DIALOGFORUM 19 NOVEMBER. Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOGFORUM 19 NOVEMBER. Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen?"

Transkript

1 DIALOGFORUM 19 NOVEMBER Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen?

2 Vårt uppdrag Övergripande inriktning att bidra till ökad samverkan mellan berörda aktörer, såväl från offentlig som privat sektor, och till ökade kunskaper om möjligheterna med smarta elnät i samhället lämna förslag om hur utvecklingen av smarta elnät kan stimuleras och hur olika hinder för utvecklingen kan undanröjas Organisation, tidplan, arbetsformer Verksamt sedan augusti 2012 uppdraget pågår till dec ledamöter från myndigheter, organisationer, näringsliv och forskningsmiljöer Ett särskilt kansli för det operativa arbetet Kunskapsplattform, dialogforum, handlingsplan

3 Kunskap, samverkan och dialog Kunskapsplattformen Delrapport kunskapssammanställning finns tillgänglig på webbplatsen Dialogforum - en viktig demokratisk plattform för arbetet Program, medverkande och det som framförs kommer att dokumenteras och presenteras på rådets hemsida Seminarium 26 november - presentation och diskussion om samordningsrådets framtidsscenarier Dialog om handlingsplanen våren 2014

4 Dialogforum 7 maj många olika aspekter på elnätsföretagens roll och framtidens elnät Konsekvenser av mer förnybart i elnäten Kundinflytande, roller och relationer mellan elnätsföretaget och kunden Marknadens design

5 VI WEBBSÄNDER DIALOGFORUMET PROGRAM Välkomna till dialogforum inledning Ökade incitament för elnätsföretag och enklare för kunden Ei presenterar sitt pågående arbete om incitament för smartanät förhandsregleringen i Kl Lunch Kommenterar från representanter i Eis referensgrupp Diskussion och synpunkter på Eis förslag Kl Föranmält inlägg Vad kan mer göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät? Diskussion Uppsummering av dagen Kl Slut

6 Ökade incitament och enklare för kunden Dialogforum 19 november 2013

7 Nätägarens roll Smarta mätare möjliggör utveckligen av nya tjänstemarknader Kostnadseffektiv och flexibel anslutning av förnybart Nätutbyggnad för att stödja elektrifiering av transportsektorn Ta del av utveckligen kring smart teknik för att kunna använda den

8 Incitament Regleringen teknikneutral, kundperspektiv - konkurrenstryck Investeringsvänlig reglering Ökade effektiviseringsincitament Ekonomiska effektiviseringskrav Kvalitetsreglering med avdrag och tillägg

9 Stimulera mer regleringen eller vad? Forskningsfrågan är viktig Inte stirra sig blind på regleringen som den enda möjliggöraren

10 Framtidens största utmaning

11 Elhandlaren föreslås ta över mer Faktura, flytt och byten kundnära processerna Elhandlaren agerar ombud jmfr DK Enkelt för kunden en ledstjärna

12

13 Dialogforum Samordningsrådet för smarta elnät Incitament för smarta nät i förhandsregleringen Linda Werther Öhling

14 Agenda Definition av smarta nät och avgränsning i projektet Varför tar Ei fram incitament för smarta nät inom ramen för förhandsregleringen? Energieffektiviseringsdirektivet Incitamentsmodell för att minska andelen nätförluster Incitamentsmodell för att minska belastningen i gränspunkter

15 ERGEG:s definition av smarta nät Ett elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla användare som är anslutna till det elproducenter, elkonsumenter och de som är både och för att garantera ett hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

16 Ei:s definition av smarta nät Smarta nät är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt: underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion leder till minskad energiförbrukning bidrar till effektreduktion vid effekttoppar och skapar förutsättningar för aktivare elkunder.

17 Projektets bakgrund Ei:s eget initiativ för att utveckla förhandsregleringen Förslag till ändring i ellagen ställer krav på incitament för smarta nät

18 Förslag till ändring av ellagen till följd av Energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU 4 kap. 1 Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning. 5 kap. 7 a När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen.

19 Ei:s avgränsning i detta projekt Smarta nät är ett brett område Ei avgränsar sig till nätföretag Smarta nät ur ett reglerperspektiv begränsas till ett effektivt utnyttjande av nätet Incitament skapas för att främja ett effektivt utnyttjande av nätet Syftet med detta är att frigöra kapacitet och skapa en flexibilitet i nätet Incitamenten finansieras av en verklig kostnadsbesparing

20 Effektiv incitamentsreglering för smarta nät (effektivt utnyttjande av nätet) Regleringen ska vara teknikneutral och istället inriktas mot funktionalitet Regleringen ska skapa incitament för elnätsföretagen att välja smarta lösningar som utgör kostnadseffektiva alternativ till befintliga lösningar. Incitament med mätbara indikatorer i önskad riktning Indikatorernas värden bör vara påverkbara för elnätsföretagen

21 Incitamentsmodell för att minska andelen nätförluster Syftar till en effektiv drift av nätet genom att minska energiåtgången (i form av förluster) och kostnader som är förknippade med det Indikator för nätförlust Nyckeltal nätförlust/ inmatad energi Historiskt ligger detta nyckeltal runt 4 procent för de flesta företag Dock med en mycket stor spridning Priset på incitamentet baseras på terminspriser för el

22 Nätförlusterna kan påverkas av elnätsföretaget genom Val av anläggningsdel med lägre nätförluster vid investerings/reinvesteringstillfället Rationalisering av nätstrukturen Smarta lösningar, tex. Volt/VAr Optimering Stimulera kunder till jämna belastning på nätet Tidsdifferentierade nättariffer Laststyrning

23 Incitamentsmodell för att minska belastningen i gränspunkter Syftar till ett effektivt utnyttjande av nätet genom att jämna ut nätets belastning och kapa effekttoppar Frigör kapacitet för anslutning av mer förnybart eller fler kunder i befintligt nät Undvika alternativt senarelägga investeringar i mer kapacitet Skapar ett mer flexibelt nät Indikator för belastning utgår från uppmätt effekt i gränspunkter differens eller kvot Priset på incitamentet baseras på kostnadsbesparing för överliggande nät

24 Belastningen i gränspunkter kan jämnas ut genom att elnätsföretaget Ersätter säkringstariffer med effekttariffer Inför tidsdifferentierade tariffer som speglar hög/låglast perioder Inför laststyrning Energilager

25 Tidplan 19 November Dialogforum för samordningsrådet för smarta elnät Januari 2014 projektavslutning Anpassning och utveckling av regelverk 2014 Ansökan om intäktsram till Ei våren 2015 Beslut om intäktsram fattas hösten 2015

26 Tack!

27 Dialogforum samordningsrådet för smarta elnät Lars Ohlsson Vad har vi gjort på FEAB inom smarta elnät? Timmätning för alla kunder Effekttariffer Mina sidor Test av visualisering realtid Utbildning av kunder Projekt aktiva kunden, simulering av laststyrning Projekt energilager Beräkningar av förluster per timme och nyttjandegrad Utredningar av nätkapacitet för anslutning av vindkraft Affärsmodeller för mikrogenerering och energilager

28 28 Vad har vi lärt så här långt? Tekniskt sett så fungerar energilagring med batterier bra, ej lönsamt Det går att lastutjämna i elnätet Det går att förbättra elkvalitet Det går att beräkna förlusterna per timme och analysera hur de fördelas på dygnet och vad de påverkas av Det går att beräkna nyttjandegrad av elnätet genom befintlig timmätning i gränspunkter Det går att påverka kundernas beteende som påverkar lastprofil och förluster genom att jobba med många aktiviteter Det går att ansluta en stor andel intermittent elproduktion i vårt lokala elnät Det finna behov av mer incitament till elmarknadens aktörer Det krävs mer satsning på FOU och demonstrationsprojekt

29 29 Incitament för smarta elnät i ny förhandsreglering Synpunkter! Positivt att införa incitament som premierar bättre prestation av nätägare Möjliggör en effektivare elanvändning och minskade förluster Bidrar till att bibehålla balans i elnätet och leveranssäkerhet Underlättar att ansluta mer förnybar elproduktion Aktiva kunder kan påverka sina kostnader för elnät, elhandel och skatter

30 30 Incitament för smarta elnät i ny förhandsreglering Synpunkter! Minskar miljöbelastningen vid elanvändning på sikt Föreslagna målindikatorer behöver tydliggöras och testas Hänsyn behöver tas till lokalt producerad el vid utvärdering av målindikatorer Särskild uppföljning av lokalt producerad el i nätrapporten Nya styrmedel för att satsa mer på FOU inom området Tydliggöra regelverket för laststyrning

31 Idé om incitament om utnyttjande av elnätet, Thorstein Watne Medel (C2), Konfidentiell information: Denna information ägs av Eldistribution AB och får inte distribueras vidare till tredje part eller konkurrerande enheter.

32 Idé om incitament för utnyttjande av elnätet (1) Ei vill införa en modell för ökade incitament genom justering av intäktsramarna. Modellen bör vara teknikneutral och ha mätbara indikatorer. Ett av Ei:s initiativ avser effektivt utnyttjande av elnätet. Effektivt utnyttjande av nätet kan enligt Ei vara utjämnad belastning och kapade effekttoppar. Idé om indikator som är teknikneutral och mätbar Förändrad utnyttjningsgrad - Utnyttjningstid är en vedertagen metod för att bedöma utnyttjandet av en anläggning Utnyttjningstiden (timmar) är energi/effekt kring timmar för elnät Utnyttjningsgrad är utnyttjningstid/8 760 timmar kring 0,5 för elnät För utnyttjande av elnätet föreslås kalenderårsvärden för överförd energi/maxeffekt - Förändrad utnyttjningsgrad = Utnyttjningsgrad utfall utnyttjningsgrad referens Sekretessklass: Kritisk (C4), Hög (C3), Medel (C2), Ingen (C1)

33 Idé om incitament för utnyttjande av elnätet (2) Idé om värdering Utgå från verklig kostnad mot överliggande nät Avspeglar viktiga faktorer såsom leveransspänning och stamnätstariffens prisdifferentiering norr och söder men är inte direkt beroende av det aktuella regionnätsföretagets tariffutformning Ekonomiskt incitament Fördelar: Vedertagen och teknikneutral metod. Värderingen baseras på redan inrapporterade uppgifter om kostnader mot överliggande nät. Nackdelar: Krävs ny inrapportering till Ei av uppgifter för att beräkna utnyttjningsgrad. Påverkas av slumpmässiga orsaker såsom väder, konjunktur m.m. Krävs fortsatta analyser av metoden. Fås rätt styrsignaler för förnybar elproduktion m.m.? Sekretessklass: Kritisk (C4), Hög (C3), Medel (C2), Ingen (C1)

34 STARTSIDA 1.1

35 ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB

36 SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern hållbar energikoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner.

37 KUNDPERSPEKTIV = EL PKV

38 VI HAR INGA FASTA AVGIFTER Det innebär att våra kunder kan påverka hela sin elkostnad genom att minska sin elförbrukning.

39 VÅRA AVTALSALTERNATIV - Rörligt timspotavtal med/utan tak - Rörligt inköpsavtal med/utan tak - Fast avtal 1-10 år - Kombination fast/rörligt avtal

40 EFFEKTTAXA VINNA -VINNA KONCEPT Kunden får möjlighet att styra sin förbrukning och därmed kostnad. Elnätbolaget behöver inte förstärka elnätet.

41 INFÖRANDE EFFEKTTAXA prov med ca 200 kunder 2004 Utvärdering av prov 2005 Plockade in 700 kunder till 1/ Införde effekttaxa på alla kunder exkl lägenhetskunder

42 EFFEKTTAXA INFORMATION-KOMMUNIKATION Fokus: Beteende förändring - Riktade möten - Speciell telefonsupport - Öppet hus - Pressmeddelanden - Annonser

43 EFFEKTTAXA Alla priser är inklusive moms. Amperestorlek Årsavgift kr/år Överföringsavgift kr/kw EFF016N 16A 870 kr 95,50/38,00 kr/kw ¹ EFF020N 20A 1470 kr 95,50/38,00 kr/kw ¹ EFF25N 25A 2065 kr 95,50/38,00 kr/kw ¹ ¹ ) Effekttariff innebär att man under vardagar 07:00-19:00 tittar på de fem högsta effektvärdena/månad (effektvärdena kan uppstå samma dag eller vara utspridda på olika dagar, beroende på uttagsmönster) och gör ett medelvärde av dessa. Detta medelvärde multipliceras sedan med kostnaden/kw. Den högre kostnaden gäller under tiden november-mars och den lägre under april-oktober.

44 KUNDSIDORger möjlighet att följa förbrukningen

45 EFFEKTTAXA ENERGIEFFEKTIVISERING

46 TACK! 3.2

47 Cajsa Bartusch Industriell teknik, Institutionen för Teknikvetenskaper

48 kw Lastkurvor villaägare 2,5 2 1,5 1 0, hours Weekends summer 05 Weekends summer 06 Weekends summer 07 Weekdays summer 05 Weekdays summer 06 Weekdays summer 07 48

49 Lastkurvor villaägare 49

50 kundperspektivet uppfattningar och erfarenheter medvetenheten växte fram långsamt generellt positiv attityd flertalet anpassar sitt beteende motiven är inte enbart ekonomiska behov av återkoppling i realtid

51 Utveckling av grafiskt användargränssnitt för återkoppling i realtid till elanvändare

52 realtidsåterkoppling kostnad innevarande timme 52

53 realtidsåterkoppling historisk elanvändning 53

54 realtidsåterkoppling elpriser 54

55 SmartPower, Action 2-4, Tools for market design Assessing the economic gains of demand response programs in electricity distribution Master student: Tobias Eklund Examinator: Lennart Söder, Elektriska energisystem, KTH Handledare: Cajsa Bartusch, Industriell teknik, Uppsala universitet Informell bihandledare: Kenneth Mårtensson, Sala Heby Energi

56 Övergripande syfte Utveckla en modell som estimerar de ekonomiska konsekvenser av ökad förbrukningsflexibilitet, som är ett led i minskade förluster i nätet en minskad maxbelastning i gränspunkter mot överliggande nät uppskjutna investeringar

57 Principskiss 2,5 kw 2,0 1,5 1,0 0,5 0, före implementering av effekttariff efter implementering av effekttariff 57

58 Teoretisk maxrespons 2,5 kw 2,0 1,5 1,0 0,5 0, före implementering av effekttariff efter implementering av effekttariff 58

59 Preliminära resultat minskade kostnader per år minskade förluster i nätet (- 19%) kkr (- 36%) minskad belastning i gränspunkter mot överliggande nät (- 51%) kkr (- 46%) uppskjutna investeringar kkr under en 40-årsperiod

60 DIALOGFORUM 19 NOVEMBER Erfarenheter från samordningsrådets arbete med aktörsanalys, incitament och kundinflytande på elmarknaden Karima Björk, samordningsrådets kansli Tomas Wall, Desiderate AB

61 Fokusområde Incitamentsstruktur och kundinflytande på elmarknaden Utgångspunkt kommittédirektivet (2012:48) Konsumentförutsättningar och beteenden Ekonomiska drivkrafter, incitamentsstrukturer och nyttofördelningsmekanismer Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster Behov av förändringar i det nationella regelverket, framförallt elmarknadslagstiftningen Etc. Referensgrupp: Incitamentsstruktur och kundinflytande på elmarknaden aktörsperspektiv och fokus på värdekedjan

62 Vad är incitament? Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling Hur jobbar vi? Analys av aktörsroller Aktörskarta för elmarknaden Introducera olika framtida situationer/ användningsfall som utgör drivkrafter för behov av smarta elnätsfunktioner Analysera för varje situation/ användningsfall hur olika roller påverkas Förfinad kundsegmentering Beteendeaspekter på hushållens energianvändning och människans roll i det smarta elnätet Gapanalys Brister i dagens incitament Behov av nya incitament etc.

63 Elmarknaden nuläge och smarta elnät Konkurrens Reglerade monopol

64 Kundinflytandet stärks i framtidens elmarknad Konkurrens Affärsverksamhet, Serviceverksamhet Leva och bo Anläggning Reglerade monopol

65 Ett elsystem i omvandling på väg mot en ny paradigm? Idag 2. Hur kommer vi dit? I morgon 1. Hur ser elmarknaden ut här? Vattenkraft - Värmekraft Storskaligt Central styrning Produktion balanserar Passiv användare Förnybart Småskaligt Decentraliserat Användaren balanserar Aktiv prosument

66 Elnätsföretaget möjliggör elmarknadens funktion Tre primära uppgifter idag Spindeln i nätet Nätanslutning och transport av el Mätning och rapportering Hantering av masterdata om aktörer och anläggningar Elanvändare Elproducenter Elhandelsföretag Andra elnätsföretag Systemoperatören Svenska Kraftnät Energimarknadsinspektionen

67 Utgångspunkt för härledning av framtida användningsfall smarta elnät Syften: Underlätta introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion Bidra till effektreduktion och kapa effekttoppar Underlätta energieffektivisering och minska energiförbrukning Skapa förutsättningar för aktivare elkunder Bidra till ökad effektivitet, förbättrad elkvalitet och driftsäkerhet i elnätet

68 Vi har analyserat 16 stycken användningsfall för smarta elnät Introduktion av vindkraft Introduktion av solcellsel Införande av system för nettodebitering av mikroproducerad el Introduktion av smarta mätare och timbaserad elmätning Återkoppling av timvärden och förbrukningsdata Introduktion av teknik/lösningar för flexibel användning och effektreduktion Elmarknadskopplad användning/ automation/ apparater för energiflexibilitet Energieffektivisering inom fastigheter, bostäder och industri Introduktion av lösningar för energilagring Tillämpning av dynamisk prissättning Introduktion av elbilar och kapacitetsutjämnande laddningslösningar Styrning av förbrukning i elnätet Central ellagring i elnätet Introduktion av utökad elnätsautomation Introduktion av verktyg för effektiv nätövervakning och styrning Introduktion av lösningar som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten i elektriska kraftöverföringssystem

69 Mer förnybart och ökad lokal elproduktion - vad gör elanvändarna och elnätsföretaget? Elanvändarna Investerar i solcellsel och i småskalig vindkraft Investerar i lokala energilagringslösningar Uppträder både som elanvändare och producent Elnätsföretaget Får behov av ökad nätkapacitet och fysisk import/export mellan elområden Installerar elmätutrustning för lokal elproduktion Anpassar av rapporterings-, avräknings- och faktureringsprocesser

70 Mer aktiva, dynamiska och energieffektiva kunder - vad gör elanvändarna och elnätsföretaget? Elanvändarna Efterfrågar lösningar och information för effektivisering och styrning Efterfrågar lösningar för elbilsladdning hemma och på publika platser Efterfrågar lösningar för energi/ellagring Ingår timavräknade avtal och efterfrågar tillgång till användbart dynamiskt pris Elnätsföretagen Installerar timmätare och system för insamling, rapportering och avräkning Erbjuder dynamiskt prissatta elnätstariffer Erbjuder smarta mätare som plattform för styrning inom hemmet/fastigheten Erbjuder information, nya produkter och tjänster till elkunden I extrema fall frikopplar sig från elnätet

71 Kapacitetsutnyttjande och effektivisering av elnätet - vad gör elanvändarna och elnätsföretaget? Elanvändarna Skaffar sig förmåga att reagera på dynamiskt elnätpris alternativt låta sig styras av elnätsföretaget Elnätsföretagen Erbjuder dynamisk prissättning för ett ökat kapacitetsutnyttjande Avtalar med kunder om att få styra hela eller enskilda förbrukningsobjekt Installerar automationslösningar som begränsar omfattningen av ett avbrott Installerar verktyg för nätövervakning och styrning Installerar ellager som ger möjlighet att styra lokalbalansen och spänningskvaliteten Installerar utrustning för att öka kapaciteten i en befintliga förbindelser

72 Några övergripande slutsatser av användningsfallen 1. Smarta elnät drivs av samhällets energiomställning (skapar behov av nya lösningar), teknik- och tjänsteutvecklingen (skapar nya möjligheter) och konsumenternas inflytande genom marknadsrespons 2. Storskalig introduktion av förnybar el är en stor omställning för hela elmarknaden 3. Mycket nya ansvar och ekonomisk påverkan på elnätsföretagen 4. Efterfrågedynamik med elpriset som styrsignal är en mycket komplex funktion som påverkar hela elmarknaden. 5. Efterfrågedynamik med nätpriset som styrsignal är mer en lokal angelägenhet utifrån kapacitetssituationen i ett elnät 6. Slutkundens kontaktyta mot el-/energimarknaden behöver förenklas 7. Elanvändarna kommer att behöva integration av flera nyttor vid investering i ny teknik, infrastruktur och tjänster 8. Nya energitjänsteföretag och teknikleverantörer kan få problem att erbjuda robusta lösningar i brist på standards och framtida marknadslösningar

73 Nästa steg i arbetet med incitamentsstruktur och kundinflytande på elmarknaden Analysera användningsfallen och beteendeaspekter i det smarta elnätet Introducera scenarios för olika framtidsbilder I de olika framtidsbilderna - kartlägga brister i dagens incitament peka på behov av nya Incitament som grund för omställning Incitamentsstruktur (rollfördelning) och nyttofördelning i nytt läge med ökat kundinflytande

74 Diskussionsfrågor Fråga 1: Mer förnybart hos elanvändaren och i lokalnäten - hur kan elnätsföretagen möjliggöra detta på ett effektivt sätt? (nätplanering, utbyggnad, anslutningsformer, ny teknik och nya tjänster) Fråga 2: Kunden förväntas effektivisera sin elanvändning och bidra med flexibilitet - på vilket sätt kan elnätsföretaget skapa förutsättningar för detta? Fråga 3: Vilka kreativa prissättningsformer, nya tjänster och ny teknik kan elnätsföretagen utveckla för att förbättra kapacitetsutnyttjandet av elnätet?

75 16 stycken användningsfall för smarta elnät Introduktion av vindkraft Introduktion av solcellsel Införande av system för nettodebitering av mikroproducerad el Introduktion av smarta mätare och timbaserad elmätning Återkoppling av timvärden och förbrukningsdata Introduktion av teknik/lösningar för flexibel användning och effektreduktion Elmarknadskopplad användning/ automation/ apparater för energiflexibilitet Energieffektivisering inom fastigheter, bostäder och industri Introduktion av lösningar för energilagring Tillämpning av dynamisk prissättning Introduktion av elbilar och kapacitetsutjämnande laddningslösningar Styrning av förbrukning i elnätet Central ellagring i elnätet Introduktion av utökad elnätsautomation Introduktion av verktyg för effektiv nätövervakning och styrning Introduktion av lösningar som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten i elektriska kraftöverföringssystem

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Program 12.30 Kaffe och samling 13.00 Välkommen till dialogforum Reflektioner över utvecklingen av smarta elnät Moderator Bo Normark, VD

Läs mer

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 EI6003 W-3.0, 2010-11-30 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Datum 2012-09-19 Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 Närvarande Ej närvarande Yvonne Fredriksson (ordf.), Tony Rosten och

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISSN 0282-1990 Eleffektbehov i Lund En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät Gunnar Frennesson & Johannes Sporre Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden Nya marknadsmodeller för engagerade kunder Elforsk rapport 11:66 Christer Bergerland, Knut Faber, Olle Hansson Oktober 2011 Förord Syftet är här att beskriva hur elmarknadens regelverk

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855

E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855 E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855 Intäktsram 2012-2015 Innehåll 1 Förslag Intäktsram 2012-2015... 3 2 Bakgrund... 3 3 Förutsättningar för verksamhetsplanen... 5 3.1 Allmänt... 5 3.2 Strategi...

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Direkt och indirekt laststyrning i samspel?

Direkt och indirekt laststyrning i samspel? ISRN LUTMDN/TMHP--05/3017--SE Direkt och indirekt laststyrning i samspel? Fallstudier Jurek Pyrko Projektrapport Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - LTH Box 118, 221

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring 1 Innehåll förord 3 Flexibel elanvändning Effektreducering genom flexibel elanvändning 4 Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 5 Tidsdifferentierade nättariffer

Läs mer

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Ei R2013:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:10 Författare: Projektgrupp Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Ei R2012:14. Bilaga A - F. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Bilaga A - F. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Bilaga A - F Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Bilaga till Ei R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer