Funktionskrav mätsystem. Informationsträff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionskrav mätsystem. Informationsträff 2015-03-19"

Transkript

1 Funktionskrav mätsystem Informationsträff

2 Agenda 1. Välkomna och inledning Presentation av Sweco-teamet 2. Genomgång av kostnadsnyttoanalys Preliminär definition av funktionskrav Antaganden merkostnader och nyttor Bedömning kostnadsnyttoanalys 3. Frågor och kommentarer 2

3 Uppdraget Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått regeringsuppdraget att utreda och föreslå framtida funktionskrav på elmätare. Ei har tagit fram förslag på 11 funktionskrav. Sweco har, på uppdrag av Ei, genomfört kostnadsnyttoanalyser av de föreslagna funktionskraven. 3

4 Utgångspunkter i analysen Installationstakt: Antal mätare klass 1 i tusental Flytande implementering 5,3 miljoner mätare Avkastningskrav: Aktör Kund Elhandelsföretag Ei Staten Samhället Realt avkastningskrav 2,0 procent 6,0 procent 5,2 procent 2,0 procent 2,0 procent 2,0 procent 4

5 Kunden får kostnadsfri tillgång till nära realtidsvärden på förbrukning. Mätaren utrustas med ett öppet, standardiserat gränssnitt som levererar nära realtidsvärden på förbrukning och i förekommande fall produktion. Kunden får tillgång till dessa värden. 5

6 Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Funktionskravet har hanterats enligt följande uppdelning: Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Användarfall 1: Visualisering av mätdata Användarfall 2: Styrning baserat på elnätstariff Övriga potentiella nyttor Kostnadsnyttoanalys Kostnadsnyttoanalys Beskrivs kvalitativt Användarfall 1: Kunden ansluter en extern display till den fysiska porten på mätaren för visualisering av elanvändningen. Användarfall 2: Kunden installerar även styrning av utrustning, t.ex. värmepump, baserat på elnätstariffen och effektvärden från mätaren. 6

7 Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Användarfall 1 Visualisering av mätdata Antaganden Identifierade merkostnader i användarfall 1: Fysisk port (kostnad för elnätsföretaget) Visualiseringskostnad (kostnad för kunden) Identifierade kvantifierbara nyttor i användarfall 1: Energieffektivisering (nytta för kunden) CO2-minskning Kostnader för att genomföra energieffektiviseringar (kostnad för kunden) Merkostnader för Ei 7

8 Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Användarfall 1 Visualisering av mätdata Antaganden Utmaning att bedöma hur många kunder som kommer utnyttja möjlighet att visualisera mätdata via kundporten. Antagen utvecklingstakt kundanslutning 25% 20% 15% 10% 5% 0% Antagande om 5 % energieffektivisering i referensfallet. Baserat på metastudier 1) som redovisar 5-15 % energieffektiviseringspotential för de hushåll med tillgång till realtidsvärden. 1) Darby, S., 2010, Smart metering: what potential for householder engagement? 8

9 Nuvärde [MSEK] Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Användarfall 1 Visualisering av mätdata Kostnader och nyttor per variabel MSEK nuvärde 2017 Nytta Kostnad Den största kostnadsposten utgörs av mätarinvesteringen, dvs. kostnaden för den fysiska kundporten Kostnader och nyttor per aktör Mätarinvestering Visualiseringskostnad Kostnader för energieffektivisering Ökad frågehantering Ei Energieffektivisering CO2-minskning MSEK nuvärde 2017 Nytta Kostnaderna faller primärt på elnätsföretagen. Nyttorna faller primärt på elkunderna. Kostnad Kund Ei Samhället 9

10 Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Användarfall 1 Visualisering av mätdata Känslighetsanalys Variabler med störst påverkan på resultatet Låg Referens Hög Mätarinvestering Antal kunder som använder visualisering Visualiseringskostnad (display inkl. kommunikation) En stor del av kostnaden beror på den fysiska porten, som även möjliggör övriga nyttor (utöver användarfall 1). [MSEK] Referens Mätarkostna der Hög Mätarkostna der Låg Antalet displayer Hög Antalet displayer Låg Visualisering skostnader Låg Visualisering skostnad Hög Energieffekti visering Låg Avkastningskrav elnät Energieffekti Sammansatt Sammansatt visering Hög Låg Hög 5,5% Nettonuvärde

11 Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Användarfall 2 Styrning baserat på elnätstariff Antaganden Användarfall 2 baseras på att den fysiska porten redan har införts i användarfall 1. Identifierade merkostnader i användarfall 2: Styrapparat (kostnad för kunden) Identifierade kvantifierbara nyttor i användarfall 2: Lägre kostnad för abonnerad effekt (nytta för kunden) Framförallt potentiell nytta för småhus med elvärme. Minskade förluster genom att jämna ut effekttoppar (nytta för elnätsföretaget) Minskade nätavgifter innebär intäktsbortfall för elnätsföretagen, detta bortfall bedöms dock kompenseras av lägre avgifter till överliggande nät samt möjlighet till lägre dimensionering av elnätet på sikt. Antar samma utvecklingstakt för kundanslutning som i användarfall1 11

12 Nuvärde [MSEK] Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Användarfall 2 Styrning baserat på elnätstariff Kostnader och nyttor per variabel MSEK nuvärde 2017 Nytta Kostnad Den största nyttan utgörs av elanvändarens lägre kostnad för abonnerad effekt. Den största kostnadsposten utgörs av kostnaden för styrapparaten. Kostnader och nyttor per aktör MSEK nuvärde Kostnad styrapparat Lägre kostnad abonnerad effekt Minskade förluster Kostnaderna och nyttorna faller primärt på kunden. Nytta Kostnad Kund 12

13 Nettonuvärde [MSEK] Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Användarfall 2 Styrning baserat på elnätstariff Känslighetsanalys Låg Referens Hög Kostnad styrapparat kr/st Antal kunder som använder styrapparat Minskad kostnad abonnerad effekt, kr/kund och år Nyttorna överstiger kostnaderna i samtliga utvärderade fall. Baseras dock på att den fysiska porten redan införts. Nettonuvärde 13

14 Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Övriga potentiella nyttor Styrning av kundens elanvändning Styrning baserat på spotpriset Balansering av elsystemet Komplement till effektreserven Frekvensreglering Tidsdifferentierade elnätstariffer Möjlighet för extern aktör att erbjuda nya tjänster Bättre underlag för prognostisering Nytta för Ei 14

15 Funktionskrav 1: Nära realtidsvärden till kund Sammanfattande bedömning I det isolerade fallet då elanvändaren endast har tillgång till realtidsnära värden för visualisering (användarfall 1) bedöms nettonuvärdet i referensfallet bli minus 5 miljoner kr. Adderas möjligheten att styra kundanläggning på elnätstariff (användarfall 2) bedöms nettonuvärdet i referensfallet öka till 984 miljoner kr. Funktionaliteten skapar marknadsutveckling med stor potential. En förutsättning är dock timavräkning. De tillfrågade elhandelsföretag har visat stort intresse för denna funktionalitet. Eventuellt kan övriga merkostnader tillkomma för att hantera integritetsaspekten av den fysiska porten (t.ex. införa nyckellösning). Genom att kombinera funktionskrav 1 och 3 har kunden möjlighet att få ut mer mätdata i den fysiska porten Genom att kombinera funktionskrav 1 och 5 möjliggörs fler produkter för elhandelföretag och energitjänsteleverantörer Funktionskrav 5 Funktionskrav 3 Funktionskrav 1 15

16 Mätdata ska lagras lokalt i minst 35 dagar, dock ej längre än 60 dagar. Kunden ska kunna få tillgång till sina mätdata för de senaste 35 dagarna utan att kontakta nätföretaget. Kunden ska få tillgång till åtminstone lastkurvor med 15- minutersintervall och uppgifter om avvikande spänningshändelser (+-10 procent). Merkostnaderna har inte varit möjliga att kvantifiera då det saknas definition om hur kunden ska få direktåtkomst till mätarens register. Vi bedömer att denna merkostnad kan bli betydande i och med att den planerade fysiska porten enbart tillåter envägskommunikation från mätaren till kunden. Vår bedömning är att nyttan är begränsad och att kostnaderna därmed överstiger nyttorna. 16

17 Mätsystemet ska för varje fas registrera spänning, ström, energi samt aktiv och reaktiv effekt i båda riktningarna. 17

18 Funktionskrav 3: Utökad mätdata Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbetstid Aktör Ca 0-30 kr per mätare Nyttor Beroende av hur funktionen används Beroende av hur funktionen används Beroende av hur funktionen används Frågor konsumentkontakt kr totalt per år Ei Beskrivning nyttor Ekonomisk nytta Aktör Mätaren förberedd för mikroproduktion Möjlighet för kund att få mer mätdata via fysisk port Identifiera kunder med sned fasbeslastning Identifiera felkopplade mätare Löpande information till driftavdelning Identifiera och åtgärda kunder med stor andel reaktiv effekt Ej behov av förtida mätarbyte Ei Möjlig ny marknad för externa aktörer Möjlighet att gå ner i abonnerad effekt Minskade förluster Effektivisering av den dagliga driften av elnätet Minskade investeringar i elnätet p.g.a. möjlighet till lägre dimensionering, minskade förluster, möjlighet att ta betalt för reaktiv för kunder med effekttariff Kund Energitjänsteleve rantör Elhandelsbolag Slutkund 18

19 Funktionskrav 3: Utökad mätdata Nuvärde investering av mätare med funktionaliteten (MSEK år 2017) Merkostnad mätare Andel mätare 30 kr 15 kr 0 kr 40 procent procent procent Sammantaget är bedömningen att nyttorna bör överstiga kostnaderna. I kombination med funktionskrav 1 ökar nyttan. Genom att kombinera funktionskrav 3 och 1 har kunden möjlighet att få ut mer mätdata i den fysiska porten. Funktionskrav 4 Genom att kombinera funktionskrav 3 och 4 har elnätsföretaget möjlighet att hämta mer mätdata genom enskilda avfrågningar med kort svarstid. Funktionskrav 1 Funktionskrav 3 19

20 Mätsystemet ska tillåta fjärravläsning. Nätägaren kan fjärravläsa både schemalagt och genom enskilda avfrågningar. Alla registrerade data ska kunna fjärravläsas. Mätsystemets kommunikation ska möjliggöra en fördröjning på enskilda avfrågningar på högst 2 minuter. 20

21 Funktionskrav 4: Fjärravläsning Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbetstid Aktör Ingen merkostnad Nyttor För vissa kommunikationslösningar kan det tillkomma kostnader För vissa elnätsföretag kan det tillkomma kostnader För vissa elnätsföretag kan det tillkomma kostnader Beskrivning nytta Ekonomisk nytta Aktör Snabbare kundtjänsthantering Nöjd kund, effektivare arbetssätt Utifrån den aktuella definitionen av kravet att varje avfrågning ska besvaras inom 2 minuter är vår kvalitativa bedömning att kostnaderna överstiger nyttorna. Om kravet skulle specificeras med en mindre strikt formulering kring svarstiden skulle troligtvis kostnaderna minska avsevärt och kostnadsnyttoanalysen skulle kunna ge ett annat resultat. Snabbare kundtjänsthantering vid en framtida elhandlarcentrisk modell Snabbare kundtjänsthantering Nöjd kund Nöjd kund, effektivare arbetssätt Elhandelsbolag Kund Genom att kombinera funktionskrav 3 och 4 har elnätsföretagen möjlighet att hämta mer mätdata med enskilda avfrågningar med kort svarstid. Bättre information till driftavdelning kring pågående händelser i elnätet Nöjd kund, effektivare arbetssätt Snabbare åtgärd av pågående händelser i elnätet Nöjd kund Kund Funktionskrav 3 Funktionskrav 4 21

22 Mätsystemet ska registrera mätvärden med en registreringfrekvens på högst 60 minuter och kunna ställas om till en registreringsfrekvens på minst 15 minuter. Mätvärden ska kunna överföras till nätföretaget senast kl 09:00 dagen efter driftsdygnet. 22

23 Funktionskrav 5: Timregistrering av mätvärden Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbetstid Aktör Ingen merkostnad Rörlig merkostnad 0,54 kr/mätare och år Investering 23 kr/mätare Investering 50 kr/ mätare och år Rörlig merkostnad 84 kr /mätare och år Rörliga merkostnader: Energieffektivisering (ökad tidsåtgång) 18 kr/kund och år Kund Kvantifierbara nyttor Kund: Energieffektivisering : Effektivare arbetssätt Samhället: CO2-minskning Sökkostnad 10 kr/mätare och år Frågor konsumentkontakt kr totalt per år Ej kvantifierbara nyttor Ei Möjliggör timavräkning Europeisk harmonisering 23

24 Funktionskrav 5: Timregistrering av mätvärden Kostnader och nyttor per variabel MSEK nuvärde 2017 Nytta Kostnad Investering insamlingssystem Rörlig kommunikationskostnad Kostnader för energieffektivisering Effektivare arbetssätt Ökad frågehantering Ei Investering kommunikation Rörlig arbetskostnad Energieffektivisering Sökkostnader CO2-minskning Kostnader och nyttor per aktör MSEK nuvärde 2017 Nytta Kostnad Kund Ei Samhället 24

25 Funktionskrav 5: Timregistrering av mätvärden Känslighetsanalys Bedömning Låg Referens Hög Arbetskostnad, kr/ mätare och år Antalet kunder som nyttjar timvärdesstatistiken (5, 20, 60 %) [MSEK] Referens Arbetsko stnad Hög Arbetsko stnad Låg Antalet kunder Hög Antalet kunder Låg Antal mätare 3,3 miljoner Avkastni ngs-krav elnät 5,5% Samman satt Låg Samman satt Hög Nettonuvärde Tydligt negativt resultat för funktionskravet med månadsvis insamling, det är framförallt elnätsföretagens löpande kostnader för mätvärdesinsamling som drar ner kalkylen. Nyttan med funktionskravet bedöms inte komma förrän timavräkning införs, då finns stora möjligheter med exempelvis efterfrågeflexibilitet. Det är möjligt att de senaste årens teknikutveckling inom kommunikation och insamling har ändrat förutsättningarna, och att kostnaderna för timvärdesregistrering och insamling i praktiken är lägre idag. T.ex. i Finland har nätägare valt att timavräkna hela nätområden eftersom det har visat sig vara kostnadseffektivare. Funktionskrav 1 Funktionskrav 5 25

26 Mätsystemet ska kunna registrera början och slut på avbrott. Vid avbrott ska mätsystemet kunna registrera och spara uppgifter om tidpunkt för början och slut på ett avbrott i en eller flera faser. Avbrott avser både korta avbrott (0.1 sek-3 min) samt långa avbrott (över 3 min) Dessa uppgifter bör kunna skickas till nätföretaget direkt när strömmen är tillbaka. 26

27 Funktionskrav 6: Avbrottsregistrering Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbetstid Aktör Ingen merkostnad Nyttor Beroende av hur funktionen används Beroende av hur funktionen används Beroende av hur funktionen används Frågor konsumentkontakt kr totalt per år Beskrivning nytta Ekonomisk nytta Aktör Bättre underlag för avbrottsersättning Effektivare arbetssätt Ei Baserat på den försumbara kostnaden för funktionskravet bedömer vi att nyttorna överstiger kostnaderna. Korrekt avbrottsersättning Ersättning för avbrott Kund Underlag för avbrottsrapportering Korrekt avbrottsrapportering Effektivare arbetssätt Möjlighet att göra en korrekt värdering av avbrott i de svenska elnäten Samhället En förutsättning för att nyttan ska nå full potential är att kundanläggningarna kopplas om så att mätaren är spänningssatt även om kunden bryter anläggningen. Förenkling och förbättring av Ei:s förutsättningar för att genomföra tillsyn Lägre kostnader för Ei Ei 27

28 Mätsystemet ska kunna skicka mätarlarm till nätföretaget. Larm ska skickas vid avbrott. Mätsystemet ska också kunna signalera att anläggningen är spänningssatt igen. För enskilda larm ska mätsystemet möjliggöra en fördröjning på högst 2 minuter. 28

29 Funktionskrav 7.1: Avbrottslarm Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbetsrutiner Aktör Kondensator ca 0-40 kr/mätare Uppskattad merkostnad 0,02 kr /mätare och år Svarstid 2 minuter kan medföra stora kostnader Ingen merkostnad Svarstid 2 minuter kan medföra stora kostnader Uppskattad merkostnad 0,12 kr/mätare och år för systemhantering av larm. Svarstid 2 minuter kan medföra stora kostnader. Nyttor Beskrivning nytta Ekonomisk nytta Aktör Information till driften om pågående avbrott Effektivare arbetssätt, 1,60 kr per mätare och år Skapar förutsättning för snabbare åtgärd av avbrott Möjlighet att erbjuda mertjänster till kund Kundens kostnad för strömavbrott Potentiell marknad Slutkund Elhandelsbolag, Energitjänstebolag, 29

30 Funktionskrav 7.1: Avbrottslarm Kostnader och nyttor per variabel Nytta Kostnad Investering kondensator Rörlig kommunikationskostnad Rörlig arbetskostnad Effektivare arbetssätt Med bakgrunden att krav ställs på leverans av enskilda avbrottslarm inom 2 minuter bedöms kostnaderna överstiga nyttorna. 30

31 Funktionskrav 7.1: Avbrottslarm Känslighetsanalys [MSEK] Referens Arbetssätt Låg Arbetssätt Hög Kondensa tor Låg Låg Referens Hög Investering kondensator, kr/ mätare Effektivare arbetssätt, kr/mätare och år 0,8 1,6 2,4 Nettonuvärdet varierar mellan minus 38 och plus 23 miljoner kr år Kondensa tor Låg Arbetssätt Låg Kondensa tor Låg Kondensa Arbetssätt tor Hög Hög Kondensa tor Hög Arbetssätt Låg Kondensa tor Hög Arbetssätt Hög Avkastnin gskrav elnät=5,5 % Nettonuvärde Om hänsyn även tas till det potentiella värde som en snabbare åtgärd av avbrott medför för kunderna, är vår bedömning att nyttorna sammantaget kan överstiga kostnaderna. Ytterligare utvärdering är dock nödvändig. 31

32 Mätsystemet ska kunna skicka mätarlarm till nätföretaget. Larm ska skickas vid nollfel. För enskilda larm ska mätsystemet möjliggöra en fördröjning på högst 2 minuter. 32

33 Funktionskrav 7.2: Larm vid nollfel Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbetstid Aktör Ingen merkostnad Beroende av antal larm Ingen merkostnad Beroende av antal larm Nyttor Beskrivning nyttor Ekonomisk nytta Aktör Ökad säkerhet Kund Antalet larm bedöms vara relativt få och därför bedöms även nyttan med funktionskravet vara liten. I och med leveranskravet på 2 minuter bedöms merkostnaderna vara omfattande, nyttorna antas därför inte överstiga merkostnaderna. Bortsett från leveranskravet på 2 minuter bedöms dock funktionskravets merkostnader vara försumbara. Om hänsyn ej tas till tidsaspekten antas därför nyttorna överstiga kostnaderna. 33

34 Mätsystemet ska kunna skicka mätarlarm till nätföretaget. Larm ska skickas vid misstänkt fysisk åverkan. För enskilda larm ska mätsystemet möjliggöra en fördröjning på högst 2 minuter. 34

35 Funktionskrav 7.3: Larm vid misstänkt fysisk åverkan Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbetstid Aktör Ingen merkostnad Beroende av antal larm Ingen merkostnad Beroende av antal larm Nyttor Beskrivning nytta Ekonomisk nytta Aktör Skapar förutsättning för att identifiera obehörig hantering av mätaren, ev. strömstöld Minskade förluster Antalet larm bedöms vara relativt få och därför bedöms även nyttan med funktionskravet vara liten. I och med leveranskravet på 2 minuter bedöms merkostnaderna vara omfattande, nyttorna antas därför inte överstiga merkostnaderna. Bortsett från leveranskravet på 2 minuter bedöms dock funktionskravets merkostnader vara försumbara. Om hänsyn ej tas till tidsaspekten antas därför nyttorna överstiga kostnaderna. 35

36 Mätsystemet ska kunna skicka mätarlarm till nätföretaget. Larm ska skickas vid dataintrång. För enskilda larm ska mätsystemet möjliggöra en fördröjning på högst 2 minuter. Det har inte varit möjligt att bedöma vilken funktionalitet som ska ingå i funktionskravet. Kostnadsnyttoanalys har därför inte kunnat genomföras. 36

37 Mätaren ska kunna fjärruppgraderas. Uppgradering syftar till både uppgradering av mjukvara och att ändra inställningar i mätsystemet. 37

38 Funktionskrav 8: Fjärruppgradering Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbetstid Aktör Ingen merkostnad Beroende av hur funktionen används Ingen merkostnad Beroende av hur funktionen används Nyttor Beskrivning nytta Ekonomisk nytta Aktör Nya funktioner kan tillföras kostnadseffektivt. Åtgärda mjukvaruproblem under mätarens livslängd Mätaren inte behöver vara fysiskt tillgänglig för elnätsföretaget. Minskade kostnader för fältbesök Minskade kostnader för fältbesök Kundens tid Kund Att införa funktionskravet innebär i princip inte någon skillnad jämfört med idag eftersom majoriteten av befintliga mätsystem redan klarar funktionskravet. Funktionskravet bedöms därför inte medföra några merkostnader. Däremot bedöms det finnas ett antal nyttor av stort värde. Nyttan överstiger därför kostnaderna med funktionskravet. Enklare att genomföra vissa regeländringar Ei 38

39 Mätsystemet ska tillåta fjärrpåslagning och fjärravstängning. 39

40 Funktionskrav 9: Fjärrpåslagning och fjärravstängning Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbete Aktör Ca kr/mätare Nyttor Kostnad per frånresp. tillslag Ingen merkostnad Systemhantering, kundkontakt, fälttekniker i enstaka fall då brytare inte fungerar. Frågor konsumentkontakt kr totalt per år Beskrivning nytta Ekonomisk nytta Aktör Fältbesök behövs ej vid frånoch tillkoppling vid kundflytt Ökat incitament att aktivt välja elavtal vid inflytt Minskad kostnad fältbesök Färre kunder med tillsvidareavtal Kund Ei Merkostnaderna för brytaren bedöms osäkra. Enligt antagandena blir nuvärdet år 2017 för investeringen i mätare mellan 20 och 238 miljoner kr. Vår bedömning är att nyttorna inte överstiger kostnaderna med funktionskravet för elnätsföretagen. Om funktionskrav 9 kombineras med funktionskrav 10 ökar troligtvis nyttan. Minskad elanvändning vid avtalslösa kundanläggningar och vid avtalsbrott Minskade förluster Styrel vid nödsituation Färre bortkopplingar av samhällsviktiga kundanläggningar vid akut effektbrist Samhället Funktionskrav 10 Funktionskrav 9 Antagit att majoritet av mätarna i kommande investeringar har brytare. en har uppgett att för mellan 5-20 % av kommande mätarinvesteringar kommer de inte självmant investera i brytare. 40

41 Mätsystemet ska kunna justera effektuttaget i delar av elnätet på kundanläggningsnivå. Mätsystemet ska kunna justera effektuttaget genom att fjärrledes bryta och slå på enskilda, eller flera, kundanläggningar vid situationer av höga effektuttag i elnätet. 41

42 Funktionskrav 10: Styrel på kundanläggningsnivå Merkostnader Mätare Kommunikation Insamlingssystem Arbete Aktör Ca kr/mätare Nyttor Kostnad per frånresp. tillslag Ingen merkostnad Beroende på användandet Frågor konsumentkontakt kr totalt per år Ei Beskrivning nytta Ekonomisk nytta Aktör Styrel på kundanläggning istället för ledning vid elbrist Värdet för att samhällsviktiga kundanläggningar får behålla strömmen vid elbrist Samhället Vår bedömning är att funktionskravet skulle ge betydande samhällsnytta. Denna nytta bör vägas mot kostnaderna 20 till 238 miljoner kr för att installera brytare enligt funktionskrav 9 enligt nuvärdesberäkningen. En mer grundlig analys av nyttan med Styrel på kundanläggningsnivå bör göras vid behov. 42

43 Mätsystemet ska möjliggöra säker datahantering och skyddas från dataintrång Funktionskravet bedöms inte medföra någon förändring jämfört med dagens situation. 43

44 44

45 Sammanfattning: Kostnads/nytta per funktionskrav Följande bedöms ge ett positivt resultat Funktionskrav 1 Nära realtidsvärden till kund Funktionskrav 6 Avbrottsregistrering Funktionskrav 8 Fjärruppgradering 45

46 Sammanfattning: Kostnads/nytta per funktionskrav Följande funktionskrav indikerar ett möjligt positivt resultat Funktionskrav 3 Utökad mätdata Funktionskrav 5 Timregistrering av mätvärden Funktionskrav 9 Fjärrpåslagning och fjärravstängning och 10 Styrel på kundanläggningsnivå (brytare) 46

47 Sammanfattning: Kostnads/nytta per funktionskrav Följande funktionskrav bedöms ge ett negativ resultat beroende på tidskrav om 2 minuters svarstid Funktionskrav 4 Fjärravläsning Funktionskrav 7.1 Avbrottslarm Funktionskrav 7.2 Larm vid nollfel Funktionskrav 7.3 Larm vid misstänkt fysisk åverkan 47

48 Sammanfattning: Kostnads/nytta per funktionskrav Följande funktionskrav bedöms ge ett negativt resultat Funktionskrav 2 Historisk mätdata i mätaren för kunden 48

49 Sammanfattning: Kostnads/nytta per funktionskrav Följande funktionskrav behöver specificeras ytterligare, kostnadsnyttoanalys ej genomförd 7.4 Larm vid dataintrång Funktionskrav 11 Säker datahantering och skydd från dataintrång 49

50 Tack Martin Olin Projektledare Telefon Magnus Lindén Senior konsult Telefon

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Funktionskrav Mätsystem En rapport till Energimarknadsinspektionen 9 mars 2015 Projekt nr: 5470583000 Copyright 2015 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Funktionskrav för elmätare. Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti

Funktionskrav för elmätare. Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti Funktionskrav för elmätare Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr 2016-103210 Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti Agenda Presentation deltagare - alla (10 min) Presentation Ei:s

Läs mer

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Funktionskrav på elmätare Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Innehåll Kort om projektet Preliminära förslag på utformning av funktionskrav Övergripande frågor Tidplan Kort om projektet Uppdraget

Läs mer

Funktionskrav för elmätare

Funktionskrav för elmätare Funktionskrav för elmätare Möte i referensgruppen Torsdagen den 4 maj 2017 Dnr 2016-103210 Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti, Roger Husblad Hänt sen sist Ei har pratat med Swedac, SvK, Elsäkerhetsverket,

Läs mer

Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på framtidens elmätare Ei R2015:09

Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på framtidens elmätare Ei R2015:09 Sida 1(7) Miljö- och energidepartementet Energienheten 2015-09-25 Regeringskansliets diarienummer: M2015/2234/Ee Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på Remissvar från Energidataföreningen

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Presentation Bakgrund Behov och möjligheter Erfarenheter Framtida utveckling Bakgrund Krav

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

Ei R2015:09. Funktionskrav på framtidens elmätare

Ei R2015:09. Funktionskrav på framtidens elmätare Ei R2015:09 Funktionskrav på framtidens elmätare Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:09 Författare: Daniel Norstedt, Sofia Persson, Tor Ny Copyright:

Läs mer

Funktionskrav på elmätare

Funktionskrav på elmätare Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU10 Funktionskrav på elmätare Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen och fjärrvärmelagen. Ändringarna i ellagen innebär

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

SAMFAKTURERING AV ELHANDELS-

SAMFAKTURERING AV ELHANDELS- SAMFAKTURERING AV ELHANDELS- OCH ELNÄTSKOSTNADER Len Börjeson Email: len.borjeson@ sweco.se Tobias Jakobsson Email: tobias.jakobsson@ sweco.se 1 Slutsatser Samhällsekonomisk jämförelse av Grossistmodellen

Läs mer

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarkandsinspektionen Att. Karin Alvehag Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-04-18 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail: Peter.Takacs@vattenfall.com

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö 1 Ny regleringsmodell från 2012 Fyraåriga regleringsperioder Ansökan om tillåten intäkt och beslut av Energimarknadsinspektionen (EI) ska ske i förväg, utvärdering

Läs mer

RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER

RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER SWECO Energuide AB Magnus Lindén, Emma Ericsson, Martin Olin och Thomas Bergerham Sweco 1 SAMMANFATTNING Samordningsrådet för smarta elnät har regeringens

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2017:09 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen (Ei) är

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet PM - Ei PM2015:02 Ei R2013:02 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt 2014-06-10 Energimarknadsinspektionen Anne Vadazs Nilsson Daniel Norstedt Synpunkter från Oberoende Elhandlares expertgrupp på Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell

Läs mer

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet 1 (7) Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera

Läs mer

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Elinorr VF Elinorr är ett samriskföretag som består av 16 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland. Kundantalet variera

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Datum: 2017-04-20 Kontakt: Cecilia Hellner

Läs mer

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Ett samråd baserat på rapporten Future role of DSOs Medverkande: Lena Jaakonantti, Caroline Törnqvist, Anna Öhlund Agenda för dagens seminarium Syftet

Läs mer

Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige

Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige Kontaktmøte om beredskap i kraftforsyningen 29. oktober 2008 Anna Fridén Energimyndigheten anna.friden@energimyndigheten.se Erfarenheter från stormarna Gudrun

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Stockholm 2017-10-24 Miljö- och Energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder?

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder? Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder? Amanda Sten (KTH) Katja Åström (KTH) Handledare: Marielle Liikanen (Ei) Sweco: Andrea Badano och Henrik Gåverud Efterfrågeflexibilitet

Läs mer

Komplettering av normvärdeslista

Komplettering av normvärdeslista 2010:13 Komplettering av normvärdeslista - för anläggningar med spänning upp till och med 24 kv Inledning EI har beslutat om nya normvärden avseende elmätare, betongstation och reservkraftsaggregat. I

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist

Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist Riksdagen har beslutat att ellagen ska ändras, för att underlätta prioriteringen av samhällsviktig

Läs mer

Ei R2012:12. Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el

Ei R2012:12. Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el Ei R2012:12 Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2012:12 Författare: Jens Lundgren, Therese

Läs mer

Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben

Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben 1 Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben Nedanstående frågor kom upp under Svenska kraftnäts seminarium om tjänstehubben den 31 maj 2016. Här är svaren på dem. Publiceringsdatum 2016-06-09 Avser

Läs mer

Tjänstehubb informationsmodell

Tjänstehubb informationsmodell SvK1000, v3.3, 2014-03-26 PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb informationsmodell 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Nordisk marknad. Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB

Nordisk marknad. Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB Nordisk marknad Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB Presentation av Rejlers Energitjänster AB samt Rejlers förslag till lösning med certifierade Service Providers Till er tjänst Nordisk kunskapskoncern

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter

Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Beslutet Aktiva elkonsumenter ges möjlighet att ingå nya former av elavtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan debiteras

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum 2016-05-27 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj Närvarande Daniel Norstedt (Ei) Sara Sundberg (Ei)

Läs mer

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning 1 (7) Bilaga 4 Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning Överväganden avseende metodens utformning Intäktsramen beräknas med schablonmetoden Utgångspunkten för prövningen av

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb

Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb Energimarknadsrådet, 2016-01-19 Inlägg från Ellevio, Lowina Lundström 2016-03-14 Sida 1 hem till mer än 908 000 kunder i Sverige Kunder Elnät 908 000 i södra Norrland,

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar SVENSK ENERGI Nät Anders Pettersson 08-6772649, 0708-942649 anders.pettersson@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (5) Datum Beteckning 2014-05-05 020/2014 n.reqistrator@ reqerinqskansliet.se jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se

Läs mer

Elkvalitet ekonomi. Eller hur säkerställer vi rätt lösning ett exempel. Vilka uppgifter finns att tillgå?

Elkvalitet ekonomi. Eller hur säkerställer vi rätt lösning ett exempel. Vilka uppgifter finns att tillgå? Elkvalitet ekonomi Eller hur säkerställer vi rätt lösning ett exempel Historisk data Vilka uppgifter finns att tillgå? Hur många driftstopp har skett på grund av brist på elkvalitet? Hur mycket har betalats

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

med ert företag i fokus

med ert företag i fokus Lokalnät Våra kundlöften med ert företag i fokus Vår vision är att ni som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjda. Med våra kundlöften sätter vi press på oss själva. Uppfyller vi inte våra löften

Läs mer

Anslutningsavgifter inom Upplands Energis nätområde

Anslutningsavgifter inom Upplands Energis nätområde Anslutningsavgifter inom Upplands Energis nätområde 1. Nyanslutning för 16-25 A servissäkring Anslutningsavgift fastställs i offert. För offerten använder Upplands Energi följande regelsystem i enlighet

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-29 44

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-29 44 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-10.40 2012-05-29 44 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7960-11 Enhet 1

I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7960-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga L1-7-- I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7960-11 Enhet 1 Anges vid kontakt med domstolen Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGSPROCESSEN 8 7 ca 20 veckor ca 21 veckor 6 HEJ HEJ ca 6 veckor 1 3 5 5 ca 12 veckor 2 4 ca 2 veckor ca 10 veckor Se till att vara ute

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Den svenska Elmarknadshubben

Den svenska Elmarknadshubben Den svenska Elmarknadshubben Robert Thelander, Förändringsledare Ediel- och avräkningskonferensen 2017, Clarion Hotell Arlanda 2017-10-10 Ediel- och avräkningskonferensen 2017 - Arlanda 2 Agenda Introduktion

Läs mer

Ei:s hearing om förenklad avräkning. 20 oktober 2015

Ei:s hearing om förenklad avräkning. 20 oktober 2015 Ei:s hearing om förenklad avräkning 20 oktober 2015 Bo Lindörn Oberoende Elhandlare Sammanfattning Oberoende Elhandlare anser att frågan om att öka efterfrågeflexibiliteten är central för en väl fungerande

Läs mer

med ert företag i fokus

med ert företag i fokus Regionnät Våra kundlöften med ert företag i fokus Vår vision är att ni som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjda. Med våra kundlöften sätter vi press på oss själva. Uppfyller vi inte våra löften

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

1 Kostnader för olika aktörer av kärnkraftbortfallet förra vintern

1 Kostnader för olika aktörer av kärnkraftbortfallet förra vintern Miljoner SEK UPPDRAG Kärnkraftsföretagens vinster Q1 år 21 UPPDRAGSNUMMER 546577 UPPDRAGSLEDARE Kaj Forsberg UPPRÄTTAD AV Pär Lydén, Per Erik Springfeldt och Kaj Forsberg DATUM 1 Kostnader för olika aktörer

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Tjänstehubb delprocessbeskrivningar

Tjänstehubb delprocessbeskrivningar PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 3.0 2015/2266 Tjänstehubb delprocessbeskrivningar 1/35 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum Publicerad arbetsversion

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Remiss Funktionskrav pa framtidens elmätare

Remiss Funktionskrav pa framtidens elmätare SVENSK ENERGI Distribution & Produktion Peter Silverhjärta 08-6772695, 070-1644419 peter.silverhjarta@svenskenergi.se REMISSYTTRANDE 1 (9) Datum Beteckning 2015-09-28 032/2015 Miljö- och energidepartementet

Läs mer

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 april 2008 KLAGANDE 1. AA 2. Energimarknadsinspektionen (tidigare Statens energimyndighet) Box 155 631 03 Eskilstuna MOTPART E.ON Elnät Sverige AB

Läs mer

2010-10-28. Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern

2010-10-28. Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern 2010-10-28 Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern 1 Syfte och bakgrund Projektet syftar till att samla erfarenheterna efter den gångna vintern

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

Mikroproduktion. Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige

Mikroproduktion. Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige Mikroproduktion Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige Agenda Bakgrund 5 min Beslut från riksdagen Vad är mikroproduktion? Mottagningsplikt Ediel-anpassningar Demo i CS Transmission 15

Läs mer

Svenska Kraftnäts presentation av elmarknadsprocesser :00-16:00

Svenska Kraftnäts presentation av elmarknadsprocesser :00-16:00 Svenska Kraftnäts presentation av elmarknadsprocesser 2016-05-31 13:00-16:00 Elmarknadsprocesser med elhandlarcentrisk affärsmodell och tjänstehubb Summit Hitech, Sveavägen 9-11 Tider för seminariet 12:30-13:00

Läs mer

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden EI R2010:22 Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden Timmätning för elkunder med abonnemang om högst 63 ampere Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR 2010:22

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell

Elhandlarcentrisk modell Elhandlarcentrisk modell morgondagens svenska elmarknad Johan Öhnell Senior advisor EG Utility Agenda Den svenska elmarknaden imorgon En faktura till kunden Tillsvidarepriserna försvinner Egenproduktion

Läs mer

Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven

Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven SPÄNNINGSLÖSA MÄTSYSTEM ETT PROJEKT INOM KUNDOFFENSIVEN Svensk Energi - Swedenergy - AB Svensk Energi - Swedenergy - AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...

Läs mer