Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät"

Transkript

1 Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Välkomnande och presentation Bo Normark, vice ordförande i samordningsrådet och dagens moderator, hälsade alla välkomna och bjöd in till en presentationsrunda. Bo framförde att alla som önskar skall få komma till tals, men att det också finns ett antal föranmälda inlägg. Samtliga OH-presentationer som visades redovisas separat. Reflektioner över utvecklingen av smarta elnät Bo Normark inledde med att lyfta fram elmarknadens framtida utmaningar och betonade behovet av ökad samverkan som en del av rådets uppdrag. Rådets uppdrag, ledamöter, mål och vision etc. presenterades liksom samrådsformen dialogforum och vikten av kommunikation. Därefter hänvisade Bo Normark till en rapport från kommissionens gemensamma forskningscenter Joint Research Center (JRC) om värdering av smarta elnät liksom den bedömning som gjorts av Danmark på området. Han betonade också att dessa utvärderingar inte fokuserar på kostnads-och nyttofördelning utan mer på samhällsekonomi. Avslutningsvis lyfte Bo fram den viktiga roll som elnätsföretagen har för att åstadkomma smarta elnät och att det är mycket värdefullt att få insynpunkter till rådets arbete. Bo framförde också att allt material från dagens dialogforum kommer att offentliggöras och presenteras på rådets hemsida. Bo introducerade Anne Vadasz-Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen (Ei) samt ledamot i samordningsrådet. 1 (8)

2 Behöver elnätsföretagen incitament för smarta elnät? Anne Vadasz-Nilsson inledde med att ta upp vad smarta elnät kan innebära och att begreppet som vi använder är betydligt bredare än själva elnäten och bl.a. även kan anses omfatta smarta hem etc. Hon betonade också att de ambitiösa målen för klimatpolitiken innebär ett systemskifte som gör satsningar på smarta elnät nödvändig. Vem ska vara smart? Anne menade att det är flera aktörer som delar på detta ansvar. I arbetet måste vi utgå från de förutsättningar som gäller på elmarknaden med åtskillnad mellan monopolföretagen och företagen verksamma på den avreglerade delen av elmarknaden även om det ibland kan framstå som enklare att leverera en helhetslösning på en vertikalt integrerad marknad. Vidare behöver kundens behov stå i centrum. Det måste finnas en efterfrågan hos kunderna och deras drivkrafter och incitament behöver klarläggas. Det finns tydliga tecken på att nätutbyggnadstakten har ökat vilket bl.a. märks på antalet koncessionsansökningar som inkommer till myndigheten. Sverige har en delvis åldrad nätstruktur, andelen förnybar elproduktion ökar och kunderna förväntar sig en god leveranskvalitet. Det finns ett behov av reinvesteringar i näten där smarta elnätsfunktioner kan vara ett mer kostnadseffektivt sätt att investera. Anne lyfte också upp frågan om vem som skall driva utvecklingen och menade på att det kanske inte i första hand är elnätsföretagen. Det finns ett problem i att elnätsföretag som är reglerade monopolföretag satsar på forskningsprojekt som skall värderas av tillsynsmyndigheten. Enligt hennes mening bör istället forskning bedrivas med särskilt stöd som bedöms i konkurrens och av en oberoende part. Slutligen tog Anne upp frågan om hur regleringen kan gynna smarta elnät och att denna bör vara prestationsrelaterad och inte teknikrelaterad samt att det ska vara kundens behov som står i centrum. Elnätsregleringen bör dock innehålla morötter som gör att elnätsföretagen kan få en bonus om de presterar bättre i förhållande till kundnytta. Diskussion I den efterföljande diskussion framfördes frågan hur elnätsföretagen ska förhålla sig framöver till stora investeringar och snabba skiften i relation till anläggningstillgångarnas livslängd. Kan förhandsregleringen hantera detta? Det påtalades också att det är bra med snabb samhällsutveckling, men att det kan innebära stora utmaningar i den praktiska hanteringen. 2 (8)

3 Anne betonade att fyraårsperioden i förhandsregleringen ligger fast och att i den mån man kan skruva på regleringen för att hantera dynamiken så måste försiktighet iakttas så att en balans upprätthålls. Frågan och problemställningen att den snabba utvecklingen ökar riskerna för elnätsföretag förtydligades genom en hänvisning till införandet av timmätningsreformen som föregicks av månadsvis avläsning osv. Anslutningsavgifterna och tröskeleffekten vid utbyggnad av vindkraft lyftes upp. Rémy Kolessar, Ei, menade att ny teknik kan öka möjligheterna att härbärgera mer vindkraft och att elnätsföretagen är skyldiga att ansluta nya enheter inom rimlig tid. Hur påverkar arbetet inom EU utvecklingen? Anne hänvisade till arbetet med nätverkskoder som pågår inom EU och som kommer att innebära en stor påverkan. Angående detta finns ett samarbete både bland europeiska systemoperatörer och tillsynsmyndigheter, men att det är mycket på gång och konsekvenserna kan inte överblickas fullt ut ännu. E.ON Elnät Sverige AB, Alf Larsen: Alf Larsen inledde med att konstatera att smarta elnät sätter fokus på elnätsföretagen, vilket är bra. Han framförde också att han inte upplevde något motsatsförhållande mellan elnätsregleringen och smarta elnät. Han menade ändå på att smarta elnät är ett begrepp som förpliktigar och hänvisade till det seminarium som samordningsrådet för smarta elnät genomförde den 26 april där det handlade mycket om vad som händer på kundsidan mikroproduktion och smarta hem. Betydelsen av smarta elnät kan se olika ut för olika kunder. Leveranssäkerhet, anslutning av vindkraft, inte minst storskalig vindkraft, mättjänster för att kunna uppfylla kundernas önskemål eller informationshantering för driftoptimering av nät är några exempel på betydelsen av smarta elnät. Som exempel kan anges att för kunderna på Smålands högland är det i stor utsträckning centralt med ökad leveranssäkerhet, medan för andra kunder är det anslutning av förnybar elproduktion. Allt är en del i en utveckling av smartare elnät. Smarta elnät bör innebära ett effektivare elnät, och då är en rimlig förväntning också att det bör bli billigare. Tillgång till mer mätvärden, mer automation och snävare marginaler gör att elnätsföretagen behöver agera mer proaktivt och hantera kapacitet på ett effektivt sätt. 3 (8)

4 Det går inte att styra sol och vind utan dessa variationer får hanteras på ett sätt så att det inte får konsekvenser för elkvaliteten. En ökad effektprissättning är en rimlig följd av detta och en vidareutveckling är kanske en kapacitetsmarknad. Här är det då flaskhalsarna i elnätet som blir prissättande, inte produktionen, hur långt ner i nätstrukturen kan en sådan marknad fungera. Vad är möjligt? Vad är rimligt? Avgörande för elnätsföretagen i utvecklingen av smartare nät är också vilka incitament regleringarna ger. Tyvärr styr kanske olika regleringar och deras inriktning inte alltid i samma riktning. Nätkoder, krav på ekodesignkrav m.m. är exempel som visar på en utveckling som inte bara innebär effektivare elnät, med risk för fördyrningar. Olika former at politiskt styrda subventioner påverkar också utvecklingen i hög grad, där elnätsbolagen inte själva kan påverka utvecklingen. Här har vi ett tydligt exempel när det gäller solcellssatsningarna i Tyskland, där elnäten på många områden nu behöver förstärkas. Sammanfattningsvis, som elnätsföretag vill vi inte investera i ny funktionalitet för tidigt för då är det kanske inte någon som är beredd att betala för det, men å andra sidan har vi inte funktionaliteterna på plats då efterfrågan uppstår så riskerar vi att bromsa utvecklingen detta är en balansgång och en stor utmaning för oss elnätsföretag för att vi ska bli möjliggöraren av ett nytt energisystem. Göteborg Energi AB, Lars Ohlsson Lars Ohlsson inledde med att tala för Göteborg Energi där han lyfte fram granulerad prissättning för elnätskunden. Detta bygger på att förutsättningarna kan se mycket olika ut t.ex. att kunder i områden med ny bebyggelse har solceller och värmepumpar i större utsträckning än tidigare och inte behöver elnätet i samma omfattning som gällt erfarenhetsmässig. Lars föreslår att det i regleringen införs någon form av konsumentprisindex för smarthet i elnät som innebär en belöning d.v.s incitamentsstyrd elnätsreglering. Lars framförde också behovet av att hänsyn tas till FoU i förhandsregleringen. Han pekade också på betydelsen av smarta mätare och smarta mätfunktioner. Falbygdens Energi AB, Lars Ohlsson Lars fortsatte med att berätta om erfarenheterna av anslutning av vindkraft från Falbygdens Energi. Det är en stor utmaning hur man skall planera för vindkraftsutbyggnad. Det är svårt att förutsäga vilka anläggningar som kommer att byggas samtidigt som det kan finnas osäkerhet kring kapaciteten i överliggande nät. 4 (8)

5 Det krävs en kombination av traditionell nätplanering och nya sätt som energilager m.m. Viktigt är övergripande övervakning (SCADA)och styrning av näten så att man får bättre kontroll över all produktion med möjligheter till bortkoppling, alternativt nedstyrning. Detta sammantaget gör det möjligt att ta emot mer vindkraft, men kräver investeringar som elnätsföretaget måste kunna ta betalt för och hur detta görs är väsentligt. Här är elnätstariffen och dess utformning viktig. Skall effekttariffer tillämpas och hur säkerställs att kunderna behandlas lika och det blir en rimlig fördelning kostnaderna? Efter detta informerade Lars om projektet Aktiva kunden/incitament för kunder vilket är ett projekt som genomförs inom Elforsk. Projektet undersöker hur olika kundsegment ställer sig till att anpassa sitt uttag, potentialernas storlek och vad som får kunderna mer aktiva. Resultaten visar att det finns betydande potential för flexibel last i fastigheter (främst villakunder). Det saknas dock kunskap hos såväl kunder som energiföretagen. En annan tröskel är kundernas förtroende - vem skall koppla bort elen och vem tjänar på det? Kunderna vill ha hjälp med bättre styrning och övervakning. Intresset bland kunder som är energiskattebefriade är betydligt mindre. Lars avslutade med att förorda en differentierad energiskatt - hög skatt på dagen och ingen skatt på natten. I det stora hela så krävs det mer incitament för laststyrning speciellt då elpriserna är låga. Elverket Vallentuna AB, Susanna Hammarberg Susanna informerade om Elpiloten som styr kundernas bergvärmepumpar genom att utnyttja fastighetens värmetröghet. Elpiloten tar hänsyn till väderprognos och styr efter inomhusgivare. Elpiloten beaktar också spotpriset och minskar efterfrågan vid kritiska timmar. Nyttan är minskad energianvändning och Elpiloten bidrar också till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar förutsättningar för aktivare elkunder. Vad gäller elnätsägaren minskar behovet av utbyggnad av kapacitet i lokalnätet och det ges möjlighet att sänka kostnaderna genom lägre abonnerad effekt mot överliggande nät samt minskad risk för överuttagsavgift. Susanna framförde önskemål till lagstiftaren om att samordna eventuell lagstiftning om smarta elnät m.m. med EU-lagstiftningen (nätverkskoder etc) samt att undvika alltför detaljerad lagstiftning. Hon konstaterade att elnätsföretagen kommer att behöva tillhandahålla mer avancerade mätvärden till tredje part och bör få betalt för detta. 5 (8)

6 Nätföretagens möjligheter att tillhandahålla smarta tjänster ska ligga utanför förhandsregleringen annars blir det konkurrensbegränsande. Marknaden ska avgöra vem som är bäst lämpad att tillhandahålla smarta elnätslösningar. Elpilotens utvecklingskostnader har betalats av FoU bidrag, men själva produkten erbjuds av elhandlaren och betalas av kunden. Fortum Distribution AB, Elsa Widding Elsa inledde med att presentera visionen för ett hållbart energisystem och hur utvecklingstakten för vindkraft överträffat alla förväntningar. En liknande utveckling kan också väntas när det gäller solceller, vilket leder till ett minskat utnyttjande av basproduktion och diskussion om möjligheter med kapacitetsmarknad. Vi står alltså inför stora förändringar samtidigt som osäkerheten är stor och incitamenten saknas. En av de stora osäkerheterna gäller produktionsmixen och vilka investeringar som kommer att krävas liksom hur de skall finansieras. Elsa belyste dessa förhållanden med räkneexempel som visade på att avkastningen på investerat kapital enligt hennes mening inte är tillräcklig. Slutligen presenterade Elsa projektet Framtida krav på elnäten. Vattenfall Eldistribution AB, Annika Viklund Annika inledde med att peka på att Vattenfall upplever ett ökat intresse från kunderna att bli aktiva även om det också är tydligt att kunderna har många skilda behov. Hon menade dock att vi står inför stora förändringar som kan innebära att kundernas önskemål och förväntningar snabbt kan förändras. I de smarta elnätsprojekt som Vattenfall deltar i fokuseras i hög grad på kundernas reaktioner och preferenser. Annika pekade på att elnätföretagen, med lång erfarenhet av att hantera information m.m., är den aktör som är bäst lämpad att vara en neutral marknadspartner. Hon lyfte fram att företaget har samma syn som Ei i denna fråga och refererade till Eis rapport om vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el. Annika förde fram elnätsföretagens investeringar för ökad leveranskvalitet. Stora investeringar kommer också att krävas i framtiden drivet av energiomställningen och kundernas ökade behov. I samband med detta påtalade hon vikten av enkelhet vid anslutning av förnybar elproduktion, enkelhet i hanteringen av intermittent elproduktion och långsiktighet i förutsättningarna för att äga och driva elnät. 6 (8)

7 Elmarknaden är komplex och det är viktigt med samsyn för utveckla smarta elnät och nå framgång. Att driva projekt som visar vad man kan åstadkomma med elnäten är av största vikt. Avslutande diskussion Kapacitetskostnader och kapacitetsmarknad Anne inledde med att fråga om kapacitetsmarknad. Vi har haft synpunkten att hålla fast vid en energy only marknad och endast använda kapacitetsmarknad i undantagsfall. Delade meningar om behovet och definitionen av effektmarknad framfördes. Det påtalades att det finns olika marknader med olika tidshorisont och att det handlar om effektmarknader på olika nivåer. Även i distributionsnätet kan en effektmarknad minska kostnader för effekt. Ökad andel intermittent kraft och ökad efterfrågestyrning kan också innebära behov av en helt annan marknad än den vi har idag. Mot detta framfördes att det inte finns några kapacitetsproblem i distributionsnätet och att näten är väl dimensionerade och att mycket går att åtgärda genom att utveckla smart elnät samt befintliga avtal och modeller både vad avser produktion och förbrukning. Det påtalades att incitament saknas och gjordes en jämförelse med timmätningsreformen. Kunderna får inte tillräckligt betalt vid laststyrning eller bortkoppling och det föreslogs att medlen från effektreserven skulle kunna utnyttjas. Det framfördes att diskussionen ofta handlar om efterfrågestyrning och att det istället borde fokuseras mer på att optimera nätdriften, styrning och övervakning samt anslutning av förnybar elproduktion utan inblandning av kunden. Frågan om man kan få in mer förnybar elproduktion utan att behöva förstärka näten togs upp. I samband med detta lyftes kostnaden för nätanslutning och tröskeleffektsproblematiken fram. D.v.s. att den kraftproducent som ansluter sig till ett elnät som saknar ledig kapacitet får betala hela kostnaden för förstärkningen av nätet inklusive för den kapacitet som tillkommer och som producenten inte själv kan utnyttja. I det fall som diskuterades gällde det en inkoppling till stamnätet som var mycket kostsam. En lösning på detta som föreslogs var att elnätsföretagen (i detta fall Svenska Kraftnät) tar betalt i efterhand av tillkommande producenter. 7 (8)

8 Forskningsfinansiering inom eller utanför regleringen Anne efterlyste mer kommentarer på frågan om FoU finansiering där åsikterna tycks gå i olika riktningar. Anne lyfte fram sin ståndpunkt att FoU finansiering inom en utökad intäktsram gör att kostnaden övervältras på kunden och att extern finansiering istället bör ske genom tillgängliga forskningskanaler. I diskussionen framfördes bl. a. följande. Det är en gråzon - med lite framdrift från Ei kommer den nya mer etablerade tekniken inkluderas i näten och mer innovativa lösningar kan hanteras på annat sätt t. ex. via Energimyndigheten. Ett kommande problem är nätverkskoderna som kommer att tvinga fram investeringar som kanske inte alltid är de mest relevanta och stjäl utrymme från andra typer av investeringar. Kostnader för tvingande investeringar bör därför inkluderas i intäktsramen. Ett annat förslag var att bidrag till en forskningspott kanaliseras och tas ut som en forskningsprocent på elnätstariffen. Det framfördes också förslag på att titta på hur FoU finansieringen ser ut i andra länder, t. ex inom EU, där det kan finnas intressanta lösningar. Om Sverige skall vara framgångsrikt på området smarta elnät så är detta en viktig del och elnätsföretagens FoU satsningar måste stimuleras. Anne framförde avslutningsvis att Ei påbörjat ett arbete rörande förhandsregleringen som ska fokusera på vidareutveckling av kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens intäktsram respektive incitament för smarta elnät och hoppades på givande dialog i samband med detta. Bo avslutade med att reflektera över dagens diskussion och framförde att många olika aspekter kommit fram vilket visar på att ämnet är komplext och mångfasetterat. Han tackade alla deltagare för deras medverkan och framförde att detta var ett inledande möte för dessa frågor och att rådet kommer att återkomma och bjuda in till fortsatt dialog. Karima Björk, samordningsrådets kansli, avslutade med att framföra önskemål om synpunkter på dagens möte i det frågeformulär som delats ut samt informerade om att rådet återkommer med kontakter bl.a. via möten som genomförs i Svensk Energis regi. Vid anteckningarna Karima Björk Kommittésekreterare Samordningsrådet för smarta elnät Tel (8)

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Inte bara teknik. Energimarknadsinspektionens definition

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Program 12.30 Kaffe och samling 13.00 Välkommen till dialogforum Reflektioner över utvecklingen av smarta elnät Moderator Bo Normark, VD

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät

Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät Svenskt Näringsliv - SKGS Elmarknadsgrupp 2013-01-16 Kommittédirektivet och samordningsrådets arbete så här långt Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät?

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Samordningsrådet för smarta elnät Ordförande Maria Khorsand, SP Vice ordförande Bo Normark, Power Circle Jonas Abrahamsson,

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Smartgridkonferansen 2014, Fornebu 10 september 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A 2013-11-19

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A 2013-11-19 Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A 2013-11-19 Referat med inlägg från dialogforum 19 november 2013 Vad kan göras

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet 1 (7) Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Förändrade roller på elmarknaden

Förändrade roller på elmarknaden 1 Förändrade roller på elmarknaden Traditionellt: Produktionen i hög grad styrbar Förbrukningen styr produktionen Efterfrågeflexibilitet finns, men spelar en relativt t sett liten roll Tidsdifferentierade

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige

Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vilken utveckling kommer vi att se? 2 Det krävs en ny marknadsdesign Transformeringen av energisystemet skapar

Läs mer

18 juni 2014 2014-06-19 1

18 juni 2014 2014-06-19 1 18 juni 2014 2014-06-19 1 Syntes av Market Design etapp IV Syntesarbete under våren 2014 Slutsatser i mer lättillgänglig form Tomas Wall och Lars Magnell har arbetet fram och tillbaka Monika Adsten, Stefan

Läs mer

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot www.swedishsmartgrid.se IVA seminarium, Stockholm, 1 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Källa http://www.oe.energy.gov/documentsandmedia/smartgrid_diagram.pdf arför

Läs mer

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Jenny Palm & Per Gyberg Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring Koncept att producera sin egna el: lanseras

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet.

Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet. Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet.se Er referens MB2015/01982/Ee Svensk Vindenergis och Svensk

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar SVENSK ENERGI Nät Anders Pettersson 08-6772649, 0708-942649 anders.pettersson@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (5) Datum Beteckning 2014-05-05 020/2014 n.reqistrator@ reqerinqskansliet.se jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se

Läs mer

Kvittning av egenproducerad el

Kvittning av egenproducerad el Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Kvittning av egenproducerad el Sollentuna kommun föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan om kvittning av egenproducerad el och

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem. Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät

Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem. Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät Agenda Översikt Batteri-projekt Sammanfattning Solceller+batterier Företagskunder

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, GD, Caroline Törnqvist, avdelningschef och Lena Jaakonantti, analytiker Ei:s uppdrag och vision Att skapa förutsägbarhet

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el European Commission Directorate- Energy and Transport Matti Supponen Stockholm i november 2010 Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning

Läs mer

Omotiverad överdebitering från elnätbolag. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Omotiverad överdebitering från elnätbolag. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Omotiverad överdebitering från elnätbolag En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning Följande rapport visar att många villaägare betalar mer till det lokala elnätbolaget än vad som kan motiveras

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

DIALOGFORUM 19 NOVEMBER. Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen?

DIALOGFORUM 19 NOVEMBER. Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen? DIALOGFORUM 19 NOVEMBER Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen? Vårt uppdrag Övergripande inriktning att bidra till ökad samverkan mellan berörda

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Ett samråd baserat på rapporten Future role of DSOs Medverkande: Lena Jaakonantti, Caroline Törnqvist, Anna Öhlund Agenda för dagens seminarium Syftet

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Styrgruppsmöte 3 - Forum för smarta elnät den 26 oktober 2016

Styrgruppsmöte 3 - Forum för smarta elnät den 26 oktober 2016 Styrgruppsmöte 3 - Forum för smarta elnät den 26 oktober 2016 Närvarande Nils Vikmång, Ordförande Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen Rémy Kolessar, Statens Energimyndighet Catarina Nauclér, Fortum

Läs mer

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarkandsinspektionen Att. Karin Alvehag Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-04-18 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail: Peter.Takacs@vattenfall.com

Läs mer

Vindkraft i elnäten. Vindkraft i elnäten 2008-12-04. Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar

Vindkraft i elnäten. Vindkraft i elnäten 2008-12-04. Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar Vindkraft i elnäten 2008-12-04 Arne Bergström Vattenfall Eldistribution AB, Nätplanering Vindkraft i elnäten Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar 2 Vindkraft i elnäten Vindkraftutbyggnaden

Läs mer

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar Rémy Kolessar Avdelningschef Långsiktig vision för elsystemet Sveriges elsystem möjliggör 100 procent förnybar el med god leveranssäkerhet

Läs mer

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 april 2008 KLAGANDE 1. AA 2. Energimarknadsinspektionen (tidigare Statens energimyndighet) Box 155 631 03 Eskilstuna MOTPART E.ON Elnät Sverige AB

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö 1 Ny regleringsmodell från 2012 Fyraåriga regleringsperioder Ansökan om tillåten intäkt och beslut av Energimarknadsinspektionen (EI) ska ske i förväg, utvärdering

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning 1 (7) Bilaga 4 Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning Överväganden avseende metodens utformning Intäktsramen beräknas med schablonmetoden Utgångspunkten för prövningen av

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch?

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Innovation och nya marknader SEK Svensk Elstandard, 18 april 2013 Disposition Samordningsrådets

Läs mer

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader? Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Energikommissionen - Tekniska museet 27 oktober 2015 Lennart

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Reglering av ett framtida kraftsystem

Reglering av ett framtida kraftsystem Reglering av ett framtida kraftsystem ett seminarium om utmaningarna med en ökad andel vind- och solkraft och hur de kan hanteras 17 mars 2016, Norra Latin, Stockholm Professor Lennart Söder Effektfrågan

Läs mer

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Presentation Bakgrund Behov och möjligheter Erfarenheter Framtida utveckling Bakgrund Krav

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Finansiella risker på dagens elmarknad

Finansiella risker på dagens elmarknad Finansiella risker på dagens elmarknad Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm Anförande vid Riskkollegiet den 18 mars 2016 Något om kraftsystemet Kraftsystemet har en vertikal struktur med fyra delsektorer:

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell

Elhandlarcentrisk modell Elhandlarcentrisk modell morgondagens svenska elmarknad Johan Öhnell Senior advisor EG Utility Agenda Den svenska elmarknaden imorgon En faktura till kunden Tillsvidarepriserna försvinner Egenproduktion

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Elinorr VF Elinorr är ett samriskföretag som består av 16 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland. Kundantalet variera

Läs mer

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 13 maj 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Sveriges

Läs mer

Aktuellt från Näringsdepartementet

Aktuellt från Näringsdepartementet Aktuellt från Eva Centeno López Minister och statssekreterare It- och energiminister Anna-Karin Hatt Statssekreterare för It- och energifrågor Daniel Johansson Anna-Karin Hatts tre övergripande mål för

Läs mer

Bo Rydén, Håkan Sköldberg, Kjerstin Ludvig 2015-12-09

Bo Rydén, Håkan Sköldberg, Kjerstin Ludvig 2015-12-09 Fyra (prel.) aktörsscenarier Fyra olika sätt för värmemarknadens aktörer att hantera de sammansatta och komplexa problem som en hållbar utveckling innebär. Bo Rydén, Håkan Sköldberg, Kjerstin Ludvig 2015-12-09

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Datum: 2017-04-20 Kontakt: Cecilia Hellner

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar.

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar. SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet Energienheten 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se 2017-01-03 2016/2123 REMISSVAR Förslag till strategi för ökad användning

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer