Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kultur och fritidsnämnden (12) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag , kl Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Marianne Andersson (c) Anders Lummander (c) Bo Larsson (c) Margaretha Johansson (s) Eric Muhire (s) Sanna Mansouri (kd) Henry Nyström (fp) Ordförande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sven-Åke Mökander Åsa-Britt Ekman Förvaltningschef Sekreterare Utses att justera Anders Lummander Plats och tid för justering Kommunkontoret måndag , kl Paragrafer Underskrifter Bestyrkande av anslag från till Sekreterare Åsa-Britt Ekman Tid för anslag av protokollet Ordförande Leif Gunnarsson (fp) Åsa-Britt Ekman Justerande Anders Lummander (c) Bestyrkande av protokollsutdrag Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

2 Kultur och fritidsnämnden (12) Förteckning KUF 69 Diarienr Ekonomisk uppföljning för oktober KUF 70 Diarienr Bidrag till Nårungaalliansen för innebandysarg... 4 KUF 71 Diarienr Kultur- och föreningsledarpris KUF 72 Diarienr Finansiering och projektering av konstgräsplan och aktivitetsyta på Björkvallen... 6 KUF 73 Diarienr Aktivitetsyta vid Björkvallen... 7 KUF 74 Diarienr Nyttjanderättsavtal med Vårgårda Föreningsråd om aktivitetsytan vid Björkvallen... 9 KUF Delegation KUF Delgivningar KUF Beredningsärende... 12

3 Kultur och fritidsnämnden (12) Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige KUF 69 Diarienr Ekonomisk uppföljning för oktober 2009 Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden har fortfarande som helårsprognos för 2009 att kunna redovisa vårt sparbeting/buffert om kronor, som en vinst vid årets slut. Förvaltningen har fortsatt med några föreningsprojekt, som kommer att reserveras vid årsskiftet, då de löper över flera år. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden godkänner uppföljningen för oktober 2009 och skickar den till ekonomiavdelningen för sammanställning till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

4 Kultur och fritidsnämnden (12) Nårungaalliansen KUF 70 Diarienr Bidrag till Nårungaalliansen för innebandysarg Ärendebeskrivning Nårungaalliansen fick bidrag till innebandysarg när Nårungahallen byggdes Den har sedan använts av Sävens BK och skolan och är nu utsliten. Kultur och fritidsnämnden har på verksamhet 3109 Föreningsprojekt fått ett beviljat bidrag till Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap för luftvärmepump i Fåglumsmuseet återlämnat, kronor. I årets investeringsbudget har en del gått till innebandysarg i sporthallen, vilket Wårgårda Innebandyklubb har bidragit till med en del. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden inköper innebandysarg till Nårungahallen och fakturerar Nårungaalliansen på överskjutande delen från kronor exklusive moms. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

5 Kultur och fritidsnämnden (12) Kommunfullmäktige KUF 71 Diarienr Kultur- och föreningsledarpris 2009 Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden utser varje år ett kultur- och föreningsledarpris. Båda dessa består av ett diplom och kronor i stipendium, som delas ut vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Annons med inbjudan att inkomma med nomineringar har varit införd i Alingsås Kuriren. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden har utsett 2009 års kultur- och föreningsledarpris. Namnen på pristagarna tillkännages på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december, då utdelningen av priset äger rum. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

6 Kultur och fritidsnämnden (12) KUF 72 Diarienr Finansiering och projektering av konstgräsplan och aktivitetsyta på Björkvallen Ärendebeskrivning Södra Härene IF beslöt att driva byggnationen av konstgräsplan på Björkvallen i egen regi och vi lyfter därför ur ärendet som nu befinner sig i kommunstyrelsens arbetsutskott, så att det inte behandlas i kommunstyrelsen. De två ärendena konstgräsplan och aktivitetsytan behandlas fortsättningsvis separat var för sig. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden föreslår på Södra Härene IF:s initiativ att det samlade ärendet om konstgräsplan och aktivitetsyta lyfts ur kommunens ärendelistor och att dessa ärende bereds ytterligare en gång och då var för sig. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

7 Kultur och fritidsnämnden (12) Kommunstyrelsen KUF 73 Diarienr Aktivitetsyta vid Björkvallen Ärendebeskrivning Planerna för en central aktivitetsyta har Hans Knutsson haft länge. Under 2006 ingick detta som en del i Föreningsrådets ansökan till Allmänna arvsfonden. Arvsfonden ställde krav och det blev Vårgårda Cykelklubb, som skrev arrendeavtalet på nuvarande yta, då Vårgårda Föreningsråd var nybildat. Ansökan fullföljdes sedan inte. Aktivitetsytan har sedan sakta växt fram via bidrag från sponsorer, EFSrådet, Svenska Cykelförbundet och från kultur och fritidsnämnden. Avsikten var att vid stationsplan anlägga beachvolleyplan, streetbasket och någon skateramp vid sidan av den fullföljda BMX-bana. Arbetet har avstannat. Detaljplanearbetet med stationsplan pågår och beräknas kunna avslutas i februari-mars Föreningsrådet har undersökt några olika alternativ vid en flyttning av aktivitetsytan och bästa alternativet är mellan Björkvallen och parkeringen vid sporthallen. Konstgräsplan får flyttas ca 3 meter mot tennisbanorna och nytt bygglov söks för konstgräsplan och aktivitetsytan. Det behövs nät, markberedning, asfaltering och anläggande av olika aktiviteter. Här har Föreningsrådet planerat anläggningen ihop med ungdomar och delvis med sponsorer. Vårgårda Cykelklubb har informerats om den planerade flytten av aktivitetsytan och har i styrelsen anmält att de inte har något att invända mot att nuvarande avtal rivs upp och att Vårgårda Föreningsråd skriver nyttjanderättsavtal på den nya placeringen vid sporthallen. Med Föreningsrådet upprättas detta nyttjanderättsavtal, som blir 10-årigt och tar upp bl.a. drift, underhåll samt samverkan med fritidgården Bygget. Samverkan i såväl byggnation som drift får även ske med Södra Härene IF, som nu i egen regi bygger konstgräsplan på Björkvallen.

8 Kultur och fritidsnämnden (12) Forts. 73 Tekniska kontoret, Sören Andersson, har gjort en kostnadsbedömning på anläggande av streetbasket, beachvolley och cykelcrossbana på sammanlagt kronor exkl. moms. Då är ett område för skateboardramper inte medtaget, utan detta beräknas Föreningsrådet uppföra och bekosta själva. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Besluta om anläggande av en ny aktivitetsyta vid Björkvallen, som ersättning för befintlig yta vid stationsplan Begära tilläggsanslag med kronor från kommunfullmäktige. Under förutsättning av att tilläggsanslag beviljas ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra upphandling och anläggande under våren 2010 och koordinera med att Södra Härene IF anlägger konstgräsplan Föreslå kommunfullmäktige att höja driftsramen för kultur och fritidsnämnden 2010 med max kronor för kapitalkostnader för aktivitetsytan, beroende på vilket kvartal som anläggningen är slutredovisad Kultur och fritidsnämnden behandlar separat nyttjanderättsavtalet för Föreningsrådet och aktivitetsytan. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

9 Kultur och fritidsnämnden (12) KUF 74 Diarienr Nyttjanderättsavtal med Vårgårda Föreningsråd om aktivitetsytan vid Björkvallen Ärendebeskrivning Vårgårda Cykelklubb har nuvarande arrendeavtal om aktivitetsytan vid stationsplan. De frånträder nu detta när ytan flyttas till Björkvallen och sporthallen. Som huvudman i nya nyttjanderättsavtalet inträder nu Vårgårda Föreningsråd. Anläggandet av streetbasket, beachvolley och cykelcross, BMX, förs av tekniska nämnden medan Föreningsrådet står för skateboardanläggningen och driften av hela aktivitetsytan. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden godkänner nyttjanderättsavtalet med Vårgårda Föreningsråd om aktivitetsytan vid Björkvallen. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

10 Kultur och fritidsnämnden (12) KUF 75 Delegation Anmäls delegationsbeslut enligt nedan: Förvaltningschef Sven-Åke Mökander Avtal Laboratorietjänster Alcontrol AB Arrendeavtal Rosa Eriksson, Uddabosjön 9 Delges och läggs till handlingarna.

11 Kultur och fritidsnämnden (12) KUF 76 Delgivningar Protokollsutdrag. Kommunstyrelsen 158. Anställning kommunchef. Anteckningar förda vid förvaltningssamråd Anteckningar förda vid ledningsgrupp Delges och läggs till handlingarna.

12 Kultur och fritidsnämnden (12) KUF 77 Beredningsärende A. Södra Härene IF bygger konstgräsplan i egen regi och driver den själv innebär detta att nuvarande nyttjanderättsavtal för Björkvallen får skrivas om något. Leif Gunnarsson informerar om turerna kring Södra Härene IF:s konstgräsplan. Belysningen måste flyttas ärendet tas upp i kultur och fritid i december. Information från träff med Vårgårda IK som också har planer på att bygga en konstgräsplan. B. Sjuhärads kommunalförbund initierar frågan om regionsamverkan för turism med bl.a. seminarier i februari-mars 2010, där man kommer att diskutera bl.a. samverkan. C. Skötselplan för Vårgårda Golfklubb på Olstorp med hjälp av arbetslag från Sampack. Uppgörelse är gjord med socialnämnden där kultur och fritid också ger ett bidrag för att få igång projektet. D. Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap återlämnar bidrag på kronor för luftvärmepump på Fåglumsmuseet. E. Julkaffe 7 december? En skinksmörgås kommer att serveras. F. Vårgårda Hockey club arbetar för en ishall. Klubben vill att de kronor som är avsatta till omklädningsrum, ska kunna användas till byggnation av ishall. Avtalet förlängs. Kultur och fritid fortsätter att ge ett driftsbidrag på kronor. G. Tånga Fritid AB har problem med ekonomin. Det finns ingen möjlighet att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt, värme och vattenkostnaderna är alldeles för stora. Förhandlingar pågår. H. Västra Götalandsregionen ger möjlighet att söka bidrag för att stärka den lokala samverkan inom kulturområdet. Vi föreslår dansverksamheten i Bäne.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer