Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)"

Transkript

1 Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson, Idrottskonsulent (JP) Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) 1 Mötet öppnas Pontus Axelsson öppnande mötet och hälsade välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutades att välja Pontus Axelsson till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutades att välja Johan Wahlberg till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutades att välja Peter Hermanson till justerare. 5 Godkännande av dagordning Beslutades att lägga till följande övriga frågor: Internationellt samarbete. 6 Genomgång av föregående protokoll Beslutades att godkänna och lägga protokoll #179 till handlingarna. Beslutades att godkänna och lägga förbundsmötesprotokollet till handlingarna, med tillägg till protokollet att andre justeringsperson Calle Martins, ej varit nåbar och därför ej har kunnat justera protokollet. Protokollet är justerat av förste justeringsperson samt mötesordföranden. Beslutet att godkänna protokollet har stöd av RF:s jurister. 7 Uppföljning av verksamheten 7.1 Genomgång av verksamhetsrapport och ekonomisk rapport (KP) Generalsekreterare redogjorde för utfallet t.o.m. 31 maj i förhållande till verksamhetsplan och budget. Några poster diskuterades, bl.a. utgifter i samband med Första-hjälpen kurs, se punkt 16. Inget anmärkningsvärt fanns att rapportera. KP redogjorde för kommittéernas verksamhet och deras pågående arbete. 1(7)

2 7.2 Rapport från verkställande utskott (PA) Utvärdering av organisationen VU diskuterade hur FS kan utvärdera organisationen: Beslutades att PA skickar ut uppdragsbeskrivningar för kommittéer till styrelsen. Beslutades att förbundsstyrelseledamöterna ringer kommittéerna och samtalar om hur de ser på sitt uppdrag i förhållande till verksamhetsmålen. Syftet är att FS ska skapa sig en bild över vad som fungerar och inte bland kommittéerna. Samtalen ska vara gjorda innan nästa styrelsemöte och KP fördelar ansvaret mellan ledamöterna. Beslutades att KP mailar ut verksamhetsmålen med ett följebrev till kommittéordförande innan styrelsen genomför samtalen Verksamhetsmål VU diskuterade hur FS kan bryta ner målen i verksamhetsplanen: Beslutades att styrelsen håller ett möte där enbart denna punkt diskuteras. Önskvärt var att så många som möjligt kunde närvara, men inget krav. JW utsågs till sammankallande. Mötet genomfördes den 4 juni. Under mötet kategoriserades verksamhetsmålen för vidare bearbetning. Beslutades att JR är sammankallande till nästa arbetsmöte Kommittékonferens Under föregående styrelsemöte bestämdes att VU ändrar datum för kommittékonferensen då liggande datum krockar med andra åtaganden, samt att VU tillsätter en arbetsgrupp. Beslutades att hålla konferensen den oktober. Beslutades att tillsätta HB som projektledare. PA pratar med KP och HB om uppdraget Prestationsmärken Beslutades att PA pratar med KP om vad kansliet gjort i frågan, samt tydliggör för kansliet hur styrelsen vill att kansliet arbetar med detta och liknande ärenden framöver. 7.3 Genomgång av åtgärdsliggare (JW/PA) Åtgärdsliggaren följdes upp. Se bilaga Hantering av internationella inbjudningar (KP) Kansliet har skrivet ett förslag på styrdokument för hur internationella inbjudningar ska hanteras. Se bilaga. Förslaget diskuterades. Beslutades att fastställa förslaget och lägga det till handlingarna som ett nytt policydokument Uttagningskriterier till landslaget i sportklättring Uttagningskriterier finns publicerade på förbundets hemsida. Medlemmar har uttryckt osäkerhet i hur kriterierna ska tolkas och vilka krav som ställs. Beslutades att KP till nästa styrelsemöte bereder frågan hur vi ska utvärdera och tydliggöra uttagningskriterierna. 7.4 Omkostnader IFSC domarträff (KP) Kansliet har kontaktat Åke Nilsson. Han har inkommit med faktiska kostnader i samband med IFSC domarträff samt ska inkomma med budget för Se bilaga. 2(7)

3 Beslutades att ge full kostnadstäckning för utgifterna i samband med domarträffen. 8 Projekt 8.1 Stadgerevision (PA) Under föregående styrelsemöte (#179) beslutades att starta ett projekt för att revidera stadgarna. HB beslutades att bli styrelsens representant. PA har inkommit med ett förslag på projektbeskrivning. Se bilaga. Beslutades att godkänna projektbeskrivningen enligt bilaga. Nytt förslag på reviderade stadgar lämnas av projektet till förbundsstyrelsen senast 31 oktober 2013, för behandling av förbundsmötet Beslutades att utse Arne Kanth till projektledare. 8.2 Strategisk utvecklingsplan (PA) PA redogjorde för aktuell status i projektet. Beslutades att PA är sammankallande till nästa arbetsmöte. 8.3 Kommittékonferens (KP) Se punkt 7.2, rapport från verkställande utskott. Beslutades att utse HB som projektledare. Arbetet utförs tillsammans med kansliet som arrangerar konferensen. 8.4 Kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar (KP) Förbundsmötet beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en grupp som i kontakt med kommuner, stat, RF och andra idrottsförbund kartlägger hur förbundet kan få fler kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar där vi kan arrangera tävlingar och andra arrangemang. KP har enligt beslut från föregående styrelsemöte berett frågan. Se bilaga. Beslutades att HB skriver ett förslag på projektplan till nästa styrelsemöte (8 september). Beslutades att kansliet söker efter lämplig projektledare. 8.5 Ny teknisk plattform för hemsidan (PA) Inget nytt fanns att rapportera och frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 8.6 Prestationsmärken (KP) Se punkt 7.2, rapport från verkställande utskott. KP redogjorde för bakgrunden till projektet. Diskussioner fördes kring utformning av projektet samt framgångsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till: - Kriterier - Antalet märken och pris - Affärsmodell, distribution och återförsäljning - Remissförfarande - Målgrupp och discipliner - Omvärldsanalys, t.ex. andra förbund - Vad vi vill förmedla med märkena Beslutades att byta namn på projektet till klättermärken. Beslutades att KP skriver ett förslag på projektbeskrivning, inklusive förslag på projektgrupp, till nästa styrelsemöte i september. 3(7)

4 8.7 Utvecklingsplan (elitplan) (ML) Enligt beslut från föregående möte skulle VU diskuterat utvecklingsplanen på senaste sammanträdet. Då ML ej hade möjlighet att närvara beslutades att bordlägga detta till nästa sammanträde. Beslutades att styrelsen inkommer med kommentarer på utvecklingsplanen senast 31 juli. Beslutades att ML, innan nästa styrelsemöte, kallar till ett separat möte där projektet diskuteras. 8.8 Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) (JW) JW redogjorde för projektets fortskridande. Den 22 maj träffade JW, PA och KP Farsta gymnasiums (FaGy) rektor Johan Klintberg för diskussioner om hur projektet ska fortskrida. Frågor som diskuterades var främst marknadsföring, rekrytering och antagning, tränare och träningslokaler. Bland annat beslutades att FaGy senast den 15 augusti ska ha tagit fram ett marknadsföringsmaterial som delvis kommer att distribueras via SKF:s kanaler såsom webb, nyhetsbrev och Bergsport. 9 Förslag på tävlingsdiscipliner juniorlandslag (PA) Reino Horak har inkommit med förslag på vilka discipliner som juniorlandslaget ska representeras utav. Se bilaga. PA redogjorde för bakgrunden till frågan. Beslutades att kansliet tillsammans med ES bereder frågan genom att den skickas ut på remiss till berörda kommittéer, klubbar och andra viktiga intressenter. Beslut fattas på nästa styrelsemöte i september. 10 Klagomål angående kommunikation via nätforum (PA) Förbundet har mottagit ett klagomål från Mats Engqvist angående att förbundsfunktionärer väljer att kommunicerar via olika nätforum, främst 8a, och på vilket sätt deras åsikter framförs. Se bilaga. Styrelsen åsikt är att Medicinska kommitténs sätt att uttala sig på 8a kvällen innan en tävling ej är önskvärt beteende. Beslutades att kansliet tydliggör för kommittéerna att klätterförbundet kommunicerar med medlemmarna genom våra officiella kanaler och ej via andra forum. 11 Riktlinjer för samarbeten kring mediekommunikation (KP) Svenska Klätterförbundet får med jämna mellanrum förfrågningar om att stötta eller på annat sätt samarbeta kring olika projekt. Det rör sig ofta om böcker, filmer eller annan mediaproduktion. Hittills har vi inte haft några riktlinjer för detta. Målsättningen är därför att tydliggöra vår syn på sådana samarbeten, för att underlätta för SKF:s representanter att fatta beslut när frågor av den här typen dyker upp. Se bilaga på förslag till riktlinjer. Riktlinjerna diskuterades. Beslutades att kansliet arbetar vidare med förslaget samt presenterar ett reviderat förslag till nästa styrelsemöte. 12 Integrationsprojekt i samarbete med Sv Friluftsliv och Ungdomsstyrelsen (KP) SKF har kontaktats av Svenskt Friluftsliv med anledning av en dialog med Ungdomsstyrelsen, som är en av de myndigheter som ska genomföra regeringens friluftspolitik. Ungdomsstyrelsen är intresserad av att genomföra ett eller flera integrationsprojekt inom friluftsliv. Se bilaga 4(7)

5 Om tillräckligt många medlemsorganisationer är intresserade kommer Svenskt friluftsliv att inbjuda till ett möte mellan Svenskt Friluftsliv, Ungdomsstyrelsen och medlemsorganisationerna. Beslutades att SKF anmäler sitt intresse och närvarar med en representant från kansliet, och att FS därefter tar ett beslut om vi ska genomföra ett integrationsprojekt. 13 Remiss avseende utformning av idrottslyftet (KP) Samtliga SF, DF och SISU-d har av RF blivit ombedda att yttra sig över bifogat förslag om utformningen av idrottslyftet Remissvaret ska inkomma till RF senast 15 juni Se bilaga. Beslutades att HB tillsammans med kansliet inkommer med remissvar till RF senast 15 juni Riktlinjer för Svenska klätterförbundets accessfond (KP) Accesskommitteen har inkommit med förslag på riktlinjer för accessfonden. Se bilaga. Förslaget diskuterades. Beslutades att styrelsen genom kansliet inkommer med synpunkter innan 31 juli. Färdigt förslag ska presenteras av accesskommittén på styrelsemötet i september. 15 Jurymedlemmar för SKF:s utmärkelser (HB, ES) Enligt beslut från föregående styrelsemöte har HB och ES inkommit med förslag på jurymedlemmar till Svenska klätterförbundets utmärkelser. Juryn ska innefatta fyra till sex personer. Olika namn presenterades och förslaget diskuterades utifrån olika perspektiv. Beslutades att ett färdigt förslag presenteras på styrelsemötet den 8 september. 16 Brev från utbildningskommittén angående första hjälpen-kurs Utbildningskommittén har inkommit med ett brev till FS, kansliet och till medicinska kommittén angående sjukvårdskraven för blivande sportklätter- och klippklätterinstruktörer samt arvoden för kurser i första hjälpen. Se bilaga. Något svar från medicinska kommittén finns ej. Beslutades att KP kontaktar medicinska kommittén för att få deras svar innan 21 juni. Beslutades att frågan därefter bereds av VU till nästa styrelsemöte. 17 Girls Get Higher (HB) HB har bjudit in nätverket Girls Get Higher angående eventuellt framtida samarbete. HB väntar fortfarande på svar från nätverket varför frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 18 Rekrytering PA redogjorde för alternativ kring rekryteringsaktiviteter och tankar på hur vi kan få fler individer att engagera sig i förbundsarbetet. Frågan diskuterades utifrån ett flertal perspektiv. Beslutades att kansliet arrangerar ett möte den 3 september, där förbundets arbete, arbetssätt, kommittéer och projekt presenteras i syfte att söka efter individer som vill engagera sig i förbundets arbete. Beslutades att kansliet tar fram en lista över kommande klätterträffar och evenemang, där förbundet kan medverka med en representant. Listan mailas till förbundsstyrelsen omgående. 5(7)

6 19 Övrigt 19.1 Deltagande på handikapp-vm i sportklättring (PA) Handikapp-VM i sportklättring arrangeras i Paris i september Sista datum för anmälan är 15 juli. Eventuellt deltagande diskuterades. Styrelsen ställde sig positiv till ett deltagande utifrån flera perspektiv. Beslutades att PH undersöker vilka klasser som representeras, kostnader och vilka övriga krav som ställs. PH tillsammans med kansliet beslutar därefter om vi ska skicka en representant och i så fall vem EU Mountaineering Forum (PA) PA deltog under UIAA GA 2010 i en paneldiskussion då Italien presenterade idén om ett europeiskt förbund. PA förmedlade att Sverige är positiva till mer europeiskt samarbete, men inte till fler autonoma förbund (med bland annat egen administration). Italien, Portugal och Slovenien har nu presenterat en reviderad idé om ett forum under UIAA, för diskussion av frågor som rör de europeiska förbunden inom UIAA. En inbjudan har gått ut till samtliga europeiska UIAA-medlemmar. Beslutades att PA besvarar inbjudan och meddelar att Sverige avser att deltaga i forumet Kickoff (PH, KP) Följande gäller för styrelsens kickoff: Lördag 9/6: Söndag 10/6: Styrelsemöte, Idrottens hus Aktivitet, Tantolunden Middag, Gondolen Samling, Häringe Slott Aktivitet, Häringe Slott Avrundning Internationellt samarbete (JR) JR har träffat tränaren för schweiziska junior- och seniorlandslaget och föreslagit honom att komma till Sverige för att deltaga i en workshop. Syftet är att stärka vårt internationella samarbete samt att lära och inspireras av en väletablerad klätternation. Beslutades att föra frågan vidare till VU för beredning och beslut. 20 Ärenden som förs vidare till nästa möte - Utvärdering av organisationen. - Verksamhetsmål. - Uttagningskriterier till landslaget i sportklättring. - Kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar. - Klättermärken (tidigare prestationsmärken). - Tävlingsdiscipliner juniorlandslag. - Riktlinjer för mediekommunikation. - Riktlinjer för accessfond. - Jurymedlemmar SKF:s utmärkelser. - Rekryteringsmöte. 6(7)

7 21 Ärenden som förs vidare till verkställande utskott - Brev från utbildningskommittén angående första hjälpen kurs. - Internationellt samarbete. 22 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. För protokollet, Johan Wahlberg Sekreterare Pontus Axelsson Ordförande Peter Hermansson Justerare 7(7)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer