Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13"

Transkript

1 Stockholm Protokoll 2 Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Åke Johansson, ledamot Evelina Andersson, ledamot Gösta Niklasson, ledamot Pehr Grånefors, generalsekreterare Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator Santiago Nieva, rikstränare ( 36 punkt e) Förhinder: Kermith Fredriksson, ledamot Ida Nordin, suppleant Esbjörn Forss, suppleant 31 Öppnande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. 32 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 33 Protokolljusterare Susanne Kärrlander valdes att jämte ordförande justera protokollet. 34 Protokolljustering för möte 10 och 1 Protokollen från föregående möte gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 35 VU-beslut VU har beslutat att godkänna bilaga 4,5 och 46. WSB-avtal. SBF medgiver att Modo Sallah boxas i WSB. Beslut: GS gavs i uppdrag att få in avtalet till SBF ang Modo Sallah. 36 Rapporter - Sportkommittén a) GS rapporterade om det brev som gått ut till Katrin Enocksson personligen.

2 b) GS rapporterade om informationen som publicerats på hemsidan om Katrin Enockssons avgång som kategoriansvarig för du/dj. - Medicinska kommittén a. Protokollet från Medicinska kommitténs möte 19 oktober gick igenom. b. Svaren på de frågor som SBF har ställt till Medicinska kommitténs gicks igenom och diskuterades dagars regeln gäller tills vidare med möjlighet till dispens, om inte skäl talar emot detta. Den ansvarige tävlingsläkaren från föregående match ska skriva in i tävlingsrapporten om det finns skäl för att inte ge dispens. Rikstränaren och Generalsekreteraren har möjlighet att ge dispens efter att ha granskat tävlingsrapporten och tävlingsläkarens anteckningar. Dispensansökan måste inkomma till SBFs kansli skriftligen. 2. HIV och hepatitprover är ej obligatoriskt enligt AIBA, och SBF följer deras regler. 3. Rekommendationslistan Beslut: GS gavs i uppdrag att skicka svaret tillbaka till nytillträdde ordförande för medicinska kommittén för ytterligare behandling och förtydligande. Svaren ska vara styrelsen tillhanda innan nästa styrelsemöte den 5 december. 4. Val av ny ordförande (se punkt c) 5. Kontaktlista till läkare Beslut: GS gavs i uppdrag att skicka svaret tillbaka till nytillträdde ordförande för medicinska kommittén för ytterligare behandling och förtydligande. Svaren ska vara styrelsen tillhanda innan nästa styrelsemöte den 5 december. 6. Medicinsk konferens i Tyskland Beslut: Styrelsen avslog Gustav Foghammars förfrågan till resebidrag till konferensen med motiveringen att Medicinska kommittén måste få igång arbetet på hemmaplan först. c. Ordförande Patrick Wheeler föreslog Gustav Foghammar som ny ordförande för medicinska kommittén och att Gustav Foghammar kommer in med nya förslag på tilltänkta kommittémedlemmar till SBF:s styrelse på kommitténs sammansättning. Övriga ledamöter sitter kvar.. GS gavs i uppdrag att kontakta Gustav Foghammar och sätta in honom i arbetet. - Kommittén för tävlingsarrangemang a. GS rapporterade om att ramavtalet för arrangerandet av svenska mästerskap bör ses över på vissa punkter. Beslut: Anders Holmberg och Gösta Niklasson gavs i uppdrag att ge ett förslag till styrelsen på ett reviderat avtal till 1 december Prokommisionen a. GS rapporterade om status för SPK. och lades till handlingarna. b. GS rapporterade om brev korrespondensen mellan SPK och EBU. och lades till handlingarna. c. GS rapporterade om det brev som skickats från SPK till Kampsportsdelegationen och lades till handlingarna. - Utbildningsgruppen a. GS föreslog Esbjörn Forss som ordförande för utbildningsgruppen. Beslut: GS ombads tillfråga Esbjörn Forss. -Diplomkommittén a. Raymond Husac har inkommit med en skrivelse till styrelsen om att vilja ingå i diplomkommittén. Beslut: GS tillfrågar Raymond Husac om han har viljan att tillträda som ordförande och ge förslag till styrelsen på en sammansättning av kommittén. - Domarkommittén a. Susanne Kärrlander rapporterade om att Mika Moisio har klarat sin examination till 2 stjärnig domare och Per Sönnerby och Anders Andersson har klarat deras examinationer till 3 stjärniga domare på kursen i Bulgarien. b. Susanne Kärrlander rapporterade om domarkommitténs verksamhetsmål och verksamhetsplan för domarkommittén. b) Ordföranderapport a. Ordföranden har utfört följande uppdrag under perioden 12 oktober 30 oktober: 12 oktober styrelsemöte, Hotell Scandic Ariadne, 12 oktober förmöte, Hotell Scandic Ariadne, 13 oktober årsmöte, Hotell Scandic Ariadne, 19 oktober möte Medicinska kommittén, 21 oktober möte Idrottsalliansen (Klubblo), 28 oktober SF dialog med RF, 29 oktober möte Sportkommittén, möte med kansliet/anställda, möte med Tomas Lidberg, RF, 29 oktober månadsmöte SOK och 30 oktober möte Bosökommittén.

3 c) GS-rapport a. GS informerade om att han har medverkat vid följande möten under perioden 11 oktober 8 november möte med SISU tillsammans med representanter från SBF gällande likabehandlingsfrågor, oktober styrelsemöte, årsmöte och konstituerande möte, Scandic Ariadne, 19 oktober möte med Medicinska kommittén, 23 oktober möte med representant från Viking Line angående erbjudande om konferenspaket och sportpaket, 24 oktober Idrottens Finansdag, Quality Hotel vid Friends arena, 28 oktober SF dialog med RF, 29 oktober möte med Patrick Wheeler, Anders Holmberg, Sportkommittén, RF ekonomi och kanslipersonalen och 8 november Elitstödsdialog med RF tillsammans med Santiago Nieva d) IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorns rapport a. IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinators rapport gicks igenom och Ida Kvist lyfte särskilt fram det fortsatta arbetet med likabehandlingsfrågorna. Ida bad att styrelsen ska inkomma med synpunkter gällande arbetet senast den 13 november. b. Ida Kvist föredrog förslaget om nya riktlinjer för Idrottslyftet.. c. Ida Kvist föredrog förslaget om förbundsutvecklingsstöd för SDF.. d. Ida Kvist föredrog förslaget om för kvalitetssäkrad förening.. e. Ida Kvist föredrog förslaget om till materialstöd via Idrottslyftet.. f. Ida Kvist föredrog förslaget om till utbildning subvention via Idrottslyftet.. g. Ida Kvist föredrog förslaget om till träningsläger för ungdomar via Idrottslyftet.. h. Ida Kvist informerade om utvärderingen av tävlingsledarutbildningen. e) Rikstränarens rapport a. 1) Rikstränarens rapport gicks igenom.. Rikstränaren ombads att publicera information på hemsidan om varför Sverige inte deltog i ungdoms EM i Ryssland. 2) Rikstränaren informerade styrelsen om ersättare till uppdraget som kategoriansvarig för du/dj. Beslut: Rikstränaren ombads även att säkerställa svar från Hichem Aouali om han fortfarande har viljan att överta ansvaret för du/dj. Styrelsen är i så fall överens om att tillsätta honom. 3) Två frågor från AIBA har inkommit där de vill ha svar på hur coacher och aktiva har för synpunkter på att VM genomfördes utan huvudskydd. Beslut: Rikstränaren ombads skicka svaren på frågorna från AIBA som han sammanställt till VU för översyn innan de skickas in till AIBA. b. Rikstränarens brev till migrationsverket rörande Laziz Sharifov lästes upp och lades till handlingarna. c. Rikstränaren rapporterade om att utbildningsmaterialet behöver revideras och att han önskar att ge uppdraget till extern resurs mot ersättning. Beslut: Styrelsen bad Rikstränaren inkomma med en offert samt en tidsplan med start- och sluttid för projektet till nästa styrelsemöte. 37 Personal a. Under denna paragraf ombads Ida Kvist och Santiago Nieva lämna rummet. Beslut: Ida Kvists anställningsavtal ska skrivas om till en tillsvidareanställning fr o m 13 november. Titeln IdrottOnlineoch Idrottslyftskoordinatorn kommer att ändras till Förbundskoordinator. b. Under denna punkt ombads även Pehr Grånefors att lämna rummet. Beslut: Ordförande Patrick Wheeler gavs i uppdrag att informera GS om styrelsens beslut angående lönerevisionen. GS gavs i uppdrag att informera personalen om styrelsens beslut angående lönerevisionen. 38 Ekonomi Skattmästare Anders Holmberg rapporterade om förbundets ekonomiska läge där förbundet för perioden redovisar likvida medel på 1,8 miljoner kronor, intäktssidan ligger på 2,4 miljoner kronor och där resultatet beräknas till kronor. 39 Skrivelser RF/SOK

4 a. GS rapporterade om de svar SBF har skickat in till SOK inför deras anmälan till Vinter-OS b. GS rapporterade om RFs information om indraget elitstöd för landslag. Övriga skrivelser a. GS har formulerat ett svar till Göteborg Team Box ang deras fråga om censurering på hemsidan. och GS gavs i uppdrag att besvara klubben i fråga. b. En ansökan om förlängning av NIU för Haninge, Angered och Malmö har inkommit. Beslut: GS gavs i uppdrag att, i samråd med Klas Sandberg och VU, granska och godkänna de ansökningar om förlängning som ska lämnas in av respektive skola/kommun. c. Ungdomsstyrelsen har skickat ut en enkät om förebyggande arbete till samtliga förbund. Beslut: GS gavs i uppdrag att, tillsammans med Ida Kvist, besvara denna enkät för SBFs räkning. d. Ett mail från ÖNBF har inkommit där de beskriver sin eventuella framtida situation inom styrelsen. Beslut: Ida Kvist ombads att ta kontakt med ÖNBF för att se hur SBF kan hjälpa till. e. GS informerade om det brev som skickats till Länsstyrelsen i gällande Mönsterås BK. och lades till handlingarna. f. Ordförande Patrick Wheeler informerade styrelsen om Idrottsalliansens förslag om lotteriverksamhet samt ställde en fråga till styrelsen om det är något som SBF ska ställa sig bakom. Beslut: SBF ställer sig bakom Idrottsalliansens förslag. e. Per-Ola Lindell, ordförande för Mjölby-Tranås Boxing Team, har inkommit med en skrivelse med frågor till SBF. Beslut: GS ombads besvara denna skrivelse. 40 AIBA/Kampsportsdelegationen a. Ordförande Patrick Wheeler föreslog Esbjörn Forss som resurs i gruppen. 41 Mål- och policy a. Ordförande Patrick Wheeler föreslog Ida Kvist som resurs i gruppen. 42 Stadgerevidering a. Ordförande Patrick Wheeler föreslog Ida Kvist som sammankallande för gruppen som ska se över SBFs stadgar.. Ida Kvist ombads kontakta Elin Johansson på RF och Esbjörn Forss för att se om de är intresserade av att ingå i denna grupp. 43 Krishanteringsorganisation a. GS rapporterade om Krishanteringsorganisationen och föreslog Ida Kvist som administratör.. GS ombads skicka ut dokumentet på nytt till styrelsen efter ändringar. 44 Övriga frågor a. Ida Kvist informerade styrelsen om Almedalsveckan. Intresse att delta från förbundsnivå ska skickas in senast den 1 december till RF. Beslut: GS gavs i uppdrag att stämma av med Visby BK om de är intresserade att ställa upp som lokalarrangör för boxning på plats innan intresseanmälan skickas in. b. GS informerade om skrivelsen upprop som Anna Alexiusson skickat till styrelsen gällande Katrin Enockssons avgång som kategoriansvarig för du/dj. Beslut: Skrivelsen anses som besvarad genom informationen som styrelsen publicerat på hemsidan. c. GS informerade nya styrelsemedlemmar. d. Ordförande Patrick Wheeler delade ut styrelsenål nr 119 till Gösta Niklasson och styrelsenål nr 120 till Evelina Andersson. 45 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler avslutade mötet

5 Pehr Grånefors, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Susanne Kärrlander, ledamot

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar.

Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar. Stockholm 2012-06-04 Protokoll 8 Protokoll 8 för SBF:s ordinarie styrelsemöte måndagen den 4 juni 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Närvarande: Amanda Skurzynska, Anders Berg och Christian Woxell. Teddy Kotlinski tillkom 19:00. Frånvarande: Ali Chehade och Jörgen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer