DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät"

Transkript

1 DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

2 Program Kaffe och samling Välkommen till dialogforum Reflektioner över utvecklingen av smarta elnät Moderator Bo Normark, VD Power Circle och vice ordförande i samordningsrådet för smarta elnät Slut Behöver elnätsföretagen incitament för smarta elnät? Anne Vadasz-Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen och ledamot i samordningsrådet Inlägg från deltagarna Företrädare för elnätsföretag presenterar sin syn på elnätsföretagens roll och framtidens elnät - möjligheter och hinder ur elnätsföretagets perspektiv Kaffepaus Avslutande diskussion

3 Framtida utmaningar Ökad komplexiteten som kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder förnybar och variabel elproduktion Integrera lokala distribuerade produktionskällor Förutse och hantera variationer i belastning (toppar och dalar) Bibehålla och förbättra dagens leveranskvalitet och leveranssäkerhet En förändrad elmarknaden som bidrar till utveckling av nya marknadslösningar och nya tjänster Stimulera till förbrukarflexibilitet Underlätta en effektivare elanvändning Medverkar till ökat kundinflytande och aktivare kunder

4 Samordningsrådet för smarta elnät Uppdragets generella inriktning Att bidra till ökad samverkan mellan berörda aktörer, såväl från offentlig som privat sektor, och till ökade kunskaper om möjligheterna med smarta elnät i samhället Lämna förslag om hur utvecklingen av smarta elnät kan stimuleras och hur olika hinder för utvecklingen kan undanröjas Arbetsformer Rådet tillsattes av regeringen i slutet av maj 2012 Verksamt från augusti 2012 till december ledamöter från myndigheter, organisationer, näringsliv och forskningsmiljöer Rådet har antagit namnet Samordningsrådet för smarta elnät Ett särskilt kansli för det operativa arbetet

5 Rådets medlemmar Ordförande Maria Khorsand, SP Vice ordförande Bo Normark, Power Circle Jonas Abrahamsson, E.ON Lina Bertling Tjernberg, Chalmers Erik Brandsma Energimyndigheten Bo Dahlbom, Sustainable Innovation Ann-Marie Fransson IT&Telekomföretagen Jacub Gubanski, ABB Bo Hesselgren, Konsumenternas Energimarknadsbyrå Pia Brühl Hjort, Trollhättan Energi Christina Malm, Försvarets radioanstalt Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät Carin Torstensson, Interactive Institute Anne Vadasz-Nilsson, Energimarknadsinspektionen Ulf Wahlberg, Ericsson

6 Samordningsrådet för smarta elnät vision och mål Vision Sverige är ledande inom området smarta elnät som möjliggör ett ökat kundinflytande, hållbar utveckling, försörjningstrygghet och tillväxt. Mål Målet är att genom ökad samverkan, kunskapsutveckling och kunskapsspridning samt genom en handlingsplanmedverka till tydliga spelregler på marknaden stärkt kundinflytande gynnsamma utvecklingsförutsättningar för smarta elnät i Sverige och att smarta elnät blir en svensk tillväxtbransch

7 7 Dialogforum En viktig demokratisk plattform för arbetet För frågekomplex som behöver behandlas för handlingsplanen (direktivet) Bred representation men anpassad till frågeområdet Stora och små företag, företag i olika branscher, konsumentintressen och myndigheter m. fl. Kansliet ska gemensamt med närmast berörd myndighet är sammankallande Program, medverkande och det som framförs kommer att dokumenteras och presenteras på rådets hemsida

8 Hur värderar man smartgridprojekt?

9 Hur värderar man smartgridprojekt?

10 Exempel Danmark

11 Lära av andra

12 Dagens agenda, lära av er Förklara samordningsrådets uppdrag Lyssna in era synpunkter, elnätsföretagen har central roll i alla smartgridstrategier Vilka möjlligheter och hinder ser ni vid etableringen av smarta elnät? Vilka aktioner vill ni se initierade från samordningsrådet?

13 Behöver elnätsföretagen incitament för smarta elnät? Anne Vadasz Nilsson Generaldirektör

14 Smarta elnät är många olika saker

15 Systemskifte -20% -20% 100% Utsläpp av koldioxid Energiförbrukning +20% 8,5% Andel förnybar energi EU:s klimatmål till år 2020

16 Smarta elnät vem ska vara smart? Nätföretagen ska inte bära hela bördan, utan näten ska även i fortsättningen vara en distributionskanal Produktion Nät Elhandel konkurrens monopol konkurrens

17 Smarta elnät - för vem? Utgå från kunden Det måste finnas en efterfrågan för att det ska bli en marknad för smarta nät Identifiera drivkraft och incitament för att kunderna ska utnyttja de nya smarta tjänster

18 Åldrande infrastruktur

19 Vem ska driva utvecklingen? Om man tittar på nätägarens roll, så är den kanske inte primärt att driva utveckling Vill nätföretagen ändå utveckla, så finns pengar att söka för utvecklingsprojekt Då blir man bedömd av en oberoende part, inte av tillsynsmyndigheten

20 På väg mot en smartare reglering Övergripande principer för regleringen Stabilt investeringsklimat Teknikneutral reglering Främja systemeffektivitet Säkerställa kundens nytta

21 På väg mot en smartare reglering Prestationsbaserad reglering utifrån resultat och effekter Funktioner och tjänster i centrum genom avdrag/ tillägg som påverkar nätägarens avkastning Leder till en teknikneutral reglering och skapar ett starkare kundfokus

22 Slutsatser Vi står inför en spännande utveckling men kunden måste vara i centrum Nätregleringen kan inte vara det som ska möjliggöra hela utvecklingen, smarta elnät är något mer än bara nät samvekan/rollfördelning Nätregleringen ska ge morötter och fokusera på resultat och effekter

23 Inlägg Alf Larsen, E.ON Elnät Sverige AB Lars Ohlsson, VD, Göteborg Energi och Falbygdens Energi AB Susanna Hammarlund, Elverket Vallentuna AB Elsa Widding, Fortum Distribution AB Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution AB

24

25 Vi ger kraft åt Göteborg Göteborgarnas eget energibolag Förser stan med värme, kyla, gas och el Energieffektiviserar Driver omställningen Vision: ett hållbart Göteborg

26 Vi utvecklar och ansvarar för elnätet i Göteborg Drygt 6500 kilometer långt (exkl Askim och Styrsö) Över kunder lägenheter villor företag/förvaltningar nyanslutningar per år Ansvarar för näten i Partille och Falbygden GENAB

27 Smarta Elnät Aggregatorrollen i elnätet Mer granulär prissättning för elnätskunden Incitamentsstyrd intäktsreglering Inför medel för forskning och utveckling inom ramen för intäksregleringen Öka alternativen till investeringar genom att ge nätbolag möjlighet att arbeta tillsammans med kunderna

28 Så här använder vi elnätsavgiften GENAB

29 Avancerade mätare gör nätet smartare GENAB

30 Men allra viktigast är elsäkerheten Vårt ansvar: att elen i Göteborg är säker Vårt mål: 0 olyckor Vår metod: - öka anläggningarnas säkerhet - minska exponeringen för elektromagnetiska fält GENAB

31

32 Anslutning av vindkraft på Falbygden Vindkraftverk med bygglov Planerat Vindkraftverk, ej bygglov

33 Anslutning av kraftvärmverk ORC-teknik

34 Anslutning av energilager

35 Styrning av vindkraft Övervakning via Scada Styrning av aktiv och reaktiv effekt Styrning via frekvens Optimering genom kördator Överenskommelse producenter och balansansvariga

36 Faktorer som påverkar anslutning av ny elproduktion Teknisk utformning Affärsmodeller Regelverk

37 Styrning av vindkraft Övervakning via Scada Styrning av aktiv och reaktiv effekt Styrning via frekvens Optimering genom kördator Överenskommelse med producenter och balansansvariga

38 Området Aktiva kunden/incitament för kunder Elforsk program Smart Grids Ett energisamhälle där tillgång och efterfrågan på energi anpassas med hänsyn till den aktuella situationen. Aktiva kunder som anpassar sitt eluttag efter systemmässiga förhållanden i ett smart nät Detta projekt innebär att Sustainable Innovation (Sust) tillsammans med Falbygdens Energi (FEAB) och Maingate åtar sig punkten 2.1 Incitament för kunder under området 2. Aktiva kunden inom programmet Smart Grids Projektet ska undersöka hur olika kundsegment ställer sig till att anpassa sitt uttag, potentialernas storlek och vad (I form av incitament, information och tjänster) som kan få kunderna att bli mer aktiva. Metod Studiens resultat ska framförallt ge vägledning om hur information, service och erbjudanden bör inriktas gentemot olika kundkategorier. Metoden utgår ifrån att kvalitativt fånga kundsynpunkter genom dialoger där kunden får förhålla sig till hur den egna elräkningen påverkas vid olika scenarier och hur man själv som kund kan påverka kostnaden genom att göra olika insatser. Bakgrund Arbetet omfattar dialoger med kunder inom olika kundsegment Där kunderna får ta ställning till olika alternativa åtgärder som reducerar deras kostnader och ger mindre miljöpåverkan (t.ex. undvika eller flytta elanvändning vid vissa tidpunkter). Beräkningarna baseras på kundernas egna historiska uttagsmönster och tänkta framtida prismodeller. Som komplement till dessa dialoger genomförs två workshops med projektets referensgrupp (från kunder/fastighetsägare, elhandel och elnät) samt en (inledande) genomgång av andra genomförda eller pågående studier. FEAB, Sust och Maingate har under försommaren 2012 utvecklat ett gemensamt förslag till fortsatt projekt i Falköping kallat Smart Energianvändning. Projektets har som huvudsaktligt syfte att utveckla teknik och affärsmodeller för att påverka kundernas eluttag, både genom visualisering för kunder och direkt styrning av objekt som kunden väljer. Sustainable Innovation i Sverige AB Box 55998, Stockholm, Besöksadress: Storgatan 31, Östermalm Mobil ,

39 En Smarta Nät-lösning ELPILOTEN FRÅN ELVERKET SUSANNA HAMMARBERG

40 Elpiloten - en Smarta nät-lösning Smarta nät är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt: enl. Samordningsrådet för Smarta Elnät leder till minskad energiförbrukning bidrar till effektreduktion vid effekttoppar skapar förutsättningar för aktivare elkunder underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion Elverket Alla rättigheter reserverade 40

41 Elpiloten Styrning av bergvärmepumpar Styr efter väderprognoser Styr efter inomhusgivare Styr efter spotpriset Utnyttjar värmetrögheten i fastigheten Elverket Alla rättigheter reserverade 41

42 Elpiloten: Leder till minskad energiförbrukning Elpiloten gör att kunden använder mindre energi hänsyn tas till väder- och prisprognoser utnyttjar fastighetens värmetröghet Nytta för kunden: Minskad energianvändning och lägre kostnad Förbättrade komfort Nytta för samhället: Kunden använder mindre energi för samma nytta=effektivisering Elverket Alla rättigheter reserverade 42

43 Elpiloten: Bidrar till effektreduktion vid effekttoppar Elpiloten tar hänsyn till spotpriset Spotpriset samvarierar med effekttoppar Minskar efterfrågan vid kritiska timmar Nytta för kunden: Lägre elkostnad Nytta för elnätsföretaget Minskat behov av utbyggnad av kapacitet i lokalnät Möjlighet att sänka kostnaderna genom lägre abonnerad effekt mot överliggande nät. Minskad risk för överuttagsavgift mot överliggande nät Nytta för samhället: Minskat behov av utbyggnad infrastruktur, både elnät och produktion, för att hantera effekttoppar Lägre miljöpåverkan genom att kunden minskar användningen på importtimmar Nytta för elhandlaren: Lägre volym och därmed kostnad för elinköpet på peak price timmar Elverket Alla rättigheter reserverade 43

44 Elpiloten: Skapar förutsättningar för aktivare elkunder Kunden blir aktiv med hjälp av Elpiloten Kunden behöver inte ändra beteende Kunden gör mindre och får mer, jämför t ex byte av elleverantör Nytta för kunden: Utan att behöva anstränga sig blir kunden en aktiv aktör på elmarknaden och bidrar till ökad effektivitet i elsystemet Nytta för elhandlaren: Möjlighet till nya intäkter Nytta för elnätsföretaget och samhället: Effektivare utnyttjande av kapaciteten i nätet Elverket Alla rättigheter reserverade 44

45 Elpiloten: Underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion Elpiloten innebär möjligtvis en ökad energimedvetenhet/intresse Mindre användning av el på timmar med import av fulel Elverket Alla rättigheter reserverade 45

46 Önskemål till lagstiftaren Samordna eventuell lagstiftning kring Smarta nät och energieffektivisering med EU-direktiv. T ex FG/NC, för att undvika kostnadsdrivande lagändringar Troligtvis kommer efterfrågan på mätvärden från tredjepartsaktörer öka och vi ser att elnätsföretagen skall tillhandahålla dessa mätvärden på kommersiell grund Möjliggör lösningar där elnätsföretaget tillhandahåller och tar betalt för smarta tjänster och dess utveckling på kommersiell grund, d v s utanför intäktsregleringen Om nätägarens smarta tjänster skall ligga innanför intäktsregelringen innebär det en konkurrensbegränsning Givet detta: Låt marknaden avgöra vem som är bäst lämpad att tillhandahålla smarta nät-lösningar Nya reglerna om timmätta, schablonavräknade kunder ökar risken för elhandelsföretagen att tillhandahålla tjänster av typen Elpiloten, eftersom det inte finns ett 1-1-förhållande mellan inköp och försäljning Inget behov av ekonomiskt incitament. Elpiloten är kommersiellt sund. Undvik detaljreglering Elverket Alla rättigheter reserverade 46

47 TACK! Elverket Vallentuna AB Susanna Hammarberg

48 Dialogforum Elsa Widding Head of Regulation

49 Visionen om framtiden Hur utvecklingen ser ut Frågor som väcks Utmaningen att investera för framtiden Projektet Framtida krav på elnäten Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

50 Low Resource & system efficiency High Visionen om en solekonomi och ett förnybart energisystem Hydro Ocean Sun Traditional energy production Exhaustible fuels that burden the environment CHP Advanced energy production Energy efficient and/or low-emission production Nuclear tomorrow Geothermal Bio Wind Oil Coal Gas CCS Nuclear today Finite fuel resources Large CO2 emissions Infinite fuel resources Emissions free production Copyright Fortum Corporation All rights reserved by Fortum Corporation and shall be deemed the sole property of Fortum Corporation and nothing in this slide or otherwise shall be construed as granting or conferring any rights, in particular any intellectual property rights Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

51 lobal Wind power capacity GW Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding Data from GWEC

52 Förnybart subventioneras kraftigt men kostnader faller Enligt den tyska branschorganisationen för solenergi(bsw) har installationskostnaden för solceller fallit med ca 65% sedan Ökad konkurrens har samtidigt medfört svårigheter för många tillverkare. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

53 Målet - i morgon (Världen) Prisutveckling solenergi/pv Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

54 Och produktionsmönstret påverkas Wind and solar production, 50 Hertz control area Example weeks, 2011 Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

55 På väg mot > 10,000 MW (40 TWh) offshore wind i Tyskland 50 Hertz Transmission >5,000 MW (20 TWh?) TenneT (Germany) 5,198 MW (20 TWh?) Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

56 The electricity system will be more flexible and complex Traditional electricity grids Electricity grids of the future Centralised power production Energy flows in one direction Production adapts to usage Power production based on historical experience Limited opportunities to connect new power production Centralised and dispersed power production Non-adjustable renewable power production Consumers become producers Energy flows in both directions Production based on real time data Possibilities for more active customers Källa: ABB Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

57 Förändringar kommer att ske Frågan är hur stora de blir? Men, ett nytt energisystem ställer nya krav på näten Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

58 Höga förväntningar, stor osäkerhet och inga incitament Tydliga klimatmål Ökad kvalitet och leveranssäkerhet New market design Stärka kunden Ökat tjänsteutbud Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

59 Frågorna är många.. Produktionsmixen styr kraven på näten men vilka produktionsscenarios är de mest realistiska för framtiden? Hur optimeras kundens behov på både kort och lång sikt (kostnad/mervärde)? Hur stora investeringar kommer att krävas och hur ska investeringarna finansieras när avkastningen är på en nivå som gör bankerna ovilliga att låna ut pengar? Hur realistiska är förväntningarna att kunna förbättra kvalitén och leveranssäkerheten i näten när bolagen tvingas minimera sina investeringsplaner? Förstår ens politiker och myndighet vad som krävs för att elnätsbolagen ska ha en chans att leva upp till samhällets vision och förväntningar? Hur starka är de politiska drivkrafterna att utveckla näten egentligen och är man beredd att ta konsekvenserna av dagens reglering? Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

60 Att investera i framtidens nät är i dagsläget alltför riskfyllt Investering = RAB RAB < investeringen ,20% 4% 6,60% ,20% 4% 6,60% WACC NPV vid RAB = Inv 4% -14,3 % 5,2% -10,7 % 6,6% -6,2 % Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

61 Avkastningen för nätinvesteringar i Sverige är långt ifrån marknadsmässig WACC för nuvarande reglerperiod, real innan skatt 2011 Procent Tyskland 8,0 Ungern 7,8 Italien 7,0 Nordirland 6,9 Polen 6,7 Norge 6,5 Nederländerna Finland 6,1 Portugal 5,9 Irland Storbritannien Beslutad, Sverige Luxemburg Österrike Belgien Tjeckien Kroatien Sverige med övergångsregeln 2,6 4,2 4,5 4,7 4,7 5,2 5,1 5,7 5,9 6,2 Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

62 Hur hittar vi en balans mellan pris och utökad funktionalitet? Hur säkerställer vi att det regulatoriska regelverket möjliggör implementeringen av framtida energisystem? Vad är kunderna villiga att betala för? Långsiktiga krav på näten Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

63 Hög tid att styra mot visionen!! Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

64 Välja rätt väg.. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

65 Och låta näten bli en del av lösningen.. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

66 Projektet Framtida krav på elnäten Uppnå en ökad grad av gemensam förståelse av nätens framtida roll en gemensam målbild. Framtidens nät För att nå målet kommer det att krävas gradvisa förändringar av näten. Dagens nät Projektet Framtida krav på elnäten syftar till att beskriva de förändringar som behöver göras för att möta de framtida kraven.. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

67 Med rätt politiska beslut kanske vi kan nå ända fram Krävs en energipolitik som är långsiktig, konsistent och gemensam för EU- annars finns risk för motstridiga regelverk som bara motverkar varandra. Krävs investeringar i nya nät och ett innovationsvänligt klimat för att sporra till uppfinningar som banar väg för nya lösningar. Krävs en elnätsreglering som tydligt styr mot visionen och optimerar kundens behov på både kort och lång sikt. Electricity Solutions and Distribution/Elsa Widding

68

69

70

71

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 EI6003 W-3.0, 2010-11-30 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Datum 2012-09-19 Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 Närvarande Ej närvarande Yvonne Fredriksson (ordf.), Tony Rosten och

Läs mer

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden Nya marknadsmodeller för engagerade kunder Elforsk rapport 11:66 Christer Bergerland, Knut Faber, Olle Hansson Oktober 2011 Förord Syftet är här att beskriva hur elmarknadens regelverk

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855

E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855 E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855 Intäktsram 2012-2015 Innehåll 1 Förslag Intäktsram 2012-2015... 3 2 Bakgrund... 3 3 Förutsättningar för verksamhetsplanen... 5 3.1 Allmänt... 5 3.2 Strategi...

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11 Ett nyhetsmagasin från Elforsk #1 2014 Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11 Efterfrågeflexibilitet En flexibel elanvändning kan göra en

Läs mer

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring 1 Innehåll förord 3 Flexibel elanvändning Effektreducering genom flexibel elanvändning 4 Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 5 Tidsdifferentierade nättariffer

Läs mer

Pilotstudie i Vallentuna

Pilotstudie i Vallentuna Pilotstudie i Vallentuna Reflektioner rörande affärsmodeller för förbrukarflexibilitet och självlärande prognosstyrning för kundanpassad effektreglering Elforsk rapport 12:48 Einar Persson, Björn Berg,

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät

Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät UPTEC STS12 007 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät Stefan Bengtlars Emma Lidén Abstract Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät Risk and Vulnerability Analyses

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi DennA bra nschtid ning är en från nextmed i A Energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi Zofia Lublin, avdelningschef på energi myndighetens analysavdelning. Sverige

Läs mer

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät?

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Rapport om rådets framtidsscenarier Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Innehåll 1 Bakgrund... 5 2 Organisation, arbetsformer och process... 7 3 Rådets

Läs mer

Market Design 2006 2009

Market Design 2006 2009 Market Design 2006 2009 Market Design 2006 2009 En presentation av Market Design-programmet och dess forskning kring den avreglerade elmarknaden. Market Design 2006 2009 En presentation av Market Design-programmet

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Effektkapacitet hos kunderna

Effektkapacitet hos kunderna Effektkapacitet hos kunderna En sammanfattning av IEA-projektet Demand Response Resources, task 13 Elforsk rapport 07:08 Peter Fritz Februari 2007 Effektkapacitet hos kunderna En sammanfattning av IEA-projektet

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Riv barriärer för smartare elnät!

Riv barriärer för smartare elnät! Riv barriärer för smartare elnät! En intervjustudie med aktörer på elmarknaden. 2013-06-26 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 De intervjuade... 3 1.2 Frågeområden... 4

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer