Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar."

Transkript

1 Stockholm Protokoll 8 Protokoll 8 för SBF:s ordinarie styrelsemöte måndagen den 4 juni Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Håkan Stigzelius, generalsekreterare Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare Kermith Fredriksson, ledamot Ida Nordin, ledamot Thomas Kensert, suppleant Klaus Lintho, suppleant 85 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. 86 Föredragningslista Föredragningslistan kunde efter kompletteringar godkännas. 87 Val av justerare för sittande möte Åke Johansson valdes att jämte ordföranden justera sittande mötes protokoll. 88 Genomgång och protokolljustering för möte 7 Protokoll 7 har skrivits utefter de direktiv som beslutades under 77 Bilagehantering, sittande möte kunde konstatera att protokollet är begripligt även utan tillgång till aktuella bilagor men att protokollet med sina nio (9) sidor var väl långt. Som jämförelse uppvisades slumpmässigt utvalt sex år gammalt protokoll (Möte /2007) som med sina sex (6) sidor var en tredjedel kortare. Generalsekreteraren förklarade vidare sin mening att mötesprotokollen ska skrivas, och har alltid skrivits, för styrelsen och inte för nyfiken allmänhet. Ett beslut protokollförs för att kommande möten eller ickenärvarande ledamöter ska veta vad som har beslutats, generalsekreteraren menade att denna aspekt först och främst alltid måste uppfyllas och att det är sekundärt hur pass fylligt protokollet är författat. Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar. Gällande 80 Kommittérapporter, Tävlingsarrangemang konstaterades att artikelannons om sökt SM-arrangör samt medarrangör för landskamp mot Finland i början av december publicerats på SBF:s hemsida den 16 maj Bordlagda frågor Ramavtal för landskampsarrangemang Inlämnat förslag om ramavtal för landskampsarrangemang (Bilaga_139-ramavtal_for_arr_av_sv_masterskap_ docx) konstaterades följa samma tydliga struktur som ramavtalet för arrangemang av Svenska Mästerskap, dock saknades uppgift om det är SBF eller lokal arrangör som ska betala domarnas resor, dessa föreslogs läggas på SBF. Vidare ansåg sittande möte det vara oklart hur kostnaden för gästande nations resor ska bekostas. I övrigt ansågs ramavtalet vid översyn se bra ut och föreslogs således godkännas efter översyn av ovan nämnt.

2 BoxAllsvenskan Inlämnat renskrivet förslag (Bilaga_140-Regelverk_gallande_BoxAllsvenskan_samt_junior.docx) bygger på samma principer som föredrags under Möte 7 80 Kommittérapporter, Tävlingsarrangemang. Förslag att de SM-platser som ska fördelas utifrån individuella poäng i BoxAllsvenskan ska kallas för SM-kval och utgöra sex (6) platser av totalt åtta (8). Detta skulle innebära att det blir två wild cards för varje viktklass under ett Svenskt Mästerskap. Sannas Neselius studie De förslag som omnämnts i projektgruppens förslag (Bilaga_121a-REKOMMENDATIONER_VID_TAVLING_ OCH_TAVLING-Sannas_forslag.pdf) innebär både regeländringar och förbundsuttalade rekommendationer. Sittande möte yrkade avslag på förslaget om annan regelgräns för antalet vilodagar än de sju (7) som idag föreligger och som finns angivna i SBF:s allmänna bestämmelser: En boxare skall avhålla sig från tävlingsboxning minst 7 dygn efter genomförd match. Dispens kan, efter ansökan, meddelas av Förbundsstyrelsen. Förslag gavs om att fastslå redan gällande sjudagarsregel samt att ge sportchef och generalsekreterare mandat att besluta om dispens. Mandaten ges enligt sista styckena i SBF:s stadgar 26 : Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ som tillsatts för särskild uppgift, på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med bemyndigande enligt föregående stycke skall underrätta styrelsen härom. Gällande de rekommendationer som föreslagits från projektgruppen föreslog sittande möte att rekommendationer om vila mellan matchsparring ska bygga på regeln om sju dagars vila och att ordet hård i meningen hård matchsparring stryks samt att barn under 15 år ska sparra enligt diplomreglerna och inget annat. BESLUT: Enligt förlag. Gällande de förslag som lämnats i reservationen (Bilaga_121b-Reservation_mot_forslaget.pdf) föreslogs att medicinska kommittén speciellt ska se över förslag 1a om att utarbeta en praktiskt användbar lista på Rekommendationer för träning i boxning innehållande de viktiga punkter som alla som tränar boxning skall känna till. BESLUT: Enligt förlag. Förslag gavs att i den fortsatta uppföljningen av Sanna Neselius studie invänta medicinska kommitténs remissutlåtande gällande förslag 1a i reservationen, samt att ge utbildningskommittén i uppdrag att ett utlåtande om möjligheten att integrera frågan om skaderisker i SBF:s ordinarie steg-utbildningar. Förslag gavs avslutningsvis om att ta fram en blankett att använda i samband med beviljande av matchboxningslicens där förening ska kunna intyga att ickemyndig boxare givits vårdnadsgivares medgivande. BESLUT: Fredrik Nordqvist gavs i uppdrag att ta fram en sådan blankett. 90 VU-beslut Inga VU-beslut fanns för behandling. 91 Rapporter a) Sportchefs rapport Sportchefen rapporterades ha varit på beordrad semester, från och med den 28 maj är sportchefen tillbaka på kansliet. Nästa semesterperiod har förlagts mellan den 18 juni och 16 juli samt mellan 30 juli och 20 augusti 2012 (totalt 7 veckor). För dessa perioder uppgavs att någon vikarie eller ställföreträdare inte ska utses. BESLUT: Rapporten godkändes.

3 b) Kommittérapporter Inga kommittérapporter fanns för behandling. c) Ordföranderapport (Bilaga_146-Ordforanderapport_7.docx) 15 maj 2012 Styrelsemöte, Idrottens Hus. 26 maj 2012 Nationell planeringsdag, Hotell Riddargatan, Stockholm. 28 maj 2012 Möte med SOK Öppet samtal Sofiatornet Stadion, Stockholm. Mötet rapporterades ha hållit fokus på TV-bevakning av OS, speciellt med avseende på MTG och SVT. BESLUT: Rapporten godkändes. d) GS-rapport Bilaga_148-Tidrapport_SBF_HS_maj_2012.pdf Generalsekreteraren föredrog sin egen tidrapport över maj månad och förklarade att även övriga anställda, från och med maj, fyller i sådana rapporter. För generalsekreterarens egna vidkommanden har maj månad inneburit över 40 timmars övertid, främst beroende på mötena i Sundsvall och ställföreträdande insatser i samband med sportchefens semesterfrånvaro under samma period. BESLUT: Rapporten godkändes. Bilaga_149-Rapport_GS-Mote_om_Trygga_miljoer_Sundsvall_2012.pdf Generalsekreteraren rapporterade om mötet med föreningar och företrädare från Mellannorrlands Boxningsförbund (MBF) och att det upplevdes som nyttigt och insiktsfullt med ett fysiskt besök och samtal. Generalsekreteraren lade fram sin mening att det förefaller vara två grupper som farit illa, dels [personuppgift] m.fl. men också MBF och Sundsvalls BK. Det är således två problem som ska angripas och hanteras, dels detta om sexuella övergrepp men också frågan om mediehantering. I frågan om sexuella övergrepp föreslogs samarbetet med SISU och material Trygga idrottsmiljöer vara grund till det fortsatta arbetet, rörande frågan om mediehantering föreslogs att en föreläsare om mediehantering tas in under det planerade SDF-mötet i samband med årsmöteshelgen oktober BESLUT: Rapporten godkändes, beslut enligt förslag. Begärd föräldraledighet i form av halvtid från och med årsmötet 2012 och ett år fram. Förslag gavs att generalsekreteraren utifrån egen arbetsbeskrivning tar fram en platsannons om utlyst halvtidstjänst för att täcka utvalda delar av tjänsten. Platsannonsen ska sedan godkännas av förbundsstyrelsens personalansvariga ledamöter (Patrick Wheeler och Åke Johansson) med avsikt om publikation på både SBF:s och RF:s hemsida. e) IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorns rapporter Bilaga_141-Rapport_IOLoIL-styrelsemote_4_juni_2012.doc Rapporten avhandlar planeringsarbetet med utvecklingskonferensen i Sundsvall, handledning och service till föreningarna samt uppdateringsarbetet med SBF:s föreningsregister via IdrottOnline. BESLUT: Rapporten godkännes. I rapporten föreslås även att den öronmärkta kostnadsramen om [belopp] kr för träningsläger under 2012 ska kunna vidgas om intresset att arrangera läger visar sig vara större än så. Vidare föreslås RF:s förslag på utformning av Idrottslyftet (se Bilaga 143) godkännas varefter Idrottskoordinatorn ges i uppdrag att skicka in ett jakande remissvar till RF senast den 15 juni Bilaga_142-Rapport_IOLoIL-Sundsvall.doc BESLUT: Rapporten godkännes, att även publiceras på SBF:s hemsida.

4 Bilaga_143a-Utdrag_RF_remiss_Forslag_pa_utformning_av_IL_ doc Utdraget avser bl.a. fördelningsmodellen Idrottslyftet föreslås vila på. Generalsekreteraren förklarade att då 75 % föreslås fördelas utifrån SF-stödets storlek, som i sin tur efter beslut under RIM 2011 fördelas på nytt sätt som med facit i hand inneburit 15 % ökning för SBF:s del, kommer således även den föreslagna fördelningsmodellen för Idrottslyftet sannolikt att gynna SBF, uppskattningsvis med runt 10 % i ökning. Utdraget tar vidare upp de aktiviteter som RF avser att kräva från SBF i och med att ett förbundsutvecklingsstöd utbetalas ( kr under 2012), dessa beskrivs enligt följande: För att kunna arbeta med strategiska frågor som leder till att Idrottslyftets syfte uppnås får varje förbund egna resurser. Varje förbund kommer i planeringsskedet att få beskriva hur de har för avsikt att använda dessa medel. Samtliga förbund måste använda delar av sitt Utvecklingsstöd till följande insatser: Genomföra en analys av sin barn- och ungdomsverksamhet, Information till förbundets föreningar om Idrottslyftets möjligheter, Vara ett stöd till föreningar i ansöknings- och utvärderingsprocessen, Genomföra kontinuerlig uppföljning av beviljade projekt, Delta på RF:s två årliga Idrottslyftsträffar, Rapportera in önskade uppgifter till RF. BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Bilaga_143b-Missivbrev_Idrottslyftet_ pdf Följdbrevet är signerat Erik Strand (GS för RF) och kommer med en anmodan att svara på remissen och inkomma med synpunkter om fördelningsförslaget senast den 15 juni Bilaga_143c-Utformning_av_Idrottslyftet_ pdf BESLUT: Godkännes, svar utgår till RF enligt ovan, lägges till handlingarna. f) Övriga rapporter Anders Hedlunds egen utvärdering av TA-systemet under 2011/2012 Bilaga_150-Utvardering_av_BES_TA-system_ docx Utvärderingen tar upp att systemet har fungerat utan problem och att prestandan har varit stabil under hela säsongen. Vidare föreslås en serie förbättringar samt fokus på utbildning av administratörer. Förslag gavs att förlänga avtalet till Planeringsdag 26 maj Bilaga_151-Rapport_Planeringsdag_26_maj-Viktiga_datum_SBF_organisation.xlsx Under planeringsdagen den 26 maj fördes viktiga datum för SBF ner i ett Excel-ark, datumen avser aktiviteter i stil med landskamper och viktiga internationella turneringar, årsmötet, Riksidrottsforum och diverse utbildningstillfällen för både domare och tränare. Förslag gavs att uppdraga sportchefen att lägga ut planeringen i kalendern efter att förbundstränare Majid Jelili och Santiago Nieva (i skrivande stund borta i Kuba) har fått se över planeringen, främst avseende steg-utbildningarna. BESLUT: Enligt förslag, verkställes av Fredrik Nordqvist. 92 Ekonomi Ordförande Patrick Wheeler nämnde att skattmästare Anders Holmberg har skickat ett mejl rörande förbundets ekonomi och de förskott som har betalats ut av SBF. Mejlet fanns inte tillgängligt under mötet, förslag gavs att mejlet skulle tas fram och skickas till bl.a. generalsekreteraren som underlag för ekonomisk analys. Bilagorna 138a-e är direkta utdrag från bokföringen RF gör i systemet VISMA Business, tillsammans utgör bilagorna över 200 sidor. Mötet konstaterade att det inte är rimligt att samtliga ledamöter ska gå igenom samtliga sidor. Generalsekreteraren förklarade upplägget som tillåter direkt insyn i utfallet för samtliga listade aktiviteter inom SBF, vidare förevisades en överblickbar sammanställning av utfallet av SBF:s intäkter under innevarande verksamhetsår. Även ett förslag till arbetsbudget och budgetstruktur förevisades, strukturen gillades och förslag gavs att budgeten ska mejlas till styrelsen i helhet för beslut per capsulam (med andra ord att röstning om budgeten sker via e-post). BESLUT: Rapporterna godkändes, beslut om budget för 2012/2013 tas av styrelsen per capsulam innan den 1 juli Bilaga_138a-RR_ pdf Bilaga_138b-BR_ pdf

5 Bilaga_138c-RR_projekt_ pdf Bilaga_138d-RR_resultatenhet_ pdf Bilaga_138e-Dagboksjournal_ xlsx Bilaga_145-Budgetstruktur_2012/2013.xlsx 93 Årsmötesförberedelser Årsmötesdatum den 14 oktober 2012 Förslag gavs att fastslå datumet för årsmöteshelgen 2012 till den oktober. Val av mötesort Förslag gavs att nyttja samma lokaler som under 2011, Hotel Scandic Ariadne i Stockholm. Mötesordförande Förslag gavs att tillfråga samma ordförande som under 2011, Hans Hellquist. Förslag om ökat antal föreningar under årsmöte från Erik Forss m.fl. Se även Protokoll Möte 7 den 15 maj 2012 samt Bilaga_133-Slutbetankande-BOXNING_FORSLAG.doc Generalsekreteraren förevisade den formella bakgrunden till ärendet; under årsmötet 2010 beslutades i linje med styrelsens yttrande över inkommen motion nummer 8 att en arbetsgrupp skulle tillsättas med avsikt att bl.a. utreda hur antalet medlemsklubbar som deltar under förbundsmöten kan ökas, utredningen om antalet föreningar blev aldrig behandlad under efterföljande årsmöte (2011) utan beslutades då istället återremitteras till årsmötet De förslag som arbetsgruppen ledd av Erik Forss nu har inlämnat (Bilaga 133) bör behandlas enligt de riktlinjer som fanns angivna i den ursprungliga motionen, nämligen att presentera förslaget under våren och att det sedan behandlas vid årsmötet under hösten. Sittande möte ansåg att lösningen om resebidrag inte var hållbar, vidare framfördes meningen att SBF inte är redo för att hålla förbundsmöte vart annat år med fyraåriga ledamotsmandatperioder som följd, förslag gavs således att yrka avslag på arbetsgruppens förslag. BESLUT: Avslag, generalsekreteraren gavs i uppdrag att skriva utkast till en proposition om detta. Eventuella andra propositioner Under Möte 5 den 6 mars 2012 föreslogs att nya medlemmar till SBF endast ska betala för de månader som finns kvar på verksamhetsåret då ansökan om medlemskap lämnas in, förslaget föreslogs sedan behandlas som proposition under årsmötet BESLUT: Enligt förslag, generalsekreteraren gavs i uppdrag att skriva utkast till propositionen. Se även Bilaga_152_Forslag_prop_1.pdf Öppet möte för SDF-representanter (ersätter aktiviteten SDF- och ordförandekonferens i verksamhetsplan) Generalsekreteraren föreslog att lördagspasset innan förmötet under årsmöteshelgen den oktober ska riktas till SDF-representanter och ur ett IFL-perspektiv (SISU:s satsning Idrottens Föreningslära) avhandla 6 Kap. SBF:s stadgar (Boxningsdistrikt, specialidrottsdistriktsförbund) samt 14 Kap. RF:s stadgar (bestraffningsärenden). I linje med vad som framkommit under mötet med MBF i Sundsvall föreslogs även en föreläsning i medieträning. För processledning och IFL-utbildning föreslogs Andreas Hagström från SISU, för utbildning inom bestraffningsärenden föreslog Elin Johansson från RF. Förmöte 13 oktober Förslag gavs att tillfråga samma ordförande/processledare som under 2011, Björn Rosengren.

6 93 Skrivelser AIBA/EUBC Bilaga_144a-Till_AIBA-statutes_bylaws_SWEDEN.doc SBF har översatt och lämnat in sina stadgar till AIBA för översyn, översättningen har mejlats till Patricia Steulet på AIBA-kansliet. Bekräftelse om mottagande har ännu inte returnerats. BESLUT: Lägges till handlingarna, påminnelse om bekräftelse ska utgå. Bilaga_144b-Ang_inskickade_stadgar_till_AIBA.doc Bilagan är skriven av generalsekreteraren och förklarar varför SBF måste sända in sina översatta stadgar. Detta måste bygger bl.a. på följande nyckelmeningar i AIBA:s stadgar och regelverk: Each National Federation shall submit their amended statutes, constitution and bylaws to AIBA for approval no later than 6 (six) months after the date on which the AIBA Statutes or these Bylaws were amended. National Federations must always comply with these Statutes, the AIBA Bylaws, the AIBA Technical & Competition Rules, the Code of Ethics, the Disciplinary Code and Procedural Rules. Bilaga_144c-Statutes_and_bylaws-Swedish_Boxing_Federation-2011.pdf SBF:s stadgar (reviderade senast vid årsmötet 2011) översatta till engelska. Bilaga_144d-SBF_stadgar_2011.pdf SBF:s stadgar reviderade senast vid årsmötet BESLUT: Lägges till handlingarna, publiceras på SBF:s hemsida. Bilaga_147-Till_Dr_Wu _ang_Anna_Laurells_wild_card.pdf Skrivelsen är riktad till AIBA:s president, från SBF:s ordförande, och behandlar det wild card till OS i London 2012 som SBF har förhoppningar om att Anna Laurell ska kunna erhålla. Bilaga_137-Fran_AIBA-President_Wus_Election_as_ASOIF_Representative_on_IOC_EB_Board.doc AIBA:s president Dr Ching Kuo Wu har blivit invald som ASOIF:s (Association of Summer Olympic International Federations) representant till IOK:s (Internationella Olympiska Kommitténs) exekutiva styrelse (IOC Executive Board). Förslag gavs att översända en gratulationsskrivelse till Dr Wu. RF/SOK Bilaga_136-Fran_RF-Inbjudan_Branschforum_4-5_september_2012.doc Leif Johansson (RF) har inbjudit representant från SBF att medverka under ett två dagars seminarium med inriktning på evenemang, sponsring, arena och event; detta till en kraftigt rabatterad kostnad om [kostnad]. Förslag gavs att tillfråga SBF:s marknadskommittés ordförande Mats Kullström om han är intresserad av att medverka, i annat fall föreslogs förbundsordförande Patrick Wheeler att medverka. 94 Övriga frågor Leasingbil från VOLVO Generalsekreteraren meddelade att leasingavtalet löper ut den 22 juni Förslag gavs att VOLVO ska meddelas att avtalet med [personuppgift] som förare inte ska förlängas. Stadionfesten 9 juni, fribiljetter Fribiljetter till Stadionfesten på Stadion den 9 juni erbjöds till närvarande ledamöter. Frågan om AIBA:s regler om professionell kampsportsverksamhet Med anledning av VU-beslutet om [personuppgift] medverkan under SM i Haninge ( 79, Möte 7) föreslogs att Fredrik Nordqvist ska ta fram en blankett, likt den som omnämns i sista stycket i 89 i detta protokoll, och att beslut om denna blanketts giltighet tas av VU innan den 1 juli 2012.

7 Tillsattände av nationell Boxing 16 arbetsgrupp Med anledning av beslut under 83 under Möte 7 föreslog Fredrik Nordqvist en serie personer att tillfråga om intresse att medverka i en projektgrupp för analys av det internationella boxningsförbundet AIBA:s planer på att bedriva både proffs- och semiproffsserier (APB och WSB) samt att revidera regelverket för olympisk boxning (AOB): [personuppgifter] Medieträning Utbildning i mediehantering under halvdag den 25 juni halvdag har bokats till en kostnad om [kostnad], utbildningen riktas till förbundets årsmötesvalda representanter. Förslag gavs att speciellt tillfråga under mötet ickenärvarande Ida Nordin om hon vill medverka. Mötesrutiner styrelsen Nuvarande rutin bygger på att varje till SBF inkommet ärende ges ett löpnummer och läggs in som bilaga och handling till förbundsstyrelsens möten. Förslag gavs att återgå till tidigare rutiner att generalsekreteraren selekterar inkomna ärenden och endast lyfter in de handlingar som kräver styrelsens konkreta avgöranden och beslut. 95 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 13 december 2014 kl.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer