Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder"

Transkript

1 Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

2 Energimarknadsinspektionen Box 155, Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand dokument till Ei R 2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright: Energimarknadsinspektionen Rapporten är tillgänglig på

3 Förord Denna promemoria är ett kompletterande dokument till rapporten Ei R 2012:14 Elnätsavgifter behövs mer regler för avgifternas utformning. I PM:et redovisas beräkningsresultaten som Sweco Energuide AB tagit fram som underlag för konsekvensanalys till ovanstående rapport.

4 Innehåll 1 Uppdrag och metod Syfte Data Metodik Konsekvenser vid olika tariffalternativ för några nätkunder Resultat Konsekvenser vid olika tariffalternativ för några nätkunder Nätområde X Nätområde Y Nätområde Z Analys av effekterna av ändrad utformning av nättarifferna... 15

5 1 Uppdrag och metod 1.1 Syfte I SWECOs uppdrag ingår att undersöka konsekvenserna för elnätsföretag och nätkunder av en ändrad utformning av nättariffen för olika kategorier av nätkunder. Prioriterad kundgrupp är hus med elvärme (20 A säkring vanligt förekommande för denna kategori). Idag är säkringstariff den vanligaste typen av tariff, men en övergång till effekttariffer börjar ske i och med tillgången till timvärden (kwh/h) som de nya timmätarna medger. Kunder som har ett timprisavtal med en elhandlare är berättigad till timmätning utan att behöva betala den extra kostnad som det medför för elnätsföretaget. 1.2 Data Data finns från olika studier över effektkurvor över olika år för olika typ av hus med elvärme, värmepump. Fokus på nätkunder med el som insatsvara i värmen, dvs. hus med elvärme respektive värmepump. De data som används kommer från flera elnätsföretag (Göteborg Energi GENAB, Falbygdens Energi, Jämtkraft, Mälarenergi, Sala-Heby SHEAB och Sollentuna SEAB) från åren Det totala antalet hus som ingår i analyserna uppgår till fördelade på 157 hus med elvärme, 157 hus med värmepump, 228 abonnemang med 50 A säkring samt 57 av övriga abonnemang. Antalet timvärden totalt i analyserna uppgår till drygt 10,6 miljoner. 1.3 Metodik Metodiken bygger på användningen av timvärdesserier för enskilda nätkunder för ett år. Företrädesvis med elvärme eller värmpump som värmekälla. I 228 serier omfattar serien 7 månader och i 40 serier omfattar de 6 månader. Övergång från säkringstariff till effekttariff. Konsekvenserna av olika kombinationer av effekt- och energiavgifter beräknas. Steg a) vad händer vid övergången från säkring till effekt för den givna (historiska lastkurvan för nätkunderna oförändrad lastprofil)? Intäktsförändring för företaget blir kostnadsändring för kunden. Steg b) effekten av efterfrågeanpassning. Priset på effekt vid säkringstariff noll på marginalen för nätkunden. Denne bör vid antagande om priskänslighet minska sitt effektuttag. Givet en applicering av en anpassningsfaktor sker en ändring av effektuttaget. Här görs två analyser, dels för nättariffen som sådan, dels där timpriset på el (spot) även ingår i kundens beslut om sin elanvändning. Analys a och b innebär ingen tidsdifferentiering. Samma pris gäller hela året. Avgiftskombinationerna visas i Tabell 1 I steg c är tariffen differentierad med olika prisnivåer på effekt respektive energi för tre olika lastperioder över året (låg-, mellan- och höglast). HL: vardag

6 nov-mars, ML: vardag april-okt, LL: vardagar + helger. Även energiavgiften varieras. Tabell 1 Tariffsimuleringar - översikt Energi (öre/kwh) kvot energiavgift 1:2 1:2 1:4 1:4 Effekt 0 5;10;20 6;12;24 0;5;20 0;6;24 kr/kw 0;20;30 0;20;40 0;40;80 10;20;30 10;20;40 Kombinationen 0;20;40 kr ger en starkare styrsignal jämfört med 0;20;30 kr då priset på höglast ökat med 10 kr. En tariff med priskvoten 1:4 innebär en starkare signal relativt en priskvot på 1:2. En renodlad effekttariff gäller för de fem fallen i första kolumnen. Övriga kombinationer har både effekt- och energiavgift. Totalt sett blir det 36 olika kombinationer som beräknas. De olika kombinationerna av tidsdifferentierade avgifter på effekt respektive energi tillämpas på anpassning enligt steg 1 respektive steg 2. Det innebär minskad kostnad för kunden och minskad intäkt för nätföretaget. Steg 1 innebär att 20 % av energin flyttas från timmar med de högsta effektuttagen till låglasttid. Steg 2 innebär att effekten ytterligare reduceras med 25 % på de fyra timmarna som har högst uttag av effekt och att denna energi sedan fördelas på låglasttimmarna. I Figur 1 visas de tre lastprofilerna samt medellasten under dygnet. Figur 1 Efterfrågeanpassning i två steg Analysen görs dels med avseende på enbart nättariffen, dels med timpriset på el, dvs. elanvändarens totalpris för sin el (inkl. elskatt och elcertifikat och moms). De olika tarifferna i Tabell 1 skiljer sig dels vad gäller nivåer, dels i relativpriser (förhållande mellan priserna i respektive period). 6

7 I det följande redovisas resultaten från de olika beräkningarna. Genomgången görs enbart för två uppsättningar av timvärden (två företag) och fokus ligger på hus med elvärme respektive värmepump. Därefter redovisas resultaten som genomsnittlig förändring för alla kombinationer av avgifter. 1.4 Konsekvenser vid olika tariffalternativ för några nätkunder En jämförelse har gjorts mellan tre olika tariffer med olika utformning. Jämförelsen görs i fyra steg. Data över om de tre nätkundernas elförbrukning, som vilka är timmätta utgör ingångsvärden vid konsekvensanalysen. De utvalda nätkunderna kommer från tre olika nätområden. I steg 1 beräknas kostnaden för nätkunden vid med de tre olika tarifferna givet med kundens faktiska förbrukningsprofil. Därefter görs tre (steg 2, 3 och 4) olika antaganden om anpassning för elanvändningen. För varje anpassning görs en jämförelse mellan tariffalternativen för varje nätkund, både med avseende på elnätskostnad och samt den totala elkostnaden (dvs. inkl. elhandel). I steg 2 antas en 2 energireducering om 20 procent, vilket innebär att elanvändningen varje enskild kilowattimme (kwh) reduceras med 20 procent. I steg 3 (DR) och 4 (XDR) antas nätkunden anpassa sin elanvändning genom att flytta en del av sin användning från höglasttid till låglasttid under dygnet. Det innebär att, med andra ord energivolymen (kwh) över dygnet är lika före och efter flytt dvs. inget antagande om energireducering har gjorts i steg 3 och 4. Skillnaden mellan steg 3 och 4 är att i steg 4 antas nätkunden vara mer aktiv och flytta mer från höglast till låglasttid, I figuren 1 nedan exemplifierar hur detta kan se ut. Figuren illusterer dock elanvändningen under ett dygn för en nätkund med säkring 50A. Beräkningarna för villakunderna har en annan förbrukningsprofil. Beräkningsalgoritmen är dock den samma, vilken är utformad så att flytta förbrukning från höglast- till låglasttid. I dessa beräkningar antas elanvändarna ha timprisavtal på el. Eventuella förstärkningseffekter att samtidigt gå från månadsvägd eller fast elavtal till ett timprisavtal har inte undersökts i denna del. Tabell 2 Tre tariffalternativ tre olika utformningar Abonnemang [kr/år] Överföring - energi [öre/kwh] Överföring - Effekt [kr/kw] Tariff 1 Ja Ja Nej Tariff 2 Ja Ja Ja Tariff 3 Ja Ja, differentierad Ja, differentierad I Tabell 2 redovisas strukturen för de tre tariffalternativen. 1 motsvarar en traditionell tariff för hushåll (säkringstariff) som är indelad i en fast del och en rörlig energibaserad del. Tariff 2 är en effekttariff med tre tariffkomponenter: fast och två överföringsavgifter i effekt respektive energi. Tariff 3 är tidsdifferentierad för både transmission och effekt. 7

8 2 Resultat 2.1 Konsekvenser vid olika tariffalternativ för några nätkunder Nätområde X Från nätområde X har tre hushåll slumpmässigt valts ut av insamlad data som omfattar 46 hushåll. Två hus förmodas vara uppvärmda via elvärme och ett förmodas vara uppvärmd via värmepump. Samtliga hus har i verkligheten en nätavgift motsvarande Tariff 1, se Tabell 3. Tabell 3 tariffalternativ för nätområde X Abonnemang [kr/år] Överföring - energi [kr/kwh] Överföring - Effekt [kr/kw] Tariff ,2 - Tariff ,2 24 Tariff ;0,06;0,24 10;20;40 Med vald priskombination för tariff 2 och oförändrat beteende för de 46 nätkunder som mätdata har samlats in för, får nätföretaget intäkter om motsvarar ca 106 procent i jämförelse med tariff 1. Oförändrad elanvändning ger således högre intäkter för nätföretaget Steg 1 och 2 Elanvändningen minskar med 20 % => Hur mycket minskar elnätskostnaden respektive den totala elkostnaden (dvs. inkl. nät, el, skatter och moms) för kunden för respektive tariffalternativ? Tabell 4 Resultat steg 1 och 2 - nätområde X Kostnad innan energireduktion [kr] Kostnad efter energireduktion [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Hus 1, 16A Tariff ,80 18,22 Elvärme Tariff ,44 19, kwh Tariff ,07 19,04 Hus 2, 16A Tariff ,32 18,73 Elvärme Tariff ,31 19, kwh Tariff ,94 19,32 Hus 3, 16A Tariff ,58 16,82 Ej elvärme Tariff ,80 18, kwh Tariff ,03 18,26 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt och moms) 8

9 Hus 1 ( kwh) Årskostnaden för elnät blir ungefär lika stor med tariffalternativ 1 och 3 för den faktiska förbrukningsprofilen. Med tariffalternativ 2 blir det något dyrare (ca 430 kr). En lägre effektavgift i tariff 2 skulle minska denna skillnad. Vid en energireduktion om 20 procent ger tariff 2 och 3 störst relativ kostnadsminskning, ca 16 procent. Med tariffalternativ 1 beräknas en relativ kostnadsminskning till ca 13 procent. Jämfört med säkringstariffen ger de övriga tarifferna en något högre minskning för nätkunden. Det blir i stort sett ingen skillnad mellan enhetlig och tidsdifferentierad tariff. Den totala elkostnaden för nätkunderna minskas med ca procent för det tre tariffalternativen. Hus 2 ( kwh) Resultatet för hus 2 ser ut ungefär som för hus 1. Med en något högre elförbrukning ökar också den relativa kostnadsminskningen något. Tariffalternativen 2 och 3 ger en kostnadsminskning på ca 17 procent. Kostnadsminskningen för tariff 1 blir ca 14 procent och för de två övriga ca 17 procent. Totalkostnaden minskar med ca 19 procent för de tre tarifferna. Hus 3 (8 372 kwh) Hus 3 har betydligt lägre elförbrukning än hus 1 och 2. Med given förbrukningsprofil är tariff 3 den mest förmånliga. Tariff 2 ger högst elnätskostnad för denna nätkund, men ger samtidigt den högsta relativa kostnadsminskning på ca 15 procent. Tariff 1 och 3 ger en relativ kostnadsminskning på ca 10 respektive 14 procent. Jämförs den totala elkostnaden för samtliga tre hus, blir skillnaden som mest omkring 1 procent mellan de tre tariffalternativen. Steg 3 Lastflytt, kunden antas flytta sin förbrukning enligt 0,2 DR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund. 9

10 Tabell 5 Resultat steg 3 nätområde X Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt 0,2 DR-faktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Hus 1, 16A Elvärme kwh Hus 2, 16A Elvärme kwh Hus 3, 16A Ej elvärme kwh Tariff ,07 Tariff ,21 0,39 Tariff ,42 0,66 Tariff ,07 Tariff ,29 0,38 Tariff ,83 0,70 Tariff ,04 Tariff ,91 0,33 Tariff ,65 0,52 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt och moms) Vid ett antagande att nätkunden anpassar sin elanvändning efter given DR-faktor, innebär det att kunden flyttar en viss del av sin användning från höglast- till låglasttid. Tabellen ovan visar hur det påverkar kundens nätkostnad samt totalkostnaden med de tre tariffalternativen. I och med att det handlar om att flytta sin användning och ingen energiminskning ger tariffalternativ 1 ingen kostnadsbesparing då den saknar element av tidsdifferentiering. Däremot uppstår en viss kostnadsminskning för den totala kostnaden då priset på el generellt är lägre vid låglasttid. Denna besparing är dock blygsam med högst 0,07 procent. För samtliga tre hus är tariffalternativ 3 den mest förmånliga för dessa nätkunder. Den relativa kostnadsminskningen för elnät varier mellan 1,65-2,83 procent (totalt 0,52-0,7). Tariff 2 är (med 24 kr/kw) det dyraste alternativet. En anpassning ger för de tre husen en besparing mellan 0,53-0,7 procent med tariff 2. Steg 4 Lastflytt, kunden antas flytta sin elanvändning enligt XDR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? 10

11 Tabell 6 Resultat steg 4 nätområde X Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt XDR-faktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Hus 1, 16A Elvärme kwh Hus 2, 16A Elvärme kwh Hus 3, 16A Ej elvärme kwh Tariff ,24 Tariff ,71 0,95 Tariff ,83 3,61 Tariff ,25 Tariff ,77 0,92 Tariff ,91 3,13 Tariff ,24 Tariff ,17 0,93 Tariff ,83 3,98 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt och moms) Av Tabell 6 framgår att beräkningar med XDR-faktor förstärks resultatet från steg 3. För hus 1 ger tariff 3 en relativ kostnadsminskning om ca 15,8 procent. För den totala elkostnaden innebär det för hus ett en minskning med ca 3,6 procent. För hus 2 är motsvarande resultat ca 12,9 procent respektive 3,1 procent och för hus 3 ca 12,8 procent respektive 4 procent. Tariff 3 ger nästan 10 procent större relativ kostnadsminskning för elnät för samtliga tre hushåll Nätområde Y Från nätområde Y har två (av 229) nätkunder slumpvist valts ut, båda har ett säkringsabonnemang på 50A vilket motsvaras av Tariff 1 i tabellen nedan. Tillgången till timvis mätdata har för dessa kunder varit begränsad. Nedanstående beräkningar baseras på mätning som gjorts under ett halvår. Tabell 7 Tariffalternativ för nätområde Y Abonnemang [kr/år] Överföring - energi [kr/kwh] Överföring - effekt [kr/kw] Tariff ,162 - Tariff , Tariff ;0.12;0.24 0;20;40 Med vald priskombination för tariff 2 och oförändrat bettende hos de 229 nätkunder med ett säkringsklass 50A som mätdata har samlats in för ger intäkter som motsvarar 89,3 procent i jämförelse med tariff 1 (den tariff som har tillämpats i detta nätområde för dessa kunder). (För tariff 3 saknas här motsvarande beräkning). 11

12 Steg 1 och 2 Elanvändningen minskar med 20 % => Hur mycket minskar elnätskostnaden respektive den totala elkostnaden (dvs. inkl. nät, el, skatter och moms) för kunden för respektive tariffalternativ? Tabell 8 Resultat steg 1 och 2 nätområde Y Kostnad innan energireduktion [kr] Kostnad efter energireduktion [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1, 50A Tariff ,04 16,76 ca Tariff ,30 19,56 kwh/år Tariff ,11 19,54 Kund 2, 50A Tariff ,63 17,01 ca Tariff ,44 19,59 kwh/år Tariff ,30 19,58 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) Tariff 1 och 2 ger en relativ kostnadsminskning för elnät mellan procent för båda kunderna. Tariff är motsvarande andel 9-10 procent. Minskad elanvändning med 20 procent minskar den totala elkostnaden för dessa två kunder med ca 19,6 procent med tariff 2 och 3 och ca 16,8 procent med tariff 1. Steg 3 Lastflytt, kunden antas flytta sin förbrukning enligt 0,2 DR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? Tabell 9 Resultat steg 3 nätområde Y Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt 0,2 DRfaktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1, 50A Tariff ,16 ca Tariff ,00 0,69 kwh/år Tariff ,19 0,94 Kund 2, 50A Tariff ,27 ca Tariff ,77 0,48 kwh/år Tariff ,13 0,80 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) För kund 1 innebär en lastflytt (med 0,2 DR-faktor) en relativkostnadsminskning för elnät om 2 procent för tariff 2 och ca 3,2 procent för tariff 3 är motsvarande minskning ca 0,8 och 2,1 procent. Eftersom tariff 1 saknar tidsdifferentiering och energivolymen är oförändrad uppstår det därför ingen kostnadsskillnad att flytta 12

13 last för elnät. Kostnadsminskningen totalt är relativt låg och varier mellan ca 0,2 till 0,9 procent mellan de olika tarifferna och de två kunderna. Steg 4 Lastflytt, kunden antas flytta sin elanvändning enligt XDR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? Tabell 10 Resultat steg 4 nätområde Y Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt XDRfaktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1, 50A Tariff ,66 ca Tariff ,67 1,92 kwh/år Tariff ,80 4,28 Kund 2, 50A Tariff ,07 ca Tariff ,89 1,34 kwh/år Tariff ,36 3,42 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) För kund 1 innebär en lastflytt (med XDR-faktor) en relativkostnadsminskning för elnät om ca 4,7 procent för tariff 2 och ca 14,8 procent för kund 2 är motsvarande minskning ca 0,9 och 9,4 procent. Eftersom tariff 1 saknar tidsdifferentiering och energivolymen är oförändrad uppstår det därför ingen kostnadsskillnad att flytta last för elnät. Kostnadsminskningen totalt varier mellan ca 0,7 till 4,3 procent mellan de olika tarifferna och de två kunderna. Kund 1 har förbrukningsprofil som gör att det ger ett större utslag i relativ kostnadsminskning om den kunden kan anpassa sin elanvändning i enlighet med XDR i jämförelse med kund Nätområde Z Från nätområde Z har två nätkunder valts ut, båda har ett säkringsabonnemang på 50A vilket motsvaras av Tariff 1 i tabellen nedan. Tillgången till timvis mätdata har för dessa kunder varit begränsad. Nedanstående beräkningar baseras på mätning som gjorts under ett halvår. Tabell 11 Tariffalternativ för nätområde 3 Abonnemang [kr/år] Transmission [kr/kwh] Effekt [kr/kw] Tariff ,265 - Tariff , Tariff ,06;0,12;0,24 0;20;40 13

14 Tariff 1 motsvarar en traditionell tariff, s.k. säkringstariff som är indelad i en fast del och en rörlig del. Tariff 2 är en effekttariff med tre tariffkomponenter - fast, transmission och effekt. Tariff 3 är lik tariff 2 med skillnad att den ät tidsdifferentierad för både transmission och effekt. Steg 1 och 2 Elanvändningen minskar med 20 % => Hur mycket minskar elnätskostnaden respektive den totala elkostnaden (dvs. inkl. nät, el, skatter och moms) för kunden för respektive tariffalternativ? Tabell 12 Resultat steg 1 och 2 nätområde Z Kostnad innan energireduktion [kr] Kostnad efter energireduktion [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1 Tariff ,82 16,52 ca Tariff ,87 17,56 kwh/år Tariff ,77 17,54 Kund 2 Tariff ,69 18,75 ca Tariff ,03 19,11 kwh/år Tariff ,59 19,07 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) Steg 3 Lastflytt, kunden antas flytta sin förbrukning enligt 0,2 DR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? Tabell 13 Resultat steg 3 nätområde Z Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt 0,2 DRfaktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Kund 1 Tariff ,09 ca Tariff ,59 0,33 kwh/år Tariff ,98 0,48 Kund 2 Tariff ,19 ca Tariff ,94 0,47 kwh/år Tariff ,67 0,65 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) 14

15 Steg 4 Lastflytt, kunden antas flytta sin elanvändning enligt XDR-faktor => Hur mycket minskas elnätsavgiften respektive den totala elkostnaden för respektive tariffalternativ och kund? Tabell 14 Resultat steg 4 nätområde Z Kund 1 ca kwh/år Kund 2 ca kwh/år Kostnad innan lastflytt [kr] Kostnad efter lastflytt XDRfaktor [kr] Relativ kostnadsminskning [%] elnät Totalt* elnät Totalt* elnät Totalt* Tariff ,48 Tariff ,33 3,39 Tariff ,52 5,81 Tariff ,59 Tariff ,20 1,24 Tariff ,23 4,48 *Totalt = elnät + elhandel (spot pris på el, elcertifikat, elskatt men exkl. moms) För kund 1 innebär en lastflytt (med XDR-faktor) en relativkostnadsminskning för elnät om ca 7,3 procent för tariff 2 och ca 13,5 procent för kund 2 är motsvarande minskning ca 2,2 och 14,3 procent. Eftersom tariff 1 saknar tidsdifferentiering och energivolymen är oförändrad uppstår det därför ingen kostnadsskillnad att flytta last för elnät. Kostnadsminskningen totalt varier mellan ca 0,5 till 5,8 procent mellan de olika tarifferna och de två kunderna. 2.2 Analys av effekterna av ändrad utformning av nättarifferna Beräkningarna på olika utformningar av tariffer med och utan anpassning av lastprofilen givet oförändrad elanvändning totalt sett (i energitermer), visar att resultaten blir olika. Med den mindre omfattande formen av lastflytt blir förändringarna mindre. Även om minskningen i procent för nätkunden inte är så stor blir det uppräknad på företagsnivå mer än marginell. Med den starkare varianten av anpassning blir effekten betydligt starkare. Det gäller särskilt för de priskombinationer som har stor skillnad mellan hög- och låglastavgift. Kombinationer med fokus på debitering efter effekt ger också starkare utslag. De olika beräkningarna visar upp samma mönster även om de i de mindre detaljerna skiljer sig åt en del. Generellt visar alla beräkningarna samma mönster av att lastflytt med 20 procent av energin från hög till låglast ger klart mindre utslag ekonomiskt jämfört med en ytterligare lastomflyttning med ytterligare 25 procent effektminskning på de fyra högsta timvärdena som fördelas jämnt över låglasttid under dygnet. Samtliga beräkningsresultat presenteras nedan: 15

16 Resultat FEAB A) Typ Arsavgift energiavgift Effektavgift 50A ,162 0 Antal kunder Tidsperiod Typ av kunder A 50A 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0, ,34% 76,8% 84,2% 91,6% 99,1% 106,5% 22 71,88% 79,3% 86,7% 94,2% 101,6% 109,0% 24 74,42% 81,9% 89,3% 96,7% 104,2% 111,6% 26 76,96% 84,4% 91,8% 99,3% 106,7% 114,1% 28 79,50% 86,9% 94,4% 101,8% 109,2% 116,7% 30 82,05% 89,5% 96,9% 104,3% 111,8% 119,2% MED SPOT + elcert + Elskatt (obs! exkl. moms) 50A 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0, ,0% 93,2% 95,4% 97,6% 99,7% 101,9% 22 91,8% 94,0% 96,1% 98,3% 100,5% 102,6% 24 92,5% 94,7% 96,9% 99,0% 101,2% 103,4% 26 93,3% 95,4% 97,6% 99,8% 102,0% 104,1% 28 94,0% 96,2% 98,4% 100,5% 102,7% 104,9% 30 94,7% 96,9% 99,1% 101,3% 103,4% 105,6%

17 Resultat FEAB B) DR (0,2) jmf. Med ursprungslast 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0, ,80% 98,88% 98,96% 99,05% 99,13% 99,22% 22 98,72% 98,81% 98,90% 98,98% 99,07% 99,16% 24 98,65% 98,74% 98,83% 98,92% 99,01% 99,10% 26 98,59% 98,68% 98,77% 98,86% 98,96% 99,05% 28 98,53% 98,62% 98,72% 98,81% 98,90% 99,00% 30 98,47% 98,57% 98,66% 98,76% 98,85% 98,95% MED SPOT + elcert + Elskatt (obs! exkl. moms) 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0, ,56% 99,57% 99,58% 99,59% 99,60% 99,61% 22 99,54% 99,55% 99,55% 99,56% 99,57% 99,58% 24 99,51% 99,52% 99,53% 99,54% 99,55% 99,56% 26 99,49% 99,50% 99,51% 99,52% 99,53% 99,54% 28 99,47% 99,48% 99,49% 99,50% 99,51% 99,52% 30 99,45% 99,46% 99,47% 99,48% 99,49% 99,50%

18 Resultat FEAB C) 0;20;30 97,49% 97,96% 98,01% 97,41% 97,40% 0;20;40 97,30% 97,81% 97,87% 97,28% 97,27% 0;40;80 96,85% 97,32% 97,39% 96,91% 96,92% 10;20;30 97,43% 97,86% 97,91% 97,38% 97,37% 10;20;40 97,27% 97,73% 97,79% 97,26% 97,26% X 0;20;30 84,16% 88,24% 88,68% 85,33% 85,49% 0;20;40 83,49% 87,56% 88,03% 84,76% 84,93% 0;40;80 80,73% 84,29% 84,78% 82,06% 82,27% 10;20;30 87,66% 89,96% 90,24% 87,78% 87,80% 10;20;40 86,82% 89,27% 89,58% 87,13% 87,18% MED SPOT + elcert + Elskatt 0;20;30 99,53% 99,42% 99,41% 99,36% 99,33% 0;20;40 99,44% 99,35% 99,34% 99,28% 99,25% 0;40;80 99,03% 98,99% 98,98% 98,91% 98,89% 10;20;30 99,42% 99,33% 99,32% 99,26% 99,23% 10;20;40 99,34% 99,26% 99,25% 99,19% 99,17% X 0;20;30 97,00% 96,67% 96,62% 96,35% 96,23% 0;20;40 96,59% 96,32% 96,27% 95,98% 95,87% 0;40;80 94,06% 94,07% 94,07% 93,68% 93,61% 10;20;30 97,19% 96,86% 96,80% 96,56% 96,44% 10;20;40 96,80% 96,51% 96,46% 96,21% 96,10%

19 Resultat Mälarenergi A) Typ Arsavgift energiavgift Effektavgift 16A ,2 0 20A ,2 0 25A ,2 0 35A ,2 0 lgh 840 0,2 0 Antal kunder Tidsperiod Typ av kunder Ej elvärme, elvärme, ej spec Samtliga (46 st) 20 88,31% 94,80% 101,29% 107,77% 114,26% 120,74% 22 91,01% 97,50% 103,98% 110,47% 116,96% 123,44% 24 93,71% 100,20% 106,68% 113,17% 119,66% 126,14% 26 96,41% 102,90% 109,38% 115,87% 122,36% 128,84% 28 99,11% 105,60% 112,08% 118,57% 125,06% 131,54% ,81% 108,30% 114,78% 121,27% 127,76% 134,24% utan elvärme (20 st) 20 93,67% 98,67% 103,68% 108,68% 113,68% 118,69% 22 96,89% 101,89% 106,90% 111,90% 116,90% 121,91% ,11% 105,11% 110,11% 115,12% 120,12% 125,13% ,33% 108,33% 113,33% 118,34% 123,34% 128,35% ,54% 111,55% 116,55% 121,56% 126,56% 131,57% ,76% 114,77% 119,77% 124,78% 129,78% 134,78% elvärme (11 st) 20 92,51% 100,35% 108,19% 116,03% 123,87% 131,71% 22 95,17% 103,01% 110,85% 118,69% 126,53% 134,37% 24 97,83% 105,67% 113,51% 121,35% 129,19% 137,03% ,50% 108,33% 116,17% 124,01% 131,85% 139,69% ,16% 111,00% 118,84% 126,67% 134,51% 142,35% ,82% 113,66% 121,50% 129,34% 137,17% 145,01%

20 Ej spec (15 st) 20 81,30% 87,97% 94,64% 101,31% 107,98% 114,65% 22 83,63% 90,30% 96,97% 103,64% 110,31% 116,98% 24 85,96% 92,63% 99,30% 105,97% 112,64% 119,32% 26 88,29% 94,96% 101,63% 108,31% 114,98% 121,65% 28 90,62% 97,29% 103,97% 110,64% 117,31% 123,98% 30 92,95% 99,63% 106,30% 112,97% 119,64% 126,31% Med Spot + elskatt + elcert + moms Samtliga (46 st) 20 96,62% 98,49% 100,37% 102,25% 104,13% 106,01% 22 97,40% 99,28% 101,15% 103,03% 104,91% 106,79% 24 98,18% 100,06% 101,94% 103,81% 105,69% 107,57% 26 98,96% 100,84% 102,72% 104,60% 106,47% 108,35% 28 99,74% 101,62% 103,50% 105,38% 107,26% 109,13% ,52% 102,40% 104,28% 106,16% 108,04% 109,92% utan elvärme (20 st) 20 97,79% 99,54% 101,28% 103,03% 104,78% 106,53% 22 98,91% 100,66% 102,41% 104,16% 105,91% 107,65% ,04% 101,79% 103,53% 105,28% 107,03% 108,78% ,16% 102,91% 104,66% 106,41% 108,15% 109,90% ,29% 104,03% 105,78% 107,53% 109,28% 111,03% ,41% 105,16% 106,91% 108,66% 110,40% 112,15% elvärme (11 st) 20 98,13% 100,09% 102,05% 104,01% 105,97% 107,92% 22 98,79% 100,75% 102,71% 104,67% 106,63% 108,59% 24 99,46% 101,42% 103,38% 105,34% 107,30% 109,25% ,12% 102,08% 104,04% 106,00% 107,96% 109,92% ,79% 102,75% 104,71% 106,67% 108,62% 110,58% ,45% 103,41% 105,37% 107,33% 109,29% 111,25%

21 Ej spec (15 st) 20 94,69% 96,58% 98,48% 100,37% 102,27% 104,16% 22 95,35% 97,25% 99,14% 101,03% 102,93% 104,82% 24 96,01% 97,91% 99,80% 101,70% 103,59% 105,49% 26 96,67% 98,57% 100,46% 102,36% 104,25% 106,15% 28 97,34% 99,23% 101,13% 103,02% 104,92% 106,81% 30 98,00% 99,89% 101,79% 103,68% 105,58% 107,47%

22 Resultat Mälarenergi B) DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Samtliga (46 st) 20 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 99,4% 22 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 24 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 26 98,9% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 28 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 30 98,9% 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Utan elvärme (20 st) 20 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% 99,5% 22 99,4% 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% 24 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 26 99,3% 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 99,4% 28 99,3% 99,3% 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 30 99,2% 99,3% 99,3% 99,3% 99,3% 99,4% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Elvärme (11 st) 20 98,7% 98,8% 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 22 98,7% 98,7% 98,8% 98,9% 99,0% 99,0% 24 98,6% 98,7% 98,7% 98,8% 98,9% 99,0% 26 98,5% 98,6% 98,7% 98,7% 98,8% 98,9% 28 98,4% 98,5% 98,6% 98,7% 98,8% 98,9% 30 98,4% 98,4% 98,5% 98,6% 98,7% 98,8% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Ospec (15 st) 20 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 22 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 99,4% 24 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 99,3% 26 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 99,3% 28 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2% 99,2% 30 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2%

23 Med spot + elcert + elskatt + moms DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Samtliga (46 st) 20 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 22 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 24 99,6% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 26 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 28 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 30 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Utan elvärme (20 st) 20 99,7% 99,7% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 22 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 24 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 26 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 28 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 30 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Elvärme (11 st) 20 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 22 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 24 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 26 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 28 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 30 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% DR (0,2) jmf. Med ursprungslast Ospec (15 st) 20 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 22 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 24 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 26 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 28 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 30 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6%

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Handbok. Handbok för rapportering av nätavgifter

Handbok. Handbok för rapportering av nätavgifter Handbok Handbok för rapportering av nätavgifter Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Den här handboken är framtagen för att underlätta rapporteringen

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Inmatningstariffer för elproducenter

Inmatningstariffer för elproducenter Inmatningstariffer för elproducenter Henrik Gåverud Seminarium Energimarknadsinspektionen Stockholm 12 maj 2015 Kort om studien 2 Bakgrund Indikationer på stor variation avseende inmatningstariffer Kartläggning

Läs mer

LOKALNÄTSTARIFFER STRUKTUR OCH UTFORMNING

LOKALNÄTSTARIFFER STRUKTUR OCH UTFORMNING 1.1 LOKALNÄTSTARIFFER STRUKTUR OCH UTFORMNING Energimarknadsinspektionen STOCKHOLM DEN 30 MAJ 2011 Sweco Energuide AB Energy Markets Rapporttitel: Lokalnätstariffer struktur och utformning Beställare:

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Elkonsumenters drivkrafter för en ökad förbrukningsflexibilitet Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Cajsa Bartusch Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätavgifter 2005-2006 Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. UNDERSÖKNINGENS METODIK OCH AVGRÄNSNINGAR 3 4. Nätavgiftens komposition 4 5. Utjämning

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarkandsinspektionen Att. Karin Alvehag Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-04-18 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail: Peter.Takacs@vattenfall.com

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Varbergsortens Elkraft. Nätpriser. Gäller fr.o.m. 2011-05-01. Sida 1

Varbergsortens Elkraft. Nätpriser. Gäller fr.o.m. 2011-05-01. Sida 1 Varbergsortens Elkraft Nätpriser 2 0 1 1 Sida 1 Varbergsortens Elkraft Enkeltaxa Nätpriser 2011. Gäller fr o m 2011-05-01 Fast avg kr/år Fast avg kr/år Rörlig avg öre/kwh Nättaxa Abonnemang exkl moms inkl

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00. Fast nätavgift, kronor per år Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor per år.

Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00. Fast nätavgift, kronor per år Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor per år. Prislista Elnät Prislistan gäller från 2017-01-01 Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade. Högspänning Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00 Fast nätavgift, kronor per år 14

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

PRISLISTA ELNÄT Gäller från

PRISLISTA ELNÄT Gäller från PRISLISTA ELNÄT Gäller från 2017-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät ABs huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2017:09 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen (Ei) är

Läs mer

Elnät Företag 2017 PRISER FRÅN OCH MED

Elnät Företag 2017 PRISER FRÅN OCH MED PRISER FRÅN OCH MED 170101 Elnät Företag 2017 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet 1 (7) Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera

Läs mer

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall 11 maj 2011 SAMMANFATTNING Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både

Läs mer

Ei R2012:14. Bilaga A - F. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Bilaga A - F. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Bilaga A - F Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Bilaga till Ei R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

PRISER FRÅN OCH MED Elnät Företag

PRISER FRÅN OCH MED Elnät Företag PRISER FRÅN OCH MED 180101 Elnät Företag 2018 www.malarenergi.se 1 år 2018 Pris Lägenhet 2 KATEGORI/MÄTARSÄKRING Lägenhet 2 FAST AVGIFT 1 SEK/MÅNAD 68 ELÖVERFÖRING ÖRE/kWH 1. I den fasta avgiften ingår

Läs mer

Tillkommer: cent/kwh cent/kwh Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus. Grundavgift elenergi 24,80 20,00

Tillkommer: cent/kwh cent/kwh Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus. Grundavgift elenergi 24,80 20,00 Elavgifter 2015 På alla energiavgifter tillkommer energiskatter: 01.09.2015 Tillkommer: Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus 2,794 2,253 Tillkommer: Energiskatt II för industrioch växthus

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Installatörsträff

Installatörsträff Installatörsträff 2016-10-27 Agenda Hur fungerar vårt För/Färdiganmälningssystem Varför måste mätaren flyttas ut till FM/Markskåp Hur fungerar handel med solcellsel? Regler och krav Mätaravdelningen informerar

Läs mer

Tillkommer: cent/kwh cent/kwh Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus. Grundavgift elenergi 24,80 20,00

Tillkommer: cent/kwh cent/kwh Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus. Grundavgift elenergi 24,80 20,00 Elavgifter 2016 På alla energiavgifter tillkommer energiskatter: 01.01.2016 Tillkommer: Energiskatt I för alla utom industrihus och växthus 2,794 2,253 Tillkommer: Energiskatt II för industrioch växthus

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning 1 (7) Bilaga 4 Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning Överväganden avseende metodens utformning Intäktsramen beräknas med schablonmetoden Utgångspunkten för prövningen av

Läs mer

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Priser 2012 Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Vatten och avlopp sid. 10 Återvinning sid. 11 Kontaktuppgifter sid.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Innehåll 1 Beräkningsexempel... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 Tillgång till elström vid uppställning av järnvägsfordon (6.3.3.3)... 1 1.2.1 Beräkningsexempel 1... 3 1.3

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Elnätpriser 2008-2009

Elnätpriser 2008-2009 Elnätpriser 2008-2009 Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. Syfte, metod och avgränsningar... 5 4. Resultat... 6 4.1 De högsta och lägsta elnätpriserna 2009...

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas Molin,

Läs mer

Utjämning av elnätstariffer

Utjämning av elnätstariffer EI R2012:05 Utjämning av elnätstariffer Konsekvenser för kunder i glesbygd och i tätort Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:05 Författare: Pia Nurmi,

Läs mer

PRISER 2015. ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08

PRISER 2015. ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08 PRISER 2015 ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08 15-01-30 11:03 Sidan 1 av 13 GÄLLANDE LEVERANSBESTÄMMELSER Elnät Från och med den 1 augusti 2012 tillämpar Hedemora Energi AB

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall 11 maj 2011 SAMMANFATTNING Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning) 2012-02-15 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning.

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-25 Handläggare Elisabeth Kollberg 08-508 263 55 Till Trafiknämnden 2015-04-13 trafikkontorets elförbrukning. Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner att upphandling av elenergi

Läs mer

Nätavgiftsbestämmelser

Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelser E.ON Gas Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelserna gäller från 2017-01-01 och tills vidare för näringsidkare. De avser överföring av naturgas till våra kunders anläggningar

Läs mer

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013 J.os KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2012-12-27 Diarienummer NHO-2012-0165.15 Nämnden för hälsa och omsorg Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 21-11-1 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder

Läs mer

Prislista 2017 priser2017

Prislista 2017 priser2017 Prislista 2017 Gäller från 1 januari 2017 fev.se/priser2017 Elhandel För att du ska hitta ett elhandelsav tal som passar just dig har vi fyra olika av talsformer: Fast pris, Rörligt pris, Falupriset och

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09

VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 TOM APRIL VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 PM till Villaägarna Maj, 2010 ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 TOM APRIL

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Urval av åtgärder inom Kund

Urval av åtgärder inom Kund 2016-04-19 Synpunkter till Ei om urval av åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Urval av åtgärder inom Kund 1. Inkludera uppskattad flexibilitetspotential i fastighetens energideklaration SKGS

Läs mer

Nättariff LNI Verkko Oy

Nättariff LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen,

Läs mer

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Elinorr VF Elinorr är ett samriskföretag som består av 16 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland. Kundantalet variera

Läs mer

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet.

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Nätägaren Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Ansvarar för mätning, avläsning, rapportering av överförd gas i inmatnings-

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Inmatningstariffer för elproducenter

Inmatningstariffer för elproducenter Inmatningstariffer för elproducenter Sammanställning och analys av avgifter för inmatning i lokalnät Rapport till Energimarknadsinspektionen Henrik Gåverud December 2014 2 (34) 3 (34) Sammanfattning Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Överföringsprodukter, moms 24 %

Överföringsprodukter, moms 24 % Nättariff 1.1.2015 Nättariff 1.1.2015 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Upsala GK SWECO. Sweco Systems AB. Jonas Larsson och Jonas Rolfhamre Granskad av Martin Bringner. Installation Uppsala

RAPPORT. Energikartläggning Upsala GK SWECO. Sweco Systems AB. Jonas Larsson och Jonas Rolfhamre Granskad av Martin Bringner. Installation Uppsala SWECO Energikartläggning Upsala GK Uppdragsnummer 4030187001 Uppsala 2015-01-29 Sweco Systems AB Installation Uppsala Jonas Larsson och Jonas Rolfhamre Granskad av Martin Bringner 1 (18) Sweco Vaksalagatan

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Ålands Elandelslag TARIFFER 1.1.2014

Ålands Elandelslag TARIFFER 1.1.2014 Ålands Elandelslag TARIFFER 1.1.2014 Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms) Normaltariff Grundavgift elöverföring Huvudsäkring euro/år cent/kwh 3 x 16 A 165 (205) Elenergi 4,64 (5,75) 3

Läs mer

Enklare användarmanual. Kraft-o-meter vs5

Enklare användarmanual. Kraft-o-meter vs5 Enklare användarmanual Kraft-o-meter 20150331vs5 Nedladdning av tjänsten Iphone För att ladda ner appen måste du gå in på App Store (iphone) eller Google Play (Android). Sök på Öresundskraft så får du

Läs mer

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Datum: 2017-04-20 Kontakt: Cecilia Hellner

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Mikroproduktion. Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige

Mikroproduktion. Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige Mikroproduktion Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige Agenda Bakgrund 5 min Beslut från riksdagen Vad är mikroproduktion? Mottagningsplikt Ediel-anpassningar Demo i CS Transmission 15

Läs mer

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren?

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Effektiv energianvändning ndning Analysmetoder Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Peter Karlsson Hur kommer svenska industrier att förändra sin energianvändning för att anpassa sig till övriga

Läs mer

Energikartläggning av NOVA Industri Kalix

Energikartläggning av NOVA Industri Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av NOVA Industri Kalix Mars 2007 Genomförandegrupp Tomas Burstedt Erik Svedjehed Handledare Hassan Salman

Läs mer

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall 22 maj 2015 Slutrapport Reviderad 2015-06-17 SAMMANFATTNING Att utnyttja

Läs mer

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka Välkomna! Program Repetition och omvärldsbevakning Nytt sedan sist Granegården, produktion och konsumtion Elprisutvecklingen Vad kostar solel? Brf:er berättar Grilla Janne www.stunsenergi.se Solelanläggning

Läs mer