HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman."

Transkript

1 ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2.Yal av justeringsmän och rösträknare Beslut: Till justeringsmän ft)r stämmoprotokollet tillika rösträknare väljes Sven-Olov Henriksson och Claes Olofsson. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. 4. Val av sekreterare fiir stämman Beslut: Marie Sjölund väljes till sekreterare fiir stämman. 5. Fastställande av röstlängd Beslut: Röstlängd upprättas och fastställes om röstning enligt röstlängd blir aktuell under mötet. 6. Dagordning Beslut: Föreslagen dagordning godkännes. 7. Stämmans behöriga utlysande Beslut: Kallelsen anses vara behörigt utlyst enligt stadgarna. 8. Styrelsens och revisorernas berättelser Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning for 2011 ftiredrogs. Av verksamhetsberättelsen (bilaga 2) framgår bland annat att det återsär endast en liten del av uppm?irkningen av fastighetsgriinsen vid Snasafiälle! att gemensamhets stugan på S. Rensjön äntligen?ir klar, att lantmäteriet åinnu inte gett något svar ang. vägfiinättningen, att Kanadarödingsfi sket har genomft)rts. ' Av ekonomiska redovisningen (bilaga 3) framgår bland annat att året gav ett underskott på 50185:-. Beslut: Stiimman godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen att läggas till handlingarna. Revisorernas berättelse for 20ll foredrogs. Beslut: Stämman godkänner berättelsen att läggas till handlingarna. 9. Ansvarsfrihet Iör styrelsen Beslut: Stämman beviljar styrelsen ansvarftihet for 20ll års verksamhet. 10. Framställningar från styrelsen Styrelsen hade inga framställningar 11. Motioner Inga motioner hade inkommit.

2 12. Fastställande av budget ftr2012 Beslut : Stämman antar styrelsens budgetförslag. (B ilaga 4) 13. Fastställande av arryoden och ersättningar Beslut: Arvoden och ersättningar ftirblir som 201 l. 14. Vat al ledamot på ett år som ersöttarefi)r Jens Andersson, sebeterare Förslag: Mattias Lindell som vikariqrar fiir Jens på Länsstyrelsen. Beslut: enli$ ftirslag. bl ledamot på två år som ersöttmefor Marcus Göransson som valt att ovgå Förslag: Bengt Jonsson. Beslut: Enligt fi)rslag. tre suppleanter på nå år. Förslag: Claes Olofsson, Stefan Norin och Morgan Göransson Beslut: Enligt ftirslag. cl två revisorer på ett ar Förslag: Ingrid Lyxell och Tomas Kålen. Beslut: Enligt fi)rslag. dl revisorsuppleanter på ett år Förslag: Margareta Olofsson och Alf Kålen. Beslut: Enligt ftirslag. el valberedningpå ett år varav en sammankallande Förslag: Maria Dryselius (sammankallande), Stig-Gunnar Jönsson och Per-Anders Jämting. 15. Övriga frågor Priset ft)r stugan i S.Rensjön skall vara 400:-/dygnet. Maria Dryselius fortsätter som stugfogde. Claes Olofsson fär i uppdrag att se över HSSFs båt i S.Rensjön. Mötet beslutade att alla som har båthus i S.Rensjön ansvarar fiir att det är ordning och reda runt respektive båthus. Vi bör bevaka det som sker angående nationalparksplanerna, Bengt Jonsson år i uppdrag att forska på området och redovisa på niista styrelsemöte. HSSF äger en GPS med fastighetskärta denna finns att låna hos Marie o Tore Sjölund i Ånn. P-A Jämting har fiitt en fiirfrågan firan länsstyrelsen, som önskar en representant från HSSF, med anledning av att Ånnsjöns vattennivå sjunker. Torbjörn Öien tar på sig uppdraget. Ar Ånnsjön markerad efter fiskeområdena vintertid, mötesdeltagarna tror inte det. 16. Stiimmoprotokollet Beslut: Stiimmoprotokollet finns tillg?ingligt pä Hanriis Cafe i HandöI, snarast.

3 17. Mötets avslutande Ordlorande forklarar mötet avslutat. Vid protokollet l.{r,^rrhfl l *,,he Justerare C/ou fl\ttrot S,,xn- o.t,n/nilb,on Marie Sjölönd ' To.björn Öien Claes Olofsson Sven-Olov Henriksson (sekreterare)

4 orr- &LE Kt ['. lö C tgts bto s5qr4 -.f t/ v h -c lov // enru //a, d Sl tr: ( l;s-v 'åa f --1 7:rzrrrs o n,//a""då'/ J,'gaz 2l.r tlqn4i( &t 7

5 OL'la-oJa Z sarurällighetsforening i Reg.nr HANoöt-s SKTFTESI-AGS BoKSLUT 2an RESULTATRÄKNING Kostnader Arvoden, sociala avg, O mkostnader HandöUAnnsjön O m kostnader Rensjövägen Omkostnader Värmestugan S. Rensjön Omkostnader båthusområde S. Rensjön O m kostnader Silverfallsstugan Div omkostnader (möteskostnader) Om kostnader Snasafi ä llet Bankkostnader 22793, , ,25 192, , , , , ,75 lntäkter HanOOtantf nan S.Rensjön Annsjögruppen Jaktkort Snasen Jaktanende Snasen Båthus S.Rensjön Medlemsbevis Ma rkintrån g Snasafi ället Ränteintäkter Arets underskott, , , ,00 500,00 6, ,00 60,00 537, , , ,75 BALANSRAKNING Tillqånqar Kassa 4221,50 Plusgiro 27760,65 Nordea ,87 Swedbank 0 Tax.värde Snasaflället 6000,00 Summa tillgångar , , , , Skulder och eqet ka Eget kapital Enan/Handölan Snasafiället Annsjön S.Rensjön Arets underskott ital , , ,88 827A5, , ,7 Handöl 'il Torbjörn Öien ordförande Marie Sjölund kassör Vår revisionsberättelse har avgivits den Gösta Hoväng AIf Kålen

6 l I ': i ]:? Oi A3^ h BUDGET Verksamhet lntäkt Kostnad Netto Snasafiället Arrende älg/ripa Jaktbev. Kurs Bevakning o tillsyn Arrende Helitrans Fiske i Annsjön enligt avtal Del i fiskekort Bevakn. o tillsyn Ev båtklubb I Fiske i Södra Rensiön Fiskekort Båthusavgifter Bevakn. o tillsyn Vägkostnader Brygga Båtplats Handölan/Enan Fiskekort Bevakn.o tillsyn Vindskydd Gemensamma kostnader S relse- o revisorarvoden Arbetsgivaravgifter Omkostnader Arsmöte Trivsel h öjjande åtg ärder TOTALT lntäkter Kostnader NETTO { f.2404

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Närvarande: 18 st se röstlängden

Närvarande: 18 st se röstlängden Års m ötes p rotokoll No rd kosters Fiskeh a m nfii renin g Torsdagen den 21 mars 2013. Närvarande: 18 st se röstlängden Plats: Fiskargården $ 1. Årsmöte öppnas. $ 2. Val av ordliirande och sekreterare

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer