Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 (9) Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson (M) - ledamot, Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Clas Engström (KD) - ledamot, Thomas Bjertner (S) - ledamot Niclas Bengtsson (SD) - tjänstgörande ersättare Mary-Anne Persson (FP) - tjänstgörande ersättare Lennart Danielsson (M) - tjänstgörande ersättare, Marianne Sternegård (C) - ledamot Övriga deltagande Justering Justerare Lars Johansson, (C), ersättare Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson, kommunchef Stefan Christensson, ekonomichef, 2, 3, 4, 2 Bjarne Daa Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer - 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Bjarne Daa ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 2(9) KS KLK Eventuellt övriga ärenden beslutar som extra ärende uppta frågan om Återköp av aktier i Kommunassurans Försäkrings AB i samband med Hultsfreds kommuns köp av aktier i bolaget, samt ärendet Strukturplan för Skåne Nordväst behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i februari.

3 3(9) KS 2 KLK Ekonomisk information Ekonomichef Stefan Christensson informerar om den ekonomiska situationen och verksamheten inom ekonomienheten. Bokslutsarbetet är i full gång. Förbättringsarbete pågår. Ny baskontoplan kommer 204. Arbete med anläggningsregister Arbete med avtal Arbete med grundbokföring/redovisningskultur. Förslag finns om det i månadsuppföljningar skall ingå sammanställningar över utbetald lön kontra budgeterad lön för bl a socialnämnden och utbildningsnämnden. beslutar lägga informationen till handlingarna.

4 4(9) KS 3 KLK Månadsuppföljning Ekonomichef Stefan Christensson informerar om månadsuppföljningen per den sista november 203. Underskottet för socialnämnden beräknas till 7,5 miljoner. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 228 Ks månadsuppföljning per den 30 november Total månadsuppföljning per den 30 november Vid kommunstyrelsens sammanträde framförs frågor från Arne Andersson, Niclas Bengtsson, Marianne Sternegård och Tomas Nilsson. beslutar godkänna ekonomienhetens månadsuppföljning per , samt uppdra åt Stefan Christensson vid kommunstyrelsens sammanträde i februari presentera förslag beträffande socialförvaltningens verksamhet omfande resurser för ekonomiarbetet och uppföljningar, samt övriga verksamheter inom ekonomiorganisationen som inte uppdaterats. Expedieras till: Stefan Christensson februari

5 5(9) KS 4 KLK Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond/fruktträdsfonden 977 beslutade Kammarkollegiet Stiftelsen Gårdfarihandlandens planteringsfond tillgångar får användas för utdelning av bidrag till fruktträd. Årligen utdelas bidrag motsvarande 75% av sökt bidrag. Ekonomienheten meddelar inför utdelningen av bidrag har 6 ansökningar inkommit som uppfyller kriterierna för erhålla medel ur fonden. Ekonomienheten har upprättat en sammanställning över ansökningarna om totalt 4.55 kronor och föreslår 3.6 kronor delas ut enligt enhetens förteckning. Tidigare år har utdelats 0.27 kronor till kommuninvånare ur planteringsfonden som belastat kommunens bankkonto. Ekonomienheten föreslår denna skuld till Örkelljunga kommun regleras i samband med 203 års utdelning av bidrag till fruktträd. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 223 Tjänsteskrivelse - Stefan Christensson Redovisning

6 6(9) beslutar utdela följande bidrag ur Stiftelsen Gårdfarihandlarens Planteringsfond enligt ekonomienhetens förslag: Anders Ek, 290 kronor, Kristina Meltzer, 524 kronor, Leila Lindgren, 944 kronor, Lisbeth Jansson, 50 kronor, Inga Nilsson 893 kronor och Yngve Lantz, 35 kronor, samt skulden på 0.27 kronor regleras enligt ekonomienhetens förslag. Expedieras till: Stefan Christensson, Emma Alvenstjärna för utbetalning till berörda 2

7 7(9) KS 5 SN Förslag till nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd och årliga tillsynsavgifter Enligt alkohollagen har kommunen rätt ta ut avgift för såväl tillståndsansökningar som för tillsynen. Kommunen har möjlighet ta ut avgifter som motsvarar den kostnad man har för handlägga och utöva tillsyn (självkostnadsprincipen). Det har varit möjligt ta ut avgifter sedan 996, då kommunerna tog över ansvaret för serveringstillstånden från länsstyrelsen. Senast avgifterna höjdes var 2009 och de har inte följt konsumentprisindex. I jämförelse med Ängelholms kommun har Örkelljunga mycket låga avgifter när det gäller ansökningar. I förslaget finns en jämförelse med Ängelholm. Dessutom finns de ansökningsmöjligheter som har kommit med den nya alkohollagen. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta anta förslag på nya avgifter när det gäller ansökningar om serveringstillstånd och årliga tillsynsavgifter på årsomsättningen av alkoholdrycker, samt årlig uppräkning görs med Omsorgsprisindex (OPI). Beslutsunderlag Protokoll KSAU 222 Protokoll SN 39 Förslag till nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd och årliga tillsynsavgifter Information - tidigare avgifter

8 8(9) s arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta anta socialnämndens förslag till nya avgifter när det gäller ansökningar om serveringstillstånd och årliga tillsynsavgifter på årsomsättningen av alkoholdrycker, samt årlig uppräkning görs med Omsorgsprisindex (OPI). Yrkanden i kommunstyrelsen Clas Engström yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Marianne Sternegård yrkar ärendet skall återremitterats till socialnämnden för omprövning av de nya avgifternas storlek. Beslutsgång Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Ordföranden finner ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning Omröstning begärs och följande voteringsproposition godkännes: Den som önskar ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej skall ärendet återremitteras till socialnämnden. Genomförd omröstning utfaller med 7 ja och 4 nej. Carina Zachau, Arne Andersson, Gunnar Edvardsson, Clas Engström. Mary-Anne Persson, Lennart Danielsson och Bjarne Daa röstar ja. Tomas Nilsson, Thomas Bjertner, Niclas Bengtsson och Marianne Sternegård röstar nej. har därmed beslutat ärendet skall hanteras vid dagens sammanträde. 2

9 9(9) föreslår därefter kommunfullmäktige besluta anta socialnämndens förslag till nya avgifter när det gäller ansökningar om serveringstillstånd och årliga tillsynsavgifter på årsomsättningen av alkoholdrycker, samt årlig uppräkning görs med Omsorgsprisindex (OPI). Expedieras till: Kommunfullmäktige 3

10 0(9) KS 6 SBN Ansökan om förskottering av investeringsmedel för anläggning av gång- och cykelväg till Lärkesholm Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om förskottering på miljon kronor för år 204 avseende anläggning av en ny gång- och cykelväg från Skåneporten till Lärkesholm. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Trafikverket har tecknat ett finansierings- och genomförandeavtal som innebär Trafikverket står för projektets kostnad på miljon kronor. Utbetalningen från Trafikverket görs först efter godkänd slutbesiktning, vilket innebär det under projektets gång måste finnas investeringsmedel tillgängliga i projektet. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 224 Protokoll SBN 05 Tjänsteskrivelse Vanja Carlsson Karta Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat hos kommunstyrelsen ansöka om förskotteringsmedel på miljon kronor avseende projekt 3795 för år 204, samt godkänna totalbudget på miljon kronor för projekt gc-väg Lärkesholm.

11 (9) föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja samhällsbyggnadsnämnden löpande anslag till projektets genomförande 204, enligt förutsättningarna i tecknat avtal. Beslut och igångsättningstillstånd gäller under förutsättning projektet genomförs under 204 och motsvarande anslag erhålls av Trafikverket 204. Samhällsbyggnadsnämnden har därmed projektansvaret för kommunens del och även gentemot Trafikverket och skall tillse anslaget erhålls 204. Expedieras till: Kommunfullmäktige 2

12 2(9) KS 7 KLK Köksrenovering Södergården Fastighetsingenjör Stefan Andersson har inlämnat redovisning över renovering av Södergårdens kök. Nedlagda kostnader uppgår till kronor exklusive moms. Dessa kostnader är bokförda på konto 837. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 230 Tjänsteskrivelse - Stefan Andersson Skrivelse - Södergården Bilaga Bilaga 3 Bilaga 4 föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna slutredovisningen för ombyggnad av Södergårdens kök, samt finansiera extrakostnaderna kronor för projektet från konto 883, renovering av kommunhusets tak. Expedieras till: Kommunfullmäktige

13 3(9) KS 8 KLK Systematiskt brandskyddsarbete SBA Det systematiska brandskyddsarbetet ska drivas av fastighetsägaren och hyresgästen. Det är fastighetsägaren som ska upprätta och skicka in skriftlig redogörelse, där detta krävs. Enligt fastighetsingenjör Stefan Andersson kan arbetet fungera bättre än idag. En del avdelningars arbete fungerar bättre än andra men utan inverkan från Kommunfastigheter. Vidare ska det finnas en skriftlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägaren och hyresgäst. Ett förslag till skriftlig ansvarsfördelning presenteras av Kommunfastigheter. Verksamheten ska bedriva Systematisk brandskyddsarbete och ska utföra kontroller enligt ansvarsfördelningen. Utredare Emma Larsson, socialförvaltningen har tagit fram ett utförligt förslag med pärm för systematiskt brandskyddsarbete. Detta förslag kan användas av samtliga verksamheter i kommunen och därigenom skapa en enhetlighet oavsett förvaltning eller objekt. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 235 Tjänsteskrivelse -Stefan Andersson Systematiskt brandskyddsarbete Bilaga Bilaga 2

14 4(9) beslutar till fastighetsingenjör Stefan Andersson delegera fastighetsägarens ansvar för Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA, samt Örkelljunga kommun skall införa rutiner Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA, i enhetlighet med förslag från utredare Emma Larsson. Detta gäller hela kommunen och införs av Kommunfastigheter i samarbete mellan kommunens hyresgäster och Kommunfastigheter. Expedieras till: Stefan Andersson Emma Larsson Ledningsgruppen 2

15 5(9) KS 9 KLK Redovisning av motioner 203 som inte avslutats Kommunsekreterare Kenth Svensson presenterar redovisning av motioner vars beredning ännu ej slutförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Kenth Svensson föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen av motioner vars beredning ännu inte slutförts. Expedieras till: Kommunfullmäktige

16 6(9) KS 0 KLK Information om Skåne Nordväst Carina Zachau informerar om pågående arbete med tågverksamhet. beslutar lägga informationen till handlingarna.

17 7(9) KS KLK Informationsärenden Protokoll - Söderåsens Miljöförbund 7-33 beslutar lägga informationen till handlingarna.

18 8(9) KS 2 KLK Återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Årsstämman för Kommunassurans Syd Försäkrings AB beslutade den 8 maj 202 ge möjlighet tillämpa en ny modell för insatsen till nya delägare i bolaget. I samband med en ny ägare träder in ska de ursprungliga 46 delägarna erbjudas återköp av sina aktier, proportionellt i förhållande till deras aktieinnehav. Om ursprunglig ägare avstår sådan inlösen erbjuds övrigas del i återköpet ökas med den avståendes andel. Hultsfreds kommun har erbjudits delägarskap i bolaget och har nu fat beslut om detsamma. Det genomförs den december 203 och deras förvärv uppgår till 339 aktier. Enligt en sammanställning omfar aktuellt belopp för Örkelljunga kommun 4.40 kronor vid återköp av 3 aktier. För kommunens del finns 3 alternativ till hur återköpet ska utföras: Kommunen avstår från återköp och behåller sitt aktieinnehav i bolaget. Kommunen väljer återköpa den andel aktier som framgår av sammanställningen. Kommunen väljer återköpa den andel aktier som framgår av sammanställningen samt även andel av aktier om någon annan ursprunglig ägare avstår från återköp. Svar önskas senast 3 januari 204. Beslutsunderlag Återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

19 9(9) föreslår kommunfullmäktige besluta Örkelljunga kommun avstår från återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB och behåller sitt aktieinnehav i bolaget. Expedieras till: Kommunfullmäktige 2

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer