EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk för Teollisuuden Voima Oy. Herr Minister 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse av den 14 december 2004, registrerad av kommissionen den 16 december 2004, klagade European Renewable Energies Federation asbl (nedan kallat EREF ) hos kommissionen med anledning av sina tvivel om huruvida villkoren för uppförandet samt finansieringen och driften av ett nytt kärnkraftverk tillhörigt det finländska företaget Teollisuuden Voima Oy (nedan kallat TVO ) var förenliga med gemenskapsrätten. 2. Kommissionen registrerade stödsynpunkterna i detta klagomål den 21 december 2004 under registreringsnummer CP 238/2004. Klagomål CP 238/2001 gäller inte bara de två lån som är föremål för föreliggande beslut, utan också Frankrikes statliga garanti för ett annat lån till samma projekt. Denna sistnämnda fråga behandlas i ett separat beslut av kommissionen. 3. TVO anmälde det investeringsprojekt som berörs av klagomålet till kommissionen i enlighet med artikel 41 i Euratomfördraget genom skrivelser av den 3 mars 2003 och den 8 januari I enlighet med artikel 43 i Euratomfördraget har kommissionen överlagt om alla synpunkter på investeringsprojektet som rör målen för Euratomfördraget. Överläggningarna utmynnade i att kommissionen den 11 juni 2004 kom fram till att alla aspekter av den aktuella investeringen överensstämmer med målen för Euratomfördraget. TVO har meddelats detta positiva omdöme. 4. Genom skrivelse D/51174 av den 15 februari 2005 begärde kommissionen upplysningar av de tyska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De tyska myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 16 mars 2005, registrerad den 17 mars Genom skrivelse D/54101 av 26 maj 2005 begärde kommissionen upplysningar av de franska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De franska Carl Bildt Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE Stockholm Europeiska kommission, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien

2 myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 26 juli 2005, registrerad den 27 juli Genom skrivelse D/54366 av begärde kommissionen upplysningar av de finländska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De finländska myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 8 juli 2005, registrerad den 11 juli Genom skrivelse D/54377 av den 8 juni 2005 begärde kommissionen upplysningar av de svenska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De svenska myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 7 juli 2005, registrerad den 18 juli Den 2 september 2005 ägde ett möte rum mellan kommissionen och EREF. 9. Genom en skrivelse av den 18 november 2005, registrerad av kommissionen den 22 november 2005, fick kommissionen ytterligare uppgifter av EREF gällande klagomålet av den 14 december 2004, bland annat om de statliga stöden inom ramen för klagomål CP 238/ Genom en skrivelse D/59668 av den 9 december 2005 begärde kommissionen ytterligare upplysningar av de svenska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De svenska myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 6 april 2006, registrerad den 10 april Genom skrivelse D/50295 av den 13 januari 2006 begärde kommissionen ytterligare upplysningar av de franska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De franska myndigheterna översände upplysningarna genom ett e-meddelande den 20 februari 2006, registrerat den 21 februari Dessa upplysningar kompletterades genom ett e-meddelande den 10 mars 2006, registrerat den 13 mars De franska myndigheterna sände kommissionen de ytterligare upplysningarna om de åtgärder som avses i klagomålet genom ett e-meddelande den 5 april 2006, registrerat samma dag. 13. Den 4 juli 2006 ägde ett möte rum mellan kommissionen, de franska myndigheterna, och företrädare för en bank, AREVA samt TVO. Under detta möte överlämnade de franska myndigheterna handlingar till kommissionen om de åtgärder som avses i klagomålet. 14. Genom en skrivelse av den 18 juli 2006, registrerad av kommissionen den 25 juli 2006, lämnade EREF nya uppgifter om klagomål CP 238/2004, och anmodade kommissionen att fatta beslut i ärendet. 15. Den 7 september 2006 sammanförde kommissionen klagomål CP 238/2004 och ett annat klagomål, CP 201/2004, under registreringsnummer NN 62/2006. Den 20 september 2006 delade kommissionen upp ärendet i två underärenden, NN 62/A/2006 respektive NN 62/B/2006. I ärende NN 62/A/2006 ingår klagomålens synpunkter på den garanti som Frankrike beviljat för ett annat lån, som redan omnämnts i punkt 1. I ärende NN 62/B/2006 ingår de synpunkter i klagomål CP 238/2004 som avses i föreliggande beslut, dvs. det syndikerade lånet och det bilaterala lånet (dessa synpunkter ingår inte i klagomål CP 201/2004). Föreliggande beslut avser endast ärende NN 62/B/2006. Ärendet NN 62/A/2006 skall behandlas i ett separat beslut av kommissionen. 2

3 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDERNA 2.1. Projektet Olkiluoto Finland har för närvarande fyra kärnreaktorer. Två av dem ligger i Lovisa och ägs av företaget Fortum. De två resterande ligger i Olkiluoto och tillhör företaget TVO. 17. TVO är ett icke-vinstdrivande företag, vars mål är att leverera elektricitet till självkostnadspris till sina aktieägare. TVO:s kapital är uppdelat i flera trancher, som var och en motsvarar ett kraftverk eller en grupp av kraftverk. Den som äger en del av en kapitalandel i TVO har rätt att till självkostnadspris köpa en motsvarande andel av produktionen i det kraftverket. 18. TVO:s aktieägare är huvudsakligen industriidkande storförbrukare av el och andra företag inom elsektorn. 19. TVO, som redan äger två kärnreaktorer, ett kolkraftverk och ett vindkraftverk, håller för närvarande på att bygga sin tredje kärnreaktor i Olkiluoto. Denna reaktor går under namnet Olkiluoto Byggherre för projektet Olkiluoto 3 är ett konsortium bestående av företagen Framatome ANP och Siemens. Framatome ANP 1 är ett dotterbolag till företagen Areva och Siemens. TVO valde detta konsortium för genomförandet av projektet efter ett anbudsförfarande som igångsattes i september TVO tillkännagav valet av Framatome ANP och Siemens den 15 oktober Byggkontraktet undertecknades den 18 december Enligt de upplysningar som kommissionen tillställts, deltog förutom det utvalda konsortiet företagen [...] * i anbudsförfarandet. 21. Reaktorn Olkiluoto 3 kommer att bli den första reaktorn i den nya generationen reaktorer av typen European Pressurised Water Reactor (EPR). Kapaciteten blir MW. Efter den inledande planeringen räknar man med att reaktorn kommer att tas i bruk år Finansiering 22. TVO använder sig av många finansieringskällor för projektet Olkiluoto 3, vars sammanlagda kostnad kommer att uppgå till mer än 3 miljarder euro. 23. I första hand har TVO utökat det egna kapitalet, som täcker 20 % av kostnaden för projektet, genom att skapa en särskild aktiepost för reaktorn. I andra hand kommer ett efterställt lån att beviljas av aktieägarna till ett belopp som uppgår till 5 % av den sammanlagda kostnaden. Förutom dessa aktieägarresurser finansieras projektet med en kreditfacilitet beviljad av ett konsortium av internationella banker, av ett lån med rak amortering samt av ett antal bilaterala lån Kreditfaciliteten 24. Det rör sig här om en facilitet till ett belopp av 1,35 miljarder euro (nedan kallad kreditfaciliteten ). 1 Efter igångsättandet av Olkiluoto 3-projektet har Framatome ANP bytt namn till Areva NP. * Affärshemlighet. 3

4 25. Faciliteten beviljades TVO av ett konsortium av fem banker: Bayerische Landesbank, BNP Paribas, JP Morgan, Nordea och Svenska Handelsbanken. Dessa fem banker binder sig inom ramen för faciliteten för lika stora belopp och på identiska villkor. Var och en av dem tar på sig en kreditrisk som motsvarar den egna delen. 26. Kreditfaciliteten omfattar två trancher, med en löptid på 5 respektive 7 år. Den har en rörlig räntesats som är indexerad efter Euribor. Femårstranchen ger en spread på [...] punkter (bps) över Euribor för de [...] första åren. Spreaden ökar till [...] bps ( step up ) för år [...]. Sjuårstranchen har en spread på [...] bps för de [...] första åren, vilken sedan ökar till [...] bps för år [...] samt [...] bps för år [...]. Lånet är omfattas inte av någon statlig garanti. 27. Kontraktet mellan TVO och bankerna undertecknades den 17 december Det omfattade inledningsvis ett belopp på sammanlagt 1,95 miljarder euro. Detta belopp har efteråt reducerats till 1,35 miljarder euro på grund av att TVO beviljats det nedan beskrivna lånet som garanterats av Coface. 28. I juni 2005 tecknade TVO en ny [...] kreditfacilitet på 1,6 miljarder euro och kommer på så sätt i åtnjutande av gynnsammare marknadsvillkor. TVO kommer i realiteten att betala en klart lägre räntesats än den som betalas för den facilitet som tecknades i december Efter att ha täckt sina första omkostnader i projektet Olkiluoto 3 med hjälp av andra finansieringskällor som beskrivs i detta avsnitt, och framför allt med utökade egna tillgångar samt det efterställda lånet från aktieägarna, var TVO i slutändan aldrig tvunget att utnyttja den kreditfacilitet som tecknades i december 2003, varför företaget upphävde den Lånet med rak amortering som omfattas av en garanti från Coface 29. Detta lån som uppgår till sammanlagt 570 miljoner euro har beviljats av samma bankkonsortium som beviljade kreditfaciliteten, med undantag för [...] *. 30. Lånet är försäkrat av Coface som agerar försäkringsgivare för exportkrediter för franska statens räkning De bilaterala lånen 31. Utöver de två ovannämnda lånen har TVO även tecknat ett antal bilaterala lån hos andra finansinstitut för sammanlagt [...] miljoner euro. 32. Ett av dessa lån beviljades av AB Svensk Exportkredit (nedan kallat SEK ). Det rör sig om ett lån på [...] miljoner euro i två trancher. Villkoren, särskilt löptiderna och räntesatserna, är desamma som för den kreditfacilitet som beviljades av bankkonsortiet. 33. Lånet omfattas inte av någon statlig garanti. Det beviljades via SEK:s bankgren och har ingenting att göra den del av denna bank som för den svenska regeringens räkning sköter den statliga försäkringsverksamheten vad gäller exportkrediter. 3. KLAGOMÅLET 34. Klagomålet från EREF avser tre potentiella statsstödåtgärder: kreditfaciliteten, lånet från SEK samt garantin från Coface. Föreliggande beslut omfattar endast de två * Detta är en privat bank. 4

5 första synpunkterna. Synpunkterna i klagomålet på garantin från Coface tas upp i ett separat beslut av kommissionen och beskrivs och analyseras sålunda endast i det beslutet Kreditfaciliteten 35. Enligt EREF måste denna facilitet betraktas som ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. 36. EREF anser att villkoren för faciliteten är mer gynnsamma för låntagaren än villkoren på marknaden. 37. Enligt EREF skulle Bayerische Landesbank (nedan kallad BLB ) reellt ha det generella ansvaret för faciliteten. Eftersom BLB är en offentlig bank skulle den inte ha agerat i överensstämmelse med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi och beviljat låntagaren onormalt gynnsamma villkor. 38. Enligt EREF är räntesatsen för kreditfaciliteten för låg för att vara jämförbar med den sats som en privat investerare i en marknadsekonomi skulle ha gått med på. EREF jämför denna sats, som man uppskattar till 2,6 %, med ett antal andra satser: Räntesatsen för tvååriga lån beviljade till Förbundsrepubliken Tyskland: 2,57 % enligt EREF 2. Genomsnittsvärdet augusti september 2003 på räntesatserna för lån till ickefinansiella företag med en ursprunglig fast ränta på över 5 år enligt Europeiska centralbanken. Denna räntesats ligger på 4,3 % 3. Marknadsreferensräntesatser (CIRR) fastställda av OECD i dess överenskommelse om riktlinjer för exportkrediter med offentligt stöd (nedan kallat OECD:s överenskommelse ). För perioden av från den 15 juni 2004 till den 14 juli 2004 fördelar sig dessa CIRR mellan 3,99 % för löptider på upp till 5 år och 4,95 % för löptider på 8,5 år och längre (4,55 % mellan de båda gränsvärdena) 4. Den räntesats som används av kommissionen i beslutet om stöd till vissa offentliga tyska banker, bl.a. BLB 5. I det pressmeddelande från kommissionen som nämns av EREF anges att kommissionen använt räntesatser på 6 7 % vid sin bedömning av avkastningskraven på tillgångar som staten överfört till vissa offentliga banker. 39. Enligt EREF skulle bankerna i det konsortium som beviljat lånet inte ha samtyckt till sådana villkor annat än med statliga garantier Lånet från SEK 40. Enligt EREF hade Sverige även tillfört ett offentligt stöd till projektet. 2 EREF anger inte källan till detta värde. 3 Se sid Se TICR:s historik på följande adress: 5 Kommissionens beslut av den 20 oktober 2004 angående statsstödsärende C70/2002. Skrivelse C(2004)3927. Ännu ej offentliggjord i EUT. EREF citerar pressmeddelandet IP/04/1261 (http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/04/1261&format=html&aged=1&lang uage=en&guilanguage=fr) 5

6 41. EREF misstänker att detta stöd tar sig formen av en exportkreditförsäkring som beviljats av SEK inom ramen för dess verksamhet som exportkreditförsäkringsgivare till förmån för svenska staten. EREF noterar att det i SEK:s årsrapport för 2003 anges att banken har lagt ner stora summor i projektet Olkiluoto ANALYS AV ÅTGÄRDERNA 42. Kommissionen har analyserat kreditfaciliteten och lånet från SEK Kreditfaciliteten 43. För att utreda i vilken mån denna facilitet utgör ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget har kommissionen analyserat om statliga medel utnyttjats på ett sätt som inte är förenligt med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi Statliga medel 44. Faciliteten har beviljats av en grupp om fem banker. Endast medel som härrör från banker som står under offentlig kontroll kan anses vara statliga medel. Kommissionen har alltså analyserat ägarbilden för de aktuella bankerna. 45. BLB är den tyska delstaten Bayerns bank. Delstaten är direkt ägare av 50 % av bankens kapital. Liksom EREF anser kommissionen att denna bank måste betraktas som offentlig, något som Tyskland inte bestrider. 46. BNP Paribas är en fransk bank. Den 31 december 2004 innehade såvitt banken känner till ingen av aktieägarna mer än 5 % av kapitalet eller de därmed sammanhängande rösträtterna, utom företaget AXA vars innehav låg på 6,0 % 6. Kommissionen menar att denna bank måste anses vara privat. 47. JP Morgan är en amerikansk bank. Enligt uppgifter från EREF innehas 65 % av dess kapital av institutionella investerare. Den största av dem, Barclays Bank, äger 4,7 % av kapitalet. Kommissionen menar att denna bank måste anses vara privat. 48. Nordea är en svensk bank noterad på fondbörserna i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. Den främsta aktieägaren är svenska staten som äger 19,9 % av kapitalet, följd av Nordea Danmark-fonden (4,0 %) och Alecta (2,7 %) 7. Statens andel i kapitalet i denna bank är alltså mycket begränsad. Om staten skulle vilja införa en åtgärd som raserar värdet för aktieägarna, som t.ex. att låna en stor summa under marknadens villkor är det mycket sannolikt att ett tillräckligt stort antal av de återstående 80 % aktieägarna skulle yttra sig för att blockera den åtgärden och/eller byta ut ledningen. Kommissionen anser således att denna bank måste betraktas som privat inom ramen för föreliggande analys. 49. Svenska Handelsbanken är en svensk bank. Omkring 22 % av dess kapital ägs av icke-svenska investerare. Åtskilliga svenska aktieägare är privatpersoner. Den största svenska institutionella aktieägaren är holdingbolaget Industrivärden, (10,3 % av rösträtterna och 10,0 % av kapitalet), följd av stiftelsen Oktogonen (10,2 % av rösträtterna och 9,9 % av kapitalet). Stiftelsen Oktogonen har som mål att fördela en del av bankens vinst bland sina anställda. Övriga institutionella svenska aktieägare i gruppen äger var och en mindre än 5 % av rösträtterna och kapitalet. EREF anger att 6 Se sid

7 svenska staten medverkar via svenska pensionsfonder, vars sammanlagda rösträtter understiger 10 % 8. Kommissionen menar att denna bank måste anses vara privat. 50. Av de fem banker som ingår i konsortiet är alltså endast BLB under offentlig kontroll. Följaktligen kan endast de resurser som uppbådats av BLB betecknas som statliga medel Privata investerare i en marknadsekonomi 51. För att avgöra om BLB:s resurser utnyttjats i överensstämmelse med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi kontrollerar man lämpligen om en privat investerare under samma villkor skulle ha använt dem på ett likvärdigt sätt. 52. Kommissionen konstaterar att konsortiets övriga fyra medlemmar i det aktuella ärendet är privata investerare. 53. Enligt de upplysningar som samlats in av kommissionen medverkar alla medlemmarna i konsortiet på samma villkor, dvs. beloppen är lika stora och räntesatserna är identiska. Vidare tar varje bank ensam på sig den risk dess andel medför. I motsats till det lån som garanteras av Coface omfattas denna facilitet inte av någon statlig garanti. 54. Kommissionen anser att de lånevillkor som tillämpats av de övriga bankerna, som alla är privata, och som sammantaget beviljar större delen (80 %) av faciliteten, alltså utgör en lämplig referensram när det gäller att utröna om man uppfyllt principen om en privat investerare i en marknadsekonomi. 55. Eftersom BLB investerar sina resurser på exakt samma villkor som de privata investerarna anser kommissionen att BLB:s investering uppfyller villkoren för principen om en privat investerare i en marknadsekonomi. BLB:s medverkan omfattar alltså inte någon fördel för låntagaren. 56. Kreditfaciliteten inbegriper alltså inte något statligt stöd i den mening som aves i artikel 87.1 i EG-fördraget Kompletterande anmärkningar 57. Kommissionen anser att det ovan anförda resonemanget är tillfyllest för att dra slutsatsen att kreditfaciliteten inte innefattar något statligt stöd i den mening som aves i artikel 87.1 i EG-fördraget. 58. I andra hand har kommissionen även analyserat de fyra konkreta kvantitativa referenser som meddelats av EREF. Kommissionen noterar att de tre första gäller lån till bundna räntor under hela löptiden. De kan omedelbart avvisas som referenspunkter eftersom kreditfaciliteten till TVO har rörlig ränta. En sådan räntesats indexregleras var tredje eller sjätte månad, på grundval av det nya Euriborindexet. Denna typ av lån till rörliga räntor förekommer mycket ofta för stora lån till företag. En rörlig ränta medför att låntagaren riskerar variationer i räntesatsen under lånets livslängd. När den korta räntan å andra sidan är mycket lägre än den medellånga och den långa räntan, dvs. räntekurvan är brant ( steep ) betalar låntagaren inledningsvis mindre ränta än om han hade lånat till bunden ränta. I december 2003 var de korta räntorna, som styr Euribor-indexet, mycket låga till följd av Europeiska centralbankens sjunkande refinansieringssats. Den viktigaste 8 Alla uppgifter är hämtade från företagets webbplats ((www.handelsbanken.se). De finns medtagna EREF:s klagomål. 7

8 refinansieringssatsen befann sig då på den historiskt låga nivån 2 %. Följaktligen var de korta räntorna klart lägre än de medellånga och långa räntorna varför de jämförelsepunkter som lagts fram av den klagande inte kan godtas. 59. Kommissionen har för övrigt analyserat marginalen ( spread ) över Euribor-räntan som betalats av TVO. Kommissionen noterar att låntagare med en riskprofil liknande TVO:s 9, bl.a. TVO:s tre aktieägare, 2003 och lånade belopp av liknande storlek med en jämförbar spread. För övrigt är den spread som TVO använde för sin refinansiering år 2005 mycket lägre än facilitetens spread från december Denna minskning av spreaden är minst lika stor som den som generellt noterades på lånemarknaden. En sådan minskning skulle inte ha konstaterats om spreaden i december 2003 hade varit lägre än marknadsräntan. 60. Det fjärde och sista referensvärdet som tas upp av EREF är den räntesats som användes av kommissionen i dess beslut om statliga överföringar av tillgångar till offentliga tyska banker i början av 1990-talet. Enligt EREF låg den satsen på mellan 6 och 7 %. 61. Kommissionen anser att denna referenssats är en helt olämplig grund för jämförelser. Det kommissionsbeslut som EREF åberopar gäller i själva verket kapitaltillskott eller överföringar av tillgångar, dvs. ekonomiska transaktioner som skiljer sig mycket från lån. Man kan inte jämföra den avkastning som en aktieägare hoppas på för sitt kapital med den som begärs av en bank för ett lån. Den risk som är förenad med den första transaktionen är i realiteten mycket högre och motiverar en mycket större avkastning. Dessutom gäller det ärende, som EREF valt att åberopa, transaktioner som gjordes i början av 1990-talet, dvs. omkring 10 år före kreditfaciliteten, och i en annan medlemsstat, under en tidsperiod då euron inte fanns (och då Finland inte ens var medlem i Europeiska unionen). 62. Med tanke på det ovan anförda drar kommissionen dels slutsatsen att det referensmaterial som den klagande ställt till förfogande saknar giltighet, och dels att en jämförelse med marknadens komparabla räntesatser inte tyder på förefintligheten av några fördelar Lånet från SEK 63. EREF nämner i sitt klagomål att SEK för ett lån till projektet Olkiluoto 3 eventuellt har beviljat en garanti inom ramen för sin försäkringsverksamhet för exportkrediter för den svenska statens räkning. 64. De svenska myndigheterna har påpekat för kommissionen att SEK inte har beviljat någon sådan garanti. 65. I realiteten tar sig SEK:s medverkan i projektet formen av ett bilateralt lån till TVO från företagets bankgren. Detta lån på [...] miljoner euro innefattar två trancher, den första med en löptid på 5 år och den andra med en löptid på 7 år. 9 Under den aktuella perioden låg Fortums, Stora Ensos och UPM-Kymmenes kreditvärdighet långt ifrån, som mest ett steg ( notch ), från TVO:s kreditvärdighet. Dessa företag har alltså använts som jämförelsematerial, samtidigt som man beaktat skillnaden på ett steg. M-Real är också aktieägare i TVO men, när detta företag fick finansiering i december 2004 låg dess kreditvärdighet långt ifrån TVO:s. 10 Spreaden på lånemarknaderna (banklån och obligationer) minskade kraftigt under 2003, och i mindre omfattning under år Denna utveckling måste alltså beaktas vid en jämförelse av spreaden för lån som beviljats vid två olika tidpunkter. 8

9 66. Villkoren för lånet är desamma som villkoren för den kreditfacilitet som analyseras i avsnitt 4.1. Lånet från SEK liksom kreditfaciliteten omfattas inte av någon garanti, och det omfattas i all synnerhet inte av någon statlig garanti. 67. SEK är ett företag som till 100 % ägs av staten 11. Dess tillgångar är statliga medel. Den tankegång som tillämpas i avsnitt 4.1 om BLB:s tillgångar är på samma sätt tillämplig på SEK:s medel för detta lån som är mycket mindre än kreditfaciliteten. Eftersom ju SEK använder sina resurser på samma sätt som privata företag, stämmer SEK:s medverkan överens med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi. 68. Lånet från SEK har alltså inte några inslag av statligt stöd i den mening som aves i artikel 87.1 i EG-fördraget. 5. SLUTSATS Mot bakgrund av det ovan anförda anser kommissionen att vare sig kreditfaciliteten eller lånet från SEK innehåller några inslag av statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för statligt stöd B-1049 BRYSSEL Högaktningsfullt Fax (32-2) På kommissionens vägnar Neelie Kroes Ledamot av kommissionen 11 9

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Kärnkraft i vår omvärld

Kärnkraft i vår omvärld Kärnkraft i vår omvärld ETT NYHETBREV FRÅN ELFORSK EL- OCH VÄRMEPRODUKTION NUMMER 3 MARS 2009 Kärnkraften runt om i världen fortsätter att utvecklas snabbt. Sedan vårt förra nyhetsbrev har flera nya reaktorer

Läs mer

Redovisning av konvertibler

Redovisning av konvertibler Redovisning av konvertibler - IFRS 2 och dess inverkan på företagets resultat och finansiella ställning Författare: Olof Andersson Emma Björklund Handledare: Professor Jan-Erik Gröjer Sammandrag Denna

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2011 KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn PROMEMORIA 1(34) Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn Externa lån och en påbörjad undersökning av tillämpningen av 2013 års regler Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer