Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar."

Transkript

1 Stockholm Protokoll 8 Protokoll 8 för SBF:s ordinarie styrelsemöte måndagen den 4 juni Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Håkan Stigzelius, generalsekreterare Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare Kermith Fredriksson, ledamot Ida Nordin, ledamot Thomas Kensert, suppleant Klaus Lintho, suppleant 85 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. 86 Föredragningslista Föredragningslistan kunde efter kompletteringar godkännas. 87 Val av justerare för sittande möte Åke Johansson valdes att jämte ordföranden justera sittande mötes protokoll. 88 Genomgång och protokolljustering för möte 7 Protokoll 7 har skrivits utefter de direktiv som beslutades under 77 Bilagehantering, sittande möte kunde konstatera att protokollet är begripligt även utan tillgång till aktuella bilagor men att protokollet med sina nio (9) sidor var väl långt. Som jämförelse uppvisades slumpmässigt utvalt sex år gammalt protokoll (Möte /2007) som med sina sex (6) sidor var en tredjedel kortare. Generalsekreteraren förklarade vidare sin mening att mötesprotokollen ska skrivas, och har alltid skrivits, för styrelsen och inte för nyfiken allmänhet. Ett beslut protokollförs för att kommande möten eller ickenärvarande ledamöter ska veta vad som har beslutats, generalsekreteraren menade att denna aspekt först och främst alltid måste uppfyllas och att det är sekundärt hur pass fylligt protokollet är författat. Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar. Gällande 80 Kommittérapporter, Tävlingsarrangemang konstaterades att artikelannons om sökt SM-arrangör samt medarrangör för landskamp mot Finland i början av december publicerats på SBF:s hemsida den 16 maj Bordlagda frågor Ramavtal för landskampsarrangemang Inlämnat förslag om ramavtal för landskampsarrangemang (Bilaga_139-ramavtal_for_arr_av_sv_masterskap_ docx) konstaterades följa samma tydliga struktur som ramavtalet för arrangemang av Svenska Mästerskap, dock saknades uppgift om det är SBF eller lokal arrangör som ska betala domarnas resor, dessa föreslogs läggas på SBF. Vidare ansåg sittande möte det vara oklart hur kostnaden för gästande nations resor ska bekostas. I övrigt ansågs ramavtalet vid översyn se bra ut och föreslogs således godkännas efter översyn av ovan nämnt.

2 BoxAllsvenskan Inlämnat renskrivet förslag (Bilaga_140-Regelverk_gallande_BoxAllsvenskan_samt_junior.docx) bygger på samma principer som föredrags under Möte 7 80 Kommittérapporter, Tävlingsarrangemang. Förslag att de SM-platser som ska fördelas utifrån individuella poäng i BoxAllsvenskan ska kallas för SM-kval och utgöra sex (6) platser av totalt åtta (8). Detta skulle innebära att det blir två wild cards för varje viktklass under ett Svenskt Mästerskap. Sannas Neselius studie De förslag som omnämnts i projektgruppens förslag (Bilaga_121a-REKOMMENDATIONER_VID_TAVLING_ OCH_TAVLING-Sannas_forslag.pdf) innebär både regeländringar och förbundsuttalade rekommendationer. Sittande möte yrkade avslag på förslaget om annan regelgräns för antalet vilodagar än de sju (7) som idag föreligger och som finns angivna i SBF:s allmänna bestämmelser: En boxare skall avhålla sig från tävlingsboxning minst 7 dygn efter genomförd match. Dispens kan, efter ansökan, meddelas av Förbundsstyrelsen. Förslag gavs om att fastslå redan gällande sjudagarsregel samt att ge sportchef och generalsekreterare mandat att besluta om dispens. Mandaten ges enligt sista styckena i SBF:s stadgar 26 : Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ som tillsatts för särskild uppgift, på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med bemyndigande enligt föregående stycke skall underrätta styrelsen härom. Gällande de rekommendationer som föreslagits från projektgruppen föreslog sittande möte att rekommendationer om vila mellan matchsparring ska bygga på regeln om sju dagars vila och att ordet hård i meningen hård matchsparring stryks samt att barn under 15 år ska sparra enligt diplomreglerna och inget annat. BESLUT: Enligt förlag. Gällande de förslag som lämnats i reservationen (Bilaga_121b-Reservation_mot_forslaget.pdf) föreslogs att medicinska kommittén speciellt ska se över förslag 1a om att utarbeta en praktiskt användbar lista på Rekommendationer för träning i boxning innehållande de viktiga punkter som alla som tränar boxning skall känna till. BESLUT: Enligt förlag. Förslag gavs att i den fortsatta uppföljningen av Sanna Neselius studie invänta medicinska kommitténs remissutlåtande gällande förslag 1a i reservationen, samt att ge utbildningskommittén i uppdrag att ett utlåtande om möjligheten att integrera frågan om skaderisker i SBF:s ordinarie steg-utbildningar. Förslag gavs avslutningsvis om att ta fram en blankett att använda i samband med beviljande av matchboxningslicens där förening ska kunna intyga att ickemyndig boxare givits vårdnadsgivares medgivande. BESLUT: Fredrik Nordqvist gavs i uppdrag att ta fram en sådan blankett. 90 VU-beslut Inga VU-beslut fanns för behandling. 91 Rapporter a) Sportchefs rapport Sportchefen rapporterades ha varit på beordrad semester, från och med den 28 maj är sportchefen tillbaka på kansliet. Nästa semesterperiod har förlagts mellan den 18 juni och 16 juli samt mellan 30 juli och 20 augusti 2012 (totalt 7 veckor). För dessa perioder uppgavs att någon vikarie eller ställföreträdare inte ska utses. BESLUT: Rapporten godkändes.

3 b) Kommittérapporter Inga kommittérapporter fanns för behandling. c) Ordföranderapport (Bilaga_146-Ordforanderapport_7.docx) 15 maj 2012 Styrelsemöte, Idrottens Hus. 26 maj 2012 Nationell planeringsdag, Hotell Riddargatan, Stockholm. 28 maj 2012 Möte med SOK Öppet samtal Sofiatornet Stadion, Stockholm. Mötet rapporterades ha hållit fokus på TV-bevakning av OS, speciellt med avseende på MTG och SVT. BESLUT: Rapporten godkändes. d) GS-rapport Bilaga_148-Tidrapport_SBF_HS_maj_2012.pdf Generalsekreteraren föredrog sin egen tidrapport över maj månad och förklarade att även övriga anställda, från och med maj, fyller i sådana rapporter. För generalsekreterarens egna vidkommanden har maj månad inneburit över 40 timmars övertid, främst beroende på mötena i Sundsvall och ställföreträdande insatser i samband med sportchefens semesterfrånvaro under samma period. BESLUT: Rapporten godkändes. Bilaga_149-Rapport_GS-Mote_om_Trygga_miljoer_Sundsvall_2012.pdf Generalsekreteraren rapporterade om mötet med föreningar och företrädare från Mellannorrlands Boxningsförbund (MBF) och att det upplevdes som nyttigt och insiktsfullt med ett fysiskt besök och samtal. Generalsekreteraren lade fram sin mening att det förefaller vara två grupper som farit illa, dels [personuppgift] m.fl. men också MBF och Sundsvalls BK. Det är således två problem som ska angripas och hanteras, dels detta om sexuella övergrepp men också frågan om mediehantering. I frågan om sexuella övergrepp föreslogs samarbetet med SISU och material Trygga idrottsmiljöer vara grund till det fortsatta arbetet, rörande frågan om mediehantering föreslogs att en föreläsare om mediehantering tas in under det planerade SDF-mötet i samband med årsmöteshelgen oktober BESLUT: Rapporten godkändes, beslut enligt förslag. Begärd föräldraledighet i form av halvtid från och med årsmötet 2012 och ett år fram. Förslag gavs att generalsekreteraren utifrån egen arbetsbeskrivning tar fram en platsannons om utlyst halvtidstjänst för att täcka utvalda delar av tjänsten. Platsannonsen ska sedan godkännas av förbundsstyrelsens personalansvariga ledamöter (Patrick Wheeler och Åke Johansson) med avsikt om publikation på både SBF:s och RF:s hemsida. e) IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorns rapporter Bilaga_141-Rapport_IOLoIL-styrelsemote_4_juni_2012.doc Rapporten avhandlar planeringsarbetet med utvecklingskonferensen i Sundsvall, handledning och service till föreningarna samt uppdateringsarbetet med SBF:s föreningsregister via IdrottOnline. BESLUT: Rapporten godkännes. I rapporten föreslås även att den öronmärkta kostnadsramen om [belopp] kr för träningsläger under 2012 ska kunna vidgas om intresset att arrangera läger visar sig vara större än så. Vidare föreslås RF:s förslag på utformning av Idrottslyftet (se Bilaga 143) godkännas varefter Idrottskoordinatorn ges i uppdrag att skicka in ett jakande remissvar till RF senast den 15 juni Bilaga_142-Rapport_IOLoIL-Sundsvall.doc BESLUT: Rapporten godkännes, att även publiceras på SBF:s hemsida.

4 Bilaga_143a-Utdrag_RF_remiss_Forslag_pa_utformning_av_IL_ doc Utdraget avser bl.a. fördelningsmodellen Idrottslyftet föreslås vila på. Generalsekreteraren förklarade att då 75 % föreslås fördelas utifrån SF-stödets storlek, som i sin tur efter beslut under RIM 2011 fördelas på nytt sätt som med facit i hand inneburit 15 % ökning för SBF:s del, kommer således även den föreslagna fördelningsmodellen för Idrottslyftet sannolikt att gynna SBF, uppskattningsvis med runt 10 % i ökning. Utdraget tar vidare upp de aktiviteter som RF avser att kräva från SBF i och med att ett förbundsutvecklingsstöd utbetalas ( kr under 2012), dessa beskrivs enligt följande: För att kunna arbeta med strategiska frågor som leder till att Idrottslyftets syfte uppnås får varje förbund egna resurser. Varje förbund kommer i planeringsskedet att få beskriva hur de har för avsikt att använda dessa medel. Samtliga förbund måste använda delar av sitt Utvecklingsstöd till följande insatser: Genomföra en analys av sin barn- och ungdomsverksamhet, Information till förbundets föreningar om Idrottslyftets möjligheter, Vara ett stöd till föreningar i ansöknings- och utvärderingsprocessen, Genomföra kontinuerlig uppföljning av beviljade projekt, Delta på RF:s två årliga Idrottslyftsträffar, Rapportera in önskade uppgifter till RF. BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Bilaga_143b-Missivbrev_Idrottslyftet_ pdf Följdbrevet är signerat Erik Strand (GS för RF) och kommer med en anmodan att svara på remissen och inkomma med synpunkter om fördelningsförslaget senast den 15 juni Bilaga_143c-Utformning_av_Idrottslyftet_ pdf BESLUT: Godkännes, svar utgår till RF enligt ovan, lägges till handlingarna. f) Övriga rapporter Anders Hedlunds egen utvärdering av TA-systemet under 2011/2012 Bilaga_150-Utvardering_av_BES_TA-system_ docx Utvärderingen tar upp att systemet har fungerat utan problem och att prestandan har varit stabil under hela säsongen. Vidare föreslås en serie förbättringar samt fokus på utbildning av administratörer. Förslag gavs att förlänga avtalet till Planeringsdag 26 maj Bilaga_151-Rapport_Planeringsdag_26_maj-Viktiga_datum_SBF_organisation.xlsx Under planeringsdagen den 26 maj fördes viktiga datum för SBF ner i ett Excel-ark, datumen avser aktiviteter i stil med landskamper och viktiga internationella turneringar, årsmötet, Riksidrottsforum och diverse utbildningstillfällen för både domare och tränare. Förslag gavs att uppdraga sportchefen att lägga ut planeringen i kalendern efter att förbundstränare Majid Jelili och Santiago Nieva (i skrivande stund borta i Kuba) har fått se över planeringen, främst avseende steg-utbildningarna. BESLUT: Enligt förslag, verkställes av Fredrik Nordqvist. 92 Ekonomi Ordförande Patrick Wheeler nämnde att skattmästare Anders Holmberg har skickat ett mejl rörande förbundets ekonomi och de förskott som har betalats ut av SBF. Mejlet fanns inte tillgängligt under mötet, förslag gavs att mejlet skulle tas fram och skickas till bl.a. generalsekreteraren som underlag för ekonomisk analys. Bilagorna 138a-e är direkta utdrag från bokföringen RF gör i systemet VISMA Business, tillsammans utgör bilagorna över 200 sidor. Mötet konstaterade att det inte är rimligt att samtliga ledamöter ska gå igenom samtliga sidor. Generalsekreteraren förklarade upplägget som tillåter direkt insyn i utfallet för samtliga listade aktiviteter inom SBF, vidare förevisades en överblickbar sammanställning av utfallet av SBF:s intäkter under innevarande verksamhetsår. Även ett förslag till arbetsbudget och budgetstruktur förevisades, strukturen gillades och förslag gavs att budgeten ska mejlas till styrelsen i helhet för beslut per capsulam (med andra ord att röstning om budgeten sker via e-post). BESLUT: Rapporterna godkändes, beslut om budget för 2012/2013 tas av styrelsen per capsulam innan den 1 juli Bilaga_138a-RR_ pdf Bilaga_138b-BR_ pdf

5 Bilaga_138c-RR_projekt_ pdf Bilaga_138d-RR_resultatenhet_ pdf Bilaga_138e-Dagboksjournal_ xlsx Bilaga_145-Budgetstruktur_2012/2013.xlsx 93 Årsmötesförberedelser Årsmötesdatum den 14 oktober 2012 Förslag gavs att fastslå datumet för årsmöteshelgen 2012 till den oktober. Val av mötesort Förslag gavs att nyttja samma lokaler som under 2011, Hotel Scandic Ariadne i Stockholm. Mötesordförande Förslag gavs att tillfråga samma ordförande som under 2011, Hans Hellquist. Förslag om ökat antal föreningar under årsmöte från Erik Forss m.fl. Se även Protokoll Möte 7 den 15 maj 2012 samt Bilaga_133-Slutbetankande-BOXNING_FORSLAG.doc Generalsekreteraren förevisade den formella bakgrunden till ärendet; under årsmötet 2010 beslutades i linje med styrelsens yttrande över inkommen motion nummer 8 att en arbetsgrupp skulle tillsättas med avsikt att bl.a. utreda hur antalet medlemsklubbar som deltar under förbundsmöten kan ökas, utredningen om antalet föreningar blev aldrig behandlad under efterföljande årsmöte (2011) utan beslutades då istället återremitteras till årsmötet De förslag som arbetsgruppen ledd av Erik Forss nu har inlämnat (Bilaga 133) bör behandlas enligt de riktlinjer som fanns angivna i den ursprungliga motionen, nämligen att presentera förslaget under våren och att det sedan behandlas vid årsmötet under hösten. Sittande möte ansåg att lösningen om resebidrag inte var hållbar, vidare framfördes meningen att SBF inte är redo för att hålla förbundsmöte vart annat år med fyraåriga ledamotsmandatperioder som följd, förslag gavs således att yrka avslag på arbetsgruppens förslag. BESLUT: Avslag, generalsekreteraren gavs i uppdrag att skriva utkast till en proposition om detta. Eventuella andra propositioner Under Möte 5 den 6 mars 2012 föreslogs att nya medlemmar till SBF endast ska betala för de månader som finns kvar på verksamhetsåret då ansökan om medlemskap lämnas in, förslaget föreslogs sedan behandlas som proposition under årsmötet BESLUT: Enligt förslag, generalsekreteraren gavs i uppdrag att skriva utkast till propositionen. Se även Bilaga_152_Forslag_prop_1.pdf Öppet möte för SDF-representanter (ersätter aktiviteten SDF- och ordförandekonferens i verksamhetsplan) Generalsekreteraren föreslog att lördagspasset innan förmötet under årsmöteshelgen den oktober ska riktas till SDF-representanter och ur ett IFL-perspektiv (SISU:s satsning Idrottens Föreningslära) avhandla 6 Kap. SBF:s stadgar (Boxningsdistrikt, specialidrottsdistriktsförbund) samt 14 Kap. RF:s stadgar (bestraffningsärenden). I linje med vad som framkommit under mötet med MBF i Sundsvall föreslogs även en föreläsning i medieträning. För processledning och IFL-utbildning föreslogs Andreas Hagström från SISU, för utbildning inom bestraffningsärenden föreslog Elin Johansson från RF. Förmöte 13 oktober Förslag gavs att tillfråga samma ordförande/processledare som under 2011, Björn Rosengren.

6 93 Skrivelser AIBA/EUBC Bilaga_144a-Till_AIBA-statutes_bylaws_SWEDEN.doc SBF har översatt och lämnat in sina stadgar till AIBA för översyn, översättningen har mejlats till Patricia Steulet på AIBA-kansliet. Bekräftelse om mottagande har ännu inte returnerats. BESLUT: Lägges till handlingarna, påminnelse om bekräftelse ska utgå. Bilaga_144b-Ang_inskickade_stadgar_till_AIBA.doc Bilagan är skriven av generalsekreteraren och förklarar varför SBF måste sända in sina översatta stadgar. Detta måste bygger bl.a. på följande nyckelmeningar i AIBA:s stadgar och regelverk: Each National Federation shall submit their amended statutes, constitution and bylaws to AIBA for approval no later than 6 (six) months after the date on which the AIBA Statutes or these Bylaws were amended. National Federations must always comply with these Statutes, the AIBA Bylaws, the AIBA Technical & Competition Rules, the Code of Ethics, the Disciplinary Code and Procedural Rules. Bilaga_144c-Statutes_and_bylaws-Swedish_Boxing_Federation-2011.pdf SBF:s stadgar (reviderade senast vid årsmötet 2011) översatta till engelska. Bilaga_144d-SBF_stadgar_2011.pdf SBF:s stadgar reviderade senast vid årsmötet BESLUT: Lägges till handlingarna, publiceras på SBF:s hemsida. Bilaga_147-Till_Dr_Wu _ang_Anna_Laurells_wild_card.pdf Skrivelsen är riktad till AIBA:s president, från SBF:s ordförande, och behandlar det wild card till OS i London 2012 som SBF har förhoppningar om att Anna Laurell ska kunna erhålla. Bilaga_137-Fran_AIBA-President_Wus_Election_as_ASOIF_Representative_on_IOC_EB_Board.doc AIBA:s president Dr Ching Kuo Wu har blivit invald som ASOIF:s (Association of Summer Olympic International Federations) representant till IOK:s (Internationella Olympiska Kommitténs) exekutiva styrelse (IOC Executive Board). Förslag gavs att översända en gratulationsskrivelse till Dr Wu. RF/SOK Bilaga_136-Fran_RF-Inbjudan_Branschforum_4-5_september_2012.doc Leif Johansson (RF) har inbjudit representant från SBF att medverka under ett två dagars seminarium med inriktning på evenemang, sponsring, arena och event; detta till en kraftigt rabatterad kostnad om [kostnad]. Förslag gavs att tillfråga SBF:s marknadskommittés ordförande Mats Kullström om han är intresserad av att medverka, i annat fall föreslogs förbundsordförande Patrick Wheeler att medverka. 94 Övriga frågor Leasingbil från VOLVO Generalsekreteraren meddelade att leasingavtalet löper ut den 22 juni Förslag gavs att VOLVO ska meddelas att avtalet med [personuppgift] som förare inte ska förlängas. Stadionfesten 9 juni, fribiljetter Fribiljetter till Stadionfesten på Stadion den 9 juni erbjöds till närvarande ledamöter. Frågan om AIBA:s regler om professionell kampsportsverksamhet Med anledning av VU-beslutet om [personuppgift] medverkan under SM i Haninge ( 79, Möte 7) föreslogs att Fredrik Nordqvist ska ta fram en blankett, likt den som omnämns i sista stycket i 89 i detta protokoll, och att beslut om denna blanketts giltighet tas av VU innan den 1 juli 2012.

7 Tillsattände av nationell Boxing 16 arbetsgrupp Med anledning av beslut under 83 under Möte 7 föreslog Fredrik Nordqvist en serie personer att tillfråga om intresse att medverka i en projektgrupp för analys av det internationella boxningsförbundet AIBA:s planer på att bedriva både proffs- och semiproffsserier (APB och WSB) samt att revidera regelverket för olympisk boxning (AOB): [personuppgifter] Medieträning Utbildning i mediehantering under halvdag den 25 juni halvdag har bokats till en kostnad om [kostnad], utbildningen riktas till förbundets årsmötesvalda representanter. Förslag gavs att speciellt tillfråga under mötet ickenärvarande Ida Nordin om hon vill medverka. Mötesrutiner styrelsen Nuvarande rutin bygger på att varje till SBF inkommet ärende ges ett löpnummer och läggs in som bilaga och handling till förbundsstyrelsens möten. Förslag gavs att återgå till tidigare rutiner att generalsekreteraren selekterar inkomna ärenden och endast lyfter in de handlingar som kräver styrelsens konkreta avgöranden och beslut. 95 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande

Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13

Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13 Stockholm 2013-11-13 Protokoll 2 Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Åke Johansson,

Läs mer

71 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler önskade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

71 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler önskade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. Stockholm 2011-06-07 Protokoll 7 Protokoll 7 SBF:s styrelsemöte tisdagen den 7 juni 2011. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, ledamot ( 71-82a) Marika

Läs mer

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Per-Ola Lindell, valberedningen ( 09-12e) Gunnar Ekman, medicinska kommittén ( 09-12b medicinska kommittén)

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Per-Ola Lindell, valberedningen ( 09-12e) Gunnar Ekman, medicinska kommittén ( 09-12b medicinska kommittén) Stockholm 2009-11-09 Protokoll 2 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Jörgen Kalmendal, ledamot Marika Holm, ledamot ( 09-17) Lennart Bernström,

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 Omfattning 61-77 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl 61-72 Börje Hansson Ernst Larsson Birger Fält Jan-Erik Wettermark Christer Svensson,

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR

BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR BÅSTADSTRÄFFENS STADGAR 2015-05-02 En lokal intressegrupp i Transföreningen FPES i Båstad. Föreningen bildades den 1 Maj 2010. som en enskild förening och upptagen som en lokal

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund 2002-06-05 ANy FS 7/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Tisdag 4 juni 2002 Plats Scandic Hotell, Östersund Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Birgitta Ljung Per Malmrup

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/07

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/07 STYRELSEPROTOKOLL NR 1/07 fört vid SVERAKs styrelsemöte i konferensrum Panorama på Hotel Skogshöjd i Södertälje söndagen den 18 mars 2007 kl. 13.50 16.15 Närvarande Annette Sjödin, ordförande Eva Porat,

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

Styrelsearbete & beslutsordning

Styrelsearbete & beslutsordning Styrelsearbete & beslutsordning Innehåll Svenska Bangolfförbundet 1 Styrelseåret 3 1.1 Årets styrelsemöten 3 1.2 Fasta punkter vid samtliga styrelsemöten 3 1.3 Punkter/frågor vid respektive möten 4 1.4

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 1 kap Allmänna bestämmelser... 1 1 Ändamål... 1 2 Föreningens namn m.m... 1 3 Sammansättning, tillhörighet m.m... 1 4 Beslutande organ...

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål 1.2 Föreningens sammansättning 1.3 Tillhörighet 1.4 Beslutsnivåer 1.5 Firma 1.6 Firmatecknare

Läs mer

Styrelsemöte 2013-01-13

Styrelsemöte 2013-01-13 Styrelsemöte 2013-01-13 Närvarande ledamöter: Per Edström, Torbjörn Engberg, Thomas Haglund, Pelle Molin, Per Sander (fram till kl 18:45) och Pia Sandström (fram till kl 19:15) Ej närvarande ledamot: Leif

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer