VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, Annika Wibrell Bengt Bergsten K G Abramsson Göran Jonzon Maria Kristoffersson Lillemor Jonsson Mikael Danielsson,Saxnäs Robert Svensson Katharina Hahlin Åsa Össbo Viveka Abramsson Rickard Norberg Mikael Österberg Monica Nilsson Eric Axelsson Ingela Gustavsson Ulf Hansson, Mattias Ihrström Olga Makarycheva Gunilla Prång Per Vedbring Else Westerlund Monika Gebart Rune Andersson, Gunder Lindgren Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, sekreterare Karl-Johan Ottosson, kommunchef Lars Ekbäck, ekonomichef Lars Sjölin och Johnny Holmgren, Kommunrevisionen Monica Nilsson och Else Westerlund Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Monica Nilsson Else Westerlund BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Ulrika Österström

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Innehållsförteckning 36 Upprop 37 Val av justerare 38 Delårsrapport 31 augusti Interpellation till majoriteten och övrigt i Kfm församlingen 40 Motion-Uppför en handlingsplan för Vålds bejakande extremism 41 Investeringskostnad för samordning F-3 i Latikberg 42 Allmänpolitisk debatt 43 Terminsavgift för den kommunala musikskolan Höjning av kostpriser för personal i Vilhelmina kommun 45 Tillsyn detaljhandel med folköl 46 Boendeplatser äldreboendet Strandbacka 47 Taxa för räddningstjänst VA-taxa Avgift för trygghetslarm Renhållningstaxa Taxa och avgifter simhallen Avgifter serveringstillstånd Budget Motion-Beträffande medlemskap i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner (FSV) 55 Motion-angående Borgerliga vigselförrättare i Vilhelmina kommun 56 Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid 57 Revidering av översiktsplan 58 Revidering säkerhetsprogram Remiss-En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 60 Valärende 61 Valärende 62 Nyval av nämndemän Val av ledamöter till fullmäktigeberedning Kultur och fritid 64 Delgivningar

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 36 Upprop Ärendebeskrivning Kfm Upprop genomfördes. Närvaro enligt närvarolista.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 37 Val av justerare Ärendebeskrivning Kfm att utse Monica Nilsson (V) och Else Westerlund (C) att justera dagens protokoll.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks Ekonomi Kfm 38 Ks 231 Ks 221 ny bil Au 238 Dnr15/Ks Delårsrapport 31 augusti 2015 Ärendebeskrivning Au Ekonomienheten överlämnar i skrivelse preliminär delårsprognos augusti Avvikelse tkr Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 829 Verksamhetsunderskott Ekonomienheten överlämnar sammanställning över årets investeringar per : Årsbudget kr Förbrukning kr Utbildningsnämnden överlämnar sitt delårsbokslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera den preliminära uppföljningen per att notera uppföljningen av investeringsobjekten. att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 38 (forts) Ks 231 (forts) Ks 221 (forts) Dnr15/Ks Delårsrapport 31 augusti 2015 Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige att uppmana till återhållsamhet i styrelsen och nämnderna med anledning av det kärva ekonomiska läget. Ks Vid kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten saknades periodutfallet per , utan det som redovisades vid detta tillfälle var per den 25 augusti. Kommunrevisionen anser att delårsrapporten måste behandlas på nytt då delårsrapporten har uppdaterats med periodutfallet per den 31 augusti. Prognosen har inte förändrats. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att upphäva tidigare beslut , att godkänna upprättad delårsrapport, att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. att förklara ärendet direktjusterat. Kfm Under överläggning i ärendet deltar Lars Sjölin och Johnny Holmgren från Kommunrevisionen. Kommunrevisorerna överlämnar i skrivelse Utlåtande avseende delårsrapport 2015.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 38 (forts) Dnr15/Ks Delårsrapport 31 augusti 2015 Ekonomichef Lars Ekbäck lämnar en sammanfattande genomgång av delårsrapporten. Ekbäck uppger samtidigt att kommunens värdepappersportfölj nu har ett värde på 81,2 Mkr och att likviditeten per uppgick till 17,2 Mkr. Göran Jonzon yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för fortsatt sanering av den kommunala ekonomin i samarbete med SKL. Åke Nilsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att uppdra till kommunstyrelsen att åtgärda de påpekanden som anges i revisorernas skrivelse. Nilsson yrkar i övrigt bifall till Jonzons förslag. Göran Jonzon yrkar att kommunfullmäktige bör besluta ajournera sammanträdet under fem minuter. att ajournera sammanträdet mellan kl Sedan sammanträdet återupptagits yrkar Göran Jonzon bifall till Åke Nilssons förslag. Gunder Lindgren yrkar bifall till Göran Jonzons och Åke Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Åsa Össbo och Monica Nilsson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden Jonzons och Nilssons förslag. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla de två förslagen.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 38 (forts) Dnr15/Ks Delårsrapport 31 augusti 2015 Avslutningsvis prövar ordförande om kommunfullmäktige kan anse delårsrapport 31 augusti 2015 delgiven. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat anse delårsrapport 31 augusti 2015 delgiven. att uppdra till kommunstyrelsen att åtgärda de påpekanden som anges i revisorernas skrivelse, att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för fortsatt sanering av den kommunala ekonomin i samarbete med SKL, att anse delårsrapport 31 augusti 2015 delgiven.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 39 Dnr15/Ks Interpellation till majoriteten och övrigt i Kfm församlingen Ärendebeskrivning Kfm Eric Axelsson, SD inkommer med en interpellation. Det finns inget läge för oss som politiker att vara naiv idag med tanke på hur våran vålds bejakande värld ser ut. Varje dag läser man hur media och SÄPO snappat upp uppgifter om svenska medborgare ansluter sig till ISIS eller liknade våldsorganisationer runt om i världen. Hotbilden mot Svenska samhället ökar marginellt med hänsyn till att dessa Jihadister använder Sverige att bli omplåstrad och vila upp sig till nästa vända till krigen i olika länder. Är det inte dags att upprätta en strategi och handlingsplan? för att både försöka nå till dessa och i och med detta hindra dessa att åka samt om dessa åker resultera till uteslutet medborgarskap? Jag frågar därför församlingen. Hur ser beredskapen ut för att hantera en potentiellt livsfarlig situation med hemvändande mördare och terrorister som stridit med IS eller liknande våldsorganisationer i vår kommun? Ordförande konstaterar att Axelssons interpellation inte uppfyllar formkraven enligt kommunallagen varför kommunfullmäktige föreslås besluta att interpellationen inte får ställas. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen inte får ställas. att interpellationen inte får ställas då interpellationen inte uppfyller de formkrav som anges i kommunallagen och i fullmäktiges arbetsordning.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks Kfm 40 Dnr15/Ks Motion Uppför en handlingsplan för Vålds bejakande extremism Ärendebeskrivning Kfm Motion Uppför en handlingsplan för Vålds bejakande extremism, har inlämnats av Eric Axelsson, SD. Den nu förda massinvandringen som sker just nu till vårt rike sätter prov på vårt samhälle. Den Statliga förvaltnings myndigheten Migrationsverket har man som arbetssättet att ta in så många man kan och inte noga kollar upp personerna om dessa kan ha kopplingar till terrorextremism grupper som IsIs al-shabab och boko-haram o.s.v. Med tanke på isis utspel dom senaste månaderna har meddelat att dom har smugglat tusentals in till EU. Detta är oroväckande och detta måste tas på högsta allvar vi förtroendevalda har inte utrymme och tid att vara naiva längre. Frågan har ändrats från om till när det händer något. Ett motmedel att öka säkerheten en aning är just om kommunen har en handlingsplan mot Våldsbejakande Extremism uttagen för att skydda våra medborgare mot denna sorts av hot. Sverigedemokraterna Vilhelmina Föreslår! Att-Samtliga partier tillsammans upprättar en handlingsplan med hjälp av tjänstemän och Migrationsverket. Att-Denna handlingsplan uppförs snarast att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks Kfm 41 Ks 211 ny bil Au /37-39 Au 209 Dnr15/Ks Investeringskostnad för samordning F-3 i Latikberg Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige beslutade att anvisa investeringsmedel för anpassning av lokalerna i Latikberg ur ej fördelade investeringsmedel. Dispositionen får inte överstiga 500 kkr. Förvaltningschef Christer Staaf påtalar i en skrivelse att uppdraget från kommunfullmäktige ej går att genomföra och utbildningsförvaltningen kan därmed inte fullfölja fullmäktiges beslut utan inväntar ytterligare besked eller nya beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att begära utbildningsnämndens yttrande till arbetsutskottets sammanträde Au Utbildningsnämnden beslutade , 70 att överlämna förvaltningschef Christer Staafs tidigare skrivelse som sin egen. Medelsbehovet uppgår till :- Bengt Bergsten yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anvisa ytterligare :- investeringar i Latikberg skola. Mikael Österberg yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att vidhålla medelstilldelningen om :-. Åke Nilsson yrkar att arbetsutskottet bör hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. Annika Andersson och Göran Jonzon yrkar bifall till Åke Nilssons förslag.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 41 (forts) Ks 211 (forts) Au 229 (forts) Dnr15/Ks Investeringskostnad för samordning F-3 i Latikberg Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att arbetsutskottet beslutat bifalla Nilssons förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. Mikael Österberg (S) och Bengt Bergsten (Oberoende) reserverar sig mot beslutet. Ks Katharina Hahlin yrkar att lägga ner Latikbergs skola så fort det är möjligt. Mikael Österberg, Göran Jonzon och Monica Nilsson yrkar bifall till Katharina Hahlins förslag. Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att anslå ytterligare :- till investering i Latikbergs skola. Mattias Ihrström och Bengt Bergsten yrkar bifall till Åsa Össbos förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordförande Katharina Hahlins förslag mot Åsa Össbos förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Katharina Hahlins förslag.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 41 (forts) Ks 211 (forts) Dnr15/Ks Investeringskostnad för samordning F-3 i Latikberg Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkänns: Den som bifaller Katharina Hahlins förslag röstar ja, den som bifaller Åsa Össbos förslag röstar nej. Verkställd votering utfaller med 7 ja och 4 nej på sätt till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således förslagit kommunfullmäktige att lägga ner Latikbergs skola så fort det är möjligt. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att lägga ner Latikbergs skola så fort det är möjligt. Ledamöterna Annika Andersson och Mattias Ihrström båda (C) samt Bengt Bergsten (Ober) och Åsa Össbo(PA) reserverar sig mot beslutet. Kfm Ordförande informerade om en inkommen skrivelse, , från Föräldrar i Latikbergs skola i östra kommunområdet: Skrivelse angående skolverksamhet i östra kommunområdet. Åke Nilsson och Viveka Abramsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bengt Bergsten yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att fortsätta driva skolan i Latikberg som en F3-skola samt att ytterligare anvisa :- för upprustningsåtgärder.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 41 (forts) Dnr15/Ks Investeringskostnad för samordning F-3 i Latikberg Annika Andersson yrkar att kommunfullmäktige bör återremittera ärendet. Andersson yrkar samtidigt att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet under 15 minuter. att ajournera sammanträdet mellan Efter sammanträdet återupptagits yrkar Katharina Hahlin bifall till kommunstyrelsens förslag. Annika Andersson kompletterar sitt yrkande om återremiss med följande punkter: att uppdra till kommunstyrelsen att utreda effekterna vid en nedläggning på - Det kommunala utjämningssystemet - Försäljning av Myltans lokaler - B-skoleformen som integrationsprojekt Eric Axelsson yrkar bifall till Annika Anderssons förslag. Mattias Ihrström, Åsa Össbo och Olga Makarycheva yrkar bifall till Bengt Bergstens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Monica Nilsson, Göran Jonzon och Mikael Österberg. Efter avslutad överläggning prövar ordförande om fullmäktige beslutar avgöra ärendet idag eller om det ska återremitteras. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 41 (forts) Dnr15/Ks Investeringskostnad för samordning F-3 i Latikberg Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkänns: Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. Verkställd votering utfaller med 14 ja och 13 nej på sätt till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit Annika Anderssons yrkande om återremiss. att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda effekterna vid en nedläggning på - Det kommunala utjämningssystemet - Försäljning av Myltans lokaler - B-skoleformen som integrationsprojekt

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 42 Allmänpolitisk debatt Ärendebeskrivning Kfm Enligt fullmäktiges arbetsordning inleds bl.a. behandling av budget för nästkommande år med en allmänpolitisk debatt. Den får pågå under högst två timmar. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande inleder debatten, och därefter kan ledamöter fritt begära ordet. Under överläggning i ärendet avges yttrande av Åke Nilsson, Annika Andersson, Bengt Bergsten, Åsa Össbo, Göran Jonzon, Eric Axelsson, Monica Nilsson, Viveka Abramsson, Gunder Lindgren, Rickard Norberg och Monika Gebart. att förklara den allmänpolitiska debatten avslutad.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Utbildningsförvaltn. Ekonomi Kfm 43 Ks 184 Ks 160 Au 162 Dnr15/Ks Terminsavgift för den kommunala musikskolan 2016 Ärendebeskrivning Au Nuvarande terminsavgift för den kommunala musikskolan är 620 kr. Utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa avgiften för den kommunala musikskolan till 650 kr per termin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för den kommunala musikskolan till 650 kr per termin. Kfm att fastställa avgiften för den kommunala musikskolan till 650 kr per termin.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kostchef Ekonomi Personal Kfm 44 Ks 197 Au 200 Ks 53 Au 33 Dnr15/Ks Höjning av kostpriser för personal i Vilhelmina kommun Ärendebeskrivning Au Kostchef Anki Marklund påtalar i skrivelse , att en personallunch idag kostar 50 kronor och ett häfte med 10 kuponger 480 kr inkl. moms. Senast priset för personallunch höjdes var Anledningen till prishöjningen är dels att kostnaderna för personal och livsmedel ökat, men även kravet att höja intäkter. Förslag till beslut att från och med besluta om en höjning av priset för personalkost till 55 kr/portion, kuponghäften 530 kr. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att från och med besluta om en höjning av priset för personalkost till 55 kr/portion, kuponghäften 530 kr. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att från och med besluta om en höjning av priset för personalkost till 55 kr/portion, kuponghäften 530 kr. Au Kostverksamheten föreslår en höjning av lunchpriset för personal och externa matgäster då socialnämnden kort efter kommunstyrelsens beslut höjde kostnaden för mat inom hemtjänsten till 57 kr/portion.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 44 (forts) Ks 197 (forts) Au 200 (forts) Dnr15/Ks Höjning av kostpriser för personal i Vilhelmina kommun Förslag till beslut att från och med besluta om en höjning av priset för personalkost till 70 kr/portion, kuponghäfte 680 kr att priset för externa matgäster höjs till 80 kr/portion ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med besluta om en höjning av priset för personalkost till 70 kr/portion, kuponghäfte 680 kr att priset för externa matgäster höjs till 80 kr/portion. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att från och med besluta om en höjning av priset för personalkost till 70 kr/portion, kuponghäfte 680 kr att priset för externa matgäster höjs till 80 kr/portion.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 44 (forts) Dnr15/Ks Höjning av kostpriser för personal i Vilhelmina kommun Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åsa Össbo att kommunfullmäktige bör besluta: att från och med höja priset för personalkost till 65 kr/portion, kuponghäfte 630 kr, att priset för externa matgäster höjs till 75 kr/portion. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunilla Prång. Efter avslutad överläggning ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Åsa Össbos förslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att från och med höja priset priset för personalkost till 70 kr/portion, kuponghäfte 680 kr att priset för externa matgäster höjs till 80 kr/portion.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 MBN Ekonomi Kfm 45 Ks 199 Au 204 Dnr15/Ks Tillsyn detaljhandel med folköl Ärendebeskrivning Au Detaljhandel med folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där det också säljs mat. Den som bedriver detaljhandel med folköl har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Varje företag som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölsförsäljningen. För denna tillsyn skall företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet skall i ett dokument beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna. Vid försäljning av folköl skall egentillsynen inriktas på att försäljning inte sker till underåriga eller till märkbart berusade kunder. Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandel/servering av folköl utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunens uppgift är också att ge information, rådgivning och kontrollera tillsynsprogram. Kommunstyrelsen utövar idag denna tillsyn. Miljö-och byggnadsnämnden har tillsyn över försäljning av tobak. För att rationalisera kommunens tillsynsverksamhet rekommenderas kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att överföra tillsyn av detaljhandel med folköl till miljö- och byggnadsnämnden fr.o.m Tillsynstaxan föreslås till 850:-/tim, samma som övriga tillsynstaxor. Ärendet har kommunicerats med företrädare för miljö- och byggnadsnämnden.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 45 (forts) Ks 199 (forts) Au 204 (forts) Dnr15/Ks Tillsyn detaljhandel med folköl ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att överföra tillsyn av detaljhandel med folköl från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden. att tillämpa en tillsyntaxa på 850:-/timme. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att överföra tillsyn av detaljhandel med folköl från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden från att tillämpa en tillsyntaxa på 850:-/timme. Kfm att överföra tillsyn av detaljhandel med folköl från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden från , att tillämpa en tillsynstaxa på 850:-/timme.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Socialnämnden Kfm 46 Ks 202 Au 211 Dnr15/Ks Boendeplatser äldreboendet Strandbacka Ärendebeskrivning Au Enligt socialnämndens boendeöversyn(sn 80/2014) skulle en avdelning vid äldreboendet Strandbacka avvecklas. Processen inleddes under hösten 2014, men den kraftigt ökade efterfrågan på boendeplatser i särskilt boende och på korttidsplatser gjorde att avdelningen uppläts till ett korttidsboende (Svalan). Det omfattande trycket på verksamheten har inte gjort det möjligt att fullfölja det tidigare inriktningsbeslutet om en avveckling. Socialnämnden beslutade , 74 att den tillfälliga korttidsavdelningen Svalan återinförs som en ordinarie avdelning i äldreboendet Strandbacka att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag för finansiering av avdelningen med motsvarande beräknad kostnad för personal och viss övrig drift 4400 tkr efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå framställningen. - Ks Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att bevilja socialnämndens framställning.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 46 (forts) Ks 202 (forts) Dnr15/Ks Boendeplatser äldreboendet Strandbacka Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson och Ronny Svarto. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att avslå framställningen. Kfm Åke Nilsson, Göran Jonzon och Bengt Bergsten yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Else Westerlund yrkar att kommunfullmäktige bör bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 4, 4 Mkr för att korttidsavdelningen Svalan återinförs som en ordinarie avdelning i äldreboendet Strandbacka. Åsa Össbo yrkar bifall till Westerlunds förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Annika Wibrell, Rickard Norberg, Åsa Össbo, Monica Nilsson, Bengt Bergsten och Gunder Lindgren. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att avslå framställningen. Reservation mot beslutet anförs av Else Westerlund och Monika Gebart båda (C) och Åsa Össbo och Gunder Lindgren båda (PA).

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ekonomi Räddningstjänst Kfm 47 Ks 213 Dnr15/Ks Taxa för räddningstjänst 2016 Ärendebeskrivning Ks Förslag till taxa för räddningstjänst daterad har upprättats att gälla från och med KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst daterad , har upprättats att gälla från och med Kfm att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst daterad , har upprättats att gälla från och med

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Tekniska enheten Ekonomi Kfm 48 Ks 214 Dnr15/Ks VA-taxa 2016 Ärendebeskrivning Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande VA-taxa med 3 %. Kfm att höja nuvarande VA-taxa med 3 %.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Socialnämnden Ekonomi Kfm 49 Ks 215 Dnr15/Ks Avgift för trygghetslarm 2016 Ärendebeskrivning Ks Socialnämnden har , 31 förslagit att avgiften för trygghetslarm höjs med 2 % till 255:- KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för trygghetslarm höjs med 2 % till 255:- Kfm att avgiften för trygghetslarm höjs med 2 % till 255:-.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Tekniska enheten Ekonomi Kfm 50 Ks 216 Dnr15/Ks Renhållningstaxa 2016 Ärendebeskrivning Ks Förslag till renhållningstaxa för 2016 har upprättats med en föreslagen höjning med 2%. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja renhållningstaxan med 2 % för Kfm att höja renhållningstaxan med 2 % för 2016.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Utvecklingsenheten Ekonomi Kfm 51 Ks 217 Dnr15/Ks Taxa och avgifter simhallen 2016 Ärendebeskrivning Ks Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att nuvarande taxa bibehålls för Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande taxa bibehålls för Kfm att nuvarande taxa bibehålls för 2016.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kommunkansliet Ekonomi Kfm 52 Ks 218 Dnr15/Ks Avgifter serveringstillstånd 2016 Ärendebeskrivning Ks Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att nuvarande avgifter bibehålls för Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande avgifter för serveringstillstånd bibehålls för Kfm att nuvarande avgifter för serveringstillstånd bibehålls för 2016.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Nämnderna Ekonomi Kfm 53 Ks 219 Au 234 Au 208 Kfm 31 Ks 112 Au 101 ny bil Ks 94 Dnr15/Ks Budget 2016 Ärendebeskrivning Ks Ekonomichef Lars Ekbäck presenterar underlag till budgetremiss för Förvaltningsekonom Marianne Näslund redogör för kommunstyrelsens budgetförslag. Ram 2016: Budgetunderlag Differens KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att remittera materialet fram till att uppdra till verksamheterna att lägga förslag till hur budgetförslaget kan inrymmas i ram och remittera även denna beräkning. Au Kommunchefen redovisar att kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett budgetförslag i ram. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisningen. att delge redovisningen till kommunstyrelsen.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 53 (forts) Ks 219 (forts) Au 234 (forts) Au 208 (forts) Kfm 31 (forts) Ks 112 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 Ks Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att de i budget och strategiplan för 2015 föreslagna budgetramarna för 2016 ska stå fast till dessa att annat beslut fattats. Att budget för 2016 i dess helhet behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde att åtgärdsplan för återställanden av föregående års underskott beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde Åke Nilsson föreslår vidare att kommunstyrelsen bör besluta att en särskild budgetberedning inrättas för arbetet med 2016 års budget, i beredningen föreslås ordförande och vice ordförandegrupperna ingå samt de tjänstemän som kommunchefen utser. att arbete leds av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen Förslag på budgetplan per ska redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder och lägger förslag till kommunstyrelsens sammanträde som i sin tur lägger förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde Annika Andersson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige dessa budgetramar: Socialnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen tkr tkr tkr Efter avslutad överläggning ställer ordförande Åke Nilssons förslag mot Åsa Össbos förslag.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Kfm 53 (forts) Ks 219 (forts) Au 234 (forts) Au 208 (forts) Kfm 31 (forts) Ks 112 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att en särskild budgetberedning inrättas för arbetet med 2016 års budget, i beredningen föreslås ordförande och vice ordförandegrupperna ingå samt de tjänstemän som kommunchefen utser. att arbete leds av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen Förslag på budgetplan per ska redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder och lägger förslag till kommunstyrelsens sammanträde som i sin tur lägger förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att de i budget och strategiplan för 2015 föreslagna budgetramarna för 2016 ska stå fast till dessa att annat beslut fattats. att budget för 2016 i dess helhet behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde att åtgärdsplan för återställanden av föregående års underskott beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde Åsa Össbo PA reserverar sig mot beslutet.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Kfm 53 (forts) Ks 219 (forts) Au 234 (forts) Au 208 (forts) Kfm 31 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 Kfm Åke Nilsson och Monica Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Göran Jonzon, Rickard Norberg, Robert Svensson och Åsa Össbo. att de i budget och strategiplan för 2015 föreslagna budgetramarna för 2016 ska stå fast till dess att annat beslut fattats, att budget för 2016 i dess helhet behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde , att åtgärdsplan för återställande av föregående års underskott beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde Au Ordförande lämnar en sammanfattande redovisning över den budgetberedning som skett under förmiddagen. Som underlag hade förvaltningen upprättat en sammanställning över verksamhetsföreändringar. Under dagens överläggning överlämnas ett ytterligare dokument från Göran Jonzon (KD). ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna förvaltningens material till nämnderna och kommunchefen för beredning till kommunstyrelsens sammanträde att fastslå att även en representant för PA och SD ska ingå i budgetberedningen.

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Kfm 53 (forts) Ks 219 (forts) Au 234 (forts) Au 208 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 att uppdra till kommunchefen att göra en översyn av flextidsavtal och övriga avtal som reglerar arbetstidens förläggning och redovisa detta vid kommunstyrelsens arbetsutskott Au Under överläggning i ärendet deltar personalchef Gunnel Karlsson som redovisar att socialtjänsten f.n. arbetar med översyn av tvättstugescheman och flextidsavtal. Denna översyn kommer redovisas vid socialnämndens sammanträde Den totala översynen av flextidsavtal mm kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta kompletterande redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde Åke Nilsson presenterar i skrivelse förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Bengt Bergsten, oberoende, sina ställningstaganden till de olika beredningsuppdrag som utarbetats. Aktuell budgetbalans per nämnd och totalt för kommunen kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde Politiskt alternativ översänder i skrivelse yttrande om de utredda besparingsförslagen för budgetberedning Utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom två tillkommande uppdrag som tillkommit: Samordning av särskola i kommunens alla årskurser samt samordning av bemanning. Annika Andersson föreslår att sammanträdet ajourneras under 10 minuter.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Kfm 53 (forts) Ks 219 (forts) Au 234 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan och Sammanträdet återupptas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera yttrande från Politiskt alternativ att notera Utbildningsnämndens två ytterligare beredningar. att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat underlag som bas för budget att budgetbalanser och investeringsbudget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde Ledamöterna Annika Andersson (C) och Göran Jonzon (KD) reserverar sig mot tredje attsatsen i arbetsutskottets beslut. Ks Ordförande presenterar budgetberedningens arbete enligt följande: 1. Budget- och strategiplan Budgetplan Beredningsförslag Bilaga 1. Förslag som är inarbetade i budgetförslaget och som ska genomföras Bilaga 2. Förslag som ska utredas ytterligare Bilaga 3. Förslag som inte längre är aktuella 4. Direktiv till fullmäktigeberedning

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Kfm 53 (forts) Ks 219 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige: att anta upprättat förslag till Budget- och strategiplan med budgetplan för från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, oberoende Bengt Bergsten, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna inklusive förslag enligt bilaga 1 att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta bereda ärendena enligt bilaga 2 att beredningsuppdragen enligt bilaga 3 ej är aktuella i dagsläget att inrätta en fullmäktigeberedning med direktiv och sammansättning enligt bilagt förslag att skattesatsen förblir oförändrad för 2016 att i övrigt anta budgetremissen med styrelsens och nämndernas tillägg Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta: att Budgetramar blir enligt PA s yttrande KS 26/5-15 att anta åtgärder enl bil 1 med undantag av KS 1- flyttas till bilaga 3 KS 2- flyttas till bilaga 3 KS 3- flyttas till bilaga 3 KS 12 - flyttas till bilaga 3 KS 18 - flyttas till bilaga 2 UN 1 - flyttas till bilaga 2 SN 7 - flyttas till bilaga 1 att lägga till punkt KS 10 Kyrkstan 200 tkr att anta förslag bil 2 KS 22 utred GVA/renh 4-veckorsintervall utom SN 7 som blir 1 att tilläggsfinansiera genom uttag ur pensionsfonder med tkr. att se över hyressättningen vid kyrkstans vandrarhemsboende

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Kfm 53 (forts) Ks 219 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 Åke Nilsson yrkar avslag till Össbos förslag utom sista att satsen angående kyrkstan. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner ställer ordförande Åke Nilssons förslag mot Åsa Össbos förslag utom sista att satsen Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Därefter prövar ordföranden Åsa Össbos sista att sats. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åsa Össbos sista att sats angående kyrkstan. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att anta upprättat förslag till Budget- och strategiplan med budgetplan för från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, oberoende Bengt Bergsten, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna inklusive förslag till enligt bilaga 1 att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta bereda ärendena enligt bilaga 2 att beredningsuppdragen enligt bilaga 3 ej är aktuella i dagsläget att inrätta en fullmäktigeberedning med direktiv och sammansättning enligt bilagt förslag att skattesatsen förblir oförändrad för 2016

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Kfm 53 (forts) Ks 219 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 att i övrigt anta budgetremissen med styrelsens och nämndernas tillägg att se över hyressättningen vid kyrkstans vandrarhemsboende Åsa Össbo (PA) reserverar sig mot beslutet utom sista att satsen angående kyrkstans vandrarhemsboende Kfm Politiskt Alternativ inkommer med slutligt yttrande Budget Åke Nilsson, Göran Jonzon, Katharina Hahlin, Monica Nilsson, Rickard Norberg, Mattias Ihrström och Viveka Abramsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Åsa Össbo yrkar bifall till budgetförslag från Politiskt Alternativ. Yttrande i ärendet avges vidare av Mikael Österberg. Efter överläggningen avslutats ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Åsa Össbos förslag. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att anta upprättat förslag till Budget- och strategiplan med budgetplan för från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, oberoende Bengt Bergsten, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna inklusive förslag enligt bilaga 1, att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta bereda ärendena enligt bilaga 2,

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Kfm 53 (forts) Dnr15/Ks Budget 2016 att beredningsuppdragen enligt bilaga 3 ej är aktuella i dagsläget, att inrätta en fullmäktigeberedning med direktiv och sammansättning enligt bilagt förslag, att skattesatsen förblir oförändrad för 2016, att i övrigt anta budgetremissen med styrelsens och nämndernas tillägg, att se över hyressättningen vid kyrkstans vandrarhemsboende Ledamöterna Åsa Össbo och Gunder Lindgren, båda (PA) samt Eric Axelsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Åsa Össbo Kfm 54 Ks 190 Au 178 Au /37-38 Kfm 4 Dnr15/Ks Motion Beträffande medlemskap i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner (FSV) Ärendebeskrivning Kfm Motion-Beträffande medlemskap i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner (FSV) har inlämnats av Åsa Össbo, PA. I en delgivning till kommunstyrelsen förekommer ett intressant meddelande från FSV vilket borde föranleda en diskussion om medlemskap i föreningen. Kravet på återbäring till vattenkraftskommunerna har idag fokus på fastighetsskatten för vattenkraftanläggningar och kan frikopplas från det kommunala utjämningssystemet. FSV har årsstämma i maj och de avser diskutera och arbeta fram en fördelningsmodell för en sådan återbäring och här är det intressant för Vilhelmina kommun att vara med och påverka. Det kan vi endast genom medlemskap. Föreningen är också en bra arena för att skapa opinion för Norrlandsfrågor och regionalpolitiska frågor. Jämtlandsnytt gjorde i höstas en uträkning om vad kommunerna skulle få baserat på den norska återbäringsmodellen som också är frikopplad från utjämningssystemet. Vilhelmina skulle i det fallet få över 30 miljoner. En återbäring baserat på fastighetsskatten ger mycket mer. I riksdagen har frågan om återbäring återigen satts på undantag då huvudstaden gärna låter oss sitta kvar med de spottstyvrar i form av bygdemedel som låter sig lättare betalas ut än de miljarder fastighetsskatten skulle ge till de nordliga kommunerna. Men även bygdeavgiftsmedlen är ifrågasatta. I SOU 2014:35, den s.k. Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande, föreslås dessa medel tas bort utan att något alternativ presenteras.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Kfm 54 (forts) Ks 190 (forts) Au 178 (forts) Au 111 (forts) Kfm 4 (forts) Dnr15/Ks Motion Beträffande medlemskap i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner (FSV) I Tillväxtverkets regleringsbrev av 2015 framgår att verket fått i uppdrag att ta fram en sammanställning av bygdeavgiftsmedlen och länsstyrelsernas beskrivningar av effekterna av de insatser som medlen avseende allmänna ändamål har använts till. Denna rapport ska överlämnas till regeringskansliet senast den 14 april. Även här kan FSV och dess medlemmar agera gemensamt i händelse av förslag till lagförändringar. Jag anser att Vilhelmina kommun bör överväga ett medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Jag yrkar på att Vilhelmina kommun ska bli medlem i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta yttrande till Au Yttrande har upprättats ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen.

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Kfm 54 (forts) Ks 190 (forts) Dnr15/Ks Motion Beträffande medlemskap i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner (FSV) Ks Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yttrande i ärendet avges vidare av Monica Nilsson, Bengt Bergsten och Mattias Ihrström. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kfm Åsa Össbo yrkar att kommunfullmäktige bör bifalla motionen. Bengt Bergsten, Monica Nilsson, Eric Axelsson, Rune Andersson, Maria Kristoffersson och Rickard Norberg yrkar bifall till Åsa Össbos förslag. Åke Nilsson, Mikael Österberg och Göran Jonzon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Åsa Össbos förslag. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Kfm 54 (forts) Dnr15/Ks Motion Beträffande medlemskap i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner (FSV) Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Åsa Össbos förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Åsa Össbos förslag. Verkställd votering utfaller med 12 ja och 13 nej på sätt till detta protokoll fogade närvarolista närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit Åsa Össbos motion. att bifalla motionen. Ledamöterna Åke Nilsson, Mikael Österberg, Mikael Danielsson Saxnäs, Ingela Gustavsson, Viveka Abramsson, Annika Wibrell, Per Vedbring, Gunilla Prång, Lillemor Jonsson och K G Abramsson, samtliga (S) samt Katharina Hahlin (M) reserverar sig mot beslutet.

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Göran Jonzon Kfm 55 Ks 200 Au 205 Au /35-36 Kfm 5 Dnr15/Ks Motion-angående Borgerliga vigselförrättare i Vilhelmina kommun Ärendebeskrivning Kfm En motion angående Borgerliga vigselförrättare i Vilhelmina kommun har inlämnats av Göran Jonzon, KD. Äktenskap kan ingås mellan två personer och detta finns beskrivet i äktenskapsbalken 1987:230. Äktenskapsbalken ändrades 2009 (SFS 2009:253) så att den blev könsneutral, alltså att även personer av samma kön kan ingå äktenskap. Rätt att utföra vigsel har präst eller annan befattningshavare i sådant trossamfund som har förordnande (lag 1993:305) eller den som länsstyrelsen har förordnat. En präst i Svenska kyrkan har inte en lagstadgad skyldighet att utföra en vigsel men kyrkan har en skyldighet att tillse att det finns en vigselförrättare för ett par som vill viga sig oavsett om det är ett samkönat eller olik-könat par. Att tillse att det finns tillgänglit vigselförrättare även för samkönade par borde vara naturligt för Vilhelmina kommun. Det är kommunfullmäktige som föreslår lämpliga personer som sedan länsstyrelsen utser. Redan idag vore det lämpligt att befintliga vigselförrättare förklarar sitt ställningstagande så att par som avser att ingå äktenskap direkt kan vitala lämpliga vigselförrättare. Jag föreslår därför: att tilltänkta borgerliga vigselförrättare skriftligen får förklara om man är beredd att utföra alla vigslar eller om man har moraliska begränsningar i att utföra vissa vigslar.

46 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 46 Kfm 55 (forts) Ks 200 (forts) Au 205 (forts) Au 112 (forts) Kfm 5 (forts) Dnr15/Ks Motion-angående Borgerliga vigselförrättare i Vilhelmina kommun Om sådana begränsningar finns är det upp till kommunfullmäktige att ta ställning om man ändå vill föreslå dessa personer som vigselförrättare att de vigselförrättare som idag är utsedda i Vilhelmina kommun uppmanas att ge denna avsiktsförklaring och att detta förs in på kommunens hemsida. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta yttrande till Au Det är endast en präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund som inte har skyldighet att förrätta vigsel. Omvänt gäller att en utsedd vigselförrättare är skyldig att förrätta en vigselakt, något som de åtta av kommunfullmäktige utsedda vigselförrättarna har att förhålla sig till. Ärendet har kommunicerats med Länsstyrelsen i Västerbotten. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

47 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 47 Kfm 55 (forts) Ks 200 (forts) Dnr15/Ks Motion-angående Borgerliga vigselförrättare i Vilhelmina kommun Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kfm Göran Jonzon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att avslå motionen.

48 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 48 Margaretha Löfgren Utbildningsförvaltn. Au 233 Ks 212 Au 177 Kfm 56 Kfm 53 Ks 239 Au 261 Au /35-36 Au /76 Kfm 37 Dnr12/Ks Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid. Ärendebeskrivning Kfm Margaretha Löfgren, V, har inkommit med motion ang. barnomsorg på obekväm arbetstid. I skollagen som började gälla 2011 står att kommunerna ska sträva efter att erbjuda barnomsorg även under obekväm arbetstid. I kapitel 2 6 står att läsa Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg skall tillhandahållas i den omfattning som b behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov Enligt förskoleminister Nyamko Sabuni betyder detta att ingen kommun kan säga nej utan att handlägga ärendet, och att ta hänsyn till de behov som finns. Arbetsmarknaden är i dag oerhört rörlig, och många arbetar på obekväma arbetstider eller på orter långt från hemmet. Antalet personer som arbetspendlar, har ökat stort de senaste åren och därmed blir det också svårt eller till och med omöjligt att hinna hämta och lämna sina barn på dagis under kontorstid. Många äktenskap/samboförhållanden slutar med skilsmässa och föräldrarna delar ofta på vårdnaden så att de har barnen boende hos sig varannan vecka. Den förälder som råkar ha ett arbete både kvälls och nattpass eller som pendlar till jobbet blir efter skilsmässan strandsatt om inte kommunen kan tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är ju inte alltid som det finns far och morföräldrar eller vänner i närheten som kan ställa upp med barnpassning. En trygg, tillförlitlig och pålitlig barnomsorg i kommunal regi med fokus på barnens bästa gynnar även föräldrarna och deras arbetsgivare istället för desperata lösningar av tillfällig art. Med anledning av ovanstående yrkar vänsterpartiet:

49 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 49 Kfm 56 ( forts) Ks 212 (forts) Au 233 (forts) Au 177 (forts) Kfm 53 (forts) Ks 239 (forts) Au 261 (forts) Au 88 (forts) Au 203 (forts) Kfm 37 (forts) Dnr12/Ks Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid. Att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av barnomsorg under kvällar, helger och nätter i Vilhelmina kommun. Att beroende av resultat undersöka förutsättningar och möjligheter att tillmötesgå eventuellt behov. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande. Au Yttrande har upprättats av förvaltningschef Christer Staaf Utbildningsnämnden har , 86 beslutat att överlämna svaret till kommunstyrelsen.

50 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 50 Kfm 56 (forts) Ks 212 (forts) Au 233 (forts) Au 177 (forts) Kfm 53 (forts) Ks 239 (forts) Au 261 (forts) Dnr12/Ks Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av barnomsorg under kvällar, helger och nätter i Vilhelmina kommun. att beroende av resultat, undersöka förutsättningar och möjligheter att tillmötesgå eventuellt behov. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av barnomsorg under kvällar, helger och nätter i Vilhelmina kommun. att beroende av resultat, undersöka förutsättningar och möjligheter att tillmötesgå eventuellt behov. Kfm Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Kommunfullmäktige 2015-12-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, måndagen 14 december 2015, kl. 10.00-16.25 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten K G Abramsson Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Kommunfullmäktige 2015-04-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Kommunfullmäktige 2015-04-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 27 april 2015, kl. 10.00 16.50 Beslutande K G Abramsson Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Bengt Bergsten Göran Jonzon

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Dikanäs byagård, måndagen 12 december 2016, kl. 11.00-15.15 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Anna-Leena Danielsson K G Abramsson Göran

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdag 1 december 2015, kl. 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Ingela Gustavsson Mikael

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndag 27 februari 2017 kl. 10.00-11.30 Beslutande Suzanne Sellin Monika Gebart Annika Wibrell Anna-Leena Danielsson K G Abramsson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: VILHELMINA Plats: Sessionssalen Dnr: 201-6942-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen 29 september 2015, kl. 08.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2016-09-26, kl 1000-1610 ande Jan Larsson, S Britta Tervaniemi, V Harry Rantakyrö, S Sixten Olli, V Britt-Inger Fagervall, S

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer