Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats i Kommunhuset klockan Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S) - ledamot Michael Bengtsson (SD) - tjg ersättare Övriga deltagande Ingela Ström - utbildningschef Gunnar Schmidt - sekreterare Leif Persson - controller, 43 Kristian Lindgren - rektor, 44 Justering Justerare Leif Svensson Plats och tid Kommunhuset, , kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Gunnar Schmidt... Björn Zorec... Leif Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Utbildningsförvaltningen... Gunnar Schmidt

2 UNAU 43 UBF Ekonomisk uppföljning Controller Leif Persson redovisar den ekonomiska uppföljningen för Beslutsunderlag Månadsuppföljning per den 31 maj Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämndens besluta godkänna redovisningen.

3 UNAU 44 UBF Utbildningscentrums programutbud för gymnasieskolan Arbetsutskottet har fastställa gymnasieskolans programutbud för läsåret Rektor för gymnasieskolan har undersökt förutsättningarna för inrätta ett fordonsprogram. Han redovisade detta vid arbetsutskottets sammanträde , 31. Arbetsutskottet beslutade då diskutera frågan vid sitt nästa sammanträde i samband med gymnasieskolans programutbud för läsåret skall fastställas. Arbetsutskottet diskuterar programutbudet och förutsättningarna för inrätta ett fordonsprogram. Beslutsunderlag Programutbud Örkelljunga gymnasieskola, Utbildningscentrum Arbetsutskottet beslutar fastställa gymnasieskolans programutbud , enligt bilaga. Expedieras till: Intagningskansliet för gymnasieintagningen

4 UNAU 45 KLK Utvärdering av motion - om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga Gunnar Edvardsson, KD och Clas Engström, KD har inlämnat en motion om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga och framför följande: I samband med kommunfullmäktige i maj tog beslut samtliga skolor i kommunen skulle vara F-6 skolor togs också beslutet intresseföreningarna och kommunen samarbetar för stärka skolornas och byarnas raktivitet. Pensionärer från hela kommunen har sedan lång tid tillbaka kunnat äta middag på Södergården och även på Solgården i Skånes Fagerhult. Vi kristdemokrater vill det också öppnas möjlighet för pensionärer äta i skolans matsal på respektive skola i Eket, Tockarp och Åsljunga. Nu vet vi inte om det ur platssynpunkt kan låta sig göras eller om det finns andra hinder, men vi vill gärna idén prövas. Vi tror det kan vara bra för pensionärerna, inte minst ur hälsosynpunkt, men också för barnens skull, där man i skolan får en naturlig integrering över generationsgränserna. Mårdenskolans barn har sedan länge ätit på Södergården och det har visat sig vara bra ur alla synvinklar. Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta frågan prövas och det ges möjlighet för pensionärer äta lunch/middag på respektive skola i Eket, Åsljunga och Tockarp. om det bara är möjligt genomföra lunchservering på en eller två av ovan nämnda skolor får det inte hindra genomförandet på dessa skolor.

5 Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast den 15 maj Utbildningsnämnden har meddelat rektor Lars-Peter Olsson utarbetat ett förslag till yttrande över motionen. I yttrandet anges bl a efter samtal med kock och kokerskor finns inga hinder, utan bara möjligheter genomföra intentionerna i motionen. Platser finns i skolmatsalen efter klockan på de tre enheterna. Med hänvisning till ovanstående föreslås motionen bifalles. Utbildningsnämnden har beslutat till kommunstyrelsen översända rektor Lars-Peter Olssons yttrande som sitt eget, samt därmed föreslå motionen bifalles. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat återremittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande om dels eventuella ekonomiska konsekvenser som kan uppstå vad gäller material och personalens arbetstider, dels övriga konsekvenser. Vidare efterhörs om kassaregister kommer användas i respektive skola och isåfall kostnaden för detta, samt svar skall lämnas till kommunkansliet senast den 31 augusti Yttrande har inlämnats från redovisningschef Anna Lindström som framhåller kommunen har beakta regler kring bedriva konkurrerande verksamhet samt redovisning av försäljning. Anna Lindström noterar det rör sig om ringa försäljning och föreslår man för kassabok och använder ett manuellt kvittoblock. Lars-Peter Olsson framför i sitt kompletterande yttrande de ekonomiska förutsättningarna beror på antalet pensionärer som äter vid

6 skolmatsalarna. Mertid för utökat antal personer som äter beräknas till 30 minuter med 5-10 pensionärer som äter lunch. Det finns behov av en handikappramp för skolmatsalen. Utbildningsnämnden har beslutat till kommunstyrelsen översända yttranden från rektor Lars-Peter Olsson och redovisningschef Anna Lindström som svar på frågorna i remissen, påtala för kommunstyrelsen utbildningsnämnden måste få kostnadstäckning i budget för de ökade kostnader som förslaget i motionen innebär, samtliga skolor i kommunen bör tillgänglighetsanpassas oavsett utgången i detta ärende. Yrkande i kommunfullmäktige Gunnar Edvardsson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalles. Kommunfullmäktige beslutade , 111 som svar på motionen framföra följande: Verksamheten skall bedrivas i anslutning till skolans serveringstider. Intäkterna bedöms täcka eventuellt utökade kostnader. Verksamhetenskall bedrivas på försök t o m juni En uppföljning av verksamheten skall göras under maj Frågan om handikappramp hanteras enligt normala rutiner av Kommunfastigheter i budgetberedningen. Motionen anses därmed bifallen. Förvaltningschefen har sammanställt en uppföljning av verksamheten som gjorts av skolornas rektor och kostchef.

7 Beslutsunderlag Motion - om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga Yttrande av rektor Lars-Peter Olsson Yttrande över motionen - "Att ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga" Yttrande av redovisningschef Anna Lindström Uppföljning av erbjudandet för pensionärer äta i skolans matsal Arbetsutskottet beslutar till kommunstyrelsen översända uppföljningen av erbjudandet för pensionärer äta i skolans matsal, samt föreslå pensionärernas möjlighet äta lunch i skolornas matsalar förlängs. Expedieras till: Kommunstyrelsen

8 UNAU 46 KLK Besvarande av motion (SD) - Öka föräldraengagemanget i skolan Anneli Eskilandersson, SD, Mikael Eskilandersson SD, och Michael Bengtsson har inlämnat följande motion om föräldraengagemanget i skolan: Föräldrars engagemang för sina barn i skolan är en viktig del i hur bra elever lär sig. Det har flera olika utredningar slagit fast. Engagerade lärare, engagerade elever och engagerade föräldrar brukar vara de tre faktorer som räknas upp som viktigast för elever ska lyckas. Kommunstyrelsen i Örkelljunga beslutade ge utbildningsnämnden i uppdrag nå målet, alla elever ska vara godkända i alla ämne när de går ut grundskolan: Ett mål som är s av riksdagen och som alla skolor ska leva upp till. Dock har Utbildningsnämnden i Örkelljunga, som under den föregående mandatperioden haft svårt lyckas med någonting de uppdragits göra, inte lyckats med det heller (motioner har inte genomförts, kunskaperna har sjunkit, fler elever går ut utan godkänt i alla ämne osv). I Örkelljungas grundskola finns idag inget arbetssätt som involverar föräldrarna när en elev har svårt nå godkända grundkunskaper i ett ämne. Till exempel kan en elev gå från ett godkänt "C" i betyg till ett underkänt "F", under en termin, utan läraren eller skolan informerar eller förvarnar föräldrarna om eleven plötsligt fått svårt hänga med i ett ämne. För många elever kan det räcka få lite stöttning från hemmet, för lyfta sig tillräckligt för i alla fall klara ett godkänt betyg. Problemet är det helt enkelt saknas rutiner för hur man ska hantera en situation där elever inte lever upp till målet, alla elever ska klara godkända betyg i alla ämnen. Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför kommunfullmäktige besluta: Att i denna motions anda införa ett arbetssätt som gör det möjligt för föräldrar hjälpa och stötta sina barn i skolarbetet.

9 Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning, som remitterat den till utbildningsnämnden för yttrande senast Beslutsunderlag Motion (SD) - Öka föräldraengagemanget i skolan Arbetsutskottet diskuterar motionen och beslutar ge utbildningschefen i uppdrag utarbeta ett förslag till yttrande.

10 UNAU 47 UBF Övriga frågor från UNAU Gunilla Edman (S) ställer en fråga om hur skolorna dokumenterar och följer upp signaler om en elev riskerar inte nå kunskapskraven för ett godkänt resultat. Utbildningschefen svarar och redovisar därvid utbildningsförvaltningens riktlinjer för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

11 UNAU 48 UBF Aktuell information - Barnomsorgskön

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer