Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)"

Transkript

1 Stockholm Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson, ledamot Ida Nordin, ledamot Fredrik Nordqvist, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Thomas Kensert, tjänstgörande suppleant Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Shadrach Odhiambo, valberedningen Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare Klaus Lintho, suppleant 35 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna till kalenderårets första styrelsemöte. 36 Föredragningslista Efter tillägg om Nordiska Mästerskapen samt rutiner för landslagsoveraller under punkten för övriga frågor kunde föredragningslistan godkännas. 37 Val av justerare (sittande möte) Kermith Fredriksson valdes att jämte ordföranden justera protokoll Rapport RF och skolverket, Klas Sandberg föredragande Se Bilaga 52a-e Ordföranden föreslog en fortsatt bevakning av den påtalat intressanta satsningen. 39 Protokolljustering (möte 3) Bl.a. p.g.a. datorproblem hos ordföranden hade protokoll 3 inte gått ut till styrelsen i helhet innan mötet. Föreliggande utkast till protokoll 3 gicks dock igenom under sittande möte, speciellt fokus gavs de punkter som innefattade noteringar om uppföljning eller åtgärd: Reviderat ramavtal för mästerskapsarrangemang hade till sittande möte lämnats in för behandling. Inlämnat förslag innefattade dock ej ramar för landskampsarrangemang, frågan om checklistor föreslogs överlämnas till projektgruppen för det Idrottslyftsprojekt som berör frågan i inlämnad ansökan. Frågan om ramavtal för landskampsarrangemang bordlades till senare tillfälle.

2 Gällande 23 om 19 om Årets domare föreslogs att generalsekreteraren ska fråga [personuppgift] om han har möjlighet att slutföra efterfrågat arbete. Gällande 23 samt 24 Övriga rapporter och arbetet med att via IdrottOnline samla in kontaktuppgifter och uppgifter om LOK-aktiviteter uppgavs ha påbörjats av generalsekreteraren och den nytillträdda IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorn, hittills har dock arbete med Idrottslyftet prioriterats. Gällande 24 Övriga rapporter och ITO-examineringen av Tom Svenonius och Håkan Bergman har inget skriftligt besked inkommit från AIBA. IF Göteborgs Team Box ansökan Idrottslyftet enligt Bilaga 29: Team Box Göteborg ansöker om [belopp] till läger projekt. Detta är ett samverkansprojekt med fler västsvenska föreningar. Bifall efter komplettering med ekonomisk kalkyl. Samt utförligare projektbeskrivning. Motivering till godkännande: Samverkan samt tydlig idrottssatsning. Inlämnad kompletteringen uppgavs inte ha godkänts av projektgruppen för Idrottslyftet. Förslag att Ida Kvist kräver in ny komplettering i linje med av projektgruppens givna riktlinjer. Gällande 32 Skrivelse AIBA/EuBC (Bilaga_17a-Fran_AIBA-Revised_Bylaws) Förslag att generalsekreteraren begär in offert för översättning av SBF:s stadgar genom en professionell översättningsbyrå. 40 Idrottslyftet Ida Kvists arbetsbeskrivning (se Bilaga 36) Liggande ansökningar (se Bilaga 66) Gränser för utbetalning av Idrottslyftsmedel via Föreningsstöd Förslag: upp till kr för anställd Idrottslyftskoordinator med besked inom en månad, upp till kr för utnämnd Idrottslyftsprojektgrupp med besked inom två månader, över kr för förbundsstyrelse eller VU med besked inom två månader. Generalsekreteraren ska se till att detta ska kommuniceras på hemsidan. Juli månad ska inte räknas med vid beräkning av svarstid. Utvecklingsträffar inom ramen för Föreningsstödet Tidigare föreslagen utvecklingshelg under maj månad föreslogs detta år vara mer renodlat inriktad på främst Idrottslyftet men även IdrottOnline. Den sammanslagna SDF- och ordförandekonferensen föreslog förläggas till årsmöteshelgen (lördagen den 6 oktober 2012). Vidare föreslogs att en mindre grupp ur förbundsledningen med Thomas Kenserts som koordinator skulle uppsöka medlemsföreningar medelst fysiska besök med avsikt att sprida kunskap om bl.a. Idrottslyftet och IdrottOnline. Besked om stöd Idrottslyftet år 5 b, d.v.s. kalenderåret 2012 (se Bilaga 50). Förbundsutvecklingsstöd: kr Verksamhetsutvecklingsstöd: kr Föreningsstöd: kr Rapport från träff med RF och andra SF på Münchenbryggeriet i Stockholm Närvarande Ida Nordin och Ida Kvist (Se Bilaga_59-Rapport_från_Idrottslyftets_utformning_ar_6). Idrottslyftspaket "Första tävlingen" (berör i viss mån BoxAllsvenskan) Se Bilaga 54 BoxAllsvensk ansökan från TIFA En första version av inlämnad ansökan på [belopp] uppgavs ha skannats in, beretts och skickats för VU-beslut den 26 januari från Idrottslyftsgruppen, dock hade något VU-beslut inte fattats. En andra version om [belopp] ska därefter ha lämnats in av TIFA direkt via IdrottOnline, som sig bör, den andra versionen var dock otillräckligt specificerad men föreslogs godkännas om projektet behandlades som ett pilotprojekt under styrelsesuppleant Thomas Kenserts ledning.

3 41 Rapporter a) Sportchefs rapport Sportchefs rapport (Se Bilaga 56) [Personuppgift rörande förtroendeuppdrag inom landslagen.] BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Riktat stöd 2012 (se Bilaga 44) Aktivitetsplan (Se Bilaga 57) Team Rio (Se Bilaga 60) b) Kommittérapporter Medicinska Kommittén om AIBA-mötet i Thailand (se Bilaga 63) Utkast till nyuppdaterad Medical Handbook har delats ut (se Bilaga 65), utkastet skall läggas fram till AIBA:s styrelse för formellt beslut, därefter föreslås kommittéledamot Anna Wahlgren revidera den svenska versionen Medicinsk handbok i olympisk boxning. Frågan om huvudskyddets varande hade på SBF:s begäran av Gunnar Ekman tagits upp för diskussion, ordföranden för AIBA Medical Commission föredrog den av AIBA framtagna slutsatsen att huvudskydden bara skyddar mot ytliga skador ( cuts ) och därför inte påverkar skaderisken för hjärna. Det framlagda förslaget om att huvudskydd ska slopas för herrseniorboxare utgör således inget medicinskt hinder, om varför förslaget inte ska gälla även damer sades ingenting. Medicinska Kommittén om Boxningsläkarkurs Kursen planeras till den 2 april 2012 (se Bilaga 64). Kommittén för tävlingsarrangemang möte i Morgongåva (se Bilaga 51) Följande förtydliganden gjordes av kommittéordförande Kermith Fredriksson: Diplom-SM ska gå i Söderköping och inte Boden, under Nordiska Mästerskapen 2012 ska Håkan Bergman vara TD istället för Tom Svenonius. BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Övriga i rapport omnämnda förslag behandlades enligt nedan. Förslaget att USM/JSM ska gå under tre (3) dagar behandlades i samband med förslaget om reviderat ramavtal för arrangemang av svenskt mästerskap (se 46 Övriga frågor). Förslag om att ändra regeln om kravet att ha en läkare vid varje ring. Föredragande menade att andra kampsporter i Sverige tävlar i flera ringar med endast en läkare och att det därför borde räcka med en läkare även vid boxningstävlingar. BESLUT: Frågan ska av generalsekreteraren ställas till SBF:s medicinska kommitté för deras utlåtande. Förslag om att få gå fler matcher per dag. BESLUT: Gällande tävlingsregler skall dubbelkontrolleras av generalsekreteraren, därefter ska SBF:s medicinska kommitté rådfrågas.

4 Ordföranderapport (se Bilaga 55) Möte med Hans Lindahl ang BoxningsAllsvenskan, den 5 december 2011 Styrelsemöte kombinerat med julbord, den 6 december 2011 Möte med översynsgruppen av SBF, den 15 december 2011 Utvecklingssamtal med Majid Jelili, den 20 december 2011 Möte BoxAllsvenskan, den 20 december 2011 Anställningsintervjuer av sökande till Idrottslyftkoordinator, den 5 januari 2012 Sponsormöte med Svenska Kyrkan, den 12 januari 2012 Landskamp SVE v ENG, Uppsala, den 21 januari 2012 Möte med Karin Matsson (RF), den 24 januari 2012 Startdialogmöte på SOK, den 31 januari 2012 d) GS-rapport Startdialogmöte med SOK, den 31 januari 2012 En organisationsskiss över SBF:s anställda fungerade som diskussionsunderlag under startdialogen med SOK, denna förevisades även sittande styrelsemöte (se Bilaga 67). Förenklat kan sägas att SOK gällande OS i London 2012 för direkt dialog med förbundstränare Majid Jelili (gällande herrar) och John Brikell (gällande damer), i ett bredare landslagsperspektiv arbetar dessa två under sportchefens ledning. Vad gäller den mer långsiktiga OS-satsningen mot Rio de Janeiro 2016 är SOK:s primära samtalspartner sportchefen tillika koordinatorn för SBF:s satsning Team Rio Vid större strategiska beslut gällande Rio 2016 ska utnämnd projektgrupp (styrgrupp) rådfrågas (ett VU-beslut hade tillsvidare tillsatt Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist, Kermith Fredriksson och PO Lindvall som styrgrupp för Team Rio). SOK företräds i all dialog rörande ovan nämnt av deras sportchef Anders Wiggerud. SBF:s organisation och mandatordning kan komma att ändras efter att resultatet från översynsgruppen för just SBF:s organisation förevisats under mars månad, detta meddelades SOK under startdialogen. Med anledning av att generalsekreterare Håkan Stigzelius med hustru väntar barn i början av augusti meddelades styrelsen att kommande föräldraledighet är att räkna med. Speciellt omnämndes att de tio första dagarna kan komma att sammanfalla med beredandet av inkomna årsmötesmotioner och dylikt. e) Övriga rapporter I samband med AIBA-mötet i Thailand januari 2012 erbjöds närvarande Gunnar Ekman att göra prov för ITO-examinering, efter genomfört prov meddelades att Gunnar Ekman klarade testet och numera är AIBA International Technical Official (ITO). Ett stort grattis riktades till Gunnar Ekman. Översyn av domarbrist utifrån brev och årsmötesmotion Med anledning av skrivelse inkommen från ett flertal domare (se Bilaga 26 och 32 Övriga frågor under Möte 3 den 6 dec 2011) samt under årsmötet 2010 behandlad motion nr 11 har Susanne Kärrlander tillsammans med Michael H Gustafsson kommit att rekommendera att frågor rörande den i motionen föreslagna nationella domaravgiften ska kunna hänvisas till det domarutvecklingsstöd som tagits fram och efter VU-beslut publicerats på swebox av Idrottslyftsgruppen den 13 januari 2012 (se Bilaga 38).

5 42 VU-beslut I samband av behandlandet av VU-beslut ombads generalsekreterare Håkan Stigzelius och sportchef Erik Bredler lämna mötesrummet. Styrelsebesluten tagna rörande VU-besluten meddelandes för sportchefen samt protokollförande generalsekreterare: Beslut om personer att ingå i styrgruppen för satsningen Team Rio: Patrick Wheeler (ordf) Fredrik Nordqvist (styrelseledamot) går överlappande mot ordförande Kermith Fredriksson (ordf i Kommittén för tävlingsarrangemang) P O Lindvall (utbildningskommittén och ansvarig för mental rådgivning) Då gruppen ska jobba långsiktigt bör SBF:s ordförande samt en ledamot i styrelsen ingå. Dessa personers mandatperioder överlappar varandra för att garantera att alltid finns en person som kan informera om projektet utifall någon av dessa avgår efter en mandatperiod, eller av annan orsak inte längre innehar förtroendeuppdraget. Ordförande i Kommittén för tävlingsarrangemang bör per automatik sitta med. Därefter kan medlemmar plockas in efter behov. Gruppen ska fungera som en styrgrupp och kunna hjälpa och delegera till en koordinator. Denna koordinator ska kontinuerligt rapportera och hålla projektgruppen uppdaterad vad som sker. Om behov av mer resurser (personella eller finansiella) uppkommer ska koordinatorn ge projektgruppen förslag som styrelsen sedan kan ta beslut om Beslut om att ge Utbildningskommittén i uppdrag att ta över frågan om AIBA-stjärnor för våra svenska tränare och att Lennart Bernström kommer att ansvara för detta uppdrag Beslut om nytt Idrottslyftspaket Domarutvecklingsstöd. (Se Bilaga 38.) Beslut om nya riktlinjer för Idrottslyftet, att publicera på swebox innan jul. (Se Bilaga 40.) Beslut om anställning av John Brikell som förbundstränare dam på halvtid om [belopp] kr/månaden till , med eventuell förlängning till om någon dam kvalar in till OS Beslut om anställning av Majid Jelili som förbundstränare på heltid om [belopp] kr/månaden till Förslaget har lämnats av översynsgruppen för SBF:s organisation (Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist, Gösta Niklasson, Åke Johansson och Lennart Bernström), speciellt detta beslut ville VU ta med hela styrelsen eftersom det rörde sig om en anställning på så lång tid. Ida Nordin lade ner sin godkännanderöst med hänvisning till beslutets ekonomiska omfattning och den för henne korta tiden att under sittande möte sätta sig in i frågan.

6 Beslut om anställning av Ida Kvist som IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator på halvtid om [belopp] kr/månaden fram till Beslut om att nominera Håkan Stigzelius och Ida Nordin till referensgrupp för arbete för etnisk mångfald (RF). Håkan Stigzelius meddelade att Ida Nordin har blivit antagen. 43 Bordlagda frågor Nordisk_B_U_konf_rapport_til_deltakere_2011 (se Bilaga 22) Förslag att bordlägga behandlandet av rapporten från Lillehammer till nästa möte när konferensdeltagaren Klaus Lintho finns närvarande. BESLUT: Bordlägges. 44 Ekonomi Balans- och resultatrapport (se Bilaga 62) Generalsekreteraren kommenterade de ekonomiska rapporterna med att eftersläpning av kontering på intäktssidan inte ger en rättvis bild av resultatet. 45 Skrivelser AIBA/EUBC Bilaga_35-Fran_AIBA-Use_of_AIBA_Licensed_Products_-_December_8_2011 Bilaga_41-Fran_AIBA-Baku_Extraordinary_Congress_Minutes Bilaga_43-Fran_AIBA-TD_and_ITO_Examination_Bangkok_2012 BESLUT: Lägges till handlingarna med en notering om att Gunnar Ekman klarade examineringen. Bilaga_45-Fran_AIBA-SWE_Letter_to_63_NFs blocking_boxers_ Vidarebefordrad till WSB-gruppen för översyn. Förslag att både generalsekreterare och ordförande bevakar aktuella boxares utveckling mot andra proffsorganisationer än APB (AIBA). Bilaga_47-Fran_AIBA-Change_of_Dates_for_Womens_WCs_-_January_6_2012 Bilaga_48-Fran_AIBA-Suspension_of_Romania_Boxing_Federation_January_11_2012 RF/SOK Bilaga_44-Fran_RF-Riktat_Stod_2012 Bilaga_46-Fran_SOK-Styrelseprotokoll_ Övriga skrivelser Bilaga_34-Fran_Narva_BK-om_BoxAllsvenskan_2012 Bilaga_39-Fran_Anneli_Tiainen-Hur_gor_SBF Ärendet konstaterades föranleda ingen ytterligare åtgärd. Förslag om att en färdig mall för svar från privatpersoner ska tas fram för generalsekreteraren att använda, detta för att inte belasta förbundsstyrelsen med frågor från andra än förbundets medlemmar.

7 Bilaga_42-Fran_NBK_Akilles-Samma_sport_Samma_regler BESLUT: Generalsekreteraren ska skriftligen tacka NBK Akilles för stödet. Bilaga_49-Fran_Bettan_Andersson-Om_huvudskydd BESLUT: Generalsekreteraren ska skriftligen tacka Bettan Andersson för informationen. Bilaga_53-Fran_Anneli_Tiainen-Reklam_for_katolicismen Ärendet konstaterades föranleda ingen ytterligare åtgärd än det svar generalsekreteraren redan givit. 46 Övriga frågor Damlandslaget och SM (Åke Johansson föredragande) Behandlades under sportchefs rapport och resulterade i ett önskemål om att aktiva inom elitgrupperna i ska boxas på hemmaplan. Diplom-SM (Åke Johansson föredragande) Förslag på att invägning ska ske med tävlingsdräkt på med ett avdrag om 2 hg, sista anmälningsdag föreslogs även till den 26 mars Förslag till nytt ramavtal för mästerskapstävlingar (se Bilaga 58) Sportchef Erik Bredler menade att förbundstränargruppen åsikt är att USM/JSM bör vara över fyra (4) dagar istället för föreslaget om tre (3) dagar. VOLVO leasingbilar Generalsekreterare Håkan Stigzelius har varit i kontakt med [personuppgift] som intygade att inga eftersläpningar vad gäller betalning av tecknad leasingbil förelåg. Sportchef Erik Bredler kunde intyga att det samma gällde den bil han nyttjar. Förslag att generalsekreteraren meddelar skattmästare Anders Holmberg om detta. Kommittéordförandekonferens 18 feb 2012 Generalsekreterare Håkan Stigzelius redogjorde i korthet för planerad konferens i samarbete med SISU. Nordiska Mästerskapen mars 2012 Sportchef Erik Bredler meddelade att arrangörsmöte hållits timmen innan sittande styrelsemöte och att lokal Torben Krut-hallen (Stockholms Stadion) har säkrats mot en kostnad av [belopp] och att Hotell Tapto Choice har bokats som officiellt hotell, vidare ska Narva BK:s ring användas under tävlingen. Rutiner för dräkter för landslaget Förslag att kategoriansvariga ska ansvara för de olika landslagens dräktuppsättningar. 47 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Kermith Fredriksson, ledamot

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Tid: Tisdagen den 15 januari 2013 Plats: Närvarande: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Rune Fransén, ordförande Roland Blomqvist Kennert Täck Pia Prestel, tjänstgörande sekreterare vid

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer