Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1(14) Tid och plats i Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Anna Lindström, redovisningschef, 234 Kenth Svensson, kommunsekreterare Johanna Häggberg, folkhälsostrateg, 235, 236 Justering Justerare Christer Olsson Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 2(14) KSAU 233 KLK Eventuellt övriga ärenden beslutar att uppta ärende KLK om Multo och Skönna mosse vid ett kommande sammanträde. Expedieras till: Ksau

3 3(14) KSAU 234 KLK Ekonomisk information Redovisningschef Anna Lindström informerar om månadsuppföljningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4 4(14) KSAU 235 KLK Information från Folkhälsostrateg om projektet främja hälsosamma levnadsvanor på förskolan Folkhälsosamordnare Johanna Häggberg informerar om projektet "Främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn". Projektet har erhållit medel från regionledningen Skåne. I Örkelljunga är Mjölkdroppeföreningen medfinansiär i projektet. Målsättningen är Att implementera ett enhetligt hälsofrämjande förhållningssätt Grunda Sunda vanor Goda mat-, rörelse- och sovvanor, god tandhälsa och rökfri miljö för barnen 0-5 år. En ökad samverkan/samarbete mellan Hälso- och sjukvården och Bromölla kommun. Ökad samverkan mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, elevhälsa, folkhälsostrateg och kostenhet Att profilera förskolan som en hälsofrämjande arena Att implementera ett strukturerat samtal kring hälsosamma levnadsvanor (kost, lek/rörelse, sömn och rökfri miljö) vid hälsobesöken på BVC. Att implementera ett strukturerat vägledande familjesamtal kring kost, lek/rörelse och sömn vid identifierad övervikt hos barn i samband med 4-årsbesöket på BVC.

5 5(14) Genomförda insatser är: Samverkansgruppträffar med alla arenor Enkät för förskolepersonal Fortbildning för förskolepersonal Fortbildning för hälso och sjukvården Handledning för hälso och sjukvården beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6 6(14) KSAU 236 KLK Information från folkhälsostrateg Johanna Häggberg Folkhälsostrateg Johanna Häggberg informerar om hälsoarbetet Av informationen framgår bl a följande insatser 2014: Abborraleden Ökad samverkan mellan 6 K kommunerna Intervjuer med elever om gymnasiet Trygghetsvandring skola Trygghetsvandring Åsljunga Föräldrabrev Folkhälsokartläggning Örkelljunga Projekt med Kunskapscentrum Verksamhetsmålen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Expedieras till: Folkhälsostrateg

7 7(14) KSAU 237 KLK Anmälan från Åsljungagården Hotell och konferens AB om flyktingförläggning Åsljungagården Hotell och konferens AB ansöker hos migrationsverket om att få vara flyktingförläggning. Beslutsunderlag Anmälan från Åsljungagården Hotell och konferens AB om flyktingförläggning beslutar att lägga informationen till handlingarna

8 8(14) KSAU 238 SBN Internkontroll 2014 Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta internkontroll 2014 och översända den till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll SBN 99 Internkontroll 2014 föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga beslutet till handlingarna. Expedieras till: Kommunstyrelsen

9 9(14) KSAU 239 KLK Rapport om Infrastruktur för Superbuss Helsingborg - Markaryd Trivector har överlämnat Infrastruktur för Superbuss Helsingborg Markaryd en Stråkstudie för regional Superbuss. Beslutsunderlag Rapport om Infrastruktur för Superbuss Helsingborg - Markaryd beslutar att som yttrande till Skånetrafiken och Trivector framföra följande: Örkelljunga kommun är mycket positiv till projektet med Superbussar. Kommunen ser det som en möjlighet att förverkliga ambitionerna att nå Knutpunkten i Helsingborg från Örkelljunga på 40 minuter. Om man uppnår gränsen 40 minuter kommer det enligt presenterade rapporter att medföra ökad arbetspendling. Kommunen finner ett par områden som försvårar möjligheten att nå denna gräns. Avsaknaden av biljettautomater gör att resandetiden förlängs när chaufförerna skall utföra biljettförsäljningar och laddningar av JOJO kort. Detta har påpekats under lång tid och uppmärksammats många gånger. Som det är idag är det inte rationellt. Biljettautomater borde finnas i Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Skånes Fagerhult. Regionbussen som anländer till Helsingborg tar idag upp resande som omfattas av Helsingborgs stadstrafik. Tiden som detta medför är betydande. Dessutom gör avsaknaden av speciella bussgator att tiden genom Helsingborg uppgår till minst 10 minuter. Bara korsningen före Knutpunkten medför betydande förseningar och därmed missade anslutningståg.

10 10(14) I rapporten presenteras förslag om att 16 hållplatser indrages Örkelljunga kommun finner det angeläget att i kommunen behålla följande hållplatser: Ljungaskog Grytåsavägen Örkelljunga V. Spång Värsjö Yxenhult Motivet till att behålla dessa hållplatser är att Linjen även ska fungera som skolbuss. I kommunens översiktliga planering, ÖPplan, benämns denna sträcka med omkringliggande byar som kommunens ryggrad. Blir det alltför långt avstånd mellan hållplatserna minskar dessutom effekten av kommunens satsningar med anslutande gång- och cykelvägar till hållplatserna. Örkelljunga kommun ser fram emot statistikredovisningar av antalet resande på ovannämnda busshållplatser och kommande överläggningar med Skånetrafiken. Genom att digitalisera hållplatserna och därmed snabba upp omloppstiden borde det finnas möjlighet att kommunicera med bussen om påstigning. Detta alternativ finns redan i i Norrland där en lampa tänds eller på annat sätt gör chauffören uppmärksam på att bussen behöver stanna. Den del av året då det är mörkt uppmärksammas resande alltför sent och detta medför onödiga inbromsningar och förseningar. Expedieras till:

11 11(14) KSAU 240 KLK Anmälan motion - Sociala tjänstehundar Theresa Lindahl, M, har inlämnat en motion om sociala tjänstehundar. Av motionen framgår följande: De flesta av oss har upplevt hur kontakten med djur är bra både för den fysiska och psykiska hälsan. Verksamheten"Hälsa med Hästkraft" här i Örkelljunga är ett fantastiskt exempel på det. Forskningen visar också på de stora fördelarna med att involvera hundar inom äldrevården, skolan, demensvården och inom psykvården. Specialutbildade "sociala tjänstehundar" börjar bli allt vanligare i Sverige och det finns redan flera kommuner som infört detta i sin verksamhet. Tillsammans med sin förare jobbar de som besökshundar, terapi- och vårdhundar samt med djurassisterad pedagogik. Arbetet kan vara självständigt eller som en extra resurs för personalen. Hundarna är tränade att hantera stökiga, stressande och krävande situationer. Där barnen får jobba med sociala tjänstehundar ökar motivationen hos eleverna och utagerande beteenden minskar. Forskning från USA visar också väldigt tydligt fördelarna med att ha skolhundar, något som man har till exempel på Årstaskolan i Stockholm. Det finns även ett läsprojekt här i Sverige där man har läshundar med sig ut på bibliotek vilket ökar motivationen hos barnen att vilja läsa. Theresa Lindahl föreslår i motionen att kommunledningen utreder och inför verksamhet med sociala tjänstehundar i olika former inom vård och skola i Örkelljunga kommun. Beslutsunderlag Protokoll KF 126 Motion - Sociala tjänstehundar

12 12(14) Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. beslutar att remittera motionen till socialnämnden och utbildningsnämnden för yttrande senast Expedieras till: Socialnämnden Utbildningsnämnden Ksau

13 13(14) KSAU 241 KLK Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av kommunstyrelsens interna kontroll avseende ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Granskningen visar att kommunstyrelsens interna kontroll av utbetalningar till förtroendevalda i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen bygger på att det idag finns styrande principer och riktlinjer som har beslutats av kommunfullmäktige. Vidare finns tillämpningsanvisningar och system som stödjer utbetalningarna. Av rapporten framgår också att det finns förbättringsområden. En rekommendation är att dokumenterade rutiner som tydliggör och beskriver vilka kontroller som ska utföras av nämndsekreterarna/mötesansvariga och personalhandläggare vid registrering tas fram. Revisorernas önskar kommunstyrelsens svar med anledning av granskningen senast den 30 Januari Beslutsunderlag Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda Missivbrev arvoden.docx föreslår kommunstyrelsen besluta uttala att kommunstyrelsen tagit del av revisorernas rapport och konstaterar att nuvarande rutiner med sammanträdesblanketter och anvisningar fungerar tillfredsställande. Föreslagna förändringar om införande av IT-systemet Troman för hantering av sammanträdesersättningar har diskuterats på bl a budgetberedningar. Ett beslut om att inköpa denna modulen har ännu inte tagits, samt

14 14(14) att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för information. Expedieras till: Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-15 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2014-11-12 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.15. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2013-04-17 Kommunhuset klockan 13.30-16.20 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-22 - i Kommunhuset klockan 11.00-14.00 (lunch 12.00-13.00). Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstgörande ersättare Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-12-19 Kommunhuset klockan 13.30-14.30, 16.00-17.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-03-26 i Kommunhuset klockan 13.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) ordförande, deltar ej i 17 Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 6-21,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer