me seminaari på Ateneum 9.10 REJA-seminarium om invandrare på arbetsmarkanden, Jakobstad (Mirjam Malik) Nordmatch i Tallinn Delaktig i Finland seminarium på Arbis (Anna Litonius) Fortbildning Monimos kalenderskolning på Moniheli 5.10 NEO seutu infotillfälle, Kun rakkaus tuo Suomeen (Migrationsverket) Validering av invandrarens informella kompetens (Centret för livslångt lärande, ÅA) Praktikanter Sarka Prokopova har varit Erasmuspraktikant på Luckan Integration från

18 Övriga samarbetspartner Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Projektet Osallisena Suomessa Delaktig i Finland har initierats av inrikesministeriet och har som mål att effektivera invandrarnas integration. Syftet är att genom olika försök utveckla en ny fungerande modell för integration. Det svenska projektet Delaktig i Finland i huvudstadsregionen administreras av Helsingfors Arbis där Ann-Jolin Grüne är projektledare. Luckan integration samarbetar med Arbis bland annat genom att medverka i Delaktig i Finlands arbetsutskott. 6.3 UngInfo 2012 UngInfo är en rådgivnings- och informationstjänst för svenskspråkiga. UngInfo är den enda svenskspråkiga servicen av sitt slag och har status som en av 13 nationella utvecklingscentrum, utsedda av undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten riktar sig i huvudsak till ungdomar i åldern 13 29, deras familjer och andra personer som arbetar i ungdomssektorn. Tjänsten startade i Helsingfors 2004 och finns i dags dato i huvudstadsregionen, Åbo, Borgå, Kyrkslätt och Raseborg. UngInfo koordineras av Luckan r.f vars verksamhet leds av föreningens styrelse som har det ekonomiska ansvaret. Det operativa ansvaret ligger hos verksamhetsledaren. UngInfos verksamhet har byggs upp i enlighet med Regeringens Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram Ekonomi och personal UngInfo bedrivs av medel från utbildnings- och kulturministeriet samt med anslag från de kommuner som UngInfo samarbetar med. År 2012 fick UngInfo ett anslag på euro från utbildnings och kulturministeriet. Anslaget delad mellan UngInfos verksamhetsorter på följande vis: Huvudstadsregionen 20000, Åbo , Borgå 13000, Kyrkslätt och Raseborg samt UngInfo riks Därtill stöds UngInfo även av anslag från kommunerna. Under verksamhetsåret 2012 har Helsingfors stött med 26250, Esbo med 8400, Vanda med 4200, Grankulla med 3150, Åbo med 3000, Borgå med 2000, Kyrkslätt med 3500, Raseborg med Under verksamhetsåret 2012 har Muluken Cederborg arbetat som Ungdomsinformatör fram tills slutet av november då hon påbörjade sin moderskapsledighet. Mirjam Malik vikarierar Muluken Cederborg som informatör under moderskapsledigheten. Mirjam Malik anställdes i maj 2012 som koordinator för den riksomfattande verksamheten och började arbeta som informatör för den lokala verksamheten i huvudstadsregionen. Fr.o.m. den tog Anders Derefalk över som vikarie för koordinerandet av den riksomfattande verksamheten. I Åbo arbetade Viola Sundvik på våren och till hösten anställdes Maria Svanbäck som informatör för UngInfo i Åbo. I Borgå har Ulrica Stråhlman fortsättningsvis fungerat som ungdomsinformatör. I Kyrlslätt har Crista Åberg arbetat som informatör och fr.o.m. maj 2012 har Kyrkslätt UngInfo även haft ansvaret för UngInfo i Raseborg. Mellan januari till April 2012 sköttes UngInfo i Raseborg Av Fredrika Åkerö. För övrigt har Luckans övriga personal i Helsingfors arbetat med vissa punktinsatser, som t.ex. annonser och grafik. UngInfos Riks Under 2012 anställdes Mirjam Malik som koordinator för den riksomfattande verksamheten. Under året hölls sju möten med ungdomsinformatörerna från Åbo, Borgå, Kyrkslätt och Karis. Ett samarbetsavtal gjordes mellan de Luckorna i de regioner där UngInfo finns. Avsikten med avtalet är att förenhetliga UngInfos verksamhet och service. Kriterierna för vad som skall ingå i UngInfos riksomfattande verksamhet är följande: informationstjänst och handledning, uppsökande verksamhet i form av skolbesök samt deltagande på nationella evenemang för ungdomar, evenemang, workshop, fortbildning och webbtjänsten Fråga. 18

19 Personlig handledning Under verksamhetsåret har UngInfo handlett 225 personer riksomfattande och 86 personer i huvudstadsregionen. Ärendenas art har varit allt från information om studiemöjligheter till sökande efter arbete och sommarjobb. Handledning har också getts via webbtjänster såsom Fråga, per e-post och telefon och till kunder som kommer in på UngInfo utan tidsreservering. Skolsamarbete UngInfo gjorde sammanlagt 68 skolbesök under året varav 13 besök gjordes i huvudstadsregionen (högstadier, gymnasier, yrkeshögskolor och yrkesskolor). UngInfos skolsamarbete innefattade skoljour (Borgå och Kyrkslätt) samt besök till skolorna. UngInfo erbjuder följande informationspaket till skolorna: Information om UngInfo Gruppdynamik -grupphandledning, Tidhandshantering/planering, motivation -grupphandledning Våga tala inför en grupp Självkänsla och självbild Abi-information Temahelheterna har skräddarsytts enligt skolans önskemål och behov. Grupperna samlas i skolorna eller i Luckans utrymmen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det har blivit lättare att få respons av studiehandlare och antalet skolbesök har hela tiden ökat. Evenemang och workshops Under verksamhetsåret arrangerade UngInfo sammanlagt 80 evenemang där 1681 personer deltog, i huvudstadsregionen ordnades 22 evenemang varav 722 personer deltagit. De evenemang som UngInfo arrangerat har bestått av bl.a. kompetenshöjande evenemang så som hygienpass, serveringspass och, kulturevenemang så som dansworkshops och improvisationsteater och informativa evenemang så som Information om Norjobb, språkresor eller stipendier (FYRK). Fortbildningar för personal Fortbildning har ordnats för ungdomsledare och andra personer som arbetar inom barn- och ungdomssektorn. Sammanlagt deltog över 367 personer i föreläsningstillfällena. Fortbildningarna behandlade ämnen så som mångkulturellt ungdomsarbete, psykisk ohälsa hos unga, ätstörningar samt andra aktuella och viktiga ämnen. Fortbildningarna arrangerades i sammarbete med andra aktörer som bl.a. De Ungas Akademi, Practikum och Åbo akademi. UngInfos webbsida UngInfo:s webbplats utgör en samhällsnyttig informationsportal för unga i Finland. Webbplatsen strävar efter att innehålla aktuell information för såväl unga som dem som arbetar med unga och uppdateras kontinuerligt enligt de behov användarna efterfrågar. Under halva delen verksamhetsåret 2012 förnyades webbsidan för att fungera optimalt och betjäna hela målgruppen det vill säga såväl unga och professionella på fältet. Webbsidan har mellan besökare varje månad enligt Google Analytics. Leverantör av den nya webbsidan är Christa Björkstam/Leroy Creative. 19

20 Webbtjänsten FRÅGA Webbtjänsten Fråga ( är en informationstjänst på webben för ungdomar i åldern år. På webbtjänsten kan man lämna anonyma frågor som berör hälsa och välmående, studier, arbete, fritid, boende, påverkande, utlandsvistelser samt miljö och omgivning. Enligt Google Analytics har ca besökare besökt webbtjänsten under 2012 Under året medverkade över 20 organisationer och föreningar samt kommunernas ungdomsledare för att besvara frågorna. Hittills har webbtjänsten besvarat närmare 200 frågor. De rikstäckande organisationer som medverkar är Krisjouren för unga, Natur och Miljö, De ungas akademi, Medicinarklubben Thorax r.f., Juristklubben Codex r.f., Regnbågsankan, Peluuri, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Stationens barn r.f, Elämä on parasta huumetta ry Livet är det bästa ruset r.f. m.fl. Marknadsföring och information UngInfo vill vara välkänt för målgruppen och i marknadsföringen har man i främsta hand använt kanaler som Internet, radio, dagstidningar och tidskrifter, bl.a Studentbladet, Elevbladet, radiokanalerna X3M och Vega samt via huvudmannens många webbsidor och samarbetspartners webbsidor. UngInfo skriver med jämna mellanrum kolumner i Finlandssvenska skolungdomsförbundets medlemstidning Elevbladet. Teman som har behandlats är Utseende (Nr 1/2012) och viktigt att veta om sommarjobb - rättigheter och skyldigheter (Nr2/2012). Evenemangen och verksamheten har fått synlighet i medier i form av regelbundna annonser och puffar i Hufvudstadsbladet, Vi och vår skola, tidningen Läraren. Annonser har också ingått i olika studentkalendrar. UngInfo har också aktivt informerat om verksamheten genom pressmeddelanden och artiklar. UngInfo skickade i januari och augusti informationsbrev om vårens och hösten verksamhet till samtliga rektorer och studiehandledare på svenskspråkiga skolor sina 5 verksamhetsområden. UngInfos verksamhet har som tidigare presenteras terminsvis i de egna broschyrerna och i en gemensam broschyr tillsammans med övriga UngInfo (Raseborg, Kyrkslätt, Åbo och Borgå). UngInfoevenemang och verksamhet presenteras också i Luckornas månadsprogram och i samband med veckovisa pressmeddelanden som gått ut till alla svenska tidningar. Utöver detta har det gjorts satsningar på separata evenemang genom flyers, affischer, skolbrev, genensamma annonser med kommunerna om ungdomsprogram och i radioreportage. UngInfo i huvudstadsregionen UngInfo i huvudstadsregionen har skötts av ungdomsinformatör Muluken Cederborg fram till november då Mirjam Malik tog över som vikarie under Muluken Cederborgs moderskapsledighet. Utöver den vanliga verksamheten, d.v.s. handledning, uppsökande verksamhet samt planerande och genomförande av evenemang har UngInfo i Helsingfors även ansvarat för och koordinerat flera andra uppgifter. Sommarkompassen 2012 Under Luckans regi ansvarade UngInfo i huvudstadsregionen för att sammanställa Sommarkompassen Upplagan var exemplar. Sommarkompassen 2012 delades ut direkt till skolorna i huvudstadsregionen, Nyland, Åboland och Österbotten. Sommarkompassen skickades också till några skolor i språköarna: Kotka, Björneborg, Tammerfors och Uleåborg. I kompassen synliggjordes också webbtjänsten Fråga, Krisjouren för unga, Peluuri, Folkhälsans telefonjour, Fråga prästen och online-chatten Sluta panta. 20

21 UngInfos styrgrupp I huvudstadsregionen har UngInfo en styrgrupp som består av representanter från de fyra kommunerna. Styrgruppen följer upp hur verksamheten framskrider och hur målen uppfylls samt godkänner årligen verksamhetsplan och berättelse. Följande personer har suttit i styrgruppen för UngInfos lokala verksamhet år 2012: Berit Dahlin (Helsingfors), Nina Grönmark (Esbo), Susanna Tommila (Grankulla), Rainer Eklund och Thomas Ekström (Vanda), Jessica Lerche (ordförande) och Muluken Cederborg (sammankallare och sekreterare), samt Mirjam Malik (koordinator för UngInfos riksomfattande verksamhet). Styrgruppen har sammanträtt två gånger under år 2012 och har godkänt verksamheten, följt med processen och tagit del av utvärderingen. Nätverksgrupp i huvudstadsregionen UngInfo är initiativtagare till nätverksträffar som går ut på att sammankalla organisationer och föreningar med ungdomsverksamhet. Under två möten diskuterades sådant som är aktuellt inom respektive organisation, samarbetsmöjligheter och möjliga synergier. Mötena har utmynnat i en gemensam evenemangsbilaga i Hufvudstadsbladet (22.1 och 9.9). Viktiga samarbetspartners Förbundet Hem och skola, UngMartha, De Ungas Akademi, HECO, Natur och miljö, Regnbågsankan, Peluuri, Svenska familjecentret i Helsingfors, Klaari, Krisjouren för unga, Elämä on parasta huumetta ry Livet är det bästa ruset r.f, Förbundet kristen skolungdom, Peluuri, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Stationens barn r.f och Codex-föreningen för juridikstuderande, Stationens barn r.f, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf, Folkhälsan, Finland Svenska Skolungdomsförbund, Sydkustens landskapsförbund, Sveps, Esbo stad svenska ungdomstjänst, Grankulla kultur- och fritidssektorn, Vanda stads ungdomstjänster och Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet. 21

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick av året sid 3 2. Organisation sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 9 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 6. Verksamheter sid 12 6.1 Informationstjänsten sid 12

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3 ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 7 3. Personal

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERBLICK 2014...3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING...7 3. PERSONAL...9

Läs mer

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010 1 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid. 3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid. 5 3. PERSONAL sid. 6 4. EKONOMI

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef Integrationsverksamhet i praktiken 21.1.2016 Jenny Asplund, enhetschef Disposition Immigrationsgrunder och antal Integration och centrala aktörer Luckan Integration Samarbete med bibliotek Varför till

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet LLuckorna i Svenskfinland PM från Luckornas möte 10 11.3.2016 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare Mötet började kl. 14 Ordförande: Sebastian Weckman dag 1, Lotta Lindström dag 2 Sekreterare: Larrie

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte oktober 2012 Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo Tid: 25.10.2012 kl 8.30 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplan för år 2013 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. FO-nummer 0696634-0 Verksamhetsplan för år 2013 Allmänt Det här är föreningens verksamhetsplan. I den här planen hittar du allt som föreningen planerar

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan.

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. VUXENUTBILDNINGSSERVICE PÅ LUCKAN I HELSINGFORS Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. Bakgrund EDU-vuxen projektet (2009-2012)

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte augusti 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 23.8.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE. Närvarande: Linda Bergholm-Montenegro. Koti- ja maatila-apu M & J. Monica Sandberg

TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE. Närvarande: Linda Bergholm-Montenegro. Koti- ja maatila-apu M & J. Monica Sandberg TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE Närvarande: Daniel Wilson Maria Pick Ann Nyström Michael Nurmi Martin Ericsson Benjamin Donner Bodil Rehn Linda Bergholm-Montenegro Fredrik Bergholm Magnus

Läs mer

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA Mentorskap-ett komplement till vägledning 30.10.2014 Jenny Asplund, projektledare, FIKA! Disposition Vad är mentorskap? Luckan Integration Projektet FIKAs mentorskapskoncept Hur stöder mentorskapet vägledningen?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner

2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner LUCKORNAS STORMÖTE DAG 1 24.5.2010 kl.12-17.30 1. Välkommen Björn Wallén från Svenska studiecentralen (SSC) hälsade alla välkomna och belyste vikten av mötet, som en manifestation för finlandssvenskt samarbete.

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Teman i presentationen

Teman i presentationen Teman i presentationen Allmänt om DelSam och dess målsättning Ur ungas synvinkel granskas de framkomna element och mekanismer som antingen stöder delaktighet eller ökar risk för marginalisering Ur professionellas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av LUCKANS INSTRUKTION (REV. aug 2008, okt 2008, jan 2010, mar 2011, mars 2012, feb 2013) I. ALLMÄNT 1 Upprätthållare och instruktionens tillämpningsområde Luckan upprätthålls av Föreningen Luckan r.f. Denna

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 1 ADMINISTRATIVA KOSTNADER inkomster utgifter 5 Verksamhetsledare /personalkostnader Personalens lön -6630 Pensionskostnader -1190 Lagstadgade personalkostnader

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf Projektet Anti Depp - Slutrapport Projektet Anti Depp 2006-2009 Helsingfors, januari 2010 Utgivare: Svenska hörselförbundet

Läs mer

Stöd för unga i risk för marginalisering

Stöd för unga i risk för marginalisering Stöd för unga i risk för marginalisering Finlands Svenska Socialförbund rf:s kongress 14.4.2014 Sabina Öhman Uppsökande ungdomsarbete Sveps Marginaliserad? Syrjäytyneiksi luokitellaan sellaiset työ- voiman

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Sida 1(5) PROTOKOLL 1/ 24.8.2016 STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Tid: 24.8.2016 kl. 9.30-10.53 Ordförande : Mäkelä Michael Sekreterare:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck

Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck Integrationsarbetet i de finlandssvenska kommunerna Invandrarkoordinator, svensk integration Liselott Sundbäck Information: - tjänstemän -invandraren själv Kartläggningar Nätverksträffar Kommuntorget Nationellt

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Vi hjälper dig hitta nya vägar.

Vi hjälper dig hitta nya vägar. Vi hjälper dig hitta nya vägar. En enda handling kan göra hela skillnaden i en människas liv. En enda medmänsklig gärning kan betyda allt. En så stor makt över en annan människas liv kan vi ha. (Stefan

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Livet efter - när livet inte går som på räls

Livet efter - när livet inte går som på räls ALLMÄNNA STÖDTJÄNSTER FÖR UNGA Navigatorn ca 40 servicepunkter runt om i Finland Handledning, rådgivning och informationsevenemang arbete, studier, boende och välmående Utan tidsbeställning! Ungdomsakademin

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 INFO feb 2016 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Vi har redan hunnit en bra bit in på det nya året och många firar sportlov som bäst eller är just på väg att inleda

Läs mer