Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02"

Transkript

1 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund

2

3 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda, måste alla parter lita på sin egen skicklighet och omdöme när man använder det. Sweco gör ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i denna rapport och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen. Sweco tar inte något ansvar för förluster eller skador som uppstår på grund av slutsatserna i denna rapport

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1 Inledning Bakgrund och syfte Avgränsningar 7 2 Metod 8 3 Resultat Utveckling av det totala slutkundspriset över tid Elprisets komponenter inklusive nätavgift Elprisets komponenter exklusive nättariffer

5 Sammanfattning Denna promemoria har gjorts på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Syftet med denna PM är att jämföra elpriserna för hushåll med eluppvärmd villa i Finland, Norge och Sverige. Konsumentpriset för svenska villakunder, räknat per kwh el, är generellt högre än för motsvarande kunder i Finland och Norge. De finska kunderna åtnjuter det lägsta totala elpriset medan det totala elpriset för kunder i Norge ligger mellan de finska och svenska elpriserna. Figur 1 Totalt elpris inklusive nättariff och skatter, konsumtion större än kwh/år, cent/kwh S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 Källa: Eurostat En viktig anledning till de högre konsumentpriserna i Sverige är den högre elskatten, samt i viss mån kostnaden för stöd till förnybar elproduktion. Under första halvåret 2011 var elskatten i Sverige 1,2 respektive 1,5 cent/kwh högre än i Finland respektive Norge. Nättariffen varierar mellan länderna. Huruvida detta beror på faktiska kostnadsskillnader eller vald elnätsreglering har inte analyserats. Generellt sett är nättarifferna högst i Norge och lägst i Finland. I Figur 2 nedan redovisas utvecklingen av det totala elpriset inklusive skatter men exklusive nättariffer för en småhusägare med elvärme i Finland, Norge och Sverige. Utifrån figuren kan det ses att priserna är högst i Sverige. Vidare framgår det att det totala elpriset inklusive skatter men exklusive nättariff är relativt lika mellan Finland och Norge

6 Figur 2 Totalt elpris inklusive skatter men exklusive nättariff, konsumtion större än kwh/år, cent/kwh S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket samt NVE Not. Den del av momsen som härrör från nättariffen har subtraherats från det totala elpriset

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna PM har gjorts på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Syftet med denna PM är att jämföra elpriserna för hushåll med eluppvärmd villa i Finland, Norge och Sverige vad gäller: Den totala nivån samt Elprisets komponenter 1.2 Avgränsningar I syfte att underlätta jämförelsen utgås från statistik från Eurostat vad gäller totalnivån samt elskatt och moms för respektive land. Vidare uppdelning av det totala slutkundspriset görs genom att inkludera nättariffer, kostnader för förnybar energi samt råkraftpriset från nationella myndigheter samt Nord Pool Spot. Danmark har inte inkluderats i studien då elvärme som uppvärmningsform är relativt begränsad

8 2 Metod Den föreliggande promemorian bygger på statistik från Eurostat samt nationella myndigheter och Nord Pool Spot. Eurostat redovisar det totala slutkundspriset för en icke-kommersiell kund med en konsumtion som överstiger kwh/år 1. Denna inkluderar råkraftpris, nättariffer, elskatter, avgifter för att stödja förnybar elproduktion, moms samt en övrig post. I denna PM används Eurostats totalpris som en ram för summan av elprisets samtliga komponenter. Denna metodologi har använts för att underlätta prisjämförelsen mellan länderna. I denna PM redovisas prisstatistik från andra halvåret 2007 till första halvåret Uppgifter om moms samt elskatt baseras även på uppgifter från Eurostat medan nättariffer, kostnaden för stöd till förnybart samt råkraftpriset härrör från uppgifter från nationella myndigheter, Nord Pool Spot samt SKM 2. Under den studerade perioden har momsen uppgått till 25 % i Norge och Sverige medan den finska momsen uppgick till 22 % fram till den 1 juli år 2010 då den förändrades till 23 %. Eurostat redovisar det totala genomsnittspriset över en sexmånadersperiod. I syfte att öka jämförbarheten mellan datan har Sweco beräknat motsvarande genomsnittspriser för de ingående komponenterna i elpriset baserat på månadsdata. Perioden 2007S2 avser exempelvis medelpriset under perioden juli-december 2007 medan perioden 2008S1 avser genomsnittspriset under perioden januari-juni Som tidigare har nämnts utgörs elprisets komponenter av råkraftpriset, nättariffer, elskatter, avgifter för att stödja förnybar elproduktion, moms samt en övrig post. Den sistnämnda posten kan betraktas som en restpost för att summan av elprisets komponenter ska överensstämma med Eurostats totalpris snarare än elhandlarnas marginal. Eftersom Norden har en gemensam elmarknad med relativt få flaskhalsar i elnätet är råkraftpriset relativt lika länderna emellan. De övriga posterna varierar beroende på skattepolitik och huruvida slutkonsumenterna direkt finansierar stödet till förnybar elproduktion. Skillnader i elnätstarifferna drivs bl a av den faktiska kostnaden för att bygga och underhålla elnäten samt av tillämpad reglering. I uppdraget har det dock inte ingått att analysera skillnaderna i nättarifferna. I Finland finansieras utbyggnaden av förnybar elproduktion genom statligt stöd till förnybara elproducenter via den allmänna skatte sedeln. Detta står i kontrast till Sverige och Norge där stödet till förnybar elproduktion finansieras via elkonsumenterna. I Norge finansierades stödet till förnybar elproduktion via Enova-avgiften fram till slutet av 2011 vilken uppgick till 1 norskt öre/kwh. I samband med att Norge ingick i ett gemensamt elcertifikatsystem med Sverige den 1 januari 2012 betalar de norska slutkonsumenterna, liksom i Sverige sedan år 2003, en certifikatavgift på elräkningen vilken varierar utifrån det rådande certifikatpriset. Nätavgifterna för Finland, Norge och Sverige baseras på de gällande tarifferna för ett småhus med en konsumtion motsvarande kwh per år. 1 Konsumentgrupp DE i Eurostat. 2 Svensk kraftmäkling (SKM)

9

10 3 Resultat 3.1 Utveckling av det totala slutkundspriset över tid I Figur 3 redovisas de totala elpriserna per kwh för en icke-kommersiell kund med en årlig elanvändning på kwh. Det kan konstateras att svenska villakunder generellt sett betalar mer för elen, räknat per kwh, än motsvarande kunder i Finland och Norge. De finska kunderna åtnjuter det lägsta elpriset medan det totala elpriset för kunder i Norge ligger mellan de finska och svenska elpriserna. Figur 3 Totalt elpris inklusive nättariff och skatter, konsumtion större än kwh/år, cent/kwh S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 Källa: Eurostat Ovanstående slutsatser gäller även när nättarifferna exkluderas från det totala elpriset vilket redovisas i Figur 4 nedan

11 Figur 4 Totalt elpris inklusive skatter men exklusive nättariff, konsumtion större än kwh/år, cent/kwh S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket samt NVE Not. Den del av momsen som härrör från nättariffen har subtraherats från det totala elpriset 3.2 Elprisets komponenter inklusive nätavgift Nedanstående figurer redovisar det totala elprisets komponenter för en kund med eluppvärmd villa uppdelat per land. Som det tidigare har påpekats är det totala elpriset högst för en småhusägare med elvärme i Sverige enligt Eurostat. En anledning till det högre konsumentpriset i Sverige är att elskatten är högre. Jämfört med Norge är den ungefär dubbelt så hög. Kostnaden för slutkonsumenten för stöd till förnybar elproduktion är högst i Sverige. I sammanhanget är den dock av relativt liten betydelse. De relativt låga finska priserna beror i hög grad på att nättarifferna samt elskatten är lägre än i de övriga länderna. Slutligen kan det också noteras att nättarifferna är högst i Norge

12 cent/kwh Figur 5 Elpriset för en eluppvärmd villa inklusive nätavgift och skatter, 2008S1, cent/kwh ,7 1,3 2,7 0,9 2,1 0,7 1,6 0,5 0,1 1,1 0,1 4,3 2,9 4,3 3,0 2,5 Nättariff Elspotpris Stöd förnybart Övrigt Moms Elskatt Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket, NVE och SKM Figur 6 Elpriset för en eluppvärmd villa inklusive nätavgift och skatter, 2009S1, cent/kwh ,5 0,9 1,2 2,6 1,7 1,4 1,3 0,1 0,4 0,5 3,6 3,6 3,6 2,1 2,8 2,3 Nättariff Elspotpris Stöd förnybart Övrigt Moms Elskatt Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket, NVE och SKM

13 cent/kwh Figur 7 Elpriset för eluppvärmd villa inklusive nätavgifter och skatter, 2010S1, cent/kwh ,9 1,8 1,4 2,7 2,8 3,0 0,1 0,6 0,5 0,1 5,7 5,5 5,7-2,3 3,4 2,7-0,9 Nättariff Elspotpris Stöd förnybart Övrigt Moms Elskatt Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket, NVE och SKM Figur 8 Elpriset för en eluppvärmd villa inklusive nätavgifter och skatter, 2011S1, cent/kwh ,7 2,2 5,8 2,9 1,4 2,9 3,4 0,1 0,6 0,7 0,4 5,9-2,4 3,6 3,1-0,6 Nättariff Elspotpris Stöd förnybart Övrigt Moms Elskatt Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket, NVE och SKM

14 3.3 Elprisets komponenter exklusive nättariffer Nedanstående figurer visar konsumentpriset exklusive nättariffer för en villaägare med elvärme i Finland, Norge och Sverige. De kvalitativa slutsatserna från delkapitel 3.3 ovan är desamma. Borttagandet av nättariffen från det totala slutkundspriset innebär dock att det totala slutkundspriset exklusive nättariff i Norge närmar sig motsvarande priser i Finland. Detta beror på att Norge har de högsta nättarifferna bland de studerade länderna. Figur 9 Elpriset för en eluppvärmd villa inklusive skatter men exklusive nättariffer, 2008S1, cent/kwh 1 1 2,7 0,9 1,3 1,2 1,4 0,1 1,1 0,1 4,3 2,9 2,1 0,7 0,5 4,3 Elspotpris Stöd förnybart Övrigt Moms Elskatt Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket, NVE och SKM Not. Den del av momsen som härrör från nättariffen har subtraherats från det totala elpriset

15 cent/kwh Figur 10 Elpriset för en eluppvärmd villa inklusive skatter men exklusive nätavgifter, 2009S1, cent/kwh 1 1 2,5 0,9 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 0,1 0,4 0,5 3,6 3,6 3,6 Elspotpris Stöd förnybart Övrigt Moms Elskatt Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket, NVE och SKM Not. Den del av momsen som härrör från nättariffen har subtraherats från det totala elpriset Figur 11 Elpriset för en eluppvärmd villa inklusive skatter men exklusive nättariffer, 2010S1, cent/kwh 1 1 1,4 0,9 1,9 1,3 0,1 0,6 2,7 2,3 0,5 0,1-5,7 5,5 5,7-0,9 Elspotpris Stöd förnybart Övrigt Moms Elskatt Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket, NVE och SKM Not. Den del av momsen som härrör från nättariffen har subtraherats från det totala elpriset

16 Figur 12 Elpriset för en eluppvärmd villa inklusive skatter men exklusive nättariffer, 2011S1, cent/kwh ,9 1,4 1,7 2,6 1,6 0,1 0,6 0,7 0,4-5,8 5,9-0,6 Elspotpris Stöd förnybart Övrigt Moms Elskatt Källa: Swecos bearbetning av statistik från Eurostat, SCB, Energimarknadsverket, NVEoch SKM Not. Den del av momsen som härrör från nättariffen har subtraherats från det totala elpriset

17 About Sweco Sweco s experts are working together to develop total solutions that contribute to the creation of a sustainable society. We call it sustainable engineering and design. We make it possible for our clients to carry out their projects not only with high quality and good economy but also with the best possible conditions for sustainable development. With around 7,000 employees, Sweco is among the largest players in Europe and a leader in several market segments in the Nordic region and Central and Eastern Europe. Sweco Energy Markets delivers value to our clients through deep insights on energy markets. We work with market design, regulation and market analysis. We support a continuous development of the market and help our clients to effectively participate on the energy markets. Sweco Gjörwellsgatan 22 P.O. Box SE Stockholm, Sweden Telephone Fax Sweco Energuide AB Reg. No Stockholm Member of the Sweco group

EXAMENSARBETE. Byteskostnader på den svenska elmarknaden. Elin Hedman 2014. Civilekonomexamen Civilekonom

EXAMENSARBETE. Byteskostnader på den svenska elmarknaden. Elin Hedman 2014. Civilekonomexamen Civilekonom EXAMENSARBETE Byteskostnader på den svenska elmarknaden Elin Hedman 2014 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle SAMMANFATTNING Byteskostnader

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden D-UPPSATS 2005:17 Den avreglerade elmarknaden En studie om propositionens måluppfyllelse, sett ur ett konsumentperspektiv Jessica Ahlström Luleå tekniska universitet D-uppsats Nationalekonomi Institutionen

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Prisgaranti & Omteckningsrätt

Prisgaranti & Omteckningsrätt Magisteruppsats 15 hp HT 2008 Prisgaranti & Omteckningsrätt -en studie av slutkundpriser på elmarknaden- Författare: Andreas Runnberg* Katya Johnston** *Lunds Universitet **Stockholms Universitet Handledare

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster. Delrapport avseende effekter på företagsnivå. Rapport 2014:01

Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster. Delrapport avseende effekter på företagsnivå. Rapport 2014:01 Rapport 2014:01 Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster Delrapport avseende effekter på företagsnivå Den 1 januari 2012 sänktes restaurangmomsen i Sverige. I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer