Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 Almi Företagspartner AB (moderbolaget), bolag som ingår i dess koncern och intressebolag får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden på företagsekonomiska grunder besluta om finansiering enligt denna förordning för att främja etablering och utveckling av små och medelstora företag. De regionala utvecklingsbolagen ska i sin finansieringsverksamhet söka samverkan med andra organ på kreditmarknaden för att uppnå effektiva finansieringslösningar och begränsa den egna insatsen och risknivån. För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, men där lånefordran förts över till moderbolaget eller något i dess koncern ingående bolag, ska denna förordning gälla i tillämpliga delar. 2 Finansieringen ska bedrivas inom de ramar som anges av moderbolaget och med medel som ägs av detta bolag eller lånas upp av bolaget från AB Svensk Exportkredit eller dess helägda dotterbolag. Finansiering kan också ske med medel ur EG:s strukturfonder och genom nationell medfinansiering. 3 Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag 1. har färre än 250 anställda, och 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. 4 Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag. 1

2 SFS 2009:41 Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av 1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag, 2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar euro, 3. universitet och forskningsorganisation utan vinstsyfte, eller 4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder. 5 Med anknutna företag avses företag där 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag, 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan, 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt bestämmelse i det företagets stadgar, eller 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget. Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i första stycket 1 4 med ett annat företag genom a) ett eller flera andra företag, b) de investerare som avses i 4 andra stycket, eller c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader. 6 Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små och medelstora företag enligt 3 endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 andra stycket 1, 3 eller 4. Finansieringsformer 7 Finansieringsformer är 1. lån, 2. bidrag, 3. garanti, och 4. ägarkapital. 2 Allmänna villkor för finansiering 8 Finansiering får användas för att främja etablering av nya företag eller för utveckling av befintliga företag. De regionala utvecklingsbolagen får inte medverka i finansiering som kan ske på den allmänna kreditmarknaden un-

3 der normala marknadsmässiga villkor när det gäller finansiering enligt Beslut om finansiering enligt 7 4 ska fattas inom ramen för en särskild bolagsstruktur. För finansiering gäller de särskilda bestämmelser som anges för varje finansieringsform. Beslut om finansiering får dessutom förenas med de ytterligare villkor om användning av medlen, insyn och annat som utvecklingsbolaget behöver för att delta i finansieringen. SFS 2009:41 9 Finansiering enligt lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse 1 och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förordningen samt av förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. 10 Finansieringsformerna under får kombineras inbördes och med andra former av statlig finansiering som avser samma projekt. Det sammanlagda stödet får dock inte överstiga vad som följer av 9. Den som ansöker om finansiering ska i samband med ansökningen upplysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål. Allmänna bestämmelser om lån 11 Vid utlåning ska ränta tas ut efter en räntesats som bestäms med beaktande av det allmänna ränteläget, risknivån och övriga förutsättningar i varje särskilt fall. Om det bedöms lämpligt med hänsyn till låntagarens förutsättningar, får räntesatsen bestämmas till olika nivåer under skilda delar av lånets löptid eller räntans storlek göras beroende av låntagarens vinst. Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor 2 ska användas för att fastställa marknadsränta och för att beräkna inslaget av stöd enligt Vid utlåning ska tiden för återbetalning bestämmas till en tid som inte är längre än som behövs med hänsyn till syftet med lånet. 13 För lån ska den säkerhet krävas som kan fordras med hänsyn till låntagarens ekonomiska ställning, behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet och andra omständigheter. Om det finns särskilda skäl, får lån lämnas utan säkerhet eller ges sämre förmånsrätt än andra borgenärers fordringar. Särskilda bestämmelser om företagslån 14 Företagslån får täcka högst 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet och lämnas under förutsättning att låntagaren styrker att den reste- 1 EUT L 379, , s. 5 (Celex 32006R1998). 2 EUT C 14, , s. 6 (Celex 52008XC0119). 3

4 SFS 2009:41 rande finansieringen är tryggad. Om det finns synnerliga, skäl får hela det beräknade finansieringsbehovet täckas. Särskilda bestämmelser för nyföretagarlån 15 Nyföretagarlån får lämnas endast i samband med att en företagare påbörjar sin verksamhet. 16 Nyföretagarlån får lämnas med högst en miljon kronor. Lånet får täcka högst 30 procent av det beräknade finansieringsbehovet och lämnas under förutsättning dels att låntagaren själv svarar för minst 10 procent med egna medel, dels att annan finansiär som utvecklingsbolaget godkänner svarar för den resterande finansieringen. Om det finns synnerliga skäl, får lån lämnas för att täcka mer än 30 procent av det beräknade finansieringsbehovet. 17 Om det finns särskilda skäl, får en låntagare som har behov av ytterligare finansiering beviljas ytterligare ett nyföretagarlån (kompletteringslån), om ansökan kommer in inom tre år efter det att det första lånet beviljades. För ett sådant lån gäller samma förutsättningar som för det ursprungliga lånet. 18 Om det inte finns särskilda skäl ska lånet vara amorteringsfritt under den första tredjedelen av lånets löptid. 19 Under de första två åren kan lånet löpa utan ränta. 20 Endast om det finns särskilda skäl behöver säkerhet ställas. Särskilda bestämmelser om innovationslån 21 Innovationslån får lämnas till innovationsprojekt som avser en vara eller tjänst för att utveckla en första prototyp eller för insatser som syftar till kommersialisering av projektet. Lånet får användas för kostnader för produkt- och tjänsteutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller för marknadsundersökningar. 22 Innovationslån får täcka högst 50 procent av det totala finansieringsbehovet och lämnas under förutsättning att låntagaren styrker att den resterande finansieringen är tryggad. 23 Återbetalningsskyldigheten för ett innovationslån kan efterges helt eller delvis om låntagaren har visat att förutsättningar uppenbarligen saknas för att lönsamt utnyttja projektets resultat. Om lån efterges helt eller delvis, ska 11 andra stycket inte tillämpas. Stödbeloppet ska i stället bestämmas till det faktiska belopp som efterskänks. 4

5 Särskilda bestämmelser om mikrolån 24 Mikrolån får lämnas för att stimulera etablering av nya företag och för att utveckla befintliga företag. Vid handläggningen av lånen ska särskild prioritet ges till kvinnor och ungdomar. SFS 2009:41 25 Mikrolån får lämnas med högst kronor och får täcka hela kapitalbehovet. Särskilda bestämmelser om exportlån 26 Exportlån får lämnas för att täcka kapitalbehov i samband med ett företags exportsatsning. Lånet får lämnas i svensk eller utländsk valuta och får täcka högst 90 procent av det beräknade finansieringsbehovet. Lånet får lämnas under förutsättning att låntagaren styrker att den resterande finansieringen är tryggad. Särskilda bestämmelser om bidrag till rådgivningsinsatser och till förstudier 27 Bidrag får lämnas i form av stöd genom rådgivning som avser affärsutveckling. Sådan rådgivning ska vara marknadskompletterande och utformas för att tillmötesgå företagens behov när de inte kan tillgodoses av andra kommersiella aktörer på marknaden. Bidraget lämnas med högst kronor och får täcka hela kostnaden för rådgivningen. 28 Bidrag får lämnas i form av stöd för förstudier. Bidrag lämnas med högst kronor och får täcka hela kostnaden för förstudien. Särskilda bestämmelser för garantier 29 Garanti får lämnas för lån eller räkningskredit i svensk eller utländsk valuta i en kreditinrättning som godtas av det bolag som beslutar om finansieringen. Garantin får omfatta upp till 80 procent av lånet eller räkningskrediten. 30 För varje garanti ska en årlig avgift betalas. Den ska uppgå till minst en procent av utestående belopp. 31 Garanti får lämnas endast om det för lånet eller räkningskrediten ställs säkerhet i samma omfattning som krävs för lån enligt 13. Säkerheten för lånet eller räkningskrediten ska gälla även garantin. 32 För att beräkna inslaget av stöd av mindre betydelse enligt 9 ska det belopp som det garanterade lånet eller räkningskrediten avser användas. Beloppet ska anses utgöra stödets bruttobidragsekvivalent. 33 Garanti får lämnas endast om förbindelsen för lånet eller räkningskrediten innehåller villkor att den kan sägas upp till omedelbar återbetalning, 5

6 SFS 2009:41 om det finns sådana omständigheter beträffande garantin som utgör grund för omedelbar uppsägning av lån enligt Den kreditinrättning som har lämnat lånet eller räkningskrediten ska beakta det garantigivande bolagets intressen och utan dröjsmål underrätta detta om varje omständighet som kan utgöra anledning till uppsägning av lånet eller räkningskrediten, eller annars medföra risk för att garantin måste infrias. 35 Om kreditinrättningen inte efter uppmaning från det garantigivande bolaget genast säger upp lånet, upphör lånegarantin att gälla tre månader efter det att kreditinrättningen tog emot uppmaningen. Garantin upphör att gälla efter samma tid om kreditinrättningen efter uppmaning inte vidtar begärda åtgärder för att driva in lånet eller räkningskrediten. 36 Ett beslut om garanti upphör att gälla, om ingen låneförbindelse eller räkningskredit har tecknats inom tre månader från dagen för beslutet. Det garantigivande bolaget kan medge att denna tid förlängs. Särskilda bestämmelser om ägarkapital 37 Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finansiering ska ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om enskild investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor. Konvertibla skuldebrevslån utgör ägarkapitalliknande finansiering. 38 För varje investering ska det finnas 1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning, vinstutveckling och beräknad lönsamhet, samt 2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen. Övriga bestämmelser 39 En mottagare av medel enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. medlen har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av mottagaren, 2. mottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för finansieringen, eller 3. annat sådant förhållande inträffar som innebär att mottagaren med hänsyn till syftet med finansieringen inte längre bör få ha kvar denna. Om en mottagare av medel är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern kräva medlen åter. Om det finns särskilda skäl, får kravet på återbetalning helt eller delvis efterges Vid sådant förhållande som avses i 39 1 eller 2 får medlen krävas tillbaka inom tio år från det att medlen betalades ut.

7 41 I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt om återkrav av stöd i 21 förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. SFS 2009:41 42 Vad som sägs om upplysningsskyldighet för statliga myndigheter i 22 förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet ska också gälla för regionala utvecklingsbolag. Föreskrifter enligt 23 samma förordning om sådan upplysningsskyldighet får även omfatta regionala utvecklingsbolag. 43 Regionala utvecklingsbolag ska föra register över beslut om finansiering enligt Registeruppgifterna ska möjliggöra kontroll av att villkoren för finansieringen enligt 9 har iakttagits. Uppgifterna ska bevaras i tio år från den dag då stödet beviljades. 44 I ärenden enligt denna förordning ska Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223): 11 och 12 om jäv, 16 och 17 om en parts rätt att få del av uppgifter, och 21 om underrättelse av beslut. 45 Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas. 1. Denna förordning träder i kraft den 16 februari Genom denna förordning upphävs förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag. På regeringens vägnar MAUD OLOFSSON Dan Sandberg (Näringsdepartementet) 7

8 Thomson Reuters Professional AB, tel Edita Västra Aros, Västerås 2009

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och

1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och 1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och lönsamt näringsliv som bidrar till den ekonomiska tillväxten

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015 Härmed kallas

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden beslutade den 18 december 1997. Finansinspektionen föreskriver

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer