EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk för Teollisuuden Voima Oy. Herr Minister 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse av den 14 december 2004, registrerad av kommissionen den 16 december 2004, klagade European Renewable Energies Federation asbl (nedan kallat EREF ) hos kommissionen med anledning av sina tvivel om huruvida villkoren för uppförandet samt finansieringen och driften av ett nytt kärnkraftverk tillhörigt det finländska företaget Teollisuuden Voima Oy (nedan kallat TVO ) var förenliga med gemenskapsrätten. 2. Kommissionen registrerade stödsynpunkterna i detta klagomål den 21 december 2004 under registreringsnummer CP 238/2004. Klagomål CP 238/2001 gäller inte bara de två lån som är föremål för föreliggande beslut, utan också Frankrikes statliga garanti för ett annat lån till samma projekt. Denna sistnämnda fråga behandlas i ett separat beslut av kommissionen. 3. TVO anmälde det investeringsprojekt som berörs av klagomålet till kommissionen i enlighet med artikel 41 i Euratomfördraget genom skrivelser av den 3 mars 2003 och den 8 januari I enlighet med artikel 43 i Euratomfördraget har kommissionen överlagt om alla synpunkter på investeringsprojektet som rör målen för Euratomfördraget. Överläggningarna utmynnade i att kommissionen den 11 juni 2004 kom fram till att alla aspekter av den aktuella investeringen överensstämmer med målen för Euratomfördraget. TVO har meddelats detta positiva omdöme. 4. Genom skrivelse D/51174 av den 15 februari 2005 begärde kommissionen upplysningar av de tyska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De tyska myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 16 mars 2005, registrerad den 17 mars Genom skrivelse D/54101 av 26 maj 2005 begärde kommissionen upplysningar av de franska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De franska Carl Bildt Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE Stockholm Europeiska kommission, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien

2 myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 26 juli 2005, registrerad den 27 juli Genom skrivelse D/54366 av begärde kommissionen upplysningar av de finländska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De finländska myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 8 juli 2005, registrerad den 11 juli Genom skrivelse D/54377 av den 8 juni 2005 begärde kommissionen upplysningar av de svenska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De svenska myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 7 juli 2005, registrerad den 18 juli Den 2 september 2005 ägde ett möte rum mellan kommissionen och EREF. 9. Genom en skrivelse av den 18 november 2005, registrerad av kommissionen den 22 november 2005, fick kommissionen ytterligare uppgifter av EREF gällande klagomålet av den 14 december 2004, bland annat om de statliga stöden inom ramen för klagomål CP 238/ Genom en skrivelse D/59668 av den 9 december 2005 begärde kommissionen ytterligare upplysningar av de svenska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De svenska myndigheterna överlämnade dessa upplysningar genom en skrivelse av den 6 april 2006, registrerad den 10 april Genom skrivelse D/50295 av den 13 januari 2006 begärde kommissionen ytterligare upplysningar av de franska myndigheterna om de åtgärder som avses i klagomålet. De franska myndigheterna översände upplysningarna genom ett e-meddelande den 20 februari 2006, registrerat den 21 februari Dessa upplysningar kompletterades genom ett e-meddelande den 10 mars 2006, registrerat den 13 mars De franska myndigheterna sände kommissionen de ytterligare upplysningarna om de åtgärder som avses i klagomålet genom ett e-meddelande den 5 april 2006, registrerat samma dag. 13. Den 4 juli 2006 ägde ett möte rum mellan kommissionen, de franska myndigheterna, och företrädare för en bank, AREVA samt TVO. Under detta möte överlämnade de franska myndigheterna handlingar till kommissionen om de åtgärder som avses i klagomålet. 14. Genom en skrivelse av den 18 juli 2006, registrerad av kommissionen den 25 juli 2006, lämnade EREF nya uppgifter om klagomål CP 238/2004, och anmodade kommissionen att fatta beslut i ärendet. 15. Den 7 september 2006 sammanförde kommissionen klagomål CP 238/2004 och ett annat klagomål, CP 201/2004, under registreringsnummer NN 62/2006. Den 20 september 2006 delade kommissionen upp ärendet i två underärenden, NN 62/A/2006 respektive NN 62/B/2006. I ärende NN 62/A/2006 ingår klagomålens synpunkter på den garanti som Frankrike beviljat för ett annat lån, som redan omnämnts i punkt 1. I ärende NN 62/B/2006 ingår de synpunkter i klagomål CP 238/2004 som avses i föreliggande beslut, dvs. det syndikerade lånet och det bilaterala lånet (dessa synpunkter ingår inte i klagomål CP 201/2004). Föreliggande beslut avser endast ärende NN 62/B/2006. Ärendet NN 62/A/2006 skall behandlas i ett separat beslut av kommissionen. 2

3 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDERNA 2.1. Projektet Olkiluoto Finland har för närvarande fyra kärnreaktorer. Två av dem ligger i Lovisa och ägs av företaget Fortum. De två resterande ligger i Olkiluoto och tillhör företaget TVO. 17. TVO är ett icke-vinstdrivande företag, vars mål är att leverera elektricitet till självkostnadspris till sina aktieägare. TVO:s kapital är uppdelat i flera trancher, som var och en motsvarar ett kraftverk eller en grupp av kraftverk. Den som äger en del av en kapitalandel i TVO har rätt att till självkostnadspris köpa en motsvarande andel av produktionen i det kraftverket. 18. TVO:s aktieägare är huvudsakligen industriidkande storförbrukare av el och andra företag inom elsektorn. 19. TVO, som redan äger två kärnreaktorer, ett kolkraftverk och ett vindkraftverk, håller för närvarande på att bygga sin tredje kärnreaktor i Olkiluoto. Denna reaktor går under namnet Olkiluoto Byggherre för projektet Olkiluoto 3 är ett konsortium bestående av företagen Framatome ANP och Siemens. Framatome ANP 1 är ett dotterbolag till företagen Areva och Siemens. TVO valde detta konsortium för genomförandet av projektet efter ett anbudsförfarande som igångsattes i september TVO tillkännagav valet av Framatome ANP och Siemens den 15 oktober Byggkontraktet undertecknades den 18 december Enligt de upplysningar som kommissionen tillställts, deltog förutom det utvalda konsortiet företagen [...] * i anbudsförfarandet. 21. Reaktorn Olkiluoto 3 kommer att bli den första reaktorn i den nya generationen reaktorer av typen European Pressurised Water Reactor (EPR). Kapaciteten blir MW. Efter den inledande planeringen räknar man med att reaktorn kommer att tas i bruk år Finansiering 22. TVO använder sig av många finansieringskällor för projektet Olkiluoto 3, vars sammanlagda kostnad kommer att uppgå till mer än 3 miljarder euro. 23. I första hand har TVO utökat det egna kapitalet, som täcker 20 % av kostnaden för projektet, genom att skapa en särskild aktiepost för reaktorn. I andra hand kommer ett efterställt lån att beviljas av aktieägarna till ett belopp som uppgår till 5 % av den sammanlagda kostnaden. Förutom dessa aktieägarresurser finansieras projektet med en kreditfacilitet beviljad av ett konsortium av internationella banker, av ett lån med rak amortering samt av ett antal bilaterala lån Kreditfaciliteten 24. Det rör sig här om en facilitet till ett belopp av 1,35 miljarder euro (nedan kallad kreditfaciliteten ). 1 Efter igångsättandet av Olkiluoto 3-projektet har Framatome ANP bytt namn till Areva NP. * Affärshemlighet. 3

4 25. Faciliteten beviljades TVO av ett konsortium av fem banker: Bayerische Landesbank, BNP Paribas, JP Morgan, Nordea och Svenska Handelsbanken. Dessa fem banker binder sig inom ramen för faciliteten för lika stora belopp och på identiska villkor. Var och en av dem tar på sig en kreditrisk som motsvarar den egna delen. 26. Kreditfaciliteten omfattar två trancher, med en löptid på 5 respektive 7 år. Den har en rörlig räntesats som är indexerad efter Euribor. Femårstranchen ger en spread på [...] punkter (bps) över Euribor för de [...] första åren. Spreaden ökar till [...] bps ( step up ) för år [...]. Sjuårstranchen har en spread på [...] bps för de [...] första åren, vilken sedan ökar till [...] bps för år [...] samt [...] bps för år [...]. Lånet är omfattas inte av någon statlig garanti. 27. Kontraktet mellan TVO och bankerna undertecknades den 17 december Det omfattade inledningsvis ett belopp på sammanlagt 1,95 miljarder euro. Detta belopp har efteråt reducerats till 1,35 miljarder euro på grund av att TVO beviljats det nedan beskrivna lånet som garanterats av Coface. 28. I juni 2005 tecknade TVO en ny [...] kreditfacilitet på 1,6 miljarder euro och kommer på så sätt i åtnjutande av gynnsammare marknadsvillkor. TVO kommer i realiteten att betala en klart lägre räntesats än den som betalas för den facilitet som tecknades i december Efter att ha täckt sina första omkostnader i projektet Olkiluoto 3 med hjälp av andra finansieringskällor som beskrivs i detta avsnitt, och framför allt med utökade egna tillgångar samt det efterställda lånet från aktieägarna, var TVO i slutändan aldrig tvunget att utnyttja den kreditfacilitet som tecknades i december 2003, varför företaget upphävde den Lånet med rak amortering som omfattas av en garanti från Coface 29. Detta lån som uppgår till sammanlagt 570 miljoner euro har beviljats av samma bankkonsortium som beviljade kreditfaciliteten, med undantag för [...] *. 30. Lånet är försäkrat av Coface som agerar försäkringsgivare för exportkrediter för franska statens räkning De bilaterala lånen 31. Utöver de två ovannämnda lånen har TVO även tecknat ett antal bilaterala lån hos andra finansinstitut för sammanlagt [...] miljoner euro. 32. Ett av dessa lån beviljades av AB Svensk Exportkredit (nedan kallat SEK ). Det rör sig om ett lån på [...] miljoner euro i två trancher. Villkoren, särskilt löptiderna och räntesatserna, är desamma som för den kreditfacilitet som beviljades av bankkonsortiet. 33. Lånet omfattas inte av någon statlig garanti. Det beviljades via SEK:s bankgren och har ingenting att göra den del av denna bank som för den svenska regeringens räkning sköter den statliga försäkringsverksamheten vad gäller exportkrediter. 3. KLAGOMÅLET 34. Klagomålet från EREF avser tre potentiella statsstödåtgärder: kreditfaciliteten, lånet från SEK samt garantin från Coface. Föreliggande beslut omfattar endast de två * Detta är en privat bank. 4

5 första synpunkterna. Synpunkterna i klagomålet på garantin från Coface tas upp i ett separat beslut av kommissionen och beskrivs och analyseras sålunda endast i det beslutet Kreditfaciliteten 35. Enligt EREF måste denna facilitet betraktas som ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. 36. EREF anser att villkoren för faciliteten är mer gynnsamma för låntagaren än villkoren på marknaden. 37. Enligt EREF skulle Bayerische Landesbank (nedan kallad BLB ) reellt ha det generella ansvaret för faciliteten. Eftersom BLB är en offentlig bank skulle den inte ha agerat i överensstämmelse med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi och beviljat låntagaren onormalt gynnsamma villkor. 38. Enligt EREF är räntesatsen för kreditfaciliteten för låg för att vara jämförbar med den sats som en privat investerare i en marknadsekonomi skulle ha gått med på. EREF jämför denna sats, som man uppskattar till 2,6 %, med ett antal andra satser: Räntesatsen för tvååriga lån beviljade till Förbundsrepubliken Tyskland: 2,57 % enligt EREF 2. Genomsnittsvärdet augusti september 2003 på räntesatserna för lån till ickefinansiella företag med en ursprunglig fast ränta på över 5 år enligt Europeiska centralbanken. Denna räntesats ligger på 4,3 % 3. Marknadsreferensräntesatser (CIRR) fastställda av OECD i dess överenskommelse om riktlinjer för exportkrediter med offentligt stöd (nedan kallat OECD:s överenskommelse ). För perioden av från den 15 juni 2004 till den 14 juli 2004 fördelar sig dessa CIRR mellan 3,99 % för löptider på upp till 5 år och 4,95 % för löptider på 8,5 år och längre (4,55 % mellan de båda gränsvärdena) 4. Den räntesats som används av kommissionen i beslutet om stöd till vissa offentliga tyska banker, bl.a. BLB 5. I det pressmeddelande från kommissionen som nämns av EREF anges att kommissionen använt räntesatser på 6 7 % vid sin bedömning av avkastningskraven på tillgångar som staten överfört till vissa offentliga banker. 39. Enligt EREF skulle bankerna i det konsortium som beviljat lånet inte ha samtyckt till sådana villkor annat än med statliga garantier Lånet från SEK 40. Enligt EREF hade Sverige även tillfört ett offentligt stöd till projektet. 2 EREF anger inte källan till detta värde. 3 Se sid Se TICR:s historik på följande adress: 5 Kommissionens beslut av den 20 oktober 2004 angående statsstödsärende C70/2002. Skrivelse C(2004)3927. Ännu ej offentliggjord i EUT. EREF citerar pressmeddelandet IP/04/1261 (http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/04/1261&format=html&aged=1&lang uage=en&guilanguage=fr) 5

6 41. EREF misstänker att detta stöd tar sig formen av en exportkreditförsäkring som beviljats av SEK inom ramen för dess verksamhet som exportkreditförsäkringsgivare till förmån för svenska staten. EREF noterar att det i SEK:s årsrapport för 2003 anges att banken har lagt ner stora summor i projektet Olkiluoto ANALYS AV ÅTGÄRDERNA 42. Kommissionen har analyserat kreditfaciliteten och lånet från SEK Kreditfaciliteten 43. För att utreda i vilken mån denna facilitet utgör ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget har kommissionen analyserat om statliga medel utnyttjats på ett sätt som inte är förenligt med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi Statliga medel 44. Faciliteten har beviljats av en grupp om fem banker. Endast medel som härrör från banker som står under offentlig kontroll kan anses vara statliga medel. Kommissionen har alltså analyserat ägarbilden för de aktuella bankerna. 45. BLB är den tyska delstaten Bayerns bank. Delstaten är direkt ägare av 50 % av bankens kapital. Liksom EREF anser kommissionen att denna bank måste betraktas som offentlig, något som Tyskland inte bestrider. 46. BNP Paribas är en fransk bank. Den 31 december 2004 innehade såvitt banken känner till ingen av aktieägarna mer än 5 % av kapitalet eller de därmed sammanhängande rösträtterna, utom företaget AXA vars innehav låg på 6,0 % 6. Kommissionen menar att denna bank måste anses vara privat. 47. JP Morgan är en amerikansk bank. Enligt uppgifter från EREF innehas 65 % av dess kapital av institutionella investerare. Den största av dem, Barclays Bank, äger 4,7 % av kapitalet. Kommissionen menar att denna bank måste anses vara privat. 48. Nordea är en svensk bank noterad på fondbörserna i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. Den främsta aktieägaren är svenska staten som äger 19,9 % av kapitalet, följd av Nordea Danmark-fonden (4,0 %) och Alecta (2,7 %) 7. Statens andel i kapitalet i denna bank är alltså mycket begränsad. Om staten skulle vilja införa en åtgärd som raserar värdet för aktieägarna, som t.ex. att låna en stor summa under marknadens villkor är det mycket sannolikt att ett tillräckligt stort antal av de återstående 80 % aktieägarna skulle yttra sig för att blockera den åtgärden och/eller byta ut ledningen. Kommissionen anser således att denna bank måste betraktas som privat inom ramen för föreliggande analys. 49. Svenska Handelsbanken är en svensk bank. Omkring 22 % av dess kapital ägs av icke-svenska investerare. Åtskilliga svenska aktieägare är privatpersoner. Den största svenska institutionella aktieägaren är holdingbolaget Industrivärden, (10,3 % av rösträtterna och 10,0 % av kapitalet), följd av stiftelsen Oktogonen (10,2 % av rösträtterna och 9,9 % av kapitalet). Stiftelsen Oktogonen har som mål att fördela en del av bankens vinst bland sina anställda. Övriga institutionella svenska aktieägare i gruppen äger var och en mindre än 5 % av rösträtterna och kapitalet. EREF anger att 6 Se sid

7 svenska staten medverkar via svenska pensionsfonder, vars sammanlagda rösträtter understiger 10 % 8. Kommissionen menar att denna bank måste anses vara privat. 50. Av de fem banker som ingår i konsortiet är alltså endast BLB under offentlig kontroll. Följaktligen kan endast de resurser som uppbådats av BLB betecknas som statliga medel Privata investerare i en marknadsekonomi 51. För att avgöra om BLB:s resurser utnyttjats i överensstämmelse med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi kontrollerar man lämpligen om en privat investerare under samma villkor skulle ha använt dem på ett likvärdigt sätt. 52. Kommissionen konstaterar att konsortiets övriga fyra medlemmar i det aktuella ärendet är privata investerare. 53. Enligt de upplysningar som samlats in av kommissionen medverkar alla medlemmarna i konsortiet på samma villkor, dvs. beloppen är lika stora och räntesatserna är identiska. Vidare tar varje bank ensam på sig den risk dess andel medför. I motsats till det lån som garanteras av Coface omfattas denna facilitet inte av någon statlig garanti. 54. Kommissionen anser att de lånevillkor som tillämpats av de övriga bankerna, som alla är privata, och som sammantaget beviljar större delen (80 %) av faciliteten, alltså utgör en lämplig referensram när det gäller att utröna om man uppfyllt principen om en privat investerare i en marknadsekonomi. 55. Eftersom BLB investerar sina resurser på exakt samma villkor som de privata investerarna anser kommissionen att BLB:s investering uppfyller villkoren för principen om en privat investerare i en marknadsekonomi. BLB:s medverkan omfattar alltså inte någon fördel för låntagaren. 56. Kreditfaciliteten inbegriper alltså inte något statligt stöd i den mening som aves i artikel 87.1 i EG-fördraget Kompletterande anmärkningar 57. Kommissionen anser att det ovan anförda resonemanget är tillfyllest för att dra slutsatsen att kreditfaciliteten inte innefattar något statligt stöd i den mening som aves i artikel 87.1 i EG-fördraget. 58. I andra hand har kommissionen även analyserat de fyra konkreta kvantitativa referenser som meddelats av EREF. Kommissionen noterar att de tre första gäller lån till bundna räntor under hela löptiden. De kan omedelbart avvisas som referenspunkter eftersom kreditfaciliteten till TVO har rörlig ränta. En sådan räntesats indexregleras var tredje eller sjätte månad, på grundval av det nya Euriborindexet. Denna typ av lån till rörliga räntor förekommer mycket ofta för stora lån till företag. En rörlig ränta medför att låntagaren riskerar variationer i räntesatsen under lånets livslängd. När den korta räntan å andra sidan är mycket lägre än den medellånga och den långa räntan, dvs. räntekurvan är brant ( steep ) betalar låntagaren inledningsvis mindre ränta än om han hade lånat till bunden ränta. I december 2003 var de korta räntorna, som styr Euribor-indexet, mycket låga till följd av Europeiska centralbankens sjunkande refinansieringssats. Den viktigaste 8 Alla uppgifter är hämtade från företagets webbplats ((www.handelsbanken.se). De finns medtagna EREF:s klagomål. 7

8 refinansieringssatsen befann sig då på den historiskt låga nivån 2 %. Följaktligen var de korta räntorna klart lägre än de medellånga och långa räntorna varför de jämförelsepunkter som lagts fram av den klagande inte kan godtas. 59. Kommissionen har för övrigt analyserat marginalen ( spread ) över Euribor-räntan som betalats av TVO. Kommissionen noterar att låntagare med en riskprofil liknande TVO:s 9, bl.a. TVO:s tre aktieägare, 2003 och lånade belopp av liknande storlek med en jämförbar spread. För övrigt är den spread som TVO använde för sin refinansiering år 2005 mycket lägre än facilitetens spread från december Denna minskning av spreaden är minst lika stor som den som generellt noterades på lånemarknaden. En sådan minskning skulle inte ha konstaterats om spreaden i december 2003 hade varit lägre än marknadsräntan. 60. Det fjärde och sista referensvärdet som tas upp av EREF är den räntesats som användes av kommissionen i dess beslut om statliga överföringar av tillgångar till offentliga tyska banker i början av 1990-talet. Enligt EREF låg den satsen på mellan 6 och 7 %. 61. Kommissionen anser att denna referenssats är en helt olämplig grund för jämförelser. Det kommissionsbeslut som EREF åberopar gäller i själva verket kapitaltillskott eller överföringar av tillgångar, dvs. ekonomiska transaktioner som skiljer sig mycket från lån. Man kan inte jämföra den avkastning som en aktieägare hoppas på för sitt kapital med den som begärs av en bank för ett lån. Den risk som är förenad med den första transaktionen är i realiteten mycket högre och motiverar en mycket större avkastning. Dessutom gäller det ärende, som EREF valt att åberopa, transaktioner som gjordes i början av 1990-talet, dvs. omkring 10 år före kreditfaciliteten, och i en annan medlemsstat, under en tidsperiod då euron inte fanns (och då Finland inte ens var medlem i Europeiska unionen). 62. Med tanke på det ovan anförda drar kommissionen dels slutsatsen att det referensmaterial som den klagande ställt till förfogande saknar giltighet, och dels att en jämförelse med marknadens komparabla räntesatser inte tyder på förefintligheten av några fördelar Lånet från SEK 63. EREF nämner i sitt klagomål att SEK för ett lån till projektet Olkiluoto 3 eventuellt har beviljat en garanti inom ramen för sin försäkringsverksamhet för exportkrediter för den svenska statens räkning. 64. De svenska myndigheterna har påpekat för kommissionen att SEK inte har beviljat någon sådan garanti. 65. I realiteten tar sig SEK:s medverkan i projektet formen av ett bilateralt lån till TVO från företagets bankgren. Detta lån på [...] miljoner euro innefattar två trancher, den första med en löptid på 5 år och den andra med en löptid på 7 år. 9 Under den aktuella perioden låg Fortums, Stora Ensos och UPM-Kymmenes kreditvärdighet långt ifrån, som mest ett steg ( notch ), från TVO:s kreditvärdighet. Dessa företag har alltså använts som jämförelsematerial, samtidigt som man beaktat skillnaden på ett steg. M-Real är också aktieägare i TVO men, när detta företag fick finansiering i december 2004 låg dess kreditvärdighet långt ifrån TVO:s. 10 Spreaden på lånemarknaderna (banklån och obligationer) minskade kraftigt under 2003, och i mindre omfattning under år Denna utveckling måste alltså beaktas vid en jämförelse av spreaden för lån som beviljats vid två olika tidpunkter. 8

9 66. Villkoren för lånet är desamma som villkoren för den kreditfacilitet som analyseras i avsnitt 4.1. Lånet från SEK liksom kreditfaciliteten omfattas inte av någon garanti, och det omfattas i all synnerhet inte av någon statlig garanti. 67. SEK är ett företag som till 100 % ägs av staten 11. Dess tillgångar är statliga medel. Den tankegång som tillämpas i avsnitt 4.1 om BLB:s tillgångar är på samma sätt tillämplig på SEK:s medel för detta lån som är mycket mindre än kreditfaciliteten. Eftersom ju SEK använder sina resurser på samma sätt som privata företag, stämmer SEK:s medverkan överens med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi. 68. Lånet från SEK har alltså inte några inslag av statligt stöd i den mening som aves i artikel 87.1 i EG-fördraget. 5. SLUTSATS Mot bakgrund av det ovan anförda anser kommissionen att vare sig kreditfaciliteten eller lånet från SEK innehåller några inslag av statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för statligt stöd B-1049 BRYSSEL Högaktningsfullt Fax (32-2) På kommissionens vägnar Neelie Kroes Ledamot av kommissionen 11 9

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft Debt Capital Markets 25 January, 2010 Elforsk Finansiering av ny kärnkraft Innehåll Marknadsuppdatering Finansieringsstruktur och finansieringskällor Exempel på finansieringar Slutsatser 2 Marknadsuppdatering

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.04.2013 C(2013) 1913 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. KOMMISSIONENS

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Ärende: Statligt stöd N 80/2009 Statlig garanti till förmån för Volvo Personvagnar AB

Ärende: Statligt stöd N 80/2009 Statlig garanti till förmån för Volvo Personvagnar AB EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 5.6.2009 K(2009) 4406 slutlig Ärende: Statligt stöd N 80/2009 Statlig garanti till förmån för Volvo Personvagnar AB Herr Minister, (1) Jag får härmed underrätta er om att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005.

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 02-X-2006 K(2006) 4405 Ärende: Statligt stöd/ Sverige - Stöd nr N 185/2006 - Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8 9 januari 2005 (lagringsstöd och stöd

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om förlängning av status för Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) som gemensamt företag

Förslag till RÅDETS BESLUT. om förlängning av status för Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) som gemensamt företag SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2011 KOM(2011) 141 slutlig 2011/0061 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om förlängning av status för Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) som gemensamt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2003 C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.VII.2007 K(2007) 3274 slutlig Angående: Statligt stöd N 791/2006 Sverige Business Case Norrköping Herr minister, 1 FÖRFARANDET (1) I enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB 1/6 Datum 2015-06-18 ESV Dnr Ert datum Er beteckning Handläggare Curt Johansson Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB Vilken diskonteringsränta

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.I.2008 K(2008)436 Ärende: Statligt stöd N 356/2007 Finland FoU-stödordning Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 26 juni 2007 som registrerades

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer