Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar."

Transkript

1 Stockholm Protokoll 8 Protokoll 8 för SBF:s ordinarie styrelsemöte måndagen den 4 juni Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Håkan Stigzelius, generalsekreterare Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare Kermith Fredriksson, ledamot Ida Nordin, ledamot Thomas Kensert, suppleant Klaus Lintho, suppleant 85 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. 86 Föredragningslista Föredragningslistan kunde efter kompletteringar godkännas. 87 Val av justerare för sittande möte Åke Johansson valdes att jämte ordföranden justera sittande mötes protokoll. 88 Genomgång och protokolljustering för möte 7 Protokoll 7 har skrivits utefter de direktiv som beslutades under 77 Bilagehantering, sittande möte kunde konstatera att protokollet är begripligt även utan tillgång till aktuella bilagor men att protokollet med sina nio (9) sidor var väl långt. Som jämförelse uppvisades slumpmässigt utvalt sex år gammalt protokoll (Möte /2007) som med sina sex (6) sidor var en tredjedel kortare. Generalsekreteraren förklarade vidare sin mening att mötesprotokollen ska skrivas, och har alltid skrivits, för styrelsen och inte för nyfiken allmänhet. Ett beslut protokollförs för att kommande möten eller ickenärvarande ledamöter ska veta vad som har beslutats, generalsekreteraren menade att denna aspekt först och främst alltid måste uppfyllas och att det är sekundärt hur pass fylligt protokollet är författat. Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar. Gällande 80 Kommittérapporter, Tävlingsarrangemang konstaterades att artikelannons om sökt SM-arrangör samt medarrangör för landskamp mot Finland i början av december publicerats på SBF:s hemsida den 16 maj Bordlagda frågor Ramavtal för landskampsarrangemang Inlämnat förslag om ramavtal för landskampsarrangemang (Bilaga_139-ramavtal_for_arr_av_sv_masterskap_ docx) konstaterades följa samma tydliga struktur som ramavtalet för arrangemang av Svenska Mästerskap, dock saknades uppgift om det är SBF eller lokal arrangör som ska betala domarnas resor, dessa föreslogs läggas på SBF. Vidare ansåg sittande möte det vara oklart hur kostnaden för gästande nations resor ska bekostas. I övrigt ansågs ramavtalet vid översyn se bra ut och föreslogs således godkännas efter översyn av ovan nämnt.

2 BoxAllsvenskan Inlämnat renskrivet förslag (Bilaga_140-Regelverk_gallande_BoxAllsvenskan_samt_junior.docx) bygger på samma principer som föredrags under Möte 7 80 Kommittérapporter, Tävlingsarrangemang. Förslag att de SM-platser som ska fördelas utifrån individuella poäng i BoxAllsvenskan ska kallas för SM-kval och utgöra sex (6) platser av totalt åtta (8). Detta skulle innebära att det blir två wild cards för varje viktklass under ett Svenskt Mästerskap. Sannas Neselius studie De förslag som omnämnts i projektgruppens förslag (Bilaga_121a-REKOMMENDATIONER_VID_TAVLING_ OCH_TAVLING-Sannas_forslag.pdf) innebär både regeländringar och förbundsuttalade rekommendationer. Sittande möte yrkade avslag på förslaget om annan regelgräns för antalet vilodagar än de sju (7) som idag föreligger och som finns angivna i SBF:s allmänna bestämmelser: En boxare skall avhålla sig från tävlingsboxning minst 7 dygn efter genomförd match. Dispens kan, efter ansökan, meddelas av Förbundsstyrelsen. Förslag gavs om att fastslå redan gällande sjudagarsregel samt att ge sportchef och generalsekreterare mandat att besluta om dispens. Mandaten ges enligt sista styckena i SBF:s stadgar 26 : Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ som tillsatts för särskild uppgift, på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med bemyndigande enligt föregående stycke skall underrätta styrelsen härom. Gällande de rekommendationer som föreslagits från projektgruppen föreslog sittande möte att rekommendationer om vila mellan matchsparring ska bygga på regeln om sju dagars vila och att ordet hård i meningen hård matchsparring stryks samt att barn under 15 år ska sparra enligt diplomreglerna och inget annat. BESLUT: Enligt förlag. Gällande de förslag som lämnats i reservationen (Bilaga_121b-Reservation_mot_forslaget.pdf) föreslogs att medicinska kommittén speciellt ska se över förslag 1a om att utarbeta en praktiskt användbar lista på Rekommendationer för träning i boxning innehållande de viktiga punkter som alla som tränar boxning skall känna till. BESLUT: Enligt förlag. Förslag gavs att i den fortsatta uppföljningen av Sanna Neselius studie invänta medicinska kommitténs remissutlåtande gällande förslag 1a i reservationen, samt att ge utbildningskommittén i uppdrag att ett utlåtande om möjligheten att integrera frågan om skaderisker i SBF:s ordinarie steg-utbildningar. Förslag gavs avslutningsvis om att ta fram en blankett att använda i samband med beviljande av matchboxningslicens där förening ska kunna intyga att ickemyndig boxare givits vårdnadsgivares medgivande. BESLUT: Fredrik Nordqvist gavs i uppdrag att ta fram en sådan blankett. 90 VU-beslut Inga VU-beslut fanns för behandling. 91 Rapporter a) Sportchefs rapport Sportchefen rapporterades ha varit på beordrad semester, från och med den 28 maj är sportchefen tillbaka på kansliet. Nästa semesterperiod har förlagts mellan den 18 juni och 16 juli samt mellan 30 juli och 20 augusti 2012 (totalt 7 veckor). För dessa perioder uppgavs att någon vikarie eller ställföreträdare inte ska utses. BESLUT: Rapporten godkändes.

3 b) Kommittérapporter Inga kommittérapporter fanns för behandling. c) Ordföranderapport (Bilaga_146-Ordforanderapport_7.docx) 15 maj 2012 Styrelsemöte, Idrottens Hus. 26 maj 2012 Nationell planeringsdag, Hotell Riddargatan, Stockholm. 28 maj 2012 Möte med SOK Öppet samtal Sofiatornet Stadion, Stockholm. Mötet rapporterades ha hållit fokus på TV-bevakning av OS, speciellt med avseende på MTG och SVT. BESLUT: Rapporten godkändes. d) GS-rapport Bilaga_148-Tidrapport_SBF_HS_maj_2012.pdf Generalsekreteraren föredrog sin egen tidrapport över maj månad och förklarade att även övriga anställda, från och med maj, fyller i sådana rapporter. För generalsekreterarens egna vidkommanden har maj månad inneburit över 40 timmars övertid, främst beroende på mötena i Sundsvall och ställföreträdande insatser i samband med sportchefens semesterfrånvaro under samma period. BESLUT: Rapporten godkändes. Bilaga_149-Rapport_GS-Mote_om_Trygga_miljoer_Sundsvall_2012.pdf Generalsekreteraren rapporterade om mötet med föreningar och företrädare från Mellannorrlands Boxningsförbund (MBF) och att det upplevdes som nyttigt och insiktsfullt med ett fysiskt besök och samtal. Generalsekreteraren lade fram sin mening att det förefaller vara två grupper som farit illa, dels [personuppgift] m.fl. men också MBF och Sundsvalls BK. Det är således två problem som ska angripas och hanteras, dels detta om sexuella övergrepp men också frågan om mediehantering. I frågan om sexuella övergrepp föreslogs samarbetet med SISU och material Trygga idrottsmiljöer vara grund till det fortsatta arbetet, rörande frågan om mediehantering föreslogs att en föreläsare om mediehantering tas in under det planerade SDF-mötet i samband med årsmöteshelgen oktober BESLUT: Rapporten godkändes, beslut enligt förslag. Begärd föräldraledighet i form av halvtid från och med årsmötet 2012 och ett år fram. Förslag gavs att generalsekreteraren utifrån egen arbetsbeskrivning tar fram en platsannons om utlyst halvtidstjänst för att täcka utvalda delar av tjänsten. Platsannonsen ska sedan godkännas av förbundsstyrelsens personalansvariga ledamöter (Patrick Wheeler och Åke Johansson) med avsikt om publikation på både SBF:s och RF:s hemsida. e) IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorns rapporter Bilaga_141-Rapport_IOLoIL-styrelsemote_4_juni_2012.doc Rapporten avhandlar planeringsarbetet med utvecklingskonferensen i Sundsvall, handledning och service till föreningarna samt uppdateringsarbetet med SBF:s föreningsregister via IdrottOnline. BESLUT: Rapporten godkännes. I rapporten föreslås även att den öronmärkta kostnadsramen om [belopp] kr för träningsläger under 2012 ska kunna vidgas om intresset att arrangera läger visar sig vara större än så. Vidare föreslås RF:s förslag på utformning av Idrottslyftet (se Bilaga 143) godkännas varefter Idrottskoordinatorn ges i uppdrag att skicka in ett jakande remissvar till RF senast den 15 juni Bilaga_142-Rapport_IOLoIL-Sundsvall.doc BESLUT: Rapporten godkännes, att även publiceras på SBF:s hemsida.

4 Bilaga_143a-Utdrag_RF_remiss_Forslag_pa_utformning_av_IL_ doc Utdraget avser bl.a. fördelningsmodellen Idrottslyftet föreslås vila på. Generalsekreteraren förklarade att då 75 % föreslås fördelas utifrån SF-stödets storlek, som i sin tur efter beslut under RIM 2011 fördelas på nytt sätt som med facit i hand inneburit 15 % ökning för SBF:s del, kommer således även den föreslagna fördelningsmodellen för Idrottslyftet sannolikt att gynna SBF, uppskattningsvis med runt 10 % i ökning. Utdraget tar vidare upp de aktiviteter som RF avser att kräva från SBF i och med att ett förbundsutvecklingsstöd utbetalas ( kr under 2012), dessa beskrivs enligt följande: För att kunna arbeta med strategiska frågor som leder till att Idrottslyftets syfte uppnås får varje förbund egna resurser. Varje förbund kommer i planeringsskedet att få beskriva hur de har för avsikt att använda dessa medel. Samtliga förbund måste använda delar av sitt Utvecklingsstöd till följande insatser: Genomföra en analys av sin barn- och ungdomsverksamhet, Information till förbundets föreningar om Idrottslyftets möjligheter, Vara ett stöd till föreningar i ansöknings- och utvärderingsprocessen, Genomföra kontinuerlig uppföljning av beviljade projekt, Delta på RF:s två årliga Idrottslyftsträffar, Rapportera in önskade uppgifter till RF. BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Bilaga_143b-Missivbrev_Idrottslyftet_ pdf Följdbrevet är signerat Erik Strand (GS för RF) och kommer med en anmodan att svara på remissen och inkomma med synpunkter om fördelningsförslaget senast den 15 juni Bilaga_143c-Utformning_av_Idrottslyftet_ pdf BESLUT: Godkännes, svar utgår till RF enligt ovan, lägges till handlingarna. f) Övriga rapporter Anders Hedlunds egen utvärdering av TA-systemet under 2011/2012 Bilaga_150-Utvardering_av_BES_TA-system_ docx Utvärderingen tar upp att systemet har fungerat utan problem och att prestandan har varit stabil under hela säsongen. Vidare föreslås en serie förbättringar samt fokus på utbildning av administratörer. Förslag gavs att förlänga avtalet till Planeringsdag 26 maj Bilaga_151-Rapport_Planeringsdag_26_maj-Viktiga_datum_SBF_organisation.xlsx Under planeringsdagen den 26 maj fördes viktiga datum för SBF ner i ett Excel-ark, datumen avser aktiviteter i stil med landskamper och viktiga internationella turneringar, årsmötet, Riksidrottsforum och diverse utbildningstillfällen för både domare och tränare. Förslag gavs att uppdraga sportchefen att lägga ut planeringen i kalendern efter att förbundstränare Majid Jelili och Santiago Nieva (i skrivande stund borta i Kuba) har fått se över planeringen, främst avseende steg-utbildningarna. BESLUT: Enligt förslag, verkställes av Fredrik Nordqvist. 92 Ekonomi Ordförande Patrick Wheeler nämnde att skattmästare Anders Holmberg har skickat ett mejl rörande förbundets ekonomi och de förskott som har betalats ut av SBF. Mejlet fanns inte tillgängligt under mötet, förslag gavs att mejlet skulle tas fram och skickas till bl.a. generalsekreteraren som underlag för ekonomisk analys. Bilagorna 138a-e är direkta utdrag från bokföringen RF gör i systemet VISMA Business, tillsammans utgör bilagorna över 200 sidor. Mötet konstaterade att det inte är rimligt att samtliga ledamöter ska gå igenom samtliga sidor. Generalsekreteraren förklarade upplägget som tillåter direkt insyn i utfallet för samtliga listade aktiviteter inom SBF, vidare förevisades en överblickbar sammanställning av utfallet av SBF:s intäkter under innevarande verksamhetsår. Även ett förslag till arbetsbudget och budgetstruktur förevisades, strukturen gillades och förslag gavs att budgeten ska mejlas till styrelsen i helhet för beslut per capsulam (med andra ord att röstning om budgeten sker via e-post). BESLUT: Rapporterna godkändes, beslut om budget för 2012/2013 tas av styrelsen per capsulam innan den 1 juli Bilaga_138a-RR_ pdf Bilaga_138b-BR_ pdf

5 Bilaga_138c-RR_projekt_ pdf Bilaga_138d-RR_resultatenhet_ pdf Bilaga_138e-Dagboksjournal_ xlsx Bilaga_145-Budgetstruktur_2012/2013.xlsx 93 Årsmötesförberedelser Årsmötesdatum den 14 oktober 2012 Förslag gavs att fastslå datumet för årsmöteshelgen 2012 till den oktober. Val av mötesort Förslag gavs att nyttja samma lokaler som under 2011, Hotel Scandic Ariadne i Stockholm. Mötesordförande Förslag gavs att tillfråga samma ordförande som under 2011, Hans Hellquist. Förslag om ökat antal föreningar under årsmöte från Erik Forss m.fl. Se även Protokoll Möte 7 den 15 maj 2012 samt Bilaga_133-Slutbetankande-BOXNING_FORSLAG.doc Generalsekreteraren förevisade den formella bakgrunden till ärendet; under årsmötet 2010 beslutades i linje med styrelsens yttrande över inkommen motion nummer 8 att en arbetsgrupp skulle tillsättas med avsikt att bl.a. utreda hur antalet medlemsklubbar som deltar under förbundsmöten kan ökas, utredningen om antalet föreningar blev aldrig behandlad under efterföljande årsmöte (2011) utan beslutades då istället återremitteras till årsmötet De förslag som arbetsgruppen ledd av Erik Forss nu har inlämnat (Bilaga 133) bör behandlas enligt de riktlinjer som fanns angivna i den ursprungliga motionen, nämligen att presentera förslaget under våren och att det sedan behandlas vid årsmötet under hösten. Sittande möte ansåg att lösningen om resebidrag inte var hållbar, vidare framfördes meningen att SBF inte är redo för att hålla förbundsmöte vart annat år med fyraåriga ledamotsmandatperioder som följd, förslag gavs således att yrka avslag på arbetsgruppens förslag. BESLUT: Avslag, generalsekreteraren gavs i uppdrag att skriva utkast till en proposition om detta. Eventuella andra propositioner Under Möte 5 den 6 mars 2012 föreslogs att nya medlemmar till SBF endast ska betala för de månader som finns kvar på verksamhetsåret då ansökan om medlemskap lämnas in, förslaget föreslogs sedan behandlas som proposition under årsmötet BESLUT: Enligt förslag, generalsekreteraren gavs i uppdrag att skriva utkast till propositionen. Se även Bilaga_152_Forslag_prop_1.pdf Öppet möte för SDF-representanter (ersätter aktiviteten SDF- och ordförandekonferens i verksamhetsplan) Generalsekreteraren föreslog att lördagspasset innan förmötet under årsmöteshelgen den oktober ska riktas till SDF-representanter och ur ett IFL-perspektiv (SISU:s satsning Idrottens Föreningslära) avhandla 6 Kap. SBF:s stadgar (Boxningsdistrikt, specialidrottsdistriktsförbund) samt 14 Kap. RF:s stadgar (bestraffningsärenden). I linje med vad som framkommit under mötet med MBF i Sundsvall föreslogs även en föreläsning i medieträning. För processledning och IFL-utbildning föreslogs Andreas Hagström från SISU, för utbildning inom bestraffningsärenden föreslog Elin Johansson från RF. Förmöte 13 oktober Förslag gavs att tillfråga samma ordförande/processledare som under 2011, Björn Rosengren.

6 93 Skrivelser AIBA/EUBC Bilaga_144a-Till_AIBA-statutes_bylaws_SWEDEN.doc SBF har översatt och lämnat in sina stadgar till AIBA för översyn, översättningen har mejlats till Patricia Steulet på AIBA-kansliet. Bekräftelse om mottagande har ännu inte returnerats. BESLUT: Lägges till handlingarna, påminnelse om bekräftelse ska utgå. Bilaga_144b-Ang_inskickade_stadgar_till_AIBA.doc Bilagan är skriven av generalsekreteraren och förklarar varför SBF måste sända in sina översatta stadgar. Detta måste bygger bl.a. på följande nyckelmeningar i AIBA:s stadgar och regelverk: Each National Federation shall submit their amended statutes, constitution and bylaws to AIBA for approval no later than 6 (six) months after the date on which the AIBA Statutes or these Bylaws were amended. National Federations must always comply with these Statutes, the AIBA Bylaws, the AIBA Technical & Competition Rules, the Code of Ethics, the Disciplinary Code and Procedural Rules. Bilaga_144c-Statutes_and_bylaws-Swedish_Boxing_Federation-2011.pdf SBF:s stadgar (reviderade senast vid årsmötet 2011) översatta till engelska. Bilaga_144d-SBF_stadgar_2011.pdf SBF:s stadgar reviderade senast vid årsmötet BESLUT: Lägges till handlingarna, publiceras på SBF:s hemsida. Bilaga_147-Till_Dr_Wu _ang_Anna_Laurells_wild_card.pdf Skrivelsen är riktad till AIBA:s president, från SBF:s ordförande, och behandlar det wild card till OS i London 2012 som SBF har förhoppningar om att Anna Laurell ska kunna erhålla. Bilaga_137-Fran_AIBA-President_Wus_Election_as_ASOIF_Representative_on_IOC_EB_Board.doc AIBA:s president Dr Ching Kuo Wu har blivit invald som ASOIF:s (Association of Summer Olympic International Federations) representant till IOK:s (Internationella Olympiska Kommitténs) exekutiva styrelse (IOC Executive Board). Förslag gavs att översända en gratulationsskrivelse till Dr Wu. RF/SOK Bilaga_136-Fran_RF-Inbjudan_Branschforum_4-5_september_2012.doc Leif Johansson (RF) har inbjudit representant från SBF att medverka under ett två dagars seminarium med inriktning på evenemang, sponsring, arena och event; detta till en kraftigt rabatterad kostnad om [kostnad]. Förslag gavs att tillfråga SBF:s marknadskommittés ordförande Mats Kullström om han är intresserad av att medverka, i annat fall föreslogs förbundsordförande Patrick Wheeler att medverka. 94 Övriga frågor Leasingbil från VOLVO Generalsekreteraren meddelade att leasingavtalet löper ut den 22 juni Förslag gavs att VOLVO ska meddelas att avtalet med [personuppgift] som förare inte ska förlängas. Stadionfesten 9 juni, fribiljetter Fribiljetter till Stadionfesten på Stadion den 9 juni erbjöds till närvarande ledamöter. Frågan om AIBA:s regler om professionell kampsportsverksamhet Med anledning av VU-beslutet om [personuppgift] medverkan under SM i Haninge ( 79, Möte 7) föreslogs att Fredrik Nordqvist ska ta fram en blankett, likt den som omnämns i sista stycket i 89 i detta protokoll, och att beslut om denna blanketts giltighet tas av VU innan den 1 juli 2012.

7 Tillsattände av nationell Boxing 16 arbetsgrupp Med anledning av beslut under 83 under Möte 7 föreslog Fredrik Nordqvist en serie personer att tillfråga om intresse att medverka i en projektgrupp för analys av det internationella boxningsförbundet AIBA:s planer på att bedriva både proffs- och semiproffsserier (APB och WSB) samt att revidera regelverket för olympisk boxning (AOB): [personuppgifter] Medieträning Utbildning i mediehantering under halvdag den 25 juni halvdag har bokats till en kostnad om [kostnad], utbildningen riktas till förbundets årsmötesvalda representanter. Förslag gavs att speciellt tillfråga under mötet ickenärvarande Ida Nordin om hon vill medverka. Mötesrutiner styrelsen Nuvarande rutin bygger på att varje till SBF inkommet ärende ges ett löpnummer och läggs in som bilaga och handling till förbundsstyrelsens möten. Förslag gavs att återgå till tidigare rutiner att generalsekreteraren selekterar inkomna ärenden och endast lyfter in de handlingar som kräver styrelsens konkreta avgöranden och beslut. 95 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande

Protokoll 2. Korpen, Idrottens Hus (Stockholm) 2011-11-08. Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 8 november 2011.

Protokoll 2. Korpen, Idrottens Hus (Stockholm) 2011-11-08. Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 8 november 2011. Korpen, Idrottens Hus (Stockholm) 2011-11-08 Protokoll 2 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 8 november 2011. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13

Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13 Stockholm 2013-11-13 Protokoll 2 Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Åke Johansson,

Läs mer

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

71 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler önskade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

71 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler önskade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. Stockholm 2011-06-07 Protokoll 7 Protokoll 7 SBF:s styrelsemöte tisdagen den 7 juni 2011. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, ledamot ( 71-82a) Marika

Läs mer

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Per-Ola Lindell, valberedningen ( 09-12e) Gunnar Ekman, medicinska kommittén ( 09-12b medicinska kommittén)

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Per-Ola Lindell, valberedningen ( 09-12e) Gunnar Ekman, medicinska kommittén ( 09-12b medicinska kommittén) Stockholm 2009-11-09 Protokoll 2 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Jörgen Kalmendal, ledamot Marika Holm, ledamot ( 09-17) Lennart Bernström,

Läs mer

Protokoll 2. Stockholm 2010-11-15. SBF:s styrelsemöte måndagen den 15 november 2010.

Protokoll 2. Stockholm 2010-11-15. SBF:s styrelsemöte måndagen den 15 november 2010. Stockholm 2010-11-15 Protokoll 2 SBF:s styrelsemöte måndagen den 15 november 2010. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Anders Holmberg, skattmästare Ingrid Niklasson,

Läs mer

143 Mötets öppnande Förbundsordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

143 Mötets öppnande Förbundsordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Stockholm 2010-10-09 Protokoll 15 Protokoll fört under SBF:s styrelsemöte lördagen den 9 oktober 2010. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare

Läs mer

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator ( 102 e samt 104-107)

Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Ida Kvist, IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator ( 102 e samt 104-107) Stockholm 2012-08-21 Protokoll 9 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 21 augusti 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Anders Holmberg, skattmästare

Läs mer

Sanna Neselius, Medicinska Kommittén (via telefon under Medicinska Kommitténs rapport, 53b)

Sanna Neselius, Medicinska Kommittén (via telefon under Medicinska Kommitténs rapport, 53b) Stockholm 2012-03-06 Protokoll 5 Protokoll för SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 6 mars 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid SBF:s styrelsemöte, onsdagen den 15 december 2010, Hotel Scandic Continental.

Protokoll fört vid SBF:s styrelsemöte, onsdagen den 15 december 2010, Hotel Scandic Continental. Stockholm 2010-12-15 Protokoll 3 Protokoll fört vid SBF:s styrelsemöte, onsdagen den 15 december 2010, Hotel Scandic Continental. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande

Läs mer

Protokoll 7. Stockholm

Protokoll 7. Stockholm Stockholm 2010-02-23 Protokoll 7 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Lennart Bernström, ledamot Mats Berntzén, ledamot Förhinder: Jörgen

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

VU har godkänt de kompletteringar styrelsen begärde in för Idrottslyftsansökan från Majornas BK. Beslut: Godkännes

VU har godkänt de kompletteringar styrelsen begärde in för Idrottslyftsansökan från Majornas BK. Beslut: Godkännes Stockholm 2013-08-29 Protokoll 8 Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 27 augusti 2013 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, ledamot Åke Johansson, ledamot Fredrik Nordqvist,

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Protokoll 5. Stockholm

Protokoll 5. Stockholm Stockholm 2010-01-11 Protokoll 5 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Jörgen Kalmendal, ledamot -> 39 Lennart Bernström, ledamot -> 39 Mats

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

PROTOKOLL 5-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 27 mars 2007 på förbundskansliet.

PROTOKOLL 5-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 27 mars 2007 på förbundskansliet. PROTOKOLL 5-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 27 mars 2007 på förbundskansliet. Närvarande: Bettan Andersson ordförande Mats Kullström v.ordf/skattmästare Angelica Söderberg

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Protokoll 5 ( )

Protokoll 5 ( ) Protokoll 5 (2008-2009) Styrelsesammanträde för Svenska Boxningsförbundet 31 mars 2009, förbundskansliet i Stockholm. Närvarande: Bettan Andersson Terry Laitala Thomas Carlsson Angelica Söderberg Åke Johansson

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm Stockholm 2015-04-19 PROTOKOLL 2/2015 Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, vice ordförande (AB) Ella Lindgren, ledamot (EL)

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll 8 ( )

Protokoll 8 ( ) Protokoll 8 (2008-2009) Styrelsesammanträde för Svenska Boxningsförbundet 18 aug 2009, lokal Rosen i Idrottens hus, Stockholm. Närvarande: Bettan Andersson ordförande Terry Laitala vice ordförande Angelica

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL 3-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 12 december 2006 i Idrottens Hus.

PROTOKOLL 3-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 12 december 2006 i Idrottens Hus. 3-2006/07 1 PROTOKOLL 3-06/07, fört vid styrelsemöte med Svenska Boxningsförbundet den 12 december 2006 i Idrottens Hus. Närvarande: Bettan Andersson ordförande Terry Laitala ledamot Angelica Söderberg

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Svenska Bangolfförbundet

Svenska Bangolfförbundet Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 17 november på Bosön, Lidingö Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Pauli Kuikka (PK), Malin

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

1 Mötet öppnande Frida Bulukin Wilén hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

1 Mötet öppnande Frida Bulukin Wilén hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna Protokoll för vid förbundsstyrelsemöte den 1-2 oktober 2016 Förbundskansliet Göteborg Närvarande: Martin Carlsson, Friden Bulukin Wilén, Anders Dahlén och Jonas Colmsjö Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt)

Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt) Årsmöte, Stockholms Låsbågesällskap, 11 december 2004 Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt)

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD Föreningens stadgar Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012. 1. Ändamål Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 9-2012 105-127 Plats: Telefon Datum: 2012-05-08 Tid: 19.30-22.15 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Monica Westin, Yvonne

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad

Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad Sida: 1 av : 5 Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad Närvarande: Klubb Person Vallentuna Mats Söderström Slagskeppet MT Peter Lööf, Teemu Lehtinen Fighting

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer