Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder"

Transkript

1 Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

2 Energimarknadsinspektionen Box 155, Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand dokument till Ei R 2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright: Energimarknadsinspektionen Rapporten är tillgänglig på

3 Förord Denna promemoria är ett kompletterande dokument till rapporten Ei R 2012:14 Elnätsavgifter behövs mer regler för avgifternas utformning. I PM:et redovisas beräkningsresultaten som Sweco Energuide AB tagit fram som underlag för konsekvensanalys till ovanstående rapport.

4 Innehåll 1 Uppdrag och metod Syfte Data Metodik Konsekvenser vid olika tariffalternativ för några nätkunder Resultat Konsekvenser vid olika tariffalternativ för några nätkunder Nätområde X Nätområde Y Nätområde Z Analys av effekterna av ändrad utformning av nättarifferna... 15

5 1 Uppdrag och metod 1.1 Syfte I SWECOs uppdrag ingår att undersöka konsekvenserna för elnätsföretag och nätkunder av en ändrad utformning av nättariffen för olika kategorier av nätkunder. Prioriterad kundgrupp är hus med elvärme (20 A säkring vanligt förekommande för denna kategori). Idag är säkringstariff den vanligaste typen av tariff, men en övergång till effekttariffer börjar ske i och med tillgången till timvärden (kwh/h) som de nya timmätarna medger. Kunder som har ett timprisavtal med en elhandlare är berättigad till timmätning utan att behöva betala den extra kostnad som det medför för elnätsföretaget. 1.2 Data Data finns från olika studier över effektkurvor över olika år för olika typ av hus med elvärme, värmepump. Fokus på nätkunder med el som insatsvara i värmen, dvs. hus med elvärme respektive värmepump. De data som används kommer från flera elnätsföretag (Göteborg Energi GENAB, Falbygdens Energi, Jämtkraft, Mälarenergi, Sala-Heby SHEAB och Sollentuna SEAB) från åren Det totala antalet hus som ingår i analyserna uppgår till fördelade på 157 hus med elvärme, 157 hus med värmepump, 228 abonnemang med 50 A säkring samt 57 av övriga abonnemang. Antalet timvärden totalt i analyserna uppgår till drygt 10,6 miljoner. 1.3 Metodik Metodiken bygger på användningen av timvärdesserier för enskilda nätkunder för ett år. Företrädesvis med elvärme eller värmpump som värmekälla. I 228 serier omfattar serien 7 månader och i 40 serier omfattar de 6 månader. Övergång från säkringstariff till effekttariff. Konsekvenserna av olika kombinationer av effekt- och energiavgifter beräknas. Steg a) vad händer vid övergången från säkring till effekt för den givna (historiska lastkurvan för nätkunderna oförändrad lastprofil)? Intäktsförändring för företaget blir kostnadsändring för kunden. Steg b) effekten av efterfrågeanpassning. Priset på effekt vid säkringstariff noll på marginalen för nätkunden. Denne bör vid antagande om priskänslighet minska sitt effektuttag. Givet en applicering av en anpassningsfaktor sker en ändring av effektuttaget. Här görs två analyser, dels för nättariffen som sådan, dels där timpriset på el (spot) även ingår i kundens beslut om sin elanvändning. Analys a och b innebär ingen tidsdifferentiering. Samma pris gäller hela året. Avgiftskombinationerna visas i Tabell 1 I steg c är tariffen differentierad med olika prisnivåer på effekt respektive energi för tre olika lastperioder över året (låg-, mellan- och höglast). HL: vardag

6 nov-mars, ML: vardag april-okt, LL: vardagar + helger. Även energiavgiften varieras. Tabell 1 Tariffsimuleringar - översikt Energi (öre/kwh) kvot energiavgift 1:2 1:2 1:4 1:4 Effekt 0 5;10;20 6;12;24 0;5;20 0;6;24 kr/kw 0;20;30 0;20;40 0;40;80 10;20;30 10;20;40 Kombinationen 0;20;40 kr ger en starkare styrsignal jämfört med 0;20;30 kr då priset på höglast ökat med 10 kr. En tariff med priskvoten 1:4 innebär en starkare signal relativt en priskvot på 1:2. En renodlad effekttariff gäller för de fem fallen i första kolumnen. Övriga kombinationer har både effekt- och energiavgift. Totalt sett blir det 36 olika kombinationer som beräknas. De olika kombinationerna av tidsdifferentierade avgifter på effekt respektive energi tillämpas på anpassning enligt steg 1 respektive steg 2. Det innebär minskad kostnad för kunden och minskad intäkt för nätföretaget. Steg 1 innebär att 20 % av energin flyttas från timmar med de högsta effektuttagen till låglasttid. Steg 2 innebär att effekten ytterligare reduceras med 25 % på de fyra timmarna som har högst uttag av effekt och att denna energi sedan fördelas på låglasttimmarna. I Figur 1 visas de tre lastprofilerna samt medellasten under dygnet. Figur 1 Efterfrågeanpassning i två steg Analysen görs dels med avseende på enbart nättariffen, dels med timpriset på el, dvs. elanvändarens totalpris för sin el (inkl. elskatt och elcertifikat och moms). De olika tarifferna i Tabell 1 skiljer sig dels vad gäller nivåer, dels i relativpriser (förhållande mellan priserna i respektive period). 6

7 I det följande redovisas resultaten från de olika beräkningarna. Genomgången görs enbart för två uppsättningar av timvärden (två företag) och fokus ligger på hus med elvärme respektive värmepump. Därefter redovisas resultaten som genomsnittlig förändring för alla kombinationer av avgifter. 1.4 Konsekvenser vid olika tariffalternativ för några nätkunder En jämförelse har gjorts mellan tre olika tariffer med olika utformning. Jämförelsen görs i fyra steg. Data över om de tre nätkundernas elförbrukning, som vilka är timmätta utgör ingångsvärden vid konsekvensanalysen. De utvalda nätkunderna kommer från tre olika nätområden. I steg 1 beräknas kostnaden för nätkunden vid med de tre olika tarifferna givet med kundens faktiska förbrukningsprofil. Därefter görs tre (steg 2, 3 och 4) olika antaganden om anpassning för elanvändningen. För varje anpassning görs en jämförelse mellan tariffalternativen för varje nätkund, både med avseende på elnätskostnad och samt den totala elkostnaden (dvs. inkl. elhandel). I steg 2 antas en 2 energireducering om 20 procent, vilket innebär att elanvändningen varje enskild kilowattimme (kwh) reduceras med 20 procent. I steg 3 (DR) och 4 (XDR) antas nätkunden anpassa sin elanvändning genom att flytta en del av sin användning från höglasttid till låglasttid under dygnet. Det innebär att, med andra ord energivolymen (kwh) över dygnet är lika före och efter flytt dvs. inget antagande om energireducering har gjorts i steg 3 och 4. Skillnaden mellan steg 3 och 4 är att i steg 4 antas nätkunden vara mer aktiv och flytta mer från höglast till låglasttid, I figuren 1 nedan exemplifierar hur detta kan se ut. Figuren illusterer dock elanvändningen under ett dygn för en nätkund med säkring 50A. Beräkningarna för villakunderna har en annan förbrukningsprofil. Beräkningsalgoritmen är dock den samma, vilken är utformad så att flytta förbrukning från höglast- till låglasttid. I dessa beräkningar antas elanvändarna ha timprisavtal på el. Eventuella förstärkningseffekter att samtidigt gå från månadsvägd eller fast elavtal till ett timprisavtal har inte undersökts i denna del. Tabell 2 Tre tariffalternativ tre olika utformningar Abonnemang [kr/år] Överföring - energi [öre/kwh] Överföring - Effekt [kr/kw] Tariff 1 Ja Ja Nej Tariff 2 Ja Ja Ja Tariff 3 Ja Ja, differentierad Ja, differentierad I Tabell 2 redovisas strukturen för de tre tariffalternativen. 1 motsvarar en traditionell tariff för hushåll (säkringstariff) som är indelad i en fast del och en rörlig energibaserad del. Tariff 2 är en effekttariff med tre tariffkomponenter: fast och två överföringsavgifter i effekt respektive energi. Tariff 3 är tidsdifferentierad för både transmission och effekt. 7

8 2 Resultat 2.1 Konsekvenser vid olika tariffalternativ för några nätkunder Nätområde X Från nätområde X har tre hushåll slumpmässigt valts ut av insamlad data som omfattar 46 hushåll. Två hus förmodas vara uppvärmda via elvärme och ett förmodas vara uppvärmd via värmepump. Samtliga hus har i verkligheten en nätavgift motsvarande Tariff 1, se Tabell 3. Tabell 3 tariffalternativ för nätområde X Abonnemang [kr/år] Överföring - energi [kr/kwh] Överföring - Effekt [kr/kw] Tariff ,2 - Tariff ,2 24 Tariff ;0,06;0,24 10;20;40 Med vald priskombination för tariff 2 och oförändrat beteende för de 46 nätkunder som mätdata har samlats in för, får nätföretaget intäkter om motsvarar ca 106 procent i jämförelse med tariff 1. Oförändrad elanvändning ger således högre intäkter för nätföretaget Steg 1 och 2 Elanvändningen minskar med 20 % => Hur mycket minskar elnätskostnaden respektive den totala elkostnaden (dvs. inkl. nät, el, skatter och moms) för kunden för respektive tariffalternativ? Tabell 4 Resultat steg 1 och 2 - nätområde X Kostnad innan energireduktion [kr] Kostnad efter energireduktion [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Hus 1, 16A Tariff ,80 18,22 Elvärme Tariff ,44 19, kwh Tariff ,07 19,04 Hus 2, 16A Tariff ,32 18,73 Elvärme Tariff ,31 19, kwh Tariff ,94 19,32 Hus 3, 16A Tariff ,58 16,82 Ej elvärme Tariff ,80 18, kwh Tariff ,03 18,26 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt och moms) 8

9 Hus 1 ( kwh) Årskostnaden för elnät blir ungefär lika stor med tariffalternativ 1 och 3 för den faktiska förbrukningsprofilen. Med tariffalternativ 2 blir det något dyrare (ca 430 kr). En lägre effektavgift i tariff 2 skulle minska denna skillnad. Vid en energireduktion om 20 procent ger tariff 2 och 3 störst relativ kostnadsminskning, ca 16 procent. Med tariffalternativ 1 beräknas en relativ kostnadsminskning till ca 13 procent. Jämfört med säkringstariffen ger de övriga tarifferna en något högre minskning för nätkunden. Det blir i stort sett ingen skillnad mellan enhetlig och tidsdifferentierad tariff. Den totala elkostnaden för nätkunderna minskas med ca procent för det tre tariffalternativen. Hus 2 ( kwh) Resultatet för hus 2 ser ut ungefär som för hus 1. Med en något högre elförbrukning ökar också den relativa kostnadsminskningen något. Tariffalternativen 2 och 3 ger en kostnadsminskning på ca 17 procent. Kostnadsminskningen för tariff 1 blir ca 14 procent och för de två övriga ca 17 procent. Totalkostnaden minskar med ca 19 procent för de tre tarifferna. Hus 3 (8 372 kwh) Hus 3 har betydligt lägre elförbrukning än hus 1 och 2. Med given förbrukningsprofil är tariff 3 den mest förmånliga. Tariff 2 ger högst elnätskostnad för denna nätkund, men ger samtidigt den högsta relativa kostnadsminskning på ca 15 procent. Tariff 1 och 3 ger en relativ kostnadsminskning på ca 10 respektive 14 procent. Jämförs den totala elkostnaden för samtliga tre hus, blir skillnaden som mest omkring 1 procent mellan de tre tariffalternativen. Steg 3 Lastflytt, kunden antas flytta sin förbrukning enligt 0,2 DR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund. 9

10 Tabell 5 Resultat steg 3 nätområde X Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt 0,2 DR-faktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Hus 1, 16A Elvärme kwh Hus 2, 16A Elvärme kwh Hus 3, 16A Ej elvärme kwh Tariff ,07 Tariff ,21 0,39 Tariff ,42 0,66 Tariff ,07 Tariff ,29 0,38 Tariff ,83 0,70 Tariff ,04 Tariff ,91 0,33 Tariff ,65 0,52 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt och moms) Vid ett antagande att nätkunden anpassar sin elanvändning efter given DR-faktor, innebär det att kunden flyttar en viss del av sin användning från höglast- till låglasttid. Tabellen ovan visar hur det påverkar kundens nätkostnad samt totalkostnaden med de tre tariffalternativen. I och med att det handlar om att flytta sin användning och ingen energiminskning ger tariffalternativ 1 ingen kostnadsbesparing då den saknar element av tidsdifferentiering. Däremot uppstår en viss kostnadsminskning för den totala kostnaden då priset på el generellt är lägre vid låglasttid. Denna besparing är dock blygsam med högst 0,07 procent. För samtliga tre hus är tariffalternativ 3 den mest förmånliga för dessa nätkunder. Den relativa kostnadsminskningen för elnät varier mellan 1,65-2,83 procent (totalt 0,52-0,7). Tariff 2 är (med 24 kr/kw) det dyraste alternativet. En anpassning ger för de tre husen en besparing mellan 0,53-0,7 procent med tariff 2. Steg 4 Lastflytt, kunden antas flytta sin elanvändning enligt XDR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? 10

11 Tabell 6 Resultat steg 4 nätområde X Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt XDR-faktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Hus 1, 16A Elvärme kwh Hus 2, 16A Elvärme kwh Hus 3, 16A Ej elvärme kwh Tariff ,24 Tariff ,71 0,95 Tariff ,83 3,61 Tariff ,25 Tariff ,77 0,92 Tariff ,91 3,13 Tariff ,24 Tariff ,17 0,93 Tariff ,83 3,98 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt och moms) Av Tabell 6 framgår att beräkningar med XDR-faktor förstärks resultatet från steg 3. För hus 1 ger tariff 3 en relativ kostnadsminskning om ca 15,8 procent. För den totala elkostnaden innebär det för hus ett en minskning med ca 3,6 procent. För hus 2 är motsvarande resultat ca 12,9 procent respektive 3,1 procent och för hus 3 ca 12,8 procent respektive 4 procent. Tariff 3 ger nästan 10 procent större relativ kostnadsminskning för elnät för samtliga tre hushåll Nätområde Y Från nätområde Y har två (av 229) nätkunder slumpvist valts ut, båda har ett säkringsabonnemang på 50A vilket motsvaras av Tariff 1 i tabellen nedan. Tillgången till timvis mätdata har för dessa kunder varit begränsad. Nedanstående beräkningar baseras på mätning som gjorts under ett halvår. Tabell 7 Tariffalternativ för nätområde Y Abonnemang [kr/år] Överföring - energi [kr/kwh] Överföring - effekt [kr/kw] Tariff ,162 - Tariff , Tariff ;0.12;0.24 0;20;40 Med vald priskombination för tariff 2 och oförändrat bettende hos de 229 nätkunder med ett säkringsklass 50A som mätdata har samlats in för ger intäkter som motsvarar 89,3 procent i jämförelse med tariff 1 (den tariff som har tillämpats i detta nätområde för dessa kunder). (För tariff 3 saknas här motsvarande beräkning). 11

12 Steg 1 och 2 Elanvändningen minskar med 20 % => Hur mycket minskar elnätskostnaden respektive den totala elkostnaden (dvs. inkl. nät, el, skatter och moms) för kunden för respektive tariffalternativ? Tabell 8 Resultat steg 1 och 2 nätområde Y Kostnad innan energireduktion [kr] Kostnad efter energireduktion [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1, 50A Tariff ,04 16,76 ca Tariff ,30 19,56 kwh/år Tariff ,11 19,54 Kund 2, 50A Tariff ,63 17,01 ca Tariff ,44 19,59 kwh/år Tariff ,30 19,58 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) Tariff 1 och 2 ger en relativ kostnadsminskning för elnät mellan procent för båda kunderna. Tariff är motsvarande andel 9-10 procent. Minskad elanvändning med 20 procent minskar den totala elkostnaden för dessa två kunder med ca 19,6 procent med tariff 2 och 3 och ca 16,8 procent med tariff 1. Steg 3 Lastflytt, kunden antas flytta sin förbrukning enligt 0,2 DR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? Tabell 9 Resultat steg 3 nätområde Y Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt 0,2 DRfaktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1, 50A Tariff ,16 ca Tariff ,00 0,69 kwh/år Tariff ,19 0,94 Kund 2, 50A Tariff ,27 ca Tariff ,77 0,48 kwh/år Tariff ,13 0,80 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) För kund 1 innebär en lastflytt (med 0,2 DR-faktor) en relativkostnadsminskning för elnät om 2 procent för tariff 2 och ca 3,2 procent för tariff 3 är motsvarande minskning ca 0,8 och 2,1 procent. Eftersom tariff 1 saknar tidsdifferentiering och energivolymen är oförändrad uppstår det därför ingen kostnadsskillnad att flytta 12

13 last för elnät. Kostnadsminskningen totalt är relativt låg och varier mellan ca 0,2 till 0,9 procent mellan de olika tarifferna och de två kunderna. Steg 4 Lastflytt, kunden antas flytta sin elanvändning enligt XDR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? Tabell 10 Resultat steg 4 nätområde Y Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt XDRfaktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1, 50A Tariff ,66 ca Tariff ,67 1,92 kwh/år Tariff ,80 4,28 Kund 2, 50A Tariff ,07 ca Tariff ,89 1,34 kwh/år Tariff ,36 3,42 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) För kund 1 innebär en lastflytt (med XDR-faktor) en relativkostnadsminskning för elnät om ca 4,7 procent för tariff 2 och ca 14,8 procent för kund 2 är motsvarande minskning ca 0,9 och 9,4 procent. Eftersom tariff 1 saknar tidsdifferentiering och energivolymen är oförändrad uppstår det därför ingen kostnadsskillnad att flytta last för elnät. Kostnadsminskningen totalt varier mellan ca 0,7 till 4,3 procent mellan de olika tarifferna och de två kunderna. Kund 1 har förbrukningsprofil som gör att det ger ett större utslag i relativ kostnadsminskning om den kunden kan anpassa sin elanvändning i enlighet med XDR i jämförelse med kund Nätområde Z Från nätområde Z har två nätkunder valts ut, båda har ett säkringsabonnemang på 50A vilket motsvaras av Tariff 1 i tabellen nedan. Tillgången till timvis mätdata har för dessa kunder varit begränsad. Nedanstående beräkningar baseras på mätning som gjorts under ett halvår. Tabell 11 Tariffalternativ för nätområde 3 Abonnemang [kr/år] Transmission [kr/kwh] Effekt [kr/kw] Tariff ,265 - Tariff , Tariff ,06;0,12;0,24 0;20;40 13

14 Tariff 1 motsvarar en traditionell tariff, s.k. säkringstariff som är indelad i en fast del och en rörlig del. Tariff 2 är en effekttariff med tre tariffkomponenter - fast, transmission och effekt. Tariff 3 är lik tariff 2 med skillnad att den ät tidsdifferentierad för både transmission och effekt. Steg 1 och 2 Elanvändningen minskar med 20 % => Hur mycket minskar elnätskostnaden respektive den totala elkostnaden (dvs. inkl. nät, el, skatter och moms) för kunden för respektive tariffalternativ? Tabell 12 Resultat steg 1 och 2 nätområde Z Kostnad innan energireduktion [kr] Kostnad efter energireduktion [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1 Tariff ,82 16,52 ca Tariff ,87 17,56 kwh/år Tariff ,77 17,54 Kund 2 Tariff ,69 18,75 ca Tariff ,03 19,11 kwh/år Tariff ,59 19,07 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) Steg 3 Lastflytt, kunden antas flytta sin förbrukning enligt 0,2 DR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? Tabell 13 Resultat steg 3 nätområde Z Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt 0,2 DRfaktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1 Tariff ,09 ca Tariff ,59 0,33 kwh/år Tariff ,98 0,48 Kund 2 Tariff ,19 ca Tariff ,94 0,47 kwh/år Tariff ,67 0,65 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) 14

15 Steg 4 Lastflytt, kunden antas flytta sin elanvändning enligt XDR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? Tabell 14 Resultat steg 4 nätområde Z Kund 1 ca kwh/år Kund 2 ca kwh/år Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt XDRfaktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Tariff ,48 Tariff ,33 3,39 Tariff ,52 5,81 Tariff ,59 Tariff ,20 1,24 Tariff ,23 4,48 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) För kund 1 innebär en lastflytt (med XDR-faktor) en relativkostnadsminskning för elnät om ca 7,3 procent för tariff 2 och ca 13,5 procent för kund 2 är motsvarande minskning ca 2,2 och 14,3 procent. Eftersom tariff 1 saknar tidsdifferentiering och energivolymen är oförändrad uppstår det därför ingen kostnadsskillnad att flytta last för elnät. Kostnadsminskningen totalt varier mellan ca 0,5 till 5,8 procent mellan de olika tarifferna och de två kunderna. 2.2 Analys av effekterna av ändrad utformning av nättarifferna Beräkningarna på olika utformningar av tariffer med och utan anpassning av lastprofilen givet oförändrad elanvändning totalt sett (i energitermer), visar att resultaten blir olika. Med den mindre omfattande formen av lastflytt blir förändringarna mindre. Även om minskningen i procent för nätkunden inte är så stor blir det uppräknad på företagsnivå mer än marginell. Med den starkare varianten av anpassning blir effekten betydligt starkare. Det gäller särskilt för de priskombinationer som har stor skillnad mellan hög- och låglastavgift. Kombinationer med fokus på debitering efter effekt ger också starkare utslag. De olika beräkningarna visar upp samma mönster även om de i de mindre detaljerna skiljer sig åt en del. Generellt visar alla beräkningarna samma mönster av att lastflytt med 20 procent av energin från hög till låglast ger klart mindre utslag ekonomiskt jämfört med en ytterligare lastomflyttning med ytterligare 25 procent effektminskning på de fyra högsta timvärdena som fördelas jämnt över låglasttid under dygnet. Samtliga beräkningsresultat presenteras nedan: 15

16 Resultat FEAB A) Typ Arsavgift energiavgift Effektavgift 50A ,162 0 Antal kunder Tidsperiod Typ av kunder A 50A 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0, ,34% 76,8% 84,2% 91,6% 99,1% 106,5% 22 71,88% 79,3% 86,7% 94,2% 101,6% 109,0% 24 74,42% 81,9% 89,3% 96,7% 104,2% 111,6% 26 76,96% 84,4% 91,8% 99,3% 106,7% 114,1% 28 79,50% 86,9% 94,4% 101,8% 109,2% 116,7% 30 82,05% 89,5% 96,9% 104,3% 111,8% 119,2% MED SPOT + elcert + Elskatt (obs! exkl. moms) 50A 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0, ,0% 93,2% 95,4% 97,6% 99,7% 101,9% 22 91,8% 94,0% 96,1% 98,3% 100,5% 102,6% 24 92,5% 94,7% 96,9% 99,0% 101,2% 103,4% 26 93,3% 95,4% 97,6% 99,8% 102,0% 104,1% 28 94,0% 96,2% 98,4% 100,5% 102,7% 104,9% 30 94,7% 96,9% 99,1% 101,3% 103,4% 105,6%

17 Resultat FEAB B) DR (0,2) jmf. Med ursprungslast 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0, ,80% 98,88% 98,96% 99,05% 99,13% 99,22% 22 98,72% 98,81% 98,90% 98,98% 99,07% 99,16% 24 98,65% 98,74% 98,83% 98,92% 99,01% 99,10% 26 98,59% 98,68% 98,77% 98,86% 98,96% 99,05% 28 98,53% 98,62% 98,72% 98,81% 98,90% 99,00% 30 98,47% 98,57% 98,66% 98,76% 98,85% 98,95% MED SPOT + elcert + Elskatt (obs! exkl. moms) 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0, ,56% 99,57% 99,58% 99,59% 99,60% 99,61% 22 99,54% 99,55% 99,55% 99,56% 99,57% 99,58% 24 99,51% 99,52% 99,53% 99,54% 99,55% 99,56% 26 99,49% 99,50% 99,51% 99,52% 99,53% 99,54% 28 99,47% 99,48% 99,49% 99,50% 99,51% 99,52% 30 99,45% 99,46% 99,47% 99,48% 99,49% 99,50%

18 Resultat FEAB C) 0;20;30 97,49% 97,96% 98,01% 97,41% 97,40% 0;20;40 97,30% 97,81% 97,87% 97,28% 97,27% 0;40;80 96,85% 97,32% 97,39% 96,91% 96,92% 10;20;30 97,43% 97,86% 97,91% 97,38% 97,37% 10;20;40 97,27% 97,73% 97,79% 97,26% 97,26% X 0;20;30 84,16% 88,24% 88,68% 85,33% 85,49% 0;20;40 83,49% 87,56% 88,03% 84,76% 84,93% 0;40;80 80,73% 84,29% 84,78% 82,06% 82,27% 10;20;30 87,66% 89,96% 90,24% 87,78% 87,80% 10;20;40 86,82% 89,27% 89,58% 87,13% 87,18% MED SPOT + elcert + Elskatt 0;20;30 99,53% 99,42% 99,41% 99,36% 99,33% 0;20;40 99,44% 99,35% 99,34% 99,28% 99,25% 0;40;80 99,03% 98,99% 98,98% 98,91% 98,89% 10;20;30 99,42% 99,33% 99,32% 99,26% 99,23% 10;20;40 99,34% 99,26% 99,25% 99,19% 99,17% X 0;20;30 97,00% 96,67% 96,62% 96,35% 96,23% 0;20;40 96,59% 96,32% 96,27% 95,98% 95,87% 0;40;80 94,06% 94,07% 94,07% 93,68% 93,61% 10;20;30 97,19% 96,86% 96,80% 96,56% 96,44% 10;20;40 96,80% 96,51% 96,46% 96,21% 96,10%

19 Resultat Mälarenergi A) Typ Arsavgift energiavgift Effektavgift 16A ,2 0 20A ,2 0 25A ,2 0 35A ,2 0 lgh 840 0,2 0 Antal kunder Tidsperiod Typ av kunder Ej elvärme, elvärme, ej spec Samtliga (46 st) 20 88,31% 94,80% 101,29% 107,77% 114,26% 120,74% 22 91,01% 97,50% 103,98% 110,47% 116,96% 123,44% 24 93,71% 100,20% 106,68% 113,17% 119,66% 126,14% 26 96,41% 102,90% 109,38% 115,87% 122,36% 128,84% 28 99,11% 105,60% 112,08% 118,57% 125,06% 131,54% ,81% 108,30% 114,78% 121,27% 127,76% 134,24% utan elvärme (20 st) 20 93,67% 98,67% 103,68% 108,68% 113,68% 118,69% 22 96,89% 101,89% 106,90% 111,90% 116,90% 121,91% ,11% 105,11% 110,11% 115,12% 120,12% 125,13% ,33% 108,33% 113,33% 118,34% 123,34% 128,35% ,54% 111,55% 116,55% 121,56% 126,56% 131,57% ,76% 114,77% 119,77% 124,78% 129,78% 134,78% elvärme (11 st) 20 92,51% 100,35% 108,19% 116,03% 123,87% 131,71% 22 95,17% 103,01% 110,85% 118,69% 126,53% 134,37% 24 97,83% 105,67% 113,51% 121,35% 129,19% 137,03% ,50% 108,33% 116,17% 124,01% 131,85% 139,69% ,16% 111,00% 118,84% 126,67% 134,51% 142,35% ,82% 113,66% 121,50% 129,34% 137,17% 145,01%

20 Ej spec (15 st) 20 81,30% 87,97% 94,64% 101,31% 107,98% 114,65% 22 83,63% 90,30% 96,97% 103,64% 110,31% 116,98% 24 85,96% 92,63% 99,30% 105,97% 112,64% 119,32% 26 88,29% 94,96% 101,63% 108,31% 114,98% 121,65% 28 90,62% 97,29% 103,97% 110,64% 117,31% 123,98% 30 92,95% 99,63% 106,30% 112,97% 119,64% 126,31% Med Spot + elskatt + elcert + moms Samtliga (46 st) 20 96,62% 98,49% 100,37% 102,25% 104,13% 106,01% 22 97,40% 99,28% 101,15% 103,03% 104,91% 106,79% 24 98,18% 100,06% 101,94% 103,81% 105,69% 107,57% 26 98,96% 100,84% 102,72% 104,60% 106,47% 108,35% 28 99,74% 101,62% 103,50% 105,38% 107,26% 109,13% ,52% 102,40% 104,28% 106,16% 108,04% 109,92% utan elvärme (20 st) 20 97,79% 99,54% 101,28% 103,03% 104,78% 106,53% 22 98,91% 100,66% 102,41% 104,16% 105,91% 107,65% ,04% 101,79% 103,53% 105,28% 107,03% 108,78% ,16% 102,91% 104,66% 106,41% 108,15% 109,90% ,29% 104,03% 105,78% 107,53% 109,28% 111,03% ,41% 105,16% 106,91% 108,66% 110,40% 112,15% elvärme (11 st) 20 98,13% 100,09% 102,05% 104,01% 105,97% 107,92% 22 98,79% 100,75% 102,71% 104,67% 106,63% 108,59% 24 99,46% 101,42% 103,38% 105,34% 107,30% 109,25% ,12% 102,08% 104,04% 106,00% 107,96% 109,92% ,79% 102,75% 104,71% 106,67% 108,62% 110,58% ,45% 103,41% 105,37% 107,33% 109,29% 111,25%

21 Ej spec (15 st) 20 94,69% 96,58% 98,48% 100,37% 102,27% 104,16% 22 95,35% 97,25% 99,14% 101,03% 102,93% 104,82% 24 96,01% 97,91% 99,80% 101,70% 103,59% 105,49% 26 96,67% 98,57% 100,46% 102,36% 104,25% 106,15% 28 97,34% 99,23% 101,13% 103,02% 104,92% 106,81% 30 98,00% 99,89% 101,79% 103,68% 105,58% 107,47%

22 Resultat Mälarenergi B) DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Samtliga (46 st) 20 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 99,4% 22 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 24 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 26 98,9% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 28 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 30 98,9% 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Utan elvärme (20 st) 20 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% 99,5% 22 99,4% 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% 24 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 26 99,3% 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 99,4% 28 99,3% 99,3% 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 30 99,2% 99,3% 99,3% 99,3% 99,3% 99,4% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Elvärme (11 st) 20 98,7% 98,8% 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 22 98,7% 98,7% 98,8% 98,9% 99,0% 99,0% 24 98,6% 98,7% 98,7% 98,8% 98,9% 99,0% 26 98,5% 98,6% 98,7% 98,7% 98,8% 98,9% 28 98,4% 98,5% 98,6% 98,7% 98,8% 98,9% 30 98,4% 98,4% 98,5% 98,6% 98,7% 98,8% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Ospec (15 st) 20 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 22 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 99,4% 24 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 26 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 28 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 30 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2%

23 Med spot + elcert + elskatt + moms DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Samtliga (46 st) 20 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 22 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 24 99,6% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 26 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 28 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 30 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Utan elvärme (20 st) 20 99,7% 99,7% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 22 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 24 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 26 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 28 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 30 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Elvärme (11 st) 20 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 22 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 24 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 26 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 28 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 30 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Ospec (15 st) 20 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 22 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 24 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 26 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 28 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 30 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6%

Ei R2012:14. Bilaga A - F. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Bilaga A - F. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Bilaga A - F Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Bilaga till Ei R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Nätkostnader i överföring och distribution av el

Nätkostnader i överföring och distribution av el A/O TE- K.- Aj-?+'-1 * Nätkostnader i överföring och distribution av el Närings- och teknikutvecklingsverket R 1994:68 (DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT JS UNUMfTED Nätkostnader i överföring och distribution

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall 22 maj 2015 Slutrapport Reviderad 2015-06-17 SAMMANFATTNING Att utnyttja

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Direkt och indirekt laststyrning i samspel?

Direkt och indirekt laststyrning i samspel? ISRN LUTMDN/TMHP--05/3017--SE Direkt och indirekt laststyrning i samspel? Fallstudier Jurek Pyrko Projektrapport Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - LTH Box 118, 221

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

Konsumentverket/KO. Rapport 2006:1. Jämförpris för el. En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet

Konsumentverket/KO. Rapport 2006:1. Jämförpris för el. En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 Jämförpris för el En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Genomförande...3 2.

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Funktionskrav Mätsystem En rapport till Energimarknadsinspektionen 9 mars 2015 Projekt nr: 5470583000 Copyright 2015 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats.

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats. EN 24 SM 1304, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2013 I korta drag Korrigering 2014-01-16

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

EI R2008:12. Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008

EI R2008:12. Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 EI R2008:12 Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 Förord Energimarknadsinspektionen (EI) har i uppgift att följa, analysera och informera om utvecklingen på elmarknaden. I rapporten presenteras statistik

Läs mer

Elnätpriser (exkl moms)

Elnätpriser (exkl moms) EN 24 SM 1302, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2013 I korta drag Korrigering 2013-06-11

Läs mer