Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kultur och fritidsnämnden (14) Plats och tid Kommunkontoret, rum Yxnås måndag , kl Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Maria Willner (s) Marianne Andersson (c) Anders Lummander (c) Bo Larsson (c) Margaretha Johansson (s) Eric Muhire (s) Marita Friberg (m) Ordförande Övriga närvarande Sven-Åke Mökander Åsa-Britt Ekman Förvaltningschef Sekreterare Utses att justera Eric Muhire (s) Plats och tid för justering Kommunkontoret, fredag , kl Paragrafer Underskrifter Bestyrkande av anslag från till Sekreterare Åsa-Britt Ekman Tid för anslag av protokollet Ordförande Leif Gunnarsson (fp) Åsa-Britt Ekman Justerande Eric Muhire (s) Bestyrkande av protokollsutdrag Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

2 Kultur och fritidsnämnden (14) Förteckning KUF 29 Diarienr Verksamhetsuppföljning april KUF 30 Diarienr Fullmäktigesammanträden i Kulturen från KUF 31 Diarienr Bidrag till kulturgrupper och övriga föreningar... 5 KUF 32 Diarienr Projektbidrag till föreningar KUF 33 Diarienr Remiss - Håll Sverige rent... 8 KUF 34 Diarienr Förslag till tillfartsväg till centrala skolområdet Vårgårda och förslag till gång- och cykelplan för Vårgårda tätort... 9 KUF 35 Diarienr Ansökan från Tånga Fritid AB om kompensation för icke förutsägbar elförbrukning KUF Delegation KUF Delgivningar KUF Beredningsärende... 14

3 Kultur och fritidsnämnden (14) Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen KUF 29 Diarienr Verksamhetsuppföljning april 2009 Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden har små avvikelser hittills. Marginalerna är dock tunna ännu så länge. Nämnden har fördelat sparbetinget. Verksamhetsmålen ser ut att kunna uppfyllas. Prognosen för helårsbudgeten på driftsidan är plus minus noll. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden godkänner upprättad verksamhetsuppföljning och skickar denna vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställan. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

4 Kultur och fritidsnämnden (14) Kommunfullmäktige KUF 30 Diarienr Fullmäktigesammanträden i Kulturen från 2010 Ärendebeskrivning Förvaltningschef Sven-Åke Mökander och enhetsansvarige Kjell Gustavsson har i skrivelse redogjort för möjligheterna att förlägga fullmäktigesammanträden i Kulturen. Ekonomiskt innebär detta en investering på ca kronor, varför detta får ske inom den givna investeringsramen. Webbsändningar har inte ekonomiskt beräknats. 12 fåtöljer får skruvas bort och efteråt sättas dit igen vid varje sammanträde, vilket innebär extra arbete för tekniker vid Kulturen. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden överlämnar detta underlag/utredning och lämnar ärendet till kommunfullmäktige att besluta. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

5 Kultur och fritidsnämnden (14) Kulturgrupper och övriga föreningar KUF 31 Diarienr Bidrag till kulturgrupper och övriga föreningar Ärendebeskrivning Bibliotekschef Lena Kellerman har handlagt och skrivit fördelningen av bidrag till Kulturgrupper och övriga organisationer. Förvaltningschef Sven-Åke Mökander har i samråd gjort ett förslag till bidragsdialog med föreningarna. Det finns kronor att fördela inklusive extra tillskott från projektbidrag på och 500 kronor från bibliotekets övriga verksamhet totalt kronor Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden beslutar fördela bidraget till kulturgrupper och övriga organisationer enligt förslaget med totalt kronor. Vidare antas förslaget till bidragsdialog som medsänds ut till föreningarna. Här förväntas mer svar från föreningarna inför Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

6 Kultur och fritidsnämnden (14) KUF 32 Diarienr Projektbidrag till föreningar 2009 Ärendebeskrivning I årets budget finns kronor avsatta för projektbidrag, verksamhet Merparten är intecknat sedan 2008 av då tagna beslut, vilket inte är reserverade. Då finns vissa återstående medel på föreningsbidrag, verksamhet Förvaltningschef Sven-Åke Mökander har i skrivelse föreslagit omfördelning av medel, kronor från föreningsbidrag och sedan fördelas bidragen: Lagmansholms byalag kronor/år under 2009 och 2010 avsätts på ett balanskonto för bro och strand Södra Härene IF kronor/år under 2009 och 2010 avsätts på ett balanskonto för konstgräsplan Aktivitetsbacken får utnyttja arrendesumman till en slags snögaranti snökostnader vid osäkert väder kronor Wårgårda Idrottshistoriska får bidrag till luftvärmepump på Fåglummuseet, Tånga kronor Alingsås 4H får ett upprustningsbidrag med för att kunna starta Tånga 4H-gård kronor I övrigt överförs till kulturbidrag verksamhet kronor och till den beslutade 1 %-iga buffertbesparingen kronor Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden fördelar projektbidrag 2009 i enlighet med ovanstående förslag.

7 Kultur och fritidsnämnden (14) Forts. 32 Kultur och fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden fördelar projektbidrag 2009 i enlighet med ovanstående förslag.

8 Kultur och fritidsnämnden (14) Kommunstyrelsen KUF 33 Diarienr Remiss - Håll Sverige rent Ärendebeskrivning I en motion föreslås Håll Vårgårda rent en kampanj mot nedskräpning och för ett renare och trivsammare Vårgårda. Nu sänds detta förslag ut på remiss. Förvaltningen har inget att erinra mot denna kampanj utan kan tänka sig delta från t.ex. fritidsgårdens sida eller samordna olika föreningsinsatser. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden är positiv till motionen och kan tänka sig deltaga i en kampanj. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

9 Kultur och fritidsnämnden (14) Miljöförvaltningen KUF 34 Diarienr Förslag till tillfartsväg till centrala skolområdet Vårgårda och förslag till gång- och cykelplan för Vårgårda tätort Ärendebeskrivning Miljöförvaltningen har via konsultfirman Radar Arkitektur & Planering AB tagit fram fem olika förslag på tillfartsvägar till centrala skolområdet i Vårgårda tätort. Detta sänds nu ut på remiss. Vid genomgång framgår att varken konsultfirma eller miljökontoret tagit några kontakter eller hänsyn till sporthallen, konstgräsplan, tennisbanor eller isbanan. Nya vägförslag redovisas utan att vi har fått ange konsekvenser. Bygglov är beviljat för konstgräsplan och Södra Härene IF har startat finansiering och projektering på nuvarande planbelägenhet. När det gäller aktivitetsytan har vi blivit ombedda att förlägga den till sporthallsområdet. Tennisbanorna flyttas i några alternativ. I ett av alternativen läggs vägen rakt utanför sporthallens entré. Sjumannaplan i Björkparken omnämns inte som framtida inslag. Detta gör att tillfartsvägen inte är bedömd utifrån alla faktorer utan bara med just vägproblemen. Parkeringsmätningar har gjorts på dagtid, när inga föreningar har verksamhet i sporthallen. Här borde hänsyn tas till publikmatcher, cuper och utställningar. Om ekonomiska och praktiska aspekter får läggas på planutredningen återstår att välja på två alternativ: tillfart via Trastvägen eller Fredrik Sundlers gata. Alternativet med tillfart från Parkgatan framför sporthallen är helt oacceptabelt. Med konstgräsplan blir detta mitt i en anläggning, ungdomar under lektioner och träning, spring till och från omklädningsrum, åskådarmöjligheter tas bort, möjligheten att bygga ut sporthallen med cafeteria åt såväl fotboll, ishockey som innesporter tas bort, mycket dyrt att flytta konstgräsplan dränering och nytt underlag, flyttning av tennisbanor, svårt att få till stånd aktivitetsytan m.fl.

10 Kultur och fritidsnämnden (14) Forts. 34 Aktivitetsytan bör vara med som alternativ liksom 7-mannaplan. I det fortsatta planarbetet begär vi att få delta. Nu upplever vi oss som schackpjäser vi blir bara flyttade i olika alternativ. När det gäller gång- och cykelplan för Vårgårda tätort är denna klart och bra uppställd. Det vi saknar är anknytningen med landsbygden. Infarter från Siene via Doggy finns inte påtänkt eller vid Algutstorps prästgård, för Hägrunga m.fl. I en framtidsutredning borde dessa knutpunkter finnas med. I övrigt anger gc-planen ett bra rutnät. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden antar ovanstående som sitt yttrande över tillfartsvägar till Kesbergskolan och gc-plan. Nämnden understryker att fritidsanläggningarna vid sporthallen måste bedömas och finnas med i den fortsatta planeringen. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

11 Kultur och fritidsnämnden (14) Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen KUF 35 Diarienr Ansökan från Tånga Fritid AB om kompensation för icke förutsägbar elförbrukning Ärendebeskrivning Tånga Fritid AB har i brev tagit upp hur elförbrukningen och elprisets höjning givit en kraftig kostnadsökning, som man anser sig inte ha kunnat förutse. För 2008 anges kostnadsökningen till kronor exkl. moms och för 2009 till kronor. I samband med projekteringen av Tångabadet togs bl.a. dessa kostnadsökningar upp. Då fanns i förslaget även inkluderat energisparåtgärder förutom den satsning som görs på fjärrvärmeanslutningen. Sistnämnda innebär att flera utslitna pannor tas ur bruk och varmvattenberedningen i sanitetshuset blir billigare. Kultur och fritidsnämnden kan inte ensam hantera dessa förhandlingar och summor utan begär samordning med kommunstyrelsen och tekniska nämnden. I tidigare förhandlingar fanns en översyn av småmuseernas och föreningarnas hyra på Tånga, liksom några extra energibesparande investeringar t.ex. duschar. Däremot har det inte diskuterats någon kompensation för den åberopade kostandsökningen. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden begär samordning med kommunstyrelsen och tekniska nämnden för att kunna fortsätta diskussionerna med Tånga Fritid AB om elförbrukning och energibesparande åtgärder. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

12 Kultur och fritidsnämnden (14) KUF 36 Delegation Anmäls delegationsbeslut enligt nedan: Förvaltningschef Sven-Åke Mökander Nyttjanderättsavtal för Björkvallen från Arrendeavtal för Sandsjön 3 Skötselavtal för Sävens badplats, Arken HVB 4 Nyttjanderättsavtal för Tånga heds 4H-gård Alingsås 5 Nyttjanderättsavtal för Lenahallen, Östadkulle SK 6 Delges och lägges till handlingarna.

13 Kultur och fritidsnämnden (14) KUF 37 Delgivningar Bidragsfördelning 2009 Protokollsutdrag. Kommunstyrelsen 64. Ekonomisk månadsuppföljning, kommunen. Anteckningar. Ledningsgrupp Anteckningar. Förvaltningssamråd Redovisning projekt Kunskapssamhället. Inbjudan till kartläggning av samverkan med civilsamhälle. Sveriges kommuner och Landsting. Bidrag till studieförbund Delges och lägges till handlingarna.

14 Kultur och fritidsnämnden (14) KUF 38 Beredningsärende A. Aktivitetsytan vid sporthallen/grusplan. Flera förslag på placering av aktivitetsytan diskuteras. Den lämpligaste placeringen är nog vid sporthallen, där man kan använda flera olika ytor, t.ex. skogsdungen bakom sporthallen. Aktiviteter som är tänkta är: BMX-yta, Streetbasketplan, beachwollybollplan, skateramper m.m. B. Bowlinghall. Ägaren av biograf Rialto Ulf Liljenbäck har planer på att anlägga 8 bowlingbanor i källaren. Ett samarbeta med Stures bowling i Alingsås planeras. C. Leader-ansökan Utveckla småmuseer och hembygdsgårdar i Vårgårda Villkorat bidrag. Sven-Åke Mökander informerade om projektet som kan komma till stånd om pengar beviljas. 3 museer och 4 hembygdsgårdar kommer att skapa nya verksamheter, dokumentation, marknadsföring m.m. Besked på ansökan kommer i slutet på maj. D. Nytt avtal med Östadkulle SK om Lenahallen är undertecknat. Avtalet är likvärdigt med avtalet för Nårungahallen. E. Politisk organisation och förvaltningsorganisation. 3 förslag har arbetats fram som nu är ute på remiss bland de politiska partierna. De 3 förslagen har gemensamt att det bara ska vara en förvaltning. F. Vårgårda HC om satsning på ishall. Klubben gör en satsning på att bygga en ishall. VHC är den enda klubben som inte har tak över isen. Kostnaden för att bygga är ca 5 miljoner kronor.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur och fritidsnämnden 2009-11-09 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag 2009-11-09, kl. 17.30-20.00 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Marianne Andersson (c) Anders Lummander (c) Bo Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid E 520 kl 13:15 15:40 Beslutande Stefan Bergman Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Leif Holmkvist Catarina Lundberg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer