DIALOGFORUM 19 NOVEMBER. Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOGFORUM 19 NOVEMBER. Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen?"

Transkript

1 DIALOGFORUM 19 NOVEMBER Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen?

2 Vårt uppdrag Övergripande inriktning att bidra till ökad samverkan mellan berörda aktörer, såväl från offentlig som privat sektor, och till ökade kunskaper om möjligheterna med smarta elnät i samhället lämna förslag om hur utvecklingen av smarta elnät kan stimuleras och hur olika hinder för utvecklingen kan undanröjas Organisation, tidplan, arbetsformer Verksamt sedan augusti 2012 uppdraget pågår till dec ledamöter från myndigheter, organisationer, näringsliv och forskningsmiljöer Ett särskilt kansli för det operativa arbetet Kunskapsplattform, dialogforum, handlingsplan

3 Kunskap, samverkan och dialog Kunskapsplattformen Delrapport kunskapssammanställning finns tillgänglig på webbplatsen Dialogforum - en viktig demokratisk plattform för arbetet Program, medverkande och det som framförs kommer att dokumenteras och presenteras på rådets hemsida Seminarium 26 november - presentation och diskussion om samordningsrådets framtidsscenarier Dialog om handlingsplanen våren 2014

4 Dialogforum 7 maj många olika aspekter på elnätsföretagens roll och framtidens elnät Konsekvenser av mer förnybart i elnäten Kundinflytande, roller och relationer mellan elnätsföretaget och kunden Marknadens design

5 VI WEBBSÄNDER DIALOGFORUMET PROGRAM Välkomna till dialogforum inledning Ökade incitament för elnätsföretag och enklare för kunden Ei presenterar sitt pågående arbete om incitament för smartanät förhandsregleringen i Kl Lunch Kommenterar från representanter i Eis referensgrupp Diskussion och synpunkter på Eis förslag Kl Föranmält inlägg Vad kan mer göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät? Diskussion Uppsummering av dagen Kl Slut

6 Ökade incitament och enklare för kunden Dialogforum 19 november 2013

7 Nätägarens roll Smarta mätare möjliggör utveckligen av nya tjänstemarknader Kostnadseffektiv och flexibel anslutning av förnybart Nätutbyggnad för att stödja elektrifiering av transportsektorn Ta del av utveckligen kring smart teknik för att kunna använda den

8 Incitament Regleringen teknikneutral, kundperspektiv - konkurrenstryck Investeringsvänlig reglering Ökade effektiviseringsincitament Ekonomiska effektiviseringskrav Kvalitetsreglering med avdrag och tillägg

9 Stimulera mer regleringen eller vad? Forskningsfrågan är viktig Inte stirra sig blind på regleringen som den enda möjliggöraren

10 Framtidens största utmaning

11 Elhandlaren föreslås ta över mer Faktura, flytt och byten kundnära processerna Elhandlaren agerar ombud jmfr DK Enkelt för kunden en ledstjärna

12

13 Dialogforum Samordningsrådet för smarta elnät Incitament för smarta nät i förhandsregleringen Linda Werther Öhling

14 Agenda Definition av smarta nät och avgränsning i projektet Varför tar Ei fram incitament för smarta nät inom ramen för förhandsregleringen? Energieffektiviseringsdirektivet Incitamentsmodell för att minska andelen nätförluster Incitamentsmodell för att minska belastningen i gränspunkter

15 ERGEG:s definition av smarta nät Ett elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla användare som är anslutna till det elproducenter, elkonsumenter och de som är både och för att garantera ett hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

16 Ei:s definition av smarta nät Smarta nät är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt: underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion leder till minskad energiförbrukning bidrar till effektreduktion vid effekttoppar och skapar förutsättningar för aktivare elkunder.

17 Projektets bakgrund Ei:s eget initiativ för att utveckla förhandsregleringen Förslag till ändring i ellagen ställer krav på incitament för smarta nät

18 Förslag till ändring av ellagen till följd av Energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU 4 kap. 1 Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning. 5 kap. 7 a När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen.

19 Ei:s avgränsning i detta projekt Smarta nät är ett brett område Ei avgränsar sig till nätföretag Smarta nät ur ett reglerperspektiv begränsas till ett effektivt utnyttjande av nätet Incitament skapas för att främja ett effektivt utnyttjande av nätet Syftet med detta är att frigöra kapacitet och skapa en flexibilitet i nätet Incitamenten finansieras av en verklig kostnadsbesparing

20 Effektiv incitamentsreglering för smarta nät (effektivt utnyttjande av nätet) Regleringen ska vara teknikneutral och istället inriktas mot funktionalitet Regleringen ska skapa incitament för elnätsföretagen att välja smarta lösningar som utgör kostnadseffektiva alternativ till befintliga lösningar. Incitament med mätbara indikatorer i önskad riktning Indikatorernas värden bör vara påverkbara för elnätsföretagen

21 Incitamentsmodell för att minska andelen nätförluster Syftar till en effektiv drift av nätet genom att minska energiåtgången (i form av förluster) och kostnader som är förknippade med det Indikator för nätförlust Nyckeltal nätförlust/ inmatad energi Historiskt ligger detta nyckeltal runt 4 procent för de flesta företag Dock med en mycket stor spridning Priset på incitamentet baseras på terminspriser för el

22 Nätförlusterna kan påverkas av elnätsföretaget genom Val av anläggningsdel med lägre nätförluster vid investerings/reinvesteringstillfället Rationalisering av nätstrukturen Smarta lösningar, tex. Volt/VAr Optimering Stimulera kunder till jämna belastning på nätet Tidsdifferentierade nättariffer Laststyrning

23 Incitamentsmodell för att minska belastningen i gränspunkter Syftar till ett effektivt utnyttjande av nätet genom att jämna ut nätets belastning och kapa effekttoppar Frigör kapacitet för anslutning av mer förnybart eller fler kunder i befintligt nät Undvika alternativt senarelägga investeringar i mer kapacitet Skapar ett mer flexibelt nät Indikator för belastning utgår från uppmätt effekt i gränspunkter differens eller kvot Priset på incitamentet baseras på kostnadsbesparing för överliggande nät

24 Belastningen i gränspunkter kan jämnas ut genom att elnätsföretaget Ersätter säkringstariffer med effekttariffer Inför tidsdifferentierade tariffer som speglar hög/låglast perioder Inför laststyrning Energilager

25 Tidplan 19 November Dialogforum för samordningsrådet för smarta elnät Januari 2014 projektavslutning Anpassning och utveckling av regelverk 2014 Ansökan om intäktsram till Ei våren 2015 Beslut om intäktsram fattas hösten 2015

26 Tack!

27 Dialogforum samordningsrådet för smarta elnät Lars Ohlsson Vad har vi gjort på FEAB inom smarta elnät? Timmätning för alla kunder Effekttariffer Mina sidor Test av visualisering realtid Utbildning av kunder Projekt aktiva kunden, simulering av laststyrning Projekt energilager Beräkningar av förluster per timme och nyttjandegrad Utredningar av nätkapacitet för anslutning av vindkraft Affärsmodeller för mikrogenerering och energilager

28 28 Vad har vi lärt så här långt? Tekniskt sett så fungerar energilagring med batterier bra, ej lönsamt Det går att lastutjämna i elnätet Det går att förbättra elkvalitet Det går att beräkna förlusterna per timme och analysera hur de fördelas på dygnet och vad de påverkas av Det går att beräkna nyttjandegrad av elnätet genom befintlig timmätning i gränspunkter Det går att påverka kundernas beteende som påverkar lastprofil och förluster genom att jobba med många aktiviteter Det går att ansluta en stor andel intermittent elproduktion i vårt lokala elnät Det finna behov av mer incitament till elmarknadens aktörer Det krävs mer satsning på FOU och demonstrationsprojekt

29 29 Incitament för smarta elnät i ny förhandsreglering Synpunkter! Positivt att införa incitament som premierar bättre prestation av nätägare Möjliggör en effektivare elanvändning och minskade förluster Bidrar till att bibehålla balans i elnätet och leveranssäkerhet Underlättar att ansluta mer förnybar elproduktion Aktiva kunder kan påverka sina kostnader för elnät, elhandel och skatter

30 30 Incitament för smarta elnät i ny förhandsreglering Synpunkter! Minskar miljöbelastningen vid elanvändning på sikt Föreslagna målindikatorer behöver tydliggöras och testas Hänsyn behöver tas till lokalt producerad el vid utvärdering av målindikatorer Särskild uppföljning av lokalt producerad el i nätrapporten Nya styrmedel för att satsa mer på FOU inom området Tydliggöra regelverket för laststyrning

31 Idé om incitament om utnyttjande av elnätet, Thorstein Watne Medel (C2), Konfidentiell information: Denna information ägs av Eldistribution AB och får inte distribueras vidare till tredje part eller konkurrerande enheter.

32 Idé om incitament för utnyttjande av elnätet (1) Ei vill införa en modell för ökade incitament genom justering av intäktsramarna. Modellen bör vara teknikneutral och ha mätbara indikatorer. Ett av Ei:s initiativ avser effektivt utnyttjande av elnätet. Effektivt utnyttjande av nätet kan enligt Ei vara utjämnad belastning och kapade effekttoppar. Idé om indikator som är teknikneutral och mätbar Förändrad utnyttjningsgrad - Utnyttjningstid är en vedertagen metod för att bedöma utnyttjandet av en anläggning Utnyttjningstiden (timmar) är energi/effekt kring timmar för elnät Utnyttjningsgrad är utnyttjningstid/8 760 timmar kring 0,5 för elnät För utnyttjande av elnätet föreslås kalenderårsvärden för överförd energi/maxeffekt - Förändrad utnyttjningsgrad = Utnyttjningsgrad utfall utnyttjningsgrad referens Sekretessklass: Kritisk (C4), Hög (C3), Medel (C2), Ingen (C1)

33 Idé om incitament för utnyttjande av elnätet (2) Idé om värdering Utgå från verklig kostnad mot överliggande nät Avspeglar viktiga faktorer såsom leveransspänning och stamnätstariffens prisdifferentiering norr och söder men är inte direkt beroende av det aktuella regionnätsföretagets tariffutformning Ekonomiskt incitament Fördelar: Vedertagen och teknikneutral metod. Värderingen baseras på redan inrapporterade uppgifter om kostnader mot överliggande nät. Nackdelar: Krävs ny inrapportering till Ei av uppgifter för att beräkna utnyttjningsgrad. Påverkas av slumpmässiga orsaker såsom väder, konjunktur m.m. Krävs fortsatta analyser av metoden. Fås rätt styrsignaler för förnybar elproduktion m.m.? Sekretessklass: Kritisk (C4), Hög (C3), Medel (C2), Ingen (C1)

34 STARTSIDA 1.1

35 ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB

36 SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern hållbar energikoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner.

37 KUNDPERSPEKTIV = EL PKV

38 VI HAR INGA FASTA AVGIFTER Det innebär att våra kunder kan påverka hela sin elkostnad genom att minska sin elförbrukning.

39 VÅRA AVTALSALTERNATIV - Rörligt timspotavtal med/utan tak - Rörligt inköpsavtal med/utan tak - Fast avtal 1-10 år - Kombination fast/rörligt avtal

40 EFFEKTTAXA VINNA -VINNA KONCEPT Kunden får möjlighet att styra sin förbrukning och därmed kostnad. Elnätbolaget behöver inte förstärka elnätet.

41 INFÖRANDE EFFEKTTAXA prov med ca 200 kunder 2004 Utvärdering av prov 2005 Plockade in 700 kunder till 1/ Införde effekttaxa på alla kunder exkl lägenhetskunder

42 EFFEKTTAXA INFORMATION-KOMMUNIKATION Fokus: Beteende förändring - Riktade möten - Speciell telefonsupport - Öppet hus - Pressmeddelanden - Annonser

43 EFFEKTTAXA Alla priser är inklusive moms. Amperestorlek Årsavgift kr/år Överföringsavgift kr/kw EFF016N 16A 870 kr 95,50/38,00 kr/kw ¹ EFF020N 20A 1470 kr 95,50/38,00 kr/kw ¹ EFF25N 25A 2065 kr 95,50/38,00 kr/kw ¹ ¹ ) Effekttariff innebär att man under vardagar 07:00-19:00 tittar på de fem högsta effektvärdena/månad (effektvärdena kan uppstå samma dag eller vara utspridda på olika dagar, beroende på uttagsmönster) och gör ett medelvärde av dessa. Detta medelvärde multipliceras sedan med kostnaden/kw. Den högre kostnaden gäller under tiden november-mars och den lägre under april-oktober.

44 KUNDSIDORger möjlighet att följa förbrukningen

45 EFFEKTTAXA ENERGIEFFEKTIVISERING

46 TACK! 3.2

47 Cajsa Bartusch Industriell teknik, Institutionen för Teknikvetenskaper

48 kw Lastkurvor villaägare 2,5 2 1,5 1 0, hours Weekends summer 05 Weekends summer 06 Weekends summer 07 Weekdays summer 05 Weekdays summer 06 Weekdays summer 07 48

49 Lastkurvor villaägare 49

50 kundperspektivet uppfattningar och erfarenheter medvetenheten växte fram långsamt generellt positiv attityd flertalet anpassar sitt beteende motiven är inte enbart ekonomiska behov av återkoppling i realtid

51 Utveckling av grafiskt användargränssnitt för återkoppling i realtid till elanvändare

52 realtidsåterkoppling kostnad innevarande timme 52

53 realtidsåterkoppling historisk elanvändning 53

54 realtidsåterkoppling elpriser 54

55 SmartPower, Action 2-4, Tools for market design Assessing the economic gains of demand response programs in electricity distribution Master student: Tobias Eklund Examinator: Lennart Söder, Elektriska energisystem, KTH Handledare: Cajsa Bartusch, Industriell teknik, Uppsala universitet Informell bihandledare: Kenneth Mårtensson, Sala Heby Energi

56 Övergripande syfte Utveckla en modell som estimerar de ekonomiska konsekvenser av ökad förbrukningsflexibilitet, som är ett led i minskade förluster i nätet en minskad maxbelastning i gränspunkter mot överliggande nät uppskjutna investeringar

57 Principskiss 2,5 kw 2,0 1,5 1,0 0,5 0, före implementering av effekttariff efter implementering av effekttariff 57

58 Teoretisk maxrespons 2,5 kw 2,0 1,5 1,0 0,5 0, före implementering av effekttariff efter implementering av effekttariff 58

59 Preliminära resultat minskade kostnader per år minskade förluster i nätet (- 19%) kkr (- 36%) minskad belastning i gränspunkter mot överliggande nät (- 51%) kkr (- 46%) uppskjutna investeringar kkr under en 40-årsperiod

60 DIALOGFORUM 19 NOVEMBER Erfarenheter från samordningsrådets arbete med aktörsanalys, incitament och kundinflytande på elmarknaden Karima Björk, samordningsrådets kansli Tomas Wall, Desiderate AB

61 Fokusområde Incitamentsstruktur och kundinflytande på elmarknaden Utgångspunkt kommittédirektivet (2012:48) Konsumentförutsättningar och beteenden Ekonomiska drivkrafter, incitamentsstrukturer och nyttofördelningsmekanismer Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster Behov av förändringar i det nationella regelverket, framförallt elmarknadslagstiftningen Etc. Referensgrupp: Incitamentsstruktur och kundinflytande på elmarknaden aktörsperspektiv och fokus på värdekedjan

62 Vad är incitament? Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling Hur jobbar vi? Analys av aktörsroller Aktörskarta för elmarknaden Introducera olika framtida situationer/ användningsfall som utgör drivkrafter för behov av smarta elnätsfunktioner Analysera för varje situation/ användningsfall hur olika roller påverkas Förfinad kundsegmentering Beteendeaspekter på hushållens energianvändning och människans roll i det smarta elnätet Gapanalys Brister i dagens incitament Behov av nya incitament etc.

63 Elmarknaden nuläge och smarta elnät Konkurrens Reglerade monopol

64 Kundinflytandet stärks i framtidens elmarknad Konkurrens Affärsverksamhet, Serviceverksamhet Leva och bo Anläggning Reglerade monopol

65 Ett elsystem i omvandling på väg mot en ny paradigm? Idag 2. Hur kommer vi dit? I morgon 1. Hur ser elmarknaden ut här? Vattenkraft - Värmekraft Storskaligt Central styrning Produktion balanserar Passiv användare Förnybart Småskaligt Decentraliserat Användaren balanserar Aktiv prosument

66 Elnätsföretaget möjliggör elmarknadens funktion Tre primära uppgifter idag Spindeln i nätet Nätanslutning och transport av el Mätning och rapportering Hantering av masterdata om aktörer och anläggningar Elanvändare Elproducenter Elhandelsföretag Andra elnätsföretag Systemoperatören Svenska Kraftnät Energimarknadsinspektionen

67 Utgångspunkt för härledning av framtida användningsfall smarta elnät Syften: Underlätta introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion Bidra till effektreduktion och kapa effekttoppar Underlätta energieffektivisering och minska energiförbrukning Skapa förutsättningar för aktivare elkunder Bidra till ökad effektivitet, förbättrad elkvalitet och driftsäkerhet i elnätet

68 Vi har analyserat 16 stycken användningsfall för smarta elnät Introduktion av vindkraft Introduktion av solcellsel Införande av system för nettodebitering av mikroproducerad el Introduktion av smarta mätare och timbaserad elmätning Återkoppling av timvärden och förbrukningsdata Introduktion av teknik/lösningar för flexibel användning och effektreduktion Elmarknadskopplad användning/ automation/ apparater för energiflexibilitet Energieffektivisering inom fastigheter, bostäder och industri Introduktion av lösningar för energilagring Tillämpning av dynamisk prissättning Introduktion av elbilar och kapacitetsutjämnande laddningslösningar Styrning av förbrukning i elnätet Central ellagring i elnätet Introduktion av utökad elnätsautomation Introduktion av verktyg för effektiv nätövervakning och styrning Introduktion av lösningar som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten i elektriska kraftöverföringssystem

69 Mer förnybart och ökad lokal elproduktion - vad gör elanvändarna och elnätsföretaget? Elanvändarna Investerar i solcellsel och i småskalig vindkraft Investerar i lokala energilagringslösningar Uppträder både som elanvändare och producent Elnätsföretaget Får behov av ökad nätkapacitet och fysisk import/export mellan elområden Installerar elmätutrustning för lokal elproduktion Anpassar av rapporterings-, avräknings- och faktureringsprocesser

70 Mer aktiva, dynamiska och energieffektiva kunder - vad gör elanvändarna och elnätsföretaget? Elanvändarna Efterfrågar lösningar och information för effektivisering och styrning Efterfrågar lösningar för elbilsladdning hemma och på publika platser Efterfrågar lösningar för energi/ellagring Ingår timavräknade avtal och efterfrågar tillgång till användbart dynamiskt pris Elnätsföretagen Installerar timmätare och system för insamling, rapportering och avräkning Erbjuder dynamiskt prissatta elnätstariffer Erbjuder smarta mätare som plattform för styrning inom hemmet/fastigheten Erbjuder information, nya produkter och tjänster till elkunden I extrema fall frikopplar sig från elnätet

71 Kapacitetsutnyttjande och effektivisering av elnätet - vad gör elanvändarna och elnätsföretaget? Elanvändarna Skaffar sig förmåga att reagera på dynamiskt elnätpris alternativt låta sig styras av elnätsföretaget Elnätsföretagen Erbjuder dynamisk prissättning för ett ökat kapacitetsutnyttjande Avtalar med kunder om att få styra hela eller enskilda förbrukningsobjekt Installerar automationslösningar som begränsar omfattningen av ett avbrott Installerar verktyg för nätövervakning och styrning Installerar ellager som ger möjlighet att styra lokalbalansen och spänningskvaliteten Installerar utrustning för att öka kapaciteten i en befintliga förbindelser

72 Några övergripande slutsatser av användningsfallen 1. Smarta elnät drivs av samhällets energiomställning (skapar behov av nya lösningar), teknik- och tjänsteutvecklingen (skapar nya möjligheter) och konsumenternas inflytande genom marknadsrespons 2. Storskalig introduktion av förnybar el är en stor omställning för hela elmarknaden 3. Mycket nya ansvar och ekonomisk påverkan på elnätsföretagen 4. Efterfrågedynamik med elpriset som styrsignal är en mycket komplex funktion som påverkar hela elmarknaden. 5. Efterfrågedynamik med nätpriset som styrsignal är mer en lokal angelägenhet utifrån kapacitetssituationen i ett elnät 6. Slutkundens kontaktyta mot el-/energimarknaden behöver förenklas 7. Elanvändarna kommer att behöva integration av flera nyttor vid investering i ny teknik, infrastruktur och tjänster 8. Nya energitjänsteföretag och teknikleverantörer kan få problem att erbjuda robusta lösningar i brist på standards och framtida marknadslösningar

73 Nästa steg i arbetet med incitamentsstruktur och kundinflytande på elmarknaden Analysera användningsfallen och beteendeaspekter i det smarta elnätet Introducera scenarios för olika framtidsbilder I de olika framtidsbilderna - kartlägga brister i dagens incitament peka på behov av nya Incitament som grund för omställning Incitamentsstruktur (rollfördelning) och nyttofördelning i nytt läge med ökat kundinflytande

74 Diskussionsfrågor Fråga 1: Mer förnybart hos elanvändaren och i lokalnäten - hur kan elnätsföretagen möjliggöra detta på ett effektivt sätt? (nätplanering, utbyggnad, anslutningsformer, ny teknik och nya tjänster) Fråga 2: Kunden förväntas effektivisera sin elanvändning och bidra med flexibilitet - på vilket sätt kan elnätsföretaget skapa förutsättningar för detta? Fråga 3: Vilka kreativa prissättningsformer, nya tjänster och ny teknik kan elnätsföretagen utveckla för att förbättra kapacitetsutnyttjandet av elnätet?

75 16 stycken användningsfall för smarta elnät Introduktion av vindkraft Introduktion av solcellsel Införande av system för nettodebitering av mikroproducerad el Introduktion av smarta mätare och timbaserad elmätning Återkoppling av timvärden och förbrukningsdata Introduktion av teknik/lösningar för flexibel användning och effektreduktion Elmarknadskopplad användning/ automation/ apparater för energiflexibilitet Energieffektivisering inom fastigheter, bostäder och industri Introduktion av lösningar för energilagring Tillämpning av dynamisk prissättning Introduktion av elbilar och kapacitetsutjämnande laddningslösningar Styrning av förbrukning i elnätet Central ellagring i elnätet Introduktion av utökad elnätsautomation Introduktion av verktyg för effektiv nätövervakning och styrning Introduktion av lösningar som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten i elektriska kraftöverföringssystem

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät?

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Samordningsrådet för smarta elnät Ordförande Maria Khorsand, SP Vice ordförande Bo Normark, Power Circle Jonas Abrahamsson,

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät

Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät Svenskt Näringsliv - SKGS Elmarknadsgrupp 2013-01-16 Kommittédirektivet och samordningsrådets arbete så här långt Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem

Läs mer

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A 2013-11-19

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A 2013-11-19 Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A 2013-11-19 Referat med inlägg från dialogforum 19 november 2013 Vad kan göras

Läs mer

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Smartgridkonferansen 2014, Fornebu 10 september 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet 1 (7) Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Elkonsumenters drivkrafter för en ökad förbrukningsflexibilitet Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Cajsa Bartusch Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch?

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Innovation och nya marknader SEK Svensk Elstandard, 18 april 2013 Disposition Samordningsrådets

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Datum: 2017-04-20 Kontakt: Cecilia Hellner

Läs mer

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Inte bara teknik. Energimarknadsinspektionens definition

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand

Läs mer

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar Rémy Kolessar Avdelningschef Långsiktig vision för elsystemet Sveriges elsystem möjliggör 100 procent förnybar el med god leveranssäkerhet

Läs mer

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarkandsinspektionen Att. Karin Alvehag Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-04-18 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail: Peter.Takacs@vattenfall.com

Läs mer

Ei R2015:07. Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet

Ei R2015:07. Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet Ei R2015:07 Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:07 Författare: Linda Werther Öhling m. fl. Copyright:

Läs mer

Inmatningstariffer för elproducenter

Inmatningstariffer för elproducenter Inmatningstariffer för elproducenter Henrik Gåverud Seminarium Energimarknadsinspektionen Stockholm 12 maj 2015 Kort om studien 2 Bakgrund Indikationer på stor variation avseende inmatningstariffer Kartläggning

Läs mer

Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet?

Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet? Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet? Karin Widegren, Widegren Energy Presentation vid Skånes Energiting 2017, Malmö 13 juni 2017 Disposition Utgångspunkter ett förändrat elsystem

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Rapport om rådets arbete inom incitamentstuktur & kundinflytande Vilka är aktörernas roller och drivkrafter i utvecklingen av smarta elnät?

Rapport om rådets arbete inom incitamentstuktur & kundinflytande Vilka är aktörernas roller och drivkrafter i utvecklingen av smarta elnät? Rapport om rådets arbete inom incitamentstuktur & kundinflytande Vilka är aktörernas roller och drivkrafter i utvecklingen av smarta elnät? Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Arbetsgång och metod... 7 3 Människans

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot www.swedishsmartgrid.se IVA seminarium, Stockholm, 1 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Källa http://www.oe.energy.gov/documentsandmedia/smartgrid_diagram.pdf arför

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (13) Datum Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB 631 86 ESKILSTUNA Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Eskilstuna Energi

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Incitament för smarta elnät

Incitament för smarta elnät Incitament för smarta elnät Forum för smarta elnät 2 augusti 2017 Författare: Sigurd Næss-Schmidt, Partner Malte Lisberg Jensen, Senior Economist Carl von Utfall Danielsson, Economist Cecilia Gustafsson,

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell

Elhandlarcentrisk modell Elhandlarcentrisk modell morgondagens svenska elmarknad Johan Öhnell Senior advisor EG Utility Agenda Den svenska elmarknaden imorgon En faktura till kunden Tillsvidarepriserna försvinner Egenproduktion

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet PM - Ei PM2015:02 Ei R2013:02 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning 1 (7) Bilaga 4 Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning Överväganden avseende metodens utformning Intäktsramen beräknas med schablonmetoden Utgångspunkten för prövningen av

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Reglering av ett framtida kraftsystem

Reglering av ett framtida kraftsystem Reglering av ett framtida kraftsystem ett seminarium om utmaningarna med en ökad andel vind- och solkraft och hur de kan hanteras 17 mars 2016, Norra Latin, Stockholm Professor Lennart Söder Effektfrågan

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (12) Datum Smedjebacken Energi Nät AB Gunnarsvägen 7 777 34 SMEDJEBACKEN Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Smedjebacken

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling Maria Khorsand, Ordförande Hållbarhetsdagarna, 5-6 februari 2013, Stockholm Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem kräver

Läs mer

Nationella Vindkraftskonferensen

Nationella Vindkraftskonferensen Nationella Vindkraftskonferensen 25 april 2008 Kalmar Lennart Söder Professor Elkraftsystem 1 Överlämnande skedde den 20 februari 2008 2 Utredningens 13 förslag - 1 Beskriv att certifikatsystemet är den

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Skiss till handlingsplan

Skiss till handlingsplan Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) 2014-07-01 Skiss till handlingsplan Innehåll 1 Handlingsplanens övergripande inriktning...2 1.1 Handlingsplanens avgränsning...3 1.2 Handlingsplanens

Läs mer

Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem. Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät

Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem. Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät Energilager i distributionsnätet - en djupdykning inom Lokala energisystem Jennie Sjöstedt och Ingmar Leisse E.ON Elnät Agenda Översikt Batteri-projekt Sammanfattning Solceller+batterier Företagskunder

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vem bär ansvaret för elnätet?

Vem bär ansvaret för elnätet? Vem bär ansvaret för elnätet? Roger Husblad, avdelningschef Energimarknadsinspektionen roger.husblad@ei.se www.ei.se Seminarium 2011-11-10 Vad är en nätkoncession? Nätkoncession: Tillstånd att bygga och

Läs mer

Expertseminarium 5 juni 2014 Mäta är att veta, men vem vill veta vad och vad är nyttan för olika aktörer

Expertseminarium 5 juni 2014 Mäta är att veta, men vem vill veta vad och vad är nyttan för olika aktörer Expertseminarium 5 juni 2014 Mäta är att veta, men vem vill veta vad och vad är nyttan för olika aktörer Anne Vadasz-Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen och ledamot i samordningsrådet för

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Nässjö Affärsverk Elnät AB 571 80 NÄSSJÖ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Aktiva hus i smarta elnät. Ralf Späth, Välkommen till det hållbara samhället

Aktiva hus i smarta elnät. Ralf Späth, Välkommen till det hållbara samhället Aktiva hus i smarta elnät Ralf Späth, Välkommen till det hållbara samhället Framtida nät Traditionella nät Elnät i förändring Från traditionella till framtida nät Centraliserad kraftgenerering Envägs kraftflöde

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Elnätpriser 2008-2009

Elnätpriser 2008-2009 Elnätpriser 2008-2009 Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. Syfte, metod och avgränsningar... 5 4. Resultat... 6 4.1 De högsta och lägsta elnätpriserna 2009...

Läs mer

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?:

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?: Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?: Hur gör vi för att säkerställa en fungerande framtida elmarknad med stor andel variabel elproduktion? Norra Latin Stockholm 7 april 2016 Lennart

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (10) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 MALMÖ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade intäktsramen

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Fortum Distribution AB Revenue and Product Management Senior Prissättare Albin Kjellberg

Fortum Distribution AB Revenue and Product Management Senior Prissättare Albin Kjellberg Fortum Distribution AB Revenue and Product Management Senior Prissättare Albin Kjellberg Agenda 1. Bakgrund inmatningstariffer 2. Elnätsavgifter inmatning 3. Produktionsersättning 2 2010-04-14 Electricity

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Kommittédirektiv. Samordningsråd med kunskapsplattform för smarta elnät. Dir. 2012:48. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012

Kommittédirektiv. Samordningsråd med kunskapsplattform för smarta elnät. Dir. 2012:48. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Kommittédirektiv Samordningsråd med kunskapsplattform för smarta elnät Dir. 2012:48 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning Ett samordningsråd ska etablera en nationell kunskapsplattform

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet Thomas Broberg Centrum för miljö och naturresursekonomi www.cere.se Centre for Environmental and natural Resource Economics. Umeå Universitet och Svenska

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2017:09 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen (Ei) är

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Peter Blomqvist 217-5-1 Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar för och systemeffekter

Läs mer