REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015"

Transkript

1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL

2 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna ska ses som rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. De rör framförallt basläkemedel och är grupperade efter terapiområde. För varje indikation tas oftast endast ett preparat med av flera likvärdiga alternativ. Denna fickversion är en förkortad version. De fullständiga rekommendationerna med samtliga kommentarer och länkar publiceras under Läkemedel på Läkemedelsnamnen i förteckningen avser alla styrkor och beredningsformer om annat ej angivits. Generiskt namn anges i regel men i vissa fall anges det mest använda preparatets namn. Siffrorna 1, 2 och 3 avser som regel första-, andra- och tredjehandsval. (S) avser läkemedel som förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet. : betyder att läkemedlet får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Förskrivningsrätten omfattar fler läkemedelsgrupper än de som ingår i Rekommenderade läkemedel. Fullständig lista finns i bilaga till SOSFS 2001:16. Hälsosamma levnadsvanor bidrar till att förebygga flera sjukdomstillstånd. Även den som har drabbats av sjukdom kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Uppmärksamma därför påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress. För mer information se Medicinska riktlinjer Levnadsvanor. Producerad av informationsavdelningen, Landstinget Kronoberg. Innehållet är framtaget av läkemedelskommittén. Tryck: Löwex Trycksaker AB. Jan

3 ALLERGI DIABETES FRAKTURPREVENTION OSTEOPOROS 7 8 GYNEKOLOGI OCH GRAVIDITET 8 13 HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR MED VENÖS TROMBOEMBOLISM OCH HEMOSTATIKA HORMONER HUDSJUKDOMAR INFEKTIONSSJUKDOMAR MAG- OCH TARMSJUKDOMAR NEUROLOGI OBSTRUKTIVA LUNGSJUKDOMAR PALLIATIV VÅRD PSYKIATRI SMÄRTA UROLOGI OCH INKONTINENS ÖGON-, ÖNH- OCH MUNHÅLANS SJUKDOMAR ÖVRIGT (ANEMIER, OBESITAS, TOBAKSAVVÄNJNING, VITAMINER)

4 ALLERGI LOKALBEHANDLING NÄSA 1. Mometason (mometason) : 2. Desonix (budesonid) : Livostin rekommenderas främst till patienter som har problem med näsblödning som biverkan av nasala steroider. Nässköljning med fysiologisk koksaltlösning kan prövas. Dymista (azelastin+flutikason) kan vara ett andrahandsalternativ om monoterapi med antingen nasalt antihistamin eller kortison inte anses tillräcklig. ÖGA 1. Lecrolyn (natriumkromoglikat) : 1. Livostin (levokabastin) : 2. Emadine (emedastin) : 2. Opatanol (olopatadin) : Natriumkromoglikat är ett beprövat preparat som är tillräckligt vid de flesta fall av allergisk konjunktivit, har en säker biverkningsprofil och är relativt billigt. SYSTEMBEHANDLING AKUTBEHANDLING Adrenalin (adrenalin) Aerius (desloratadin) munlöslig tablett, vuxna och barn >6år Aerius (desloratadin) lösning, barn Betapred (betametason) AKUTBEHANDLING ADRENALINPENNOR 1. Emerade (adrenalin) 2. EpiPen (adrenalin) UNDERHÅLLSBEHANDLING 1. Cetirizin (cetirizin) : 1. Desloratadin (desloratadin) : 2. Prednisolon (prednisolon) Förskrivning av adrenalinpenna kräver detaljerad patientinformation. Kan detta inte ombesörjas på den egna vårdinrättningen bör patienten remitteras till allergimottagning. Förskriv alltid två adrenalinpennor på grund av eventuellt behov av upprepad behandling. Skriftlig handlingsplan ska alltid finnas till de patienter som får en adrenalinpenna utskriven. 4

5 För underhållsbehandling av små barn: Aerius lösning (>1år) eller munlöslig tablett (>6år). DIABETES Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress. Målvärden: Barn, typ 1: HbA1c mmol/mol Typ 2: HbA1c: mmol/mol (anpassning beroende på duration och komplikationer) Typ 1: HbA1c: mmol/mol (anpassning beroende på duration och komplikationer) Alla: Vid samtidig påtaglig hjärt-kärlsjukdom eller hög biologisk ålder HbA1c mmol/mol. Blodtryck 130/80, (anpassning till hög ålder och/eller njurpåverkan). LDL-kolesterol <2,5 mmol/l. DIABETES TYP 2 1. Metformin (metformin) 2. Insulin i komb. med metformin 2. Mindiab (glipizid) i komb. med metformin 3. Januvia (sitagliptin) i komb. med metformin 3. Victoza (liraglutid) i komb. med metformin Överväg diagnosen typ-1-diabetes som kan debutera i alla åldrar, och undvik fördröjning av insulinbehandling särskilt vid snabb viktnedgång eller svårigheter att nå adekvat kontroll. Hos de äldsta kan den metabola kontrollen tillåtas ligga sämre än nationella riktlinjer då skydd mot senkomplikationer inte är relevant. God metabol kontroll tidigt i förloppet innebär bättre prognos. Multifaktoriell intervention minskar risk för komplikationer. Metformin är förstahandsval men kontraindikationer ska beaktas. Vid röntgenundersökning av metforminbehandlade patienter med iv jodkontrast, gäller att metformin utsätts i samband med undersökningen oavsett njurfunktion. Vid tillfällig akut sjukdom med bristande vätskeintag, feber eller andra risker för njurfunktionspåverkan ska metformin tillfälligt sättas ut. Kontrollera njurfunktion och relatera till egfr årligen. Vid absolut GFR <60 ml/min ska metformindosen anpassas, vid <45 ml/min bör metformin undvikas. Dygnsdosen glipizid (Mindiab) bör inte överstiga 10 mg. Ökad risk för hypoglykemier. 5

6 Repaglinid är en kortverkande insulinfrisättare som även kan ges vid nedsatt njurfunktion. Tas direkt före måltid. Vid användning av inkretinläkemedel ska en strukturerad uppföljning ske. Fortsatt användning kan motiveras av en sänkning av HbA1c med 5-10 mmol/mol och/eller viktnedgång med 3-5% utvärderat efter 3, 6 och 12 månader. SGLT2-hämmare, t ex Forxiga (dapagliflozin), använder en ny verkningsmekanism (glukosuri). Ca 10% i studier drabbas av urogenitala biverkningar och långtidseffekter är okända. I dagsläget ett preparat att överväga när övriga alternativ är uttömda. DIABETES TYP 1 Insulin INSULIN PREPARAT MÅLTIDSINSULIN 1. Humalog (insulin lispro) 2. NovoRapid (insulin aspart) ej vid nyinsättning Humalog rekommenderas i första hand pga lägre pris. Aktivt byte från Novorapid bör övervägas. MEDELLÅNGVERKANDE INSULIN MED SNABBT INSÄTTANDE EFFEKT 1. Humalog Mix25 (insulin lispro, insulin lispro protamin) 2. NovoMix30 (insulin aspart, insulin aspart protamin) ej vid nyinsättning HumalogMix 25 väljs pga lägre pris. Aktivt byte från NovoMix30 bör övervägas. HumalogMix 50 kan övervägas till utvalda patienter med högt postprandiellt P-glukos. MEDELLÅNGVERKANDE INSULIN 1. Humulin NPH (insulin protamin) 2. Insulatard (insulin protamin) ej vid nyinsättning LÅNGVERKANDE INSULIN Lantus (insulin glargin) rek endast vid diabetes typ 1 Levemir (insulin detemir) rek endast vid diabetes typ 1 Vid diabetes typ 1 är Lantus/Levemir oftast att föredra framför NPH-insulin. Vid behandling av diabetes typ 2 används Lantus/Levemir endast då behandling med andra insuliner i adekvata doser gett problem att nå behandlingsmålet pga upprepade hypoglykemier. Tresiba är ett nytt extra långverkande insulin där erfarenheten är begränsad och kostnaden ligger ca 50% högre än Lantus/Levemir. Används endast vid diabetes typ 1 med allvarliga problem med hypoglykemier. 6

7 BLODSOCKERHÖJANDE MEDEL Glucagon (glukagon) FRAKTURPREVENTION OSTEOPOROS HÖGRISK LÅGENERGIFRAKTUR / PROFYLAX VID KORTISONBEHANDLING Basbehandla: Belastad fysisk aktivitet minuter dagligen, helst utomhus. Tobaksfrihet. Fallprevention: Fallsäkra närmiljön. Individanpassad fysisk träning bör ges vid hög frakturrisk och osteoporos. Fysisk träning minskar fallrelaterade frakturer påtagligt. Frakturrisk: Höftfraktur eller upprepade kotfrakturer är viktigast att förebygga. Riskvärdera med kliniska riskfaktorer. Vid hög klinisk frakturrisk mät även bentäthet. Dolda kotfrakturer kan minska längd (>3-5 cm), ge ryggvärk, inaktivitet - ryggröntga frikostigt. Beräkna FRAX före beslut om bentäthetsmätning. Förscreena eventuellt kvinnors höftfraktursrisk med FRAMO-Index. Skelettstärkande behandling övervägs vid: a) höftfrakturrisk >15 % (med FRAX) + låg bentäthet <-2 SD, b) upprepad kotfraktur, c) högdos kortisonbehandling, d) uppenbart hög höft- eller kotfrakturrisk. Behandlingsindikation stärks med stigande risknivå. BISFOSFONAT (bör kombineras med kalcium + vitamin D): 1. Alendronat (alendronat 70 mg) veckotablett 2. Zoledronsyra (zoledronat) intravenöst årligen Bisfosfonat kombinerat med kalcium + vitamin D är rekommenderat vid hög frakturrisk för svår fraktur kombinerat med låg bentäthet (<-2 SD) eller vid kortisonbehandling (prednisolon >5 mg under >3 månader) ihop med osteoporos/-peni, fastställt med bentäthetsmätning. Alendronat tablett intas i sittande på tom mage och nedsköljs noga pga esofagusskaderisk. Ges inte vid sväljningsbesvär! Kalciumtablett intas inte samtidigt samma morgon. Zoledronat intravenöst årligen, övervägs då tablettbehandling anses olämplig (sväljningsbesvär) och ökar följsamheten. Beakta biverkningsrisk pga lång effektduration. Absolut GFR ska vara >35 ml/min före och under all bisfosfonatbehandling. Tandläkarbedömning görs helst före inledd bisfosfonatbehandling. Spontanfraktur av femurskaft efter skelettstärkande behandling 7

8 >3 år är ovanligt (1 fraktur per 2000 behandlingsår), men röntga tidigt vid höft-/lårvärk. Frakturpreventiv effekt av bisfosfonat har påvisats under 5-10 år. Utsättning av behandling efter 5 år övervägs vid rörbensfrakturprevention, preventiv effekt kvarstår under ytterligare 5 år. Kotfrakturrisk ökar däremot tidigt efter utsatt bisfosfonat-behandling. Fortsatt hög frakturrisk motiverar längre behandlingstider. KALCIUM OCH VITAMIN D (bör kombineras med bisfosfonat vid frakturprevention) Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg+vitamin D 800 IE) VITAMIN D Divisun (vitamin D 800 IE) Enbart kalcium och vitamin D kan ges vid påvisad brist för dessa ämnen hos postmenopausala kvinnor. Täckande klädsel, mörk hud och ständig innevistelse ökar risk för klinisk vitamin D-brist. För kvinnor >80 år har viss frakturpreventiv effekt visats för kalcium och vitamin D (minst 800 IE). Ny studie påvisar högre höft- och osteoporosfrakturrisk hos svenska kvinnor > 80 år med låg vitamin D (<50 umol/l) än vid högre nivåer. Kalcium och vitamin D-tillägg behövs under kortisonbehandling längre än tre månader. Om magsäcksopererad/malabsorption ska kalcium och D- vitamin-substitution ges hela livet. SPECIALISTPREPARAT: Denosumab (Prolia) injektion övervägs för högriskpatient som inte tålt bisfosfonat alternativt vid njursvikt. God frakturprevention vid osteoporos under pågående behandling, men bentäthet minskar snart efter utsättning. Andra skelettstärkande läkemedel (som PTH-injektioner) kan övervägas vid t.ex upprepade kotfrakturer trots annan skelettstärkande terapi. GYNEKOLOGI ANTIKONCEPTION Landstinget subventionerar förmånsberättigade preventivmedel för kvinnor upp till 26 år (ungdomssubv.) KOMBINERADE P-PILLER 1. Prionelle (levonorgestrel+etinylöstradiol) ungdomssubv. 2. Trinovum (noretisteron+etinylöstradiol) ungdomssubv. 2. Yasmin (drospirenon+etinylöstradiol) ungdomssubv. ej läkemedelsförmån. 8

9 3. Nuvaring (etonogestrel+etinylöstradiol) vaginal månadsring, ungdomssubv. ej läkemedelsförmån Kombinerade p-piller kan användas av ammande kvinnor fr.o.m 8 veckor postpartum om inte kontraindikationer föreligger. Prionelle och Trinovum är gestagendominerade p-piller. Yasmin är mer östrogendominerat och lämpligt vid akne och hirsutism. Östrogener är miljöbelastande läkemedel. Därför är det viktigt att återlämna överblivna och förbrukade läkemedel som fortfarande innehåller östrogen, dvs plåster och vaginalring. LÅGDOSGESTAGEN Gestrina (desogestrel) ungdomssubv. Mini-Pe (noretisteron) ej läkemedelsförmån Mirena (levonorgestrel) (S) hormoninlägg Nexplanon (etonogestrel) (S) subkutant implantat ungdomssubv. Av lågdosgestagener rekommenderas desogestrel till yngre kvinnor med hög fertilitet. Mini-Pe rekommenderas som förstahandspreparat till äldre kvinnor (>40 år). AKUT ANTIKONCEPTION NorLevo (levonorgestrel) ej läkemedelsförmån Receptfritt och delas ut gratis på ungdomsmottagningen. EllaOne (ulipristal) kan tas något senare än NorLevo (upp till 120 timmar) efter oskyddat samlag. Kopparspiral kan sättas in upp till 5 dagar postcoitalt. Effekten av NorLevo kan vara sämre hos kvinnor >75kg. RIKLIGA MENSTRUATIONER Cyklokapron (tranexamsyra) Mirena (levonorgestrel) (S) hormoninlägg Idiopatisk menorragi när organisk orsak har uteslutits. OREGELBUNDNA BLÖDNINGAR Provera (medroxiprogesteron) Primolut-Nor (noretisteron) MENSFÖRSKJUTNING Primolut-Nor (noretisteron) DYSMENORRÉ Naproxen (naproxen) : Ta Naproxen 500 mg 1x2 och börja kvällen före förväntad mens. 9

10 Hormonell behandling med kombinerade p-piller kan också ha god effekt. ATROFISK VAGINIT 1. Ovesterin (östriol) vagitorier, vaginalkräm : 2. Oestring (östradiol) vaginalinlägg : 2. Vagifem (östradiol) vagitorier, ej läkemedelsförmån : Vagifem är väsentligt dyrare och ingår inte i läkemedelsförmånen, men har mindre lokala bieffekter jämfört med Ovesterin. Lokalt östrogen kan tidigast utvärderas efter 6 veckor. Vid förskrivning av Oestring vaginalinlägg är det viktigt att ta ställning till vem som ska byta inlägget. Sjuksköterskors förskrivningsrätt omfattar inte nyinsättning av Oestring eller Vagifem. KLIMAKTERIEBESVÄR PERIMENOPAUS Sekventiell behandling 1. Novofem (östradiol+noretisteron) 2. Trivina (östradiol+medroxiprogesteron) Trivina kan vara ett alternativ då blödning var tredje månad är önskvärt. Individuellt anpassad kombination 2. Femanest (östradiol) + Provera (medroxiprogesteron) 2. Evorel (östradiol) plåster + Provera (medroxiprogesteron) POSTMENOPAUS 1. Indivina 1/2,5 (östradiol+medroxiprogesteron) 2. Activelle (östradiol+noretisteron) 3. Tibolon (tibolon) Behandling av vasomotoriska besvär under klimakteriet med östrogen/gestagen ges i lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid. Vid utsättningsproblem rekommenderas nedtrappning. Fysisk aktivitet har positiv effekt på klimakteriebesvär. KOLPIT CANDIDA VULVOVAGINIT 1. Canesten (klotrimazol) lokalbehandling 1. Daktacort (hydrokortison+mikonazol) vid mycket klåda 2. Flukonazol (flukonazol) systembehandling Varning för interaktion mellan alla systemiskt använda svampmedel och många andra läkemedel. 10

11 BAKTERIELL VAGINOS 1. Zidoval (metronidazol) lokalbehandling 2. Flagyl (metronidazol) systembehandling 3. Dalacin (klindamycin) vagitorier Flagyl vagitorier rekommenderas inte på grund av dålig effekt. CERVICIT Doxycyklin (doxycyklin) + Flagyl (metronidazol) PREMENSTRUELLT SYNDROM (PMS) 1. Escitalopram (escitalopram) mg periodiskt med början 1-2 veckor före mens 2. Spironolakton (spironolakton) 100 mg till natten (vid svullnadskänsla) 2. Yaz (drospirenon+etinylöstradiol) (vid samtidigt antikonceptionsbehov) Formell indikation saknas för några av ovanstående läkemedel men föreslås i Läkemedelsboken som möjlig behandling. Premalex (escitalopram) har indikationen PMS, men är avsevärt dyrare än escitalopram. GRAVIDITET Information från svenska födelseregistret visar sannolikt ingen förhöjd risk för missbildningar för nedanstående läkemedel. Registreringsinformationen i FASS kan dock i flera fall vara mer restriktiv. Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid förskrivning till gravida. Se även: Läkemedel och fosterpåverkan. ALLERGI Cetirizin (cetirizin) Loratadin (loratadin) Lecrolyn (natriumkromoglikat) endast ögondroppar ASTMA Behandla som vanligt ANALGETIKA Alvedon/Panodil (paracetamol) Vid behov av starkare eller potentare analgetika i samband med graviditet är Citodon för närvarande bästa tillgängliga alternativ. Undvik i möjligaste mån första trimestern pga oklarhet om risk för missbildningar. Undvik längre perioder med regelbundet intag mot slutet av graviditeten pga av risk för abstinenssymtom i nyföddhetsperioden. 11

12 MIGRÄN Sumatriptan (sumatriptan) ANTIEMETIKA 1. Postafen (meklozin) 2. Calma (dimenhydrinat) tuggummi 2. Lergigan comp (prometazin+koffein+efedrin) DEPRESSION Citalopram (citalopram) Sertralin (sertralin) Internationellt finns mest dokumentation för fluoxetin. För preparat som venlafaxin (Efexor), escitalopram (Cipralex) och mirtazapin är dokumentationen fortfarande begränsad. Paroxetin (Seroxat) och gamla tricykliska antidepressiva preparat (klomipramin) ökar risken för hjärtfel (främst ventrikelseptumdefekt). Övergående utsättningssymtom/anpassningssymtom förekommer hos 5-20 % av spädbarnen. Inga bestående CNS-effekter hos barnet har noterats, men undersökningar med långtidsuppföljning är ännu ofullständiga. HYPERTONI 1. Trandate (labetalol) 2. Lomir SRO (isradipin) Hypertoni före graviditet uppmärksammas i samband med inskrivning vid MVC. MVC-läkare tar ställning till fortsatt behandling eller byte av läkemedel. Nytillkommen hypertoni/preeklampsi behandlas via MVC-läkare om inte kronisk grundsjukdom föranleder samråd med medicinläkare. MAGSÅR OCH GASTROESOFAGEAL REFLUXSJUKDOM Gaviscon (alginsyra) Ska inte användas om patienten behandlas med Ursofalk. Omeprazol (omeprazol) MEDEL VID URINVÄGSINFEKTIONER 1. Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg x 3 i 5 dagar 1. Selexid (pivmecillinam) 200 mg x 3 i 5 dagar 2. Cefadroxil (cefadroxil) 500 mg x 2 eller 1 g x 1 i 5 dagar REINFEKTIONSPROFYLAX UVI 1. Furadantin (nitrofurantoin) mg till natten 2. Cefadroxil (cefadroxil) 500 mg till natten Uppföljning av gravida: Urinodling 1-2 veckor efter avslutad 12

13 behandling (görs via MVC-barnmorska). Om 2 eller fler cystitepisoder eller kvarstående ABU rekommenderas reinfektionsprofylax till natten under återstoden av graviditeten (sköts via MVC-läkare). ÖVRIGA ANTIBIOTIKA 1. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) 1. Flukloxacillin (flukloxacillin) 1. Cefadroxil (cefadroxil) 2. Clindamycin (klindamycin) 2. Ery-Max (erytromycin) endast trimester Doxycyklin (doxycyklin) endast trimester 1 Det finns övertygande kliniska data för att antibiotika tillhörande betalaktam-gruppen (penicilliner, cefalosporiner) inte medför ökad risk för fosterskada. Tillgängliga data från bl.a. MFR (Medicinska födelseregistret) avseende klindamycin är alltför begränsade för entydiga slutsatser, men de talar inte för en ökad risk för missbildning vid användning under graviditet. Försiktighet bör dock iakttas, eftersom kunskapen ännu är begränsad. Ökad risk för hjärt-kärlmissbildning föreligger sannolikt vid användning av erytromycin under första trimestern. Behandling med makrolider under första trimestern och till kvinnor som planerar graviditet bör endast ges om alternativ saknas. Mot bakgrund av befintlig information föreligger dock ingen anledning att för närvarande avråda från makrolid-användning under andra och tredje trimestern. Vid användning av tetracykliner från graviditetsvecka 14 finns risk för missfärgning av barnets kommande mjölktänder. Det finns inga kliniska belägg för att de har negativa effekter på fostret vid användning under första trimestern. HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR MED VENÖS TROMBOEMBOLISM OCH HEMOSTATIKA Uppmärksamma påverkbara levnadsvanor: tobak, fysisk aktivitet, alkohol, mat, långvarig stress. HYPERTONI Riskbruk av alkohol är en vanlig men ofta förbisedd orsak till hypertoni. Det viktigaste är att behandla och uppnå blodtrycksmål. Oavsett med vilket läkemedel dessa uppnås. Hänsyn till ytterligare riskfaktorer är av stor betydelse. 13

14 Farmakologisk behandling av lindrig okomplicerad hypertoni utan andra riskfaktorer har låg kostnadseffektivitet. Hemblodtrycksmätning övervägs efter individuell bedömning av motivation och lämplighet. ACE-HÄMMARE Enalapril (enalapril) Enalapril comp (enalapril 20 mg/hydroklortiazid 12,5 mg) Vid risk för intorkning bör tillfällig utsättning av ACE-hämmare/ ARB övervägas. AII-RECEPTORANTAGONISTER (VID INTOLERANS MOT ACE-HÄMMARE) Candesartan (candesartan) Candesartan/hydroklortiazid (candesartan/hydroklortiazid 12,5 mg) Losartan (losartan) Losartan/hydroklortiazid (losartan/hydroklortiazid 12,5mg) KALCIUMANTAGONISTER Amlodipin (amlodipin) Felodipin (felodipin) DIURETIKA Hydroklortiazid (hydroklortiazid) 12,5-25mg Normorix mite (hydroklortiazid 25 mg/amilorid 2,5 mg) ACE-hämmare ska inte kombineras med amilorid som även ingår i Normorix mite. BETARECEPTORBLOCKERARE Metoprolol (metoprolol) depottablett Betablockerare vid hypertoni är indicerade om även annan indikation än hypertoni finns eller som tilläggsbehandling. BLODFETTSSÄNKANDE BEHANDLING Atorvastatin (atorvastatin) Simvastatin (simvastatin) Atorvastatin 80 mg väljs vid akuta koronara syndrom. Målvärde för kolesterol är individuellt. Vid manifest aterosklerotisk kärlsjukdom och/eller diabetes typ 2 med ytterligare minst en riskfaktor, är målvärdet för LDL-kolesterol <2,5 mmol/l. För patienter med mycket hög risk övervägs LDL-kolesterol <1,8 mmol/l som mål, alternativt en 50%-ig reduktion av utgångsvärdet. Stor hänsyn måste tas till patientens totala sjukdomsbild och prognos. 14

15 Primärprevention med statin vid okomplicerad hyperlipidemi utan andra riskfaktorer rekommenderas inte pga höga NNT. Förändringar av levnadsvanor ska prioriteras. Vid hypertriglyceridemi bör kraft läggas vid att behandla orsaker såsom diabetes typ 2, metabolt syndrom, bukfetma och alkoholöverkonsumtion. Endast vid höga triglyceridvärden med pankreatitrisk ges läkemedel. FÖRMAKSFLIMMER/FLADDER FREKVENSREGLERANDE Metoprolol (metoprolol) depottablett EMBOLIPROFYLAX VID FÖRMAKSFLIMMER Värdera patient med paroxysmalt eller kroniskt förmaksflimmer/ fladder för emboliprofylax med CHA 2 DS 2 -VASc-score och HAS- BLED-score. Eliquis (apixaban) Warfarin Orion (warfarin) Apixaban har likvärdig eller bättre förebyggande effekt mot stroke jämfört med warfarin. Merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för behandling med nya perorala antikoagulantia är låg i jämförelse med warfarin, varför nya antikoagulantia särskilt bör beaktas vid nyinsättning. Warfarin Orion rekommenderas om egfr <30 ml/min. Remiss till AK-mott Ljungby/Växjö skickas vid all nyinsättning. Kontroll av compliance och njurfunktion vid behandling med Eliquis ombesörjs av AK-mott. Värdera patient inför behandling med antikoagulantia avseende uppnådda blodtrycksmål och riskbruk avseende alkohol. Kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia - se ANGINA PECTORIS UNDERHÅLLSBEHANDLING 1. Metoprolol (metoprolol) depottablett 1. Trombyl (acetylsalicylsyra) 2. Amlodipin (amlodipin) 2. Felodipin (felodipin) 2. Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) AKUTBEHANDLING Nitrolingual (nitroglycerin) Suscard (nitroglycerin) 15

16 AKUTA KORONARA SYNDROM Arixtra (fondaparinux) omgående 2,5 mg x 1 sc. Vid GFR ml/min ges 1,5 mg x 1 sc. Trombyl 75 mg (acetylsalicylsyra) 4 tabletter omgående och därefter 1x1 Brilique (ticagrelor) laddningsdos 2 tabletter 90 mg därefter tabl Brilique 90 mg 1 x 2. Seloken inj (metoprolol) 5-15 mg iv och/eller depottabl Metoprolol mg peroralt. Atorvastatin (atorvastatin) 80 mg x 1 Enalapril (enalapril) 2,5-5 mg x 2 (vid nedsatt vänsterkammarfunktion) HJÄRTINFARKT-SEKUNDÄRPREVENTION Trombyl (acetylsalicylsyra) Brilique (ticagrelor) i 12 månader efter akut koronart syndrom Metoprolol (metoprolol) depottablett Enalapril (enalapril) eller Ramipril (ramipril) Simvastatin 40 mg (simvastatin) eller Atorvastatin (atorvastatin) till målnivå Målvärde LDL < 1,8 mmol/l eller 50%-ig reduktion av utgångsvärdet. Clopidogrel kan ersätta Brilique (ticagrelor) vid intolerans. HJÄRTSVIKT 1. ACE-HÄMMARE Enalapril (enalapril) Angeläget att nå måldos för enalapril (10 mg x 2). 1. BETARECEPTORBLOCKERARE Bisoprolol (bisoprolol) kan övervägas till patienter med obstruktivitet. Metoprolol (metoprolol) depottablett Måldos för metoprolol (200 mg x 1) och bisoprolol (10 mg x 1) bör eftersträvas. 2. ALDOSTERONANTAGONISTER Spironolakton (spironolakton) 25 mg x 1 Observera risken för hyperkalemi och kreatininstegring. Inspra (eplerenon) är ett dyrare alternativ till Spironolakton men lämpligt vid biverkan i form av gynekomasti. 16

17 AII-RECEPTORANTAGONISTER Candesartan (candesartan) (vid intolerans mot ACEhämmare) Kreatininstegring vid behandling med RAAS-blockad vid hjärtsvikt är vanligt, men lindrig (upp till 30%) sådan efter insättning av RAAS-blockad är ingen kontraindikation för fortsatt behandling. Kräver tät uppföljning, se FASS. Vid risk för vätskebrist och intorkning, t ex i samband med hög feber, kräkningar, diarré eller värmebölja, ska uppehåll övervägas med diuretika och RAAS-blockad. Eftersträvad måldos för candesartan är 32 mg x 1. SYMTOMATISK ÖDEMBEHANDLING VID HJÄRTSVIKT Furix (furosemid) oftast enbart i akutskede och vid behov beroende på symtom och vikt. Högläge av underben. Stödstrumpor eller kompressionsstrumpor. Vätskerestriktion är sällan nödvändig. Tiazider potentierar effekten av furosemid. Kombineras gärna med ACE-hämmare. I samråd kan patienten själv justera till lägsta möjliga dos. Kaliumsubstitution behövs sällan om ACE-hämmare ges. ÖDEMBEHANDLING VID VENÖS INSUFFICIENS I första hand lokalbehandling av perifera ödem vid venös insufficiens med Högläge av underben. Stödstrumpor eller kompressionsstrumpor. Hydroklortiazid (hydroklortiazid) 12,5-25 mg Normorix mite (hydroklortiazid 25 mg/amilorid 2,5 mg) TIA/STROKE-SEKUNDÄRPREVENTION 1. Enalapril (enalapril) 1. Simvastatin (simvastatin) 1. Clopidogrel (klopidogrel) eller Asasantin Retard (dipyridamol+acetylsalicylsyra) 2. Trombyl (acetylsalicylsyra) Behandling med ACE-hämmare och statin övervägs till patienter med etablerad arteriosklerotisk kärlsjukdom. Trombyl-dos är alltid 75 mg x 1. Undvik klopidogrel i kombination med omeprazol. Byt till pantoprazol om syrahämning krävs. 17

18 PERIFER KÄRLSJUKDOM 1. Enalapril (enalapril) 1. Simvastatin (simvastatin) 1. Trombyl (acetylsalicylsyra) Clopidogrel (klopidogrel) vid ASA-överkänslighet Behandling med ACE-hämmare och statin övervägs till patienter med etablerad arteriosklerotisk kärlsjukdom. Undvik klopidogrel i kombination med omeprazol. Byt till pantoprazol om syrahämning krävs. VENÖS TROMBOEMBOLISM PROFYLAX Klexane (enoxaparin) Vid INR <1,8 hos warfarinbehandlade patienter med hög eller mycket hög risk för tromboemboli ges subkutan profylaxdos av lågmolekylärt heparin en gång dagligen tills INR är inom terapeutisk nivå. Vanlig profylaxdos är Klexane endosspruta 100mg/ml 0,4 ml x 1, sc. Lågmolekylärt heparin bör användas som rekvisitionsläkemedel. Obs dosreduktion vid nedsatt njurfunktion vid behandling med lågmolekylära hepariner. BEHANDLING 1. Eliquis (apixaban) 2. Warfarin Orion (warfarin) Vid behandling av venös tromboembolism med warfarin ska denna alltid kompletteras med parenteral antikoagulatia (Arixtra) de första fem dagarna och tills INR är terapeutiskt. Kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia - se HEMOSTATIKA Cyklokapron (tranexamsyra) Konakion (fytomenadion) Råd vid förhöjt INR hos Warfarinbehandlade patienter: INR 3-5 utan blödning: Hoppa eventuellt över nästa dos, fortsätt med minskad dos. INR >5 utan blödning: Vid låg blödningsrisk hoppa över 1-2 doser och fortsätt med minskad dos. Vid blödningsrisk hoppar man över en dos och ger 1-2 mg Konakion Novum p.o. (från lösningen 10mg/ml, motsvarande 0,1-0,2 ml). 18

19 HORMONER KORTIKOSTEROIDER Betapred (betametason) Prednisolon (prednisolon) Betapred har mindre mineralokortikoid (vätskeretinerande) effekt än Prednisolon. Betapred kan lösas i vatten men även sväljas hela. Om Betapred inte är tillgängligt kan Dexametason användas. TYREOIDEASJUKDOMAR HYPOTYREOS Levaxin (levotyroxin) Levotyroxin (T4) är alltid förstahandspreparat, och är tillräckligt för de allra flesta. Enbart i enstaka fall kan tillägg med T3 övervägas, effekten är osäker. TYREOTOXIKOS 1. Thacapzol (tiamazol) 2. Tiotil (propyltiouracil) Tiotil är förstahandsval till gravida. TESTOSTERONBRIST HOS MÄN Nebido (testosteron) (S) Testogel (testosteron) (S) Testosteron ska bara förskrivas vid tydlig brist och av specialkunnig läkare. Något egentligt manligt klimakterium förekommer inte enligt aktuellt evidensläge. När en patient har en tydlig diagnos, och haft sin substitution stabil kan preparatet itereras/förskrivas i primärvården, om patienten huvudsakligen sköts i primärvården. PSA ska kontrolleras 1-2 ggr/år vid all testosteronsubstitution. Vid hög ålder bör substitutionen omprövas. HUDSJUKDOMAR EKSEM 1. Hydrokortison (hydrokortison) (gr I) : 1. Mildison Lipid (hydrokortison) (gr I) : 2. Emovat (klobetasonbutyrat) (gr II) : 3. Betnovat (betametasonvalerat) (gr III) : 3. Elocon (mometasonfuroat) (gr III) : Alla patienter med eksem ska använda mjukgörare. Dermovat (gr IV) är ett alternativ vid kort tids intensivbehandling. 19

20 Protopic är ett andrahandsalternativ vid atopiskt eksem. Bäst effekt på tunn hud som t.ex. i ansiktet och på armarna/händerna. Det kan även användas preventivt 2 ggr/vecka vid täta eksemrecidiv. Undvik solning. Sjuksköterskor får förskriva högst 30 g Elocon respektive Betnovat kräm/salva. PSORIASIS Betnovat (betametasonvalerat) (gr III) Elocon (mometasonfuroat) (gr III) Diprosalic (betametasondipropionat+salicylsyra) (gr III) Dermovat (clobetasolpropionat) (gr IV) Daivobet (kalcipotriol+betametasondipropionat) Daivobet gel kan vara en lämplig beredningsform vid behandling i hårbotten. Dermovat är ett alternativ vid kort tids intensivbehandling. MJÄLLEKSEM Ketokonazol (ketokonazol) schampo : Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) Elocon (mometasonfuroat) (gr III) lösning ROSACEA 1. Rozex (metronidazol) 2. Finacea (azelainsyra) 2. Tetralysal (lymecyklin) Rekommenderad behandlingstid 3 månader. Metronidazol kräm finns tillgängligt receptfritt. MJUKGÖRARE Receptförskrivning endast vid diagnostiserad hudsjukdom eller annan sjukdom med hudkomplikationer. I övrigt hänvisas till egenvård. Canoderm (karbamid) : Miniderm (glycerol) : Propyderm/Propyless (propylenglykol) : SVAMPINFEKTIONER LOKALBEHANDLING VID OBETYDLIG INFLAMMATION Lamisil (terbinafin) kräm : Pevaryl (ekonazol) : 20

21 LOKALBEHANDLING VID INFLAMMATORISKT INSLAG Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) : Pevisone (ekonazol+triamcinolon) (gr II) NAGELSVAMP LOKAL BEHANDLING Amorolfin (amorolfin) Systembehandling med terbinafin ger ökad risk för allvarliga biverkningar jämfört med lokalbehandling. Alltid positiv svampodling före behandling. AKNE KOMEDOAKNE Differin (adapalen) : MILD PAPULOPUSTULÖS AKNE Basiron AC (bensoylperoxid) : Differin (adapalen) : Finacea (azelainsyra) : MEDELSVÅR PAPULOPUSTULÖS AKNE 1. Epiduo (adapalen+bensoylperoxid) : 2. Duac (bensoylperoxid+klindamycin) högst tre månader 3. Tetralysal (lymecyklin) högst tre månader SVÅR AKNE I svåra fall samt vid otillräcklig effekt av ovanstående remiss till hudläkare för ställningstagande till behandling med isotretinoin. Epiduo är en antibiotikafri kombination av bensoylperoxid och adapalen, med bättre effekt än preparaten var för sig. Epiduo är dock dyrare och ger ofta lokal irritation. Basiron och Differin alternativt Epiduo kan användas kontinuerligt. Tetralysal ges endast i kombination med lokalbehandling av t.ex. bensoylperoxid. Efter tre månaders behandling rekommenderas paus i behandlingen under fortsatt lokalbehandling. Vid recidiv ny 3-månadersbehandling i kombination med besoylperoxid och/ eller adapalen. Tetralysal ska inte kombineras med Duac som också innehåller antibiotika i form av klindamycin. För kvinnor med behov av antikonception kan alternativt kombinerade hormonella medel med effekt på akne läggas till. 21

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Region Kronoberg med underlag från regionens medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 1 Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska grupper.

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Kombinerad hormonell antikonception Hälsosamma levnadsvanor Rökning ökar risken för venös trombos. Kraftig övervikt ökar risken för venös trombos.

Läs mer

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 58 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod MIGRÄN Analgetika/COX-hämmare Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning Andrahandsval ibuprofen, tablett, kapsel,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013 Frågor och svar om läkemedel Nr 1, mars 2013 Ny rek-lista för barn 2013/2014 Rekommenderade läkemedel för barn 2013-2014 kommer snart att ges ut av Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting i samarbete

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2017 VUXNA

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2017 VUXNA REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2017 VUXNA REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2017 VUXNA Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Region Kronoberg med underlag från regionens medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar 2014 Rolf Rosin Allergi - antihistaminer Antihistaminer - cetirizin (från 2 års ålder) - loratadin (från 2 års ålder) - desloratadin (Aerius oral lösning)

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 30 månaders hållbarhet

Läs mer

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne 2017 1 Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Antibiotika/Infektioner i öppen vård www.skane.se/skanelistan 2 INNEHÅLL Streptokocktonsillit...

Läs mer

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol DIABETES RIKTVÄRDEN HbAc Diabetes typ P-glukos Före måltid Efter måltid Kolesterol LDL-kolesterol Blodtryck mmol/mol - mmol/mol mmol/l mmol/l

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För läkare Rekommenderade läkemedel 2010 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

10 HUD. Tetralysal. Rozex. Tetralysal

10 HUD. Tetralysal. Rozex. Tetralysal HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS R adapalen Differin R adapalen + bensoylperoxid Epiduo R lymecyklin Tetralysal ACNE VULGARIS/ INFLAMMATORISK AKNE Lindrig. bensoylperoxid - receptfritt alternativ.

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

9 HUD ROSACEA. bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin

9 HUD ROSACEA. bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin 38 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 9 HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin Rosacea metronidazol

Läs mer

9 HUD REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

9 HUD REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 38 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL ACNE VULGARIS bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin Se även kapitel 7 Gynekologi

Läs mer

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol 2 REKLISTAN 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod Gynekologi Candidavaginit R klotrimazol Canesten Cervicit/Salpingit R doxycyklin + metronidazol (Doxyferm) (Flagyl) Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Läkemedelskunskap om de läkemedel som sjuksköterskor har förskrivningsrätt på och Kloka Listan 2016 Teresa Alton Borgelin

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Akut koronart syndrom Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper.

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland.

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Basläkemedel 2016 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Kommentarer till baslistans val www.ltv.se/baslista TECKENFÖRKLARING * utbytbara läkemedel enligt

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016

FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (följer ATC-koden) 2 Sid 4 5 5-6 6-7 7-10 10-12 13-15 ATC A B C D G Mage / Tarm Ulcus / reflux Motilitetsstörning Illamående

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Generiskt namn: amoxicillin Handelsnamn: ATC-kod: J01CA04 Företag: Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Väldokumenterat preparat. Rekommenderas vid terapisvikt

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Matsmältningsorgan Klokt råd 2014 Behandling med protonpumpshämmare är olämpligt vid magont utan känd

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

MAGE TARM TERAPIRÅD. TILLFÄLLIG FÖRSTOPPNING sorbitol Resulax. DIARRÉ loperamid. HEMORROJDER lidokain hydrokortison Xyloproct

MAGE TARM TERAPIRÅD. TILLFÄLLIG FÖRSTOPPNING sorbitol Resulax. DIARRÉ loperamid. HEMORROJDER lidokain hydrokortison Xyloproct MAGE TARM TILLFÄLLIG sorbitol Resulax LÅNGVARIG laktulos sterkuliagummi Inolaxol OPIOIDINDUCERAD natriumpikosulfat Cilaxoral makrogol Vid behandling av långvarig förstoppning rekommenderas laktulos alt.

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter SOSFS (M) Föreskrifter Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Dokument om kommunal hemsjukvård

Dokument om kommunal hemsjukvård Läkemedel 2013 Dokument om kommunal hemsjukvård Som tidigare innehåller Läkemedel 2013 dokument som rör kommunal hemsjukvård. NYTT! Finns som särtryck Generella behandlingsanvisningar för sjuksköterskor

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. penicillin V. Vid pc-allergi: erytromycin

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. penicillin V. Vid pc-allergi: erytromycin Öppen vård 2013 Antibiotika Terapirekommendationerna måste alltid vägas mot patientens allmäntillstånd, immunologiska status och mest sannolika etiologi. Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2016 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets Skåneöver gripande terapigrupper. Urvalskriterierna

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2017-03-06 Giltigt t.o.m.: 2018-03-06 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson shantering - ordination

Läs mer

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2014 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Perorala antihistaminer Nasala

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Minska användningen av PPI Ompröva alltid protonpumpshämmare vid receptförnyelse! Informera patienten

Läs mer