Kommunkontoret, tisdag , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, tisdag 2006-04-18, kl. 16.00"

Transkript

1 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Plats och tid Beslutande Berth Ottosson (m) Gullvor Keränen (s) Marielle Palm (s) Mona Johansson (c) Lisbeth Andersson (c) Marianne Andersson (c) Karin Johansson (kd) Margareta Johansson (s) Ordförande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lena Kellerman 26 Christina Järsand 26 Sven-Åke Mökander Bibliotek- och kulturchef Fritidsgårdsföreståndare Förvaltningschef/sekreterare Utses att justera Gullvor Keränen (s) Plats och tid för justering Kommunkontoret, tisdag , kl Paragrafer Underskrifter Anslag och protokollsutdrag Sekreterare Sven-Åke Mökander för anslags uppsättande Ordförande Berth Ottosson för anslags nedtagande Justerande Gullvor Keränen Åsa-Britt Ekman Bestyrkande av anslag Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

2 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Förteckning KUF 20 Diarienr Arbetsmiljöplan KUF 21 Diarienr Konstpolicy för Vårgårda kommun... 4 KUF 22 Diarienr Vårgårda IK - evenemangshall... 5 KUF 23 Diarienr Remiss, kommunfullmäktiges demokratiberedning... 8 KUF Delgivningar... 9 KUF Delegation KUF Beredningsärende... 11

3 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Personalavdelningen Försam KUF 20 Diarienr Arbetsmiljöplan 2006 Ärendebeskrivning Kultur och fritidsförvaltningen har arbetat efter handlingsplan för arbetsmiljö 2005, som har antagits i såväl nämnd som Försam. Inga skador eller händelser har rapporterats under Inför årets arbetsmiljöplan har enkätundersökningen från alla anställa legat till grund. Varje enhet har sedan arbetat med riskplan och givit förslag till åtgärder. I arbetsmiljöplan 2006 finns upptaget fysiska risker och åtgärder, högt sjuktal, samrådsarbetet och övriga åtgärder. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden godkänner arbetsmiljöplan Ärendet behandlas även i Försam. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

4 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Kommunstyrelsen KUF 21 Diarienr Konstpolicy för Vårgårda kommun Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden behandlade förslaget till konstpolicy och var då positiv till förslaget och gav i uppdrag att sända ut detta på remiss. Efter att inkomna remiser har behandlats och ändringar gjorts i förslaget, bör detta efter beredning i kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen antas i kommunfullmäktige. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden är positiv till förslaget om konstpolicy för Vårgårda kommun och sänder detta för antagande av kommunfullmäktige. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

5 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Kommunstyrelsen KUF 22 Diarienr Vårgårda IK - evenemangshall Ärendebeskrivning Evenemangshallen på Tånga initierades av Tångas f.d. enhetschef Arne Johansson, som en viktig utvecklings del för Tånga. Sedan har Vårgårda IK drivit ärendet hårdast. Kommunfullmäktige har anslagit 5 mkr i bidrag till Vårgårda IK och givit en borgen på ytterligare 2 mkr. Kraven var att Vårgårda IK skulle visa en driftskalkyl, klara finansiering inom den av Tommy Byggare givna totalentreprenadkostnaden av 10.5 mkr med Tånga före byggnation fick starta. En arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsen, Vårgårda IK, kultur och fritid samt näringslivet/coi har arbetat med att lösa planeringsfrågorna fram tills nu. Finansieringen av hallen är i princip klar. Några bidragsansökningar återstår och man har ännu inte gått ut till mindre företag/allmänhet som sponsorer. Summan om 10.5 Mkr uppnås med ett lån på 2.5 Mkr mot tidigare 2.0 Mkr. Driftskalkylen skall jämföras med den likvärdiga Sparbankshallen i Vara och är då en stark budget. Vårgårda IK är beredd att bilda ett aktiebolag och erbjuder då kommunen att förvärva 11 % av aktierna ( kr) och få en styrelserepresentation. Kultur och fritidsnämnden ser detta som ett bra erbjudande. Hallen drivs i samarbete ca halva året var via ett samarbetsavtal, styrelseposten ger oss bättre samråd och information. I slutdiskussionen har olika lägen för hallen diskuterats. Härvid uppkommer olika kostnadsbilder. Dessa tillkommande kostnader har fördelats mellan kommunen och Vårgårda IK beroende på vem som har anknytning till att kostnaden uppkommer. För vattenanslutningsavgift, bygglovavgift och nytt traktorgarage bedöms detta vara kommunens kostnadsdel. Dessa kostnader beräknas till kr och för detta ansöks om ett tilläggsanslag från kommunfullmäktige.

6 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Forst. 22 Arrendeavtalet mellan Vårgårda IK och Tånga om 5000 m² mark gäller, medan ett nytt samarbetsavtal är på väg att arbetas fram. I ett tioårigt avtal regleras samutnyttjande av evenemangshall, sanitetshus och matsal på Tånga. Här regleras skötsel, städning, bokning, ersättningar och driftsfrågor m.m. Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige: godkänna finansieringsplan och driftskalkyl för evenemangshallen på Tånga godkänna ett tilläggsanslag på kr för tillkommande kommunala kostnader för hallens tillkomst, främst anslutningsavgifter Kultur och fritidsnämnden har för avsikt att sluta ett tioårigt samarbetsavtal med Vårgårda IK om evenemangshallen enligt de riktlinjer som nu föreligger. Detta avtal tas åter upp i nämnden för beslut när förhandlingarna med Vårgårda IK är avslutade och det finns ett från deras sida undertecknat avtalsförslag. Kultur och fritidsnämnden har för avsikt att köpa en aktiepost för kr, 11 % av aktiekapitalet, i Hall AB och utse en styrelseledamot i Hall AB och därmed få en större insyn i verksamheten. Kultur och fritidsnämnden är positiv till en bygglovansökan, men ser gärna att påverkan på sommararrangemangen blir så små som möjligt, främst motorcykelträffen med Vulcan Riders 1-2 juli. Förslag i nämnden Karin Johansson (kd) föreslår avslag på hela beredningsförslaget. Marielle Palm (s) och Marianne Andersson (c) tillstyrker beredningsförslaget. Proposition Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kultur och fritidsnämnden antar beredningsförslaget.

7 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Forts. 22 Kultur och fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige: godkänna finansieringsplan och driftskalkyl för evenemangshallen på Tånga godkänna ett tilläggsanslag på kr för tillkommande kommunala kostnader för hallens tillkomst, främst anslutningsavgifter Kultur och fritidsnämnden har för avsikt att sluta ett tioårigt samarbetsavtal med Vårgårda IK om evenemangshallen enligt de riktlinjer som nu föreligger. Detta avtal tas åter upp i nämnden för beslut när förhandlingarna med Vårgårda IK är avslutade och det finns ett från deras sida undertecknat avtalsförslag. Kultur och fritidsnämnden har för avsikt att köpa en aktiepost för kr, 11 % av aktiekapitalet, i Hall AB och utse en styrelseledamot i Hall AB och därmed få en större insyn i verksamheten. Kultur och fritidsnämnden är positiv till en bygglovansökan, men ser gärna att påverkan på sommararrangemangen blir så små som möjligt, främst motorcykelträffen med Vulcan Riders 1-2 juli. Karin Johansson (kd) reserverar sig blankt mot förslaget.

8 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Kommunstyrelsen KUF 23 Diarienr Remiss, kommunfullmäktiges demokratiberedning Ärendebeskrivning Demokratiberedningen har avgivit en rapport med åtgärdsförslag. Kultur och fritidsnämnden delgavs denna rapport på mars-sammanträdet. Nu sänds denna ut för remissynpunkter. Förvaltningschefen har avgivit i skrivelse , ett positivt yttrande med frågeställningar varför vi inte skulle kunna lämna över ansvar och verksamhet i en rad frågor till ett kommande ungdomsråd. Kan en bred förvaltningsövergripande arbetsgrupp utgöra stöd och hjälp för detta ungdomsråd? Beredningsförslag Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens remissyttrande. Kultur och fritidsnämndens beslut Enligt beredningsförslaget.

9 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) KUF 24 Delgivningar Skrivelse ang. Samordna marknadsföring av arrangemang under sommaren 2006 i Vårgårda. Resultatanalys Anteckningar förda vid förvaltningssamråd Anteckningar förda vid ledningsgrupp Styrelseprotokoll för Vårgårda föreningsråd Delges och lägges till handlingarna.

10 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) KUF 25 Delegation Anmäls delegationsbeslut enligt nedan: Förvaltningschef Sven-Åke Mökander Samarbetsavtal Vårgårda cykelklubb 8 Turistbyråansvarig Agnetha Jonsson Avtal mellan 4H gården och turistbyrån 3 Anställning, arbetspraktik, Christine Lätt 4 Delges och lägges till handlingarna.

11 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) KUF 26 Beredningsärende A. Samarbete med Alingsås, Sollebrunn och Herrljunga fritidsgårdar och ungdomskultur. Fritidsgårdsföreståndare Christina Järsand rapporterade om ett påbörjat samarbete mellan fritidsgårdarna i tre kommuner. Kompetensutveckling och stimulans av personal samt gemensam verksamhet/besök. Lokalt artist och musikläger i Vårgårda under juni. Tre kommuner där läger/utbildning med övernattning på Tånga och kursdagar på fritidsgården och Kulturen. Pengar söks hos Västra Götalands kulturbidrag. B. Fritidsgårdsplanering Christina Järsand beskrev den pågående planeringen av fritidsgårdsverksamhet med sommarprogram och en ökning till 3.5 öppetkvällar/vecka. Nämnden gav här ett uppdrag till Christina och Sven-Åke att tillskriva kommunstyrelsen och fråga om hur vi tar hand om de stökiga men underåriga år, besökarna på fritidsgården. Ska det inte finnas fritidsklubbsverksamhet för åringar? C. Kultur och biblioteksplan. Bibliotekschef Lena Kellerman drog bakgrunden till kommande kultur- och biblioteksplan. Bibliotekslagen kräver denna plan. I dagsläget finns fem rubriker och flera delar, som övertagits från kultur och fritidspolitiskt program. Planens ska vara färdig under 2006 och efter remissomgång antas i kommunfullmäktige. Det ska även tas fram en fritids- och idrottsplan.

12 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (12) Forts. 26 D. Uppdrag till föreningar. Nämnden diskuterade de olika kulturpolitiska uppdrag som kan komma i samband med bidrag till kultur- och övriga föreningar. Detta har varit en bra dialog som funnits de senaste åren. E. Budget och verksamhetsplan Förvaltningschefen delgav den information som nu finns om verksamhetsplanens upplägg 2007, med rubriker från ÖP. Vår budget ökas med 1,5 %. F. Tjänstegarantier. Tjänstegarantierna skall omarbetas inför Vi kommer inom kultur och fritid att göra språkliga ändringar men öka inom synpunktshanteringen och focusgrupper.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur och fritidsnämnden 2009-11-09 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag 2009-11-09, kl. 17.30-20.00 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Marianne Andersson (c) Anders Lummander (c) Bo Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur och fritidsnämnden 2009-05-11 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, rum Yxnås måndag 2009-05-11, kl. 17.30-20.00 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Maria Willner (s) Marianne Andersson (c) Anders Lummander

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande. UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-11 1(24) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Klas-Göran Olsson

Läs mer

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.30-20.10 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16 Tekniska 11-16 2 Informationer och överläggningar 5 Upphandling av parkdrift, norra kommundelen... 7 Avslutande av avtal med slamsugningsentreprenör och övertagande av driftledning... 9 Granskning av Bälinge

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer