Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1(25) Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Kristian Swärd, samhällsbyggnadschef, 76, 77 Jerker Widerström, controller, 76, 77 Stefan Andersson, fastighetsingenjör, 76, 77 Stefan Christensson, ekonomichef, 76, 77, 79 Kenth Svensson, kommunsekreterare, Peter Andreasson, kommunchef, Lars-Ola Olsson, verksamhets- och utvecklingschef, 78 Justering Justerare Christer Olsson Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 2(25) KSAU 76 KLK Information om fastighetsfrågor 2014 Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från samhällsbyggnadschef Kristian Swärd, controller Jerker Widerström. fastighetsingenjör Stefan Andersson och ekonomichef Stefan Christensson. Arbetsutskottet har därefter en genomgång av investeringanar enligt de s k 37 och 38 kontona/projekten. Kristian Swärd informerar om de som är klara, statusen på vissa andra projekt inkluderande bl a pågående och genomförda upphandlingar och slutligen de projekt som eventuellt inte hinner bli utförda under Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar samtliga kommunfastigheters projekt som erhållit anslag har upphandlats. Inför sommaren startar 33 nya projekt. Det finns även kalkyler på samtliga projekt. Stefan Andersson informerar även om effekterna av genomförda energisparåtgärder. Jerker Widerström informerar om månadsuppföljningen som i dagsläget inte har några större avvikelser. beslutar godkänna Kommunfastigheters månadsuppföljning, samt lägga dagens information till handlingarna. Expedieras till: Jerker Widerström Stefan Andersson Kristian Swärd

3 3(25) KSAU 77 KLK Omfördelning av investeringspengar Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar inkomna anbud för åtgärda ventilationen på Åsljungahallen om kronor överstiger beviljade medel om kronor. Anslaget för projektering har nyttjats med cirka kronor. Kostnaden för byta ma i Lillhallen blir lägre än beräknat. Stefan Andersson föreslår därför kronor överförs från projekt Lillhallen till projekt Ventilation Åsljungahallen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Stefan Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta överföra kronor från projekt Lillhallen 1835 till projekt 1886 Ventilation Åsljungahallen. Expedieras till: Kommunstyrelsen

4 4(25) KSAU 78 KLK Initiativ - Familjecentral i Skånes Fagerhult! Carina Zachau har inlämnat ett kommunalt initiativ om familjecentral i Skånes Fagerhult. Av initiativet framgår följande: "Örkelljunga Kommun bedriver sedan ett antal år en familjecentral tillsammans med Region Skåne i Tallgårdens nyrenoverade lokaler. Verksamheten är mycket uppskad av föräldrar och antalet besökare är högt. I lokalerna ryms öppen förskola, socialförvaltning, distriktssköterska och mödravård. Familjecentralen skapar en trygghet hos föräldrar och en möjlighet för ett gott samarbete med vårdcentraler. Dessutom är det en mötesplats för de föräldrar som är föräldralediga med barn. Moderaterna vill nu ta nästa steg och inrätta en familjecentral även i Skånes Fagerhult. Det finns lokaler tillgå både såväl inom skolan som på Solgården. Vi vill kommunstyrelsen uppdrar åt styrgruppen som arbetar med familjecentralen, undersöka intresset hos samtliga vårdcentraler om etablera en familjecentral i Skånes Fagerhult samt presentera kostnaderna för en eventuell etablering." B Beslutsunderlag Protokoll KSAU 239 Tjänsteskrivelse - etablering familjecentral Sk Fagerhult Initiativ - Familjecentral i Skånes Fagerhult! har beslutat uppdra åt styrgruppen som arbetar med familjecentralen, undersöka intresset hos samtliga vårdcentraler om etablera en familjecentral i Skånes Fagerhult samt presentera kostnaderna för en eventuell etablering, samt ärendet åter skall presenteras i mars månad 2014.

5 5(25) Styrgruppen för familjecentralen i Örkelljunga, Lars-Ola Olsson, Titti Unosdotter, Christel Sundberg och Anette Jönsson meddelar bl a följande Kriterier för en familjecentral För bedriva en familjecentral krävs det de tre berörda verksamheterna är närvarande samtidigt minst 20 timmar i veckan. Detta är de krav som ställs på Vårdcentralerna och deras ackreditering. Givetvis går det bedriva en familjecentral med färre antal timmar gemensamt men då utfaller ingen ersättning till Vårdcentralerna, vilket avsevärt minskar förutsättningarna till en långsiktig etablering. Underlag för etablering En matris visar fanns det 12 stycken barn i åldern 0-6 år i Tockarp som inte var placerade i någon förskola eller i någon pedagogisk omsorg. I Skånes Fagerhult var antalet barn 25 stycken och i Åsljunga var det 17 stycken. Sammanlagt var antalet barn som inte var placerade i någon förskola eller pedagogisk omsorg i nämnda geografiska område således 54 stycken. Etableringskostnader Kommunens kostnad för etablera en familjecentral varierar beroende på lokalens storlek, planerat antal barn samt samtidigt närvarande personalkategorier. En schablon beräknat på 2 närvarande personal, gemensam lokal och kök, två arbetsrum, ett samtalsrum och en verksamhet som omfar sammanlagt 35 barn: Möbler och övrig inredning kr Pedagogiskt material kr

6 6(25) Möjliga lokaler Lokaler på såväl Solgården som Bokelundaskolan är tillgängliga. För iordningställa lokalerna till en familjecentral krävs det färre ingrepp och ombyggnationer på Solgården än på Bokelundaskolan. Driftskostnader Förutom hyreskostnaderna, som oavsett vilken lokal som tas i anspråk i nuläget ligger på ungefär kr/år, tillkommer nedanstående kostnader för arbetskraft inom respektive förvaltning: Socialförvaltningen: Kurator/Socionom kr/år Utbildningsförvaltningen: Förskollärare kr/år Kostnader för driften beräknas till ungefär kr/år. Intresse hos vårdcentralerna Vårdcentralen Solljungahälsans verksamhetschef Mona Andersson är kontaktad och tillfrågad om intresse för etablering finns ur deras perspektiv. Ett löfte om återkoppling inom en vecka gavs. Trots flera veckor har förflutit har dessvärre inget besked lämnats. Vårdcentralen Örkelljunga har idag redan en verksamhet inom kyrkans regi. De ser ett stort behov av det skall finnas en arena som är mer neutral för barnen och föräldrarna. Därför avser de, om Örkelljunga kommun tar ett beslut tillskjuta de medel och resurser som behövs, vara aktiv. Det vill säga, flytta nuvarande verksamhet i kyrkans lokaler till en familjecentral i Örkelljunga kommuns regi. I nuläget rör det sig om ungefär 2-3 timmar per vecka men en utökning efter underlag och efterfrågan kan bli aktuell.

7 7(25) Slutsatser Tjänsteskrivelsen hade som utgångspunkt undersöka intresset och möjligheterna etablera en familjecentral i Skånes Fagerhult. Med ovanstående fakta konstaterar vi det finns en hel del kostnader som måste finansieras om en familjecentral ska etableras. Utifrån födelsestatistiken ställer vi oss tveksamma till om det finns ett tillräckligt underlag av barn i de yngsta åldrarna för etablera en fullskalig familjecentral. Vi ser emellertid en möjlighet med en utökning av resurser till familjecentralen i Örkelljunga kunna utveckla någon form av babycafé i Skånes Fagerhult vid ett par tillfällen per vecka. Detta skulle kunna vara ett första steg till en etablering av en familjecentral i Skånes Fagerhult. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från verksamhets- och utvecklingschef Lars-Ola Olsson. beslutar återremittera ärendet till styrgruppen för redovisning vid arbetsutskottets sammanträde den 11 juni. Yttrandet önskas senast den 2 juni. I yttrandet skall presenteras förutsättningarna för inrättande av ett sk babycafé 2 gånger i veckan i Skånes Fagerhult i den lokal som har lägst renoveringsbehov. Samtidigt skall presenteras kostnaden för personal som erfordras från utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Till detta önskas kostnaden för möblering, skötbord m m. Expedieras till: Christel Sundberg, inbjuden till ksau 11 juni Lars-Ola Olsson Ksau

8 8(25) KSAU 79 KLK Ekonomisk information Ekonomichef Stefan Christensson informerar om arbetet med ägardirektiv och reviderade bolagsordningar för Örkelljungabostäder AB och Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Arbetsutskottet har därefter överläggningar om soliditet och avkastningskrav. Stefan Christensson informerar även om effekterna av det nya kostnadsutjämningssystemet och verksamheten inom ekonomienheten. beslutar lägga informationen till handlingarna.

9 9(25) KSAU 80 KLK Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång 4:189 Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd och mark- och exploateringsingenjör Fredrika Klevborn meddelar kommunfullmäktige under 119/2007 fastställde, i enlighet med en skrivelse från tekniska kontoret, markpriserna för bostadstomterna på Hjälmsjöstrand. Exploateringskalkylen för området redovisade intäkterna från försäljning av samtliga tomter, skulle komma understiga kostnaderna för exploateringen med 0,4mkr. 12st av 43 st tomter är sålda. Fastigheten Västra Spång 4:189 är kvm stor och möjliggör bebyggelse för cirka 7 st radhus i ett och ett halvt plan. Tomten är belägen rakt nedanför tomterna B8 och B9 vilka åss priset 320:-/kvm. Tomt B9 är såld. I yttrandet lämnas några jämförvärden från Helsingborgs tomtkatalog 2014 enligt följande:: ca 800:-/kvm för Ödåkra ca 1500:-/kvm för Gustavslund ca 3000:-/kvm för Maria Förslag till beslut Örkelljunga kommun beslutar för Västra Spång 4:189 ta ut samma kvadratmeterpris; 320:-/kvm, som för fastigheterna B8 och B9, innebärande totalt :-. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång 4:189 Kompettering - Fastighetskarta Hjälmsjöstrand

10 10(25) föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa kvadratmeterpriset vid försäljning av mark på fastigheten Västra Spång 4:189 till 320 kronor/kvadratmeter, i enlighet med kvadratmeterpriset på området för fastigheterna B8 och B9. Detta innebär en total intäkt för kommunen om kronor. Expedieras till: Kommunstyrelsen

11 11(25) KSAU 81 KLK Förtydligande gällande motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket Mikael Eskilandersson har inlämnat en motion med förslag om säga upp avtalet med Migrationsverket. Av motionen framgår Örkelljunga under en längre tid tagit emot flyktingar, vilket övriga partier var överens om skulle vara gynnsamt för kommunen. Det har dock visat sig de övriga partiernas garantier om positiva effekter av flyktingmottagandet, har uteblivit. Istället har det, liksom Sverigedemokraterna tidigare varnat för, visat sig vara direkt kostsamt för kommunen och dessa kostnader kan komma drastiskt öka, framförallt på grund av flyktingarna i stort sett alltid, efter introduktionstiden tvingas till en försörjning via socialens försörjningsstöd. Av motionen framgår även man idag inte ser någon ljusning på arbetsmarknaden utan istället ser det snarare ut som arbetslösheten kommer fortsätta öka, trots den redan är på rekordnivå. Enligt motionen leder detta till socialen, som tvingas bära kostnaderna för flyktingmottagandet, tvingas göra besparingar på sin normala verksamhet för bekosta flyktingmottagande. Att i en sådan situation fortsätta ta emot flyktingar är direkt oansvarigt gentemot skebetalarna enligt Mikael Eskilandersson. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige beslutar: säga upp avtalet med Migrationsverket. Beslutsunderlag Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket KF Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

12 12(25) har beslutat remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast den 30 september Socialnämnden anför följande i sitt yttrande: Örkelljunga kommun har sedan december 2006 ett avtal med Migrationsverket efter beslut i kommunstyrelsen Beslutet gällde för 2006 och Avtalet innebar Örkelljunga kommun åtog sig i samråd med Migrationsverket och Länsstyrelsen årligen ta emot 25 nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt socialnämnden skulle ansvara för verksamheten. Ett nytt beslut togs av kommunstyrelsen teckna avtal för åren , vilket kommunfullmäktige i Örkelljunga fick information om på sitt sammanträde Därefter togs ytterligare ett beslut på kommunstyrelsens sammanträde om skriva ett nytt permanent avtal från , vilket löper kalenderårsvis med möjlighet till uppsägning av någondera parten per den 31 december varje år. Uppsägningen ska ske skriftligt senast tre månader före aktuellt årsskifte. I beslutet finns det en klausul mottagandet ska ske i den omfning som bostäder kan erbjudas. Kommunfullmäktige informerades om beslutet på sitt sammanträdet Beslutet avser precis som de tidigare avtalen ett mottagande av 25 flyktingar årligen. Flyktingverksamheten styrs av lagen (2010:197) om etableringsinsatser. Regeringens mål är påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet utifrån individens egna förutsättningar. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret. Flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun ansvarar för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning i kommunen, samt för anordna insatser som möjliggör regeringens mål, genom erbjuda samtliga nyanlända invandrare samhällsorientering, undervisning i svenska för invandrare (sfi) och vuxenutbildning. Insatserna ska möjliggöra för nyanlända bli självförsörjande inom 24 månader, vilket är gränsen för rätten till etableringsinsatsen.

13 13(25) Socialnämndens sammanfning Socialnämnden har på kommunstyrelsens uppdrag ansvar för flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun. En flyktingsamordnare är tills för handha verksamheten. Förhållandet mellan Arbetsförmedlingens insatser och kommunens insatser gentemot flyktingen har förändrats sedan etableringsreformen trädde i kraft den 1 december Socialnämnden har åtagit sig ansvara för denna verksamhet och är beredd göra detta också fortsättningsvis. Socialnämnden har beslutat till kommunstyrelsen lämna förslaget avslå motionen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 234 Beslut - Sn 5, Protokoll - SN 29, Tjänsteskrivelse - Emelie Svedberg Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket har därefter beslutat återremittera ärendet till socialnämnden. Arbetsutskottet önskar få förtydligande av vilka olika ansvarsområden som berör kommunen och vem som tar besluten i olika avtal. Svar önskas i februari månad Socialnämnden har därefter beslutar översända ett tjänsteutlåtandet med förtydligande gällande motionen Säga upp avtalet med Migrationsverket, till kommunstyrelsens arbetsutskott. Yrkanden i arbetsutskottet Tomas Nilsson och Thomas Bjertner yrkar motionen skall avslås.

14 14(25) föreslår därefter kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända socialnämndens yttranden, samt motionen därmed i enlighet med socialnämndens förslag skall avslås. Expedieras till: Kommunstyrelsen

15 15(25) KSAU 82 KLK Besvarande av motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om vi måste få ett avtal med Migrationsverket. Av motionen framgår idag förekommer flera modeller av avtal och samråd med Migrationsverket. I något fall har man inget samråd alls. Örkelljunga kommun har tillsammans med Klippan ett avtal om ta emot ensamkommande flyktingbarn. Detta avtal är tecknat av socialnämnden. Det kan man verkligen ha synpunkter på enligt Mats Persson. I övrigt har Örkelljunga kommun haft ett långvarigt avtal om årligen ta emot 25 flyktingar. Nu har man i total avsaknad av avtal placerat uppemot 50 asylsökande i privat boende. Detta skapar ett stort ansvar i kommunen för frågan skall bli en långsiktig tillgång. Avtal måste upprättas inte minst för utbildning, social service och arbetsmarknad skall anpassas för situationen. Ibland får man känsla av det först handlar om pengar. Det gör det möjligen för profithungrande fastighetsägare enligt Mats Persson. Nu måste det tas ett helhetsgrepp i frågan. De enda som drabbas av en dåligt planerad integrationsverksamhet är flyktingar och asylsökande själva. Mats Persson kräver fullmäktige beslutar: det skall tecknas ett heltäckande avtal mellan kommunen och Migrationsverket där alla delar ingår och kommunstyrelsen är enda avtalsslutande part för kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag KF Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket

16 16(25) har beslutat remittera motionen till kommunledningskontoret för yttrande senast till arbetsutskottets sammanträde den 20 november Kommunchef Peter Andreasson och folkhälsostrateg Johanna Häggberg framför i yttrande följande: Förslag till beslut Avslå begäran för det inte går sätta ihop ett gemensamt avtal med Migrationsverket enligt lagar och förordningar som reglerar avtalen. Motivering till beslut Överenskommelserna stöds av olika förordningar och det är olika myndigheter som undertecknar de olika avtalen. För nyanlända, Länsstyrelsen och för ensamkommande barn, Migrationsverket. Beskrivning av ärendet Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om vi måste få ett avtal med Migrationsverket (K.L.K ). I dag finns det två avtal som har diskuterats med Länsstyrelsen Skåne. Migrationsverket kan utöver dessa avtal placera anläggningsboende (ABO) för asylsökande i kommunen. Detta informeras om till kommunen men det skrivs inga avtal. De två avtal som Örkelljunga kommun har är; ett långvarigt avtal om årligen ta emot 25 flyktingar. Socialnämnden har tillsammans med Klippans kommun tecknat ett avtal om 8 stycken ensamkommande barn. Avtalet om 8 ensamkommande barn ingår i avtalet om 25 flyktingar. Vilket innebär vi har ett avtal som totalt omfar 25 flyktingar. Motionen tar även upp Migrationsverket planerat placera uppemot 50 asylsökande i privat boende utöver de gällande avtal som finns. Motionen menar de som drabbas av en dåligt planerad integrationsverksamhet är flyktingar och asylsökande själva och nu måste det tas ett helhetsgrepp i frågan.

17 17(25) Yttrande I dagsläget ( ) har Örkelljunga kommun två avtal; 1.nyanlända som är ett tillsvidareavtal för 25 personer per år från ensamkommande barn som är ett tillsvidareavtal för 8 barn per år som diariefördes Dessa 8 barn ingår i avtalet om 25 personer. Överenskommelserna stöds av olika förordningar och just nu finns inga möjligheter skriva en överenskommelse för både nyanlända och ensamkommande barn. Länsstyrelsen Skåne meddelar det finns dock en diskussion kring en samlad överenskommelse då många anser det vore bättre och enklare för alla inblandade parter ha en överenskommelse, så kanske det blir möjligt framöver. När denna samordning är färdig finns det ingen tidsplan på. Nyanlända När det gäller överenskommelsen om mottagande av nyanlända är det Länsstyrelsen som förhandlar med kommunen samt undertecknar överenskommelsen. Ensamkommande barn När det gäller överenskommelsen om mottagande av ensamkommande barn är det Länsstyrelsen som förhandlar men det är Migrationsverket som undertecknar den. Eget boende Utöver underskrivna avtal kan asylsökande personer bosätta sig i en kommun via så kallat eget boende (EBO), vilket betyder personen bor hos en släkting eller vän. Migrationsverket har också i flera kommuner anläggningsboende (ABO) för de asylsökande personer som inte kan ordna sitt boende själv under asyltiden. Ett ABO kan vara privat boende som Migrationsverket hyr eller större anläggningar såsom vandrarhem, motell osv. Utan teckna något avtal med kommunen. Beslutsunderlag KSAU Tjänsteskrivelse -Johanna Häggberg - Svar på motion Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket

18 18(25) beslutar som svar på motionen översända skrivelsen från kommunchef Peter Andreasson och folkhälsostrateg Johanna Häggberg, samt motionen därmed skall avslås. Expedieras till: Kommunstyrelsen

19 19(25) KSAU 83 KLK Besvarande av motion - om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga Gunnar Edvardsson, kd och Clas Engström, kd har inlämnat en motion om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga och framför följande: I samband med kommunfullmäktige i maj tog beslut samtliga skolor i kommunen skulle vara F-6 skolor togs också beslutet intresseföreningarna och kommunen samarbetar för stärka skolornas och byarnas raktivitet. Pensionärer från hela kommunen har sedan lång tid tillbaka kunnat äta middag på Södergården och även på Solgården i Skånes Fagerhult. Vi kristdemokrater vill det också öppnas möjlighet för pensionärer äta i skolans matsal på respektive skola i Eket, Tockarp och Åsljunga. Nu vet vi inte om det ur platssynpunkt kan låta sig göras eller om det finns andra hinder, men vi vill gärna idén prövas. Vi tror det kan vara bra för pensionärerna, inte minst ur hälsosynpunkt, men också för barnens skull, där man i skolan får en naturlig integrering över generationsgränserna. Mårdenskolans barn har sedan länge ätit på Södergården och det har visat sig vara bra ur alla synvinklar. Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige frågan prövas och det ges möjlighet för pensionärer äta lunch/middag på respektive skola i Eket, Åsljunga och Tockarp. om det bara är möjligt genomföra lunchservering på en eller två av ovan nämnda skolor får det inte hindra genomförandet på dessa skolor.

20 20(25) Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat överlämna motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast den 15 maj Beslutsunderlag Protokoll KSAU 25 Protokoll UN 40 Yttrande över motionen - "Att ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga" Motion - om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga Utbildningsnämnden meddelar rektor Lars-Peter Olsson utarbetat ett förslag till yttrande över motionen. I yttrandet anges bl a efter samtal med kock och kokerskor finns inga hinder, utan bara möjligheter genomföra intentionerna i motionen. Platser finns i skolmatsalen efter klockan på de tre enheterna. Med hänvisning till ovanstående föreslås motionen bifalles. Utbildningsnämnden har beslutat till kommunstyrelsen översända rektor Lars-Peter Olssons yttrande som sitt eget, därmed föreslå motionen bifalles.

21 21(25) beslutar återremittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande om dels eventuella ekonomiska konsekvenser som kan uppstå vad gäller material och personalens arbetstider, dels övriga konsekvenser. Vidare efterhörs om kassaregister kommer användas i respektive skola och isåfall kostnaden för detta, samt svar skall lämnas till kommunkansliet senast den 31 augusti Expedieras till: Utbildningsnämnden 10 september

22 22(25) KSAU 84 KLK Förslag till bekämpningspolicy Söderåsens Miljöförbund har fått i uppdrag ta fram ett förslag på en gemensam bekämpningsmedelspolicy. Ett förslag till bekämpningsmedelspolicy har behandlats vid miljöförbundets medlemssamråd. Beslutsunderlag Protokoll 40 Förslag till bekämpningspolicy beslutar remittera förslaget till bekämpningsmedelspolicy till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall innehålla synpunkter och ekonomiska konsekvenser vid ett införande av policyn för Örkelljunga kommun, samt yttrandet skall var kommunkansliet tillhanda senast den 31 augusti Expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kristian Swärd den 10 september 2014

23 23(25) KSAU 85 KLK Överenskommelse om forts finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen Bakgrund De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga samverkar sedan ett antal år tillbaka kring färdtjänst, genom gemensamt svara för upprättande och driften av en beställningscentral för sjuk- och färdtjänstresor i Nordvästra Skåne. De samverkande kommunerna har uppdragit åt Helsingborgs stad översiktligt utreda och föreslå förslag på framtida lösningar för färdtjänsten. Efter förslag från bl a Ramböll Management har kommunerna förklarat sig vara överens om överlämna huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne. Kommunfullmäktige har beslutat anta liggande förslag till överlämnande av färdtjänst till Region Skåne under förutsättning övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige far likalydande beslut samt av Region Skånes motsvarande beslut om övertagande, fr o m den 1 januari 2007 överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne, såsom länstrafikansvarig i Skåne län, under förutsättning av övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige far likalydande beslut fr o m den 1 januari 2007 överlåta kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till nämnden för kollektivtrafik, genom Skånetrafiken såsom trafikhuvudman i Skåne län

24 24(25) finansieringen av verksamheten långsiktigt skall ske genom skeväxling ställa sig bakom ett avvecklande av den s k trafikdelegationen inklusive kanslifunktion bemyndiga kommunstyrelsen i samråd med övriga samverkande kommuner föra förhandlingar med Region Skåne, genom Skånetrafiken, om en praktisk verksamhetsövergång per den 1 januari 2007, samt bemyndiga kommunstyrelsen fa övriga erforderliga beslut inom ramen för ärendet. Beslutsunderlag Följebrev Överenskommelse om forts finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen Protokoll - Kf 111, Protokoll - Ks 70, Protokoll - Ks 97, Erbjudandet Region Skåne, genom Skånetrafiken, översänder det slutliga erbjudandet avseende överenskommelse om forts finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst-och riksfärdtjänstlag. Överenskommelsen har tagits fram av Region Skåne i nära dialog med Kommunförbundet Skånes beredningsgrupp som har bestått av tjänstemän från fem kommuner. Ställningstagande Samtliga 23 kommuner får nu möjlighet ta ställning till det slutliga erbjudandet.

25 25(25) Kommun som önskar Region Skånes ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen ska upphöra behöver lämna ett skriftligt besked om detta till Region Skåne senast den 31 maj Anledningen är Region Skåne, liksom kommunen, måste ha tid för omställning till de nya förutsättningarna. Lämnas besked senare innebär det det uppstår merkostnader för avvecklingen, kostnader som kommer belasta kommunen. En återgång av ansvaret kräver formella beslut i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. För beslut i regionfullmäktige, som ska fas innan årsskiftet, påbörjas beredningen under sommaren. Kommun som avser ge Region Skåne forts förtroende hantera färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen behöver meddela Skånetrafiken när beslut är fat dock senast innan september månads utgång. Detta för hinna med förbereda respektive kommuns överenskommelse för undertecknande och själva undertecknandet. Oavsett om det är nämnd, styrelse eller fullmäktige som ska besluta bör beslut kunna fas inom tidsramen. föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till ny Överenskommelse om forts finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Expedieras till: Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-06-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(35) Tid och plats 2014-06-18 - Kommunhuset klockan 13.30-17.05 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstg. ersättare, kl 14.00-17.05, ej 106, 107 Christer Olsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-12-19 Kommunhuset klockan 13.30-14.30, 16.00-17.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 172 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-20.15 Beslutande Nils Göran Nilsson, ordförande (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Birgitta Brodin (s) Ronny Sandberg (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Beslutande Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 Jane Holmström Björkman,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer