Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1(25) Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Kristian Swärd, samhällsbyggnadschef, 76, 77 Jerker Widerström, controller, 76, 77 Stefan Andersson, fastighetsingenjör, 76, 77 Stefan Christensson, ekonomichef, 76, 77, 79 Kenth Svensson, kommunsekreterare, Peter Andreasson, kommunchef, Lars-Ola Olsson, verksamhets- och utvecklingschef, 78 Justering Justerare Christer Olsson Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 2(25) KSAU 76 KLK Information om fastighetsfrågor 2014 Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från samhällsbyggnadschef Kristian Swärd, controller Jerker Widerström. fastighetsingenjör Stefan Andersson och ekonomichef Stefan Christensson. Arbetsutskottet har därefter en genomgång av investeringanar enligt de s k 37 och 38 kontona/projekten. Kristian Swärd informerar om de som är klara, statusen på vissa andra projekt inkluderande bl a pågående och genomförda upphandlingar och slutligen de projekt som eventuellt inte hinner bli utförda under Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar samtliga kommunfastigheters projekt som erhållit anslag har upphandlats. Inför sommaren startar 33 nya projekt. Det finns även kalkyler på samtliga projekt. Stefan Andersson informerar även om effekterna av genomförda energisparåtgärder. Jerker Widerström informerar om månadsuppföljningen som i dagsläget inte har några större avvikelser. beslutar godkänna Kommunfastigheters månadsuppföljning, samt lägga dagens information till handlingarna. Expedieras till: Jerker Widerström Stefan Andersson Kristian Swärd

3 3(25) KSAU 77 KLK Omfördelning av investeringspengar Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar inkomna anbud för åtgärda ventilationen på Åsljungahallen om kronor överstiger beviljade medel om kronor. Anslaget för projektering har nyttjats med cirka kronor. Kostnaden för byta ma i Lillhallen blir lägre än beräknat. Stefan Andersson föreslår därför kronor överförs från projekt Lillhallen till projekt Ventilation Åsljungahallen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Stefan Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta överföra kronor från projekt Lillhallen 1835 till projekt 1886 Ventilation Åsljungahallen. Expedieras till: Kommunstyrelsen

4 4(25) KSAU 78 KLK Initiativ - Familjecentral i Skånes Fagerhult! Carina Zachau har inlämnat ett kommunalt initiativ om familjecentral i Skånes Fagerhult. Av initiativet framgår följande: "Örkelljunga Kommun bedriver sedan ett antal år en familjecentral tillsammans med Region Skåne i Tallgårdens nyrenoverade lokaler. Verksamheten är mycket uppskad av föräldrar och antalet besökare är högt. I lokalerna ryms öppen förskola, socialförvaltning, distriktssköterska och mödravård. Familjecentralen skapar en trygghet hos föräldrar och en möjlighet för ett gott samarbete med vårdcentraler. Dessutom är det en mötesplats för de föräldrar som är föräldralediga med barn. Moderaterna vill nu ta nästa steg och inrätta en familjecentral även i Skånes Fagerhult. Det finns lokaler tillgå både såväl inom skolan som på Solgården. Vi vill kommunstyrelsen uppdrar åt styrgruppen som arbetar med familjecentralen, undersöka intresset hos samtliga vårdcentraler om etablera en familjecentral i Skånes Fagerhult samt presentera kostnaderna för en eventuell etablering." B Beslutsunderlag Protokoll KSAU 239 Tjänsteskrivelse - etablering familjecentral Sk Fagerhult Initiativ - Familjecentral i Skånes Fagerhult! har beslutat uppdra åt styrgruppen som arbetar med familjecentralen, undersöka intresset hos samtliga vårdcentraler om etablera en familjecentral i Skånes Fagerhult samt presentera kostnaderna för en eventuell etablering, samt ärendet åter skall presenteras i mars månad 2014.

5 5(25) Styrgruppen för familjecentralen i Örkelljunga, Lars-Ola Olsson, Titti Unosdotter, Christel Sundberg och Anette Jönsson meddelar bl a följande Kriterier för en familjecentral För bedriva en familjecentral krävs det de tre berörda verksamheterna är närvarande samtidigt minst 20 timmar i veckan. Detta är de krav som ställs på Vårdcentralerna och deras ackreditering. Givetvis går det bedriva en familjecentral med färre antal timmar gemensamt men då utfaller ingen ersättning till Vårdcentralerna, vilket avsevärt minskar förutsättningarna till en långsiktig etablering. Underlag för etablering En matris visar fanns det 12 stycken barn i åldern 0-6 år i Tockarp som inte var placerade i någon förskola eller i någon pedagogisk omsorg. I Skånes Fagerhult var antalet barn 25 stycken och i Åsljunga var det 17 stycken. Sammanlagt var antalet barn som inte var placerade i någon förskola eller pedagogisk omsorg i nämnda geografiska område således 54 stycken. Etableringskostnader Kommunens kostnad för etablera en familjecentral varierar beroende på lokalens storlek, planerat antal barn samt samtidigt närvarande personalkategorier. En schablon beräknat på 2 närvarande personal, gemensam lokal och kök, två arbetsrum, ett samtalsrum och en verksamhet som omfar sammanlagt 35 barn: Möbler och övrig inredning kr Pedagogiskt material kr

6 6(25) Möjliga lokaler Lokaler på såväl Solgården som Bokelundaskolan är tillgängliga. För iordningställa lokalerna till en familjecentral krävs det färre ingrepp och ombyggnationer på Solgården än på Bokelundaskolan. Driftskostnader Förutom hyreskostnaderna, som oavsett vilken lokal som tas i anspråk i nuläget ligger på ungefär kr/år, tillkommer nedanstående kostnader för arbetskraft inom respektive förvaltning: Socialförvaltningen: Kurator/Socionom kr/år Utbildningsförvaltningen: Förskollärare kr/år Kostnader för driften beräknas till ungefär kr/år. Intresse hos vårdcentralerna Vårdcentralen Solljungahälsans verksamhetschef Mona Andersson är kontaktad och tillfrågad om intresse för etablering finns ur deras perspektiv. Ett löfte om återkoppling inom en vecka gavs. Trots flera veckor har förflutit har dessvärre inget besked lämnats. Vårdcentralen Örkelljunga har idag redan en verksamhet inom kyrkans regi. De ser ett stort behov av det skall finnas en arena som är mer neutral för barnen och föräldrarna. Därför avser de, om Örkelljunga kommun tar ett beslut tillskjuta de medel och resurser som behövs, vara aktiv. Det vill säga, flytta nuvarande verksamhet i kyrkans lokaler till en familjecentral i Örkelljunga kommuns regi. I nuläget rör det sig om ungefär 2-3 timmar per vecka men en utökning efter underlag och efterfrågan kan bli aktuell.

7 7(25) Slutsatser Tjänsteskrivelsen hade som utgångspunkt undersöka intresset och möjligheterna etablera en familjecentral i Skånes Fagerhult. Med ovanstående fakta konstaterar vi det finns en hel del kostnader som måste finansieras om en familjecentral ska etableras. Utifrån födelsestatistiken ställer vi oss tveksamma till om det finns ett tillräckligt underlag av barn i de yngsta åldrarna för etablera en fullskalig familjecentral. Vi ser emellertid en möjlighet med en utökning av resurser till familjecentralen i Örkelljunga kunna utveckla någon form av babycafé i Skånes Fagerhult vid ett par tillfällen per vecka. Detta skulle kunna vara ett första steg till en etablering av en familjecentral i Skånes Fagerhult. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från verksamhets- och utvecklingschef Lars-Ola Olsson. beslutar återremittera ärendet till styrgruppen för redovisning vid arbetsutskottets sammanträde den 11 juni. Yttrandet önskas senast den 2 juni. I yttrandet skall presenteras förutsättningarna för inrättande av ett sk babycafé 2 gånger i veckan i Skånes Fagerhult i den lokal som har lägst renoveringsbehov. Samtidigt skall presenteras kostnaden för personal som erfordras från utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Till detta önskas kostnaden för möblering, skötbord m m. Expedieras till: Christel Sundberg, inbjuden till ksau 11 juni Lars-Ola Olsson Ksau

8 8(25) KSAU 79 KLK Ekonomisk information Ekonomichef Stefan Christensson informerar om arbetet med ägardirektiv och reviderade bolagsordningar för Örkelljungabostäder AB och Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Arbetsutskottet har därefter överläggningar om soliditet och avkastningskrav. Stefan Christensson informerar även om effekterna av det nya kostnadsutjämningssystemet och verksamheten inom ekonomienheten. beslutar lägga informationen till handlingarna.

9 9(25) KSAU 80 KLK Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång 4:189 Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd och mark- och exploateringsingenjör Fredrika Klevborn meddelar kommunfullmäktige under 119/2007 fastställde, i enlighet med en skrivelse från tekniska kontoret, markpriserna för bostadstomterna på Hjälmsjöstrand. Exploateringskalkylen för området redovisade intäkterna från försäljning av samtliga tomter, skulle komma understiga kostnaderna för exploateringen med 0,4mkr. 12st av 43 st tomter är sålda. Fastigheten Västra Spång 4:189 är kvm stor och möjliggör bebyggelse för cirka 7 st radhus i ett och ett halvt plan. Tomten är belägen rakt nedanför tomterna B8 och B9 vilka åss priset 320:-/kvm. Tomt B9 är såld. I yttrandet lämnas några jämförvärden från Helsingborgs tomtkatalog 2014 enligt följande:: ca 800:-/kvm för Ödåkra ca 1500:-/kvm för Gustavslund ca 3000:-/kvm för Maria Förslag till beslut Örkelljunga kommun beslutar för Västra Spång 4:189 ta ut samma kvadratmeterpris; 320:-/kvm, som för fastigheterna B8 och B9, innebärande totalt :-. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång 4:189 Kompettering - Fastighetskarta Hjälmsjöstrand

10 10(25) föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa kvadratmeterpriset vid försäljning av mark på fastigheten Västra Spång 4:189 till 320 kronor/kvadratmeter, i enlighet med kvadratmeterpriset på området för fastigheterna B8 och B9. Detta innebär en total intäkt för kommunen om kronor. Expedieras till: Kommunstyrelsen

11 11(25) KSAU 81 KLK Förtydligande gällande motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket Mikael Eskilandersson har inlämnat en motion med förslag om säga upp avtalet med Migrationsverket. Av motionen framgår Örkelljunga under en längre tid tagit emot flyktingar, vilket övriga partier var överens om skulle vara gynnsamt för kommunen. Det har dock visat sig de övriga partiernas garantier om positiva effekter av flyktingmottagandet, har uteblivit. Istället har det, liksom Sverigedemokraterna tidigare varnat för, visat sig vara direkt kostsamt för kommunen och dessa kostnader kan komma drastiskt öka, framförallt på grund av flyktingarna i stort sett alltid, efter introduktionstiden tvingas till en försörjning via socialens försörjningsstöd. Av motionen framgår även man idag inte ser någon ljusning på arbetsmarknaden utan istället ser det snarare ut som arbetslösheten kommer fortsätta öka, trots den redan är på rekordnivå. Enligt motionen leder detta till socialen, som tvingas bära kostnaderna för flyktingmottagandet, tvingas göra besparingar på sin normala verksamhet för bekosta flyktingmottagande. Att i en sådan situation fortsätta ta emot flyktingar är direkt oansvarigt gentemot skebetalarna enligt Mikael Eskilandersson. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige beslutar: säga upp avtalet med Migrationsverket. Beslutsunderlag Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket KF Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

12 12(25) har beslutat remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast den 30 september Socialnämnden anför följande i sitt yttrande: Örkelljunga kommun har sedan december 2006 ett avtal med Migrationsverket efter beslut i kommunstyrelsen Beslutet gällde för 2006 och Avtalet innebar Örkelljunga kommun åtog sig i samråd med Migrationsverket och Länsstyrelsen årligen ta emot 25 nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt socialnämnden skulle ansvara för verksamheten. Ett nytt beslut togs av kommunstyrelsen teckna avtal för åren , vilket kommunfullmäktige i Örkelljunga fick information om på sitt sammanträde Därefter togs ytterligare ett beslut på kommunstyrelsens sammanträde om skriva ett nytt permanent avtal från , vilket löper kalenderårsvis med möjlighet till uppsägning av någondera parten per den 31 december varje år. Uppsägningen ska ske skriftligt senast tre månader före aktuellt årsskifte. I beslutet finns det en klausul mottagandet ska ske i den omfning som bostäder kan erbjudas. Kommunfullmäktige informerades om beslutet på sitt sammanträdet Beslutet avser precis som de tidigare avtalen ett mottagande av 25 flyktingar årligen. Flyktingverksamheten styrs av lagen (2010:197) om etableringsinsatser. Regeringens mål är påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet utifrån individens egna förutsättningar. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret. Flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun ansvarar för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning i kommunen, samt för anordna insatser som möjliggör regeringens mål, genom erbjuda samtliga nyanlända invandrare samhällsorientering, undervisning i svenska för invandrare (sfi) och vuxenutbildning. Insatserna ska möjliggöra för nyanlända bli självförsörjande inom 24 månader, vilket är gränsen för rätten till etableringsinsatsen.

13 13(25) Socialnämndens sammanfning Socialnämnden har på kommunstyrelsens uppdrag ansvar för flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun. En flyktingsamordnare är tills för handha verksamheten. Förhållandet mellan Arbetsförmedlingens insatser och kommunens insatser gentemot flyktingen har förändrats sedan etableringsreformen trädde i kraft den 1 december Socialnämnden har åtagit sig ansvara för denna verksamhet och är beredd göra detta också fortsättningsvis. Socialnämnden har beslutat till kommunstyrelsen lämna förslaget avslå motionen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 234 Beslut - Sn 5, Protokoll - SN 29, Tjänsteskrivelse - Emelie Svedberg Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket har därefter beslutat återremittera ärendet till socialnämnden. Arbetsutskottet önskar få förtydligande av vilka olika ansvarsområden som berör kommunen och vem som tar besluten i olika avtal. Svar önskas i februari månad Socialnämnden har därefter beslutar översända ett tjänsteutlåtandet med förtydligande gällande motionen Säga upp avtalet med Migrationsverket, till kommunstyrelsens arbetsutskott. Yrkanden i arbetsutskottet Tomas Nilsson och Thomas Bjertner yrkar motionen skall avslås.

14 14(25) föreslår därefter kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända socialnämndens yttranden, samt motionen därmed i enlighet med socialnämndens förslag skall avslås. Expedieras till: Kommunstyrelsen

15 15(25) KSAU 82 KLK Besvarande av motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om vi måste få ett avtal med Migrationsverket. Av motionen framgår idag förekommer flera modeller av avtal och samråd med Migrationsverket. I något fall har man inget samråd alls. Örkelljunga kommun har tillsammans med Klippan ett avtal om ta emot ensamkommande flyktingbarn. Detta avtal är tecknat av socialnämnden. Det kan man verkligen ha synpunkter på enligt Mats Persson. I övrigt har Örkelljunga kommun haft ett långvarigt avtal om årligen ta emot 25 flyktingar. Nu har man i total avsaknad av avtal placerat uppemot 50 asylsökande i privat boende. Detta skapar ett stort ansvar i kommunen för frågan skall bli en långsiktig tillgång. Avtal måste upprättas inte minst för utbildning, social service och arbetsmarknad skall anpassas för situationen. Ibland får man känsla av det först handlar om pengar. Det gör det möjligen för profithungrande fastighetsägare enligt Mats Persson. Nu måste det tas ett helhetsgrepp i frågan. De enda som drabbas av en dåligt planerad integrationsverksamhet är flyktingar och asylsökande själva. Mats Persson kräver fullmäktige beslutar: det skall tecknas ett heltäckande avtal mellan kommunen och Migrationsverket där alla delar ingår och kommunstyrelsen är enda avtalsslutande part för kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag KF Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket

16 16(25) har beslutat remittera motionen till kommunledningskontoret för yttrande senast till arbetsutskottets sammanträde den 20 november Kommunchef Peter Andreasson och folkhälsostrateg Johanna Häggberg framför i yttrande följande: Förslag till beslut Avslå begäran för det inte går sätta ihop ett gemensamt avtal med Migrationsverket enligt lagar och förordningar som reglerar avtalen. Motivering till beslut Överenskommelserna stöds av olika förordningar och det är olika myndigheter som undertecknar de olika avtalen. För nyanlända, Länsstyrelsen och för ensamkommande barn, Migrationsverket. Beskrivning av ärendet Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om vi måste få ett avtal med Migrationsverket (K.L.K ). I dag finns det två avtal som har diskuterats med Länsstyrelsen Skåne. Migrationsverket kan utöver dessa avtal placera anläggningsboende (ABO) för asylsökande i kommunen. Detta informeras om till kommunen men det skrivs inga avtal. De två avtal som Örkelljunga kommun har är; ett långvarigt avtal om årligen ta emot 25 flyktingar. Socialnämnden har tillsammans med Klippans kommun tecknat ett avtal om 8 stycken ensamkommande barn. Avtalet om 8 ensamkommande barn ingår i avtalet om 25 flyktingar. Vilket innebär vi har ett avtal som totalt omfar 25 flyktingar. Motionen tar även upp Migrationsverket planerat placera uppemot 50 asylsökande i privat boende utöver de gällande avtal som finns. Motionen menar de som drabbas av en dåligt planerad integrationsverksamhet är flyktingar och asylsökande själva och nu måste det tas ett helhetsgrepp i frågan.

17 17(25) Yttrande I dagsläget ( ) har Örkelljunga kommun två avtal; 1.nyanlända som är ett tillsvidareavtal för 25 personer per år från ensamkommande barn som är ett tillsvidareavtal för 8 barn per år som diariefördes Dessa 8 barn ingår i avtalet om 25 personer. Överenskommelserna stöds av olika förordningar och just nu finns inga möjligheter skriva en överenskommelse för både nyanlända och ensamkommande barn. Länsstyrelsen Skåne meddelar det finns dock en diskussion kring en samlad överenskommelse då många anser det vore bättre och enklare för alla inblandade parter ha en överenskommelse, så kanske det blir möjligt framöver. När denna samordning är färdig finns det ingen tidsplan på. Nyanlända När det gäller överenskommelsen om mottagande av nyanlända är det Länsstyrelsen som förhandlar med kommunen samt undertecknar överenskommelsen. Ensamkommande barn När det gäller överenskommelsen om mottagande av ensamkommande barn är det Länsstyrelsen som förhandlar men det är Migrationsverket som undertecknar den. Eget boende Utöver underskrivna avtal kan asylsökande personer bosätta sig i en kommun via så kallat eget boende (EBO), vilket betyder personen bor hos en släkting eller vän. Migrationsverket har också i flera kommuner anläggningsboende (ABO) för de asylsökande personer som inte kan ordna sitt boende själv under asyltiden. Ett ABO kan vara privat boende som Migrationsverket hyr eller större anläggningar såsom vandrarhem, motell osv. Utan teckna något avtal med kommunen. Beslutsunderlag KSAU Tjänsteskrivelse -Johanna Häggberg - Svar på motion Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket

18 18(25) beslutar som svar på motionen översända skrivelsen från kommunchef Peter Andreasson och folkhälsostrateg Johanna Häggberg, samt motionen därmed skall avslås. Expedieras till: Kommunstyrelsen

19 19(25) KSAU 83 KLK Besvarande av motion - om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga Gunnar Edvardsson, kd och Clas Engström, kd har inlämnat en motion om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga och framför följande: I samband med kommunfullmäktige i maj tog beslut samtliga skolor i kommunen skulle vara F-6 skolor togs också beslutet intresseföreningarna och kommunen samarbetar för stärka skolornas och byarnas raktivitet. Pensionärer från hela kommunen har sedan lång tid tillbaka kunnat äta middag på Södergården och även på Solgården i Skånes Fagerhult. Vi kristdemokrater vill det också öppnas möjlighet för pensionärer äta i skolans matsal på respektive skola i Eket, Tockarp och Åsljunga. Nu vet vi inte om det ur platssynpunkt kan låta sig göras eller om det finns andra hinder, men vi vill gärna idén prövas. Vi tror det kan vara bra för pensionärerna, inte minst ur hälsosynpunkt, men också för barnens skull, där man i skolan får en naturlig integrering över generationsgränserna. Mårdenskolans barn har sedan länge ätit på Södergården och det har visat sig vara bra ur alla synvinklar. Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige frågan prövas och det ges möjlighet för pensionärer äta lunch/middag på respektive skola i Eket, Åsljunga och Tockarp. om det bara är möjligt genomföra lunchservering på en eller två av ovan nämnda skolor får det inte hindra genomförandet på dessa skolor.

20 20(25) Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat överlämna motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast den 15 maj Beslutsunderlag Protokoll KSAU 25 Protokoll UN 40 Yttrande över motionen - "Att ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga" Motion - om ge pensionärer möjlighet äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga Utbildningsnämnden meddelar rektor Lars-Peter Olsson utarbetat ett förslag till yttrande över motionen. I yttrandet anges bl a efter samtal med kock och kokerskor finns inga hinder, utan bara möjligheter genomföra intentionerna i motionen. Platser finns i skolmatsalen efter klockan på de tre enheterna. Med hänvisning till ovanstående föreslås motionen bifalles. Utbildningsnämnden har beslutat till kommunstyrelsen översända rektor Lars-Peter Olssons yttrande som sitt eget, därmed föreslå motionen bifalles.

21 21(25) beslutar återremittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande om dels eventuella ekonomiska konsekvenser som kan uppstå vad gäller material och personalens arbetstider, dels övriga konsekvenser. Vidare efterhörs om kassaregister kommer användas i respektive skola och isåfall kostnaden för detta, samt svar skall lämnas till kommunkansliet senast den 31 augusti Expedieras till: Utbildningsnämnden 10 september

22 22(25) KSAU 84 KLK Förslag till bekämpningspolicy Söderåsens Miljöförbund har fått i uppdrag ta fram ett förslag på en gemensam bekämpningsmedelspolicy. Ett förslag till bekämpningsmedelspolicy har behandlats vid miljöförbundets medlemssamråd. Beslutsunderlag Protokoll 40 Förslag till bekämpningspolicy beslutar remittera förslaget till bekämpningsmedelspolicy till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall innehålla synpunkter och ekonomiska konsekvenser vid ett införande av policyn för Örkelljunga kommun, samt yttrandet skall var kommunkansliet tillhanda senast den 31 augusti Expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kristian Swärd den 10 september 2014

23 23(25) KSAU 85 KLK Överenskommelse om forts finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen Bakgrund De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga samverkar sedan ett antal år tillbaka kring färdtjänst, genom gemensamt svara för upprättande och driften av en beställningscentral för sjuk- och färdtjänstresor i Nordvästra Skåne. De samverkande kommunerna har uppdragit åt Helsingborgs stad översiktligt utreda och föreslå förslag på framtida lösningar för färdtjänsten. Efter förslag från bl a Ramböll Management har kommunerna förklarat sig vara överens om överlämna huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne. Kommunfullmäktige har beslutat anta liggande förslag till överlämnande av färdtjänst till Region Skåne under förutsättning övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige far likalydande beslut samt av Region Skånes motsvarande beslut om övertagande, fr o m den 1 januari 2007 överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne, såsom länstrafikansvarig i Skåne län, under förutsättning av övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige far likalydande beslut fr o m den 1 januari 2007 överlåta kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till nämnden för kollektivtrafik, genom Skånetrafiken såsom trafikhuvudman i Skåne län

24 24(25) finansieringen av verksamheten långsiktigt skall ske genom skeväxling ställa sig bakom ett avvecklande av den s k trafikdelegationen inklusive kanslifunktion bemyndiga kommunstyrelsen i samråd med övriga samverkande kommuner föra förhandlingar med Region Skåne, genom Skånetrafiken, om en praktisk verksamhetsövergång per den 1 januari 2007, samt bemyndiga kommunstyrelsen fa övriga erforderliga beslut inom ramen för ärendet. Beslutsunderlag Följebrev Överenskommelse om forts finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen Protokoll - Kf 111, Protokoll - Ks 70, Protokoll - Ks 97, Erbjudandet Region Skåne, genom Skånetrafiken, översänder det slutliga erbjudandet avseende överenskommelse om forts finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst-och riksfärdtjänstlag. Överenskommelsen har tagits fram av Region Skåne i nära dialog med Kommunförbundet Skånes beredningsgrupp som har bestått av tjänstemän från fem kommuner. Ställningstagande Samtliga 23 kommuner får nu möjlighet ta ställning till det slutliga erbjudandet.

25 25(25) Kommun som önskar Region Skånes ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen ska upphöra behöver lämna ett skriftligt besked om detta till Region Skåne senast den 31 maj Anledningen är Region Skåne, liksom kommunen, måste ha tid för omställning till de nya förutsättningarna. Lämnas besked senare innebär det det uppstår merkostnader för avvecklingen, kostnader som kommer belasta kommunen. En återgång av ansvaret kräver formella beslut i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. För beslut i regionfullmäktige, som ska fas innan årsskiftet, påbörjas beredningen under sommaren. Kommun som avser ge Region Skåne forts förtroende hantera färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen behöver meddela Skånetrafiken när beslut är fat dock senast innan september månads utgång. Detta för hinna med förbereda respektive kommuns överenskommelse för undertecknande och själva undertecknandet. Oavsett om det är nämnd, styrelse eller fullmäktige som ska besluta bör beslut kunna fas inom tidsramen. föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till ny Överenskommelse om forts finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Expedieras till: Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Tid och plats 203-2-8 - Kommunhuset klockan 3.30-6.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Kommunfullmäktige 1(26) Tid och plats 2014-06-16 - Kommunhuset klockan 19.00-21.10. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, Peter Andreasson, kommunchef.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Tid och plats 2012-02-13 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-04 - i Kommunhuset klockan 13.45-16.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1(23) Tid och plats 2016-08-29 - Kommunhuset klockan 19.00-19.40. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare. Peter Andreasson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29 Sammanträdesprotokoll 2012-08-29 Tid och plats 2012-08-29 Kommunhuset Örkelljunga klockan 13.30-15.00,15.30-16.50. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden 1(17) Tid och plats 2015-11-05 - Kommunhuset klockan 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-06-04 Kommunstyrelsen 1(43) Tid och plats 2014-06-04 - Kommunhuset klockan 13.00-15.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-04-23 - Kommunhuset klockan 14.00-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(21) Tid och plats 2014-12-17 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2015-02-18 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 Sammanträdesprotokoll 2012-10-10 Tid och plats 2012-10-10 Kommunhuset klockan 13.30-16.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(13) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2016-10-20 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset klockan 13.30-16.50. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2016-06-08 - Kommunhuset klockan 09.00-14.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande, ej 151 Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 december 2015 kl. 08.00-12.45 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2014-09-25 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.40 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2015-05-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot Gunilla Edman (S) - ledamot Peter Nilsson (MP) tjg.ersättare

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(9) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.00 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30 15.45 Christer Landin (S), ordförande Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-09-02 Socialnämnden 1(14) Tid och plats 2014-09-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Donald Nyberg, (S) - tjänstgörande ersättare Lennart

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden Tid och plats 2013-02-13 Kommunhuset klockan 15.00-16.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning 1(8) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2014-11-06 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.30 Beslutande Henrik Nilsson (M) - ordförande Arne Silfvergren (KD) - förste vice ordförande Ingemar Johansson (C) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Jane Holmström Björkman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jane Holmström Björkman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 8 september 2016, klockan 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande Jane Holmström Björkman,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 19 april 2016 kl. 08:30-13 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer