Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)"

Transkript

1 Stockholm Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson, ledamot Ida Nordin, ledamot Fredrik Nordqvist, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Thomas Kensert, tjänstgörande suppleant Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Shadrach Odhiambo, valberedningen Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare Klaus Lintho, suppleant 35 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna till kalenderårets första styrelsemöte. 36 Föredragningslista Efter tillägg om Nordiska Mästerskapen samt rutiner för landslagsoveraller under punkten för övriga frågor kunde föredragningslistan godkännas. 37 Val av justerare (sittande möte) Kermith Fredriksson valdes att jämte ordföranden justera protokoll Rapport RF och skolverket, Klas Sandberg föredragande Se Bilaga 52a-e Ordföranden föreslog en fortsatt bevakning av den påtalat intressanta satsningen. 39 Protokolljustering (möte 3) Bl.a. p.g.a. datorproblem hos ordföranden hade protokoll 3 inte gått ut till styrelsen i helhet innan mötet. Föreliggande utkast till protokoll 3 gicks dock igenom under sittande möte, speciellt fokus gavs de punkter som innefattade noteringar om uppföljning eller åtgärd: Reviderat ramavtal för mästerskapsarrangemang hade till sittande möte lämnats in för behandling. Inlämnat förslag innefattade dock ej ramar för landskampsarrangemang, frågan om checklistor föreslogs överlämnas till projektgruppen för det Idrottslyftsprojekt som berör frågan i inlämnad ansökan. Frågan om ramavtal för landskampsarrangemang bordlades till senare tillfälle.

2 Gällande 23 om 19 om Årets domare föreslogs att generalsekreteraren ska fråga [personuppgift] om han har möjlighet att slutföra efterfrågat arbete. Gällande 23 samt 24 Övriga rapporter och arbetet med att via IdrottOnline samla in kontaktuppgifter och uppgifter om LOK-aktiviteter uppgavs ha påbörjats av generalsekreteraren och den nytillträdda IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorn, hittills har dock arbete med Idrottslyftet prioriterats. Gällande 24 Övriga rapporter och ITO-examineringen av Tom Svenonius och Håkan Bergman har inget skriftligt besked inkommit från AIBA. IF Göteborgs Team Box ansökan Idrottslyftet enligt Bilaga 29: Team Box Göteborg ansöker om [belopp] till läger projekt. Detta är ett samverkansprojekt med fler västsvenska föreningar. Bifall efter komplettering med ekonomisk kalkyl. Samt utförligare projektbeskrivning. Motivering till godkännande: Samverkan samt tydlig idrottssatsning. Inlämnad kompletteringen uppgavs inte ha godkänts av projektgruppen för Idrottslyftet. Förslag att Ida Kvist kräver in ny komplettering i linje med av projektgruppens givna riktlinjer. Gällande 32 Skrivelse AIBA/EuBC (Bilaga_17a-Fran_AIBA-Revised_Bylaws) Förslag att generalsekreteraren begär in offert för översättning av SBF:s stadgar genom en professionell översättningsbyrå. 40 Idrottslyftet Ida Kvists arbetsbeskrivning (se Bilaga 36) Liggande ansökningar (se Bilaga 66) Gränser för utbetalning av Idrottslyftsmedel via Föreningsstöd Förslag: upp till kr för anställd Idrottslyftskoordinator med besked inom en månad, upp till kr för utnämnd Idrottslyftsprojektgrupp med besked inom två månader, över kr för förbundsstyrelse eller VU med besked inom två månader. Generalsekreteraren ska se till att detta ska kommuniceras på hemsidan. Juli månad ska inte räknas med vid beräkning av svarstid. Utvecklingsträffar inom ramen för Föreningsstödet Tidigare föreslagen utvecklingshelg under maj månad föreslogs detta år vara mer renodlat inriktad på främst Idrottslyftet men även IdrottOnline. Den sammanslagna SDF- och ordförandekonferensen föreslog förläggas till årsmöteshelgen (lördagen den 6 oktober 2012). Vidare föreslogs att en mindre grupp ur förbundsledningen med Thomas Kenserts som koordinator skulle uppsöka medlemsföreningar medelst fysiska besök med avsikt att sprida kunskap om bl.a. Idrottslyftet och IdrottOnline. Besked om stöd Idrottslyftet år 5 b, d.v.s. kalenderåret 2012 (se Bilaga 50). Förbundsutvecklingsstöd: kr Verksamhetsutvecklingsstöd: kr Föreningsstöd: kr Rapport från träff med RF och andra SF på Münchenbryggeriet i Stockholm Närvarande Ida Nordin och Ida Kvist (Se Bilaga_59-Rapport_från_Idrottslyftets_utformning_ar_6). Idrottslyftspaket "Första tävlingen" (berör i viss mån BoxAllsvenskan) Se Bilaga 54 BoxAllsvensk ansökan från TIFA En första version av inlämnad ansökan på [belopp] uppgavs ha skannats in, beretts och skickats för VU-beslut den 26 januari från Idrottslyftsgruppen, dock hade något VU-beslut inte fattats. En andra version om [belopp] ska därefter ha lämnats in av TIFA direkt via IdrottOnline, som sig bör, den andra versionen var dock otillräckligt specificerad men föreslogs godkännas om projektet behandlades som ett pilotprojekt under styrelsesuppleant Thomas Kenserts ledning.

3 41 Rapporter a) Sportchefs rapport Sportchefs rapport (Se Bilaga 56) [Personuppgift rörande förtroendeuppdrag inom landslagen.] BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Riktat stöd 2012 (se Bilaga 44) Aktivitetsplan (Se Bilaga 57) Team Rio (Se Bilaga 60) b) Kommittérapporter Medicinska Kommittén om AIBA-mötet i Thailand (se Bilaga 63) Utkast till nyuppdaterad Medical Handbook har delats ut (se Bilaga 65), utkastet skall läggas fram till AIBA:s styrelse för formellt beslut, därefter föreslås kommittéledamot Anna Wahlgren revidera den svenska versionen Medicinsk handbok i olympisk boxning. Frågan om huvudskyddets varande hade på SBF:s begäran av Gunnar Ekman tagits upp för diskussion, ordföranden för AIBA Medical Commission föredrog den av AIBA framtagna slutsatsen att huvudskydden bara skyddar mot ytliga skador ( cuts ) och därför inte påverkar skaderisken för hjärna. Det framlagda förslaget om att huvudskydd ska slopas för herrseniorboxare utgör således inget medicinskt hinder, om varför förslaget inte ska gälla även damer sades ingenting. Medicinska Kommittén om Boxningsläkarkurs Kursen planeras till den 2 april 2012 (se Bilaga 64). Kommittén för tävlingsarrangemang möte i Morgongåva (se Bilaga 51) Följande förtydliganden gjordes av kommittéordförande Kermith Fredriksson: Diplom-SM ska gå i Söderköping och inte Boden, under Nordiska Mästerskapen 2012 ska Håkan Bergman vara TD istället för Tom Svenonius. BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Övriga i rapport omnämnda förslag behandlades enligt nedan. Förslaget att USM/JSM ska gå under tre (3) dagar behandlades i samband med förslaget om reviderat ramavtal för arrangemang av svenskt mästerskap (se 46 Övriga frågor). Förslag om att ändra regeln om kravet att ha en läkare vid varje ring. Föredragande menade att andra kampsporter i Sverige tävlar i flera ringar med endast en läkare och att det därför borde räcka med en läkare även vid boxningstävlingar. BESLUT: Frågan ska av generalsekreteraren ställas till SBF:s medicinska kommitté för deras utlåtande. Förslag om att få gå fler matcher per dag. BESLUT: Gällande tävlingsregler skall dubbelkontrolleras av generalsekreteraren, därefter ska SBF:s medicinska kommitté rådfrågas.

4 Ordföranderapport (se Bilaga 55) Möte med Hans Lindahl ang BoxningsAllsvenskan, den 5 december 2011 Styrelsemöte kombinerat med julbord, den 6 december 2011 Möte med översynsgruppen av SBF, den 15 december 2011 Utvecklingssamtal med Majid Jelili, den 20 december 2011 Möte BoxAllsvenskan, den 20 december 2011 Anställningsintervjuer av sökande till Idrottslyftkoordinator, den 5 januari 2012 Sponsormöte med Svenska Kyrkan, den 12 januari 2012 Landskamp SVE v ENG, Uppsala, den 21 januari 2012 Möte med Karin Matsson (RF), den 24 januari 2012 Startdialogmöte på SOK, den 31 januari 2012 d) GS-rapport Startdialogmöte med SOK, den 31 januari 2012 En organisationsskiss över SBF:s anställda fungerade som diskussionsunderlag under startdialogen med SOK, denna förevisades även sittande styrelsemöte (se Bilaga 67). Förenklat kan sägas att SOK gällande OS i London 2012 för direkt dialog med förbundstränare Majid Jelili (gällande herrar) och John Brikell (gällande damer), i ett bredare landslagsperspektiv arbetar dessa två under sportchefens ledning. Vad gäller den mer långsiktiga OS-satsningen mot Rio de Janeiro 2016 är SOK:s primära samtalspartner sportchefen tillika koordinatorn för SBF:s satsning Team Rio Vid större strategiska beslut gällande Rio 2016 ska utnämnd projektgrupp (styrgrupp) rådfrågas (ett VU-beslut hade tillsvidare tillsatt Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist, Kermith Fredriksson och PO Lindvall som styrgrupp för Team Rio). SOK företräds i all dialog rörande ovan nämnt av deras sportchef Anders Wiggerud. SBF:s organisation och mandatordning kan komma att ändras efter att resultatet från översynsgruppen för just SBF:s organisation förevisats under mars månad, detta meddelades SOK under startdialogen. Med anledning av att generalsekreterare Håkan Stigzelius med hustru väntar barn i början av augusti meddelades styrelsen att kommande föräldraledighet är att räkna med. Speciellt omnämndes att de tio första dagarna kan komma att sammanfalla med beredandet av inkomna årsmötesmotioner och dylikt. e) Övriga rapporter I samband med AIBA-mötet i Thailand januari 2012 erbjöds närvarande Gunnar Ekman att göra prov för ITO-examinering, efter genomfört prov meddelades att Gunnar Ekman klarade testet och numera är AIBA International Technical Official (ITO). Ett stort grattis riktades till Gunnar Ekman. Översyn av domarbrist utifrån brev och årsmötesmotion Med anledning av skrivelse inkommen från ett flertal domare (se Bilaga 26 och 32 Övriga frågor under Möte 3 den 6 dec 2011) samt under årsmötet 2010 behandlad motion nr 11 har Susanne Kärrlander tillsammans med Michael H Gustafsson kommit att rekommendera att frågor rörande den i motionen föreslagna nationella domaravgiften ska kunna hänvisas till det domarutvecklingsstöd som tagits fram och efter VU-beslut publicerats på swebox av Idrottslyftsgruppen den 13 januari 2012 (se Bilaga 38).

5 42 VU-beslut I samband av behandlandet av VU-beslut ombads generalsekreterare Håkan Stigzelius och sportchef Erik Bredler lämna mötesrummet. Styrelsebesluten tagna rörande VU-besluten meddelandes för sportchefen samt protokollförande generalsekreterare: Beslut om personer att ingå i styrgruppen för satsningen Team Rio: Patrick Wheeler (ordf) Fredrik Nordqvist (styrelseledamot) går överlappande mot ordförande Kermith Fredriksson (ordf i Kommittén för tävlingsarrangemang) P O Lindvall (utbildningskommittén och ansvarig för mental rådgivning) Då gruppen ska jobba långsiktigt bör SBF:s ordförande samt en ledamot i styrelsen ingå. Dessa personers mandatperioder överlappar varandra för att garantera att alltid finns en person som kan informera om projektet utifall någon av dessa avgår efter en mandatperiod, eller av annan orsak inte längre innehar förtroendeuppdraget. Ordförande i Kommittén för tävlingsarrangemang bör per automatik sitta med. Därefter kan medlemmar plockas in efter behov. Gruppen ska fungera som en styrgrupp och kunna hjälpa och delegera till en koordinator. Denna koordinator ska kontinuerligt rapportera och hålla projektgruppen uppdaterad vad som sker. Om behov av mer resurser (personella eller finansiella) uppkommer ska koordinatorn ge projektgruppen förslag som styrelsen sedan kan ta beslut om Beslut om att ge Utbildningskommittén i uppdrag att ta över frågan om AIBA-stjärnor för våra svenska tränare och att Lennart Bernström kommer att ansvara för detta uppdrag Beslut om nytt Idrottslyftspaket Domarutvecklingsstöd. (Se Bilaga 38.) Beslut om nya riktlinjer för Idrottslyftet, att publicera på swebox innan jul. (Se Bilaga 40.) Beslut om anställning av John Brikell som förbundstränare dam på halvtid om [belopp] kr/månaden till , med eventuell förlängning till om någon dam kvalar in till OS Beslut om anställning av Majid Jelili som förbundstränare på heltid om [belopp] kr/månaden till Förslaget har lämnats av översynsgruppen för SBF:s organisation (Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist, Gösta Niklasson, Åke Johansson och Lennart Bernström), speciellt detta beslut ville VU ta med hela styrelsen eftersom det rörde sig om en anställning på så lång tid. Ida Nordin lade ner sin godkännanderöst med hänvisning till beslutets ekonomiska omfattning och den för henne korta tiden att under sittande möte sätta sig in i frågan.

6 Beslut om anställning av Ida Kvist som IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator på halvtid om [belopp] kr/månaden fram till Beslut om att nominera Håkan Stigzelius och Ida Nordin till referensgrupp för arbete för etnisk mångfald (RF). Håkan Stigzelius meddelade att Ida Nordin har blivit antagen. 43 Bordlagda frågor Nordisk_B_U_konf_rapport_til_deltakere_2011 (se Bilaga 22) Förslag att bordlägga behandlandet av rapporten från Lillehammer till nästa möte när konferensdeltagaren Klaus Lintho finns närvarande. BESLUT: Bordlägges. 44 Ekonomi Balans- och resultatrapport (se Bilaga 62) Generalsekreteraren kommenterade de ekonomiska rapporterna med att eftersläpning av kontering på intäktssidan inte ger en rättvis bild av resultatet. 45 Skrivelser AIBA/EUBC Bilaga_35-Fran_AIBA-Use_of_AIBA_Licensed_Products_-_December_8_2011 Bilaga_41-Fran_AIBA-Baku_Extraordinary_Congress_Minutes Bilaga_43-Fran_AIBA-TD_and_ITO_Examination_Bangkok_2012 BESLUT: Lägges till handlingarna med en notering om att Gunnar Ekman klarade examineringen. Bilaga_45-Fran_AIBA-SWE_Letter_to_63_NFs blocking_boxers_ Vidarebefordrad till WSB-gruppen för översyn. Förslag att både generalsekreterare och ordförande bevakar aktuella boxares utveckling mot andra proffsorganisationer än APB (AIBA). Bilaga_47-Fran_AIBA-Change_of_Dates_for_Womens_WCs_-_January_6_2012 Bilaga_48-Fran_AIBA-Suspension_of_Romania_Boxing_Federation_January_11_2012 RF/SOK Bilaga_44-Fran_RF-Riktat_Stod_2012 Bilaga_46-Fran_SOK-Styrelseprotokoll_ Övriga skrivelser Bilaga_34-Fran_Narva_BK-om_BoxAllsvenskan_2012 Bilaga_39-Fran_Anneli_Tiainen-Hur_gor_SBF Ärendet konstaterades föranleda ingen ytterligare åtgärd. Förslag om att en färdig mall för svar från privatpersoner ska tas fram för generalsekreteraren att använda, detta för att inte belasta förbundsstyrelsen med frågor från andra än förbundets medlemmar.

7 Bilaga_42-Fran_NBK_Akilles-Samma_sport_Samma_regler BESLUT: Generalsekreteraren ska skriftligen tacka NBK Akilles för stödet. Bilaga_49-Fran_Bettan_Andersson-Om_huvudskydd BESLUT: Generalsekreteraren ska skriftligen tacka Bettan Andersson för informationen. Bilaga_53-Fran_Anneli_Tiainen-Reklam_for_katolicismen Ärendet konstaterades föranleda ingen ytterligare åtgärd än det svar generalsekreteraren redan givit. 46 Övriga frågor Damlandslaget och SM (Åke Johansson föredragande) Behandlades under sportchefs rapport och resulterade i ett önskemål om att aktiva inom elitgrupperna i ska boxas på hemmaplan. Diplom-SM (Åke Johansson föredragande) Förslag på att invägning ska ske med tävlingsdräkt på med ett avdrag om 2 hg, sista anmälningsdag föreslogs även till den 26 mars Förslag till nytt ramavtal för mästerskapstävlingar (se Bilaga 58) Sportchef Erik Bredler menade att förbundstränargruppen åsikt är att USM/JSM bör vara över fyra (4) dagar istället för föreslaget om tre (3) dagar. VOLVO leasingbilar Generalsekreterare Håkan Stigzelius har varit i kontakt med [personuppgift] som intygade att inga eftersläpningar vad gäller betalning av tecknad leasingbil förelåg. Sportchef Erik Bredler kunde intyga att det samma gällde den bil han nyttjar. Förslag att generalsekreteraren meddelar skattmästare Anders Holmberg om detta. Kommittéordförandekonferens 18 feb 2012 Generalsekreterare Håkan Stigzelius redogjorde i korthet för planerad konferens i samarbete med SISU. Nordiska Mästerskapen mars 2012 Sportchef Erik Bredler meddelade att arrangörsmöte hållits timmen innan sittande styrelsemöte och att lokal Torben Krut-hallen (Stockholms Stadion) har säkrats mot en kostnad av [belopp] och att Hotell Tapto Choice har bokats som officiellt hotell, vidare ska Narva BK:s ring användas under tävlingen. Rutiner för dräkter för landslaget Förslag att kategoriansvariga ska ansvara för de olika landslagens dräktuppsättningar. 47 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Kermith Fredriksson, ledamot

Protokoll 2. Korpen, Idrottens Hus (Stockholm) 2011-11-08. Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 8 november 2011.

Protokoll 2. Korpen, Idrottens Hus (Stockholm) 2011-11-08. Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 8 november 2011. Korpen, Idrottens Hus (Stockholm) 2011-11-08 Protokoll 2 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 8 november 2011. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande

Läs mer

71 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler önskade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

71 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler önskade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. Stockholm 2011-06-07 Protokoll 7 Protokoll 7 SBF:s styrelsemöte tisdagen den 7 juni 2011. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, ledamot ( 71-82a) Marika

Läs mer

Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13

Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13 Stockholm 2013-11-13 Protokoll 2 Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Åke Johansson,

Läs mer

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator ( 102 e samt 104-107)

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator ( 102 e samt 104-107) Stockholm 2012-08-21 Protokoll 9 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 21 augusti 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Anders Holmberg, skattmästare

Läs mer

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Per-Ola Lindell, valberedningen ( 09-12e) Gunnar Ekman, medicinska kommittén ( 09-12b medicinska kommittén)

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Per-Ola Lindell, valberedningen ( 09-12e) Gunnar Ekman, medicinska kommittén ( 09-12b medicinska kommittén) Stockholm 2009-11-09 Protokoll 2 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Jörgen Kalmendal, ledamot Marika Holm, ledamot ( 09-17) Lennart Bernström,

Läs mer

Protokoll 2. Stockholm 2010-11-15. SBF:s styrelsemöte måndagen den 15 november 2010.

Protokoll 2. Stockholm 2010-11-15. SBF:s styrelsemöte måndagen den 15 november 2010. Stockholm 2010-11-15 Protokoll 2 SBF:s styrelsemöte måndagen den 15 november 2010. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Anders Holmberg, skattmästare Ingrid Niklasson,

Läs mer

Sanna Neselius, Medicinska Kommittén (via telefon under Medicinska Kommitténs rapport, 53b)

Sanna Neselius, Medicinska Kommittén (via telefon under Medicinska Kommitténs rapport, 53b) Stockholm 2012-03-06 Protokoll 5 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 6 mars 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson, ledamot

Läs mer

Protokoll 7. Stockholm

Protokoll 7. Stockholm Stockholm 2010-02-23 Protokoll 7 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Lennart Bernström, ledamot Mats Berntzén, ledamot Förhinder: Jörgen

Läs mer

143 Mötets öppnande Förbundsordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

143 Mötets öppnande Förbundsordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Stockholm 2010-10-09 Protokoll 15 Protokoll fört under SBF:s styrelsemöte lördagen den 9 oktober 2010. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare

Läs mer

Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar.

Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar. Stockholm 2012-06-04 Protokoll 8 Protokoll 8 för SBF:s ordinarie styrelsemöte måndagen den 4 juni 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid SBF:s styrelsemöte, onsdagen den 15 december 2010, Hotel Scandic Continental.

Protokoll fört vid SBF:s styrelsemöte, onsdagen den 15 december 2010, Hotel Scandic Continental. Stockholm 2010-12-15 Protokoll 3 Protokoll fört vid SBF:s styrelsemöte, onsdagen den 15 december 2010, Hotel Scandic Continental. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 3-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 12 december 2006 i Idrottens Hus.

PROTOKOLL 3-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 12 december 2006 i Idrottens Hus. 3-2006/07 1 PROTOKOLL 3-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 12 december 2006 i Idrottens Hus. Närvarande: Bettan Andersson ordförande Terry Laitala ledamot Angelica Söderberg

Läs mer

Protokoll 5. Stockholm

Protokoll 5. Stockholm Stockholm 2010-01-11 Protokoll 5 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Jörgen Kalmendal, ledamot -> 39 Lennart Bernström, ledamot -> 39 Mats

Läs mer

Protokoll 8 ( )

Protokoll 8 ( ) Protokoll 8 (2008-2009) Styrelsesammanträde för Svenska Boxningsförbundet 18 aug 2009, lokal Rosen i Idrottens hus, Stockholm. Närvarande: Bettan Andersson ordförande Terry Laitala vice ordförande Angelica

Läs mer

PROTOKOLL 5-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 27 mars 2007 på förbundskansliet.

PROTOKOLL 5-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 27 mars 2007 på förbundskansliet. PROTOKOLL 5-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 27 mars 2007 på förbundskansliet. Närvarande: Bettan Andersson ordförande Mats Kullström v.ordf/skattmästare Angelica Söderberg

Läs mer

Protokoll 5 ( )

Protokoll 5 ( ) Protokoll 5 (2008-2009) Styrelsesammanträde för Svenska Boxningsförbundet 31 mars 2009, förbundskansliet i Stockholm. Närvarande: Bettan Andersson Terry Laitala Thomas Carlsson Angelica Söderberg Åke Johansson

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

VU har godkänt de kompletteringar styrelsen begärde in för Idrottslyftsansökan från Majornas BK. Beslut: Godkännes

VU har godkänt de kompletteringar styrelsen begärde in för Idrottslyftsansökan från Majornas BK. Beslut: Godkännes Stockholm 2013-08-29 Protokoll 8 Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 27 augusti 2013 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, ledamot Åke Johansson, ledamot Fredrik Nordqvist,

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

PRESENT PRE A SENT TION A SDF S -Ordf Or ö df ran r dek an o dek nf n er f en er s en 2011-01-08/09

PRESENT PRE A SENT TION A SDF S -Ordf Or ö df ran r dek an o dek nf n er f en er s en 2011-01-08/09 PRESENTATION SDF-Ordförandekonferens 08/09 Organisation Styrelse Kansliet; Generalsekretare & sportchef Förbundstränare Kommittéer Ansvarsgrupper Projektgrupper Distrikt/Klubbar Styrelsen Patrick Wheeler

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm.

PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm. SCF:s klädleverantör PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm. NÄRVARANDE Yvonne Mattsson Bo Sjöberg Tony Pölder Åsa Hermanson Anders Karlsson

Läs mer

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte.

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2015-12-02 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf Caj-Åke Andersson, (CÅA) Gitte Nählinder, (GN) Malin Sandvig, (MS) 118-123, 125-129 Peter Tallinger, (PT)

Läs mer

Verksamhetsberättelse SBF 2011/2012

Verksamhetsberättelse SBF 2011/2012 Verksamhetsberättelse SBF 2011/2012 1 Året som varit 11/12 Så har ännu ett år passerat och det har varit ytterligare en händelserik tid inom svensk boxning. Sverige stod värd för ett Nordiskt Mästerskap,

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Styrelsemöte nr. 16. Datum: 2011-12-04 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.14:00-18:00

Styrelsemöte nr. 16. Datum: 2011-12-04 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.14:00-18:00 1 Styrelsemöte nr. 16 Datum: 2011-12-04 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.14:00-18:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande Anders Bergström, kassör

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Omfattning 45-61 Beslutande Folke Andersson Birger Fält Karin Dahl Ernst Larsson Gunnar Wall Börje Hansson 45-49 +

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

Förhinder hade anmälts av Inge Blank och Ann-Kristin Blomgren. 36 MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Förhinder hade anmälts av Inge Blank och Ann-Kristin Blomgren. 36 MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN PROTOKOLL STY 5/2001 1(5) PROTOKOLL STY 5/2001 Sammanträdesdata Tid 2001-06-16 kl 17.30 20.00 Plats Delfinen-hallen, Luleå Närvarande Jacob Douglas Kjell Engström Rolf Randborg Stig Klemetz Håkan Svelander

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet på Scandic Hotell Väst, Örebro.

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet på Scandic Hotell Väst, Örebro. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet 2016 09 02 på Scandic Hotell Väst, Örebro. Närvarande Ordförande & Styrelse Mats Qviberg (MQV) Pontus Silow (PSI) Christer Grähs (CGR) Per Leandersson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 2010-10-09 (10.00-16.00) SVEMO kansli Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll nr 9/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på hotell Quality Hotel Winn, Haninge

Protokoll nr 9/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på hotell Quality Hotel Winn, Haninge Protokoll nr 9/2017 97-109, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen 2017-08-26 på hotell Quality Hotel Winn, Haninge Närvarande: Margareta Israelsson, ordförande Putte Eby Sussan Eriksson Lena-Marie

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10-2007 106-122

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10-2007 106-122 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10-2007 106-122 Plats: First Hotel Royal Star, Älvsjö Datum: 2007-08-18--19 Tid: Lörd kl 10.00-18.00, sönd kl 09.00-11.30 Närvarande: Ledamöter: Georg Andrésen,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Kolviks samfallighetsforening

Kolviks samfallighetsforening Kolviks samfallighetsforening Protokoll fran arsmote 2009 Plats: Stora Hemmestaskolans matsal Tid: Sondagen den 15 februari 2009 kl. 10.00 Motets oppnande Ordforande Lars Ahlenfalk halsade alia valkomna

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 9-2012 105-127 Plats: Telefon Datum: 2012-05-08 Tid: 19.30-22.15 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Monica Westin, Yvonne

Läs mer

Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokolljusterare Vivika Raumanni utses till protokolljusterare.

Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokolljusterare Vivika Raumanni utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, tisdag den 4 december 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Anders Larsson, ordf, Bodil Berntsson, Margaretha Elfving, Jessica

Läs mer

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm Stockholm 2015-04-19 PROTOKOLL 2/2015 Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, vice ordförande (AB) Ella Lindgren, ledamot (EL)

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Kallade ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Mats Larsson

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Kommittémöte

Kommittémöte Kommittémöte 2007-04-14 Cafeterian Alleby Mötesdeltagare Agneta Kindholm Anders Gustafsson Ann-Sofie Jonasson Cecilia Adolfsson Gunilla Jonsson Kicki Olsson Kim Strach Nisse Adolfsson Robert Persson Susanne

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Protokoll Nr 9, , 2015

Protokoll Nr 9, , 2015 Datum: 27/10 2015 Tid: 21.30 23.20 Plats: Skype Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör), Isabelle Sarfati (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ledamöter.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ledamöter. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 343, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 21 oktober 2011 på Airport Hotel Arlanda, Arlandastad. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 3-2010 41-60 Plats: Rica Talk Hotel, Älvsjö Datum: 2010-03-06 Tid: 11.15-19.00 Närvarande: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jan Lund-Jensen, Ingrid Ryrholm,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 Omfattning 61-77 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl 61-72 Börje Hansson Ernst Larsson Birger Fält Jan-Erik Wettermark Christer Svensson,

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 1 Plats: White & Case Advokat AB, Stockholm Närvarande: Ordförande - Kicki Molin (KM) - Peo Danielsson (PD) - Herman Håkansson

Läs mer

Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem.

Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem. 2016-04-02 1 (4) Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem. Vid årsmötet deltog 20 personer. Närvarande styrelseledamöter Britta Håkans Elly Gunnarsson Inger Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). 155. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Svenska Bangolfförbundet

Svenska Bangolfförbundet Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 17 november på Bosön, Lidingö Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Pauli Kuikka (PK), Malin

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 / 2010 179-197 Plats: Telefon Datum: 2010-08-17 Tid: 19.30-21.45 Närvarande: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Lars Granström, Ann Stålhammar, Jan Lund-Jensen,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon Närvarande: Johan Robertson, Anders Dahlén, Conny Thunberg, Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson 1-15 Frånvarande: John Hall och Suzan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson och Conny Thunberg 1 19 Adjungerad: Peter Lundmark,

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 (5) FS - möte nr 6 år 13/14 Clarion, Arlanda 2014-03-21 81--102 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Mikaela Mikaelsson (MM) Maria Åhgren (MÅ) Anna Nirvin (AN) Krister

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer