REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015"

Transkript

1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL

2 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna ska ses som rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. De rör framförallt basläkemedel och är grupperade efter terapiområde. För varje indikation tas oftast endast ett preparat med av flera likvärdiga alternativ. Denna fickversion är en förkortad version. De fullständiga rekommendationerna med samtliga kommentarer och länkar publiceras under Läkemedel på Läkemedelsnamnen i förteckningen avser alla styrkor och beredningsformer om annat ej angivits. Generiskt namn anges i regel men i vissa fall anges det mest använda preparatets namn. Siffrorna 1, 2 och 3 avser som regel första-, andra- och tredjehandsval. (S) avser läkemedel som förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet. : betyder att läkemedlet får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Förskrivningsrätten omfattar fler läkemedelsgrupper än de som ingår i Rekommenderade läkemedel. Fullständig lista finns i bilaga till SOSFS 2001:16. Hälsosamma levnadsvanor bidrar till att förebygga flera sjukdomstillstånd. Även den som har drabbats av sjukdom kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Uppmärksamma därför påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress. För mer information se Medicinska riktlinjer Levnadsvanor. Producerad av informationsavdelningen, Landstinget Kronoberg. Innehållet är framtaget av läkemedelskommittén. Tryck: Löwex Trycksaker AB. Jan

3 ALLERGI DIABETES FRAKTURPREVENTION OSTEOPOROS 7 8 GYNEKOLOGI OCH GRAVIDITET 8 13 HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR MED VENÖS TROMBOEMBOLISM OCH HEMOSTATIKA HORMONER HUDSJUKDOMAR INFEKTIONSSJUKDOMAR MAG- OCH TARMSJUKDOMAR NEUROLOGI OBSTRUKTIVA LUNGSJUKDOMAR PALLIATIV VÅRD PSYKIATRI SMÄRTA UROLOGI OCH INKONTINENS ÖGON-, ÖNH- OCH MUNHÅLANS SJUKDOMAR ÖVRIGT (ANEMIER, OBESITAS, TOBAKSAVVÄNJNING, VITAMINER)

4 ALLERGI LOKALBEHANDLING NÄSA 1. Mometason (mometason) : 2. Desonix (budesonid) : Livostin rekommenderas främst till patienter som har problem med näsblödning som biverkan av nasala steroider. Nässköljning med fysiologisk koksaltlösning kan prövas. Dymista (azelastin+flutikason) kan vara ett andrahandsalternativ om monoterapi med antingen nasalt antihistamin eller kortison inte anses tillräcklig. ÖGA 1. Lecrolyn (natriumkromoglikat) : 1. Livostin (levokabastin) : 2. Emadine (emedastin) : 2. Opatanol (olopatadin) : Natriumkromoglikat är ett beprövat preparat som är tillräckligt vid de flesta fall av allergisk konjunktivit, har en säker biverkningsprofil och är relativt billigt. SYSTEMBEHANDLING AKUTBEHANDLING Adrenalin (adrenalin) Aerius (desloratadin) munlöslig tablett, vuxna och barn >6år Aerius (desloratadin) lösning, barn Betapred (betametason) AKUTBEHANDLING ADRENALINPENNOR 1. Emerade (adrenalin) 2. EpiPen (adrenalin) UNDERHÅLLSBEHANDLING 1. Cetirizin (cetirizin) : 1. Desloratadin (desloratadin) : 2. Prednisolon (prednisolon) Förskrivning av adrenalinpenna kräver detaljerad patientinformation. Kan detta inte ombesörjas på den egna vårdinrättningen bör patienten remitteras till allergimottagning. Förskriv alltid två adrenalinpennor på grund av eventuellt behov av upprepad behandling. Skriftlig handlingsplan ska alltid finnas till de patienter som får en adrenalinpenna utskriven. 4

5 För underhållsbehandling av små barn: Aerius lösning (>1år) eller munlöslig tablett (>6år). DIABETES Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress. Målvärden: Barn, typ 1: HbA1c mmol/mol Typ 2: HbA1c: mmol/mol (anpassning beroende på duration och komplikationer) Typ 1: HbA1c: mmol/mol (anpassning beroende på duration och komplikationer) Alla: Vid samtidig påtaglig hjärt-kärlsjukdom eller hög biologisk ålder HbA1c mmol/mol. Blodtryck 130/80, (anpassning till hög ålder och/eller njurpåverkan). LDL-kolesterol <2,5 mmol/l. DIABETES TYP 2 1. Metformin (metformin) 2. Insulin i komb. med metformin 2. Mindiab (glipizid) i komb. med metformin 3. Januvia (sitagliptin) i komb. med metformin 3. Victoza (liraglutid) i komb. med metformin Överväg diagnosen typ-1-diabetes som kan debutera i alla åldrar, och undvik fördröjning av insulinbehandling särskilt vid snabb viktnedgång eller svårigheter att nå adekvat kontroll. Hos de äldsta kan den metabola kontrollen tillåtas ligga sämre än nationella riktlinjer då skydd mot senkomplikationer inte är relevant. God metabol kontroll tidigt i förloppet innebär bättre prognos. Multifaktoriell intervention minskar risk för komplikationer. Metformin är förstahandsval men kontraindikationer ska beaktas. Vid röntgenundersökning av metforminbehandlade patienter med iv jodkontrast, gäller att metformin utsätts i samband med undersökningen oavsett njurfunktion. Vid tillfällig akut sjukdom med bristande vätskeintag, feber eller andra risker för njurfunktionspåverkan ska metformin tillfälligt sättas ut. Kontrollera njurfunktion och relatera till egfr årligen. Vid absolut GFR <60 ml/min ska metformindosen anpassas, vid <45 ml/min bör metformin undvikas. Dygnsdosen glipizid (Mindiab) bör inte överstiga 10 mg. Ökad risk för hypoglykemier. 5

6 Repaglinid är en kortverkande insulinfrisättare som även kan ges vid nedsatt njurfunktion. Tas direkt före måltid. Vid användning av inkretinläkemedel ska en strukturerad uppföljning ske. Fortsatt användning kan motiveras av en sänkning av HbA1c med 5-10 mmol/mol och/eller viktnedgång med 3-5% utvärderat efter 3, 6 och 12 månader. SGLT2-hämmare, t ex Forxiga (dapagliflozin), använder en ny verkningsmekanism (glukosuri). Ca 10% i studier drabbas av urogenitala biverkningar och långtidseffekter är okända. I dagsläget ett preparat att överväga när övriga alternativ är uttömda. DIABETES TYP 1 Insulin INSULIN PREPARAT MÅLTIDSINSULIN 1. Humalog (insulin lispro) 2. NovoRapid (insulin aspart) ej vid nyinsättning Humalog rekommenderas i första hand pga lägre pris. Aktivt byte från Novorapid bör övervägas. MEDELLÅNGVERKANDE INSULIN MED SNABBT INSÄTTANDE EFFEKT 1. Humalog Mix25 (insulin lispro, insulin lispro protamin) 2. NovoMix30 (insulin aspart, insulin aspart protamin) ej vid nyinsättning HumalogMix 25 väljs pga lägre pris. Aktivt byte från NovoMix30 bör övervägas. HumalogMix 50 kan övervägas till utvalda patienter med högt postprandiellt P-glukos. MEDELLÅNGVERKANDE INSULIN 1. Humulin NPH (insulin protamin) 2. Insulatard (insulin protamin) ej vid nyinsättning LÅNGVERKANDE INSULIN Lantus (insulin glargin) rek endast vid diabetes typ 1 Levemir (insulin detemir) rek endast vid diabetes typ 1 Vid diabetes typ 1 är Lantus/Levemir oftast att föredra framför NPH-insulin. Vid behandling av diabetes typ 2 används Lantus/Levemir endast då behandling med andra insuliner i adekvata doser gett problem att nå behandlingsmålet pga upprepade hypoglykemier. Tresiba är ett nytt extra långverkande insulin där erfarenheten är begränsad och kostnaden ligger ca 50% högre än Lantus/Levemir. Används endast vid diabetes typ 1 med allvarliga problem med hypoglykemier. 6

7 BLODSOCKERHÖJANDE MEDEL Glucagon (glukagon) FRAKTURPREVENTION OSTEOPOROS HÖGRISK LÅGENERGIFRAKTUR / PROFYLAX VID KORTISONBEHANDLING Basbehandla: Belastad fysisk aktivitet minuter dagligen, helst utomhus. Tobaksfrihet. Fallprevention: Fallsäkra närmiljön. Individanpassad fysisk träning bör ges vid hög frakturrisk och osteoporos. Fysisk träning minskar fallrelaterade frakturer påtagligt. Frakturrisk: Höftfraktur eller upprepade kotfrakturer är viktigast att förebygga. Riskvärdera med kliniska riskfaktorer. Vid hög klinisk frakturrisk mät även bentäthet. Dolda kotfrakturer kan minska längd (>3-5 cm), ge ryggvärk, inaktivitet - ryggröntga frikostigt. Beräkna FRAX före beslut om bentäthetsmätning. Förscreena eventuellt kvinnors höftfraktursrisk med FRAMO-Index. Skelettstärkande behandling övervägs vid: a) höftfrakturrisk >15 % (med FRAX) + låg bentäthet <-2 SD, b) upprepad kotfraktur, c) högdos kortisonbehandling, d) uppenbart hög höft- eller kotfrakturrisk. Behandlingsindikation stärks med stigande risknivå. BISFOSFONAT (bör kombineras med kalcium + vitamin D): 1. Alendronat (alendronat 70 mg) veckotablett 2. Zoledronsyra (zoledronat) intravenöst årligen Bisfosfonat kombinerat med kalcium + vitamin D är rekommenderat vid hög frakturrisk för svår fraktur kombinerat med låg bentäthet (<-2 SD) eller vid kortisonbehandling (prednisolon >5 mg under >3 månader) ihop med osteoporos/-peni, fastställt med bentäthetsmätning. Alendronat tablett intas i sittande på tom mage och nedsköljs noga pga esofagusskaderisk. Ges inte vid sväljningsbesvär! Kalciumtablett intas inte samtidigt samma morgon. Zoledronat intravenöst årligen, övervägs då tablettbehandling anses olämplig (sväljningsbesvär) och ökar följsamheten. Beakta biverkningsrisk pga lång effektduration. Absolut GFR ska vara >35 ml/min före och under all bisfosfonatbehandling. Tandläkarbedömning görs helst före inledd bisfosfonatbehandling. Spontanfraktur av femurskaft efter skelettstärkande behandling 7

8 >3 år är ovanligt (1 fraktur per 2000 behandlingsår), men röntga tidigt vid höft-/lårvärk. Frakturpreventiv effekt av bisfosfonat har påvisats under 5-10 år. Utsättning av behandling efter 5 år övervägs vid rörbensfrakturprevention, preventiv effekt kvarstår under ytterligare 5 år. Kotfrakturrisk ökar däremot tidigt efter utsatt bisfosfonat-behandling. Fortsatt hög frakturrisk motiverar längre behandlingstider. KALCIUM OCH VITAMIN D (bör kombineras med bisfosfonat vid frakturprevention) Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg+vitamin D 800 IE) VITAMIN D Divisun (vitamin D 800 IE) Enbart kalcium och vitamin D kan ges vid påvisad brist för dessa ämnen hos postmenopausala kvinnor. Täckande klädsel, mörk hud och ständig innevistelse ökar risk för klinisk vitamin D-brist. För kvinnor >80 år har viss frakturpreventiv effekt visats för kalcium och vitamin D (minst 800 IE). Ny studie påvisar högre höft- och osteoporosfrakturrisk hos svenska kvinnor > 80 år med låg vitamin D (<50 umol/l) än vid högre nivåer. Kalcium och vitamin D-tillägg behövs under kortisonbehandling längre än tre månader. Om magsäcksopererad/malabsorption ska kalcium och D- vitamin-substitution ges hela livet. SPECIALISTPREPARAT: Denosumab (Prolia) injektion övervägs för högriskpatient som inte tålt bisfosfonat alternativt vid njursvikt. God frakturprevention vid osteoporos under pågående behandling, men bentäthet minskar snart efter utsättning. Andra skelettstärkande läkemedel (som PTH-injektioner) kan övervägas vid t.ex upprepade kotfrakturer trots annan skelettstärkande terapi. GYNEKOLOGI ANTIKONCEPTION Landstinget subventionerar förmånsberättigade preventivmedel för kvinnor upp till 26 år (ungdomssubv.) KOMBINERADE P-PILLER 1. Prionelle (levonorgestrel+etinylöstradiol) ungdomssubv. 2. Trinovum (noretisteron+etinylöstradiol) ungdomssubv. 2. Yasmin (drospirenon+etinylöstradiol) ungdomssubv. ej läkemedelsförmån. 8

9 3. Nuvaring (etonogestrel+etinylöstradiol) vaginal månadsring, ungdomssubv. ej läkemedelsförmån Kombinerade p-piller kan användas av ammande kvinnor fr.o.m 8 veckor postpartum om inte kontraindikationer föreligger. Prionelle och Trinovum är gestagendominerade p-piller. Yasmin är mer östrogendominerat och lämpligt vid akne och hirsutism. Östrogener är miljöbelastande läkemedel. Därför är det viktigt att återlämna överblivna och förbrukade läkemedel som fortfarande innehåller östrogen, dvs plåster och vaginalring. LÅGDOSGESTAGEN Gestrina (desogestrel) ungdomssubv. Mini-Pe (noretisteron) ej läkemedelsförmån Mirena (levonorgestrel) (S) hormoninlägg Nexplanon (etonogestrel) (S) subkutant implantat ungdomssubv. Av lågdosgestagener rekommenderas desogestrel till yngre kvinnor med hög fertilitet. Mini-Pe rekommenderas som förstahandspreparat till äldre kvinnor (>40 år). AKUT ANTIKONCEPTION NorLevo (levonorgestrel) ej läkemedelsförmån Receptfritt och delas ut gratis på ungdomsmottagningen. EllaOne (ulipristal) kan tas något senare än NorLevo (upp till 120 timmar) efter oskyddat samlag. Kopparspiral kan sättas in upp till 5 dagar postcoitalt. Effekten av NorLevo kan vara sämre hos kvinnor >75kg. RIKLIGA MENSTRUATIONER Cyklokapron (tranexamsyra) Mirena (levonorgestrel) (S) hormoninlägg Idiopatisk menorragi när organisk orsak har uteslutits. OREGELBUNDNA BLÖDNINGAR Provera (medroxiprogesteron) Primolut-Nor (noretisteron) MENSFÖRSKJUTNING Primolut-Nor (noretisteron) DYSMENORRÉ Naproxen (naproxen) : Ta Naproxen 500 mg 1x2 och börja kvällen före förväntad mens. 9

10 Hormonell behandling med kombinerade p-piller kan också ha god effekt. ATROFISK VAGINIT 1. Ovesterin (östriol) vagitorier, vaginalkräm : 2. Oestring (östradiol) vaginalinlägg : 2. Vagifem (östradiol) vagitorier, ej läkemedelsförmån : Vagifem är väsentligt dyrare och ingår inte i läkemedelsförmånen, men har mindre lokala bieffekter jämfört med Ovesterin. Lokalt östrogen kan tidigast utvärderas efter 6 veckor. Vid förskrivning av Oestring vaginalinlägg är det viktigt att ta ställning till vem som ska byta inlägget. Sjuksköterskors förskrivningsrätt omfattar inte nyinsättning av Oestring eller Vagifem. KLIMAKTERIEBESVÄR PERIMENOPAUS Sekventiell behandling 1. Novofem (östradiol+noretisteron) 2. Trivina (östradiol+medroxiprogesteron) Trivina kan vara ett alternativ då blödning var tredje månad är önskvärt. Individuellt anpassad kombination 2. Femanest (östradiol) + Provera (medroxiprogesteron) 2. Evorel (östradiol) plåster + Provera (medroxiprogesteron) POSTMENOPAUS 1. Indivina 1/2,5 (östradiol+medroxiprogesteron) 2. Activelle (östradiol+noretisteron) 3. Tibolon (tibolon) Behandling av vasomotoriska besvär under klimakteriet med östrogen/gestagen ges i lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid. Vid utsättningsproblem rekommenderas nedtrappning. Fysisk aktivitet har positiv effekt på klimakteriebesvär. KOLPIT CANDIDA VULVOVAGINIT 1. Canesten (klotrimazol) lokalbehandling 1. Daktacort (hydrokortison+mikonazol) vid mycket klåda 2. Flukonazol (flukonazol) systembehandling Varning för interaktion mellan alla systemiskt använda svampmedel och många andra läkemedel. 10

11 BAKTERIELL VAGINOS 1. Zidoval (metronidazol) lokalbehandling 2. Flagyl (metronidazol) systembehandling 3. Dalacin (klindamycin) vagitorier Flagyl vagitorier rekommenderas inte på grund av dålig effekt. CERVICIT Doxycyklin (doxycyklin) + Flagyl (metronidazol) PREMENSTRUELLT SYNDROM (PMS) 1. Escitalopram (escitalopram) mg periodiskt med början 1-2 veckor före mens 2. Spironolakton (spironolakton) 100 mg till natten (vid svullnadskänsla) 2. Yaz (drospirenon+etinylöstradiol) (vid samtidigt antikonceptionsbehov) Formell indikation saknas för några av ovanstående läkemedel men föreslås i Läkemedelsboken som möjlig behandling. Premalex (escitalopram) har indikationen PMS, men är avsevärt dyrare än escitalopram. GRAVIDITET Information från svenska födelseregistret visar sannolikt ingen förhöjd risk för missbildningar för nedanstående läkemedel. Registreringsinformationen i FASS kan dock i flera fall vara mer restriktiv. Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid förskrivning till gravida. Se även: Läkemedel och fosterpåverkan. ALLERGI Cetirizin (cetirizin) Loratadin (loratadin) Lecrolyn (natriumkromoglikat) endast ögondroppar ASTMA Behandla som vanligt ANALGETIKA Alvedon/Panodil (paracetamol) Vid behov av starkare eller potentare analgetika i samband med graviditet är Citodon för närvarande bästa tillgängliga alternativ. Undvik i möjligaste mån första trimestern pga oklarhet om risk för missbildningar. Undvik längre perioder med regelbundet intag mot slutet av graviditeten pga av risk för abstinenssymtom i nyföddhetsperioden. 11

12 MIGRÄN Sumatriptan (sumatriptan) ANTIEMETIKA 1. Postafen (meklozin) 2. Calma (dimenhydrinat) tuggummi 2. Lergigan comp (prometazin+koffein+efedrin) DEPRESSION Citalopram (citalopram) Sertralin (sertralin) Internationellt finns mest dokumentation för fluoxetin. För preparat som venlafaxin (Efexor), escitalopram (Cipralex) och mirtazapin är dokumentationen fortfarande begränsad. Paroxetin (Seroxat) och gamla tricykliska antidepressiva preparat (klomipramin) ökar risken för hjärtfel (främst ventrikelseptumdefekt). Övergående utsättningssymtom/anpassningssymtom förekommer hos 5-20 % av spädbarnen. Inga bestående CNS-effekter hos barnet har noterats, men undersökningar med långtidsuppföljning är ännu ofullständiga. HYPERTONI 1. Trandate (labetalol) 2. Lomir SRO (isradipin) Hypertoni före graviditet uppmärksammas i samband med inskrivning vid MVC. MVC-läkare tar ställning till fortsatt behandling eller byte av läkemedel. Nytillkommen hypertoni/preeklampsi behandlas via MVC-läkare om inte kronisk grundsjukdom föranleder samråd med medicinläkare. MAGSÅR OCH GASTROESOFAGEAL REFLUXSJUKDOM Gaviscon (alginsyra) Ska inte användas om patienten behandlas med Ursofalk. Omeprazol (omeprazol) MEDEL VID URINVÄGSINFEKTIONER 1. Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg x 3 i 5 dagar 1. Selexid (pivmecillinam) 200 mg x 3 i 5 dagar 2. Cefadroxil (cefadroxil) 500 mg x 2 eller 1 g x 1 i 5 dagar REINFEKTIONSPROFYLAX UVI 1. Furadantin (nitrofurantoin) mg till natten 2. Cefadroxil (cefadroxil) 500 mg till natten Uppföljning av gravida: Urinodling 1-2 veckor efter avslutad 12

13 behandling (görs via MVC-barnmorska). Om 2 eller fler cystitepisoder eller kvarstående ABU rekommenderas reinfektionsprofylax till natten under återstoden av graviditeten (sköts via MVC-läkare). ÖVRIGA ANTIBIOTIKA 1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) 1. Flukloxacillin (flukloxacillin) 1. Cefadroxil (cefadroxil) 2. Clindamycin (klindamycin) 2. Ery-Max (erytromycin) endast trimester Doxycyklin (doxycyklin) endast trimester 1 Det finns övertygande kliniska data för att antibiotika tillhörande betalaktam-gruppen (penicilliner, cefalosporiner) inte medför ökad risk för fosterskada. Tillgängliga data från bl.a. MFR (Medicinska födelseregistret) avseende klindamycin är alltför begränsade för entydiga slutsatser, men de talar inte för en ökad risk för missbildning vid användning under graviditet. Försiktighet bör dock iakttas, eftersom kunskapen ännu är begränsad. Ökad risk för hjärt-kärlmissbildning föreligger sannolikt vid användning av erytromycin under första trimestern. Behandling med makrolider under första trimestern och till kvinnor som planerar graviditet bör endast ges om alternativ saknas. Mot bakgrund av befintlig information föreligger dock ingen anledning att för närvarande avråda från makrolid-användning under andra och tredje trimestern. Vid användning av tetracykliner från graviditetsvecka 14 finns risk för missfärgning av barnets kommande mjölktänder. Det finns inga kliniska belägg för att de har negativa effekter på fostret vid användning under första trimestern. HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR MED VENÖS TROMBOEMBOLISM OCH HEMOSTATIKA Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress. HYPERTONI Riskbruk av alkohol är en vanlig men ofta förbisedd orsak till hypertoni. Det viktigaste är att behandla och uppnå blodtrycksmål. Oavsett med vilket läkemedel dessa uppnås. Hänsyn till ytterligare riskfaktorer är av stor betydelse. 13

14 Farmakologisk behandling av lindrig okomplicerad hypertoni utan andra riskfaktorer har låg kostnadseffektivitet. Hemblodtrycksmätning övervägs efter individuell bedömning av motivation och lämplighet. ACE-HÄMMARE Enalapril (enalapril) Enalapril comp (enalapril 20 mg/hydroklortiazid 12,5 mg) Vid risk för intorkning bör tillfällig utsättning av ACE-hämmare/ ARB övervägas. AII-RECEPTORANTAGONISTER (VID INTOLERANS MOT ACE-HÄMMARE) Candesartan (candesartan) Candesartan/hydroklortiazid (candesartan/hydroklortiazid 12,5 mg) Losartan (losartan) Losartan/hydroklortiazid (losartan/hydroklortiazid 12,5mg) KALCIUMANTAGONISTER Amlodipin (amlodipin) Felodipin (felodipin) DIURETIKA Hydroklortiazid (hydroklortiazid) 12,5-25mg Normorix mite (hydroklortiazid 25 mg/amilorid 2,5 mg) ACE-hämmare ska inte kombineras med amilorid som även ingår i Normorix mite. BETARECEPTORBLOCKERARE Metoprolol (metoprolol) depottablett Betablockerare vid hypertoni är indicerade om även annan indikation än hypertoni finns eller som tilläggsbehandling. BLODFETTSSÄNKANDE BEHANDLING Atorvastatin (atorvastatin) Simvastatin (simvastatin) Atorvastatin 80 mg väljs vid akuta koronara syndrom. Målvärde för kolesterol är individuellt. Vid manifest aterosklerotisk kärlsjukdom och/eller diabetes typ 2 med ytterligare minst en riskfaktor, är målvärdet för LDL-kolesterol <2,5 mmol/l. För patienter med mycket hög risk övervägs LDL-kolesterol <1,8 mmol/l som mål, alternativt en 50%-ig reduktion av utgångsvärdet. Stor hänsyn måste tas till patientens totala sjukdomsbild och prognos. 14

15 Primärprevention med statin vid okomplicerad hyperlipidemi utan andra riskfaktorer rekommenderas inte pga höga NNT. Förändringar av levnadsvanor ska prioriteras. Vid hypertriglyceridemi bör kraft läggas vid att behandla orsaker såsom diabetes typ 2, metabolt syndrom, bukfetma och alkoholöverkonsumtion. Endast vid höga triglyceridvärden med pankreatitrisk ges läkemedel. FÖRMAKSFLIMMER/FLADDER FREKVENSREGLERANDE Metoprolol (metoprolol) depottablett EMBOLIPROFYLAX VID FÖRMAKSFLIMMER Värdera patient med paroxysmalt eller kroniskt förmaksflimmer/ fladder för emboliprofylax med CHA 2 DS 2 -VASc-score och HAS- BLED-score. Eliquis (apixaban) Warfarin Orion (warfarin) Apixaban har likvärdig eller bättre förebyggande effekt mot stroke jämfört med warfarin. Merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för behandling med nya perorala antikoagulantia är låg i jämförelse med warfarin, varför nya antikoagulantia särskilt bör beaktas vid nyinsättning. Warfarin Orion rekommenderas om egfr <30 ml/min. Remiss till AK-mott Ljungby/Växjö skickas vid all nyinsättning. Kontroll av compliance och njurfunktion vid behandling med Eliquis ombesörjs av AK-mott. Värdera patient inför behandling med antikoagulantia avseende uppnådda blodtrycksmål och riskbruk avseende alkohol. Kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia - se ANGINA PECTORIS UNDERHÅLLSBEHANDLING 1. Metoprolol (metoprolol) depottablett 1. Trombyl (acetylsalicylsyra) 2. Amlodipin (amlodipin) 2. Felodipin (felodipin) 2. Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) AKUTBEHANDLING Nitrolingual (nitroglycerin) Suscard (nitroglycerin) 15

16 AKUTA KORONARA SYNDROM Arixtra (fondaparinux) omgående 2,5 mg x 1 sc. Vid GFR ml/min ges 1,5 mg x 1 sc. Trombyl 75 mg (acetylsalicylsyra) 4 tabletter omgående och därefter 1x1 Brilique (ticagrelor) laddningsdos 2 tabletter 90 mg därefter tabl Brilique 90 mg 1 x 2. Seloken inj (metoprolol) 5-15 mg iv och/eller depottabl Metoprolol mg peroralt. Atorvastatin (atorvastatin) 80 mg x 1 Enalapril (enalapril) 2,5-5 mg x 2 (vid nedsatt vänsterkammarfunktion) HJÄRTINFARKT-SEKUNDÄRPREVENTION Trombyl (acetylsalicylsyra) Brilique (ticagrelor) i 12 månader efter akut koronart syndrom Metoprolol (metoprolol) depottablett Enalapril (enalapril) eller Ramipril (ramipril) Simvastatin 40 mg (simvastatin) eller Atorvastatin (atorvastatin) till målnivå Målvärde LDL < 1,8 mmol/l eller 50%-ig reduktion av utgångsvärdet. Clopidogrel kan ersätta Brilique (ticagrelor) vid intolerans. HJÄRTSVIKT 1. ACE-HÄMMARE Enalapril (enalapril) Angeläget att nå måldos för enalapril (10 mg x 2). 1. BETARECEPTORBLOCKERARE Bisoprolol (bisoprolol) kan övervägas till patienter med obstruktivitet. Metoprolol (metoprolol) depottablett Måldos för metoprolol (200 mg x 1) och bisoprolol (10 mg x 1) bör eftersträvas. 2. ALDOSTERONANTAGONISTER Spironolakton (spironolakton) 25 mg x 1 Observera risken för hyperkalemi och kreatininstegring. Inspra (eplerenon) är ett dyrare alternativ till Spironolakton men lämpligt vid biverkan i form av gynekomasti. 16

17 AII-RECEPTORANTAGONISTER Candesartan (candesartan) (vid intolerans mot ACEhämmare) Kreatininstegring vid behandling med RAAS-blockad vid hjärtsvikt är vanligt, men lindrig (upp till 30%) sådan efter insättning av RAAS-blockad är ingen kontraindikation för fortsatt behandling. Kräver tät uppföljning, se FASS. Vid risk för vätskebrist och intorkning, t ex i samband med hög feber, kräkningar, diarré eller värmebölja, ska uppehåll övervägas med diuretika och RAAS-blockad. Eftersträvad måldos för candesartan är 32 mg x 1. SYMTOMATISK ÖDEMBEHANDLING VID HJÄRTSVIKT Furix (furosemid) oftast enbart i akutskede och vid behov beroende på symtom och vikt. Högläge av underben. Stödstrumpor eller kompressionsstrumpor. Vätskerestriktion är sällan nödvändig. Tiazider potentierar effekten av furosemid. Kombineras gärna med ACE-hämmare. I samråd kan patienten själv justera till lägsta möjliga dos. Kaliumsubstitution behövs sällan om ACE-hämmare ges. ÖDEMBEHANDLING VID VENÖS INSUFFICIENS I första hand lokalbehandling av perifera ödem vid venös insufficiens med Högläge av underben. Stödstrumpor eller kompressionsstrumpor. Hydroklortiazid (hydroklortiazid) 12,5-25 mg Normorix mite (hydroklortiazid 25 mg/amilorid 2,5 mg) TIA/STROKE-SEKUNDÄRPREVENTION 1. Enalapril (enalapril) 1. Simvastatin (simvastatin) 1. Clopidogrel (klopidogrel) eller Asasantin Retard (dipyridamol+acetylsalicylsyra) 2. Trombyl (acetylsalicylsyra) Behandling med ACE-hämmare och statin övervägs till patienter med etablerad arteriosklerotisk kärlsjukdom. Trombyl-dos är alltid 75 mg x 1. Undvik klopidogrel i kombination med omeprazol. Byt till pantoprazol om syrahämning krävs. 17

18 PERIFER KÄRLSJUKDOM 1. Enalapril (enalapril) 1. Simvastatin (simvastatin) 1. Trombyl (acetylsalicylsyra) Clopidogrel (klopidogrel) vid ASA-överkänslighet Behandling med ACE-hämmare och statin övervägs till patienter med etablerad arteriosklerotisk kärlsjukdom. Undvik klopidogrel i kombination med omeprazol. Byt till pantoprazol om syrahämning krävs. VENÖS TROMBOEMBOLISM PROFYLAX Klexane (enoxaparin) Vid INR <1,8 hos warfarinbehandlade patienter med hög eller mycket hög risk för tromboemboli ges subkutan profylaxdos av lågmolekylärt heparin en gång dagligen tills INR är inom terapeutisk nivå. Vanlig profylaxdos är Klexane endosspruta 100mg/ml 0,4 ml x 1, sc. Lågmolekylärt heparin bör användas som rekvisitionsläkemedel. Obs dosreduktion vid nedsatt njurfunktion vid behandling med lågmolekylära hepariner. BEHANDLING 1. Eliquis (apixaban) 2. Warfarin Orion (warfarin) Vid behandling av venös tromboembolism med warfarin ska denna alltid kompletteras med parenteral antikoagulatia (Arixtra) de första fem dagarna och tills INR är terapeutiskt. Kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia - se HEMOSTATIKA Cyklokapron (tranexamsyra) Konakion (fytomenadion) Råd vid förhöjt INR hos Warfarinbehandlade patienter: INR 3-5 utan blödning: Hoppa eventuellt över nästa dos, fortsätt med minskad dos. INR >5 utan blödning: Vid låg blödningsrisk hoppa över 1-2 doser och fortsätt med minskad dos. Vid blödningsrisk hoppar man över en dos och ger 1-2 mg Konakion Novum p.o. (från lösningen 10mg/ml, motsvarande 0,1-0,2 ml). 18

19 HORMONER KORTIKOSTEROIDER Betapred (betametason) Prednisolon (prednisolon) Betapred har mindre mineralokortikoid (vätskeretinerande) effekt än Prednisolon. Betapred kan lösas i vatten men även sväljas hela. Om Betapred inte är tillgängligt kan Dexametason användas. TYREOIDEASJUKDOMAR HYPOTYREOS Levaxin (levotyroxin) Levotyroxin (T4) är alltid förstahandspreparat, och är tillräckligt för de allra flesta. Enbart i enstaka fall kan tillägg med T3 övervägas, effekten är osäker. TYREOTOXIKOS 1. Thacapzol (tiamazol) 2. Tiotil (propyltiouracil) Tiotil är förstahandsval till gravida. TESTOSTERONBRIST HOS MÄN Nebido (testosteron) (S) Testogel (testosteron) (S) Testosteron ska bara förskrivas vid tydlig brist och av specialkunnig läkare. Något egentligt manligt klimakterium förekommer inte enligt aktuellt evidensläge. När en patient har en tydlig diagnos, och haft sin substitution stabil kan preparatet itereras/förskrivas i primärvården, om patienten huvudsakligen sköts i primärvården. PSA ska kontrolleras 1-2 ggr/år vid all testosteronsubstitution. Vid hög ålder bör substitutionen omprövas. HUDSJUKDOMAR EKSEM 1. Hydrokortison (hydrokortison) (gr I) : 1. Mildison Lipid (hydrokortison) (gr I) : 2. Emovat (klobetasonbutyrat) (gr II) : 3. Betnovat (betametasonvalerat) (gr III) : 3. Elocon (mometasonfuroat) (gr III) : Alla patienter med eksem ska använda mjukgörare. Dermovat (gr IV) är ett alternativ vid kort tids intensivbehandling. 19

20 Protopic är ett andrahandsalternativ vid atopiskt eksem. Bäst effekt på tunn hud som t.ex. i ansiktet och på armarna/händerna. Det kan även användas preventivt 2 ggr/vecka vid täta eksemrecidiv. Undvik solning. Sjuksköterskor får förskriva högst 30 g Elocon respektive Betnovat kräm/salva. PSORIASIS Betnovat (betametasonvalerat) (gr III) Elocon (mometasonfuroat) (gr III) Diprosalic (betametasondipropionat+salicylsyra) (gr III) Dermovat (clobetasolpropionat) (gr IV) Daivobet (kalcipotriol+betametasondipropionat) Daivobet gel kan vara en lämplig beredningsform vid behandling i hårbotten. Dermovat är ett alternativ vid kort tids intensivbehandling. MJÄLLEKSEM Ketokonazol (ketokonazol) schampo : Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) Elocon (mometasonfuroat) (gr III) lösning ROSACEA 1. Rozex (metronidazol) 2. Finacea (azelainsyra) 2. Tetralysal (lymecyklin) Rekommenderad behandlingstid 3 månader. Metronidazol kräm finns tillgängligt receptfritt. MJUKGÖRARE Receptförskrivning endast vid diagnostiserad hudsjukdom eller annan sjukdom med hudkomplikationer. I övrigt hänvisas till egenvård. Canoderm (karbamid) : Miniderm (glycerol) : Propyderm/Propyless (propylenglykol) : SVAMPINFEKTIONER LOKALBEHANDLING VID OBETYDLIG INFLAMMATION Lamisil (terbinafin) kräm : Pevaryl (ekonazol) : 20

21 LOKALBEHANDLING VID INFLAMMATORISKT INSLAG Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) : Pevisone (ekonazol+triamcinolon) (gr II) NAGELSVAMP LOKAL BEHANDLING Amorolfin (amorolfin) Systembehandling med terbinafin ger ökad risk för allvarliga biverkningar jämfört med lokalbehandling. Alltid positiv svampodling före behandling. AKNE KOMEDOAKNE Differin (adapalen) : MILD PAPULOPUSTULÖS AKNE Basiron AC (bensoylperoxid) : Differin (adapalen) : Finacea (azelainsyra) : MEDELSVÅR PAPULOPUSTULÖS AKNE 1. Epiduo (adapalen+bensoylperoxid) : 2. Duac (bensoylperoxid+klindamycin) högst tre månader 3. Tetralysal (lymecyklin) högst tre månader SVÅR AKNE I svåra fall samt vid otillräcklig effekt av ovanstående remiss till hudläkare för ställningstagande till behandling med isotretinoin. Epiduo är en antibiotikafri kombination av bensoylperoxid och adapalen, med bättre effekt än preparaten var för sig. Epiduo är dock dyrare och ger ofta lokal irritation. Basiron och Differin alternativt Epiduo kan användas kontinuerligt. Tetralysal ges endast i kombination med lokalbehandling av t.ex. bensoylperoxid. Efter tre månaders behandling rekommenderas paus i behandlingen under fortsatt lokalbehandling. Vid recidiv ny 3-månadersbehandling i kombination med besoylperoxid och/ eller adapalen. Tetralysal ska inte kombineras med Duac som också innehåller antibiotika i form av klindamycin. För kvinnor med behov av antikonception kan alternativt kombinerade hormonella medel med effekt på akne läggas till. 21

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 1 Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska grupper.

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För läkare Rekommenderade läkemedel 2010 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel Constella vid colon irritabile med förstoppning. Dymista

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 2 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Mag tarmsjukdomar Dyspepsi Orsaken är vanligen funktionell, men möjligheten av underliggande organisk orsak får ej glömmas bort. Förekomst av alarmsymtom som exempelvis

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Gynekologi Antikonception Kombinerad hormonell antikonception En högeffektiv preventivmetod med ett så gott som hundraprocentigt skydd mot oönskade graviditeter.

Läs mer

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (mild steroid) Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Ekonazol + triamcinolon (medelstark steroid) Pevisone kräm

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Hudsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för hudsjukdomar. Avsnittet omfattar

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Vitaros vid erektil dysfunktion. Nya inhalationsläkemedel vid astma och

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning 2015-07-02/Läkemedelskommittén/EV Läkemedelskommitténs rekommendation: Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning Indikation:

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2015 Innehållsförteckning Sid Råd om terapival...1-15 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre...16 Njursvikt och läkemedel...18 Läkemedel vid vård

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Diabetes typ 2 Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2014 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2014 Rekommendationer för sjuksköterskor & barnmorskor Baseras på SOSFS 2001:16 (uppdaterad t o m 2011:1), SOSFS 1996:21 och LVFS 2009:13 (uppdaterad t o m 2013:17) och Skånelistan 2014 Läkemedelsrådet

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2010 Behandlingsriktlinjerna från 2004 har reviderats av STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) som är

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

lokal östrogen- östriol Ovesterin vaginalbehandling kräm och vagitorier levonorgestrel Mirena medroxiprogesteron Provera

lokal östrogen- östriol Ovesterin vaginalbehandling kräm och vagitorier levonorgestrel Mirena medroxiprogesteron Provera Gynekologi gynekologi l Antikonception kombinerade p-piller I första hand levonorgestrel + Abelonelle/Prionelle etinylestradiol 1) I andra hand noretisteron+ Orthonett Novum etinylestradiol norgestimat

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Pocketversion 2015 Följ de gröna plupparna i Cosmic Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-9 lod - blodbildande

Läs mer

ÖLI. Övre luftvägsinfektioner

ÖLI. Övre luftvägsinfektioner Övre luftvägsinfektioner Tonsillit Övertyga dig om diagnosen! Se nedanstående diagnostiska kriterier och rekommendation för provtagning med strepa test, gäller för barn >3 år. Hos barn under 3 år finns

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Typ 2-diabetes Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 19 februari 2015 Gäller: t.o.m. 29 februari 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Magtarmsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för gastroenterologiska sjukdomar.

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Hud/mjukdelsinf. Christer Norman, allmänläkare, Salems VC

Urinvägsinfektioner. Hud/mjukdelsinf. Christer Norman, allmänläkare, Salems VC Urinvägsinfektioner Hud/mjukdelsinf Christer Norman, allmänläkare, Salems VC Cystitsymtom efter pivmecillinam eller placebo 1/855 1/288 Clinical and bacteriological outcome of different doses and duration

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Mycket nytt om akne. Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland

Mycket nytt om akne. Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland Mycket nytt om akne Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland Jävsförhållanden Tidigare samarbete med (föreläsningar, patientinformationer etc) Leo Bayer Schering

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan REKlistan är ett stöd för att främja en god och säker läkemedelsförskrivning. I varje kapitel anges rekommenderade förstahandsval (vita delen) och i en (grå delen) finns förslag på andrahandsalternativ.

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för vuxna

Rekommenderade läkemedel för vuxna Rekommenderade läkemedel för vuxna 2014 2015 1 Produktion Landstingets enhet för kunskapsstyrning och Byrå4. Foto: istock. Tryck: Exaktaprinting, januari 2014 2 förord Rekommenderade läkemedel för vuxna

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: City Tryck i Karlstad AB 2013 2 förord

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan funktionen vara halverad och ännu

Läs mer

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med Tryckt hos Åtta.45 AB, 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2015 KLOKA LISTAN för patienter 2015 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Om Kloka Listan och läkemedel 1 Allergisk chock och svår

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedelskommitténs. rekommendation. för Landstinget i Värmland

Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedelskommitténs. rekommendation. för Landstinget i Värmland Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom Läkemedelskommitténs rekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 11 april 2013 Gäller: t.o.m. 11 april 2015 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

etinylestradiol 1) l Akutprevention ulipristalacetat ellaone levonorgestrel NorLevo

etinylestradiol 1) l Akutprevention ulipristalacetat ellaone levonorgestrel NorLevo Gynekologi gynekologi l Antikonception Kombinerade p-piller levonorgestrel + etinylestradiol 1) Prionelle Gestagena metoder P-piller desogestrel 1) Gestrina/Desogestrel* ) Hormonspiral levonorgestrel Mirena

Läs mer