Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter"

Transkript

1 Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Beslutet Aktiva elkonsumenter ges möjlighet att ingå nya former av elavtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan debiteras de merkostnader som kan uppstå. Lagändringen träder I kraft 1 oktober Motiv Genom timmätning ökar möjligheterna för elkonsumenterna att minska sin totala elförbrukning och ändra sitt förbrukningsmönster. Vidare möjliggörs en ny marknad för tjänster och produkter riktade mot konsumenternas elförbrukning. I förlängningen kommer en större andel timmätta elkonsumenter att bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som medför både lägre elpriser och ett mer effektivt resursutnyttjande 1

2 Några detaljer Övergång till timmätning bör i normalfallet kunna ske inom tre månader från det att elhandelsföretaget anmält att kunden ingått ett avtal som förutsätter timmätning. Balansavräkning Under en övergångsperiod kommer kvarkraften avräknas som i dag, dvs baseras på schabloner. EI (baserat på MD förslag från 2007 Timmätning för alla ) har lämnat ett förslag på att kvarkraften skall beräknas på timvärden månadsvis timavräkning men regeringen anser att det tar minst 6 månader från beslut att genomföra nödvändiga förberedelser. Enligt regeringen är det inget som hindrar att nätägarna tillämpar dygnsvis timavräkning tillämpas Konsekvensen är att elhandelsföretagen kommer att ha bristande incitament att erbjuda timbaserade avtal Inköpen baseras på schabloner Försäljningen baseras på faktisk förbrukning 2

3 Övergripande drivkrafter och vilken roll flexibla kunder kan komma att spela i optimeringen av elsystemet. 3

4 Övergripande drivkraft Kommer att krävas mer Flexibilitet, Regleringskapacitet och Reserver. Terminologin är viktig: Reserves are to be seen as MW contracted on longer term contracts or secured through legislation. The frequency reserves, FNR and FDR, the fast disturbance reserve and the cold weather reserve are all reserves with this terminology. Our Market Model minimize the use of contracted reserves. Regulation resources are reserves plus all other resources on the Swedish and Nordic (NOIS) regulation ladders for tertiary control purposes. These resources are only paid when they are utilized. Två utmaningar Vindkraft varierar kraftigt i tidsperspektivet minuter, timmar, dygn och veckor Vindkraftprognoser är osäkra i tidsperspektivet timmar 4

5 Vindkraftens variationer 1) Mycket vind och låg förbrukning. Måste hitta vägar att öka efterfrågan dessa timmar, exportera mer eller lagra för senare användning. Från ett tekniskt perspektiv är detta inget problem eftersom det alltid går att koppla bort kraftverk, men från ett ekonomiskt perspektiv kan det vara en stor utmaning. 2) Om det är lite vind och hög förbrukning måste vi hitta sätt att minska efterfrågan, importera mer eller öka utbudet av annan produktion. På en marknad är metoden för att minska förbrukning och öka produktionen att låta priset öka. Dessa prisökningar måste vara tillräckligt förutsägbara för att fungera som investeringsincitament inte bara leda till omplanering av existerande resurser Det är sannolikt inte nödvändigt att ha mer resurser med en riktigt snabb responstid (sekunder upp till 15 minuter) eftersom vindprognoser i perspektivet några timmar är rätt pålitliga. 5

6 6

7 Osäkerheten i vindprognoser gör systemet svårare att planera måste omplaneras oftare -Aktörerna måste bli mer aktiva på elbas - Alternativet är att systemoperatören tar över ett större ansvar (vågar inte längre räkna med att aktörerna nästan planerar sig i balans) 7

8 Var kommer efterfrågeflexibilitet in? Industrier, stora fastigheter, reservkraft (1000-tals MW) Tillfälliga produktionsneddragningar (timmar, dagar) Kan vara aktuellt om det är perioder med lite vind och hög förbrukning (mycket höga priser). Kan vara uthållig, men ofta inte. Delta på Elspot och i Elbas Delta som reserver (störningsreserv, RKOM-marknad, Effektreserv) Elvärme småhus / varmvattenberedare(1000 tals MW) Flytta laster (max ca 4-6 timmar), manuellt eller styrautomatik, Reagera på elspotpriser. (Om styrbara via aggregator - elbas, reserver) Kan utnyttjas även vid små prisvariationer, men extra mycket vid prisspikar. Fjärrvärme Elpannor (utnyttja låga priser) Elbilar Kan delvis styras bort från höglast-timmar Hushållsel Vitvaror styrs mot frekvens, ev styrning av tvätt och disk bort från höglast-timmar 8

9 Energieffektivisering en viktig drivkraft för hushållen, Nuvärde 15 år, miljoner/kronor 9

10 Förväntad marknadsutveckling 10

11 Kalkyl kunder med styrautomatik Styrning vid prisspikar Styrbar effekt 3 kw Kostnad styrning Kunder 650/kr/år Värde kr/kw kr/år Reglering Netto: kr/år Styrbar effekt 2 kw/hus Värde kr/år Energieffektivisering 1000 kr/år (6-7% besparing) 11

12 Resultat fältförsök Vallentuna Räkneexempel för 2010 Årlig värmeförbrukning (el): kwh 5 kwh flyttas från de 3 dyraste till de 3 billigaste timmarna kontinuerligt under uppvärmningssäsongen 2010 års priser +Vattenfalls nuvarande tidstariff => ca 800 kr på lastförflyttning Ca 10 % energieffektivisering => ytterligare ca 1300 kr Totalt 2100 kr i besparing (1700 kr för 2011)

13 Temperaturkurvor

14 Effektkurvor

15 Mervärden bättre injustering och optimal drift av VP => individuellt, ca 5 20% ytterligare + Trygghet, komfort, individuell rådgivning etc. Ökad medvetenhet med t.ex. energidisplayer ( upp till 20 % av energiförbrukning ) (hushållsel?) => (eller ) kr under 2010

16 Resultat och slutsatser Intjäningen av automatisk förbrukarflexibilietet för den individuella elkunden är inte så stor i förhållande till energieffektiviseringspotentialen. Däremot har den stor betydelse för elhandlarens möjlighet att minska riskerna. Aggregerat kan Sveriges elvärmda villor fungera som reglerkraft med en potential på över 2 GW redan vid 0 grader.

17 Betydelse för ett lokalnät

18 HINDER 18

19 Hinder 1. Optimering mot spotpriser är inte okomplicerat 2. Hur koordinera alla behoven (elmarknad, systemdrift, som alternativ till nätutbyggnad)? En kontaktpunkt elleverantören får en nyckelroll, men DSO-rollen? 3. Svårt att motivera kunderna när de förväntade intäkterna varierar kraftigt. 4. Att sälja NegaWatt som reserv är mer komplicerat än att sälja Megawatt 5. Ökade kostnader för nätägarna men var är affären? 6. Lättare/säkrare att bygga produktionsreserver (Gasturbiner) 19

20 Värdet av att flytta effekt över dygnet* *Baseras på en studie åt Näringsdepartementet 20

21 Optimering mot spotpriser är inte okomplicerat Förutsättningar Budkurvor från Nordpool för prisområde Sverige 11 högprisdygn (2 från 2008, 2 från 2009 och 7 från 2010) Sammanlagt 264 timmar Simulerat efterfrågerespons baserat på 2 KW/hus vid normala prisvariationer, 3 kw vid prisspikar Ca 10 kwh möjliga att flytta utan komfortproblem hus med styrautomatik, enbart spotpris 21

22 Pris 3 kr/kwh kunder med automatisk styrning 2 kw styrbar effekt =+ 1400MW Vid högre priser ytterligare 1 kw/hus=700 MW kunder med spotpris = 600 MW Nuvarande efterfrågekurva Dygnsgenomsnitt Min pris Kvantitet, MW

23 Aggregerade efterfrågeflexibilitet, 11 högprisdygn all tillgänglig efterfrågerespons kan inte utnyttjas Håller reda på att lika mycket energi laddas in som tas ut

24 Resultat för 11 dygn med höga priser Avser 11 högprisdygn Genomsnittligt pris utan timvis mätning Genomsnittligt pris med timvis mätning Minskade kostnader kundkollektivet Minskade samhällsekonomiska kostnader 1980 SEK/MWh 1595 SEK/MWh 1,7 miljarder SEK 66 miljoner SEK

25 Slutsats Inte självklart hur elhandelsföretag/kunderna ska kunna bjuda in efterfrågerespons till Elspot. Kundernas respons bestäms av skillnader i priserna inte absoluta nivåer Kunderna väntar till priserna är bestämda och gör sin optimering Redan i dag börjar man bygga in styrautomatik som optimerar mot givna priser I sina bud till Elspot måste de balansansvariga gissa: priserna (så att man kan bedöma kundreaktion) och, kundernas respons på de antagna priserna Gissar de balansansvariga kollektivt fel kan nya pristoppar uppstå, vilket leder till: Onödig höga elspotpriser stora behov av att omplanera systemet p.g.a ett helt annat kundbeteende än det väntade I bästa fall sker omplanering på intradagmarknader I sämsta fall omplanering i realtid och stora obalanskostnader

26 Värdet aktiv reglering 2010 Timme Reglering (MW) Prisdiff spot Utrymme Värde o.s.v Summa Summa total 305 miljoner 308 miljoner Till detta kommer värdet av att använda reglerresurserna för olika typer av specialreglering.

27 Koordinering 1. Elmarknaden Bud som påverkar elspotpriserna positivt Eventuellt möjligt att omplanera via elbas 2. Systemansvarig Reglerkraft ( överskott bjuds in) Automatisk frekvensreglering (kyl/frys) Störningsreserv, effektreserv (dyrare reglering hos industrin) 3. Nätägare I grunden handlar det om att få en jämn belastning Efterfrågevariationer (naturliga, som en konsekvens av reglering) Lokal produktion Abonnemangsoptimering överliggande nät Minska nätförluster Minska investeringsbehov Hur ofta avviker nätägarens intressen från Elmarknad/systemansvars intressen och vad är det i så fall värt?

28 Affärsmodeller Tre huvudmodeller Affärsmodell 1 Nuvarande modell med följande modifieringar En kontaktpunkt för kunden Elleverantören utvecklar modeller för styrning av kundens förbrukning. Elleverantörer lämnar flexibla bud till Nordpool i form av funktioner. Nordpool optimerar utnyttjandet av efterfrågeflexibilitet. Elleverantörerna använder elbas för att omplanera SvK arbetar för att få in mer efterfrågeflexibilitet i systemdriften Nätägarna arbetar med nättariffer (tidstariffer, effekttariffer eller dynamiska tariffer) 28

29 Affärsmodell 2: Förstärkt DSO roll Mycket större hänsyn till lokala förhållanden vid balansering av systemet Trend i dag att man strävar efter lokal balansering Huset optimerar förbrukningen mot lokal produktion och energilager. Stadsdelar och städer ska vara CO2 fria (och helst självförsörjande). Vindkraft driver nät-investeringar Smarta nät optimerar nät, produktion och förbrukning lokalt Två vägar att gå Gemensam totaloptimering, (extrem) nodprissättning Först lokal balansering därefter utbyte mellan områden. Helt ny roll för nätägaren Efterfrågeflexibilitet används i första hand för att utjämna lokalat/regionalt 29

30 Affärsmodeller 3 Kapacitetsmarknader Nuvarande elmarknadsmodell bygger i grunden på att alla investeringar i produktion eller flexibel förbrukning kan motiveras utifrån de förväntade spotpriserna. Undantaget är våra reserver där ersättning utgår oavsett om de utnyttjas eller ej (kapacitetsersättning). Eftersom efterfrågeflexibilitet inte behöver användas så ofta är man beroende av höga (volatila) spotpriser för att vara lönsamma (få timmar som ska ge intäkter som motiverar investeringarna). Eftersom vi inte vet när högpristimmarna kommer är dessa investeringar relativt riskfyllda. Ett annat sätt att organisera marknaden är att betala särskilt för all kapacitet som man kan garantera att den finns när behoven är som störst. Erfarenheter från USA visar att efterfrågeflexibilitet har goda förutsättningar att konkurrera med produktion. 30

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring 1 Innehåll förord 3 Flexibel elanvändning Effektreducering genom flexibel elanvändning 4 Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 5 Tidsdifferentierade nättariffer

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Funktionskrav Mätsystem En rapport till Energimarknadsinspektionen 9 mars 2015 Projekt nr: 5470583000 Copyright 2015 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Riv barriärer för smartare elnät!

Riv barriärer för smartare elnät! Riv barriärer för smartare elnät! En intervjustudie med aktörer på elmarknaden. 2013-06-26 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 De intervjuade... 3 1.2 Frågeområden... 4

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Sven-Olof Fridolfsson Thomas P. Tangerås Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5 Finansdepartementet Förord Den svenska elmarknaden

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

*+ ",-.+/,-01 )2/3)(4! " # $%%&'((%)) '

*+ ,-.+/,-01 )2/3)(4!  # $%%&'((%)) ' *+",-.+/,-01)2/3)(4! " #$%%&'((%))' ! iii Föreliggande licentiatavhandling utgör en delrapport från projektet "Direkt och indirekt laststyrning i byggnader" (projektnr 4184) pågående vid Avdelningen för

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer