Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)"

Transkript

1 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell REMISSVAR 1 (5) Datum Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet, se Kopia: fredrik. Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) Svensk Energi har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och lämnar härmed följande synpunkter. Sammanfattning Svensk Energi ser positivt på ambitionen att lösa tröskeleffektsproblematiken genom en lösning som innefattar förtida delning kombinerad med ett statligt risktagande. Svensk Energi är dock tveksam till om övergångslösningen får den eftersträvade effekten mot bakgrund av den beloppsmässiga begränsningen till 700 mkr, de omfattande begränsningar som föreslås för prioritering av områden samt den begränsade tid förslaget avses gälla. Svensk Energi avstyrker förslaget såvitt avser hur elnätsföretagens kapitalbas ska påverkas och föreslår istället en alternativ lösning. Rubriceringen nedan följer den i promemorian. Rubriker till avsnitt som inte kommenteras har utelämnats. Förtida delning av anslutningsavgifter med ett begränsat statligt risktagande En lösning i huvuddrag Svensk Energi ser positivt på ambitionen att lösa tröskeleffektsproblematiken genom en lösning som innefattar förtida delning kombinerad med ett statligt risktagande. Det kan dock vara bekymmersamt att den nu föreslagna lösningen avser en kort övergångsperiod. Föreningen stödjer förslaget att staten genom Svenska Kraftnät ("SvK") finansierar kundspecifika nätförstärkningskostnader som ska belasta ännu inte anslutna anläggningar. Ambitionen är att en marknadslösning ska finnas på plats 2016, vilket skulle innebära att övergångslösningen endast kommer att vara tillämplig under ett Svensk Energi - Swedenergy - AB Stockholm Tel Besöksadress Olof Palmes gata 31 F a x Org.nr Säte Stockholm kontaktaoss svenskenergi.se

2 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 2(5) par ars tid. Svensk Energi vill understryka vikten av att övergangslösningen fortsätter att gälla till dess att en marknadslösning är på plats, inte minst mot bakgrund av att tidigare utredningar visat att det är mycket svårt att hitta en fungerande sådan lösning. Eftersom promemorian endast innefattar förslag till lagstiftning avseende den förtida delningen, medan den stödordning som avses tillämpas endast ges en generell beskrivning, är det svårt att bedöma övergångslösningen som helhet. Svensk Energi efterlyser information om på vilket sätt arbetet med att utforma en stödordning bedrivs och hur tidplanen ser ut. Inom ramen för ett lagförslag avseende stödordningen behöver exempelvis frågor om hur urvalet av områden närmare ska gå till hanteras, liksom frågor rörande överklagande av SvKs beslut inom ramen för stödordningen. Avgränsningar och krav Svensk Energi bedömer att de föreslagna kriterierna för prioritering av områden är för restriktiva och kommer att medföra att övergångslösningen får alltför litet genomslag. De kriterier som framstår som alltför begränsande är nr 7 och 8, dvs kravet att påbörjade områden ska ha nått 70 procents kostnadstäckning innan nya områden får påbörjas samt att den totala summan av investeringar som finansieras via SvK inte får överstiga 700 mkr. 700 mkr motsvarar vad det kostar att ansluta tre till fem stora vindkraftsprojekt. Förslaget kan alltså bara lösa en begränsad del av problemet med tröskeleffekter. Svensk Energi förordar att beloppet 700 mkr höjs väsentligt, det är en förutsättning för att övergångslösningen ska få tillräcklig effekt. Begränsningen att nya områden inte får påbörjas förrän tidigare områden har nått 70 procents kostnadstäckning bör utgå. Risken är annars att bra områden/projekt hindras, trots att det är långt kvar till gränsen på 700 mkr, pga att ett redan beviljat område inte levt upp till förväntningarna avseende anslutningsgrad. Det bör klargöras vad som avses med påbörjad tillståndsprocess i kriterium nr 3. Är det när samråd inletts, när tillståndsansökan ingivits eller annan tidpunkt? Organisation och processbeskrivning För att övergångslösningen ska fungera krävs att processen för att få områden godkända och för att erhålla lån/finansiering är tydlig samt att handläggningstiden hos SvK är kort. Förslaget innebär att SvK har rätt att /' samråd med elnätsföretaget komma fram till andra tekniska lösningar på hur nätförstärkning och anslutning ska ske. Det har inte utvecklats närmare hur detta samråd ska gå till. Det framgår inte om SvK kan bortprioritera ett område pga att elnätsföretaget inte är ense med SvK om hur elnätsföretagets nät ska byggas ut eller förstärkas. Skulle sådan möjlighet finnas för SvK kan lämpligheten av detta möjligen ifrågasättas.

3 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 3 (5) SvK far genom förslaget möjlighet att indirekt påverka var elproduktionen etableras. Detta kan eventuellt ifrågasättas ur konkurrenssynpunkt. Exempelvis kan en vindkraftsexploatör som verkar endast i landets norra delar missgynnas om det eller de områden som valts ut av SvK finns i södra landet (eller omvänt). Detta gäller särskilt om begränsningen att nya områden inte får påbörjas innan 70 procents kostnadstäckning uppnåtts för ett beviljat område kvarstår. Statens åtagande Svensk Energi stödjer, som ovan framgått, förslaget att SvK finansierar kundspecifika nätförstärkningskostnader som ska belasta ännu inte anslutna anläggningar. Enligt promemorian kan kostnaden för investeringar i stamnätet omfattas av förslaget, exempelvis om en stamnätsstation behöver etableras, och förslagets förtida delning kan tillämpas på denna. Det bör dock klargöras om SvKs åtagande i eget nät, och som är föremål för förtida delning, även ska omfattas av begränsningen om 700 mkr. Svensk Energi anser att så inte bör vara fallet. En ny bestämmelse om förtida delning Svensk Energi tillstyrker den föreslagna metoden för förtida delning. Finansiering Finansiering genom stamnätstariffen Förslaget anger att om ett stamnätsföretag finansierat en förstärkning genom särskilt avtal ska företagets kostnader med anledning av avtalet anses ha uppstått i företagets nätverksamhet. Det framgår att en möjlig kostnad är hänförlig till den risk som SvK tar genom avtalet. Om anslutning inte sker inom ett område som förväntat och SvK bedömer att inga anläggningar kommer att anslutas inom en inte alltför avlägsen framtid ska statens fordringar avskrivas. Svensk Energi har uppfattat att detta innebär att SvKs fordran gentemot elnätföretaget inte påverkar SvKs intäkts ram annat än i det fallet att fordran avskrivs. Föreningen efterlyser dock ett förtydligande om även andra kostnader skulle kunna uppstå för SvK och vilka dessa i så fall skulle kunna vara. Nätföretagets kapitalbas Av förslaget framgår att anläggningar endast ska ingå i elnätsföretagens kapitalbas i den utsträckning som de tagits i anspråk genom anslutning. Svensk Energi avstyrker förslaget i denna del då det är väldigt komplicerat och medför en betungande administrativ hantering för att hålla reda på vilka andelar av anläggningarna (och/eller vilka anläggningar) som ska tas in i kapitalbasen. Förslaget föranleder också en rad frågor om hur drifts- och underhållskostnader liksom reinvesteringar ska hanteras avseende anläggningar som ligger utanför kapitalbasen. Oavsett anslutningsgraden borde hela nätet så småningom tas med i elnätsföretagets kapitalbas eftersom nätet på sikt behöver förnyas. Exempelvis om den finansierade anläggningen består av en 400 kvtransformator med ansluten effekt om 30 procent får elnätsföretaget tillgodoräkna sig 30 procent av transformatorns normvärde i kapitalbasen. För

4 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 4 (5) det fall att transformatorn gar sönder och elnätsföretaget måste köpa en ny för egna pengar är det inte rimligt om elnätsföretaget bara skulle kunna tillgodoräkna sig 30 procent av normpriset i kapitalbasen. Är avsikten att hela nätet ska ingå i kapitalbasen från den tidpunkt då SvK skriver av ett lån pga att anslutning inte skett som förväntat? Eller hur ska detta annars hanteras? Innebär förslaget att elnätsföretagets kostnader för drift och underhåll av anläggningstillgångarna får beaktas vid beräkningen av intäktsramen även såvitt avser andel som ännu inte ingår i intäktsramen? Förslaget förefaller, av naturliga skäl, vara baserat på den nu gällande reala annuitetsmetoden. Skulle det i framtiden ske en övergång till en rea I linjär metod inställer sig frågan när avskrivningstiden ska anses börja, är det när anläggningens tas i drift eller först när anläggningen läggs in i elnätsföretagets kapitalbas? En alternativ lösning avseende e!nätsföretagets kapitalbas Svensk Energi föreslår följande alternativa lösning: Den finansiering som erhålls från SvK bör i intäktsregleringen anses utgöra en intäkt (dvs inte ett lån) hos elnätsföretagen. Vidare bör samtliga anläggningstillgångar vid beräkningen av intäktsramen ingå direkt i elnätsföretagets kapitalbas till sitt fulla värde. När produktionsanläggningar därefter successivt ansluts ska de anslutningsavgifter som inkommer till elnätsföretagen betalas vidare till SvK. De utgör då en intäkt hos elnätsföretagen som direkt medför en motsvarande kostnad. Hos SvK medför de inkommande anslutningsavgifterna att de minskar den utestående fordran mot elnätsföretaget. Detta innebär att intäktsramen inte påverkas hos vare sig elnätsföretaget eller SvK. För SvKs del bör den fordran som SvK har på elnätsföretagen i anledning av avtalen inte tas upp i SvKs intäktsram förrän (om så sker) fordran skrivs av pga att ett område inte motsvarat förväntningarna avseende anslutningsgrad. Detta för att undvika att kostnaden beaktas på två ställen. Denna lösning skulle innebära att elnätsföretagens hantering av anläggningstillgångar blir mer renodlad och transparent. Det skulle ge en betydligt renare och mer korrekt hantering och skulle dessutom vara i linje med hur det fungerar idag samt vara i bättre överensstämmelse med elnätsföretagens bokföring än den i promemorian föreslagna hanteringen. Genom Svensk Energis lösning undviks de ovan beskrivna problemen avseende reinvesteringar i anläggningstillgångar som inte ligger i kapitalbasen, liksom oklarheter kring vilka drifts- och underhållskostnader som ska beaktas. Den erhållna intäkten från SvK bör av elnätsföretagen kunna periodiseras på samma sätt som övriga anslutningsavgifter. Det bör klargöras hur intäkterna från SvK ska hanteras i elnätsföretagens bokföring. Om intäkten från SvK från början tas upp som ett lån i balansräkningen blir det problem om anslutning till 100 procent inte sker. Enligt Svensk Energis uppfattning ska återstående del i så fall övergå till statligt bidrag vid den tidpunkt då SvK avskriver fordran.

5 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 5 (5) Utredningsuppdraget angående en marknadslösning Svensk Energi bidrar gärna med synpunkter på utformningen av det kommande utredningsuppdraget till Ei rörande en framtida marknadslösning. Sådana synpunkter kan förslagsvis förmedlas vid ett möte efter årsskiftet. Stockhol^msom ovan \J Helena Laurell Juridik

6

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

2 (4) Kostnader för anslutningsinvesteringar dubbelkompenseras delvis

2 (4) Kostnader för anslutningsinvesteringar dubbelkompenseras delvis 1 (4) Rimlighetsbedömning av elnätsföretagens intäktsramar, vilka beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ej, för åren 2012-2015, och sedan överklagats av ett stort antal elnätsföretag till Förvaltningsrätten

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer