Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet"

Transkript

1 1 (7) Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera efterfrågeflexibilitet, det vill säga åtgärder som gör det attraktivt för elkunder att förändra sin elförbrukning baserat på olika signaler. Vi har nu kommit en bit i vårt arbete och på hearingen vill vi presentera de åtgärder vi har valt att gå vidare med för fortsatt analys. Vi kommer även presentera preliminära resultat från den studie som Sweco genomfört på uppdrag av Ei för att ta reda på mer om olika kundsegments möjlighet till att vara flexibla i sin elanvändning. Ei kommer även att presentera preliminära resultat rörande hushållskunders möjligheter till efterfrågeflexibilitet. Syftet med hearingen Syftet med hearingen är att presentera preliminära resultat och samla in synpunkter på de åtgärder som vi valt att gå vidare med för fortsatt analys. Synpunkter från hearingen tas med i vårt fortsatta analysarbete av åtgärderna. För att deltagarna ska kunna förbereda sig inför hearingen har vi tagit fram detta underlag. Underlaget är en kortfattad beskrivning av vårt tillvägagångssätt för att föreslå ett åtgärdspaket och en lista med de åtgärder som vi har valt att analysera ytterligare och som vi kommer presentera på hearingen. Presentationerna från hearingen kommer att publiceras på Ei:s projektsida efter hearingen den 4 april. EI1000, W-4.0, Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

2 2 (7) Tillvägagångssätt för att föreslå ett åtgärdspaket för ökad efterfrågeflexibilitet Vårt tillvägagångssätt för att ta fram ett åtgärdspaket för ökad efterfrågeflexibilitet består av fyra steg som illustreras i figuren nedan. De olika stegen beskrivs kortfattat i de kommande avsnitten. 1. Identifiera möjliga åtgärder 2. Utvärdera möjliga åtgärder Urval av åtgärder för vidare analys 3. Analysera urvalet av åtgärder 4. Föreslå ett åtgärdspaket Här är vi nu! Syfte med hearingen är att samla in synpunkter på de åtgärder vi valt att analysera ytterligare 1. Identifiera möjliga åtgärder Projektgruppen har samlat in åtgärdsförslag för att stimulera efterfrågeflexibilitet genom ett seminarium där elmarknadens aktörer har bjudits in för att ge sina synpunkter. Seminariet hölls den 19 oktober Ei har haft en projektsida på myndighetens webbplats och i anslutning till seminariet har aktörer kunnat lämna in skriftliga synpunkter på vilka de tre viktigaste åtgärderna är för att få kunder att bli mer flexibla i sin elanvändning. Förutom seminariet har också enskilda möten genomförts med flera branschorganisationer, Svenska kraftnät, elnätsföretag, balansansvariga, elhandlare och elkunder. Projektgruppen har även gjort ett eget analysarbete för att identifiera möjliga åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet där bland annat internationella erfarenheter har studerats. Möjliga åtgärder för att stimulera en flexibel elanvändning har identifierats för samtliga delar som bygger upp en elkunds totala elkostnad: elhandelspriset, nättariff samt skatter och stödsystem. För att identifiera möjliga åtgärder har vi utgått från de aktiviteter elkunder, marknadsaktörer och elnätsföretag kan utföra kopplade till efterfrågeflexibilitet. För dessa aktiviteter har vi identifierat drivkrafter och hinder.

3 3 (7) Ett viktigt underlag för att identifiera och utvärdera åtgärder är att utgå från de förutsättningar och hinder det finns för olika elkunder att vara flexibla i sin elanvändning. Ei har därför valt att låta Sweco genomföra en enkätstudie och djupintervjuer med olika kundsegment för att öka kunskapen om kunders efterfrågeflexibilitet. Projektgruppen har även anordnat ett seminarium den 22 mars 2016 där representanter från de olika kundsegment samt energibranschen berättar om sina erfarenheter av efterfrågeflexibilitet. Resultatet från denna del av uppdraget kommer sammanfattas i presentationen Möjligheter för efterfrågeflexibilitet inom olika kundsegment på hearingen. 2. Utvärdera åtgärderna utifrån vissa grundprinciper För att utvärdera åtgärdsförslagen har vi utgått från vissa grundprinciper för områdena elnät, elmarknad och kund. De identifierade åtgärderna har utvärderats utifrån om de uppfyller grundprinciperna eller inte. Grundprinciperna för elnät, elmarknad och kund presenteras i Tabell 1. Vårt urval av åtgärder uppfyller våra grundprinciper. De åtgärder som inte uppfyller våra grundprinciper avstyrs. T ex så har vi avfärdat en åtgärd att Ei ska utforma tarifferna då det strider mot vår grundprincip att tariffer ska utformas av elnätsföretagen och inte av tillsynsmyndigheten. Tabell 1: Grundprinciper för våra åtgärdsförslag. Elnät Elmarknad Kund Tariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande Tariffer ska vara förenliga med effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning Marknadslösning i första hand Marknadsprissättning priset ska reflektera samhällets kostnad för att producera el Efterfrågeflexibilitet ska bygga på frivillighet från kunden Lagar kring persondataskydd för kunden ska följas Tariffer ska utformas av elnätsföretagen, inte av tillsynsmyndigheten Priset ska nå fram till slutkunden Det ska vara enkelt för kunden att vara flexibel Nätföretag får inte bedriva produktion eller handel med el annat än att täcka sina nätförluster Aktörer som orsakar kostnader för systemet ska betala för dessa kostnader Tydliga roller, ansvar och regler

4 4 (7) I första hand ska våra förslag ge långsiktiga effekter 3. Analys av urvalet av åtgärder som uppfyller grundprinciperna Analysen av vårt urval av åtgärder som uppfyller grundprinciperna kan delas in i två delar: en scenarioanalys och en konsekvensanalys. Syftet med scenarioanalysen är att utvärdera åtgärdernas effekter givet olika framtidsbilder eller så kallade scenarier. Elsystemet genomgår en förändring och en ökad andel förnybar produktion förväntas samtidigt som elbilar och lager kan komma att ändra kundernas förbrukningsmönster. Scenarierna beskriver framtidsbilder av hur produktionsmixen och elanvändningen kan komma att förändras för att se vilka effekter det kan få på variationerna i elpriset. I vårt analysarbete har vi valt att utgå från fyra typproblem där efterfrågeflexibilitet ofta nämns som en del av lösningen: frekvenshållning, effektbristsituationer, lokala nätproblem och ineffektiv resursanvändning. Analysen syftar till att besvara frågorna: Kommer åtgärderna få aktörer att börja agera och aktivera efterfrågeflexibilitet som en del av lösningen till framtidens utmaningar? Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet? Beroende på resultatet av analysen kommer enbart vissa av de åtgärder som vi analyserat tas med i det slutgiltiga åtgärdspaketet. Vårt urval av åtgärder Här presenteras vårt urval av åtgärder som vi valt att analysera ytterligare inom respektive område: Kund, Skatter & stödsystem, Elmarknad och Elnätsföretag. Många av åtgärderna handlar om att skapa ekonomiska incitament för efterfrågeflexibilitet. Men för en ökad efterfrågeflexibilitet så krävs det också andra åtgärder som fokuserar på att det ska vara enkelt för kunden att vara flexibel. Dessa åtgärder återfinns under flera områden i listan nedan. Notera att urvalet av åtgärder inte kan ses som ett åtgärdspaket. Speciellt inte inom områdena Elnätsföretag och Skatter & stödsystem där vi presenterar alternativa åtgärder som syftar till samma sak och där enbart ett av dessa åtgärdsförslag kan väljas. Vårt urval av åtgärder som listas nedan är de åtgärder vi valt att gå vidare med i vårt analysarbete. Endast vissa av dessa åtgärder kommer slutligen att föreslås ingå i åtgärdspaketet som presenteras i slutrapporten senast 3 oktober Urval av åtgärder inom Kund 1. Inkludera uppskattad flexibilitetspotential i fastighetens energideklaration. 2. Föreslå att införa ett öppet gränssnitt i smarta mätsystem som möjliggör åtkomst till data för till exempel kund och energitjänsteföretag.

5 5 (7) 3. Elpriskollen bör även ha information om tillgängliga nättariffer så att kunden får en helhetsbild av sin totala elkostnad. 4. Ei bör underlätta åtkomst för andra aktörer till data från t ex Elpriskollen som kan underlätta utvecklingen av t ex appar. 5. Informationskampanj om efterfrågeflexibilitet till olika kundsegment. 6. Ålägga exempelvis elhandlaren ett informationsansvar rörande elkundens möjlighet till efterfrågeflexibilitet. 7. Utreda möjligheten att stödja utvecklingen av styrsystem för att möjliggöra smarta hem. 8. Frivillig inrapportering av flexibla anläggningar till hubben för att samla möjliga flexibilitetsresurser. Urval av åtgärder inom Skatter & stödsystem 9. Minskad eller slopad energiskatt så att prisvariationer på elgrossistmarknaden får ett relativt större genomslag på slutkundspriset jämfört med idag. 10. Proportionell istället för fast energiskatt så att prissignalen på elgrossistmarknaden förstärks gentemot slutkund. 11. Ett rörligt stödsystem (transfereringssystem) baserat på hur flexibel kunden är. Urval av åtgärder inom Elmarknad 12. Krav på timmätning för alla kunder. 13. Slopad månadsavräkning för timmätta kunder (Ei har redan föreslagit denna åtgärd i vår delrapport inom uppdraget - Ei R2016:03 Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? ). 14. Elpriskollens krav på rapportering bör även innefatta timprisavtal 15. Föreslå att elbörsen utvecklar produkter som är anpassade för efterfrågeflexibilitetens specifika egenskaper, t ex där elkunderna i förväg deklarerar tillgänglig flexibilitet (volym, uthållighet, repeterbarhet) samt minsta prisskillnad på dagen-före-marknaden för att den ska aktiveras. 16. Föreslå att Svenska kraftnät utreder möjligheten att lätta på vissa krav gällande förbrukningsbud på reglerkraftmarknaden, exempelvis realtidsmätning, minsta budstorlek och tillgänglighet (firmness).

6 6 (7) 17. Föreslå att Svenska kraftnät utreder möjligheterna att främja investeringar i automatiska reserver. Genom att tillämpa marginalprissättning på kapacitet. Ökad transparens. Resursägare av exempelvis värmelaster behöver veta vad som krävs och vad de kan förvänta sig att få betalt för att våga investera i styrteknik. Investeringsstöd för den kommunikation som behövs för att förbrukningsbud ska kunna delta på marknaden för automatiska reserver. Urval av åtgärder inom Nätägare 18. Tariffers utformning ska reflektera efterfrågeförhållandena på det berörda nätet. 19. Tariffer ska vara tidsbaserade och tider för hög- och låglast ska vara utformade utifrån det berörda nätets förutsättningar. 20. Tariffer ska vara dynamiska och utformas per timme efter nätets behov. 21. Tariffer ska ha en komponent som baseras på effektuttag. 22. Tariffens fasta del ska begränsas. 23. Tillåta etappvis införande av nya tariffer. Då tariffer införs etappvis ska nätägare kunna påvisa hur dessa är objektiva och inte leder till någon form av subventionering av vissa användare framföra andra. 24. I undantagsfall tillåta geografisk differentiering av lokal- och regionnätstariffer för ansträngda nät. Vid geografisk differentiering av tariffer ska lokal- eller regionnätsföretaget kunna styrka geografiskt betingade kostnadsskillnader. 25. Utvärdering och kartläggning av tariffutformning utformas tarifferna på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning? 26. Tydligare riktlinjer och ramverk för effektiv tariffutformning. Ei skulle kunna verka för att få föreskriftsrätt för hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet eller en effektiv elproduktion och förbrukning. 27. Reglera ersättning för nätnytta från förbrukningsanläggning. 28. Krav på ökad information om tariffens utformning och kundens möjlighet att påverka sina elkostnader (ev. via hubben).

7 7 (7) 29. Se över och utvärdera incitamenten i förhandsregleringen för att uppmuntra efterfrågeflexibilitet. 30. Uppföljning av nätutnyttjande och nätkapacitet för att kunna se vart efterfrågeflexibiliteten behövs som mest. Lämna gärna synpunkter till projektgruppen på vårt urval av åtgärder! Det finns möjlighet att lämna synpunkter på vårt urval av åtgärder mellan den 4 april och 11 april via vår projektsida: Välkommen med dina synpunkter!

Synpunkter på Ei: s förslag till åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Synpunkter på Ei: s förslag till åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Stockholm 2016-04-22 Energimarknadsinspektionen Karin Alvehag 631 03 Eskilstuna Synpunkter på Ei: s förslag till åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Oberoende Elhandlare(OE) ser mycket positivt

Läs mer

Agendan för hearingen den 4 april

Agendan för hearingen den 4 april Agendan för hearingen den 4 april 14.30 15.30 Presentation av vårt urval av åtgärder som vi valt att analysera ytterligare inom respektive område: - Kund - Skatter & stödsystem - Elmarknad Frågor och synpunkter

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Urval av åtgärder inom Kund

Urval av åtgärder inom Kund 2016-04-19 Synpunkter till Ei om urval av åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Urval av åtgärder inom Kund 1. Inkludera uppskattad flexibilitetspotential i fastighetens energideklaration SKGS

Läs mer

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarkandsinspektionen Att. Karin Alvehag Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-04-18 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail: Peter.Takacs@vattenfall.com

Läs mer

Ei R2016:15. Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Ei R2016:15. Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Ei R2016:15 Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Det övergripande

Läs mer

Regelrådets ställningstagande. Innehållet i förslaget. Skälen för Regelrådets ställningstagande. Bakgrund och syfte med förslaget

Regelrådets ställningstagande. Innehållet i förslaget. Skälen för Regelrådets ställningstagande. Bakgrund och syfte med förslaget Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Datum: 2017-04-20 Kontakt: Cecilia Hellner

Läs mer

Förutsättningar för efterfrägeflexibilitet

Förutsättningar för efterfrägeflexibilitet SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se 2017-04-18 2017/263 REMISSVAR Åtgärder för ökad efterfrägeflexibilitet

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2018

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2018 Ei R2018:15 Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2018 Sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen (Ei)

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Rekommendationer för en strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet

Rekommendationer för en strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet Rekommendationer för en strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet Forum smarta elnät har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram en "strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet

Läs mer

Vilka restriktioner finns för energilager i elnäten utgångspunkter och möjligheter

Vilka restriktioner finns för energilager i elnäten utgångspunkter och möjligheter Vilka restriktioner finns för energilager i elnäten utgångspunkter och möjligheter Karin Widegren, Energimarknadsinspektionen Energikommissionens och Forum för smarta elnäts seminarium om energilager,

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Ei R2016:15

Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Ei R2016:15 Sida 1(6) Miljö- och energidepartementet Energienheten 2017-04-18 Regeringskansliets diarienummer: M2016/03035/Ee Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2017:09 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen (Ei) är

Läs mer

Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät. Rekommendationer

Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät. Rekommendationer Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät Rekommendationer Förord Regeringen beslutade i december 2015 att tillsätta ett Forum för smarta elnät. Forumet är ett så kallat särskilt

Läs mer

Remissvar Energikommissionens betänkande: Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2)

Remissvar Energikommissionens betänkande: Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) me Energimarknadsinspektionen e=1u Swedish Energy Markets Inspectorate REMISSVAR 1(6) Ert datum 2017-01-18 Diarienr Ert diarienr 2017-100295 M2017/00026/Ee Remissvar Energikommissionens betänkande: Kraftsamling

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder?

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder? Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder? Amanda Sten (KTH) Katja Åström (KTH) Handledare: Marielle Liikanen (Ei) Sweco: Andrea Badano och Henrik Gåverud Efterfrågeflexibilitet

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Remissyttrande från SKGS om Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Remissyttrande från SKGS om Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet 2017-03-23 Miljö- och energidepartementet Remiss M2016/03035/Ee 103 33 Stockholm Remissyttrande från SKGS om Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet PM - Ei PM2015:02 Ei R2013:02 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Energiföretagen Sveriges synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Energiföretagen Sveriges synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet SVE1000, v3.2, 2016-12-02 YTTRANDE 1 (9) Datum 2017-04-20 Energisystem Catherine Lillo 08-677 26 81, 0709-88 51 21 catherine.lillo@energiforetagen.se Miljö- och energidepartementet Dnr M2016/03035/Ee m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Hearing Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet

Hearing Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet Hearing Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet Välkommen till hearing 8 maj Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet Wallenbergsalen, IVA Välkommen och inledning Maria Sandqvist

Läs mer

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Ett samråd baserat på rapporten Future role of DSOs Medverkande: Lena Jaakonantti, Caroline Törnqvist, Anna Öhlund Agenda för dagens seminarium Syftet

Läs mer

18 juni 2014 2014-06-19 1

18 juni 2014 2014-06-19 1 18 juni 2014 2014-06-19 1 Syntes av Market Design etapp IV Syntesarbete under våren 2014 Slutsatser i mer lättillgänglig form Tomas Wall och Lars Magnell har arbetet fram och tillbaka Monika Adsten, Stefan

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet Thomas Broberg Centrum för miljö och naturresursekonomi www.cere.se Centre for Environmental and natural Resource Economics. Umeå Universitet och Svenska

Läs mer

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Förändrade roller på elmarknaden

Förändrade roller på elmarknaden 1 Förändrade roller på elmarknaden Traditionellt: Produktionen i hög grad styrbar Förbrukningen styr produktionen Efterfrågeflexibilitet finns, men spelar en relativt t sett liten roll Tidsdifferentierade

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader? Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Energikommissionen - Tekniska museet 27 oktober 2015 Lennart

Läs mer

Miljö- och energidepartementet Stockholm. Betänkande SOU2017:02 Kraftsamling för framtidens energi (dnr M2017/00026/Ee)

Miljö- och energidepartementet Stockholm. Betänkande SOU2017:02 Kraftsamling för framtidens energi (dnr M2017/00026/Ee) YTTRANDE 2017-04-15 Dnr 2017:02 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU2017:02 Kraftsamling för framtidens energi (dnr M2017/00026/Ee) Vi instämmer i huvudsak i betänkandets förslag

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

Funktionskrav på elmätare författningsförslag. Elnätsdagarna 22 november 2017 Linda Weman Tell, Ei

Funktionskrav på elmätare författningsförslag. Elnätsdagarna 22 november 2017 Linda Weman Tell, Ei Funktionskrav på elmätare författningsförslag Elnätsdagarna 22 november 2017 Linda Weman Tell, Ei Innehåll Syftet med funktionskraven Bakgrund Ei:s uppdrag att ta fram författningsförslag Vad händer framöver

Läs mer

Reglering av ett framtida kraftsystem

Reglering av ett framtida kraftsystem Reglering av ett framtida kraftsystem ett seminarium om utmaningarna med en ökad andel vind- och solkraft och hur de kan hanteras 17 mars 2016, Norra Latin, Stockholm Professor Lennart Söder Effektfrågan

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna

Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna 1 (6) Teknisk analys Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått ett regeringsuppdrag som innebär att vi ska utreda behovet av kompletterande

Läs mer

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Smartgridkonferansen 2014, Fornebu 10 september 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

DIALOGFORUM 19 NOVEMBER. Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen?

DIALOGFORUM 19 NOVEMBER. Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen? DIALOGFORUM 19 NOVEMBER Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad kan lösas i förhandsregleringen? Vårt uppdrag Övergripande inriktning att bidra till ökad samverkan mellan berörda

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Inte bara teknik. Energimarknadsinspektionens definition

Läs mer

Inmatningstariffer för elproducenter

Inmatningstariffer för elproducenter Inmatningstariffer för elproducenter Henrik Gåverud Seminarium Energimarknadsinspektionen Stockholm 12 maj 2015 Kort om studien 2 Bakgrund Indikationer på stor variation avseende inmatningstariffer Kartläggning

Läs mer

Remissdokument, flexibilitetsförslag roller och ansvar för flexibilitet

Remissdokument, flexibilitetsförslag roller och ansvar för flexibilitet Remissdokument, flexibilitetsförslag roller och ansvar för flexibilitet 20190503 Författare: Anna Nordling och Claës af Burén, WSP Sammanfattning Detta dokument är ett remissdokument och utgör ett underlag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet?

Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet? Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet? Karin Widegren, Widegren Energy Presentation vid Skånes Energiting 2017, Malmö 13 juni 2017 Disposition Utgångspunkter ett förändrat elsystem

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Stockholm 2017-10-24 Miljö- och Energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Bilaga 3. Framtidens elmarknad /1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG

Bilaga 3. Framtidens elmarknad /1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 Bilaga 3 Framtidens elmarknad SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE WWW.SVK.SE

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:98

Regeringens proposition 2011/12:98 Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter Prop. 2011/12:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till strategi för ökad användning av solel

Bilaga 1. Förslag till strategi för ökad användning av solel Bilaga 1 Förslag till strategi för ökad användning av solel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post

Läs mer

Mål nr Tekniska verken Katrineholm Nät AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr Tekniska verken Katrineholm Nät AB./. Energimarknadsinspektionen 1 (6) Er beteckning Mål nr 6232-16 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 LINKÖPING Mål nr 6232-16 Tekniska verken Katrineholm Nät AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen (Ei)

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå. Bakgrund. Bakgrund BILAGA 4 1 (10)

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå. Bakgrund. Bakgrund BILAGA 4 1 (10) Ei 2050 v-1.0 2017-07-05 BILAGA 4 1 (10) Datum Diarienr Ert datum Er referens Nätreglering Konsekvensutredning avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och en

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte Marknadsmodell, 17 mars 2016

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte Marknadsmodell, 17 mars 2016 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum Minnesanteckningar från referensgruppsmöte Marknadsmodell, 17 mars 2016 Närvarande Bo Hesselgren Energimarknadsbyrån Rickard Silverfur Fastighetsägarna Christian Carlsson

Läs mer

En ny modell för elmarknaden. Ediel och avräkningskonferens 2017 Daniel Norstedt, tf avdelningschef Göran Morén, expert

En ny modell för elmarknaden. Ediel och avräkningskonferens 2017 Daniel Norstedt, tf avdelningschef Göran Morén, expert En ny modell för elmarknaden Ediel och avräkningskonferens 2017 Daniel Norstedt, tf avdelningschef Göran Morén, expert Från idag till imorgon så här kommer elmarknadshubben att fungera Arbetet med att

Läs mer

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning 1 (7) Bilaga 4 Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning Överväganden avseende metodens utformning Intäktsramen beräknas med schablonmetoden Utgångspunkten för prövningen av

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Effektfrågan Miljö- och energidepartmentet Den 5 juni 2015 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att lagen (2003:436) om effektreserv ska förlängas till och med den 15 mars

Läs mer

Slopad schablonavräkning för timmätta kunder?

Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? Ei R2016:03 Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag

Läs mer

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Ei 2050 v-1.0 2017-07-05 BILAGA 3 1 (10) Datum Diarienr Ert datum Er referens Nätreglering Konsekvensutredning avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter insamling av uppgifter för att bestämma

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Ei:s hearing om förenklad avräkning. 20 oktober 2015

Ei:s hearing om förenklad avräkning. 20 oktober 2015 Ei:s hearing om förenklad avräkning 20 oktober 2015 Bo Lindörn Oberoende Elhandlare Sammanfattning Oberoende Elhandlare anser att frågan om att öka efterfrågeflexibiliteten är central för en väl fungerande

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Begreppet 'intelligenta nät'

Begreppet 'intelligenta nät' SVENSKA =. KRAFTNÄT Tekniske direktören Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stocldiolm 2011-03-11 2011/360 YTTRANDE Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem (El R20io:i8) Svenska Kraftnät

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum 2016-05-27 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj Närvarande Daniel Norstedt (Ei) Sara Sundberg (Ei)

Läs mer

Yttrande över remiss Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el.

Yttrande över remiss Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el. Kommunstyrelsen Datum 1 (4) Kommunledningskontoret Miljö- och samhällsbyggnad Linda Werther Öhling 016-710 80 96 Miljö- och energidepartementet Energienheten Yttrande över remiss Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar.

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar. SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet Energienheten 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se 2017-01-03 2016/2123 REMISSVAR Förslag till strategi för ökad användning

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER. Vägledning och svar på eventuella frågor

VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER. Vägledning och svar på eventuella frågor VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER Vägledning och svar på eventuella frågor SVENSKA KRAFTNÄT Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar

Läs mer

Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad

Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad nr 1 2010 årgång 38 Den svenska elmarknaden omreglerades 1996. Produktion av och handel med el konkurrensutsattes

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (13) Datum Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB 631 86 ESKILSTUNA Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Eskilstuna Energi

Läs mer